Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011"

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt fodfæste, såvel nationalt som regionalt. Det ville naturligvis ikke have været muligt uden gode samarbejdsrelationer til de mange centre, organisationer, netværk og foreninger, der tegner undervisningsmiljøet indenfor natur, teknik og sundhed. Centerets medarbejdere er blevet mødt med åbenhed overalt. Derfor vil jeg gerne takke jer alle for det gode samarbejde i og jeg ser frem til at fortsætte det i I denne årsberetning kan du læse om mange af de projekter, ideer og tanker, der er blevet ført ud i livet i Rigtig god fornøjelse Lene Beck Mikkelsen Direktør

3 NTS-centerets prioritering i 2011 Regionalt har NTS-centeret sat fokus på den kommunale forankring I 2010 aftaltes det med UVM, at de etablerede science kommuner fra projekt Science-kommuner understøttes af NTScenteret efter projektets afslutning og herefter indgår som en naturlig del af de regionale centres kommunale arbejde. Affødt af dette har NTS-centeret i 2011 formuleret en strategi for centerets kommunale indsats, der skal understøtte et løft af naturfagsområdet i alle landets kommuner. De regionale centre har arbejdet fokuseret på at etablere kontakt med og afdække de enkelte kommuners profiler vedrørende: Kommunens eksisterende indsats i arbejdet med at udvikle en bedre naturfagskultur (koordinatorfunktion, samarbejde med det uformelle miljø, strategi, projekter, etc.) Kommunens erhvervsprofil, herunder forskning og udviklingsorienterede virksomheder Kommunens uddannelsesprofil (grundskole, ungdomsuddannelser, KVU, MVU mv.) Kommunens samarbejdsønsker I forbindelse med dette arbejde lægger de regionale centre særlig vægt på, at der for hver kommune lægges en plan for indsatsen inkluderet succeskriterier og aftaler mellem de regionale centre og de enkelte kommuner. Organiseringen og indsatsen har medført, at de regionale centre er blevet forankret og har fået etableret kontakter og netværk til både det formelle og uformelle miljø i de enkelte regioner og på kommunalt plan til naturfagskoordinatorerne og naturfaglærerne. Forankringen understøttes gennem aktiviteter, konferencer, workshops, kontaktmøder med kommuner og skoler, projektfacilitering og et målrettet netværksarbejde. Nationalt har NTS-centeret valgt at sætte særligt fokus på centerets formidling, videndeling og netværksunderstøttelse NTS-centeret har valgt at understøtte det formelle og det uformelle miljø i form af en række indsatser: Et portal miljø, der blev udviklet i foråret 2011 og løbende tilpasses og videreudvikles En årlig konference, hvor de formelle og uformelle miljøer får mulighed for at mødes om en fælles oplevelse og videndeling på tværs af organisationer Netværksmøder og samarbejdsaftaler, der styrker og formaliserer samarbejdet med det formelle og det uformelle miljø på nationalt og regionalt niveau, herunder blandt andet aftaler med: KU, repræsenteret ved IND - Institut for naturfagenes didaktik CFU erne i Danmark på tværs af UC ere Videnskab.dk UNF - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Region Syd med henblik på at understøtte regionens politiske mål om at blive science region Natnet.dk naturlige udfordringer NTS-centeret er desuden involveret i en række større projektsatsninger, hvor samarbejdet med en række aktører konkretiseres og forankres i miljøets praksisområder rettet mod NTS-centerets formål: At styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem. Eksempler på disse projekter og samarbejder kan ses på: I det følgende giver vi et bud på, hvordan centeret praktiserer sin indsats i forhold til lovens fire formål. De forskellige områder er eksemplificeret med et udvalg af projekter og aktiviteter, der har fundet sted eller er i gangsat i Det er ikke en kronologisk gennemgang og de beskrevne indsatser, projekter og aktiviteter udgør ikke en fuldstændig liste, men er udvalgt som eksempler på målrettede tilgange, der understøtter NTS-centerets formål. NTS-CENTERET 3

4 Formål 1 At støtte læreres og institutions ledelsers arbejde med at styrke, forny og udvikle undervisningen i natur, teknik og sundhed samt relevante tilgrænsende fagområder i grund skolen, ungdomsuddannelserne og de relevante videregående uddannelser, herunder gennem it-baserede undervisningsmaterialer. Fornyelse og nytænkning helt ind i underviserens praksis er det, der står de regionale centres hjerter nærmest. Det er her regionallederne arbejder med at nå ud til de enkelte skoler gennem den kommunale indsats, og det er her de støtter lokale projekter, der rækker helt ind i klasselokalet og gennemføres i samarbejde med lærere, naturfagskoordinatorer og medarbejdere fra det uformelle læringsmiljø. NTS-centerets første store projekt Projekt Syd fra børnehave til ph.d., er eksemplarisk for denne indsats, hvor arbejdsgrupper i hele regionen på tværs af de uformelle og formelle miljøer arbejder med at udvikle nyt undervisningsmateriale. Materialet retter sig specifikt mod at skabe faglig og fagdidaktisk sammenhæng i undervisning, hvor uformelle miljøer inddrages. Dette område er også omdrejningspunkt for større nationale indsatser - Senest NTScenterets engagement i det nye fag Geovidenskab A og løbende i forbindelse med arbejdsgruppen - Naturfag i tiden, et forum, der arbejder med at kvalificere debatten omkring naturfagenes fremtidige organisering. Arbejdet i Naturfag i tiden spiller tæt sammen med en anden national indsats, hvor centeret er ved at afdække modeller til og muligheder for at styrke naturfagene via emnebaserede udskolingsforløb. 4 NTS-CENTERET

5 De mange målgrupper Borgere i rollerne som forældre, vælgere og erhvervsaktive Selvejende institutioner og staten (Ungdomsuddannelserne, UC, Universiteter, Undervisningsministeriet, NTS-centeret) Politikere/forvaltning i kommunen (Naturfagskoordinator, struktur, samarbejdsrelationer, erhvervsudvikling) Uformelle læringsrum (Sciencecentre, naturskoler, virksomheder, rollemodeller, naturområder, biblioteker m.fl.) Skolen (Ledelse, kolleger og faciliteter) Naturfagslærer Elever (interesse for natur, teknik og sundhed) NTS-CENTERET 5

6 1.1 Den kommunale strategi NTS-centerets kommunale strategi støtter op om kommunernes udvikling af en koordineret naturfagsindsats. Denne strategi bliver tilpasset den enkelte kommunes behov og interesser. Ambitionen er, at opnå en fælles indsats både fra politisk hold, skoleforvaltning, skoleledelse, lærere og andre relevante samarbejdsparter. NTS-centerets rolle vil i denne forbindelse være rådgivende, koordinerende, videndelende, videnskabende og faciliterende. NTS-centeret støtter alle kommuner i at styrke naturfagsundervisningen NTS-centeret har i forlængelse af en aftale med Undervisningsministeriet og Dansk Naturvidenskabsformidling (DNF) overtaget og videreført Science kommune-projektet, så de 25 Science-kommuner fortsat har et forum for erfaringsudveksling og videreudvikling. Erfaringerne fra Science-kommune projektet har dannet grundlag for formuleringen af en kommunal strategi, der er rettet mod alle landets kommuner. I 2011 har regionallederne på NTS-centrene taget kontakt til landets kommuner med det formål at få skabt en forståelse for, hvordan NTS-centeret kan hjælpe med at styrke undervisningen i natur, teknik og sundhed. Det har mange steder været starten på en dialog med skoleledelser og forvaltninger. En dialog, der er det første skridt i retning af, at få kommunerne til at prioritere udvikling af naturfagsområdet i de kommende år. Syv primære indsatsområder på skolerne For at styrke en konkret indsats overfor lærere og elever på skolerne har NTS-centeret udvalgt syv indsatsområder. Hensigten er, at kommunerne vælger et omfang og en indsats, der er tilpasset deres forudsætninger. Kommunerne er meget forskellige. Den indsats der skal ske i den enkelte kommune skal bygge på de hjørnesten der er, og initiativer opbygges, der hvor det er muligt og hvor de kan bære frugt. NTS-centeret går til opgaven med åbenhed overfor de løsninger man har valgt, men tilbyder samtidig en dynamisk sparring og kan bidrage med erfaringer og løsninger, der har både kvalitet og holdbarhed. 1. En styrket naturfagskultur på skolerne 2. Velfungerende netværk på tværs af institutioner 3. God undervisningspraksis 4. Efter- og videreuddannelse 5. Brobygning 6. Samarbejde mellem formelle og uformelle læringsmiljøer 7. Naturfaglige events Det er en afgørende pointe i NTS-centerets strategi, at det er nødvendigt at involvere mange forskellige målgrupper for at sikre en helhedsorienteret indsats. Flere parter på forskellige beslutningsniveauer inddrages, så udfordringen ikke overlades til den enkelte skole eller den enkelte lærer. Det er nødvendigt, at mange tager et fælles ansvar for at sikre et naturfagligt løft. 6 NTS-CENTERET

7 NTS-CENTERET 7

8 Styregruppe Et politisk arbejde Naturfagsstrategi Kvalitetsrapport Indsatsområder blandt lærerne Naturfagskoordinator Skoleledere og rektorers opbakning Værktøjer til en kommunal indsats Naturfagskoordinator For at opnå struktur og synergi omkring arbejdet med et naturfagsløft i kommunen, er det vigtigt, at der skabes basis for etableringen af en stilling til ansvarlig person, der kan igangsætte og koordinere denne opgave - en naturfagskoordinator. NTS-center Syddanmark har turbo på den kommunale indsats Der er sat ekstra turbo på Region Syddanmark, hvor NTScenter Syddanmark har etableret et tæt samarbejde med regionen. Dette er sket i tilknytning til regionens ambition om at være en Science Region. Modellen kendes fra Science kommunerne, men NTS-centeret ønsker at udbrede den til hele landet. De 25 Science kommuners engagement i naturfag videreføres dog stadigt i et nært samarbejde imellem NTS-centerets regionale ledere og naturfagskoordinatorerne i de enkelte kommuner. Derudover inviteres Science-kommunerne ligesom de andre kommuner til deltagelse både i regionale og nationale møder for koordinatorerne, hvor der sættes fokus på erfaringsudveksling og (videre)udvikling af et naturfagsløft i de enkelte kommuner. Der er afholdt regionale møder i alle delregioner og det første nationale møde for koordinatorerne blev afholdt d. 27. oktober Ud fra ovennævnte ambition er der indgået et samarbejde, hvor Region Syddanmark og NTS-center Syddanmark arbejder på at etablere en kommunal infrastruktur. Det sker i form af netværk mellem kommuner inden for det naturvidenskabelige område (Projekt Science Region Syd), og via samarbejde med Dansk Naturvidenskabsformidling. Det overordnede mål er, at flest mulige kommuner udarbejder strategier for at udvikle undervisningen indenfor natur, teknik og sundhed i grundskolerne. Konkret arbejdes der med målsætningen ved regionale workshoparrangementer, hvor kommunernes naturfagskoordinatorer og deres respektive samarbejdspartnere sammen udvikler kommunale sciencestrategier. Det involverer blandt andet et samarbejde med det lokale erhvervsliv. Desuden inviteres det politiske niveau (typisk formanden for børne- og uddannelsesudvalget i de respektive kommuner) til workshoparrangementerne, for at skabe den bedst mulige forankring og opfølgning i kommunerne. 8 NTS-CENTERET

9 Region Syddanmark definerer en science region som følgende: En science region er kendetegnet ved, at der arbejdes målrettet med at udvikle undervisningen indenfor fagområderne natur, teknik og sundhed. Undervisningen for disse tre fagområder skal udvikles lige fra grundskole og til universitet, så flere vælger naturfaglige retninger i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Et sådan fokus vil hæve det samlede kompetenceniveau til gavn for både det offentlige og private arbejdsmarked. (Region Syddanmark). NTS-center Syddanmark og DNF har arbejdet med profileringen af initiativet og der blev den 21. september 2011 afholdt det første Kick-off møde for både koordinatorer og politikere. Ved den lejlighed blev der lagt op til, at kommunerne kunne indgå aftale med Region Syddanmark og NTS-center Syddanmark om det fremadrettede forløb. NTS-CENTERET 9

10 Sammenhæng i uddannelseskæden At skabe synergi og sikre samarbejdet mellem de forskellige led i uddannelseskæden er et væsentligt indsatsområde for NTS-centeret. Pædagoger og lærere er de centrale nøglepersoner, der skal sikre, at eleverne oplever naturfagsundervisningen som sammenhængende og relevant. NTS-centeret bidrager, gennem projekter, tværgående lærernetværk og udviklingsarbejder, til at skabe dialog mellem undervisere på de forskellige trin og udbrede ideer til at styrke samarbejdet. Interessen starter i børnehaven Skal der gøres noget for naturfagsundervisningen i indskolingen, må man begynde i børnehaven. Flere steder i landet er der igangsat projekter, der arbejder på at fremme naturfag i børnehaven - så børnene har noget med sig ved overgangen til indskolingen. NTS-centeret har i 2011 støttet projekt Naturfaglige læringsmiljøer i børnehaven i Sønderborg. Et projekt der på forskellig vis har sat fokus på overgangsproblematikken. Det har blandt andet betydet, at pædagoger har fået en introduktion til naturfaglige områder, som børn i børnehave og på klassetrin kan arbejde med. Pædagogerne har bidraget til udvikling og deling af viden. På et større arrangement i foråret fik over 300 børn fra forskellige daginstitutioner og skoler mulighed for sammen at opleve naturfagene på nærmeste hold, da de var på stjerneløb i skovene nær Sønderborg. NTS-centeret bygger bro mellem natur/teknik og naturfagene i udskolingen Med de mange ændringer af skolestrukturerne er der blevet en del skoler, der kun går fra klassetrin. Men da naturfagene i de ældste klasser skal bygge på det, som eleverne har lært i natur/teknik, er det væsentligt at skabe dialog mellem lærerne i hhv. 6. og 7. klassetrin om den naturfaglige undervisning. På den baggrund har NTS-center Sjælland taget kontakt til en håndfuld kommuner, der opfordres til at danne netværk af naturfagslærere, der kan sikre, at der bliver fokuseret på den læring, der skal videregives fra 6. klassetrin til naturfagene på 7. klassetrin. Tilbuddet er blevet positivt modtaget og der er taget initiativ til de første møder. Naturfag i tiden - arbejdsgruppe vedr. samtænkning mellem udskolingens naturfag Der har gennem flere år været fokus på den synergieffekt, der kan opnås ved at sammentænke naturfagene (biologi, fysik/kemi, geografi) i grundskolens sidste år. Samtidig er der meget, der tyder på, at en sammentænkning af naturfagene i udskolingen vil fremme elevernes forståelse og interesse for naturfagene. Med Fælles Mål 2009 blev der arbejdet med at opstille enkelte trinmål, der er fælles for 2 eller 3 af fagene. Forskellige foreninger og arbejdsgrupper har peget på etablering af et fælles fag til afløsning af de tre fag. Et sådant tiltag vil kræve et stort forarbejde og en grundig analyse af fordele og ulemper ved et eventuelt fælles sciencefag. Desuden skal det overvejes, om der er behov for uddannelse og efteruddannelse af lærerne eller andre tiltag, der kan støtte lærere og elever i en overgang til et fælles fag ved en eventuel implementering. NTS-centeret har derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra grundskolen, gymnasiet, læreruddannelsen og CFU samt de uformelle læringsmiljøer. Arbejdsgruppen har gennem 2011 har arbejdet med at belyse samtænkning af naturfagene ud fra forskellige synsvinkler: Udskolingslinjer på klassetrin Undervisningsministeriet har i foråret bedt NTS-centeret undersøge mulighederne for, at nts-fagområderne kan få vægt i en fremtidig implementering af de udskolingslinjer, som foreslås i regeringens udspil til en bedre folkeskole, Faglighed og frihed. 10 NTS-CENTERET

11 En opstartskonference den 31. marts fra kl i Ørestaden med deltagelse af en bred kreds af ressourcepersoner (lærere, skoleledere, rektorer og fagkonsulenter fra folkeskoleområdet ungdoms- og erhvervsskoleområdet) anbefalede NTS-centeret at udforme et casebaseret inspirationsmateriale med ideer og værktøjer til etablering af udskolingslinjer med fokus på natur, teknik og sundhed. I materialet indgår skal indgå erfaringer fra skoler, der har erfaringer med linjedannelse: Opgaven for det casebaserede inspirationsmateriale materiale er at give ret konkrete forslag til, hvordan man kan indrette udskolingslinjer på klassetrin med sigte mod fx: Erhvervsuddannelser inden for det tekniske og/ eller sundhedsfaglige område Gymnasiale uddannelser med studieretninger inden for det naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige område Forslagene skal: Beskrive hvorledes de obligatoriske naturfag på klassetrin kan indgå i arbejdet på udskolingslinjen Så vidt muligt indtænke innovation og entreprenørskab Give gode eksempler på emner, temaer og arbejdsformer, der kan tilgodese målsætningen og fastholde alle elevers engagement om skolearbejdet Være ressourcemæssigt overkommelige for både små og store skoler Peter Norrild har varetaget en indgående research på en række skoler og har arbejdet sammen med Henrik Nørregaard om formulering af case samling som bliver publiceret i foråret Brobygning - hvordan man kan lette overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser NTS-centeret formidler og udvikler brobygningsforløb, der giver eleverne et virkelighedsnært indtryk af de krav og forventninger, det næste niveau i givent uddannelsesforløb stiller til de unge, der søger ind på en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse. I projektet Ung til ung, hvor projektledelsen ligger hos NTS-centeret, er der blandt andet fokus på, at kvaliteten af aktiviteterne udbygges, udvikles og fastholdes. Ikke mindst for at eleverne på det søgende niveau får et reelt og brugbart indtryk af, hvad der foregår på næste niveau. Synsvinkler der belyser samtænkning af naturfagene Elevperspektivet: Læring, interesse, køn Lærerperspektivet: Tradition, holdninger, kultur/ samarbejde Organisationsperspektivet: Fagenes rolle, synlighed organisering og prioritering på den enkelte skole og i folkeskolen som helhed Kulturperspektivet: Hvad står centralt som søjler i de klassiske fag fx teorier, arbejdsformer, betragtningsmåder, paradigmer/verdensbilleder, og hvad er centralt i moderne forskning og teknologiudvikling Didaktiske perspektiver: Aalmene og fagdidaktiske, hvad siger forskningen, hvordan beskriver man undervisningens mål bedst fra centralt hold osv.? Lærerkompetencer: Læreruddannelse og videreuddannelse. Identitetsperspektivet: Faglige identiteter som baggrund for elevers senere valg af studieretning på de gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelse Det internationale perspektiv: Erfaringer fra andre lande Politiske perspektiver: Holdninger til fagene i og udenfor skolen, i erhvervslivet, faglige foreninger, videregående uddannelser osv. NTS-centeret har sat fokus på emnet ved, på NTSnet.dk, at udvælge cases til inspiration til det fremtidige arbejde med at bygge bro mellem uddannelsesniveauerne. Desuden er der i brobygningstemaet mulighed for at se hvilke projekter og hvilke fora, der omhandler brobygning. I det kommunale arbejde sættes der også fokus på at skabe netværk, hvor lærere/undervisere fra alle typer af institutioner er tilknyttet. Det er i dialogen mellem de forskellige lærere og undervisere, at ønsket om synergi opstår, udvikles og fastholdes. NTS-CENTERET 11

12 Giv lærerne nye muligheder NTS-centeret understøtter en række projekter, der har fokus på udvikling og formidling af nye undervisningsmaterialer. Målet er at give lærerne nye muligheder i den daglige undervisning. Blandt andet ved: at give lettere tilgang til materialer, at understøtte udviklingen af nye gennemarbejdede og webbaserede undervisningsforløb og ved at inspirere og motivere til at finde nye muligheder til undervisningen i natur, teknik og sundhed. ScienceLab i Faaborg ScienceLab er et udvidet samarbejde mellem Faaborg Gymnasium, folkeskolerne i Faaborg-Midtfyns Kommune og lokale uformelle læringsmiljøer. Samarbejdet startede i 2007 og har det overordnede formål at øge interessen for naturvidenskabelige fag og emner i grundskolen og i gymnasiet. I løbet af tiden har ScienceLab udviklet adskillige undervisningsaktiviteter og fag- og netværkskurser indenfor forskellig naturfaglige fag og for både elever og lærere. Initiativet er til dels støttet økonomisk af Faaborg-Midtfyns Kommune. Flere af NTS-centerets indsatsområder såsom inddragelse af uformelle læringsmiljøer, udvikling af eksemplariske forløb, skoleudvikling rettet mod naturfaglig kultur og netværk, overgangsproblematikken bliver berørt. NTS-centeret støtter projektet Science- Labs arbejde med at evaluere, dokumentere og formidle erfaringer med netværksopbygning. ScienceLab evaluerer om projektet har haft en effekt i form af øget søgning til gymnasiet blandt eleverne fra de grundskoler, der har indgået i projektsamarbejdet. Som en del af dokumentation udvikles, afprøves og evalueres undervisningsforløb, som kan inspirere til samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Forløbene bliver formidlet via NTSnet.dk og baseres på produktionen af korte informative webtekster, billedserier og videoklip, der kan bruges som inspiration for nystartede naturfagsnetværk. Projekt Syd ProjektSyd fra børnehave til phd. har i det forløbne år nedsat 10 arbejdsgrupper, der skal udvikle, afprøve og implementere undervisningsforløb i samarbejdet mellem formelle og uformelle læringsmiljøer. Alt sammen for at ændre de unges opfattelse af naturfaglige fag knyttet til natur, teknik og sundhed. ProjektSyd har fokus på aldersgrupperne grundskolen udskoling samt ungdomsuddannelser. Dette betyder foruden grundskolen, at der udvikles forløb til det traditionelle gymnasium STX, til det tekniske gymnasium HTX, og som repræsentant for erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsuddannelsen. De 10 arbejdsgrupper spænder vidt og favner f.eks. så forskelligartet indhold som fysik på sygehuse, energi fra vand og vind, viden om produktion af mælkeprodukter, teknologiske vurderinger af energibehov i tropiske dyrs stalde, naturen som historie, og naturen som historiefortæller, samt nye pædagogiske metoder, som f.eks. IBSE. Denne bredde er givet ud fra projektets krav om, at undervisningsforløbene skal dække natur, teknik og sundhed med både nye pædagogiske metoder samt brug af ny teknologi. Projekt Syd har afdækket de eksisterende tiltag, som undervisere i Region Syddanmark finder spændende, og via en spørgeskemaundersøgelse søgt efter naturfags- og naturvidenskabelige læreres behov og ønsker. Undervisere i denne gruppe er ikke homogene, men fælles er, at de ønsker nye idéer til en mere kompetent udnyttelse af ud af huset aktiviteter. Aktiviteter der ønskes udviklet i samarbejde med naturskoler, science centre, museer, erhvervsliv mm., og aktiviteter der indeholder mere praktisk/eksperimentelt arbejde og inkluderer ny teknologi samt nye måder at formidle på. Kreativ, Innovativ og Entreprenant Projektlederuddannelse Ryslinge efterskole er en nystartet efterskole, der har valgt en videnskabelig profil. Her har NTS-centeret støttet et projekt, hvor der arbejdes på tre niveauer: elever, lærerstuderende og lærer. For eleverne er målet at opleve naturvidenskab som et potent og anvendeligt værktøj, når man skal arbejde med virkelige projekter. 12 NTS-CENTERET

13 Ryslinge efterskole samarbejder med læreruddannelserne og tilbyder kurser i projektorienteret undervisning, hvor de lærerstuderende deltager direkte i elevernes projektuger. Skolen har samtidig et målrettet fokus på arbejdet med egne læreprocesser. Resultater og produkter fra projektet vil blive formidlet via NTSnet.dk. Udvikling og etablering af digitale læringsobjekter NTS-centeret samarbejder med VIA og Naturfagscenteret i Norge om udvikling og etablering af digitale læringsobjekter. Udviklingstiltagene er sat i gang og de første læringsobjekter vil være tilgængelige i Alle undersøgelser peger på, at der generelt er mangel på relevante digitale undervisningsmidler i Danmark specielt inden for naturfagene. Derfor er der et stort behov for, at få udviklet kvalitetssikrede digitale undervisningsmidler, som er funderet i fælles mål for naturfagene. For at fremme synergien mellem naturfagene i klasse er der med de nye faghæfter (fælles mål) fra august 2010 indskrevet flerfaglige trinmål med samme formulering i 2 eller 3 af fagene: biologi, fysik/kemi og geografi. En af udfordringerne i projektet er at få udviklet læringsobjekter, der kan anvendes af lærerne i forbindelse med planlægning og afvikling af flerfaglige forløb forløb hvor to eller tre af naturfagene samlæses eller samordnes på anden måde. En anden udfordring er at få udviklet et innovativt samarbejde med Nasjonalt senter for naturfag i oplæringen (Naturfagscenteret i Norge) om udvikling af relevante og fagdidaktisk begrundede digitale læringsobjekter. Som et projekt der er forankret i Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed, ser vi ligeledes en udfordring i at tænke den sundhedsfaglige dimension ind i udvikling af læringsobjekterne. Projektet indgår i en større satsning på udvikling af en NTShjemmeside, hvor der også etableres adgang til digitale undervisningsmidler (læringsobjekter) til brug i naturfagsundervisningen: Undervisningsmidler som gør brug af netbaserede læringsaktiviteter, der understøtter samarbejde mellem elever, grupper af elever og lærere. Der skal gives eksempler på hvordan de digitale læringsobjekter kan anvendes i naturvidenskabelige emner/temaer og sættes ind i en aktuel samfundskontekst der kan skabe engagement blandt elever og undervisere. Elever skal diskutere og reflektere over naturvidenskabelige fænomener og deres betydning for deres egen hverdag. Der skal sættes fokus på de unikke potentialer, som ligger i digitale læremidler der kan støtte formidlingen af vanskelige naturfaglige fænomener og processer. Disse skal visualiseres gennem animationer og simuleringer på en sådan måde, at elevernes læringsproces understøttes. NTS-CENTERET 13

14 Rregional repræsentation NTS-centeret når ud i alle dele af landet Et tæt samspil mellem de fem regionale centre og NTS-centerets sekretariat sikrer en koordineret indsats over hele landet. De fem regionale NTS-centre sikrer, at der bliver indsamlet og delt erfaringer fra alle regioner, mens sekretariatet i Sønderborg spiller en vigtig rolle som det centrale led i arbejdet med at skabe et struktureret overblik og understøtte videndelingen på tværs af regionerne. Projekter og fonde Sekretariatet indsamler løbende oplysninger om fonde og projekter i en central database. Oplysningerne formidles via projektbørsen på NTSnet.dk, der samtidig fungerer som et dagligt arbejdsværktøj for regionalledernes arbejde med at koordinere og understøtte projekter. Både projekter og fonde går ofte på tværs af de regionale grænser og er således relevante for hele landet. Temadage over hele landet Temadage i Nordjylland, Science fair på NTS-center Sjælland og Hovedstadens lærerkonferencer er alle eksempler på inspirations- og temadage, der sætter fokus på undervisningen i natur, teknik og sundhed. Lærernes møde med regionallederen er mødet med en lokal sparringspartner, der i form af arrangementer, netværksskabelse og formidling understøtter undervisningen i natur, teknik og sundhed. En koordineret intern videndeling sikrer fortløbende udvikling og kvalitetssikring af nye arrangementer. Økonomi og understøttelse af projektaktiviteter Kvaliteten i de projekter NTS-centeret deltager i bliver sikret i form af sparring fra sekretariatet, både til budgetlægning, administration og økonomistyring. Sekretariatet arbejder med at udvikle redskaber, der også fremadrettet skal sikrer en solid understøttelse af projektaktiviteter, og har i efteråret 2011 sat fokus på udviklingen af en projektunderstøttende økonomistyring. 14 NTS-CENTERET

15 NTS-CENTERET 15

16 Formål 2 At indsamle og formidle forsknings-, udviklings- og praksisbaseret viden inden for undervisningen i natur, teknik og sundhed via en webportal - samt ved efter- og videreuddannelse af lærere. Videnindsamling og udbredelse af viden er en integreret del i alle NTS-centerets tiltag både nationalt og regionalt. I 2011 har vi især fokuseret på at udvikle og etablere den portal - NTSnet.dk - som skal være fundament for NTS-centerets elektroniske formidling. Der er lagt vægt på at etablere et portalmiljø, der tilgodeser undervisernes behov og samtidig fungerer som et dynamisk samlingspunkt, hvor aktører fra det naturfaglige miljø kan finde og udbrede information. I forhold til indsamling af viden har NTS-centeret især haft fokus på det uformelle miljø, som er meget lokalt orienteret og dækker over mange forskellige aktører og profiler. De mange initiativer er blevet kortlagt på nationalt plan og samlet i en database, som formidles via Tæt på dig på NTSnet.dk. For at stimulere området har vi forsøgsvis igangsat mindre projekter med fokus på kortlægning af de uformelle miljøer, der ikke kan tale for sig selv, for eksempel kortlægning og udvikling af undervisningsmaterialer til geologiske hotspots på lokalt niveau. Målet har været at skabe et miljø, der spiller sammen med de allerede eksisterende tilbud og skaber sammenhæng mellem enkelte brugers behov for viden og kommunikation. Et af midlerne er et samarbejde med portalerne EMU og Videnskab.dk. Desuden er der indgået kontrakter og aftaler med eksempelvis det landsdækkende CFU, universitetsmiljøet og med aktører fra de uformelle miljøer. De forskellige aktører får mulighed for selv at annoncere kursustilbud og engagementer via kalendersystemet og geografiske kort samt at etablere blogs til konferencer m.v. Ligeledes arbejder vi på at udvikle formidlingsvenlige indlæg om forskningsresultater, så de umiddelbart kan tænkes ind i undervisningspraksis. Efteruddannelse har centeret prioriteret via et samarbejde med de eksisterende miljøer, hvor vi blandt andet har igangsat Projekt X. Dette projekt er rettet mod udvikling af nye efteruddannelseskoncepter i Region Syddanmark. Projekt X varetages i praksis af UC Syddanmark og UC Lillebælt, der står for projektledelse og udførelse af projektet i samspil med regionens skoler og ungdomsuddannelsesmiljø. De regionale centre har desuden etableret workshops med fokus på inspiration og læring rettet mod undervisningsmiljøet, forskellige netværk og/eller kommunale naturfagskoordinatorer 16 NTS-CENTERET

17 NTSnet Ved NTS-centerets årskonference blev første version af NTSnet.dk lanceret. NTSnet.dk giver en fælles indgang til de mange muligheder, aktiviteter, materialer, projekter og personer, der kan hjælpe i den daglige undervisning inden for natur, teknik og sundhed. NTSnet.dk er målrettet undervisere, men alle der har lyst kan være med. I praksis er det en værktøjsbaseret portal med en række funktionaliteter, der sigter på at gøre hverdagen lettere for underviseren eller projektholderen. De primære områder i den første udgave af NTSnet. dk udgøres af: Tæt på dig, der giver inspiration og overblik over mulighederne i brugerens eget nærområde. På et Danmarkskort med søgefunktioner finder man alt fra besøgstilbud på de lokale naturskoler, museer, oplevelsesparker til forløb skræddersyet til lokale virksomheder eller naturområder. Til din undervisning, der er en samling af undervisningsforløb og aktiviteter målrettet undervisningen i natur, teknik og sundhed. Her suppleres de lokale muligheder med forløb, som ikke er bundet af tid og sted. Projektbørsen, der skal sikre et overblik over mulighederne for at søge om støtte til brugernes egne idéer - store som små, finde nye samarbejdspartnere, eller blive opdateret på andre projekter. Grupper giver dig muligheder for at kommunikere og deltage i faglige diskussioner, hvad enten det er i et netværk i dit nærområde, en arbejdsgruppe, et projekt, en åben debat omkring et bestemt fag eller emne, eller noget helt andet. Kalender, der er en søgbar kalender, over kommende begivenheder indenfor natur, teknik og sundhed. Alle brugere og organisationer kan selv tilføje begivenheder. Nyheder og blog, der indeholder nyt om gode ideer og succeshistorier fra kommuner, skoler, netværk og udviklingsprojekter Temaer om relevante og aktuelle emner. Eksempelvis linjebaseret udskoling, kommunal værktøjskasse, brobygning, sundhed og naturfag m.fl. Hovedparten af det nuværende indhold er kommet på nettet gennem NTS-centerets egen indsats. Det klare fokus for den næste periode er at øge andelen af indhold, som kommer fra brugerne selv og opbygge et aktivt fællesskab blandt brugerne. På indholdssiden skal det dels ske gennem implementering af de samarbejdsaftaler der er indgået om synkronisering af indhold mellem andre relevante sites, og ved at sikre at det bliver så let som muligt for alle at bidrage med deres eget indhold. Det er en vigtig pointe at inddrage alle relevante aktører i det daglige arbejde med at udvikle, udbygge og anvende NTSnet.dk. Ambitionen for det næste år er at øge antallet af registrerede brugere fra de nuværende knap 600 til 3000, og se en tilsvarende kraftig stigning i indhold, der tilføjes til NTSnet. dk af brugerne. Siden lanceringen i marts er der på NTSnet: Publiceret mere end: 800 forløb, aktiviteter og materialer 350 begivenheder i kalenderen 65 fonde og støttemuligheder Indgået samarbejdsaftaler om indhold med: EMU Videnskab.dk Centre For Undervisningsmidler UNF - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening NTS-CENTERET 17

18 2.2. Videnindsamling NTS-centeret arbejder med at koordinere og udvikle samarbejdet mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer. Betingelsen for at denne indsats bliver succesfuld, er at man har et struktureret overblik over eksisterende netværk, projekter og aktiviteter rettet mod undervisning i natur, teknik og sundhed. Videnindsamling er derfor et indsatsområde, der har høj prioritet og indtænkes i alle større projekter støttet af NTS-centeret. De uformelle læringsmiljøer For at få et overblik over de uformelle læringsmiljøer i Danmark er der sat forskellige initiativer i gang. I ProjektSyd fra bh. til ph.d. er der lavet en deskresearch, der kortlægger og vurderer eksisterende portaler med undervisning, der er rettet mod undervisningen i natur, teknik og sundhed. På NTS-centrene er der lavet workshops, temadage og konferencer med uformelle læringsmiljøer som samarbejdspartnere. Internt er der lavet en samlet og struktureret liste over uformelle læringsmiljøer. Der er etableret kontakt til en lang række uformelle læringsmiljøer (virksomheder, museer, science centre, naturskoler, m.fl.), hvilket blandt andet har givet konkrete resultater i form af naturfaglige besøgssteder på kortet Tæt på dig på NTSnet.dk NTS-centerets regionalledere deltager i en række eksisterende netværk, der inkluderer eller omhandler de uformelle læringsmiljøer. Naturfagskortet Naturfagskortet er et eksempel på et lokalt initiativ, der skal kortlægge og beskrive lokaliteter, der er interessante at inddrage i den naturfaglige undervisning i Sønderborg og opland. Naturfagskortet bliver integreret i NTSnet.dk s funktion Tæt på dig. Erfaringer genereret i projektet vil desuden kunne danne grundlag for, hvordan andre kommuner kan arbejde med at indsamle og vedligeholde data om lokale naturfaglige ressourcer. netværk, indtastning af uformelle læringsmiljøer på NTSnet. dk - samt afholdelse af en workshop med fokus på dels uformelle læringsmiljøer og dels årsplanlægning, øges brugen af uformelle læringsmiljøer i naturfagsundervisning. Samarbejde imellem de uformelle læringsmiljøer og folkeskolen i Hvidovre Hvidovre Kommune arbejder for at styrke samarbejdet mellem kommunens grundskoler og virksomheder. Målet er, at virksomhedernes kapacitet som uformelle læringsrum inddrages og udnyttes i undervisningen i natur, teknik og sundhed. Indsatsen baseres på eksemplariske undervisningsforløb udviklet af naturfagslærere i et etableret netværk. Allerede nu er de første af de udviklede undervisningsforløb på virksomheder og byens værker tilgængelige på NTSnet. Projektets succes måles i en større bevidsthed og villighed blandt lærerne til at inddrage virksomhederne i den naturfaglige undervisning. Projektet vil indsamle erfaringer med, hvordan virksomhedsbesøg tilrettelægges, så det giver værdi for såvel virksomhed som skole. Erfaringerne vil blive delt med andre på NTSnet.dk 2.3. Formidling og videndeling For NTS-centeret er det et centralt mål, at nå så bredt et udsnit af målgruppen som muligt. Viden og erfaringer fra projekter, aktiviteter og samarbejder, skal bredes ud til lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med undervisning indenfor natur, teknik og sundhed. NTSnet.dk er én vigtig indsats i dette arbejde, mens workshops, temadage og konferencer er en anden. Herudover benyttes en vifte af kommunikationskanaler til at udbrede kendskabet til NTScenterets arbejde og til at dele den indsamlede viden. Det månedlige nyhedsbrev NTS-centeret udsender hver måned sit nyhedsbrev. Nyhedsbrevet samler en lang række informationer fra både NTScenterets hjemmeside og fra NTSnet.dk. På sigt er det målet at nyhedsbrevet skal målrettes den enkelte abonnent. Pt. er der 922 abonnenter. Operation inspiration Operation Inspiration skal belyse de muligheder og ressourcer - både menneskelige og materielle - der er i Svendborg kommune, og gøre dem lettere at bruge i forbindelse med naturfagsundervisningen. Igennem dannelsen af et naturfagligt I nyhedsbrevet omtales alle centrale samarbejdspartnere, værtssteder, projekter og en lang række relevante arrangementer og tilbud til uddannelsesinstitutioner og undervisere. 18 NTS-CENTERET

19 Omtale af aktiviteter i dagspressen De enkelte NTS-centres aktiviteter bliver løbende dokumenteret og formidlet af egne regionalledere eller en tilknyttet journalist. I forbindelse med alle arrangementer sørger vi for en tæt kontakt til dagspressen, hvilket har medført omtale i en række regionale medier. Faglige tidsskrifter NTS-centeret samarbejder med de faglige lærerforeninger i grundskolen og på ungdomsuddannelserne og har haft artikler i bl.a. fagtidsskriftet Mona, som til gengæld bidrager med blogindlæg til NTSnet.dk. Herudover har vi faste artikler i Magasinet Skolen og har indledt et samarbejde med Folkeskolen, der skal sikre en fremadrettet dækning Efteruddannelse af lærere NTS-centeret understøtter efteruddannelse og opkvalificering af lærere gennem projektaktiviteter og regionale workshops og netværk. I 2011 og 2012 har NTS-centeret valgt at sætte fokus på efteruddannelsesområdet i forbindelse med den kommunale indsats. Herudover har NTS-centeret etableret et samarbejde med CFU på landsplan, der skal understøtte en generel indsats på efteruddannelsesområdet. Projekt X Efteruddannelse på kommunalt plan er overskriften, når Projekt X går i luften. NTS-centeret vil i samarbejde med kommuner, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser udvikle efteruddannelsestilbud med inkludering af følgende elementer: Inddragelse af events i undervisningen Styrket erhvervstilknytning til undervisningen Lærernes opkvalificering og netværksdannelse Sammenhængende læseplan og lokalt udviklede undervisningsforløb I relation til opkvalificeringen arbejdes med udvikling en sammenhængende læseplan samt undervisningsmaterialer til de forskellige elevgrupper. Projektet bliver startet op i efteråret D og digital undervisning NTS-center Sjælland har afholdt kurser med skanning, modellering og printning af rummelige prospekter. Desuden har NTS-centeret oprettet et netværk af undervisere og museer, der har lånt identiske 3D skannere. Scannerne overdrages vederlagsfrit til udlånet i CFU under UCSJ sammen med udviklede undervisningsforløb, når netværket har afprøvet dem. Udbud af efteruddannelsesforløb og konferenceaktiviteter Såvel CFU som NTS-centeret formidler undervisningsmaterialer, kursus- og efteruddannelsestilbud til brug i uddannelsessystemet. Begge parter kan inddrage relevante dele af disse tilbud i egen formidling. Der udvikles desuden et særskilt område på NTSnet.dk, hvor CFU s uddannelsestilbud kan ses. Så længe CFU udbyder konferencerne Fremtidens Naturfag understøtter NTS-centeret disse konferencer i forhold til den regionale forankring og ved blogmiljø på NTSnet.dk. Eksempler på omtale og artikler Nordjyske MythBusters: What dælen do we do? Brobygning - mere maraton end sprint: Brobygning er ikke sprint på 100 meter, det er maraton.. Projekt ung til ung: 2,43 mill. til naturfagsprojekt i Nordjylland Sammen kan vi styrke børn og unges interesse for de naturfaglige fag:..fem centre styrke interessen for natur, teknik og sundhed.. NTS-CENTERET 19

20 Formål 3 At understøtte netværksdannelser for lærere og netværksdannelser mellem uddannelsesinstitutionerne og det omgivende samfund, herunder offentlige og private virksomheder. Netværk og netværksdannelser er et diffust område, hvor NTS-centeret både arbejder med at danne sig et overblik over eksisterende netværk, og understøtte udvikling af nye et arbejde der løbende sker gennem kontakt med skoler, kommuner og andre aktører. Desuden arbejder vi strategisk på at skabe kontakt til og samarbejde med nationale netværk og foreninger. NTS-centeret har prioriteret et tæt samarbejde med NatNet, som er et netværk etableret i Cand-regi (Center for anvendt naturfagsdidaktik). Samarbejdet har indtil nu fokuseret på løbende sparring og support i forhold til projektudvikling. Desuden er Cands projekter tilgængelige via NTSnet.dk. NTS-centeret har gennem NatNet fået en tæt kontakt til læreruddannelsesmiljøet og udviklingen indenfor dette, som på sigt gerne skulle give anledning til konkrete samarbejdsaktiviteter og nye netværksdannelser med læreruddannelsesmiljøet på internationalt, nationalt og regionalt niveau. NTS-centerets nationale konference er dedikeret til mødet mellem de forskellige aktører fra det formelle og det uformelle miljø - samt op gennem uddannelsesmiljøet. Det har gjort den årlige konference til en buket af oplevelser og indlæg. Et sted hvor de forskellige aktører kan blive klogere inden for deres eget område, men samtidig få mulighed for at snuse til de andre miljøer og skabe relationer på tværs. Dermed skabes grobund for videndeling og inspiration på tværs af faggrænser og læringsmiljøer. Fokus på erhvervsvirksomheder sker især i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. Blandt andet gennem arbejde med en systematisk afdækning af gode måder at etablere virksomhedssamarbejde på for skoler og ungdomsuddannelser. Desuden fokuseres der på, hvordan kommuner kan styrke samspillet mellem skoler og virksomheder. Projektet Inno-elev i Frederikssund kommune er et eksempel på denne satsning. Som en del af sit netværksinitiativ har NTS-centeret understøttet arbejdet med UBU (Uddannelse for Bæredygtig Udvikling). Centeret er repræsenteret i bestyrelsen for RCE-Denmark og har på regionalt niveau samarbejdet med DNF vedrørende de aktiviteter, som DNF har påtaget sig at udfolde på vegne af UVM. Herunder den regionale organisering af de udpegede initiativer i Region Sjælland og Region Nordjylland. 20 NTS-CENTERET

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune

Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Naturfagsstrategi for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune et etableret og struktureret samarbejde indenfor det naturfaglige område mellem kommunens skoler, de lokale uddannelsesinstitutioner, de lokale

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere