OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012"

Transkript

1 Torben Brøgger Partner LLM T J.nr TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers Leisure Ejendomsselskab A/S vedrørende projektering, opførelse, finansiering, ejerskab til og drift af nyt svømmebad i Randers med tilhørende faciliteter Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, F, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse... 4 Parterne... 6 Kapitel 1 Aftalens baggrund, formål, vilkår ydelser og definitioner Baggrund og formål Definitioner Ikrafttræden Aftalevilkår Ydelserne Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning Bygge- og Anlægssummen Ansvar i Byggefasen Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning Forsinkelse i Byggefasen Forsikringer i Byggefasen OPP-leverandørens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse Kapitel 3 - Driftsfasen OPP-leverandørens ansvar og risiko i Driftsfasen Driftsfasens længde Parternes samarbejde i Driftsfasen Randers Kommunes Brugsret i Driftsfasen og ændringer i Randers Kommunes Brugsret i Driftsfasen på Randers Kommunes anmodning Parkeringspladser Betalingsmekanismen Funktionsmangler i Driftsfasen Forsyning og energiforbrug Betalinger Forsikringer i Driftsfasen Kapitel 4 - Prissætning og ændringer i Driftsfasen Prissætning OPP-leverandørens ændringsadgang/-pligt - Optimering Aftalens ordinære udløb Randers Kommunes hæveadgang Hæveopgøret ved Randers Kommunes ophævelse i Driftsfasen Hæveopgøret ved Randers Kommunes ophævelse i Anlægsfasen OPP-leverandørens hæveadgang Det økonomiske opgør ved OPP-leverandørens ophævelse Fælles regler for ophævelse Direkte Aftale Kapitel 6 - Fælles bestemmelser Samarbejdsmodel Dokumentation Randers Kommunes kontrol /40

3 35. Force Majeure Skadeforvoldelse ILO-konvention nr Forholdet til lejeretten OPP-leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Randers Kommunes overdragelse af rettigheder og pligter Tinglysning Kapitel 7 - Tvister Hovedregel Foregreben tvisteløsning Syn og skøn Voldgift /40

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Funktionsbaserede krav med bilagene A-X: Bilag A Geoteknisk/miljøteknisk rapport, dateret 18. oktober 2010 Bilag B Randers spildevand A/S - Ledningsoplysninger Bilag C Verdo Vand A/S - Vandledninger Bilag D Verdo Varme A/S - Fjernvarmeledninger Bilag E Verdo Randers Elnet A/S - Elledninger og el-tracé Bilag F TDC - Ledningsoplysninger Bilag G Telia - Ledningsoplysninger Bilag H Nye vej- og adgangsforhold Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwgfiler) Bilag I Inddeling i byggefelter og område Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwgfiler) Bilag J Eksisterende forhold Kortmateriale Bilag K Principsnit aa Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) Bilag L Principsnit bb Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) Bilag M Principsnit plan Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) Bilag N Randers Kommunes Handicappolitik Bilag O Undersøgelse af indeklimapåvirkning for naboejendomme, Viborgvej i Randers, dateret 25. januar 2011 Bilag P Miljøhistorisk redegørelse, Viborgvej i Randers, dateret 14. oktober 2011 Bilag Q Vejdirektoratets kommentarer i notat dateret 6. oktober 2010 Bilag R Notat fra Randers Spildevand A/S dateret 26. november 2010 Bilag S Rådgiverbeskrivelse dateret 14. november 2011 Bilag T Plancher 5 stk. dateret 11. januar 2012 Bilag U Rumskemaer dateret 24. november 2011 Bilag V Drift og vedligeholdelsesmanual dateret 9. december 2011 Bilag X Tekniske tegninger, jf. tegningsliste dateret 25. november 2011 Bilag Y Lokalplanforslag 578 Randers Kommune Comment [KKP1]: Er tidligere fremsendt Bilag 2 Købsaftale vedrørende del af matr. nr. 33a, 156a og 156m Randers Markjorder, Randers Comment [KKP2]: Vedlægges Bilag A Bilag B Rids Tingbogsudskrift Comment [KKP3]: Vedlægges Comment [KKP4]: Vedlægges /40

5 Bilag 3 Arealplan - ejerlejlighedsopdeling dateret 22. maj 2012 Comment [KKP5]: Vedlægges Bilag 4 Kortbilag dateret den 20. februar 2012 Comment [KKP6]: Vedlægges Bilag 5 Oversigt over eksisterende svømmehaller og svømmebade i Randers Kommune Comment [KKP7]: Vedlægges Bilag 6 Direkte Aftale med tilhørende bilag Comment [KKP8]: Vedlægges Bilag 7 Bilag 1 OPP-kontrakt mellem Randers Kommune og OPP-leverandøren Bilag 2 Udkast til erhvervslejekontrakt mellem Ejendomsselskabet og Driftsselskabet Bilag 3 Underskrevet Operatøraftale mellem GMF Danmark og Driftsselskabet Bilag 4 Underskrevet Turnkey-kontrakt mellem Ejendomsselskabet og Gribskov Gruppen Bilag 5 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 3. prioritetsfinansiering Bilag 6 Indeståelse fra Arbejdernes Landsbank vedrørende indskud af ansvarlig lånekapital Bilag 7 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 1. prioritetsfinansiering Bilag 8 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 2. prioritetsfinansiering Bilag 9 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for byggefinansiering Bilag 10 Arealplan - ejerlejlighedsopdeling dateret 10. januar 2012 Bilag 11 OPP-leverandørens base-case scenarieanalyse (risikovurdering) Bilag 12 Drift og vedligeholdelsesmanual dateret 9. december 2011 Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme for Randers Kommunes brug af Svømmebadet med tilhørende bilag Comment [KKP9]: Vedlægges Comment [KKP10]: Vedlægges Comment [KKP11]: Vedlægges Comment [KKP12]: Vedlægges ikke. Det er oplyst, at vi modtager ny garanti med forlængelse af frist for udbetaling. Comment [KKP13]: Vedlægges Comment [KKP14]: Vedlægges Comment [KKP15]: Vedlægges Comment [KKP16]: Vedlagt som bilag 3 til OPP-kontrakten Comment [KKP17]: Vedlægges Comment [KKP18]: Vedlægges Bilag 7.1 Kommunalt teoretisk brug af faciliteterne i Randers svømmebad dateret 9. januar 2012 Bilag 7.2 Redegørelse for brug af tid dateret 9. januar 2012 Comment [KKP19]: Vedlægges Comment [KKP20]: Vedlægges Bilag 8 Forretningsorden for samarbejde Comment [KKP21]: Vedlægges Bilag 9 Oversigt over medarbejdere hos Randers Kommune, som overdrages til OPPleverandøren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven Comment [KKP22]: Vedlægges Bilag 10 Hovedtidsplan med milepæle Comment [KKP23]: Vedlægges Bilag 11 Forsikringsoversigt fra Topdanmark dateret 16. maj 2012 Comment [KKP24]: Vedlægges Bilag 12 OPP-leverandørens Tilbudsmodel af [ ] 2012 Comment [KKP25]: Vedlægges /40

6 Parterne Mellem Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers (herefter benævnt "Randers Kommune") og Leisure Danmark ApS CVR.nr c/o Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød (herefter benævnt "Tilbudsgiver") Randers Leisure Center A/S CVR.nr c/o Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød (herefter benævnt "Driftsselskabet") og Randers Leisure Ejendomsselskab A/S CVR.nr c/o Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød (herefter benævnt "Ejendomsselskabet") (Tilbudsgiver, Driftsselskabet og Ejendomsselskabet herefter i forening og under ét benævnt "OPP-leverandøren"). (herefter hver for sig benævnt "Part" og i forening "Parterne") er indgået nærværende aftale om brugsret (OPP-kontrakt) vedrørende projektering, opførelse, finansiering, ejerskab til og drift af nyt svømmebad i Randers med tilhørende faciliteter på nedennævnte vilkår: /40

7 Kapitel 1 Aftalens baggrund, formål, vilkår ydelser og definitioner 1. Baggrund og formål 1.1 Randers Kommune har gennemført udbud af et byggefelt i Randers Idrætspark omfattende i alt ca etm 2 byggeret med mulighed for tilkøb af yderligere m 2 byggefelt (ca etm² byggeret) som option og med en forpligtelse for den vindende tilbudsgiver til at etablere og drive et svømmebad med 50 meter bassin samt varmtvandsbassiner og tilhørende faciliteter til brug for blandt andet skolesvømning, foreningssvømning, terapi og genoptræning mv. OPP-leverandøren var eneste tilbudsgiver og har efter forhandling fået tildelt opgaven. 1.2 OPP-leverandøren har af momsmæssige årsager valgt at organisere sig således, at Tilbudsgiver i forbindelse med tildeling af opgaven har stiftet to selskaber i form af et driftsselskab (Driftsselskabet) og et ejendomsselskab (Ejendomsselskabet). OPP-leverandørens organisation i separate selskaber er Randers Kommune uvedkommende, og Tilbudsgiver, Driftsselskabet og Ejendomsselskabet hæfter personligt og solidarisk overfor Randers Kommune for opfyldelse af alle forpligtelser i henhold Aftalen. 1.3 Parterne har samtidig med indgåelse af Aftalen indgået Købsaftale (Bilag 2), hvor de nærmere vilkår for Randers Kommunes overdragelse af Grunden til OPP-leverandøren og OPP-leverandørens option på køb af yderligere m 2 byggefelt (ca etm² byggeret) er fastlagt. 1.4 Randers Kommune stiller byggefelt I, jf. kortbilag, (Bilag 4) til rådighed for OPP-leverandøren i Kontraktperioden med henblik på, at OPP-leverandøren på byggefelt I etablerer, vedligeholder og fornyer parkeringspladsen, jf. nedenfor punkt , og Bilag Samtidig med indgåelsen af Aftalen er der indgået en Direkte Aftale mellem Parterne samt Arbejdernes Landsbank A/S, Gribskov Gruppen A/S og GMF Danmark ApS (Bilag 6). 1.6 Det er Parternes fælles målsætning, at Randers Kommune sikres adgang (brugsret) til et velvedligeholdt, velfungerende og tidssvarende svømmebad, uden at Randers Kommune skal anvende ressourcer på opførelse, vedligehold, drift og tilsvarende serviceydelser, udover hvad der fremgår af Aftalen. Det er samtidig Parternes fælles målsætning at skabe de bedst mulige rammer for OPP-leverandørens udnyttelse af den øvrige kapacitet i Svømmebadet samt OPP-leverandørens planlagte tilknyttede faciliteter til gavn for såvel OPPleverandøren, Randers Kommune som de kommende brugere af Svømmebadet og de tilknyttede faciliteter /40

8 1.7 Aftalen omfatter et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor OPP-leverandøren mod Randers Kommunes betaling af Enhedsbetalingen skal finansiere, designe, projektere, opføre, anlægge, vedligeholde og drive Svømmebadet med henblik på delvis udlejning til Randers Kommune i en kontraktperiode på op til 30 år. OPP-leverandøren påtager sig således et totaløkonomisk ansvar for Svømmebadet i hele kontraktperioden. Der tilsigtes en optimering af projektets totaløkonomi dels gennem sammentænkning af design, projektering, opførelse, vedligeholdelse og bygningsdrift dels ved de forudsatte aktiviteter i form af Randers Kommunes brugsret og OPP-leverandørens udnyttelse af den ledige kapacitet og dermed synergi med de af OPP-leverandøren tilknyttede aktiviteter og faciliteter. 1.8 Partnerskabets formål er endvidere at sikre mulighederne for at realisere effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde mellem OPP-leverandøren og Randers Kommune. 1.9 Som Bilag 5 vedhæftes oversigt over eksisterende svømmehaller og svømmebade i Randers Kommune. Randers Kommune er berettiget til at opretholde de pågældende svømmeanlæg, som fremgår af Bilag 5. Dog lukkes Kærsmindebadet, når Svømmebadet er ibrugtaget af Randers Kommune. Randers Kommune må ikke i Kontraktperioden drive konkurrerende virksomhed med Svømmebadet, eller indgå aftale om drift af konkurrerende virksomhed i Randers kommune. Ved konkurrerende virksomhed forstås kommerciel drift af faciliteter svarende til Svømmebadet. Udbud af svømmefaciliteter til foreninger og øvrige kommunale aktiviteter er ikke konkurrerende virksomhed. Friluftsbadet i Langå, som drives af en selvejende institution, opretholdes med offentlig svømning og foreningssvømning Sammen med Svømmebadet opfører OPP-leverandøren et fitnesscenter. Ejendommen opdeles i ejerlejligheder inden Ibrugtagning, hvor Svømmebadet udgør ejerlejlighed nr. 1 og fitnesscentret ejerlejlighed nr. 2, jf. Bilag 3 (Arealplan - ejerlejlighedsopdeling). 2. Definitioner 2.1 For både Byggefasen og Driftsfasen samt i Kontraktperioden i øvrigt defineres nedennævnte ord som følger: /40

9 a. "Aftalen" er denne aftale med tilhørende bilag vedrørende design, projektering, opførelse, anlæg, bygningsvedligehold, bygningsdrift, serviceydelser af Svømmebadet med henblik på delvis udlejning til Randers Kommune. b. "Arbejdet" er summen af de ydelser, der skal erlægges i Byggefasen med henblik på opførelse af Svømmebadet. c. "Betalingsmekanismen" er metoden for regulering af Randers Kommunes løbende betalinger til OPP-leverandøren i Driftsfasen i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 7. d. "Brugerne" er alle de i forbindelse med Randers Kommunes udnyttelse af brugsretten, herunder ved fremleje, jf. punkt 15.5, brugere af Svømmebadet og de tilknyttede aktiviteter, eksempelvis lærer og elever ved skolesvømning, medlemmer af svømmeklubber, deltagere i terapi og genoptræning mv., deltagere i arrangementer og gæster i øvrigt, herunder ved afholdelse af stævner mv. e. "Bygge- og Anlægssummen" er den samlede sum for opførelse af Svømmebadet med undtagelse af de i Bilag 2 nævnte udgifter til OPPleverandørens køb af Grunden. f. "Byggefasen" er perioden fra Aftalens indgåelse og frem til Ibrugtagningstidspunktet. g. "Den Tilbudte Anlægsløsning" er den i Bilag 1 anførte anlægsløsning vedrørende Svømmebadet. h. "Direkte Aftale" er den som Bilag 6 vedhæftede aftale mellem Randers Kommune, Leisure /40

10 Danmark ApS, Randers Leisure Center A/S, Randers Leisure Ejendomsselskab A/S, Arbejdernes Landsbank A/S, Gribskov Gruppen A/S og GMF Danmark ApS. i. "Driften" er summen af ydelser vedrørende vedligeholdelse, drift og service, jf. særligt punkt 0, litra a, b, c og d. j. "Driftsfasen" er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet og frem til Aftalens ophør. k. "Ejerlejlighed nr. 1" er Svømmebadet med tilhørende fælles faciliteter, dvs. kælder, stueetage, del af 1. sal, jf. Bilag 3 (Arealplan - ejerlejlighedsopdeling). l. "Ejerlejlighed nr. 2" er fitnesscenter på 2. sal, jf. Bilag 3 (Arealplan - ejerlejlighedsopdeling). m. "Enhedsbetalingen" er den årlige betaling, som Randers Kommune kvartalsvis betaler til OPPleverandøren i Driftsfasen, og som dækker samtlige OPP-leverandørens tilgodehavender hos Randers Kommune, hvor ikke andet er udtrykkeligt anført i Aftalen. n. "Finansier" er OPP-leverandørens primære eksterne finansieringsinstitutter i relation til Aftalen, og som er omfattet af den Direkte Aftale. o. "Force Majeure" er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, og som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force Majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme. p. "Funktionsmangler" er manglende opfyldelse af de funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1, /40

11 herunder manglende overensstemmelse med Den Tilbudte Anlægsløsning, samt fejl og mangler ved Svømmebadet. q. "Gennemgang ved Ibrugtagning" er den overtagelsesprøve, som ved Byggefasens afslutning skal gennemføres vedrørende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprøvning af de tekniske anlæg og fremlægges dokumentation for, at Svømmebadet kan ibrugtages i overensstemmelse med Aftalen. r. "Grunden" er del af, matr. nr. 156a, 156m, 33a, Randers Markjorder, der overdrages til OPP-leverandøren, jf. Bilag 2 med rids. s. "Ibrugtagningstidspunktet" er Driftsfasens første dag. t. "Kontraktperioden" er Byggefasen og Driftsfasen. u. "Købsaftalen" er aftalen mellem Randers Kommune og OPP-leverandøren vedrørende OPP-leverandørens køb af Grunden. v. "Ophørsdagen" er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb. w. "Parkeringsløsning" er det af OPP-leverandøren udarbejdede forslag til opfyldelse af Randers Kommunes krav til etablering af parkeringspladser på Grunden og på byggefelt I, jf. kortbilag (Bilag 4). x. "Randers Kommunes Brugsret" er den samlede brugsret til Svømmebadet, som i henhold til Aftalen tilkommer Randers Kommune fra Ibrugtagningstidspunktet. y. "Svømmebadet" er det samlede bygge- og anlægsarbejde vedrørende Ejerlejlighed 1 med samtlige /40

12 tilhørende faciliteter og tekniske installationer, udearealer samt driftstilbehør og inventar, som OPPleverandøren har påtaget sig dels at anlægge og indrette dels at vedligeholde og drive, jf. Bilag 1 og Aftalen i øvrigt, og som OPPleverandøren skal stille til rådighed for Randers Kommune i overensstemmelse med Randers Kommunes Brugsret. z. "Tidsplan" er den af OPP-leverandøren udarbejdede og Randers Kommune godkendte tidsplan for Byggefasen med angivelse af væsentlige deadlines, herunder for lokalplanfasen, jf. Bilag 10. æ. "Tilbudsmodellen" er OPP-leverandørens prissætning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, som opgjort og oplyst i overensstemmelse med udbudsmaterialet og vedlagt Aftalen som Bilag 12. ø. "Underentreprenører" er alle OPP-leverandørens medkontrahenter, der har relation til Aftalen, bortset fra Finansieren. 3. Ikrafttræden 3.1 Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift. 4. Aftalevilkår 4.1 Aftalen indeholder de vilkår, som er gældende i retsforholdet mellem Randers Kommune og OPP-leverandøren. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne har opnået enighed om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående udbudsprocedure, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen /40

13 4.2 Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger eller lignende være skriftlige, medmindre andet fremgår af Bilag Aftalens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse fra Aftalen. 4.4 Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt på den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 4.5 Ændringer til Aftalen skal, for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen, som tydeligt angiver, på hvilke punkter fravigelser skal ske. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering. 4.6 Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret. 5. Ydelserne 5.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, bærer OPP-leverandøren den fulde risiko, der er forbundet med at opføre, eje og drive Svømmebadet, herunder for de anlægsarbejder, der skal udføres på Grunden, jf. punkt og punkt 0 nedenfor Byggefasen OPP-leverandøren skal projektere, anlægge, opføre samt indhente myndighedsgodkendelse af Svømmebadet med tilhørende udenomsarealer på Grunden og byggefelt I, herunder parkeringsarealer, til-/frakørsel mv. i overensstemmelse med Den Tilbudte Anlægsløsning, til opfyldelse af de krav og vilkår, som er fastlagt i blandt andet Bilag 1 og Købsaftalen. Randers Kommune udsteder fuldmagt til OPP-leverandøren til brug for indhentelse af myndighedsgodkendelser i forbindelse med byggeansøgning mv. for den del af arealet, der ligger uden for Grunden. Svømmebadet skal etableres som en selvstændig ejerlejlighed, der skal kunne fungere uafhængigt af OPP-leverandørens planlagte tilknyttede faciliteter /40

14 Når byggeriet er så fremskredent, at der er etableret aflukkede husrum, som varigt skal udgøre en bestanddel af bygningen, opdeles ejendommen i 2 ejerlejligheder - Ejerlejlighed nr. 1 og Ejerlejlighed nr. 2, jf. Bilag 3. Der udarbejdes Ejerlejlighedsforeningsvedtægt med tilhørende servitut vedrørende om adgangsforhold for Ejerlejlighed nr. 2. Ejerlejlighedsvedtægt og servitut skal godkendes af Randers Kommune. Efter Byggefasens afslutning skal OPP-leverandøren på Ibrugtagningstidspunktet stille Svømmebadet til rådighed for Randers Kommune i overensstemmelse med Randers Kommunes Brugsret til Svømmebadet i Driftsfasen Etablering af parkeringspladser og faciliteter OPP-leverandørens skal på Grunden og på byggefelt I etablere det antal parkeringspladser, som følger af parkeringsnormen. Parkeringspladserne etableres og anlægges som beskrevet i Bilag 1. For så vidt angår OPP-leverandørens brugsret i Driftsfasen henvises til punkt 16 nedenfor. For så vidt angår OPP-leverandørens ret til at anvende byggefelt I efter Driftsfasens udløb henvises til punkt 16.2 og 24.4 nedenfor Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg Der foreligger lokalplanforslag - Lokalplan 578, Randers Svømmebad (Bilag 1Y). På baggrund af OPP-leverandørens Anlægsløsning, som er godkendt af Randers Kommune, udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg. OPP-leverandørens og Randers Kommunes samarbejde om tilvejebringelse af lokalplan og kommuneplantillæg er nærmere reguleret i forretningsorden for samarbejde (Bilag 8) OPP-leverandørens projekteringsomkostninger i lokalplanfasen Når udkast til lokalplanforslag er godkendt af Randers Byråd i henhold til Tidsplanen, skal OPP-leverandøren være berettiget til at igangsætte projektering efter nærmere aftale med Randers Kommune. Hvis lokalplanforslaget ikke efterfølgende vedtages, og OPP-kontrakten og Købsaftalen bortfalder, skal OPP-leverandøren være berettiget til at modtage en godtgørelse på de af OPP-leverandøren dokumenterede afholdte projekteringsomkostninger, dog maks. kr , /40

15 Randers Kommune er i så fald berettiget til uden yderligere vederlagsforpligtelse at anvende projektmateriale uden begrænsninger, bortset fra den ophavsret, som i henhold til lovgivningen tilkommer de rådgivere, som har udarbejdet projektmaterialet /40

16 5.1.2 Driftsfasen OPP-leverandøren skal stille Svømmebadet til rådighed for Randers Kommune i velvedligeholdt, funktionsdygtigt og rengjort stand i overensstemmelse med Aftalen og Randers Kommunes Brugsret, som nærmere angivet i Bilag 1. Med henblik herpå påtager OPP-leverandøren sig blandt andet at levere følgende delydelser: a. Løbende vedligeholdelse og fornyelse af Svømmebadet (både indvendigt og udvendigt), herunder vedligeholdelse og fornyelse af installationer og vedligeholdelse og fornyelse af anlæg på Grunden, herunder vedligeholdelse og fornyelse af den tilbudte Parkeringsløsning, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). b. Løbende levering af serviceydelser, forsyninger med vand, varme, el og renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer, foreståelse af bygningsdrift, herunder ansættelse af eventuelt driftspersonale, anskaffelse af nødvendige materialer, værktøj og maskiner, pedelfunktion, sikkerhed og brandslukning, adgangskontrol og eventuel vagt samt personale med nødvendige kvalifikationer til drift af Svømmebadet, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). c. Løbende sikring af kvalitetskrav og hygiejniske forhold i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav, pt. bekendtgørelse nr. 458 af 28. april 2010 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). d. Renhold af Svømmebadet, herunder inventar samt anlæg og udenomsarealer på Grunden, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). 5.2 Randers Kommunes ydelser omfatter udførelse af opgaver, som Randers Kommune har påtaget sig i medfør af Aftalen samt betaling til OPPleverandøren som fastlagt i Betalingsmekanismen for Randers Kommunes brug af Svømmebadet (Bilag 7) og nedenfor i punkt /40

17 Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning 6. Bygge- og Anlægssummen 6.1 OPP-leverandøren oplyser, at Bygge- og Anlægssummen for Svømmebadet vil udgøre ikke under kr ,00 ekskl. moms. 7. Ansvar i Byggefasen 7.1 OPP-leverandøren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.1, leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, som er fastlagt i Bilag 1 og Den Tilbudte Anlægsløsning, samt eventuelle aftalte ændringer hertil. OPPleverandøren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremgår af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige forudsætninger skal være opfyldt med henblik på Den Tilbudte Anlægsløsnings funktion. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 7.2 OPP-leverandøren er bygherre og ejer af Svømmebadet og har, hvor andet ikke udtrykkeligt fremgår af Aftalen, det fulde ansvar for, at Svømmebadet (herunder anlægsarbejder på Grunden) færdiggøres til Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leverandøren bærer således den fulde risiko for manglende eller mangelfulde ydelser fra Underentreprenører, herunder som følge af disses insolvens, ligesom OPP-leverandøren bærer risikoen for hændelige begivenheder, der måtte indtræffe i Byggefasen. Bygherreansvar omfatter tillige ansvar i forhold til tredjemand, og OPP-leverandøren påtager sig at friholde Randers Kommune for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-leverandøren bærer ansvaret for. 7.3 Randers Kommune godtgør som grundsælger OPP-leverandørens omkostninger til imødegåelse af uforudsete forhold vedrørende fortidsminder, geotekniske forhold og/eller forurening, hvis disse forhold viser sig at være væsentlig anderledes, end hvad OPP-leverandøren med rette kunne forvente på baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og forudsætninger, oplysninger og forudsætninger i De Funktionsbaserede Krav (Bilag 1) samt OPPleverandørens kendskab til Grunden i øvrigt, hvis dette medfører hindringer for gennemførelsen af Svømmebadet, og hvis sådanne uforudsete forhold medfører meromkostninger for OPP-leverandøren. Randers Kommunes ansvar for uforudsete forhold vedrørende fortidsminder, geotekniske forhold og/eller forurening er begrænset til købesummen for Grunden. OPP-leverandøren kan ikke herudover rejse krav mod Randers /40

18 Kommune for uforudsete forhold vedrørende Grunden. Konstateres der sådanne forhold, indvilger begge parter dog i at indgå i en dialog med henblik på at finde en løsning. 8. Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning 8.1 Ibrugtagning skal senest ske den 1. august Senest 6 måneder inden ibrugtagning meddeler OPP-leverandøren det planlagte Ibrugtagningstidspunkt til Randers Kommune. Det meddelte Ibrugtagningstidspunkt vil herefter være bindende for OPP-leverandøren, medmindre der sker udsættelse, jf. punkt Ibrugtagning i overensstemmelse med punkt 8.1 er betinget af, at der gennemføres en overtagelsesprøve i form af Gennemgang ved Ibrugtagning i overensstemmelse med de procedurer, der fremgår af Bilag 8, og at det ved denne gennemgang kan konstateres, at Svømmebadet er fuldt funktionsdygtigt og fri for Funktionsmangler i overensstemmelse med kravene i Bilag 1 og Den Tilbudte Anlægsløsning, bortset fra mindre betydende mangler, der kan udbedres uden væsentlig gene for anvendelsen af Svømmebadet. 8.3 OPP-leverandøren har ret og pligt til at udbedre de mangler, der konstateres under Gennemgang ved Ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Randers Kommune. Sker dette ikke, skal Randers Kommune fastsætte en yderligere kort frist til udbedring. Mangler, der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Randers Kommune lade udbedre for OPPleverandørens regning. Beløbet modregnes i førstkommende Enhedsbetaling. 8.4 Randers Kommunes Ibrugtagning er betinget af: At ejendommen er opdelt i ejerlejlighed (Ejerlejlighed nr. 1 og Ejerlejlighed nr. 2) At der er udarbejdet ejerforeningsvedtægt, som er godkendt af Randers Kommune At der er udarbejdet servitut om adgangsforhold for Ejerlejlighed nr. 2, som er godkendt af Randers Kommune At der foreligger dokumentation for, at den forudsatte finansiering, som beskrevet i følgende bilag til Den Direkte Aftale: Bilag 5 - Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 3. prioritetsfinansiering Bilag 7 - Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 1. prioritetsfinansiering /40

19 Bilag 8 - Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 2. prioritetsfinansiering er tilvejebragt At den garanti, som i henhold til Operation Agreement mellem Randers Leisure Center A/S og GMF Danmark ApS (bilag 3 til Den Direkte Aftale) på kr ,00 er tilvejebragt. 9. Forsinkelse i Byggefasen 9.1 Hvis ibrugtagning forsinkes, jf. punkt 8.2, udskydes Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 8.1. Driftsfasens udløb, jf. punkt 13.1, ændres ikke som følge af forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet, medmindre forsinkelsen skyldes en årsag, der giver OPP-leverandøren ret til tidsfristforlængelse, jf. punkt OPP-leverandøren har ret til tidsfristforlængelse med den virkning, at Driftsfasen forlænges med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som følge af én eller flere af følgende årsager: a. Force Majeure, jf. punkt 35. b. Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leverandørens egne forhold, herunder som følge af fund af fortidsminder, jf. punkt 7.3. c. Hvis lokalplan ikke er endelig vedtaget senest den 18. juni 2012 under forudsætning af, at det ikke skyldes OPP-leverandørens forhold. Såfremt denne dato overskrides, vil tidsplanen for byggeriet blive udskudt. d. Forsinkelse som følge af forhold som Randers Kommune som grundsælger er ansvarlig for, herunder hvis de geotekniske og/eller forureningsmæssige forhold viser sig at være væsentligt anderledes end, hvad OPPleverandøren kunne forvente, jf. ovenfor i punkt 7.3. e. Langvarig byggesagsbehandling i Randers Kommune, i det omfang der medgår mere end 20 kalenderdage fra OPP-leverandørens indgivelse af fyldestgørende byggeandragende, indtil Randers Kommune meddeler byggetilladelse, og OPP-leverandøren ikke modtager kompensation fra Randers Kommune i overensstemmelse med punkt 9.4. f. Vejrligsbestemmelser, som nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn /40

20 Ved fastsættelse af tidsfristforlængelsen tages hensyn til, om kritiske byggeaktiviteter udskydes til måneder, som på grund af vejrlig ikke kan udnyttes fuldt ud. Ud over krav om tidsfristforlængelse, som fastsat i denne bestemmelse, kan OPP-leverandøren ikke fremsætte krav mod Randers Kommune som følge af en forsinkelse med Randers Kommunes ibrugtagning af de i denne bestemmelse anførte årsager, ligesom OPP-leverandøren ikke af andre årsager kan kræve en udskydelse af Randers Kommunes ibrugtagning. Bestemmelserne i dette punkt 9.2 og de øvrige bestemmelser, hvortil der henvises i dette punkt, gør således udtømmende op med OPP-leverandørens rettigheder i tilfælde af forsinkelse med Randers Kommunes ibrugtagning. 9.3 Randers Kommune og OPP-leverandøren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 9.4 Hvis der indtræder forsinkelse som følge af en af de årsager, der er nævnt i punkt 9.2, og OPP-leverandøren derfor har krav på tidsfristforlængelse, skal Randers Kommune være berettiget til at kræve forcering af Arbejdet for derved at reducere forsinkelsen af Randers Kommunes ibrugtagning mod at friholde OPP-leverandøren for dokumenterede udgifter forbundet med forceringen. 10. Forsikringer i Byggefasen 10.1 De forsikringer OPP-leverandøren tegner i Byggefasen fremgår af Bilag OPP-leverandøren har forud for Aftalens underskrift dokumenteret, at de i punkt 10.1 nævnte forsikringer er tegnet og præmie betalt for Byggefasen eller vil blive tegnet og præmie betalt for Byggefasen. OPP-leverandøren er forpligtet til at holde de i punkt 10.1 anførte forsikringer i kraft i hele Byggefasen. Dokumentation for, at OPP-leverandøren har opfyldt denne forpligtelse sker ved fremsendelse af den pågældende police eller bindende tilsagn om, at forsikringen vil blive tegnet Aftalens punkt 21.4 til 21.7 finder ligeledes anvendelse for de i punkt 10.1 nævnet forsikringer. 11. OPP-leverandørens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse 11.1 På Ibrugtagningstidspunktet overtager OPP-leverandøren fra Randers Kommune de medarbejdere, som har været beskæftiget ved Kærsmindebadet /40

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere