OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012"

Transkript

1 Torben Brøgger Partner LLM T J.nr TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers Leisure Ejendomsselskab A/S vedrørende projektering, opførelse, finansiering, ejerskab til og drift af nyt svømmebad i Randers med tilhørende faciliteter Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, F, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse... 4 Parterne... 6 Kapitel 1 Aftalens baggrund, formål, vilkår ydelser og definitioner Baggrund og formål Definitioner Ikrafttræden Aftalevilkår Ydelserne Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning Bygge- og Anlægssummen Ansvar i Byggefasen Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning Forsinkelse i Byggefasen Forsikringer i Byggefasen OPP-leverandørens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse Kapitel 3 - Driftsfasen OPP-leverandørens ansvar og risiko i Driftsfasen Driftsfasens længde Parternes samarbejde i Driftsfasen Randers Kommunes Brugsret i Driftsfasen og ændringer i Randers Kommunes Brugsret i Driftsfasen på Randers Kommunes anmodning Parkeringspladser Betalingsmekanismen Funktionsmangler i Driftsfasen Forsyning og energiforbrug Betalinger Forsikringer i Driftsfasen Kapitel 4 - Prissætning og ændringer i Driftsfasen Prissætning OPP-leverandørens ændringsadgang/-pligt - Optimering Aftalens ordinære udløb Randers Kommunes hæveadgang Hæveopgøret ved Randers Kommunes ophævelse i Driftsfasen Hæveopgøret ved Randers Kommunes ophævelse i Anlægsfasen OPP-leverandørens hæveadgang Det økonomiske opgør ved OPP-leverandørens ophævelse Fælles regler for ophævelse Direkte Aftale Kapitel 6 - Fælles bestemmelser Samarbejdsmodel Dokumentation Randers Kommunes kontrol /40

3 35. Force Majeure Skadeforvoldelse ILO-konvention nr Forholdet til lejeretten OPP-leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Randers Kommunes overdragelse af rettigheder og pligter Tinglysning Kapitel 7 - Tvister Hovedregel Foregreben tvisteløsning Syn og skøn Voldgift /40

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Funktionsbaserede krav med bilagene A-X: Bilag A Geoteknisk/miljøteknisk rapport, dateret 18. oktober 2010 Bilag B Randers spildevand A/S - Ledningsoplysninger Bilag C Verdo Vand A/S - Vandledninger Bilag D Verdo Varme A/S - Fjernvarmeledninger Bilag E Verdo Randers Elnet A/S - Elledninger og el-tracé Bilag F TDC - Ledningsoplysninger Bilag G Telia - Ledningsoplysninger Bilag H Nye vej- og adgangsforhold Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwgfiler) Bilag I Inddeling i byggefelter og område Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwgfiler) Bilag J Eksisterende forhold Kortmateriale Bilag K Principsnit aa Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) Bilag L Principsnit bb Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) Bilag M Principsnit plan Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) Bilag N Randers Kommunes Handicappolitik Bilag O Undersøgelse af indeklimapåvirkning for naboejendomme, Viborgvej i Randers, dateret 25. januar 2011 Bilag P Miljøhistorisk redegørelse, Viborgvej i Randers, dateret 14. oktober 2011 Bilag Q Vejdirektoratets kommentarer i notat dateret 6. oktober 2010 Bilag R Notat fra Randers Spildevand A/S dateret 26. november 2010 Bilag S Rådgiverbeskrivelse dateret 14. november 2011 Bilag T Plancher 5 stk. dateret 11. januar 2012 Bilag U Rumskemaer dateret 24. november 2011 Bilag V Drift og vedligeholdelsesmanual dateret 9. december 2011 Bilag X Tekniske tegninger, jf. tegningsliste dateret 25. november 2011 Bilag Y Lokalplanforslag 578 Randers Kommune Comment [KKP1]: Er tidligere fremsendt Bilag 2 Købsaftale vedrørende del af matr. nr. 33a, 156a og 156m Randers Markjorder, Randers Comment [KKP2]: Vedlægges Bilag A Bilag B Rids Tingbogsudskrift Comment [KKP3]: Vedlægges Comment [KKP4]: Vedlægges /40

5 Bilag 3 Arealplan - ejerlejlighedsopdeling dateret 22. maj 2012 Comment [KKP5]: Vedlægges Bilag 4 Kortbilag dateret den 20. februar 2012 Comment [KKP6]: Vedlægges Bilag 5 Oversigt over eksisterende svømmehaller og svømmebade i Randers Kommune Comment [KKP7]: Vedlægges Bilag 6 Direkte Aftale med tilhørende bilag Comment [KKP8]: Vedlægges Bilag 7 Bilag 1 OPP-kontrakt mellem Randers Kommune og OPP-leverandøren Bilag 2 Udkast til erhvervslejekontrakt mellem Ejendomsselskabet og Driftsselskabet Bilag 3 Underskrevet Operatøraftale mellem GMF Danmark og Driftsselskabet Bilag 4 Underskrevet Turnkey-kontrakt mellem Ejendomsselskabet og Gribskov Gruppen Bilag 5 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 3. prioritetsfinansiering Bilag 6 Indeståelse fra Arbejdernes Landsbank vedrørende indskud af ansvarlig lånekapital Bilag 7 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 1. prioritetsfinansiering Bilag 8 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 2. prioritetsfinansiering Bilag 9 Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for byggefinansiering Bilag 10 Arealplan - ejerlejlighedsopdeling dateret 10. januar 2012 Bilag 11 OPP-leverandørens base-case scenarieanalyse (risikovurdering) Bilag 12 Drift og vedligeholdelsesmanual dateret 9. december 2011 Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme for Randers Kommunes brug af Svømmebadet med tilhørende bilag Comment [KKP9]: Vedlægges Comment [KKP10]: Vedlægges Comment [KKP11]: Vedlægges Comment [KKP12]: Vedlægges ikke. Det er oplyst, at vi modtager ny garanti med forlængelse af frist for udbetaling. Comment [KKP13]: Vedlægges Comment [KKP14]: Vedlægges Comment [KKP15]: Vedlægges Comment [KKP16]: Vedlagt som bilag 3 til OPP-kontrakten Comment [KKP17]: Vedlægges Comment [KKP18]: Vedlægges Bilag 7.1 Kommunalt teoretisk brug af faciliteterne i Randers svømmebad dateret 9. januar 2012 Bilag 7.2 Redegørelse for brug af tid dateret 9. januar 2012 Comment [KKP19]: Vedlægges Comment [KKP20]: Vedlægges Bilag 8 Forretningsorden for samarbejde Comment [KKP21]: Vedlægges Bilag 9 Oversigt over medarbejdere hos Randers Kommune, som overdrages til OPPleverandøren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven Comment [KKP22]: Vedlægges Bilag 10 Hovedtidsplan med milepæle Comment [KKP23]: Vedlægges Bilag 11 Forsikringsoversigt fra Topdanmark dateret 16. maj 2012 Comment [KKP24]: Vedlægges Bilag 12 OPP-leverandørens Tilbudsmodel af [ ] 2012 Comment [KKP25]: Vedlægges /40

6 Parterne Mellem Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers (herefter benævnt "Randers Kommune") og Leisure Danmark ApS CVR.nr c/o Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød (herefter benævnt "Tilbudsgiver") Randers Leisure Center A/S CVR.nr c/o Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød (herefter benævnt "Driftsselskabet") og Randers Leisure Ejendomsselskab A/S CVR.nr c/o Gribskov Gruppen A/S Høgevej Hillerød (herefter benævnt "Ejendomsselskabet") (Tilbudsgiver, Driftsselskabet og Ejendomsselskabet herefter i forening og under ét benævnt "OPP-leverandøren"). (herefter hver for sig benævnt "Part" og i forening "Parterne") er indgået nærværende aftale om brugsret (OPP-kontrakt) vedrørende projektering, opførelse, finansiering, ejerskab til og drift af nyt svømmebad i Randers med tilhørende faciliteter på nedennævnte vilkår: /40

7 Kapitel 1 Aftalens baggrund, formål, vilkår ydelser og definitioner 1. Baggrund og formål 1.1 Randers Kommune har gennemført udbud af et byggefelt i Randers Idrætspark omfattende i alt ca etm 2 byggeret med mulighed for tilkøb af yderligere m 2 byggefelt (ca etm² byggeret) som option og med en forpligtelse for den vindende tilbudsgiver til at etablere og drive et svømmebad med 50 meter bassin samt varmtvandsbassiner og tilhørende faciliteter til brug for blandt andet skolesvømning, foreningssvømning, terapi og genoptræning mv. OPP-leverandøren var eneste tilbudsgiver og har efter forhandling fået tildelt opgaven. 1.2 OPP-leverandøren har af momsmæssige årsager valgt at organisere sig således, at Tilbudsgiver i forbindelse med tildeling af opgaven har stiftet to selskaber i form af et driftsselskab (Driftsselskabet) og et ejendomsselskab (Ejendomsselskabet). OPP-leverandørens organisation i separate selskaber er Randers Kommune uvedkommende, og Tilbudsgiver, Driftsselskabet og Ejendomsselskabet hæfter personligt og solidarisk overfor Randers Kommune for opfyldelse af alle forpligtelser i henhold Aftalen. 1.3 Parterne har samtidig med indgåelse af Aftalen indgået Købsaftale (Bilag 2), hvor de nærmere vilkår for Randers Kommunes overdragelse af Grunden til OPP-leverandøren og OPP-leverandørens option på køb af yderligere m 2 byggefelt (ca etm² byggeret) er fastlagt. 1.4 Randers Kommune stiller byggefelt I, jf. kortbilag, (Bilag 4) til rådighed for OPP-leverandøren i Kontraktperioden med henblik på, at OPP-leverandøren på byggefelt I etablerer, vedligeholder og fornyer parkeringspladsen, jf. nedenfor punkt , og Bilag Samtidig med indgåelsen af Aftalen er der indgået en Direkte Aftale mellem Parterne samt Arbejdernes Landsbank A/S, Gribskov Gruppen A/S og GMF Danmark ApS (Bilag 6). 1.6 Det er Parternes fælles målsætning, at Randers Kommune sikres adgang (brugsret) til et velvedligeholdt, velfungerende og tidssvarende svømmebad, uden at Randers Kommune skal anvende ressourcer på opførelse, vedligehold, drift og tilsvarende serviceydelser, udover hvad der fremgår af Aftalen. Det er samtidig Parternes fælles målsætning at skabe de bedst mulige rammer for OPP-leverandørens udnyttelse af den øvrige kapacitet i Svømmebadet samt OPP-leverandørens planlagte tilknyttede faciliteter til gavn for såvel OPPleverandøren, Randers Kommune som de kommende brugere af Svømmebadet og de tilknyttede faciliteter /40

8 1.7 Aftalen omfatter et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), hvor OPP-leverandøren mod Randers Kommunes betaling af Enhedsbetalingen skal finansiere, designe, projektere, opføre, anlægge, vedligeholde og drive Svømmebadet med henblik på delvis udlejning til Randers Kommune i en kontraktperiode på op til 30 år. OPP-leverandøren påtager sig således et totaløkonomisk ansvar for Svømmebadet i hele kontraktperioden. Der tilsigtes en optimering af projektets totaløkonomi dels gennem sammentænkning af design, projektering, opførelse, vedligeholdelse og bygningsdrift dels ved de forudsatte aktiviteter i form af Randers Kommunes brugsret og OPP-leverandørens udnyttelse af den ledige kapacitet og dermed synergi med de af OPP-leverandøren tilknyttede aktiviteter og faciliteter. 1.8 Partnerskabets formål er endvidere at sikre mulighederne for at realisere effektive og innovative opgaveløsninger i et langsigtet samarbejde mellem OPP-leverandøren og Randers Kommune. 1.9 Som Bilag 5 vedhæftes oversigt over eksisterende svømmehaller og svømmebade i Randers Kommune. Randers Kommune er berettiget til at opretholde de pågældende svømmeanlæg, som fremgår af Bilag 5. Dog lukkes Kærsmindebadet, når Svømmebadet er ibrugtaget af Randers Kommune. Randers Kommune må ikke i Kontraktperioden drive konkurrerende virksomhed med Svømmebadet, eller indgå aftale om drift af konkurrerende virksomhed i Randers kommune. Ved konkurrerende virksomhed forstås kommerciel drift af faciliteter svarende til Svømmebadet. Udbud af svømmefaciliteter til foreninger og øvrige kommunale aktiviteter er ikke konkurrerende virksomhed. Friluftsbadet i Langå, som drives af en selvejende institution, opretholdes med offentlig svømning og foreningssvømning Sammen med Svømmebadet opfører OPP-leverandøren et fitnesscenter. Ejendommen opdeles i ejerlejligheder inden Ibrugtagning, hvor Svømmebadet udgør ejerlejlighed nr. 1 og fitnesscentret ejerlejlighed nr. 2, jf. Bilag 3 (Arealplan - ejerlejlighedsopdeling). 2. Definitioner 2.1 For både Byggefasen og Driftsfasen samt i Kontraktperioden i øvrigt defineres nedennævnte ord som følger: /40

9 a. "Aftalen" er denne aftale med tilhørende bilag vedrørende design, projektering, opførelse, anlæg, bygningsvedligehold, bygningsdrift, serviceydelser af Svømmebadet med henblik på delvis udlejning til Randers Kommune. b. "Arbejdet" er summen af de ydelser, der skal erlægges i Byggefasen med henblik på opførelse af Svømmebadet. c. "Betalingsmekanismen" er metoden for regulering af Randers Kommunes løbende betalinger til OPP-leverandøren i Driftsfasen i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 7. d. "Brugerne" er alle de i forbindelse med Randers Kommunes udnyttelse af brugsretten, herunder ved fremleje, jf. punkt 15.5, brugere af Svømmebadet og de tilknyttede aktiviteter, eksempelvis lærer og elever ved skolesvømning, medlemmer af svømmeklubber, deltagere i terapi og genoptræning mv., deltagere i arrangementer og gæster i øvrigt, herunder ved afholdelse af stævner mv. e. "Bygge- og Anlægssummen" er den samlede sum for opførelse af Svømmebadet med undtagelse af de i Bilag 2 nævnte udgifter til OPPleverandørens køb af Grunden. f. "Byggefasen" er perioden fra Aftalens indgåelse og frem til Ibrugtagningstidspunktet. g. "Den Tilbudte Anlægsløsning" er den i Bilag 1 anførte anlægsløsning vedrørende Svømmebadet. h. "Direkte Aftale" er den som Bilag 6 vedhæftede aftale mellem Randers Kommune, Leisure /40

10 Danmark ApS, Randers Leisure Center A/S, Randers Leisure Ejendomsselskab A/S, Arbejdernes Landsbank A/S, Gribskov Gruppen A/S og GMF Danmark ApS. i. "Driften" er summen af ydelser vedrørende vedligeholdelse, drift og service, jf. særligt punkt 0, litra a, b, c og d. j. "Driftsfasen" er perioden fra Ibrugtagningstidspunktet og frem til Aftalens ophør. k. "Ejerlejlighed nr. 1" er Svømmebadet med tilhørende fælles faciliteter, dvs. kælder, stueetage, del af 1. sal, jf. Bilag 3 (Arealplan - ejerlejlighedsopdeling). l. "Ejerlejlighed nr. 2" er fitnesscenter på 2. sal, jf. Bilag 3 (Arealplan - ejerlejlighedsopdeling). m. "Enhedsbetalingen" er den årlige betaling, som Randers Kommune kvartalsvis betaler til OPPleverandøren i Driftsfasen, og som dækker samtlige OPP-leverandørens tilgodehavender hos Randers Kommune, hvor ikke andet er udtrykkeligt anført i Aftalen. n. "Finansier" er OPP-leverandørens primære eksterne finansieringsinstitutter i relation til Aftalen, og som er omfattet af den Direkte Aftale. o. "Force Majeure" er ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, og som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force Majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme. p. "Funktionsmangler" er manglende opfyldelse af de funktionsbaserede krav, jf. Bilag 1, /40

11 herunder manglende overensstemmelse med Den Tilbudte Anlægsløsning, samt fejl og mangler ved Svømmebadet. q. "Gennemgang ved Ibrugtagning" er den overtagelsesprøve, som ved Byggefasens afslutning skal gennemføres vedrørende Arbejdet. Der skal herunder ske en afprøvning af de tekniske anlæg og fremlægges dokumentation for, at Svømmebadet kan ibrugtages i overensstemmelse med Aftalen. r. "Grunden" er del af, matr. nr. 156a, 156m, 33a, Randers Markjorder, der overdrages til OPP-leverandøren, jf. Bilag 2 med rids. s. "Ibrugtagningstidspunktet" er Driftsfasens første dag. t. "Kontraktperioden" er Byggefasen og Driftsfasen. u. "Købsaftalen" er aftalen mellem Randers Kommune og OPP-leverandøren vedrørende OPP-leverandørens køb af Grunden. v. "Ophørsdagen" er Driftsfasens sidste dag ved Aftalens ordinære udløb. w. "Parkeringsløsning" er det af OPP-leverandøren udarbejdede forslag til opfyldelse af Randers Kommunes krav til etablering af parkeringspladser på Grunden og på byggefelt I, jf. kortbilag (Bilag 4). x. "Randers Kommunes Brugsret" er den samlede brugsret til Svømmebadet, som i henhold til Aftalen tilkommer Randers Kommune fra Ibrugtagningstidspunktet. y. "Svømmebadet" er det samlede bygge- og anlægsarbejde vedrørende Ejerlejlighed 1 med samtlige /40

12 tilhørende faciliteter og tekniske installationer, udearealer samt driftstilbehør og inventar, som OPPleverandøren har påtaget sig dels at anlægge og indrette dels at vedligeholde og drive, jf. Bilag 1 og Aftalen i øvrigt, og som OPPleverandøren skal stille til rådighed for Randers Kommune i overensstemmelse med Randers Kommunes Brugsret. z. "Tidsplan" er den af OPP-leverandøren udarbejdede og Randers Kommune godkendte tidsplan for Byggefasen med angivelse af væsentlige deadlines, herunder for lokalplanfasen, jf. Bilag 10. æ. "Tilbudsmodellen" er OPP-leverandørens prissætning af ydelser, der skal leveres i henhold til Aftalen, som opgjort og oplyst i overensstemmelse med udbudsmaterialet og vedlagt Aftalen som Bilag 12. ø. "Underentreprenører" er alle OPP-leverandørens medkontrahenter, der har relation til Aftalen, bortset fra Finansieren. 3. Ikrafttræden 3.1 Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens underskrift. 4. Aftalevilkår 4.1 Aftalen indeholder de vilkår, som er gældende i retsforholdet mellem Randers Kommune og OPP-leverandøren. Aftalen sammenfatter udtømmende de vilkår, som Parterne har opnået enighed om. Der kan således ikke støttes ret på vilkår, der fremgår af de dokumenter, der er blevet udarbejdet i forbindelse med den forudgående udbudsprocedure, hvis sådanne vilkår ikke genfindes i Aftalen /40

13 4.2 Hvor det i Aftalen er anført, at en Part skal give meddelelse, godkendelse, anmodning eller lignende til den anden Part eller i øvrigt reagere over for den anden Part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger eller lignende være skriftlige, medmindre andet fremgår af Bilag Aftalens vilkår går forud for angivelser i bilagene, medmindre det udtrykkeligt fremgår af bilagene, at Parterne ønsker at foretage en fravigelse fra Aftalen. 4.4 Hvis en bestemmelse i Aftalen tilsidesættes som ugyldig, skal Aftalen i øvrigt opretholdes, og den ugyldige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i sit indhold ligger så tæt på den ugyldige bestemmelse, som det er muligt. 4.5 Ændringer til Aftalen skal, for at være gyldige i forhold til Aftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Aftalen, som tydeligt angiver, på hvilke punkter fravigelser skal ske. Allongerne dateres og underskrives særskilt, men sidenummereres kontinuerligt i forlængelse af Aftalens sidenummerering. 4.6 Retsforholdet mellem Parterne afgøres efter dansk ret. 5. Ydelserne 5.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, bærer OPP-leverandøren den fulde risiko, der er forbundet med at opføre, eje og drive Svømmebadet, herunder for de anlægsarbejder, der skal udføres på Grunden, jf. punkt og punkt 0 nedenfor Byggefasen OPP-leverandøren skal projektere, anlægge, opføre samt indhente myndighedsgodkendelse af Svømmebadet med tilhørende udenomsarealer på Grunden og byggefelt I, herunder parkeringsarealer, til-/frakørsel mv. i overensstemmelse med Den Tilbudte Anlægsløsning, til opfyldelse af de krav og vilkår, som er fastlagt i blandt andet Bilag 1 og Købsaftalen. Randers Kommune udsteder fuldmagt til OPP-leverandøren til brug for indhentelse af myndighedsgodkendelser i forbindelse med byggeansøgning mv. for den del af arealet, der ligger uden for Grunden. Svømmebadet skal etableres som en selvstændig ejerlejlighed, der skal kunne fungere uafhængigt af OPP-leverandørens planlagte tilknyttede faciliteter /40

14 Når byggeriet er så fremskredent, at der er etableret aflukkede husrum, som varigt skal udgøre en bestanddel af bygningen, opdeles ejendommen i 2 ejerlejligheder - Ejerlejlighed nr. 1 og Ejerlejlighed nr. 2, jf. Bilag 3. Der udarbejdes Ejerlejlighedsforeningsvedtægt med tilhørende servitut vedrørende om adgangsforhold for Ejerlejlighed nr. 2. Ejerlejlighedsvedtægt og servitut skal godkendes af Randers Kommune. Efter Byggefasens afslutning skal OPP-leverandøren på Ibrugtagningstidspunktet stille Svømmebadet til rådighed for Randers Kommune i overensstemmelse med Randers Kommunes Brugsret til Svømmebadet i Driftsfasen Etablering af parkeringspladser og faciliteter OPP-leverandørens skal på Grunden og på byggefelt I etablere det antal parkeringspladser, som følger af parkeringsnormen. Parkeringspladserne etableres og anlægges som beskrevet i Bilag 1. For så vidt angår OPP-leverandørens brugsret i Driftsfasen henvises til punkt 16 nedenfor. For så vidt angår OPP-leverandørens ret til at anvende byggefelt I efter Driftsfasens udløb henvises til punkt 16.2 og 24.4 nedenfor Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg Der foreligger lokalplanforslag - Lokalplan 578, Randers Svømmebad (Bilag 1Y). På baggrund af OPP-leverandørens Anlægsløsning, som er godkendt af Randers Kommune, udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg. OPP-leverandørens og Randers Kommunes samarbejde om tilvejebringelse af lokalplan og kommuneplantillæg er nærmere reguleret i forretningsorden for samarbejde (Bilag 8) OPP-leverandørens projekteringsomkostninger i lokalplanfasen Når udkast til lokalplanforslag er godkendt af Randers Byråd i henhold til Tidsplanen, skal OPP-leverandøren være berettiget til at igangsætte projektering efter nærmere aftale med Randers Kommune. Hvis lokalplanforslaget ikke efterfølgende vedtages, og OPP-kontrakten og Købsaftalen bortfalder, skal OPP-leverandøren være berettiget til at modtage en godtgørelse på de af OPP-leverandøren dokumenterede afholdte projekteringsomkostninger, dog maks. kr , /40

15 Randers Kommune er i så fald berettiget til uden yderligere vederlagsforpligtelse at anvende projektmateriale uden begrænsninger, bortset fra den ophavsret, som i henhold til lovgivningen tilkommer de rådgivere, som har udarbejdet projektmaterialet /40

16 5.1.2 Driftsfasen OPP-leverandøren skal stille Svømmebadet til rådighed for Randers Kommune i velvedligeholdt, funktionsdygtigt og rengjort stand i overensstemmelse med Aftalen og Randers Kommunes Brugsret, som nærmere angivet i Bilag 1. Med henblik herpå påtager OPP-leverandøren sig blandt andet at levere følgende delydelser: a. Løbende vedligeholdelse og fornyelse af Svømmebadet (både indvendigt og udvendigt), herunder vedligeholdelse og fornyelse af installationer og vedligeholdelse og fornyelse af anlæg på Grunden, herunder vedligeholdelse og fornyelse af den tilbudte Parkeringsløsning, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). b. Løbende levering af serviceydelser, forsyninger med vand, varme, el og renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer, foreståelse af bygningsdrift, herunder ansættelse af eventuelt driftspersonale, anskaffelse af nødvendige materialer, værktøj og maskiner, pedelfunktion, sikkerhed og brandslukning, adgangskontrol og eventuel vagt samt personale med nødvendige kvalifikationer til drift af Svømmebadet, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). c. Løbende sikring af kvalitetskrav og hygiejniske forhold i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav, pt. bekendtgørelse nr. 458 af 28. april 2010 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). d. Renhold af Svømmebadet, herunder inventar samt anlæg og udenomsarealer på Grunden, som nærmere angivet i Bilag 1, herunder den i Bilag 1 indeholdte drifts- og vedligeholdelsesmanual (Bilag 1V). 5.2 Randers Kommunes ydelser omfatter udførelse af opgaver, som Randers Kommune har påtaget sig i medfør af Aftalen samt betaling til OPPleverandøren som fastlagt i Betalingsmekanismen for Randers Kommunes brug af Svømmebadet (Bilag 7) og nedenfor i punkt /40

17 Kapitel 2 - Byggefasen samt ibrugtagning 6. Bygge- og Anlægssummen 6.1 OPP-leverandøren oplyser, at Bygge- og Anlægssummen for Svømmebadet vil udgøre ikke under kr ,00 ekskl. moms. 7. Ansvar i Byggefasen 7.1 OPP-leverandøren har ansvaret for, at ydelserne, jf. punkt 5.1.1, leveres i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, som er fastlagt i Bilag 1 og Den Tilbudte Anlægsløsning, samt eventuelle aftalte ændringer hertil. OPPleverandøren forpligter sig til, at ydelserne opfylder de krav og betingelser, der fremgår af disse dokumenter, samt de krav og betingelser, der efter almindelige forudsætninger skal være opfyldt med henblik på Den Tilbudte Anlægsløsnings funktion. Ydelserne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med sædvanlig god praksis i branchen samt gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for ydelsernes erlæggelse. 7.2 OPP-leverandøren er bygherre og ejer af Svømmebadet og har, hvor andet ikke udtrykkeligt fremgår af Aftalen, det fulde ansvar for, at Svømmebadet (herunder anlægsarbejder på Grunden) færdiggøres til Ibrugtagningstidspunktet. OPP-leverandøren bærer således den fulde risiko for manglende eller mangelfulde ydelser fra Underentreprenører, herunder som følge af disses insolvens, ligesom OPP-leverandøren bærer risikoen for hændelige begivenheder, der måtte indtræffe i Byggefasen. Bygherreansvar omfatter tillige ansvar i forhold til tredjemand, og OPP-leverandøren påtager sig at friholde Randers Kommune for krav fra tredjemand, der udspringer af forhold, som OPP-leverandøren bærer ansvaret for. 7.3 Randers Kommune godtgør som grundsælger OPP-leverandørens omkostninger til imødegåelse af uforudsete forhold vedrørende fortidsminder, geotekniske forhold og/eller forurening, hvis disse forhold viser sig at være væsentlig anderledes, end hvad OPP-leverandøren med rette kunne forvente på baggrund af udbudsmaterialets oplysninger og forudsætninger, oplysninger og forudsætninger i De Funktionsbaserede Krav (Bilag 1) samt OPPleverandørens kendskab til Grunden i øvrigt, hvis dette medfører hindringer for gennemførelsen af Svømmebadet, og hvis sådanne uforudsete forhold medfører meromkostninger for OPP-leverandøren. Randers Kommunes ansvar for uforudsete forhold vedrørende fortidsminder, geotekniske forhold og/eller forurening er begrænset til købesummen for Grunden. OPP-leverandøren kan ikke herudover rejse krav mod Randers /40

18 Kommune for uforudsete forhold vedrørende Grunden. Konstateres der sådanne forhold, indvilger begge parter dog i at indgå i en dialog med henblik på at finde en løsning. 8. Ibrugtagningstidspunktet og Gennemgang ved ibrugtagning 8.1 Ibrugtagning skal senest ske den 1. august Senest 6 måneder inden ibrugtagning meddeler OPP-leverandøren det planlagte Ibrugtagningstidspunkt til Randers Kommune. Det meddelte Ibrugtagningstidspunkt vil herefter være bindende for OPP-leverandøren, medmindre der sker udsættelse, jf. punkt Ibrugtagning i overensstemmelse med punkt 8.1 er betinget af, at der gennemføres en overtagelsesprøve i form af Gennemgang ved Ibrugtagning i overensstemmelse med de procedurer, der fremgår af Bilag 8, og at det ved denne gennemgang kan konstateres, at Svømmebadet er fuldt funktionsdygtigt og fri for Funktionsmangler i overensstemmelse med kravene i Bilag 1 og Den Tilbudte Anlægsløsning, bortset fra mindre betydende mangler, der kan udbedres uden væsentlig gene for anvendelsen af Svømmebadet. 8.3 OPP-leverandøren har ret og pligt til at udbedre de mangler, der konstateres under Gennemgang ved Ibrugtagning. Udbedring skal ske inden for en rimelig frist fastsat af Randers Kommune. Sker dette ikke, skal Randers Kommune fastsætte en yderligere kort frist til udbedring. Mangler, der efter udløbet af denne frist ikke er udbedret, kan Randers Kommune lade udbedre for OPPleverandørens regning. Beløbet modregnes i førstkommende Enhedsbetaling. 8.4 Randers Kommunes Ibrugtagning er betinget af: At ejendommen er opdelt i ejerlejlighed (Ejerlejlighed nr. 1 og Ejerlejlighed nr. 2) At der er udarbejdet ejerforeningsvedtægt, som er godkendt af Randers Kommune At der er udarbejdet servitut om adgangsforhold for Ejerlejlighed nr. 2, som er godkendt af Randers Kommune At der foreligger dokumentation for, at den forudsatte finansiering, som beskrevet i følgende bilag til Den Direkte Aftale: Bilag 5 - Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 3. prioritetsfinansiering Bilag 7 - Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 1. prioritetsfinansiering /40

19 Bilag 8 - Notat fra Deloitte af 25. maj vilkår for 2. prioritetsfinansiering er tilvejebragt At den garanti, som i henhold til Operation Agreement mellem Randers Leisure Center A/S og GMF Danmark ApS (bilag 3 til Den Direkte Aftale) på kr ,00 er tilvejebragt. 9. Forsinkelse i Byggefasen 9.1 Hvis ibrugtagning forsinkes, jf. punkt 8.2, udskydes Ibrugtagningstidspunktet, jf. punkt 8.1. Driftsfasens udløb, jf. punkt 13.1, ændres ikke som følge af forsinkelse af Ibrugtagningstidspunktet, medmindre forsinkelsen skyldes en årsag, der giver OPP-leverandøren ret til tidsfristforlængelse, jf. punkt OPP-leverandøren har ret til tidsfristforlængelse med den virkning, at Driftsfasen forlænges med den periode, som Ibrugtagningstidspunktet er blevet forsinket som følge af én eller flere af følgende årsager: a. Force Majeure, jf. punkt 35. b. Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes OPP-leverandørens egne forhold, herunder som følge af fund af fortidsminder, jf. punkt 7.3. c. Hvis lokalplan ikke er endelig vedtaget senest den 18. juni 2012 under forudsætning af, at det ikke skyldes OPP-leverandørens forhold. Såfremt denne dato overskrides, vil tidsplanen for byggeriet blive udskudt. d. Forsinkelse som følge af forhold som Randers Kommune som grundsælger er ansvarlig for, herunder hvis de geotekniske og/eller forureningsmæssige forhold viser sig at være væsentligt anderledes end, hvad OPPleverandøren kunne forvente, jf. ovenfor i punkt 7.3. e. Langvarig byggesagsbehandling i Randers Kommune, i det omfang der medgår mere end 20 kalenderdage fra OPP-leverandørens indgivelse af fyldestgørende byggeandragende, indtil Randers Kommune meddeler byggetilladelse, og OPP-leverandøren ikke modtager kompensation fra Randers Kommune i overensstemmelse med punkt 9.4. f. Vejrligsbestemmelser, som nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn /40

20 Ved fastsættelse af tidsfristforlængelsen tages hensyn til, om kritiske byggeaktiviteter udskydes til måneder, som på grund af vejrlig ikke kan udnyttes fuldt ud. Ud over krav om tidsfristforlængelse, som fastsat i denne bestemmelse, kan OPP-leverandøren ikke fremsætte krav mod Randers Kommune som følge af en forsinkelse med Randers Kommunes ibrugtagning af de i denne bestemmelse anførte årsager, ligesom OPP-leverandøren ikke af andre årsager kan kræve en udskydelse af Randers Kommunes ibrugtagning. Bestemmelserne i dette punkt 9.2 og de øvrige bestemmelser, hvortil der henvises i dette punkt, gør således udtømmende op med OPP-leverandørens rettigheder i tilfælde af forsinkelse med Randers Kommunes ibrugtagning. 9.3 Randers Kommune og OPP-leverandøren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 9.4 Hvis der indtræder forsinkelse som følge af en af de årsager, der er nævnt i punkt 9.2, og OPP-leverandøren derfor har krav på tidsfristforlængelse, skal Randers Kommune være berettiget til at kræve forcering af Arbejdet for derved at reducere forsinkelsen af Randers Kommunes ibrugtagning mod at friholde OPP-leverandøren for dokumenterede udgifter forbundet med forceringen. 10. Forsikringer i Byggefasen 10.1 De forsikringer OPP-leverandøren tegner i Byggefasen fremgår af Bilag OPP-leverandøren har forud for Aftalens underskrift dokumenteret, at de i punkt 10.1 nævnte forsikringer er tegnet og præmie betalt for Byggefasen eller vil blive tegnet og præmie betalt for Byggefasen. OPP-leverandøren er forpligtet til at holde de i punkt 10.1 anførte forsikringer i kraft i hele Byggefasen. Dokumentation for, at OPP-leverandøren har opfyldt denne forpligtelse sker ved fremsendelse af den pågældende police eller bindende tilsagn om, at forsikringen vil blive tegnet Aftalens punkt 21.4 til 21.7 finder ligeledes anvendelse for de i punkt 10.1 nævnet forsikringer. 11. OPP-leverandørens overtagelse af medarbejdere i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse 11.1 På Ibrugtagningstidspunktet overtager OPP-leverandøren fra Randers Kommune de medarbejdere, som har været beskæftiget ved Kærsmindebadet /40

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 4 // Samarbejdsmodel Bilag 4 // Samarbejdsmodel Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 2 Bygningsstyrelsens forventninger 2 3 Faserne 3 4 Organisation 4 5 Samarbejdsform 5 6 Krav til dokumentation 7 1 Generelt Nærværende dokument

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] København September 2014 Sagsnr. 028156-0064 aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere