Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden Undersøgelse udarbejdet af uddannelseskoordinator Hans Frydendall. Rapport udarbejdet af studentermedhjælper Katinka Stenbjørn. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 1 af 21

2 1.0 Indledning METODE OG SVARPROCENTER...4 Svarprocenter LÆSEVEJLEDNING Personoplysninger AFSLUTNINGSÅR KØN Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus BESKÆFTIGELSESGRAD ERHVERVSSTATUS ERHVERVSSTATUS LØNMODTAGERE Branchetilknytning Indkomst PERSONLIG INDKOMST I Jobsøgning og erhvervsforløb DE FØRSTE JOBS EFTER AFSLUTTET UDDANNELSE HVORDAN? ANTAL JOBS SØGT EFTER ENDT UDDANNELSE ANTAL FORSKELLIGE ARBEJDSPLADSER LEDIGHEDSPERIODE Kvalifikationer ANVENDELSE AF KVALIFIKATIONER ERHVERVET GENNEM LT-UDDANNELSEN...15 Særligt anvendelige kvalifikationer...16 Efterspurgte kvalifikationer Videre studier PÅBEGYNDT ELLER GENNEMFØRT NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...17 Uddannelsens niveau...17 Uddannelsens navn...18 Meritering af LT-uddannelsen OVERVEJELSE OM PÅBEGYNDELSE AF NY VIDEREGÅENDE UDDANNELSE...18 Uddannelsens niveau Overvejelser på baggrund af undersøgelsen MULIGHEDER FOR FORBEDRINGER AF LT-UDDANNELSEN POSITIVE ELEMENTER I LT-UDDANNELSEN, DER BØR HOLDES FAST VED OG/ELLER SÆTTES EKSTRA FOKUS PÅ...21 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 2 af 21

3 1.0 Indledning Beskæftigelsesundersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i perioden 19. maj- 21. juni 2010 blandt 26 færdiguddannede Lydtekniker-studerende, der har dimitteret som bachelorer fra Lydteknikeruddannelsen (LT) på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i perioden , dvs. studerende fra de første syv Lydtekniker-årgange. Undersøgelsen søger at tegne et billede af de færdiguddannede LT-bachelorers beskæftigelse efter afsluttet LT-uddannelse. Således er rapportens overordnede formål at dokumentere beskæftigelsesforløbet for Rytmisk Musikkonservatoriums Lydtekniker-bachelorer, efter de har afsluttet deres uddannelse på RMC. Derudover danner undersøgelsen baggrund for en række overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen, som vil fremgå af denne rapports afsnit: Overvejelser på baggrund af undersøgelsen sidst i rapporten. Overordnet tegner beskæftigelsesrapporten følgende billede af respondenternes beskæftigelsesforhold og -forløb: Respondenterne har generelt en høj beskæftigelsesgrad. De fleste er fuldtidsbeskæftigede og lønmodtagere, og ingen af respondenterne er fuldtidsledige. For mange af lønmodtagerne er indkomsten i høj grad afhængig af midlertidige eller freelance-ansættelser. Respondenterne er i udpræget grad beskæftiget inden for musikbranchen. I gennemsnit placerer størstedelen af respondenternes personlige indkomst i 2009 sig inden for arbejde som lydtekniker ved koncerter og ved lydstudieproduktioner. De fleste af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst på kr.. Næsten halvdelen af respondenterne havde en personlig indkomst på over kr., og mere end en fjerdedel tjente over kr. i 2009, hvilket er mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning 1. De fleste af respondenterne har fået deres første job efter endt uddannelse gennem personligt eller professionelt netværk, og størstedelen har søgt færre end to jobs efter endt uddannelse. Enkelte respondenter har søgt mange jobs, hvilket medfører, at respondenterne i gennemsnit har søgt fire jobs efter endt uddannelse. Kun tre af respondenterne er deltidsledige. Respondenterne har gennemsnitligt fire forskellige arbejdspladser, men næsten halvdelen har kun en eller to forskellige arbejdspladser. Det høje antal forskellige arbejdspladser hænger angiveligt sammen med, at mange udfører freelance-arbejde eller har tidsbegrænsede ansættelser. Alle respondenterne anvender de kvalifikationer, de har erhvervet sig under LTuddannelsen, og alle, på nær tre respondenter, anvender kvalifikationerne i nogen eller høj grad. 1 Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 3 af 21

4 Næsten 40 % af respondenterne overvejer eller har overvejet at påbegynde en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet LT-uddannelsen. Af disse overvejer størstedelen en anden uddannelsestype end en uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. Fire af respondenterne har påbegyndt en ny videregående uddannelse efter LT-uddannelsen. En af de fire har påbegyndt en kandidatuddannelse, en har gennemført en ny bacheloruddannelse og er påbegyndt en kandidatuddannelse, en har påbegyndt en ny bacheloruddannelse og en har påbegyndt eller gennemført en erhvervspilotuddannelse. Alle fire læser/har læst i Danmark, og ingen af dem har oplevet problemer med meritering af LTuddannelsen. 1.1 Metode og svarprocenter Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført gennem et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet er udsendt via mails linkende til det elektroniske spørgeskema til de 26 færdiguddannede LTstuderende, der har dimitteret fra Lydteknikeruddannelsen på RMC i perioden , dvs. studerende fra de første syv LT-årgange. Undersøgelsen var planlagt til at finde sted i perioden maj Det blev dog omkring d. 31. maj 2010 besluttet at forlænge svarfristen med tre uger til d. 21. juni for at opnå en højere svarprocent i undersøgelsen. Der blev i perioden udsendt rykkermails i to omgange hhv. d. 7. og 17. juni 2010 til de LT-bachelorer, der på de pågældende tidspunkter endnu ikke havde gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål omhandlende LT-bachelorernes videre forløb efter endt uddannelse, herunder deres nuværende beskæftigelse, branchetilknytning, indkomst, jobsøgnings- og erhvervs-forløb, oplevelse af brugbarheden af kvalifikationerne erhvervet gennem LT-uddannelsen og evt. videre uddannelse eller overvejelser om en sådan efter afslutningen af LTuddannelsen, m.m. Det samme spørgeskema er udsendt til alle 26 bachelorer. Spørgeskemaet er blevet besvaret af LT-bachelorerne anonymt og indhentet elektronisk til brug i rapporten i anonymiseret form. Da spørgeskemaet er sendt ud per mail, har RMC overblik over hvilke LT-bachelorer, der har besvaret spørgeskemaet, men RMC har ikke mulighed for at lede de enkelte besvarelser tilbage til respondenternes identitet. Svarprocenter Blandt de 26 LT-bachelorer, som det elektroniske spørgeskema er udsendt til, har i alt 20 besvaret skemaet. Dermed er den overordnede svarprocent ca. 77 %. Af de 20 besvarelser er to af besvarelserne ufuldkomne, dvs. at respondenterne kun har besvaret ganske få spørgsmål i spørgeskemaet. Antallet af respondenter på de enkelte spørgsmål vil i beskæftigelsesrapportens afsnit om resultaterne af de enkelte spørgsmål fremgå under tabellerne og figurerne, hvor N = antallet af respondenter. I rapporten tages visse metodemæssige forbehold grundet det relativt lille datamateriale på 20 besvarelser på trods af den høje svarprocent. Grundet det lille datamateriale er resultaterne behæftet med stor usikkerhed i svarprocenterne, hvilket rent metodemæssigt gør det uforsvarligt at generalisere ud fra datamaterialet. Det betyder, at der i rapporten ikke er generaliseret ud fra svarene i spørgeskemaet. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 4 af 21

5 RMC har imidlertid et veludviklet alumnenetværk for de tidligere LT-studerende, og har desuden i 2006 og 2008 gennemført to mindre LT-beskæftigelsesundersøgelser. Undersøgelsen er derfor holdt sammen med RMC s viden om bachelorernes beskæftigelsesforløb gennem alumnenetværket samt fra de to beskæftigelsesundersøgelser, og det er på denne baggrund vurderet, at undersøgelsen giver et fyldestgørende billede af LT-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. 1.2 Læsevejledning I afsnit 2-8 gennemgås resultaterne af de overordnede kategorier af spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen. Kategorierne repræsenterer de overordnede elementer i bachelorernes beskæftigelsesforløb efter afsluttet LT-uddannelse, som de er udarbejdet i det elektroniske spørgeskema, som LT-bachelorerne har besvaret. Kategorierne er således: Personoplysninger (afsnit 2) Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus (afsnit 3) Branchetilknytning (afsnit 4) Indkomst (afsnit 5) Jobsøgning og erhvervsforløb (afsnit 6) Kvalifikationer (afsnit 7) Videre studier (afsnit 8). I afsnit 9 fremgår en række af RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen. Disse indbefatter: Overvejelser om mulige forbedringer af uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.1) De positive elementer i uddannelsen påpeget af respondenterne (afsnit 9.2) Afsnit 9 runder således rapporten af med overvejelser om fremtidsperspektiverne for lydteknikeruddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 5 af 21

6 2.0 Personoplysninger Spørgsmålene vedrørende respondenternes personoplysninger omhandler deres afslutningsår fra LT-uddannelsen og deres køn og giver således et overblik over respondenterne. Af afsnittet fremgår det, at der blandt respondenterne kun er mænd. Kønsfordelingen i undersøgelsen er den samme som den overordnede kønsfordeling på de syv LT-årgange, hvor kønsfordelingen var 100 % mænd. Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra LT-uddannelsen på de enkelte afslutningsår. Alle de fem årgange er dog nogenlunde velrepræsenterede. 2.1 Afslutningsår Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket år afsluttede du LT-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af figur Antal respondenter ift. antal bachelorer 4,5 4 3,5 3 Antal 2,5 2 Respondenter Antal bachelorer 1,5 1 0, Afslutningsår N = 20 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 6 af 21

7 Fordelingen af respondenterne ift. afslutningsår er ikke fuldstændig proportionel med antallet af studerende, der dimitterede fra LT-uddannelsen på de enkelte afslutningsår, som det fremgår af ovenstående figur, der viser fordelingen af respondenter ift. deres afslutningsår og fordelingen af bachelorer på de enkelte afslutningsår. Der er dog i undersøgelsen tilstrækkelig spredning mellem respondenterne i forhold til afslutningsår, til at alle årgange er nogenlunde velrepræsenterede. 2.2 Køn Respondenterne er i spørgeskemaet blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvilket køn er du?. Alle respondenterne er alle mænd. Samme kønsfordeling har været gældende på LT-uddannelsen i de første syv årgange, hvor alle de studerende har været mænd. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 7 af 21

8 3.0 Beskæftigelsesgrad og erhvervsstatus Det fremgår af dette afsnit, at størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede og primært tjener deres indkomst som lønmodtagere, mens der også er en stor gruppe selvstændige. Ingen af respondenterne er fuldtidsledige. Blandt lønmodtagerne kommer indkomsten i gennemsnit hovedsageligt fra freelance-arbejde og tidsbegrænsede ansættelser, mens kun lidt mere end en fjerdedel kommer fra fastansættelser. Dermed tegnes et overordnet billede af, at respondenterne har en temmelig høj beskæftigelsesgrad, hvor ingen er fuldtidsledige, og hvor indkomsten for lønmodtagerne i høj grad er afhængig af midlertidige eller freelance-ansættelser. 3.1 Beskæftigelsesgrad Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad er din beskæftigelsesgrad?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 3.1.1: Hvad er din beskæftigelsesgrad? Procent Fuldtidsbeskæftiget 55,0 % Deltidsbeskæftiget 20,0 % Fuldtidsledig 0,0 % Studerende (med uddannelsesstøtte) 10,0 % Andet 15,0 % I alt 100,0 % N = 20 Af resultaterne ses det, at størstedelen af respondenterne er fuldtidsbeskæftigede. En femtedel er deltidsbeskæftigede (svarende til fire respondenter), og 10 % (to respondenter) er studerende med uddannelsesstøtte. 15 % (3 respondenter) kategoriserer deres beskæftigelsesgrad som andet, hvilket ikke er uddybet nærmere. Ingen af respondenterne er fuldtidsledige. 3.2 Erhvervsstatus Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 8 af 21

9 Tabel 3.2.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig (fremgår af årsopgørelsen) mellem følgende kategorier? Procentgennemsnit Lønmodtager 46,47 % Selvstændig 39,03 % Overførselsindkomst 0,21 % Andet 14,29 % I alt 100,00 % N = 19 Af resultaterne ses det, at det er gennemsnitligt næsten halvdelen af respondenternes indkomst i 2009, som placerer sig under lønmodtagerkategorien. 39 % i gennemsnit af respondenternes indkomst placerer sig under selvstændigkategorien. Næsten intet af respondenternes indkomst i 2009 kommer fra overførselsindkomst. Lidt over 14 % af respondenternes indkomst i 2009 sig under kategorien Andet, som er uddybet af respondenterne som SU (fire af respondenterne) og KODA (én af respondenterne). 3.3 Erhvervsstatus lønmodtagere Lønmodtagerne blandt respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling. Er du ikke lønmodtager, tryk da videre). Resultaterne ses af tabel Tabel 3.3.1: Hvis du er lønmodtager: hvordan fordelte din personlige indkomst sig i 2009 mellem følgende kategorier? Procentgennemsnit Fastansat 26,43 % Tidsbegrænset ansættelse 38,53 % Freelance 43,47 % I alt 108,43 % N = 15 En af respondenterne har tilføjet til sin besvarelse: Det er kun ca. procenter. Jeg tjener penge på en kombination af SU, undervisning i sangskrivning/produktion, Koda (sangskrivning/produktion), mix, livelyd. En anden af respondenterne har tilføjet: jeg har angivet personlig indkomst fra selvstændig virksomhed som overskud (efter fradrag) mens lønmodtager/freelance jo angives før evt. fradrag. I gennemsnit har lønmodtagerne blandt respondenterne tjent den største portion af deres personlige indkomst i 2009 ved arbejde på freelancebasis. I gennemsnit er den næststørste portion af respondenternes personlige indkomst tjent i tidsbegrænsede ansættelser, og den mindste portion kun lidt mere end en fjerdedel er tjent ved fastansættelser. Det tegner dermed et billede af, at lønmodtagerne blandt respondenterne har en indkomst, som i høj grad afhænger af freelanceopgaver og tidsbegrænsede ansættelser. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 9 af 21

10 Det skal bemærkes, at totalen af de gennemsnitlige procenter ikke summerer op til 100 %. Dette kan skyldes, at respondenterne ikke har angivet korrekte procenter i deres besvarelse af spørgeskemaet, således at summen af procenterne inden for de enkelte besvarelser ikke er 100 %. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 10 af 21

11 4.0 Branchetilknytning Det fremgår af dette afsnit, at respondenterne i høj grad er beskæftiget inden for musikbranchen. I gennemsnit placerer størstedelen af respondenternes personlige indkomst i 2009 sig inden for arbejde som lydtekniker ved koncerter og ved lydstudieproduktioner. Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig mellem følgende kategorier? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 4.0.1: Hvordan fordelte din personlige indkomst i 2009 sig mellem følgende kategorier? Procentgennemsnit Lydtekniker, koncerter 38,17 % Lydtekniker, lydstudieproduktioner 17,72 % Lydtekniker, teater 7,22 % Lydtekniker, radio/tv/film 3,17 % Producer 3,61 % Artist, musiker 3,28 % Lydteknisk konsulent 1,83 % Systemtekniker (reparation, installation o. lign.) 2,61 % Undervisning i lydteknik 10,28 % Andet 12,67 % N = 18 Kategorien andet er af respondenterne uddybet som: lydteknisk koordinator, barselsdagpenge, handicaphjælper, undervisning i sangskrivning/produktion, markedsanalyse og SU. Af resultaterne står det klart, at respondenterne gennemsnitligt tjente den største del af deres indkomst i 2009 ved arbejde som lydteknikere ved koncerter. En mindre del tjentes ved arbejde med undervisning i lydteknik. En lidt mindre del af respondenternes indkomst tjentes ved arbejde som lydteknikere ved teater. Kun en lille del af respondenternes personlige indkomst stammer fra arbejde som lydteknikere ved radio/tv/film, som producer, artist/musiker, lydteknisk konsulent og som systemtekniker (reparation, installation og lignende). Ovenstående kategorier placerer sig klart under musik-/lydteknikerbranchen, og dermed stammer minimum 87 % af respondenternes indkomst i 2009 i gennemsnit fra musik-/lydteknikerbranchen. I gennemsnit placerer lidt mere end 12 % af respondenternes indkomst i 2009 sig under kategorien andet. Af respondenternes uddybning af kategorien andet, fremgår det, at mindst to af respondenterne har en klar tilknytning til musik-/lydteknikerbranchen (ved arbejde som lydteknisk koordinator og undervisning i sangskrivning/produktion), mens de resterende ikke i så høj grad kan kategoriseres som tilknytning til musikbranchen om end markedsanalyse, hvis det er analyse af musikmarkedet, også må siges at være en tilknytning til musikbranchen. Overordnet tegner resultaterne af respondenternes tilknytning til musikbranchen et billede af, at respondenterne i høj grad er beskæftiget inden for musik-/lydteknikerbranchen. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 11 af 21

12 5.0 Indkomst I dette afsnit fremgår det, at de fleste af respondenterne i 2009 havde en personlig indkomst på kr.. 44,5 % af respondenterne havde en personlig indkomst i 2009 på over kr., mens mere end en fjerdedel tjente over kr. i 2009, hvilket er mere end gennemsnittet for den samlede danske befolkning Personlig indkomst i 2009 Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvad var din personlige indkomst i 2009?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 5.1.1: Hvad var din personlige indkomst i 2009? Procent Under kr. 11,1 % kr. 44,4 % kr. 16,7 % kr. 11,1 % kr. 16,7 % eller derover 0,0 % I alt 100,0 % N = 18 En af respondenterne har tilføjet til sin besvarelse: skemaet checker ikke at summen er 100 %. En anden respondent har tilføjet: Begrænset mulighed for indkomst pga SU. Hele 44,4 % af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst på kr., og dermed er det næsten halvdelen af respondenterne, som placerer sig inden for denne indkomstgruppe. 16,7 % af respondenterne havde i 2009 en personlig indkomst op kr. og den samme procentdel af respondenterne havde en personlig indkomst på kr. 11,1 % af respondenterne tjente i 2009 under kr. og også 11,1 % af respondenterne tjente kr. i Således tjente mere end en fjerdedel af respondenterne over kr., hvilket er mere end gennemsnitslønnen i 2009 for den samlede danske befolkning 3. Hele 44,5 % af respondenterne tjente over kr. i Befolkningsgennemsnittet i 2009 var kr. Jf. Danmarks Statistik, 11. maj 2010: Indkomststatistik (Aindkomst) 2009 Indkomst, forbrug og priser, i: NYT fra Danmarks Statistik, nr Link: 3 Ibid. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 12 af 21

13 6.0 Jobsøgning og erhvervsforløb Overordnet fremgår det af dette afsnit, at de fleste af respondenterne har fået deres første job efter endt uddannelse gennem personligt eller professionelt netværk. Omkring en tiendedel af respondenterne fik deres første job gennem eget firma. Størstedelen af respondenterne har søgt færre end to jobs efter endt uddannelse og hele syv har slet ikke søgt. I gennemsnit har respondenterne søgt fire jobs efter afsluttet uddannelse, hvilket skyldes at enkelte studerende har søgt mange jobs. Respondenterne har i gennemsnit fire arbejdspladser, mens næsten halvdelen har en til to arbejdspladser. Det høje antal forskellige arbejdspladser hænger angiveligt sammen med, at mange af respondenterne arbejder freelance eller i tidsbegrænsede ansættelser. Tre af respondenterne er deltidsledige med en gennemsnitlig ledighedsperiode på 23 måneder. 6.1 De første jobs efter afsluttet uddannelse hvordan? Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: De ansættelser, som du havde i det første år efter endt uddannelse, hvordan fik du typisk dem? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %). Resultaterne fremgår af tabel Tabel 6.1.1: De ansættelser, som du havde i det første år efter endt uddannelse, hvordan fik du typisk dem? (Angiv skønnet procentfordeling, også selvom det er 0 %) Procent Gennem dit praktikforløb 1,18 % Gennem ansøgning 1,18 % Gennem personligt eller professionelt netværk 78,89 % Gennem henvendelse fra arbejdsgiver 8,82 % Gennem eget firma 11,18 % Andet 0,00 % I alt 100,0 % N = 18 Af tabellen fremgår det, at langt de fleste af respondenterne fik deres første jobs efter at have dimitteret fra LT-uddannelsen gennem personligt eller professionelt netværk. Mere end en tiendedel fik deres første jobs gennem eget firma og næsten 9 % fik deres første jobs efter endt uddannelse gennem henvendelse fra arbejdsgiver. Kun ganske få af respondenterne fik deres første jobs gennem deres praktikforløb eller ved ansøgning, og slet ingen kategoriserer deres første jobs som opnået gennem andet. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 13 af 21

14 6.3 Antal jobs søgt efter endt uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange jobs har du søgt efter afsluttet uddannelse?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne har estimeret, at de har søgt mellem nul og 25 jobs efter afsluttet uddannelse. I gennemsnit har respondenterne søgt fire jobs, hvilket hænger sammen med, at enkelte studerende har angivet, at de har søgt op til 25 forskellige jobs. Til gengæld angiver næsten halvdelen hele syv af de 18 respondenter at de slet ikke har søgt jobs efter endt uddannelse, og fem af de 18 angiver, at de kun har søgt et til to jobs efter endt uddannelse. Det vil sige, at langt størstedelen af respondenterne har søgt færre end to jobs. Dermed tegnes et billede af, at langt de fleste af respondenterne kun har behøvet at søge ganske få jobs efter endt uddannelse. To af respondenterne har kommenteret dette spørgsmål. En af respondenterne skriver: I definerer ikke jobs er der tale om fastansættelser, freelance, etc.. En anden af respondenterne uddyber sit svar med, at han er selvstændig. 6.4 Antal forskellige arbejdspladser Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor mange forskellige arbejdspladser har du?. Det fremgår af besvarelserne, at respondenterne arbejder på mellem nul og 25 forskellige arbejdspladser. I gennemsnit har respondenterne fire arbejdspladser, mens næsten halvdelen otte af de 18 respondenter har en til to arbejdspladser. Det høje antal af forskellige arbejdspladser hænger angiveligt sammen med, at mange af respondenterne arbejder freelance eller i tidsbegrænsede ansættelser. 6.5 Ledighedsperiode Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Hvis du er fuld- eller deltidsledig: Hvor længe har din nuværende ledighedsperiode varet? (Angiv antal måneder). Tre af respondenterne har angivet, at de er deltidsledige. Respondenterne har angivet, at de har haft en ledighedsperiode på mellem ni og 48 måneder. Gennemsnittet for de tre respondenter er 23 måneders ledighedsperiode. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 14 af 21

15 7.0 Kvalifikationer Af afsnittet fremgår det, at alle respondenterne anvender de kvalifikationer, de har erhvervet sig under LT-uddannelsen, og at langt de fleste (88,3%) anvender dem i nogen (22,2%) eller høj grad (61,1%). Ingen af respondenterne svarer således, at de kun i ringe grad eller slet ikke anvender kvalifikationerne. I afsnittet uddybes hvilke kvalifikationer, respondenterne finder særligt anvendelige, samt hvilke, respondenterne mener, de har savnet i deres uddannelse. 7.1 Anvendelse af kvalifikationer erhvervet gennem LT-uddannelsen Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 7.1.1: I hvor høj grad anvender du de kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse? Procent I høj grad 61,1 % I nogen grad 22,2 % I mindre grad 16,7 % I ringe grad 0,0 % Slet ikke 0,0 % I alt 100,0 % N = 18 Det fremgår af tabellen, at langt over halvdelen af respondenterne mener, at de anvender de kvalifikationer, de har erhvervet under LT-uddannelsen i høj grad, mens 22,2 % svarer, at de anvender kvalifikationerne i nogen grad. Kun tre af respondenterne svarer, at de anvender kvalifikationerne i mindre grad og slet ingen svarer, at de anvender kvalifikationerne i ringe grad eller slet ikke. Samlet svarer flere end otte ud af ti, at de i nogen eller høj grad anvender kvalifikationerne erhvervet under uddannelsen. Hermed bliver der tegnet et billede af, at kvalifikationerne erhvervet under LT-uddannelsen synes brugbare for respondenterne. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 15 af 21

16 Særligt anvendelige kvalifikationer Respondenterne er blevet bedt om at uddybe spørgsmålet om kvalifikationerne erhvervet under LTuddannelsen: Er der kvalifikationer, som du har erhvervet dig under din uddannelse, som du vil fremhæve som særligt anvendelige?, og har fremhævet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Branchekendskab Netværk Kommunikative færdigheder Livelyd Studieerfaring Filmlyd/surround-erfaring Studieteknik og lydteknik generelt Musikteori Elektroakustik (praktisk og teoretisk) Derudover er det fremhævet, at der har været tid til at fordybe sig under LT-uddannelsen. Efterspurgte kvalifikationer Respondenterne er også blevet bedt om at påpege evt. manglende kvalifikationer under deres LTuddannelse: Er der kvalifikationer, som du har savnet i din uddannelse?, og de har angivet følgende kvalifikationer som de vigtigste: Brancheerfaring og kontakt til branchen under uddannelsen Mere undervisning fra folk, der har haft succes i musikbranchen Erhvervsøkonomi Musikjura Virksomhedsmanagement Viden om a-kasse, skat og regnskab Voksenpædagogik (med henblik på undervisning) Praktik med henblik på ansættelse TV og post-lyd OB-produktion og -kendskab Strygerproduktion og -arrangement Mere undervisning og praktisk erfaring med livelyd, -produktion og -teknik Teknik omkring tuning af anlæg og anvendelse af mixer-software Mere PA-lyd: kendskab til forskellige typer PA-systemer og højttalermærker Effektivitet Vedligehold (af båndmaskiner, pult, grej, m.m.) Derudover påpeger en enkelt respondent, at LT-uddannelsen burde få en mere klar retning: hvad er målet, det virkede ret tilfældigt mens jeg gik der: Var noget populært blev det gentaget, var det upopulært blev det skiftet ud, men det var ikke nogen fastlagt linje at vurdere det udfra. Dog blev elektroakustik forsvaret med næb og klør, trods talrige indsigelser (som føjede sig til en årelang tradition) Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 16 af 21

17 8.0 Videre studier Af dette afsnit fremgår det, at næsten 40 % af respondenterne overvejer at påbegynde en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet LT-uddannelsen. Af disse overvejer næsten 30 % en kandidatuddannelse, lidt over 10 % en anden bacheloruddannelse og over 60 % en anden uddannelsestype. Fire af de 18 respondenter har påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse efter LT-uddannelsen. En af de fire studerende har påbegyndt en kandidatuddannelse, en har gennemført en ny bacheloruddannelse og er påbegyndt en kandidatuddannelse, en har påbegyndt en ny bacheloruddannelse og en har påbegyndt eller gennemført en erhvervspilotuddannelse. Alle fire studerende læser/har læst i Danmark. Ingen af de fire har oplevet problemer med meritering af LT-uddannelsen. 8.1 Påbegyndt eller gennemført ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet LT-uddannelsen?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel 8.1.1: Har du påbegyndt eller gennemført en ny videregående uddannelse i Danmark eller udlandet efter, at du har afsluttet LT-uddannelsen? Procent Ja 22,2 % Nej 77,8 % I alt 100,0 % N = 22 Uddannelsens niveau Tabel 8.1.2: Uddannelsens niveau? Procent Anden bacheloruddannelse 25,0 % Kandidatuddannelse 25,0 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 0,0 % Andet 50,0 % I alt 100,0 % N = 4 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 17 af 21

18 Uddannelsens navn Tabel 8.1.3: Uddannelsens navn? Bachelor + Kandidat: HA(Psyk.) + MSocSc, Copenhagen Business School, Danmark, forventet afslutning: juni 2012 Kandidat: Tonemester med rytmisk specialisering, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Danmark, forventet afslutning: juni 2012 Erhvervspilot, integreret CLP/ME/IR/ATPL, Center Air Pilot Academy, Danmark, forventet afslutning: januar 2011 Bachelor: Digitale Medier og Design, IT-Universitetet, Danmark, forventet afslutning: 2012 N = 4 Meritering af LT-uddannelsen Tabel 8.1.4: Har du oplevet problemer med at få meriteret LT-uddannelsen ift. optagelse på din nye uddannelse? Procent Ja 0,0 % Nej 100,0 % I alt 100,0 % Lidt mere end en femtedel af respondenterne svarende til fire respondenter har svaret, at de er påbegyndt eller har gennemført en ny videregående uddannelse efter at have afsluttet LTuddannelsen. De fire respondenter har påbegyndt eller gennemført hhv. Bachelor, HA(Psyk.), samt Kandidat, MSocSc, v. Copenhagen Business School, Kandidat som Tonemester med rytmisk specialisering v. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, uddannelse som erhvervspilot, integreret CLP/ME/IR/ATPL v. Center Air Pilot Academy, Danmark og Bachelor i Digitale Medier og Design v. IT-Universitetet, København. Alle fire studerende læser/har læst i Danmark. Ingen af de fire har oplevet problemer med meritering af LT-uddannelsen. 8.2 Overvejelse om påbegyndelse af ny videregående uddannelse Respondenterne er blevet bedt om at besvare spørgsmålet: Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse?. Resultaterne fremgår af tabel Tabel : Overvejer du at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse? Procent Ja 38,9 % Nej 61,1 % I alt 100,0 % N = 18 Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 18 af 21

19 Uddannelsens niveau Tabel 8.2.2: Uddannelsens niveau? Procent Anden bacheloruddannelse 11,1 % Kandidatuddannelse 27,8 % Videreuddannelse på diplomniveau 0,0 % Videreuddannelse på masterniveau 0,0 % Andet 61,1 % I alt 100,0 % N = 18 Andet er uddybet som: BA + Cand. samt Erhvervspilot. 38,9 % af respondenterne svarer, at de overvejer at påbegynde eller gennemføre en ny videregående uddannelse. Af disse overvejer 11,1 % at tage en ny bacheloruddannelse. 27,8 % overvejer at tage en uddannelse på kandidatniveau, mens 61,1 % overvejer at tage en anden uddannelsestype, bl.a. både bachelor og kandidat og uddannelse som erhvervspilot se tabel Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 19 af 21

20 9.0 Overvejelser på baggrund af undersøgelsen I følgende afsnit fremgår RMC s overvejelser på baggrund af undersøgelsen af LT-bachelorernes beskæftigelsesforløb efter endt uddannelse. Overvejelserne er inddelt i to overordnede afsnit: Muligheder for forbedringer af LT-uddannelsen (afsnit 9.1) Positive elementer i LT-uddannelsen, der bør holdes fast ved og/eller sættes ekstra fokus på (afsnit 9.2) 9.1 Muligheder for forbedringer af LT-uddannelsen I denne rapports afsnit 7.0 fremgår det, at nogle af respondenterne mener, at der er kvalifikationer, de har manglet i deres LT-uddannelse. De fremhævede manglende kvalifikationer er som følger: Brancheerfaring og kontakt til branchen under uddannelsen Mere undervisning fra folk, der har haft succes i musikbranchen Erhvervsøkonomi Musikjura Virksomhedsmanagement Viden om a-kasse, skat og regnskab Voksenpædagogik (med henblik på undervisning) Praktik med henblik på ansættelse TV og post-lyd OB-produktion og kendskab Strygerproduktion og arrangement Mere undervisning og praktisk erfaring med livelyd, -produktion og -teknik Teknik omkring tuning af anlæg og anvendelse af mixer-software Mere PA-lyd: kendskab til forskellige typer PA-systemer og højttalermærker Effektivitet Vedligehold (af båndmaskiner, pult, grej, m.m.) Derudover påpeger en enkelt respondent, at LT-uddannelsen burde få en mere klar retning: hvad er målet, det virkede ret tilfældigt mens jeg gik der: Var noget populært blev det gentaget, var det upopulært blev det skiftet ud, men det var ikke nogen fastlagt linje at vurdere det udfra. Dog blev elektroakustik forsvaret med næb og klør, trods talrige indsigelser (som føjede sig til en årelang tradition) Flere af de nævnte områder, som de første syv årgange har påpeget som manglende, er gennem de seneste år helt eller delvist implementeret i uddannelsen. Det gælder især koncertproduktion (livelyd, PA-lyd), som inden for de seneste par år har fået større vægt, dels i form af praktiske undervisningsforløb samt inden for den af konservatoriet tilrettelagte praktik, hvor der er indgået samarbejdsaftaler med Vega og Roskilde Festival. De nævnte praktikaftaler har desuden styrket brancheerfaringen og branchekendskabet. Beskæftigelsesrapport for Lydtekniker-uddannelsen 2010 Side 20 af 21

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 1 INDLEDNING...4 1.1 Undersøgelsens organisering og forløb...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2011) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer November 2008 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2005-2007 pr. 1. august 2008 Udarbejdet af: Gitte Damgaard, Erhvervsakademiet, Århus Købmandsskole Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, KarriereCentret på Aalborg Universitet og

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på 1. år 2006/2007 1 INDLEDNING...3 Undersøgelsens baggrund og formål...3 Undersøgelsens organisering og forløb...4 Rapportens

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere