Udbud af Skoleog institutionskørsel i Skive Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af Skoleog institutionskørsel i Skive Kommune"

Transkript

1 Udbud af Skoleog institutionskørsel i Skive Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udbudsform...4 Opbygning af udbudsmaterialet Udbudsvilkår Den udbudte kørsel Kørselstype og aftaleformer Hvem kan byde? Aftaleperiode Køreplanlægning Køreplansændringer Krav til vogntyper Diverse personaleforhold Tidsfrister og tidsplan Henvendelser Virksomhedsoverdragelsesloven Aktindsigt, offentliggørelse Udformning af tilbud Kriterier for valg af tilbud Aftaleindgåelse Tilbudsform og tildelingskriterier Tilbuddets form Tildelingskriterier Aftalebestemmelser Selskaber og foreninger Personaleansvar Underentreprenør Diskretion Kørselsomfang Krav til vognene Kørslens udførelse Betalingsmodellen Afregning Erstatningsansvar Misligholdelse Ikrafttræden, udløb, opsigelse og option Voldgift...19 Bilag A. Planetsystemet

3 Bilag B. Tro og loveerklæring...22 Bilag C. Beskrivelse af de udbudte pakker...23 Bilag D. Tilbudsblanket...68 Bilag E Beskrivelse af byders virksomhed...69 Bilag F. Retningslinjer for kørsel til institutioner mv...70 Bilag G. Skema Bilag G. Skema Bilag H. Regulering for pris- og lønudvikling...75 Bilag I. Indberetningsskema...76 Bilag J. Aftaledokument

4 Indledning Udbudsform Dette udbud foretages som offentligt udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF af 31. marts 2004) og vedrører indgåelse af aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. Den udbudte kørsel har CPVreferencenr Opbygning af udbudsmaterialet Midttrafiks udbud omfatter skole- og institutionskørsel under Skive Kommune. Kørslen udbydes som specialrutekørsel, af typen fast kørsel, og administreres af Skive Kommune i samarbejde med Midttrafik. I udbuddet indgår forskellige aftaleformer. Forrest i udbudsmaterialet er en samlet oversigt over den udbudte kørsel. Udbudsmaterialet er opbygget på følgende måde: Afsnit 1, Udbudsvilkår, beskriver udbudsvilkårene i forbindelse med tilbudsgivning. Afsnit 2, Tilbudsform og tildelingskriterier, beskriver kriterier for valg af tilbud og efterfølgende indgåelse af aftale(r) og indeholder primært vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud. Afsnit 3, Aftalebestemmelser, fastlægger de krav der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver hvordan forholdet mellem Midttrafik og entreprenøren reguleres. Udbudsmaterialet afsluttes med en række bilag med uddybende beskrivelser, supplerende bestemmelser, skemaer mv. 4

5 Oversigt over kørsel Anslåede køre- Minimum Aftale ID timer pr. år Vogntype Ådalsskolen PK Ådalsskolen PK Ådalsskolen PK Ådalsskolen PK Brårup Skole PK Brårup Skole PK Brårup Skole PK Brårup Skole PK Brårup Skole PK CKU PK CKU PK CKU PK CKU PK CKU PK Durup Skole PK Durup Skole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Krabbeshus Heldagsskole PK Oddense Skole PK Oddense Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Resen Skole PK Skivehus Skole, Modtageklassen, PK

6 1 Udbudsvilkår 1.1 Den udbudte kørsel Den udbudte kørsel omfatter store dele af Skive Kommunes kørsel til institutioner og skoler. Kørselsvolumenet forventes årligt at blive: Antal timer (ekskl. tomkørsel) Fast kørsel (F) Kørselstype og aftaleformer Midttrafik udbyder kørsel af typen fast kørsel. Der er én aftaleform omhandlende ruter som kørsel til mindre vogne (minibusser og taxier): Kørslen udbydes i aftaler. aftalerne er beskrevet i bilag C hvor køreplaner, kørselsomfang, oplysninger om fysiske forhold og materiel er beskrevet. Der indgås kun aftale med én vogn for hver kørselsaftale. Der kan med samme vogn bydes på flere forskellige kørselsaftaler. 1.3 Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Kørslen kan udføres af enten (mini)bus eller taxi. Tilbudsgiver skal i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, i forbindelse med busser og minibusser opfylde kvalifikationskravene i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) samt tilladelse for det nødvendige antal busser eller alternativt hertil et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Tilbudsgiver skal i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, i forbindelse med taxier opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af den 24. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser efter taxilovens 1, stk. 1. Dokumentation for at de nødvendige tilladelser til at udføre ordren foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Bilag G kan evt. benyttes til dette formål. Det vil blive accepteret at dokumentationen indsendes efter at tilbuddet er indsendt. Dokumentationen skal i så fald være Midttrafik i hænde senest den 22. juni Byderen skal endvidere i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love" (nr. 366 af 13. maj 1997) afgive en tro- og loveerklæring om forfalden gæld til det offentlige som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag B viste skema. 6

7 På tilbudsblanketten skal byderen oplyse om eventuelle underentreprenører, deres navne og omfanget af disses kørsel. Underentreprenører skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven eller taxiloven skal dokumenteres på samme måde som for entreprenører der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik, dvs. byderen har det fulde ansvar for den kørsel der udføres af eventuelle underentreprenører. 1.4 Aftaleperiode Aftalen for alle udbudte kørsler er 2 år med kørselsstart 1. august 2009, dog i specifikke tilfælde start ved ordinær skolestart. Midttrafik har mulighed for at forlænge aftalerne i op til 12 måneder. Meddelelse om forlængelse vil blive givet med minimum 3 måneders varsel, dvs. senest 1. maj Køreplanlægning Skive Kommune udsender i samarbejde med Midttrafik den endelige køreplan når det kommende års elever kendes; køreplanen færdiggøres i samarbejde med den enkelte institution. Den endelige køreplan vil sædvanligvis foreligge i løbet af juni måned, men det må forventes at de sidste justeringer til køreplanerne kan risikere først at foreligge i starten af august måned. Sygdom hos elever, pludselige ændringer af behovet, elever der flytter eller andre forhold, gør det nødvendigt løbende at ændre køreplanen for den enkelte kørsel. Løbende ændringer der har afregningsmæssig konsekvens skal meddelelses entrepenøren senest dagen før ændringen. Ved varige ændringer ændres den faste køreplan af Skive Kommune. Hvis entrepenøren/chaufføren bliver vidende om varige ændringer, skal Skive Kommune underrettes hurtigst muligt. Der skal være mulighed for at skolerne efter nærmere aftale med entreprenøren kan ændre afhentningstidspunkterne. Køreplaner udarbejdes af Skive Kommune i samarbejde med Midttrafik (under hensyn til at køretiden for eleverne, i reglen, højst må være 60 min.). Eleverne skal ankomme på skolen/ institutionen tidligst 5-10 min. før start, og i forbindelse med hjemkørslen skal vognen være ankommet 5 min. før ringetid så eleverne kan stige på hurtigst muligt og hjemkørslen påbegyndes senest 5 min. efter ringetid. De anførte mødetidspunkter og tidspunkter for hjemkørsler kan ændres igennem hele aftaleperioden. Entrepenøren skal sørge for at tidspunkterne overholdes. Planlægning af kørslen sker i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. 1.6 Køreplansændringer Der kan ske ændringer i de af udbudsmaterialet angivne køreplaner inden kørslen påbegyndes. Eventuelle ændringer af køreplanerne der er afklaret inden tilbud skal afgives, vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside. Ændringer til køreplanerne i udbudsmaterialet vil ikke blive offentliggjort senere end 14 dage før tilbudsfristens udløb (jf. afsnit 1.10 vedr. rettelser.) Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil 7

8 udløse regulering efter aftalens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid. Køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle offentliggjorte/fremsendte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget. Midttrafik kan varigt ændre antallet af køreplantimer med op til 20 % i aftaleperioden i både opadgående og nedadgående retning. 1.7 Krav til vogntyper Køretøjerne der skal benyttes i forbindelse aftalerne, skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring samt som minimum have den lovpligtige forsikringsdækning. Køretøjer skal endvidere opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed som myndighederne måtte stille hertil. Krav til vognstørrelse samt evt. krav om anvendelse af bestemte vogntyper er angivet under den enkelte pakke i bilag C. Den maksimale vognalder ved aftaleindgåelse/kørselsstart er på linje med i Midttrafiks udbud af variabel kørsel 8 år. Det skal fremhæves at der ønskes tilbud med nyere vogne der sikkerheds- og miljømæssigt lever op til moderne standarder. Derfor er der i tildelingskriterierne beskrevet hvordan kvalitet af materiel (vognstandard) indgår i beregningen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud (jf. afsnit 2.2). Vognene skal være forsynet med udstyr der kan kommunikere med Midttrafiks Planetsystem. Beskrivelsen af udstyret findes i bilag A. I dette udbud opereres med 5 forskellige vogntyper: Sedan type 1 Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage svarende til mindst 1 sammenklappelig kørestol. Stationcar type 2 Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage svarende til mindst 2 sammenklappelige kørestole Stor vogn type 3 Vognen skal have plads til mindst 5 personer (ekskl. Fører). Vognen skal være udstyret med hjælpetrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale trinhøjde er 30 cm. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 1 sammenklappelig kørestol. Vogne af typen MPV hører til i denne kategori. Liftvogn type 4 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. elev) på (længde x bredde) 140 cm x 80 cm. Der skal være plads til mindst 1 kørestol samt mindst 4 siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde x bredde) 120 cm x 80 cm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde x bredde) 126 cm x 85 cm. 8

9 Høj liftvogn type 5 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. elev) på (længde x bredde) 145 cm x 80 cm. Der skal være plads til mindst 2 kørestole samt mindst 6 siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde x bredde) 135 cm x 80 cm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde x bredde) 145 cm x 85 cm. For liftvogne gælder yderligere at vognene skal være forsynet med udstyr til fastgørelse af kørestole. Udstyret skal opfylde kravene i Justitsministeriets bekendtgørelse om detailforeskrifter for køretøjer. Kørestole skal under transporten være fastlåst med 4-punkts sele- eller stropbespænding. Kørestolsbrugerne skal tilbydes en sikkerhedssele, minimum en hoftesele. Hofteselen skal benyttes under transporten. For køretøjer af typen M2 (9 personer inkl. fører, eller over kg) er kravene fastsat af Færdselsstyrelsen således at døråbningen hvor liften er monteret, som minimum skal være 90 cm bred og 140 cm høj. Vogne der anvendes til kørslen, skal være røgfrie. 1.8 Diverse personaleforhold Det er entreprenørens ansvar at vagtplaner for chaufførerne overholder bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen og overenskomster. Byderne opfordres til at gennemkøre ruterne for herigennem at få et opdateret billede af vejforholdene. I forbindelse med revision af køreplanerne vil det blive vurderet om der skal ske justeringer af køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold. Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. 1.9 Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Midttrafik i hænde senest 3. juni 2009 kl (dansk tid) på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Midttrafik anbefaler at tilbud sendes anbefalet, eller afleveres personligt mod en kvittering for modtagelsen. Tilbud der afleveres personligt, skal afleveres ved skranken, på ovennævnte adresse, i Midttrafiks åbningstid, mandage-torsdage mellem kl og fredage mellem , hvor kvittering udstedes for aflevering. Efter modtagelsen vil Midttrafik gennemgå og evaluere tilbudene på grundlag af de i afsnit 2 anførte udvælgelses- og tildelingskriterier, og denne proces forventes gennemført således at beslutning om hvilke tilbud der skal vælges til aftaleindgåelse, kan træffes medio juni

10 Tilbuddene skal vedstås indtil den 1. september Henvendelser Alle henvendelser, supplerende og uddybende spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. proceduren skal rettes skriftligt til Spørgsmål og svar offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside uden angivelse af hvem der har stillet spørgsmålene. Spørgsmål kan stilles indtil 11 dage før tilbudsfristen, dvs. senest mandag 25. maj Senest 6 dage senere vil samtlige spørgsmål og svar kunne læses på hjemmesiden. Udbudsmaterialet kan downloades gratis fra Midttrafiks hjemmeside Virksomhedsoverdragelsesloven Der vil efter Midttrafiks opfattelse ikke være tale om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udbuddet, men særlig overtagelse af materiel og/eller personale kan bringe forholdet ind under virksomhedsoverdragelsesloven Aktindsigt, offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik udarbejde en oversigt over: hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddet omfatter og tilbudspriser. Dette svarer til oplysningerne på tilbudsblanketterne. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke, fx ved forbehold, kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang Udformning af tilbud Ved afgivelse af tilbud benyttes tilbudsblanket, bilag D, samt relevante bilag Kriterier for valg af tilbud Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts Der vil blive set bort fra urealistiske bud. Aftale vil blive indgået med den byder der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Midttrafik vil i den forbindelse lægge de i afsnit 2 angivne kriterier til grund ved tilbudsvurderingen Aftaleindgåelse Der indgås aftale ved at det i bilag J viste dokument udfyldes og underskrives af parterne. Den samlede aftale udgøres af bilag J sammen med udbudsmaterialets udbudsvilkår samt aftalebestemmelser. 10

11 2 Tilbudsform og tildelingskriterier 2.1 Tilbuddets form 1 Tilbuddet afgives på blanketten i bilag D. Tilbudsblanketten udleveres også som løst skema. Tilbuddet afleveres enten i en særlig kuvert der er vedlagt udbudsmaterialet, eller i en kuvert der med store bogstaver tydeligt er mærket Tilbudskuvert. 2 Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudspriserne skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel i aktuelt prisniveau specificeret som pris pr. time. Den tilbudte timepris danner grundlag for den løbende afregning. Tilbudsprisen skal baseres på det antal køreplantimer der fremgår under den enkelte pakke samt den tid der medgår til kørsel mellem vognens hjemsted og hhv. rutens start- og slutsted. Den løbende afregning inkluderer nemlig betaling af kørslen mellem vognens hjemsted og rutens startsted og returkørslen fra rutens slutsted til hjemstedet. (Vognen returneres dog ikke til hjemstedet hvis det er nødvendigt at fortsætte til start på ny rutetur af hensyn til køreplanen, eller en eventuel variabel kørsel) 3 Der er ikke fastlagt et bestemt hjemsted for vognen. Hjemstedet angives i tilbuddet. For taxier skal hjemstedet være i overensstemmelse med taxibevillingen. 4 Køreplan og ønskede vognstørrelse er angivet i beskrivelsen af den enkelte pakke. Ønskede oplysninger om vogn, udstyr, mv. fremgår af tilbudsskemaet. 5 I tilbuddet vedlægges ud over tilbudsblanketten: Kopi af taxi-/ep-tilladelse eller dokumentation for tilladelse til buskørsel Kopi af registreringsattest Kopi af attest for vogne hvis de har flere udførelser (SB) Tro og loveerklæring Oplysninger om byders virksomhed, bilag E Tilladelse til specialrutekørsel Dokumenter der ikke er knyttet til et bestemt tilbud (EP-tilladelse, tro og loveerklæring, oplysninger om byders virksomhed) behøver kun at blive vedlagt én gang pr. byder. Ved afgivelse af flere tilbud for samme vogn behøver dokumenterne for den pågældende vogn kun at blive vedlagt én gang. 6 Tilbuddet skal udformes således at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet. Eventuelle forbehold skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold der strider imod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil bevirke at tilbuddet ikke kan tages i betragtning. 2.2 Tildelingskriterier 1 Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende delkriterier: pris kørselsomfang vognstandard kontrakt med Midttrafik på variabel kørsel Prisen er den i tilbuddet angivne timepris. 11

12 Kørselsomfanget er det beregnede gennemsnitlige ugentlige kørselsomfang som fremkommer som summen af rutekørslen (som denne fremgår af den udbudte køreplan) og den betalte tomkørsel (fra det af tilbudsgiver angivne hjemsted for vognen og frem til rutens startsted samt fra rutens slutsted og retur til hjemstedet). Vægtningen af vognstandard i forhold til pris vil ske på den måde at vogne der opfylder visse betingelser, som anført i det nedenstående, vil få et fradrag i timeprisen (som nærmere præciseret i det nedenstående). Det tilbud der giver den laveste udgift pr. uge baseret på det beregnede ugentlige kørselsomfang og den pga. vognstandarden korrigerede timepris, vælges som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vognstandard Vægtningen af vognstandard vil ske ud fra følgende delkriterier: Befordring af bevægelseshæmmede (kun for pakker hvor der stilles krav om plads til kørestole) Alder Befordring af bevægelseshæmmede indgår således at vogne der er udstyret med 4-punkts sele- eller stropbespænding til det i pakken anførte antal kørestole, vil få et fradrag i timeprisen på 5 kr. ved beregning af kørselsudgiften for så vidt chaufføren har gennemgået kursus i befordring af bevægelseshæmmede. Det anføres på tilbuds-skemaet om vognen opfylder kravene til befordring af bevægelseshæmmede og som dokumentation vedlægges kopi af kursusbevis. Alder indgår således at vogne der maksimalt er 5 år (ved kørselsstart), vil få et fradrag i timeprisen på 5 kr. ved beregning af kørselsudgiften. Det angives på tilbudsskemaet hvilket år vognen 1. gang er indregistreret. Som dokumentation vedlægges kopi af registreringsattest. Kontrakt med Midttrafik på variabel kørsel Ved tildelingen af aftaler vil de byder der i forvejen har kontrakt med Midttrafik i forbindelse med Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland, få et fradrag i den tilbudte timepris på 5 kr. ved beregning af kørselsudgiften. 12

13 3 Aftalebestemmelser 3.1 Selskaber og foreninger 1 Aftale kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. 2 For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med aftaleindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af aftaleperioden skal skriftligt meddeles Midttrafik. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/ anpartskapitalen skal dog ikke oplyses medmindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaber til Midttrafik med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven senest 14 dage efter regnskabernes underskrivelse. 3 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Midttrafik stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenterede oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, fx i form af seneste regnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. Senest en måned efter at der foreligger revideret regnskab, skal Midttrafik have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Midttrafik kræve at de vognmænd der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende aftale, skal hæfte direkte over for Midttrafik for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. 4 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende dele af kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest én måned efter Midttrafik har modtaget meddelelse om ændring i selskabet. 5 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening og denne opløses, er Midttrafik berettiget til at ophæve aftalen. 3.2 Personaleansvar 1 Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren. 2 Hvis en chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, er Midttrafik berettiget til at kræve at den pågældende chauffør fjernes fra den af aftalen omfattede kørsel. 13

14 3.3 Underentreprenør 1 Anvendelse af underentreprenør skal oplyses til Midttrafik. 2 Entreprenøren har det fulde ansvar over for Midttrafik for den kørsel der udføres af underentreprenører. 3.4 Diskretion 1 Entreprenøren og Midttrafik er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold, samt om andre forhold hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt. 2 For brugere af kørselsordninger der er tilknyttet institutioner, er entreprenøren og chaufførerne undergivet samme tavshedspligt som personalet på de pågældende institutioner og må som følge heraf ikke drøfte personlige forhold vedr. brugerne med udenforstående. 3 Pligterne i henhold til pkt. 1 og 2 består også efter at aftalen er bragt til ophør, og uanset årsagen hertil. 3.5 Kørselsomfang 1 Omfanget af den faste kørsel, opgjort i timer pr. år, kan i aftaleperioden ændres varigt af Midttrafik med 20 % i såvel op- som nedadgående retning med uændrede timepriser. Hvis kørslen varigt reduceres med mere end 20 %, kan entreprenøren vælge at fortsætte kørslen til uændrede timepriser eller udtræde af aftalen. 3.6 Krav til vognene 1 De vogne der indsættes fra kørselsstart, skal opfylde kravene i udbudsvilkårene og de krav der er angivet under de enkelte pakker i bilag C. 2 Vogne der indsættes i aftaleperioden, skal mindst være af den standard der er angivet i tilbuddet for de vogne de afløser. 3 Vogne der anvendes lejlighedsvis (reservevogne), kan afvige fra den angivne standard hvis Midttrafik kan acceptere afvigelserne. 4 Entreprenøren skal give meddelelse om hvilke vogne der anvendes til kørslen. Dette anføres på tilbudsblanketten, bilag D. 5 Vognene skal være forsynet med kommunikationsudstyr til Midttrafiks Planetsystem. Krav til udstyr er beskrevet i bilag A. Udstyret anskaffes og finansieres af entreprenøren. 6 De anvendte vogne skal have en rimelig vedligeholdelsesstandard og være rengjorte. 7 Entreprenøren skal sikre at anvendte køretøjer overholder gældende lovgivning. 8 Midttrafik kan kræve at en mindre vogn erstattes med en større vogn hvis antallet af passagerer gør det nødvendigt. Midttrafik kan kræve at en vogn uden lift erstattes med en liftvogn hvis det bliver nødvendigt på grund af ændret elevgrundlag i aftaleperioden. Entreprenøren har i så fald krav på regulering af betalingen. Reguleringen fastlægges gennem forhandling mellem parterne. Hvis 14

15 der ikke opnås enighed, kan Midttrafik opsige aftalen i henhold til afsnit 3.12, pkt Kørslens udførelse 1 Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse medmindre udefra kommende begivenheder entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette. 2 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte reservevogn, reservechauffør eller træffe aftale med anden entrepenør om kørslens gennemførelse. 3 Hvis vognen tillige kører under aftale med Midttrafik om variabel kørsel, vil denne blive indlagt i Planetsystemet med en start- og en slutadresse, og vognen vil kunne stilles til rådighed for variabel kørsel således at tomkørslen vil kunne reduceres i forbindelse med frem- og returkørslen. Vognen kører til pakkeprisen i en tidsperiode før og efter den faste kørsel der svarer til frem- og returkørslen fra hjemstedet, også selvom den har variable kørselsopgaver i disse tidsrum. Derudover vil den variable kørsels timepris gælde. 4 Ekstrakørsel for institutionen/skolen ud over den faste køreplan aftales med Skive kommune. 5 Entreprenøren har ansvaret for driftsafviklingen af egne vogne, og de driftsmæssige dispositioner foretages principielt af entreprenøren eller en repræsentant for denne. 6 Entreprenøren har ansvaret for at de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler overholdes. 7 Chauffører, der udfører kørsel for Midttrafik, skal på et synligt sted bære et IDkort. ID-kortet fås ved henvendelse til Midttrafik. 8 Entreprenøren er ansvarlig for at de chauffører der anvendes til kørslen, ved uddannelse eller instruktion er i stand til at betjene det udstyr der findes i vognen, og kender reglerne for transport af handicappede mv. Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for at chaufførerne har det nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort. Vejledningsmateriale udarbejdet af Midttrafik til brug for chaufførerne skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Chaufførerne skal være velsoignerede, optræde venligt og kunne tale og forstå dansk samt være i stand til at hjælpe passagererne i tilstrækkeligt omfang. 9 Kørestole skal være fastspændt til vognbunden under kørslen. Chaufføren skal sikre at kørestolsbrugeren er fastspændt til kørestolen. 10 Entreprenøren og chaufførerne skal i øvrigt følge de retningslinjer for kørslen som Midttrafik fastlægger. Retningslinjer for kørsel til institutioner mv. fremgår af bilag F. 11 Entreprenøren udpeger en kørselsleder som Midttrafik eller Skive Kommune i driftstiden altid kan komme i kontakt med. Nødvendigt udstyr anskaffes og betales af entreprenøren. 12 Midttrafik lægger vægt på at entreprenøren selv kan dokumentere at de stillede kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem Midttrafik og entreprenøren. Midttrafik forbeholder sig dog ret til at foretage inspektion i de af entreprenøren til kørslen benyttede vogne. 15

16 13 Entreprenøren er forpligtet til at fremsende kopi af al korrespondance der udveksles med arbejdstilsynet, herunder tilsynsrapporter, påtaler, forbud mv. vedr. arbejdsmiljøet for ansatte der udfører arbejdsopgaver i relation til nærværende aftale. 3.8 Betalingsmodellen 1 Entreprenørens betaling for kørslen beregnes som anvendte minutter gange 1/60 af den sats pr. time der er angivet i tilbuddet (afrundet til 2 decimaler). Den anvendte tid opgøres ud fra den faste køreplan under medregning af servicetid, tvungen ventetid og tomkørsel (dvs. kørsel mellem vognens hjemsted og første opsamling hhv. sidste afsætning, samt returkørsel mellem ture). Midttrafik disponerer over vognen i den tid der ydes betaling, dvs. på fremkørslen, under udførelse af ruten og på returkørslen mv. Aftalt ekstrakørsel betales efter tilsvarende model. 2 Tilbudspriserne på fast kørsel vil ikke blive reguleret frem til den Fra og med dette tidspunkt vil tilbudspriserne blive reguleret hver den 1. marts og den 1. september efter et indeks udarbejdet af Danske Regioner. Indekset er angivet i bilag I. Første regulering pr. 1. marts 2010 vil dække prisudviklingen fra september 2009 til marts Køretiden justeres for ekstra kørsel og ikke udført kørsel. 4 Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i Entreprenøren og Midttrafik kan delegere forhandlingsretten til Trafikselskaber i Danmark henholdsvis Danske Busvognmænd. 16

17 3.9 Afregning 1 Senest den 15. i måneden, medmindre denne dato er i en weekend eller på en helligdag, fremsender Midttrafik en foreløbig opgørelse af kørslen med betaling for samme, udført gennem Planet i den foregående måned. Entrepenøren har en frist indtil den 25. i måneden til at fremkomme med bemærkninger til opgørelsen. Bemærkninger der indberettes til Midttrafik efter den forannævnte frist, vil ikke blive taget i betragtning. Den endelige opgørelse af kørslen med den endelige betaling, vil entrepenøren modtage sammen med opgørelsen af kørsel for måneden efter Erstatningsansvar 1 Hvis entreprenøren under udførelse af sine pligter i henhold til aftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods entreprenøren transporterer, eller tredjemands person eller gods, er alene entreprenøren ansvarlig for sådanne skader. Eventuelle omkostninger, herunder sagsomkostninger, renter mv., som måtte blive påført Midttrafik i forbindelse hermed, skal entreprenøren friholde Midttrafik for. 2 Entreprenøren er over for Midttrafik ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse af aftalen, medmindre denne misligholdelse skyldes vejrlig man ikke med rimelighed kan kræve at entreprenøren overvinder, eller ved force majeure. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder som hindrer opfyldelse af aftalen, og som opstår uden entreprenørens skyld ved forhold over hvilke han ikke er herre, og som han ikke burde have forudset Misligholdelse 1 Såfremt entreprenøren væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, er Midttrafik berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. det forhold at entreprenøren trods skriftlig advarsel tilsidesætter centrale aftalemæssige pligter. En misligholdelse kan dog også have en sådan grovhed at Midttrafik kan ophæve aftalen uden forudgående advarsel. 2 Såfremt entreprenørens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring tilbagekaldes af Færdselsstyrelsen, eller i tilfælde af taxibevilling af kommunalbestyrelsen, ophæves aftalen i sin helhed uden varsel. 3 En ophævelse af aftalen er ikke til hinder for at Midttrafik tillige kræver erstatning efter afsnit 3.10, pkt Ikrafttræden, udløb, opsigelse og option 1 Kørsel påbegyndes som anført under de enkelte aftaler, jf. bilag C. 2 Aftalen udløber som angivet under den enkelte aftale. 3 Midttrafik kan forlænge aftaleperioden med op til et år på uændrede vilkår. 4 Aftalen er fra entreprenørens side uopsigelig i aftaleperioden. 5 I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan Midttrafik ophæve aftalen hvis entreprenøren går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således at denne må antages at være ude af 17

18 stand til at opfylde aftalen. Hvis entreprenøren driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført ovenfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om hvorvidt det vil indtræde. 6 Ægtefælle eller børn kan indtræde i kørselsaftalen i stedet for entreprenøren. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand hvis Midttrafik godkender den nye entreprenør. 7 Midttrafik har ikke pligt til at overtage kørselsmateriellet ved udløbet af aftalen. 8 Aftalen kan af Midttrafik opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned hvis elev-/brugergrundlag ændres op eller ned og/eller ved andre muligheder for rationaliseringer ved en anden kørselssammensætning hvorved kørslen kan udføres med færre vogne, eventuelt med større vogne, og behovet for entreprenørens ydelse derfor bliver overflødig, samt hvis der ikke kan opnås enighed om betingelserne for indsættelse af anden egnet vogntype. Aftalen kan ligeledes opsiges af Midttrafik med samme varsel såfremt der ikke kan opnås enighed om indsættelse af liftvogn, jf. afsnit 3.6. pkt Ændring af elev-/brugergrundlag opgøres i forhold til det der var grundlaget for Midttrafiks fastlæggelse af aftaler og vognstørrelse ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Opsigelse efter denne bestemmelse sker uden økonomisk kompensation til entreprenøren. 10 Midttrafik kan endvidere opsige aftalen helt eller delvist med 4 ugers varsel hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold som giver grund til at antage at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. 11 Hvis misligholdelsen ikke er af en sådan karakter at opsigelse af aftalen kan komme på tale, men den manglende overholdelse af kørselsaftalens enkelte punkter alligevel er til gene for passagererne eller medvirkende til at den forudsatte standard for kørslen ikke overholdes, har Midttrafik ret til at bringe nedennævnte sanktioner i anvendelse. 12 Midttrafik kan foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af Midttrafik 's kontrollører ved kontrol i eller uden for vognene eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrist. I følgende situationer har Midttrafik ret til at modregne op til kr. pr. konstateret tilfælde: Manglende overholdelse af afgangs- og korrespondancetider. Manglende fastspænding af kørestole Anvendelse af vogn der ikke har tilstrækkelig siddepladskapacitet eller er af en rimelig standard Uacceptabel ud- eller indvendig rengøring af vogn Uacceptabel vedligeholdelse af vogn Overskridelse af chaufførens rygeforbud og overtrædelse af de i bilag F angivne retningslinjer I gentagelsestilfælde er Midttrafik efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve aftalen efter afsnit 3.12, pkt Entreprenøren er forpligtet til at refundere udgifter til alternativ transport for kunder på grund af manglende eller forsinket transport hvis forholdet skyldes fejl hos entreprenøren eller dennes personale. 18

19 3.13 Voldgift 1 Uoverensstemmelser mellem parterne der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for parterne. 2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. 3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger formanden voldgiftsmanden. 4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse. 5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger. 19

20 Bilag A. Planetsystemet For vogne der udfører fast kørsel og som i forvejen har en aftale med Midttrafik om variabel Planetkørsel, vil den faste kørsel blive planlagt i sammenhæng med den variable kørsel. Det betyder at kørsel omfattet af dette udbud vil blive planlagt og udført i sammenhæng med bl.a. handicapkørsel, siddende patientbefordring osv. I dette bilag beskrives hvorledes planlægning, udsendelse af kørselsordre, afregning mv. foretages. Køreplanlægning Midttrafik udarbejder køreplanerne for den kørsel der er omfattet af udbuddet. Information om vognløbene udsendes via kørselsordrer til vognene. Udsendelse (udråb) af kørselsordrer til de enkelte vogne sker automatisk gennem Planetsystemet i takt med at kørslen planlægges. Kørselsordren formidles til den enkelte vogn via SMS eller GPRS. Denne form for kommunikation muliggør at chaufføren kan læse kørselsordren på en skærm der er monteret i vognen eller en mobil enhed. Midttrafik udsender gennem Planetsystemet varsling om forestående kørsel til de enkelte entreprenører. Varslingen kan udsendes enten pr. eller pr. fax. Midttrafik kan kræve at udsendelsen af varsling skal ske pr. . SMS- og GPS-udstyr Alle vogne skal være forsynet med SMS/GPRS- og GPS-udstyr. Udstyret skal kunne modtage og sende meddelelser til og fra Planetsystemet. Udstyret anskaffes af og vedligeholdes af entreprenøren. GPS-positioneringen giver Midttrafik mulighed for at få oplyst vognens position og hastighed når vognen udfører kørsel. Formålet for Midttrafik med GPS er at få større overblik over trafiksituationen og opsamle GPS-positioner mht. fastsættelse af køretider. Midttrafik vil også benytte GPS-positionerne i forbindelse med kundereklamationer o.lign. Hos Midttrafik vil GPS-informationerne blive vist på et digitalt kort. Midttrafik har i forbindelse med forsinkelser også mulighed for at indhente GPS-positioner på de enkelte vogne. Midttrafik ønsker kun at indhente GPS-positioner når vognene er til rådighed for Midttrafik. Hvis vognen ikke er til rådighed for Midttrafik, kan udstyret slukkes, og der sendes ikke GPS-positioner til Midttrafik. Krav til SMS/GPRS-udstyr Udstyret skal kunne kommunikere med Midttrafiks Planetsystem. Det kan fx være i form af en terminal (skærm eller lign.) der kan modtage og sende meddelelser til og fra Planetsystemet. Udstyret betales og vedligeholdes af den enkelte entrepenør. Der skal kunne modtages beskeder der svarer til det maksimale antal tegn for normale SMS-beskeder, og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal herudover kunne sende følgende beskeder til Midttrafiks Planetsystem tilknyttet positionering: 1# 2#XXX# 3#XXXXXXX# 4# 20

21 5# 6# 7# 8#XX#XXXX#XXX#XXXX#XXX# 9#XXXXXX# Beskederne skal kunne sendes til og via TDC s mobilnet med alt hvad der i beskrivelsen til WinFleet kræves. Denne specifikation kan rekvireres hos Midttrafik. Omkostninger ved kommunikationen finansieres på følgende måde: Beskeder fra Planetsystemet til de enkelte terminaler betales af Midttrafik. Beskeder fra de enkelte vogne til Midttrafiks Planetsystem betales af entreprenøren. Der kræves en engangslicens til GPS-positionssystemet WinFleet (Midttrafiks flådestyringsværktøj). Omkostningerne hertil betales af entreprenøren og udgør ca kr. pr. vogn (engangsudgift) for vogne der udelukkende anvender SMS-kommunikation, og ca kr. pr. vogn (engangsudgift) for vogne der anvender GPRS-kommunikation. 21

22 Bilag B. Tro og loveerklæring på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, lovbekendtgørelse nr. 336 af , skal en ordregiver der udbyder tjenesteydelser, kræve at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato Tilbudsgivers underskrift samt forretningsstempel I tilfælde af forfalden gæld til det offentlige: Ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Hvor stor er gælden? Tilbudsgiver: erklærer på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Tilbudsgivers underskrift samt forretningsstempel 22

23 Bilag C. Beskrivelse af de udbudte pakker Aftaleform F: Ådalsskolen PK 1 Fast kørsel til Ådalsskolen (ekskl. tomkørsel): 215. Antal elever: 4-8 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 5. Måske 2 kørestole på en gang. 4 dage: Videbechs Alle 7, 880S0 Viborg Dalgas Alle 22, 7800 Skive dag: Fiskbækvej 2,7840 Højslev Dalgas Alle 22, 7800 Skive

24 Aftaleform F: Ådalsskolen PK 2 Fast kørsel til Ådalsskolen (ekskl. tomkørsel): 170 Antal elever: 4 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1. 1 kørestol, sammenklappelig Mandag fredag: Kløvervænget 4, Dalgas Alle 22, 7800 Skive

25 Aftaleform F: Ådalsskolen PK 3 Fast kørsel til Ådalsskolen (ekskl. tomkørsel): 150 Antal elever: 3 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 5 2 kørestole Mandag fredag: Ålbækvej 20 A, 7860 Spøttrup Dalgas Alle 22, 7800 Skive

26 Aftaleform F: Ådalsskolen PK 4 Fast kørsel til Ådalsskolen (ekskl. tomkørsel): 200 Antal elever: 6 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 4 1 kørestol samt autostol Mandag fredag: Hovedgaden 14, 7870 Roslev Dalgas Alle 22, 7800 Skive Aftalens løbetid:

27 Aftaleform F: Brårup Skole PK Fast kørsel til Brårup Skole (ekskl. tomkørsel): 320 Antal elever: 6 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 4 1 kørestol, skal sidde i den Mandag - fredag: Nissumvej 18, 7870 Roslev Brårupvej 94, 7800 Skive Mand., tirsd., onsd. Brårupvej 94, 7800 Skive Bystedvej 25, 7870 Roslev Torsd: Brårupvej 94, 7800 Skive Birkevej 18, 7870 Roslev Fredag: Brårupvej 94, 7800 Skive Birkevej 18, 7870 Roslev

28 Aftaleform F: Brårup Skole PK 3 Fast kørsel til Brårup Skole 170 (ekskl. tomkørsel): Antal elever: 8 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 5 Mandag - fredag: Præstegårdsbakken 37, 7870 Roslev Brårupvej 94, 7800 Skive

29 Aftaleform F: Brårup Skole PK Fast kørsel til Brårup Skole (ekskl. tomkørsel): 220 Antal elever: 4 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1 Mandag - fredag: Hovvej 20, 7860 Spøttrup Brårupvej 94, 7800 Skive Mandag torsdag: Brårupvej 94, 7800 Skive Vestergade 4, 7860 Spøttrup Fredag: Brårupvej 94, 7800 Skive Vestergade 4, 7860 Spøttrup

30 Aftaleform F: Brårup Skole PK 6 Fast kørsel til Brårup Skole (ekskl. tomkørsel): 120 Antal elever: 4 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1 Mandag - fredag: Skivevej 12, 7860 Spøttrup Brårupvej 94, 7800 Skive

31 Aftaleform F: Brårup Skole PK 7 Fast kørsel til Brårup Skole (ekskl. tomkørsel): 85 Antal elever: 4 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1 Mand., tirsd., onsd.: Brårupvej 94, 7800 Skive Hovvej 20, 7860 Spøttrup Torsdag: Brårupvej 94, 7800 Skive Hovvej 20, 7860 Spøttrup Fredag: Brårupvej 94, 7800 Skive Hovvej 20, 7860 Spøttrup

32 Aftaleform F: CKU PK 1. Skive. Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i (ekskl. tomkørsel): 100. Antal elever: 2. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1 Kun én person på bagsæde. Mandag-fredag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Brønsagervej 3, 7870 Nr. Thise

33 Aftaleform F: CKU PK 2 og 3. Skive. Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i (ekskl. tomkørsel): 480. Antal elever: 4. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 5 2 kørestole og 2 siddende. Mandag-fredag: Ørnsbøllevej 10, 7860 Spøttrup Arvikavej 1-5, 7800 Skive Mandag-tirsdag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Gl. Floutrupvej 3, 7870 Selde Onsdag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Gl. Floutrupvej 3, 7870 Selde Torsdag-fredag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Gl. Floutrupvej 3, 7870 Selde Mandag-fredag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Ørnsbøllevej 10, 7860 Spøttrup

34 Aftaleform F: CKU PK 4 og 5. Skive. Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i (ekskl. tomkørsel): 600. Antal elever: 2. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1 Ingen krav. Mandag-fredag: Dengsøvej 20, 8860 Ulstrup Arvikavej 1-5, 7800 Skive Mandag-fredag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Dengsøvej 20, 8860 Ulstrup

35 Aftaleform F: CKU PK 6 og 7. Skive. Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i (ekskl. tomkørsel): 430. Antal elever: 4. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 4 Én kørestol. Mandag-fredag: Kokær 1, 8800 Viborg Arvikavej 1-5, 7800 Skive Mandag-tirsdag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Videbechs Alle 5, 8800 Viborg Onsdag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Videbechs Alle 5, 8800 Viborg Torsdag-freadg: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Videbechs Alle 5, 8800 Viborg

36 Aftaleform F: CKU PK 8 og 9. Skive. Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i (ekskl. tomkørsel): 500. Antal elever: 5. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 4 Én kørestol. Mandag-fredag: Nørregade 10, 7470 Frederiks Arvikavej 1-5, 7800 Skive Mandag-fredag: Arvikavej 1-5, 7800 Skive Nørregade 10, 7470 Frederiks

37 Aftaleform F: Durup Skole PK Fast kørsel til Durup Skole og Roslev Skole (ekskl. tomkørsel): 385 Antal elever: 5-8 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 5. Mandag - fredag: Bjarkesvej 4, 7800 Skive Stadionvej 2, 7870 Roslev Mandag: Stadionvej 2, 7870 Roslev Gammelgårdsvej 6, 7800 Skive Tirsdag fredag Stadionvej 2, 7870 Roslev Gammelgårdsvej 6, 7800 Skive

38 Aftaleform F: Durup Skole PK 3 Fast kørsel til Durup Skole (ekskl. tomkørsel): 185 Antal elever: 6 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 4. Mandag - fredag: Christiansgade 22, 7800 Skive Stadionvej 2, 7870 Roslev

39 Aftaleform F: Krabbeshus Heldagsskole PK 1 og 2. Fast kørsel til Krabbeshus Heldagskole. (ekskl. tomkørsel): 560. Antal elever: 2. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1. Mandag-fredag: Havremarken 35, 7730 Hanstholm Strandvejen 11, 7800 Skive Mandag-fredag: Havremarken 35, 7730 Hanstholm Danmarksgade 40, 7600 Struer

40 Aftaleform F: Krabbeshus Heldagsskole PK 3 og 4. Fast kørsel til Krabbeshus Heldagskole. (ekskl. tomkørsel): 400. Antal elever: 4. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3. Mandag-fredag: Danmarksgade 40, 7600 Struer Strandvejen 11, 7800 Skive Mandag-torsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Danmarksgade 40, 7600 Struer Fredag: Strandvejen 11, 7800 Skive Danmarksgade 40, 7600 Struer

41 Aftaleform F: Krabbeshus Heldagsskole PK 5 og 6. Fast kørsel til Krabbeshus Heldagskole. (ekskl. tomkørsel): 500. Antal elever: 4. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3. Mandag-fredag: Håndværkergade 9, 9600 Aars Strandvejen 11, 7800 Skive Mandag-torsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Håndværkergade 9, 9600 Aars Fredag: Strandvejen 11, 7800 Skive Håndværkergade 9, 9600 Aars

42 Aftaleform F: Krabbeshus Heldagsskole PK 7 og 8. Fast kørsel til Krabbeshus Heldagskole. (ekskl. tomkørsel): 500. Antal elever: 6. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 4 Mandag-fredag: Haugårdvej 15 C, 8830 Tjele Strandvejen 11, 7800 Skive Mandag-torsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Haugårdvej 15 C, 8830 Tjele Fredag: Strandvejen 11, 7800 Skive Haugårdvej 15 C, 8830 Tjele

43 Aftaleform F: Krabbeshus Heldagsskole PK 9 og 10. Fast kørsel til Krabbeshus Heldagskole. (ekskl. tomkørsel): 620. Antal elever: 10. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 5. Mandag-onsdag: Ømosevej 5, 8643 Ans By Strandvejen 11, 7800 Skive Torsdag: Broparken 21, 8850 Bjerringbro Strandvejen 11, 7800 Skive Fredag: Ømosevej 5, 8643 Ans By Strandvejen 11, 7800 Skive Mandag-tirsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Ømosevej 5, 8643 Ans By Onsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Broparken 21, 8850 Bjerringbro Torsdag-fredag: Strandvejen 11, 7800 Skive Ømosevej 5, 8643 Ans By

44 Aftaleform F: Krabbeshus Heldagsskole PK 11 og 12. Fast kørsel til Krabbeshus Heldagskole. (ekskl. tomkørsel): 430. Antal elever: 4. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1 Mandag-fredag: Rosenstien 20, 8800 Viborg Strandvejen 11, 7800 Skive Mandag: Strandvejen 11, 7800 Skive Rosenstien 20, 8800 Viborg Tirsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Nonbo Mark 20, 8800 Viborg Onsdag-torsdag: Strandvejen 11, 7800 Skive Rosenstien 20, 8800 Viborg Fredag: Strandvejen 11, 7800 Skive Rosenstien 20, 8800 Viborg

1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune

1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune 1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udbudsform... 4 Opbygning af udbudsmaterialet... 4 1

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Nye og rettede pakker

Nye og rettede pakker Nye og rettede pakker Aftaleform F: CKU PK 1 og 10. Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i Skive. (ekskl. tomkørsel): 265. Antal elever: 3 om morgenen, 2 om eftermiddagen. Minimumskrav

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune

Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune Indholdsfortegnelse Skolekørsel i Randers Kommune...1 Indledning...4 Udbudsform... 4 Opbygning af udbudsmaterialet... 4 1 Udbudsvilkår...6 1.1 Den udbudte kørsel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i Skive. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3 eller 4 eller 5.

Fast kørsel til Center for Kommunikation og Undervisning i Skive. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3 eller 4 eller 5. Aftaleform F: CKU PK 1 og 10. (ekskl. tomkørsel): 250. 3 om morgenen, 4 om eftermiddagen. Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3 eller 4 eller 5. Kun én person på bagsæde på morgenturen samt hjemturen.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune FynBus har tidligere udbudt specialkørslen i Nyborg Kommune, senest som tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 med tilbudsfrist den 15. juli 2013.

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD Kørsel til dagcentre samt til genoptræning for hjerneskader i Syddjurs Kommune Maj 2013 EU UDBUD NR: 2013/S 103-176648

EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD Kørsel til dagcentre samt til genoptræning for hjerneskader i Syddjurs Kommune Maj 2013 EU UDBUD NR: 2013/S 103-176648 EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD Kørsel til dagcentre samt til genoptræning for hjerneskader i Syddjurs Kommune Maj 2013 EU UDBUD NR: 2013/S 103-176648 1 Indhold Indledning... 3 Udbudsform... 3 1 Udbudsvilkår...

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn).

Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2010 Region Syddanmark (minus Fyn) 2010 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport.

Bilerne skal benyttes i det daglige arbejde til mandskabs og materialetransport. [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge www.faaborgmidtfyn.dk 13. maj 2008 Vedr.: Tilbud på mandskabsbiler til Værkstederne, Assens Kommune. Tak for Deres

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift

13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift TAXINÆVNET. AARHUS 13 ledige taxitilladelser: Storvogne med lift I Aarhus Kommune er 13 taxitilladelser ledige. Tilladelserne kan søges af både vognmænd og chauffører. Der stilles betingelse i tilladelsen

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontrakt. om supplerende skolekørsel. mellem. Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund CVR-nr

Kontrakt. om supplerende skolekørsel. mellem. Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund CVR-nr Kontrakt om supplerende skolekørsel mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund CVR-nr. 29 18 91 29 Og XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXX CVR-nr. XX XX XX XX 1 Kontraktens parter Frederikssund

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011745 (Carsten Haubek, Erik Hammer, Ole Bajda Nielsen) 4. juli 2007 Dansk Taxi Råd (selv) mod Nordjyllands Trafikselskab (advokat Hening Biil, København) K E N D E L

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG2 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark November 2012 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere