Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden Undersøgelse udarbejdet af uddannelseskoordinator Hans Frydendall. Rapport udarbejdet af studentermedhjælper Katinka Stenbjørn. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 1 af 21

2 1.0 Indledning METODE OG SVARPROCENTER...4 Svarprocenter LÆSEVEJLEDNING Personoplysninger AFSLUTNINGSÅR KØN Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus BESKÆFTIGELSESGRAD ERHVERVSSTATUS ERHVERVSSTATUS LØNMODTAGERE Branchetilknytning Indkomst PERSONLIG INDKOMST I Jobsøgning og erhvervsforløb DE FØRSTE JOBS EFTER AFSLUTTET UDDANNELSE HVORDAN? ANTAL JOBS SØGT EFTER ENDT UDDANNELSE ANTAL FORSKELLIGE ARBEJDSPLADSER LEDIGHEDSPERIODE Kvalifikationer ANVENDELSE AF KVALIFIKATIONER ERHVERVET GENNEM LT-UDDANNELSEN...15 Særligt anvendelige kvalifikationer...16 Efterspurgte kvalifikationer Videre studier PÅBEGYNDT ELLER GENNEMFØRT NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...17 Uddannelsens niveau...17 Uddannelsens navn...18 Meritering af LT-uddannelsen OVERVEJELSE OM PÅBEGYNDELSE AF NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...18 Uddannelsens niveau Overvejelser på baggrund af undersøgelsen MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER AF LT-UDDANNELSEN POSITIVE ELEMENTER I LT-UDDANNELSEN, DER BØR HOLDES FAST VED OG/ELLER SÆTTES EKSTRA FOKUS PÅ...21 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 2 af 21

3 1.0 Indledning Beskæftigelsesundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden 19. maj- 21. juni 2010 blandt 26 færdiguddannede Lydtekniker-studerende, der har dimitteret som bachelorer fra Lydteknikeruddannelsen (LT) på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i perioden , dvs. studerende fra de første syv Lydtekniker-årgange. Undersøgelsen søger at tegne et billede af de færdiguddannede LT-bachelorers beskæftigelse efter afsluttet LT-uddannelse. Således er rapportens overordnede formål at dokumentere beskæftigelsesforløbet for Rytmisk Musikkonservatoriums Lydtekniker-bachelorer, efter de har afsluttet deres uddannelse på RMC. Derudover danner undersøgelsen baggrund for en række overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen, som vil fremgå af denne rapports afsnit: Overvejelser på baggrund af undersøgelsen sidst i rapporten. Overordnet tegner beskæftigelsesrapporten følgende billede af respondenternes beskæftigelsesforhold og -forløb: Respondenterne har generelt en høj beskæftigelsesgrad. De fleste er fuldtidsbeskæftigede og lønmodtagere, og ingen af respondenterne er fuldtidsledige. For mange af lønmodtagerne er indkomsten i høj grad afhængig af midlertidige eller freelance-ansættelser. Respondenterne er i udpræget grad beskæftiget inden for musikbranchen. I gennemsnit placerer størstedelen af respondenternes personlige indkomst i 2009 sig inden for arbejde som lydtekniker ved koncerter og ved lydstudieproduktioner. De fleste af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst på kr.. Næsten halvdelen af respondenterne havde en personlig indkomst på over kr., og mere end en fjerdedel tjente over kr. i 2009, hvilket er mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning 1. De fleste af respondenterne har fået deres første job efter endt uddannelse gennem personligt eller professionelt netværk, og størstedelen har søgt færre end to jobs efter endt uddannelse. Enkelte respondenter har søgt mange jobs, hvilket medfører, at respondenterne i gennemsnit har søgt fire jobs efter endt uddannelse. Kun tre af respondenterne er deltidsledige. Respondenterne har gennemsnitligt fire forskellige arbejdspladser, men næsten halvdelen har kun en eller to forskellige arbejdspladser. Det høje antal forskellige arbejdspladser hænger angiveligt sammen med, at mange udfører freelance-arbejde eller har tidsbegrænsede ansættelser. Alle respondenterne anvender de kvalifikationer, de har erhvervet sig under LTuddannelsen, og alle, på nær tre respondenter, anvender kvalifikationerne i nogen eller høj grad. 1 Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 3 af 21

4 Næsten 40 % af respondenterne overvejer eller har overvejet at påbegynde en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet LT-uddannelsen. Af disse overvejer størstedelen en anden uddannelsestype end en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Fire af respondenterne har påbegyndt en ny videregående uddannelse efter LT-uddannelsen. En af de fire har påbegyndt en kandidatuddannelse, en har gennemført en ny bacheloruddannelse og er påbegyndt en kandidatuddannelse, en har påbegyndt en ny bacheloruddannelse og en har påbegyndt eller gennemført en erhvervspilotuddannelse. Alle fire læser/har læst i Danmark, og ingen af dem har oplevet problemer med meritering af LTuddannelsen. 1.1 Metode og svarprocenter Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført gennem et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet er udsendt via mails linkende til det elektroniske spørgeskema til de 26 færdiguddannede LTstuderende, der har dimitteret fra Lydteknikeruddannelsen på RMC i perioden , dvs. studerende fra de første syv LT-årgange. Undersøgelsen var planlagt til at finde sted i perioden maj Det blev dog omkring d. 31. maj 2010 besluttet at forlænge svarfristen med tre uger til d. 21. juni for at opnå en højere svarprocent i undersøgelsen. Der blev i perioden udsendt rykkermails i to omgange hhv. d. 7. og 17. juni 2010 til de LT-bachelorer, der på de pågældende tidspunkter endnu ikke havde gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål omhandlende LT-bachelorernes videre forløb efter endt uddannelse, herunder deres nuværende beskæftigelse, branchetilknytning, indkomst, jobsøgnings- og erhvervs-forløb, oplevelse af brugbarheden af kvalifikationerne erhvervet gennem LT-uddannelsen og evt. videre uddannelse eller overvejelser om en sådan efter afslutningen af LTuddannelsen, m.m. Det samme spørgeskema er udsendt til alle 26 bachelorer. Spørgeskemaet er blevet besvaret af LT-bachelorerne anonymt og indhentet elektronisk til brug i rapporten i anonymiseret form. Da spørgeskemaet er sendt ud per mail, har RMC overblik over hvilke LT-bachelorer, der har besvaret spørgeskemaet, men RMC har ikke mulighed for at lede de enkelte besvarelser tilbage til respondenternes identitet. Svarprocenter Blandt de 26 LT-bachelorer, som det elektroniske spørgeskema er udsendt til, har i alt 20 besvaret skemaet. Dermed er den overordnede svarprocent ca. 77 %. Af de 20 besvarelser er to af besvarelserne ufuldkomne, dvs. at respondenterne kun har besvaret ganske få spørgsmål i spørgeskemaet. Antallet af respondenter på de enkelte spørgsmål vil i beskæftigelsesrapportens afsnit om resultaterne af de enkelte spørgsmål fremgå under tabellerne og figurerne, hvor N = antallet af respondenter. I rapporten tages visse metodemæssige forbehold grundet det relativt lille datamateriale på 20 besvarelser på trods af den høje svarprocent. Grundet det lille datamateriale er resultaterne behæftet med stor usikkerhed i svarprocenterne, hvilket rent metodemæssigt gør det uforsvarligt at generalisere ud fra datamaterialet. Det betyder, at der i rapporten ikke er generaliseret ud fra svarene i spørgeskemaet. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 4 af 21

5 RMC har imidlertid et veludviklet alumnenetværk for de tidligere LT-studerende, og har desuden i 2006 og 2008 gennemført to mindre LT-beskæftigelsesundersøgelser. Undersøgelsen er derfor holdt sammen med RMC s viden om bachelorernes beskæftigelsesforløb gennem alumnenetværket samt fra de to beskæftigelsesundersøgelser, og det er på denne baggrund vurderet, at undersøgelsen giver et fyldestgørende billede af LT-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. 1.2 Læsevejledning I afsnit 2-8 gennemgås resultaterne af de overordnede kategorier af spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Kategorierne repræsenterer de overordnede elementer i bachelorernes beskæftigelsesforløb efter afsluttet LT-uddannelse, som de er udarbejdet i det elektroniske spørgeskema, som LT-bachelorerne har besvaret. Kategorierne er således: Personoplysninger (afsnit 2) Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus (afsnit 3) Branchetilknytning (afsnit 4) Indkomst (afsnit 5) Jobsøgning og erhvervsforløb (afsnit 6) Kvalifikationer (afsnit 7) Videre studier (afsnit 8). I afsnit 9 fremgår en række af RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen. Disse indbefatter: Overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.1) De positive elementer i uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.2) Afsnit 9 runder således rapporten af med overvejelser om fremtidsperspektiverne for lydteknikeruddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 5 af 21

6 2.0 Personoplysninger Spørgsmålene vedrørende respondenternes personoplysninger omhandler deres afslutningsår fra LT-uddannelsen og deres køn og giver således et overblik over respondenterne. Af afsnittet fremgår det, at der blandt respondenterne kun er mænd. Kønsfordelingen i undersøgelsen er den samme som den overordnede kønsfordeling på de syv LT-årgange, hvor kønsfordelingen var 100 % mænd. Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra LT-uddannelsen på de enkelte afslutningsår. Alle de fem årgange er dog nogenlunde velrepræsenterede. 2.1 Afslutningsår Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket år afsluttede du LT-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af figur Antal respondenter ift. antal bachelorer 4,5 4 3,5 3 Antal 2,5 2 Respondenter Antal bachelorer 1,5 1 0, Afslutningsår N = 20 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 6 af 21

7 Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra LT-uddannelsen på de enkelte afslutningsår, som det fremgår af ovenstående figur, der viser fordelingen af respondenter ift. deres afslutningsår og fordelingen af bachelorer på de enkelte afslutningsår. Der er dog i undersøgelsen tilstrækkelig spredning mellem respondenterne i forhold til afslutningsår, til at alle årgange er nogenlunde velrepræsenterede. 2.2 Køn Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket køn er du?. Alle respondenterne er alle mænd. Samme kønsfordeling har været gældende på LT-uddannelsen i de første syv årgange, hvor alle de studerende har været mænd. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 7 af 21

8 3.0 Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus Det fremgår af dette afsnit, at størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede og primært tjener deres indkomst som lønmodtagere, mens der også er en stor gruppe selvstændige. Ingen af respondenterne er fuldtidsledige. Blandt lønmodtagerne kommer indkomsten i gennemsnit hovedsageligt fra freelance-arbejde og tidsbegrænsede ansættelser, mens kun lidt mere end en fjerdedel kommer fra fastansættelser. Dermed tegnes et overordnet billede af, at respondenterne har en temmelig høj beskæftigelsesgrad, hvor ingen er fuldtidsledige, og hvor indkomsten for lønmodtagerne i høj grad er afhængig af midlertidige eller freelance-ansættelser. 3.1 Beskæftigelsesgrad Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad er din beskæftigelsesgrad?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 3.1.1: Hvad er din beskæftigelsesgrad? Procent Fuldtidsbeskæftiget 55,0 % Deltidsbeskæftiget 20,0 % Fuldtidsledig 0,0 % Studerende (med uddannelsesstøtte) 10,0 % Andet 15,0 % I alt 100,0 % N = 20 Af resultaterne ses det, at størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede. En femtedel er deltidsbeskæftigede (svarende til fire respondenter), og 10 % (to respondenter) er studerende med uddannelsesstøtte. 15 % (3 respondenter) kategoriserer deres beskæftigelsesgrad som andet, hvilket ikke er uddybet nærmere. Ingen af respondenterne er fuldtidsledige. 3.2 Erhvervsstatus Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 8 af 21

9 Tabel 3.2.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? Procentgennemsnit Lønmodtager 46,47 % Selvstændig 39,03 % Overførselsindkomst 0,21 % Andet 14,29 % I alt 100,00 % N = 19 Af resultaterne ses det, at det er gennemsnitligt næsten halvdelen af respondenternes indkomst i 2009, som placerer sig under lønmodtagerkategorien. 39 % i gennemsnit af respondenternes indkomst placerer sig under selvstændigkategorien. Næsten intet af respondenternes indkomst i 2009 kommer fra overførselsindkomst. Lidt over 14 % af respondenternes indkomst i 2009 sig under kategorien Andet, som er uddybet af respondenterne som SU (fire af respondenterne) og KODA (én af respondenterne). 3.3 Erhvervsstatus lønmodtagere Lønmodtagerne blandt respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling. Er du ikke lønmodtager, tryk da videre). Resultaterne ses af tabel Tabel 3.3.1: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? Procentgennemsnit Fastansat 26,43 % Tidsbegrænset ansættelse 38,53 % Freelance 43,47 % I alt 108,43 % N = 15 En af respondenterne har tilføjet til sin besvarelse: Det er kun ca. procenter. Jeg tjener penge på en kombination af SU, undervisning i sangskrivning/produktion, Koda (sangskrivning/produktion), mix, livelyd. En anden af respondenterne har tilføjet: jeg har angivet personlig indkomst fra selvstændig virksomhed som overskud (efter fradrag) mens lønmodtager/freelance jo angives før evt. fradrag. I gennemsnit har lønmodtagerne blandt respondenterne tjent den største portion af deres personlige indkomst i 2009 ved arbejde på freelancebasis. I gennemsnit er den næststørste portion af respondenternes personlige indkomst tjent i tidsbegrænsede ansættelser, og den mindste portion kun lidt mere end en fjerdedel er tjent ved fastansættelser. Det tegner dermed et billede af, at lønmodtagerne blandt respondenterne har en indkomst, som i høj grad afhænger af freelanceopgaver og tidsbegrænsede ansættelser. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 9 af 21

10 Det skal bemærkes, at totalen af de gennemsnitlige procenter ikke summerer op til 100 %. Dette kan skyldes, at respondenterne ikke har angivet korrekte procenter i deres besvarelse af spørgeskemaet, således at summen af procenterne inden for de enkelte besvarelser ikke er 100 %. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 10 af 21

11 4.0 Branchetilknytning Det fremgår af dette afsnit, at respondenterne i høj grad er beskæftiget inden for musikbranchen. I gennemsnit placerer størstedelen af respondenternes personlige indkomst i 2009 sig inden for arbejde som lydtekniker ved koncerter og ved lydstudieproduktioner. Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 4.0.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig mellem følgende kategorier? Procentgennemsnit Lydtekniker, koncerter 38,17 % Lydtekniker, lydstudieproduktioner 17,72 % Lydtekniker, teater 7,22 % Lydtekniker, radio/tv/film 3,17 % Producer 3,61 % Artist, musiker 3,28 % Lydteknisk konsulent 1,83 % Systemtekniker (reparation, installation o. lign.) 2,61 % Undervisning i lydteknik 10,28 % Andet 12,67 % N = 18 Kategorien andet er af respondenterne uddybet som: lydteknisk koordinator, barselsdagpenge, handicaphjælper, undervisning i sangskrivning/produktion, markedsanalyse og SU. Af resultaterne står det klart, at respondenterne gennemsnitligt tjente den største del af deres indkomst i 2009 ved arbejde som lydteknikere ved koncerter. En mindre del tjentes ved arbejde med undervisning i lydteknik. En lidt mindre del af respondenternes indkomst tjentes ved arbejde som lydteknikere ved teater. Kun en lille del af respondenternes personlige indkomst stammer fra arbejde som lydteknikere ved radio/tv/film, som producer, artist/musiker, lydteknisk konsulent og som systemtekniker (reparation, installation og lignende). Ovenstående kategorier placerer sig klart under musik-/lydteknikerbranchen, og dermed stammer minimum 87 % af respondenternes indkomst i 2009 i gennemsnit fra musik-/lydteknikerbranchen. I gennemsnit placerer lidt mere end 12 % af respondenternes indkomst i 2009 sig under kategorien andet. Af respondenternes uddybning af kategorien andet, fremgår det, at mindst to af respondenterne har en klar tilknytning til musik-/lydteknikerbranchen (ved arbejde som lydteknisk koordinator og undervisning i sangskrivning/produktion), mens de resterende ikke i så høj grad kan kategoriseres som tilknytning til musikbranchen om end markedsanalyse, hvis det er analyse af musikmarkedet, også må siges at være en tilknytning til musikbranchen. Overordnet tegner resultaterne af respondenternes tilknytning til musikbranchen et billede af, at respondenterne i høj grad er beskæftiget inden for musik-/lydteknikerbranchen. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 11 af 21

12 5.0 Indkomst I dette afsnit fremgår det, at de fleste af respondenterne i 2009 havde en personlig indkomst på kr.. 44,5 % af respondenterne havde en personlig indkomst i 2009 på over kr., mens mere end en fjerdedel tjente over kr. i 2009, hvilket er mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning Personlig indkomst i 2009 Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad var din personlige indkomst i 2009?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 5.1.1: Hvad var din personlige indkomst i 2009? Procent Under kr. 11,1 % kr. 44,4 % kr. 16,7 % kr. 11,1 % kr. 16,7 % eller derover 0,0 % I alt 100,0 % N = 18 En af respondenterne har tilføjet til sin besvarelse: skemaet checker ikke at summen er 100 %. En anden respondent har tilføjet: Begrænset mulighed for indkomst pga SU. Hele 44,4 % af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst på kr., og dermed er det næsten halvdelen af respondenterne, som placerer sig inden for denne indkomstgruppe. 16,7 % af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst op kr. og den samme procentdel af respondenterne havde en personlig indkomst på kr. 11,1 % af respondenterne tjente i 2009 under kr. og også 11,1 % af respondenterne tjente kr. i Således tjente mere end en fjerdedel af respondenterne over kr., hvilket er mere end gennemsnitslønnen i 2009 for den samlede danske befolkning 3. Hele 44,5 % af respondenterne tjente over kr. i Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: 3 Ibid. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 12 af 21

13 6.0 Jobsøgning og erhvervsforløb Overordnet fremgår det af dette afsnit, at de fleste af respondenterne har fået deres første job efter endt uddannelse gennem personligt eller professionelt netværk. Omkring en tiendedel af respondenterne fik deres første job gennem eget firma. Størstedelen af respondenterne har søgt færre end to jobs efter endt uddannelse og hele syv har slet ikke søgt. I gennemsnit har respondenterne søgt fire jobs efter afsluttet uddannelse, hvilket skyldes at enkelte studerende har søgt mange jobs. Respondenterne har i gennemsnit fire arbejdspladser, mens næsten halvdelen har en til to arbejdspladser. Det høje antal forskellige arbejdspladser hænger angiveligt sammen med, at mange af respondenterne arbejder freelance eller i tidsbegrænsede ansættelser. Tre af respondenterne er deltidsledige med en gennemsnitlig ledighedsperiode på 23 måneder. 6.1 De første jobs efter afsluttet uddannelse hvordan? Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: De ansættelser, som du havde i det første år efter endt uddannelse, hvordan fik du typisk dem? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 6.1.1: De ansættelser, som du havde i det første år efter endt uddannelse, hvordan fik du typisk dem? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %) Procent Gennem dit praktikforløb 1,18 % Gennem ansøgning 1,18 % Gennem personligt eller professionelt netværk 78,89 % Gennem henvendelse fra arbejdsgiver 8,82 % Gennem eget firma 11,18 % Andet 0,00 % I alt 100,0 % N = 18 Af tabellen fremgår det, at langt de fleste af respondenterne fik deres første jobs efter at have dimitteret fra LT-uddannelsen gennem personligt eller professionelt netværk. Mere end en tiendedel fik deres første jobs gennem eget firma og næsten 9 % fik deres første jobs efter endt uddannelse gennem henvendelse fra arbejdsgiver. Kun ganske få af respondenterne fik deres første jobs gennem deres praktikforløb eller ved ansøgning, og slet ingen kategoriserer deres første jobs som opnået gennem andet. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 13 af 21

14 6.3 Antal jobs søgt efter endt uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange jobs har du søgt efter afsluttet uddannelse?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne har estimeret, at de har søgt mellem nul og 25 jobs efter afsluttet uddannelse. I gennemsnit har respondenterne søgt fire jobs, hvilket hænger sammen med, at enkelte studerende har angivet, at de har søgt op til 25 forskellige jobs. Til gengæld angiver næsten halvdelen hele syv af de 18 respondenter at de slet ikke har søgt jobs efter endt uddannelse, og fem af de 18 angiver, at de kun har søgt et til to jobs efter endt uddannelse. Det vil sige, at langt størstedelen af respondenterne har søgt færre end to jobs. Dermed tegnes et billede af, at langt de fleste af respondenterne kun har behøvet at søge ganske få jobs efter endt uddannelse. To af respondenterne har kommenteret dette spørgsmål. En af respondenterne skriver: I definerer ikke jobs er der tale om fastansættelser, freelance, etc.. En anden af respondenterne uddyber sit svar med, at han er selvstændig. 6.4 Antal forskellige arbejdspladser Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange forskellige arbejdspladser har du?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne arbejder på mellem nul og 25 forskellige arbejdspladser. I gennemsnit har respondenterne fire arbejdspladser, mens næsten halvdelen otte af de 18 respondenter har en til to arbejdspladser. Det høje antal af forskellige arbejdspladser hænger angiveligt sammen med, at mange af respondenterne arbejder freelance eller i tidsbegrænsede ansættelser. 6.5 Ledighedsperiode Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis du er fuld- eller deltidsledig: Hvor længe har din nuværende ledighedsperiode varet? (Angiv antal måneder). Tre af respondenterne har angivet, at de er deltidsledige. Respondenterne har angivet, at de har haft en ledighedsperiode på mellem ni og 48 måneder. Gennemsnittet for de tre respondenter er 23 måneders ledighedsperiode. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 14 af 21

15 7.0 Kvalifikationer Af afsnittet fremgår det, at alle respondenterne anvender de kvalifikationer, de har erhvervet sig under LT-uddannelsen, og at langt de fleste (88,3%) anvender dem i nogen (22,2%) eller høj grad (61,1%). Ingen af respondenterne svarer således, at de kun i ringe grad eller slet ikke anvender kvalifikationerne. I afsnittet uddybes hvilke kvalifikationer, respondenterne finder særligt anvendelige, samt hvilke, respondenterne mener, de har savnet i deres uddannelse. 7.1 Anvendelse af kvalifikationer erhvervet gennem LT-uddannelsen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 7.1.1: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse? Procent I høj grad 61,1 % I nogen grad 22,2 % I mindre grad 16,7 % I ringe grad 0,0 % Slet ikke 0,0 % I alt 100,0 % N = 18 Det fremgår af tabellen, at langt over halvdelen af respondenterne mener, at de anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under LT-uddannelsen i høj grad, mens 22,2 % svarer, at de anvender kvalifikationerne i nogen grad. Kun tre af respondenterne svarer, at de anvender kvalifikationerne i mindre grad og slet ingen svarer, at de anvender kvalifikationerne i ringe grad eller slet ikke. Samlet svarer flere end otte ud af ti, at de i nogen eller høj grad anvender kvalifikationerne erhvervet under uddannelsen. Hermed bliver der tegnet et billede af, at kvalifikationerne erhvervet under LT-uddannelsen synes brugbare for respondenterne. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 15 af 21

16 Særligt anvendelige kvalifikationer Respondenterne er blevet bedt om at uddybe spørgsmålet om kvalifikationerne erhvervet under LTuddannelsen: Er der kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse, som du vil fremhæve som særligt anvendelige?, og har fremhævet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Branchekendskab Netværk Kommunikative færdigheder Livelyd Studieerfaring Filmlyd/surround-erfaring Studieteknik og lydteknik generelt Musikteori Elektroakustik (praktisk og teoretisk) Derudover er det fremhævet, at der har været tid til at fordybe sig under LT-uddannelsen. Efterspurgte kvalifikationer Respondenterne er også blevet bedt om at påpege evt. manglende kvalifikationer under deres LTuddannelse: Er der kvalifikationer, som du har savnet i din uddannelse?, og de har angivet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Brancheerfaring og kontakt til branchen under uddannelsen Mere undervisning fra folk, der har haft succes i musikbranchen Erhvervsøkonomi Musikjura Virksomhedsmanagement Viden om a-kasse, skat og regnskab Voksenpædagogik (med henblik på undervisning) Praktik med henblik på ansættelse TV og post-lyd OB-produktion og -kendskab Strygerproduktion og -arrangement Mere undervisning og praktisk erfaring med livelyd, -produktion og -teknik Teknik omkring tuning af anlæg og anvendelse af mixer-software Mere PA-lyd: kendskab til forskellige typer PA-systemer og højttalermærker Effektivitet Vedligehold (af båndmaskiner, pult, grej, m.m.) Derudover påpeger en enkelt respondent, at LT-uddannelsen burde få en mere klar retning: hvad er målet, det virkede ret tilfældigt mens jeg gik der: Var noget populært blev det gentaget, var det upopulært blev det skiftet ud, men det var ikke nogen fastlagt linje at vurdere det udfra. Dog blev elektroakustik forsvaret med næb og klør, trods talrige indsigelser (som føjede sig til en årelang tradition) Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 16 af 21

17 8.0 Videre studier Af dette afsnit fremgår det, at næsten 40 % af respondenterne overvejer at påbegynde en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet LT-uddannelsen. Af disse overvejer næsten 30 % en kandidatuddannelse, lidt over 10 % en anden bacheloruddannelse og over 60 % en anden uddannelsestype. Fire af de 18 respondenter har påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse efter LT-uddannelsen. En af de fire studerende har påbegyndt en kandidatuddannelse, en har gennemført en ny bacheloruddannelse og er påbegyndt en kandidatuddannelse, en har påbegyndt en ny bacheloruddannelse og en har påbegyndt eller gennemført en erhvervspilotuddannelse. Alle fire studerende læser/har læst i Danmark. Ingen af de fire har oplevet problemer med meritering af LT-uddannelsen. 8.1 Påbegyndt eller gennemført ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet LT-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 8.1.1: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet LT-uddannelsen? Procent Ja 22,2 % Nej 77,8 % I alt 100,0 % N = 22 Uddannelsens niveau Tabel 8.1.2: Uddannelsens niveau? Procent Anden bacheloruddannelse 25,0 % Kandidatuddannelse 25,0 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 0,0 % Andet 50,0 % I alt 100,0 % N = 4 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 17 af 21

18 Uddannelsens navn Tabel 8.1.3: Uddannelsens navn? Bachelor + Kandidat: HA(Psyk.) + MSocSc, Copenhagen Business School, Danmark, forventet afslutning: juni 2012 Kandidat: Tonemester med rytmisk specialisering, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Danmark, forventet afslutning: juni 2012 Erhvervspilot, integreret CLP/ME/IR/ATPL, Center Air Pilot Academy, Danmark, forventet afslutning: januar 2011 Bachelor: Digitale Medier og Design, IT-Universitetet, Danmark, forventet afslutning: 2012 N = 4 Meritering af LT-uddannelsen Tabel 8.1.4: Har du oplevet problemer med at få meriteret LT-uddannelsen ift. optagelse på din nye uddannelse? Procent Ja 0,0 % Nej 100,0 % I alt 100,0 % Lidt mere end en femtedel af respondenterne svarende til fire respondenter har svaret, at de er påbegyndt eller har gennemført en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet LTuddannelsen. De fire respondenter har påbegyndt eller gennemført hhv. Bachelor, HA(Psyk.), samt Kandidat, MSocSc, v. Copenhagen Business School, Kandidat som Tonemester med rytmisk specialisering v. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, uddannelse som erhvervspilot, integreret CLP/ME/IR/ATPL v. Center Air Pilot Academy, Danmark og Bachelor i Digitale Medier og Design v. IT-Universitetet, København. Alle fire studerende læser/har læst i Danmark. Ingen af de fire har oplevet problemer med meritering af LT-uddannelsen. 8.2 Overvejelse om påbegyndelse af ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel : Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse? Procent Ja 38,9 % Nej 61,1 % I alt 100,0 % N = 18 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 18 af 21

19 Uddannelsens niveau Tabel 8.2.2: Uddannelsens niveau? Procent Anden bacheloruddannelse 11,1 % Kandidatuddannelse 27,8 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 0,0 % Andet 61,1 % I alt 100,0 % N = 18 Andet er uddybet som: BA + Cand. samt Erhvervspilot. 38,9 % af respondenterne svarer, at de overvejer at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse. Af disse overvejer 11,1 % at tage en ny bacheloruddannelse. 27,8 % overvejer at tage en uddannelse på kandidatniveau, mens 61,1 % overvejer at tage en anden uddannelsestype, bl.a. både bachelor og kandidat og uddannelse som erhvervspilot se tabel Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 19 af 21

20 9.0 Overvejelser på baggrund af undersøgelsen I følgende afsnit fremgår RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen af LT-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. Overvejelserne er inddelt i to overordnede afsnit: Muligheder for forbedringer af LT-uddannelsen (afsnit 9.1) Positive elementer i LT-uddannelsen, der bør holdes fast ved og/eller sættes ekstra fokus på (afsnit 9.2) 9.1 Muligheder for forbedringer af LT-uddannelsen I denne rapports afsnit 7.0 fremgår det, at nogle af respondenterne mener, at der er kvalifikationer, de har manglet i deres LT-uddannelse. De fremhævede manglende kvalifikationer er som følger: Brancheerfaring og kontakt til branchen under uddannelsen Mere undervisning fra folk, der har haft succes i musikbranchen Erhvervsøkonomi Musikjura Virksomhedsmanagement Viden om a-kasse, skat og regnskab Voksenpædagogik (med henblik på undervisning) Praktik med henblik på ansættelse TV og post-lyd OB-produktion og kendskab Strygerproduktion og arrangement Mere undervisning og praktisk erfaring med livelyd, -produktion og -teknik Teknik omkring tuning af anlæg og anvendelse af mixer-software Mere PA-lyd: kendskab til forskellige typer PA-systemer og højttalermærker Effektivitet Vedligehold (af båndmaskiner, pult, grej, m.m.) Derudover påpeger en enkelt respondent, at LT-uddannelsen burde få en mere klar retning: hvad er målet, det virkede ret tilfældigt mens jeg gik der: Var noget populært blev det gentaget, var det upopulært blev det skiftet ud, men det var ikke nogen fastlagt linje at vurdere det udfra. Dog blev elektroakustik forsvaret med næb og klør, trods talrige indsigelser (som føjede sig til en årelang tradition) Flere af de nævnte områder, som de første syv årgange har påpeget som manglende, er gennem de seneste år helt eller delvist implementeret i uddannelsen. Det gælder især koncertproduktion (livelyd, PA-lyd), som inden for de seneste par år har fået større vægt, dels i form af praktiske undervisningsforløb samt inden for den af konservatoriet tilrettelagte praktik, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med Vega og Roskilde Festival. De nævnte praktikaftaler har desuden styrket brancheerfaringen og branchekendskabet. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 20 af 21

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT

BESKÆFTIGELSESRAPPORT : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER... 3 1.1 Konklusioner... 3 2. METODE... 3 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Pitstop-undersøgelse 2014:

Pitstop-undersøgelse 2014: Pitstop-undersøgelse 2014: Statusbillede på pitstop-elever på de danske folkehøjskoler fra årgangene E11 til F14 Af Sofie Dragsted og Marie Ørbæk Christensen, FFD 1. Konklusioner Ud fra besvarelser på

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere