Skannet for BHS, 2015 af Jesper Vang Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skannet for BHS, 2015 af Jesper Vang Hansen"

Transkript

1 Skannet for BHS, 2015 af Jesper Vang Hansen

2 RØNNE MÅLET EN STRUKTURALLINGVISTISK ANALYSE AF UDTRYKSPLANET I EN BORNHOLMSK DIALEKT

3

4 UDVALG FOR FOLKEMAALS PUBLIKATIONER SERIE A NR. 18 RØNNEMÅLET EN STRUKTURALLINGVISTISK ANALYSE AF UDTRYKSPLANET I EN BORNHOLMSK DIALEKT AF BØRGE ANDERSEN J. H. SCHULTZ FORLAG. KØBENHAVN 1959

5 Udgivet som Nr. 390 Universitets-Jubilæets danske Samfunds Skriftserie og fremstillet med Tilskud fra UNDERVISNINGSMINISTERIET og STATENS ALMINDELIGE VIDENSKABSFOND Printed in Denmark by ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

6 FORORD Tilblivelsen af det her fremlagte arbejde skyldes i ikke uvæsentlig grad det overordentlig værdifulde medarbejderskab, som afhandlingens forfatter har kunnet udnytte, være sig fra enkeltpersoners som fra institutioners side, enten ved hvad han har modtaget i form af frugtbar faglig-videnskabelig belæring, rundhåndet økonomisk støtte eller kærkommen teknisk-praktisk assistance. Afhandlingen bygger på resultater af en halv snes års studier ved Københavns Universitet over moderne modersmål, specielt de danske dialekter, og almen lingvistik under så inspirerende lærere og vejledere som professor Poul Andersen og professor Louis Hjelmslev. Til dem og til professor Paul Diderichsen, min lærer i moderne dansk, retter jeg en ærbødig og hjertelig tak for, hvad jeg har fået, hvadenten impulserne hentedes direkte fra universitetsundervisningen eller i de faglige foreninger, af hvilke det er naturligt særlig at fremhæve Lingvistkredsen og dens mange for mig primært betydningsfulde diskussionsmøder. Til mine altid beredvillige medarbejdere ved arbejdet»i marken«, mine gode venner fra Rønne, heriblandt ikke mindst den nu 84-årige Elise Pedersen, der så tålmodigt har ladet sig eksaminere i deres eget sprog, til direktør og medarbejdere ved Andelsbogtrykkeriet i Odense, der har udført det vanskelige trykkearbejde, og til min kollega, lektor Erling Vedel, der har oversat resumeet til engelsk, går dernæst min varmeste tak. Endelig erkender jeg min store taknemmelighedsgæld til Undervisningsministeriet og Statens almindelige Videnskabs/ond for den økonomiske støtte ved trykningen af bogen, hvis udsendelse desuden yderligere er muliggjort ved, at afhandlingen er optaget i den nordisk-filologiske skriftserie, der publiceres af Universitetsjubilæets danske Samfund, som jeg sidst men ikke mindst har vægtige grunde til at takke. Kastrup, i maj Børge Andersen.

7

8 INDHOLDSOVERSIGT Forord... Indholdsoversigt AFSNIT A. Indledning. ( 1-10)... Kap. I. Beskrivelsens genstand. ( 1-2) 1. Valg af sprogområde. 2. Præcisering og afgrænsning. Kap. II. Praktisk grundlag. ( 3-4) Meddelere Leksikaliemateriale. Eksaminationsforlæg. Sammenhængende tekst Kap. III. Metode og teknik.( 5-10) 5. Beskrivelsesprincip.. 6. Litterært teoretisk grundlag 7. Beskrivelsesteknik Grænser for tekstmæssige forpligtelser. 9. Hensyn til substanstilordning. 10. Notationen AFSNIT B. Principielt. ( 11-13).... Kap. I. Rønnemålet som sprogligt system og dialekt Motivering for en konsekvent betragtning af dialekten som et sprogsystem Kap. II. Rønnemålet som dialekt i»opløsning«.. 12.»Opløsning«sproblemet 13. En»opløsningsproces«i sit forløb AFSNIT C. Analyse. ( ) Kap. I. Eksponentanalyse. ( 14-38)

9 1. Syntagmatisk analyse. ( 14-24) Linier Deling. Udskillelse af udtrykslinien 2 Afsnit Ikke-realiseret afsnitkategori (ekskurs). 3 Leksier og!eksemer Deling Selekterede leksemer 18. Selekterende leksemer 19. Leksier Syllabier og syllabemer 20. Deling Selekterede syllabemer. 22. Selekterende syllabemer 23. Syllabier Deling inden for syllabemerne 2. Eksponentanalyse. ( 25-35) 10 Modulationer. 25. Inventar. 26. Kommutation 27. Fordeling 28. Synkretisme 29. Kategorisering 20 Akcenter. 30. Inventar. 31. Kommutation 32. Fordeling 33. Synkretismer. 34. Kategorisering Ekskurs om ordtonebevægelsen Ikke-realiseret ordtonekategori Syntagmer Inventar. Neksier, neksus, junktioner og stavelser Tema og karakteristik Deling Prosodemer Kategorier: ekstense og intense 38 Kap. II. Konstituentanalyse. ( ) Tentativ opstilling af konstituentkategorier. Optegnelsesinventar

10 A 0 Marginalanalyse. ( 40-93) Indkredsning af de kommutable. ( 40-64) Paradigmer af optegnelseselementer Kontoider Kommutationsprøver med negativt udfald Oppositionsforsøg Ad d/o Ad g/q Ad v/w/h Ad sj,jz Ad r/ »Hovedvarianter«43 30 Kommutationsprøver med positivt udfald Oppositioner Initiale kontoider (1-17) Finale kontoider (1-17) Modificerende forhold vedrørende kommutationerne Ususregulerede begrænsninger af eksplicite kornmutationsmuligheder Delvis eller helt suspenderede kommutationer Vikariering. Synkretisme li og k, fi. ogg lj og 1J fog v (Synkretisme) pog b (Synkretisme) kog g (Synkretisme) li og fi., li og k t og d (Synkretisme) J og g (Synkretisme) Andre synkretismer 59 6 Primitive invarianter Foreløbigt inventar 59 7 Vilh. Thomsens konsonanter Lydlærens inventar 60 8 Ekskurs Palatalt l Reduktion af margina[paradigmerne. ( 65-66) Et marginalparadigme Anm. Stavelseskellet 62

11 3. Stavelsesmarginens invarianter Endeligt inventar Analyse af de marginale prætaksemer. ( 68-75) Afbildning lf (} Vekselforholdet -ølf, -øg, (-øk)/y I l }, -1}/f/-11k Anmærkning om p, t, k (b, d, g) Stavelsesmarginens taksemer Inventar Marginalernes grupperingsmuligheder. ( 77-84) Om realiserede grupper Initiale tokonsonantgrupper sp, st, sk Finale tokonsonantgrupper Relationer til -n og -r (-1 og -d) Endelsen -[i1j]/-[e11] i visse tilfælde Kontoidlængde Trekonsonantgrupper Taksemkategorier Inventar Universel inddeling af marginaltaksemerne. ( 86-91) Inventaret Systemarrangementet af de initio-finale taksemer Kriterierne for arrangementet Ad 2. dimension Ad 3. dimension Ad 1. dimension Marginalglossemer. ( 92-93) Inventar Oversigt. 80 B Centralanalyse. ( ) Indkredsning af de kommutable. ( ) Paradigme af optegnelseselementer Vokoider 80

12 20 Kommutationsprøver med negativt udfald Oppositionsforsøg Ad i/i/e, Yllf/ø, a/o Ad e Jæ, ar/å Ad ø Jo, ø/o Ad å/:j/fj Ad a/a Ad å/a »Hovedvarianter«83 30 Kommutationsprøver med positivt udfald Oppositioner Lange vokoider (1-9) Korte vokoider (1-5) Korte vokoider over for lange vokoider (1-6) Modificerende forhold vedrørende kommutationerne Ususregulerede begrænsninger af eksplicite kornmutationsmuligheder Foreløbigt inventar i, y, u, a Suspenderede kommutationer Synkretisme a/a å/a ø Jø o/å e/æ; e /æ Vokal manifesteret ved lang vokoid/vokal manifesteret ved kort vokoid Stavelsescentralens (primitive) invarianter. ( ) Rønnemålets vokaler Inventar Vilh. Thomsens vokaler Lydlærens inventar Analyse af de centrale prætaksemer. ( ) Afbildningsmetoden Analyse af semicentralerne Inventar i/j. Reduktionen i i sine funktioner u/v. Reduktionen u i sine funktioner 94

13 2 Kategorisering af semicentralerne Primitive invarianter/tak:semer/glossemer.. 3 Reduktioner af vokaler manifesteret ved lang vokoid a. Ved tolkning som identitetsgruppe 126. Afbildninger Afbildningsteknik Prøver.... b. Ved registrering af konnektiver 129.»Konnektivforlængelse« Monoftonger med konnektiv c. Ved indkatalysering af fakultativ størrelse 131. Fakultativt fe/ Reduktion af»neutral«vokal under svagtryksakcent 132. a Stavelsescentralens taksemer Inventar Centralernes grupperingsmuligheder. ( ) 134. Om realiserede grupper 135. Tovokalgrupper 136. Bemærkninger 6. Taksemkategorier Inventar Universel inddeling af centraltaksemerne, ( ) 138. Inventaret Systemarrangementet Kriterierne for arrangementet 141. Ad 1. dimension 142. Ad 2. dimension Ad 3. dimension. 8. Centralglossemer. ( )., Inventar 145. Oversigt Konstituentkategorierne og deres led AFSNIT D. Redistribuering af analysens størrelser. ( ). 1. Principielt Fordeling på hovedkategorier

14 2. Fordelingen A. Fordeling på sider og arter ( ) Fordeling på sider Fordeling på arter B. Fordeling på typer og subtyper. ( ) 109 a. Prosodemtyper Fordeling i kategorier af prosodemtyper Fordeling inden for kategorien af ekstensprosodemer Fordeling inden for kategorien af intensprosodemer 109 b. Konstituenttyper (og -subtyper) Fordeling i kategorier af konstituenttyper Fordeling inden for kategorien af centralkonstituenter Fordeling inden for kategorien af marginalkonstituenter Fordeling inden for kategorien af semicentralkonstituenter C. Fordeling på variantkategorier. ( ) 110 a. Prosodemernes fordeling Varieteter Variationer 111 b. Konstituenternes fordeling Fordeling på varietetskategorier Fordeling af de definitive invarianter (dimensionsled, glossemer) Fordeling aftaksemerne Fordeling af de primitive invarianter Varianters nærmere bestemmelse som varieteter Fordeling på variationskategorier Fordeling af glossemer, taksemer og primitive invarianter samt varianter AFSNIT E. Specialtrækkene i Rønnemålet Rekapitulation..... AFSNIT F. Materialet ( )... Opstilling I. Notation ved primitive invarianter 1. Leksikalier Notations- og opstillingsprincip opstillingsgrundlag: vokalismen

15 opstillingsgrundlag: konsonantismen opstillingsgrundlag: stavelsesantal 169. Notation af akcenteme 170. Fakultativiteter Opstillingen. 2. Sammenhængende tekst 261. Forlæg Notation 263. Teksten Oversættelse til rigsdansk Opstilling II. Notation ved taksemer 1. Leksikalier Notation 266. Opstillingsprincip 267. Opstillingen.. 2. Sammenhængende tekst Teksten i taksemnotation Noter. ( 269) Resume på engelsk. ( 270). AFSNIT G. AFSNIT H AFSNIT J. Bibliografi. ( 271)

16 Afsnit A. Indledning Kapitel I. Beskrivelsens genstand 1. Valg af sprogområde. Hensigten med det her præsenterede arbejde er en synkronisk-lingvistisk analyse af udtryksplanet i en form for bornholmsk dialekt, og af flere nærliggende årsager er dagligsproget hos indfødte beboere i købstaden Rønne udset som emne for beskrivelsen. Området kunde som typisk synes at være bedre valgt set fra et specielt dialektologisk synspunkt, idet det til beskrivelsen foretrukne sprogsamfund repræsenterer en»blandet«sprogtilstand (dialekt og rigsmål), men da spørgsmålet om genuinitet overhovedet principielt ikke vedkommer en i snævreste forstand intralingvistisk beskrivelse af en given sprogtilstandl, har der ingen betænkeligheder været ved at behandle en dialektal sprogsituation, hvortil adgangen til at iagttage det daglige»liv«har været særlig gunstig, selv om en personlig inklination over for dialekten er det, der mest har ansporet dens beskriver til, skønt sprogarten ikke er hans modersmål, at driste sig til en beskrivelse, hvis teknik det i øvrigt heller ikke har været ham ukært at prøve kræfter på, så meget mere som dialekten hermed er gjort til genstand for en synkronisk-lingvistisk beskrivelse, som den, hvad den så end er sammensat af, under alle omstændigheder har et med andre sprog(arter) ligeberettiget krav på at få. 2. Præcisering og afgrænsning. 1. I overensstemmelse med formålet er materialet udelukkende samlet i Rønne, idet det ikke har været hensigten at inddrage undersøgelser - med eventuelt deraf følgende sammenligninger - af dialektgeografisk art i fremstillingen. Det er således heller ikke fastslået - og det har lige så lidt været opgaven - hvorvidt dialekten besidder visse træk, der er karakteristisk specielt for købstadmål. 2. I det omfang, det har været skønnet hensigtsmæssigt, er der i fremstillingen derimod praktiseret visse sammenligninger mellem punkter i den sprogtilstand, der har ladet sig uddrage af det optegnede materiale og til-

17 16 svarende fænomener i den lingvistiske situation, der kan antages at ligge til grund for Vilh. Thomsens og Ludv. F. A. Wimmers behandlinger af det bornholmske folkemåls lydlære og grammatik i indledningen til J. C. S. Espersen: Bornholmsk Ordbog, 1908, såvel som i denne bog Espersens eget ordstof og kantor Viggo Holms ti/lægssamling. 3. Eftersom det valgte dialektområde er et byområde, og sproget (dermed) et blandingsmål, træder måske her særlig grelt frem det almindelige problem ved dialektbeskrivelser: at to sprogsystemer:»egentlig dialekt«og en dialektpåvirket rigsmålsusus, ikke lader sig skarpt adskille, idet man ikke synes at have noget objektivt kriterium for fastsættelse af dialekt- og sproggenuinitet. I nærværende undersøgelse er derfor fulgt den vanlige praksis ved arbejde med dialekter, at meddelerne er rekruteret blandt sprogsamfundets ældre repræsentanter, der samtidig ikke hører til sådanne kredse, at fx. sociale hensyn gør det påkrævet, at det daglige omgangssprog ganske søges erstattet af rigsmål eller i det mindste en stærk tillempning i retning af dette (»rønnafint«), idet optegneren desuden har været opmærksom på, at denne tillempnings bestræbelse i øvrigt også vil være at finde i meget høj grad hos de yngre og ganske særlig hos de helt unge, og også gør disse mindre egnede eller endog helt uegnede som meddelere til en dialektologisk undersøgelse. Selv om man altså ikke ved det anvendte udvalg af meddelere møder med repræsentanter for en jomfruelig dialektusus, synes der dog opnået et grundlag, der kan kaldes antageligt set fra et specielt dialektologisk synspunkt. For en ordens skyld bemærkes, at det ikke har været set som en opgave tillige at inddrage den af meddelerne også i fuld udstrækning anvendte rigsmålsusus i beskrivelsen. 4. Endelig kan det anføres, at den usus, der ligger til grund for beskrivelsen, ikke blot er ældre menneskers sprogbrug hic et nunc, men at resultaterne, da den ældste meddeler har rundet de firs, tillige afgiver grundlag for en karakteristik af dialekten, som den taltes for år siden. Kapitel Il. Praktisk grundlag 3. Meddelere. Materialet, der ligger til grund for beskrivelsen, om hvis enkeltresultater det forudsættes, at de i praksis vil kunne generaliseres til at omfatte hele sprogtilstanden, er blevet til efter meddelelser fra følgende personer, der alle kan kalde sig Rønneboer. Hovedmeddeleren, fru Elise

18 Pedersen, født 1874 i Rønne, har bortset fra en kort periode som voksen, hvor hun opholdt sig i Allinge, levet sin tid i Rønne. Hendes sprog er, særlig når det iagttages hos hende under samtale med andre bornholmere, dialekt i så»ren«form, som det vist er muligt at finde i Rønne. Hun har en klar udtale, bruger og kender mange gamle ord og udtaleformer. Hos hende er hele materialet optegnet i første omgang sommeren 1950 og efterhørt (Citeres i afh. som EP). Desuden har både ved optegnelser (1950) og efterhøringer (især 1952) medvirket EP's søn og svigerdatter, Emil Pedersen, f i Allinge, men bosiddende i Rønne fra sit fjortende år, og Lilly Pedersen, f i Rønne; disse repræsenterer selvsagt et lidt yngre trin af dialektens usus, men har begge haft den fordel at være utilbøjelige til at»slå over i«rigsmålsusus (»snakka tønt«), således som mange bornholmere (deriblandt også EP) ofte praktiserer over for fremmede. Begges udtale har været gavnligt tydelig (cit. EmP og LP). Til visse efterhøringer har jeg haft gavn af fru Gerda Nielsen, f i Rønne, desuden af fru Agnes Svensson, datter af EP (f. 1902), som til trods for adskillige års ophold i hovedstaden stadig behersker sit modersmål til de mindste enkeltheder (cit. AS) Leksikaliemateriale. Eksaminationsforlæg. Sammenhængende tekst. Påført former, der hidrører direkte fra meddelerne, foreligger et seddelmateriale i et antal af ca numre, som har tjent som grundlag for opstilling af stavelsesdelinventarerne. Udgangspunktet for eksaminationerne har været eksempelstoffet i Vilh. Thomsens lyd/ære, idet der gennem stadige kontrolafhøringer imidlertid er tilvejebragt passende sikkerhed mod den fare, der nemt kan opstå i form af en forhåndsviden derved, at man har givne former for øje under eksaminationerne, men idet der på den anden side også er draget nytte af den metode ved, at det i højere grad er lykkedes at efterspore og indkredse»gamle«former. Imidlertid indgår der mere stof, end hvad der udgøres af Vilh. Thomsens eksempler, idet der, når eksempler i lydlæren savnedes til belysning af visse relationer mellem stavelsesdele, ofte har måttet hentes stof fra Wimmers grammatik eller selve ordbogen. I en række tilfælde indeholder beskrivelsen tillige en del former, der ikke findes tilsvarende de nævnte steder, og de er inden inddragelsen omhyggeligt autoriseret som brugbare bornholmske former af en eller flere af meddelerne. Til registrering af størrelser, der manifesteres af intonationer og tryk er som grundlag anvendt prøver på sammenhængende tale. Disse bygger på 2 RØNNEMÅLET

19 18 båndoptagelser af et par mindre beretninger, hvoraf en er aftrykt p. 190/237. Der er ved undersøgelserne ikke anvendt instrumentalfonetisk apparatur, og resultaterne, som de foreligger, bygger således på optegnerens egne auditive indtryk. Kapitel III. Metode og teknik 5. Beskrivelsesprincip. Når den hjelmslevske sprogteori er bragt i anvendelse som teoretisk-teknisk grundlag for analysen, beror det først og fremmest på, at teorien anses for at være det forsøg på i lingvistisk beskrivelse at indføre en fuldstændig systematik, der er gennemført med hidtil største konsekvens, men også, at det har været dette arbejdes andet formål at bidrage til at demonstrere, hvor vidt man skulde kunne nå med hensyn til teoriens praktiske anvendelsesmuligheder, således at det derfor i nærværende beskrivelse har været anset for yderst magtpåliggende under arbejdet at iagttage så ortodoks en holdning som overhovedet gørligt over for teorien. Når i det hele taget en strukturallingvistisk metode er taget i anvendelse, er det fremdeles sket ud fra en almindelig erkendelse af, at et sprog for at være tilfredsstillende beskrevet må beskrives gennem et aksiomatisk system af funktioner, der manifesterer sig i uformede substanser, således at lingvistens opgave består i på grundlag af veldefinerede sæt af regler at nå til at registrere en sprogtilstands enkeltstrukturer, og på basis heraf at kunne opstille den pågældende sprogtilstands»immanente struktur«i sin helhed. 6. Litterært teoretisk grundlag. Hjelmslevs programskrift Omkring sprogteoriens grundlæggelse, 1943, har ifølge sagens natur udgjort den teoretiske baggrund (Der forudsættes derfor overalt i beskrivelsen kendskab til dettes hele apparat af definitioner, termini og principper, hvorfor der også kun undtagelsesvis henvises til det, og da ved OSG.). I en række enkelttilfælde har desuden samme forf.s resume af foredraget Grundtræk af det danske udtrykssystem med særligt henblik på stødet i Selskab for nordisk filologis årsberetning (cit. Grundtræk etc. Termini og definitioner herfra forudsættes ligeledes kendt) tjent som ikke uvæsentligt forbillede både i teori og praksis. En hjælp af samme karakter har været at hente i Knud Togebys arbejde Structure immanente de la langue franr;aise, Endelig kan bemærkes, at også de senere danske dialektmonografier har været udnyttet med udbytte. I øvrigt henvises til litteraturlisten p. 250 ff.

20 7. Beskrivelsesteknik. Beskrivelsen er anlagt som en glossematisk analyse af udtryksformen i en begrænset sprogtilstand, d.v.s. at opgaven har været at registrere funktioner, nærmere betegnet en- og/eller gensidige forudsættelsesforhold, at registrere særtilfælde af en række kenematiske2 regler, og på grundlag heraf at nå frem til at konstatere dialektens bestand af realiserede kategorier. Man vil endvidere i beskrivelsen bemærke, at der (bl.a. gennem tilstræbt stilistisk monotoni i fremstillingsformen) er lagt vægt på at påvise ikke sjældent forekommende paralleliteter mellem led i forskellige kategorier. 8. Grænser for tekstmæssige forpligtelser. Det skal præciseres, at hvad som helst, der er uddraget af forskellige lovmæssigheder af materialet, for det første kun vil prætendere at have gyldighed for dette materiale, hvorefter en eventuel generalisering af disse lovmæssigheder før en eventuel forøgelse af teksten, d.v.s. indtil der er optegnet nyt materiale, og før dette underkastes en lignende beskrivelse, kun vil have hypotesens karakter, for det andet selvsagt endog heller ikke kan gøre krav på at antages for endelige inden for den optegnede tekst. - Omtolkninger må endelig selvsagt forudses, hvis en indholdsbeskrivelse foretages. 9. Hensyn til substanstilordning. Det har været en af beskrivelsens fornemste opgaver at drive analysen så vidt som overhovedet muligt under hensyntagen til teoriens forskrift om en udtømmende beskrivelse. Men det har desuden været meget magtpåliggende, at der til analysen skulde kunne tilordnes en fonetisk substansanalyse. Dette hensyn har derfor været det eneste, der har grebet hindrende ind ved visse reduktionsprocesser. Når p, t og k fx. således ikke er viderereduceret3 - hvad disse størrelser meget vel kunne have været, set fra et rent formsynspunkt - er det hensynet til, at en substanstilordning skal kunne ske på simplest mulige måde, således at fremdeles den simplest tænkelige beskrivelse af det kenematisk-fonematiske komplementærsystem skulde kunne tilvejebringes. En substanstilordning er i vor beskrivelse tentativt praktiseret i nogle grundtræk på ethvert af enkeltanalysernes sidste stadier. 10. Notationen. Som analysen er lagt an, benyttes - især på de primitive stadier - fin notation, derefter stadig grovere. Systemet er»dania«s lydskrift4. Fineste (fonetisk) notation anbringes i [ ], grovere noteres uden 2 19

21 20 parenteser. Tegnene har i reglen de fonetiske værdier, som er fastsat i Jespersens fremstilling, idet der dog undertiden er anvendt visse letgennemskuelige forenklinger. Som symbol for faldende intonation er brugt', for ikke-faldende. Citater fra Vilh. Thomsens og Wimmers fremstillinger er gengivet med den deri anvendte lyngbyske lydskrift. I den strukturelle notation er interpreterede former sat mellem//, svagtryksakcenten er angivet ved o, og akcentbetegnelseme fungerer tillige som angivelse af stavelsegrænse. : mellem to størrelser betyder, at de er invariable, / at de ikke er det (altså varianter). Latente størrelser noteres i aktualiseret notation med en * foran tegnet; fakultative størrelser anbringes i ( ). Indholdsstørrelser er anbragt i ' '. Notationen af et eksempel er ledsaget af rigsmålsglosen (hvis en sådan findes5) i citationstegn (» «), efterfulgt af en traditionel ordklassebetegnelse. I øvrigt er anvendt gængse forkortelser.

22 Afsnit B. Principielt Kapitel I. Rønnemålet som sprogligt system og dialekt 11. Motivering for en konsekvent betragtning af dialekten som et sprogsystem. Af den her præsenterede glossematiske beskrivelse af dialekten fremgår det, at sprogarten kan antages at opfylde betingelserne for at kunne kaldes et sprog i glossematisk forstand. Det bør derfor ikke undre, at man vil kunne konstatere, at talrige af dialektens realiserede kategorier og disses led vil være at genfinde i andre (velkendte) sprogtilstande. Ved en fastholdelse af kravet om en udtømmende beskrivelse, som teorien foreskriver, og som forekommer beskriveren berettiget, føres man til at registrere en række kategorier og kategoriled, som det fra et dialektologisk synspunkt måske kunde synes mindre hensigtsmæssigt at registrere derved, at de er af så stor almenhed, at de optræder banalt i den her beskrevne sprogtilstand. Dette vil dog selvsagt ikke kunne rokke ved forsættet om at gennemføre analysen efter de valgte retningslinjer, så meget mere som der i en beskrivelse foretaget efter den foretrukne metode uomgængeligt vil dukke fænomener op også af så særegen karakter, at der med disse træk åbenbares et specialsystem af en sådan beskaffenhed, at beskrivelsen trods alt bliver et rimeligt bidrag til dialektologien. Det anses følgelig for i enhver henseende påkrævet, at man både gennem en (tilstræbt eksakt) analyse med en deraf følgende kategorisering af dialektens specialtræk og gennem registrering af kategorier og kategoriled af mere almen karakter søger etableret en så alsidig håndbog i dialektens kenematiske system, som det er muligt, idet man så yderligere hermed er indehaver af et brugbart grundlag for en sprogtypologisk placering af dialektens fuldstændige udtrykssystem i forhold til - ligeledes fuldstændigt beskrevne - udtrykssystemer i andre dialekter og sprog, således at man endelig åbner mulighed for på en ny og mere udtømmende måde at realisere, hvad der til syvende og sidst er målet for lingvistiske beskrivelser: sprogs am m enli gni n g.

23 22 Kapitel II. Rønnemålet som dialekt i»opløsning«12.»opløsning«sproblemet. Selve det spørgsmål, hvorvidt en dialekt (et sprog) er»ægte«eller ej, anses for et ekstralingvistisk emne og som nævnt ikke direkte relevant for en intern synkronisk-lingvistisk beskrivelse, idet man i en sådan ikke ses at råde over midler til at klarlægge genuinitet. Imidlertid er det af største vigtighed at få fastslået og understreget i debatten inden for lingvistikken i almindelighed og dialektologien i særdeleshed, at en såkaldt opløsningsproces, der i øvrigt selvsagt kan påvises ikke at være væsensforskellig fra det, man inden for den evolutive lingvistik har kaldt et sprogs»udvikling«, kan afspejle sig i en strukturallingvistisk procedure, idet den lingvistisk lader sig anskue gennem en beskrivelse, der bygger på en række synkroniske beskrivelser, og hvis endemål bliver en beskrivelse af forskellige konnotatorer og disses indbyrdes funktioner, ofte sådanne, der lader sig afbilde på et tidsforløb. En sådan beskrivelse har det imidlertid ikke været opgaven at indarbejde i nærværende fremstilling, der kun angår en særsprogtilstand. Det kan dog påpeges, at når en dialekts (et sprogs) strukturmønster ændres (under indflydelse af ekstralingvistiske fænomener) således, at visse af sprogets størrelser»går i opløsning«eller - sagt med udtrykket fra det andet synspunkt -»udvikler sig«til andre elementer, forekommer det os at måtte fremstilles her på den måde, at korrelationer mellem størrelser, med solidaritet til en konnotator, erstattes - dirigeret af usus - af korrelationer mellem størrelser, med solidaritet til en anden konnotator, hvad enten dette kan afbildes på et udstrakt tidsforløb (ældre dansk-nutidsdialekt) eller et forløb af kortere varighed (»klassisk«tilstandnutidstilstand). Når det imidlertid alligevel synes berettiget at udtrykke det således, at der foreligger»opløsning«og ikke»udvikling«i forbindelse med visse (ikke alle) ændringsforhold inden for en dialekt, er det, fordi man i disse tilfælde relativt let kan påvise eller angive, at de ekstralingvistiske årsager til forandringerne hyppigst vil være at søge deri, at den dialektale sprogbrug (ofte i stigende grad med tiden) ved efterligning af en mere»indflydelsesrig«norm, i reglen det officielle rigssprogs norm, vil søge at bringe

24 sit system i overensstemmelse med denne»stærkere«norms system, hvilket i vor sprogbrug vil sige, at der sker et valg af ny konnotator med en dermed solidarisk sprogbygning. Tænker man sig således en gammel af omverdenens sprog og dialekter tilsyneladende»intakt«dialektal sprogtilstand, og man har registreret dens system af fx. kommutable stavelsesdele, da vil den opposition, der består mellem visse kommutable i den ældre tilstand i en række tilfælde kunne antages at være ubetinget eksklusion. Ved en sammenligning med andre (senere) tilstande vil der derefter kunne påvises ændringer i strukturmønstret, og ved en indbyrdes afbildning af sprogtilstandene vil det kunne påvises, at modsætninger, der var til stede som formentligt eksklusive i en af normerne (ofte den»ældste«), 1 for nogles vedkommende er helt eller delvis ophævede under bestemte påviselige betingelser, 2 for andres vedkommende har været underkastet den samme proces, uden at dertilsyneladende har kunnet gives ekstra- eller intralingvistiske begrundelser. De suspenderede modsætninger er her måske få i tal, men de er der. Hvis imidlertid disse totalt eller partielt suspenderede oppositioner så optræder i»tilpas«stort omfang, og mest når det bliver påviseligt, at dette altså er sket under indflydelse af en dialektfremmed norm, da er det således, at man taler om, at der foreligger»opløsning«. Men lingvistikken har inden for sit eget område ingen midler til at levere en målestok for, hvornår omfanget kan siges at være så stort, og klare beviser for, når der foreligger normfremmed påvirkning af en sådan art, at en»nedbrydningsproces«kan hævdes at være en fuldbyrdet kendsgerning. Det er endvidere en illusion, hvis man mener sig i stand til at fiksere en absolut genuin sprogtilstand ad specifik lingvistisk vej, idet man i selv en nok så»uberørt«sprogtilstand praktisk taget altid kan føres til at registrere (spiren til) sprogforandringer i helt eller delvis ophævede modsætninger. Enhver sprogtilstand vil altid vise sig at være»modtagelig«for påvirkninger, der fører til vikarieringer og synkretismer, hvor de ekstralingvistiske årsager så end må søges. Fastlæggelse af såvel en såkåldt»klassisk«som en hvilken som helst anden sprogtilstand sker derfor ved en på ikke-sproglig basis foretagen fiksering, hvorefter der kan etableres ligeberettigede sær beskrivelser af normerne, og hvorefter en eventuel samlet beskrivelse kan finde sted. 23

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

1000 bornholmske ord. En besværlig samtale en sommerdag RIGSDANSK -- BORNHOLMSK BORNHOLMSK -- RIGSDANSK. LEIF HENRIKSEN 1000 bornholmske ord

1000 bornholmske ord. En besværlig samtale en sommerdag RIGSDANSK -- BORNHOLMSK BORNHOLMSK -- RIGSDANSK. LEIF HENRIKSEN 1000 bornholmske ord Turisten: Sig mig, min gode mand, bor der en hr. Kjærgaard her i byen? Fiskeren: Kjærregårinj liggjer ver kjærkan, å om ni ska dærhæn, må ni gå a gâdan ver dænj rø huzakâtan dærhænna Turisten: Jeg forstår

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992. Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Lad talesproget komme til orde!

Lad talesproget komme til orde! Lad talesproget komme til orde! Af Erik Møller fra Auditorium X Dansk før, nu og i fremtiden? side 181 187, Forlaget Amanda, 1991 Talesprog contra skriftsprog... 2 Tale og skrift to forskellige kommunikationsformer...

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere