Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S"

Transkript

1 Etablering af ny fabrikationshal for Præsentationsrapport Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/ Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Dato: 29/ B4-1-F12 P1

2 Dato: 29/ B4-1-F12 P2

3 Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekt titel: Tema: Underemne: Ny fabrikshal for Bygningen og dens omgivelser Præsentationsrapport Projektperiode: 02/02/12 til 29/05/12 Afleveringsdato: 29/ Hovedvejleder: Faglige vejledere: Jens Hagelskjær Sven Krabbenhøft, Allan Andersen og Henrik Skytte Antal sider: 42 Synopsis: Denne præsentationsrapport indeholder en gennemgang af hvorledes den nye fabrikationshal, tilhørende, dimensioneres og udformes. Der beskrives hvilke beregningsforudsætninger der tages udgangspunkt i, hvor blandt andet normer/eurocodes, materialedata, konsekvensklasser er oplyst. Dertil indeholder præsentationsrapporten en gennemgang af samtlige konstruktionsdele som hallen består af samt en oversigt over indholdet af tegningsmappen. Gruppemedlemmer: Allan Vind Aske Feldberg Arber Kadriu Alaa Taha Rasmus Johan Johansen Dato: 29/ B4-1-F12 P3

4 1 Forord Denne rapport er udarbejdet i foråret 2012 af gruppe B4-1-F12 på 4.semester på Aalborg Universitet Esbjerg. Rapporten henvender sig hovedsageligt til ingeniørstuderende på byggeri- og anlægslinjen, projektets vejledere og censor samt til andre interesserede med forståelse for teori og redskaber bag de behandlede emner. Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i bygherrens byggeprogram som er vedlagt i bilag P1, og overordnet er projektet opbygget således: 1. Præsentationsrapport 2. Dokumentationsrapporter Laster Stålkonstruktioner Trækonstruktioner Betonkonstruktioner Fundering Afløbsteknik 3. Tegningsmappe Arkitekttegninger Ingeniørtegninger Dokumentationsrapporterne udgør det tekniske grundlag for præsentationsrapporten, hvor hver dokumentationsrapport behandler et specifikt fagligt område. Denne opbygning af rapporten gør, at hver enkelt vejleder kan læse den fælles præsentationsrapport samt den relevante dokumentationsrapport. Hver enkelt dokumentationsrapport indeholder også relevante lastbestemmelser samt det anvendte designbasis. Gruppen vil gerne rette en stor tak til følgende personer for deres hjælpsomhed i forbindelse med projektet: Jens Hagelskjær (hovedvejleder), Allan Andersen (vejleder i stålkonstruktioner), Sven Krabbenhøft (vejleder i geoteknik samt beton) samt Henrik Skytte (vejleder i afløbsteknik). Dato: 29/ B4-1-F12 P4

5 Indholdsfortegnelse 1 Forord Tegningsoversigt Indledning Forundersøgelse af byggeområde Lokalplan for området Fabrikationshallens byggegrund Geotekniske forhold Konstruktionsløsninger Bygherrens overordnede ønsker og krav Oversigt over bygningens dimensioner Valg af rammekonstruktion Fabrikationshallens tagkonstruktion Fabrikationshallens halvtagskonstruktion Fabrikationshallens ydervægskonstruktion Laster Designbasis Referencer Sikkerhed Partialkoefficienter Styrke- og stivhedstal Materialedata Dimensioneringskriterier Konstruktionselementernes dimensioner Trækonstruktioner Fabrikationshallens tagåse Fabrikationshallens facadeåse Fabrikationshallens gavlåse Fabrikationshallens spredte forskalling Halvtagets tagåse Halvtagets limtræsbjælker Halvtagets inderste limtræsrem Halvtagets yderste limtræsrem Halvtagets limtræssøjler Træsamlinger Hallens tagåse og stålrammen Gerbersamlingerne i hallens tag Dato: 29/ B4-1-F12 P5

6 8.2.3 Tagåsene i halvtaget og limtræsbjælkerne Limtræsbjælkerne og den yderste limtræsrem Limtræsbjælkerne og den inderste limtræsrem Yderste limtræsrem og limtræssøjlerne Limtræssøjlerne og betonfundamentet Stålkonstruktioner Stålrammerne Gavlsøjler Overligger over porten Vindgitrene Kranskinnen Stålsamlinger Rammefodssamling Rammehjørnesamling Kipsamling Gavlsøjlesamling Vindgittersamling Kranskinnesamling Betonkonstruktioner Jernbetondæk Jernbetonbjælker Jernbetonsøjler Jernbetonterrændæk Fundering Stribefundamenterne mellem rammefods- og gavlsøjlefundamenterne Punktfundamenterne under træsøjlerne i halvtaget Punktfundamenterne under jernbetonkonstruktionen Punktfundamenterne under gavlsøjlerne Punktfundamenterne under stålrammen Afløbsteknik Regnvandsledning Spildevandsledning Pumpestadion samt trykledning LAR Lokal afledning af regnvand Konklusion Forkortelsesliste Dato: 29/ B4-1-F12 P6

7 2 Tegningsoversigt Følgende tegninger kan findes i vedlagte tegningsmappe. Arkitekttegninger - AT1 Beliggenhedsplan - AT2 Stueplan (plantegning) - AT3 Tagplan - AT4 Snittegning, Snit A - AT5 Snittegning, Snit B - AT6 Facade syd og nord - AT7 Facade øst og vest Ingeniørtegninger Stål: - ITS1 Plantegning, Stålkonstruktioner - ITS2 Opstalt af stålrammen R1 - ITS3 Vindgitter - ITS4 Nedføringsgitter - Stålsamlinger o ITS5 Kipsamling o ITS6 Søjlesamling o ITS7 Kranbjælkesamling o ITS8 Vindgittersamling o ITS9 Rammehjørnesamling o ITS10 Rammefodssamling Træ: - ITT1 Plantegning, Tagkonstruktion - ITT2 Opstalt gavl vest - Træsamlinger o ITT3 Samlingsdetalje af ST1 tagåse - stålramme o ITT4 Samlingsdetalje af ST2 gerbersamling i hallens tag o ITT5,1 Samlingsdetalje af ST3 Oversigt over anvendelsen af samlingen o ITT5,2 Samlingsdetalje af ST3 Principskitse af samlingstypen o ITT5,3 Samlingsdetalje af ST3 Oversigt over antal søm og beslag o ITT6 Samlingsdetalje af ST4 Samling mellem den yderste limtræsrem og limtræsbjælkerne o ITT7 Samlingsdetalje af ST5 Samling mellem den inderste limtræsrem og limtræsbjælkerne o ITT8 Samlingsdetalje af ST6 Samling mellem den yderste limtræsrem og limtræssøjlerne Dato: 29/ B4-1-F12 P7

8 o ITT9 Samlingsdetalje af ST7 Samling mellem limtræssøjler og betonfundament o ITT10 Produktionstegning af limtræsbjælken Jernbeton: - ITJ1 Plantegning, armeringsplan - ITJ2 Opstalt af betonetage syd - ITJ3 Opstalt af betonetage vest Fundering: - ITF1 Fundamentsplan - ITF2 Detaljetegning af træsøjlefundament F2 - ITF3 Detaljetegning af jernbetonsøjle fundamentet F3 - ITF4 Detaljetegning af gavlsøjlefundament F4 & F1 - ITF5 Detaljetegning af rammefodsfundamentet F5 & F1 Dato: 29/ B4-1-F12 P8

9 3 Indledning Projektet omhandler etablering af en ny fabrikationshal i Kjersing i Esbjerg med et tilhørende overdækket lagerpladsareal, der indeholder konstruktionsdele af stål, jernbeton og træ. Fabrikationshallen ønskes opført af bygherren,, som har lavet et byggeprogram, hvori der findes ønsker og specifikationer til etableringen af hallen. Som det fremgår af bygherrens byggeprogram, projekteres der en fabrikationshal på ca m 2 med tilhørende overdækket lagerplads på ca. 300 m 2 ved hallens østlige gavl. Derudover indrettes der en indskudt etage langs hallens ene side til et værkstøjslager, toiletter m.m. på ca. 162 m 2. Overdækningen af denne etage vil blive anvendt til indretning af tekniske installationer samt til oplagring af diverse materialer. Endvidere skal hele fabrikationshallen kunne opvarmes. Projektet er udført over to faser, hvor første fase handlede om at fastlægge designbasen for konstruktionerne, som blev godkendt af bygherre og dennes rådgiver under et byggemøde i opstartsfasen af projektforløbet. Fase to bestod i den egentlige dimensionering af konstruktionselementerne samt etablering af kloakering i området. Dato: 29/ B4-1-F12 P9

10 4 Forundersøgelse af byggeområde Før etablering af et byggeri, laves der forundersøgelse for området som sætter nogle retningslinjer for projektet. I dette afsnit redegøres der for hvilke eksisterende forhold der har indvirkning på projekteringen af byggeriet. 4.1 Lokalplan for området Den gældende lokalplan der omhandler Skagerrakvej i Kjersing, Esbjerg N, hedder lokalplan 242 Erhvervsgrundene i Kjersing. Figur P 1: Lokalplan for området hvorpå fabrikationshallen etableres. Ifølge den gældende lokalplan for området er nogle af de følgende retningslinjer der skal overholdes: - Bygninger må ikke opføres højere end 10m over terræn. - Bebyggelsesarealet må ikke overskride 50 % af grunden. - Erhvervsbygninger må ikke være højere end 2 etager. - Bygningen må ikke have blanke eller reflekterende flader. - Støjgrænsen for erhvervsområde ligger på 60dB. - Afstand til naboskel og materialeskel min. 5m. - Afstand til vejskel og offentlig beplantning min. 10m - Erhvervsbygninger skal placeres parallelt eller vinkelret på adgangsvejen. Alle ovenstående retningslinjer er overholdt. Dato: 29/ B4-1-F12 P10

11 4.2 Fabrikationshallens byggegrund Konstruktionen er placeret i øst-vestlige retning parallelt med vestlig skel. Terrænet er fladt og grunden har et areal på 15000m 2, og måler 150m længde og 100m bredde. Afstand til skel er 15m til nordlige skel og 30mm til vestlige skel jf. Beliggenhedsplan AT1 i tegningsmappen. 4.3 Geotekniske forhold Der tages udgangspunkt i en geoteknisk rapport uarbejdet af Jysk Geoteknik for Jomfruens Kvarter i Sønderris. Denne geotekniske rapport er vedlagt i bilag F1 i funderingsmappen. Dato: 29/ B4-1-F12 P11

12 5 Konstruktionsløsninger I dette afsnit beskrives de valg og antagelser der er foretaget i forbindelse med etablering af den nye fabrikationshal i Kjersing i Esbjerg N. 5.1 Bygherrens overordnede ønsker og krav Konstruktionen opbygges efter modullinjer med målene 4,8x7,2m. I byggeprogrammet oplyser bygherren at denne ønsker et ovenlysareal på min. 8 % af gulvarealet, og derfor etableres der ovenlys af fabrikatet Primalux Orion lysbånd i tagkonstruktion som har et areal svarende til det ønskede. Ydereligere ønsker bygherre at minimumshøjden til stålrammehjørne er 6m. Træsøjlernes fundamenter ved den overdækkede lagerplads vil være i form af forhøjede søjlefundamenter (punktfundamenter) udformet af beton, eftersom søjlerne skal sikres mod påkørsel. Ved den overdækkede lagerplads er der krav fra bygherrens side om, at der skal være en minimumshøjde på 4m til underside af limtræsrem. Hallens bærende konstruktion vil bestå af stålrammer, som placeres i modullinjerne med en indbyrdes afstand på 4,8m. Stålrammerne skal bære en 4 tons løbekatkran samt kranskinne, som placeres fra modullinje 2 til modullinje 10 langs modullinje D. Langs konstruktions sydlige side og dermed mellem modullinje A og modullinje B, fra modullinje 4 til modullinje 8, vil der blive indrettet flere rum til forskellige formål. Værktøjslager på ca. 54 m 2. Værkførerkontor på ca. 36 m 2. Gang og toiletter på ca. 18 m 2. Passage til kontor og folkerumsbygning på ca. 54 m 2. Disse rum etableres med en rumhøjde på minimum 2,8m. Hallen vil efter bygherres ønske blive etableret med 2 porte. Den ene port placeres i den vestlige gavl og er i form af en udvendig monteret skydeport med en højde på 5m og en bredde på 8m. Den anden port etableres derimod i den østlige gavl og vil være i form af en ledhejseport med bredden 4m og højden 3,5m. Der etableres endvidere 2 udvendige døre i den sydlige samt nordlige facade, mens der yderligere vil blive placeret en dobbeltdør i den sydlige facade. Dato: 29/ B4-1-F12 P12

13 5.2 Oversigt over bygningens dimensioner Følgende dimensioner er bestem for den nye hal: Samlet grundareal m 2 Samlet bebyggelsesareal 1735,4m 2 Brutto areal for hallen 1452,8m 2 Netto areal for hallen 1400,9m 2 Areal af halvtaget 282,6m 2 Areal af værkførerrum 34,8m 2 Areal af passage til kontor og folkerumsbygning 14,2m 2 Areal af gang og toiletter 18,7m 2 Areal af værktøjslager 50,5m 2 Minimums frihøjde i hallen 6,0m Minimums frihøjde under halvtaget 4,0m Maksimal bygningshøjde 9,23m Ovenlysareal 122,9m 2 Tabel P 1: Oversigt over hallens endelige dimensioner. 5.3 Valg af rammekonstruktion Som udgangspunkt kan der vælges mellem følgende tre typer rammer, som er illustreret herunder. Type 1 Fast indspændt ramme Type 2 2 charniers ramme Type 3 3 charniers ramme Figur P 2: Oversigt over rammetyper. De forskellige understøtningstyper kan alle anvendes, det skal dog vurderes hvilken af typerne der er mest hensigtsmæssig til det pågældende byggeri. Rammernes udformning kan have betydning for rammernes endelige dimension og størrelsen af de fundamenter der skal anvendes. Ved hjælp af en simpel beregning i software programmet Trusslab, hvor en ramme udsættes for en ens fordelt belastning på 1 kn/m, kan det fastslås at vælges type 1 fås små momenter i rammen, mens der til gengæld stilles større krav til rammens dimension. Vælges der i stedet en type 2 fås større momenter i rammen, mens der ikke er nogen momenter i fundamentet. Ved type 3 fås der endnu større momenter i rammen, men der kommer ingen momenter i fundamentet samt i kippen. Til dette byggeri vil der blive anvendt 2 charniers rammer, med den begrundelse, at der ikke ønskes momenter i fundamentet, samtidigt ønskes der så små momenter i rammen så muligt, Dato: 29/ B4-1-F12 P13

14 da det har stor betydning for rammens endelige dimensioner. Derudover vil der blive anvendt samme rammestørrelse gennem hele hallen og der vil derfor ikke være mindre dimensioner i enderne. Dette er valgt for at optimere bygherres muligheder for en fremtidig ekspansion. 5.4 Fabrikationshallens tagkonstruktion Taghældning I byggeprogrammet står der angivet et interval på 5 o 15 o indenfor hvilken taghældningen skal findes. Ved en simpel test i Finite element programmet Trusslab med to forskellige taghældninger viser det sig, at momentet i konstruktionen bliver mindre desto større vinklen bliver. Derfor ønskes det som udgangspunkt, at have en forholdsvis stor taghældning, da der måske kan spares penge på stålrammens dimensioner. Dog skal der tages højde for, at bygningens maksimale højde ikke må overstige 10m og da der samtidigt skal tages højde for tagkonstruktionens egne dimensioner er der blevet valgt en taghældning på 9 o. Med denne vinkel er det sikret, at bygningens samlede højde ikke overstiger 10m. Valg af tagkonstruktion Der blev tilbudt 2 alternativer til tagbeklædning hvor den primære tagkonstruktion blev valgt, frem for den alternative. Denne type loftbeklædning giver med sin rustikke overflade en støjdæmpende effekt i hallen og dette er netop en af hovedårsagerne til valget af netop denne type tagkonstruktion. Tagkonstruktion over fabrikationshal: - Tagstålplader som fabrikat Inter Profiles type IP Colorsteel 19 - Træåse fastgjort til lasker påsvejst stålrammer mm mineraluld - Dampspærre - Spredt træforskalling - 25 mm lyse træuldbetonplader. Alternativ tagkonstruktion: I stedet for en bærende konstruktion bestående af træåse kan vælges en løsning, hvor man anvender trapez formede stålplader (som fabrikat Plannja 111) med udvendig 200 mm isolering og tagpap tækning. Loftbeklædning med træuldbetonplader udgår i dette alternativ. Opbygning af hallens tagkonstruktion Fabrikationshallens tagkonstruktion skal konstrueres som det er illustreret på billedet herunder. Dato: 29/ B4-1-F12 P14

15 Figur P 3: Illustration af tagkonstruktionens opbygning. Som det ses er den bærende konstruktion opbygget af langsgående tagåse, som optager den øvrige tagkonstruktions egenlaster. De udvendige tagplader er af samme type som den udvendige facadebeklædning, mens den indvendige loftbeklædning er 25mm træuldbetonplader. Denne type loftbeklædning giver med sin rustikke overflade en støjdæmpende effekt i hallen og dette er netop en af hovedårsagerne til valget af netop denne type tagkonstruktion. 5.5 Fabrikationshallens halvtagskonstruktion Halvtagshældning Hældningen på halvtaget skal ligeledes ligge imellem intervallet på 5 o 15 o, hvor der vælges en taghældning for halvtaget på 5 o. Opbygning af halvtagets tagkonstruktion Halvtagets tagkonstruktion kommer til at blive konstrueret som det er vist på tegningen herunder. Figur P 4: Halvtagskonstruktionens opbygning. Det er især bemærkelsesværdigt, at der er valgt to forskellige afstande mellem åsene, men dette skyldes simpelthen den ophobning af sne der vil forekomme inde langs hallen på grund af niveauforskellen mellem hallen og halvtaget. Sne ophobningen er illustreret i afsnittet omkring snelast. Halvtagets bærende konstruktion består af langsgående træåse som understøttes af tværgående limtræsbjælker. Dato: 29/ B4-1-F12 P15

16 5.6 Fabrikationshallens ydervægskonstruktion Fabrikshallens ydervægskonstruktion skal opbygges som vist på tegningen herunder. Figur P 5: Opbygning af hallens ydervægskontruktion. Alle egenlaster i ydervæggene vil blive optaget og ført til fundamentet af den spredte forskalling, mens al vindlast på ydervæggene vil blive optaget af facadeåsene. Vindlasten vil herefter blive ført ind i stålrammerne eller gavlsøjlerne, alt efter om det er gavlene eller facaderne der betragtes. Denne type ydervægskonstruktion er primært valgt for at sikre plads til eventuelle skjulte elinstallationer. 6 Laster Laster som har været til grund for dimensionering af fabrikationshallens forskellige konstruktionsdele, kan findes i vedlagte dokumentationsrapporter, mens generelle egenlaster samt vindlast og snelast kan findes i den vedlagte lastrapport. 7 Designbasis 7.1 Referencer Eurocodes: Beregningerne er baseret på følgende normer (Eurocodes med tilhørende nationale anneks): DS/EN 1990 og NA:2010: Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN og NA:2010: Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1 1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast på bygninger Dato: 29/ B4-1-F12 P16

17 DS/EN og NA:2007: Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster - Snelast DS/EN og NA:2007: Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1 4: Generelle laster Vindlast DS/EN og NA:2007 Eurocode 1: Laster Del 3: Last fra kraner og maskiner DS/EN og NA:2008: Eurocode 1: Betonkonstruktioner Del 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN og NA:2010: Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN og NA:2007: Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1 5: Pladekonstruktioner DS/EN og NA:2007: Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1 8: Samlinger DS/EN og NA:2007: Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1 8: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsensretningen DS/EN : Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 6: Krankonstruktioner DS/EN og NA:2011 Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1 1: Generelt Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN og NA:2007 Eurocode 5: Geoteknik Dato: 29/ B4-1-F12 P17

18 Del 1 1: Generelle regler DS/EN 338: Konstruktionstræ styrkeklasser mv. DS/EN : Tekniske krav til stålkonstruktion DS/EN 1194: Limtræ Styrkeværdier mv. Litteratur: - Jensen, Bjarne Chr.: Teknisk Ståbi, 21. udgave, Nyt teknisk forlag, Bonnerup, Bent: Stålkonstruktioner efter DS/EN 1993, 1. udgave, Nyt teknisk forlag Jensen, Bjarne Chr.: Betonkonstruktioner efter DS/EN , 1. udgave, Nyt teknisk forlag, Ovesen, Niels Krebs: Lærebog i Geoteknik, 1. udgave, Polyteknisk forlag, Winther, Leif: Afløbsteknik, 6. udgave, Polyteknisk forlag, Stålkompendiet fra vejleder Allan Andersen, Katalogblade: 4 tons løbekatkran, Datablad fra ABUS Kransysteme GmbH, Informationer fra internettet: Primalux, Orion lysbånd, (29/ ) Softwareprogrammer: - Til de statiske beregninger er der anvendt Finite element programmet Trusslab. - Til beregning af terrændæk af jernbeton, er programmet SundDATEPS brugt. - Til dimensionering af faskine, er et regneark lavet af IDA spildevandskomite brugt. - AutoCAD MathCAD 14 - Microsoft Word - Microsoft Excel 7.2 Sikkerhed Der dimensioneres for brudgrænsetilstanden STR/GEO: Kontrolklasse: Normal Konsekvensklasse: CC2 for fabrikationshallen K FI = 1,0 Anvendelsesklasse: AK2 for fabrikationshallen Anvendelsesklasse: AK3 for halvtaget Dato: 29/ B4-1-F12 P18

19 7.3 Partialkoefficienter De regningsmæssige laster E d beregnes ved hjælp af følgende lastkombination: Hvor følgende koefficienter er anvendt: Permanente laster: for permanente laster til ugunst for permanente laster til gunst for dominerende permanente laster til ugunst Variable laster: Lastreduktionsfaktor: for dominerende variabel last til ugunst for ikke dominerende variabel last til gunst for kategori E arealer (Erhverv) 7.4 Styrke- og stivhedstal Den regningsmæssige bæreevne bestemmes ved hjælp af følgende: Trækonstruktioner: Hvor følgende partialkoefficienter gælder: Limtræ Konstruktionstræ Modifikationsfaktoren EC5 tabel 3.1: Stålkonstruktioner: Dato: 29/ B4-1-F12 P19

20 Hvor følgende partialkoefficienter anvendes: Tværsnit, normalkraft og moment Elementer Samlinger Betonkonstruktioner: Beton: Armeringstål: Hvor følgende partialkoefficienter gælder: Beton in-situ: Armeringsstål: Fundering: Udrænet forskydningsstyrke: Friktionsvinkel: Dato: 29/ B4-1-F12 P20

21 7.5 Materialedata Trækonstruktioner: Styrkeklasse f m,k [MPa] f t,0,k [MPa] f t,90,k [MPa] f c,0,k [MPa] f c,90,k [MPa] f v,k [MPa] E 0 [MPa] E 0,k [MPa] C ,4 16 2,0 3, C ,5 18 2,2 3, C ,5 21 2,5 4, GL28h 28 19,5 0,45 26,5 3,0 3, Tabel P 2: Oversigt over anvendte trækvaliteter. Stålkonstruktioner: Karakteristiske flydespænding, f y og brudspænding f u for konstruktionsstål er som følger: Stålparameter Tykkelse [mm] f yk [MPa] f uk [MPa] S235 J S235 J Tabel P 3: Karakteristiske flydespænding og brudspænding for konstruktionsstål. Boltesamlinger: Styrkeklasse Trækstyrke, f u [MPa] Flydespænding, f y [MPa] Tabel P 4: Styrkeparametre for anvendte bolte. Materialekonstanter: - Elasticitetsmodul E = MPa - Forskydningsmodul G = MPa Jernbetonkonstruktioner Styrke- og stivhedstal for beton: Densitet, [kn/m 3 ] Betonkvalitet Trækstyrke f ctm [MPa] Effektivitetsfaktor V v [MPa] Centralt belastet søjle Nedbøjning og revner α 10 4 f cd /π 2 E 0,crd C ,6 0, ,0 8,5 34 0,033 Tabel P 5: Oversigt over styrke- og stivhedstal for C25 beton. Styrker og armeringsgrad for balanceret tværsnit for armering: Armeringsstyrke f yk [MPa] f yd [MPa] C12-50 S ,483 Tabel P 6: Styrker og ameringsgrad for armering. Dato: 29/ B4-1-F12 P21

22 7.6 Dimensioneringskriterier De enkelte konstruktionsdele i projektet er dimensioneret efter både brudgrænsetilstanden samt anvendelsesgrænsetilstanden. Brudgrænsetilstand Ved dimensionering i brudgrænsetilstanden, er det sikret at de enkelte konstruktionsdele har den fornødne bæreevne ved at forudsætte at den regningsmæssige belastning, E d, er mindre end eller lig med den regningsmæssige bæreevne, R d. Anvendelsesgrænsetilstand Dimensionering i anvendelsesgrænsetilstanden er sket ud fra følgende krav for nedbøjning af træ-, stål- og betonelementer: Træ Elementer l/200 Stål Elementer l/200 Kranskinne l/500 Beton Generel anvendelse l/250 Tilstødende konstruktionsdele l/500 Dato: 29/ B4-1-F12 P22

23 8 Konstruktionselementernes dimensioner I de følgende afsnit redegøres der for de forskellige konstruktionselementer af træ, stål og beton som er blevet dimensioneret i projektet. Derudover vil der i de næste afsnit også fremgå en opsummering af det projekterede kloakeringssystem som ønskes etableret i forbindelse med det nye erhvervsområde. Endvidere vil der være en gennemgang af træ- samt stålsamlinger. 8.1 Trækonstruktioner Til dimensionering af fabrikationshallens hal samt halvtag er der anvendt trækonstruktioner, hvor de dimensionerede elementer for henholdsvis haltaget og halvtaget er anført herunder: Hallen: - Hallens tagåse TB1 - Hallens facadeåse TB2 - Hallens gavlåse TB3 - Den spredte forskalling i hallens ydervægge TS1 Halvtaget: - Halvtagets tagåse TB4 - Halvtagets limtræbjælker LB1 - Halvtagets inderste limtræsrem LB2 - Halvtagets yderste limtræsrem LB3 - Halvtagets limtræssøjler LS Fabrikationshallens tagåse Tagåsene på haltaget ligger med en indbyrdes afstand på 0,8m, og har til formål at optage tagbeklædningens egenlast samt snelasten og vindlasten der vil forekomme på taget. Hallens taghældning er fastsat til 9, hvilket der tages hensyn til ved dimensionering af tagåsene, eftersom der regnes på 2-akset bøjning. Endvidere regnes tagåsene som simpelt understøttede med jævnt fordelt last. Tagåsene understøttes af fabrikationshallens stålrammer, som er placeret pr. 4,8m. Tagåsene udføres med gerbersamlinger, hvor samlingen er placeret 0,7m til højre for hver understøtning. Trækvalitet: Dimension: C24 200x63mm pr. 800mm Fabrikationshallens facadeåse Hallens facadeåse er dimensioneret, således at disse kan optage den vandret virkende vindlast som vil forekomme. Facadeåsene som understøttes pr. 4,8m af hallens stålrammer, er placeret med en indbyrdes afstand på 0,6m, og udføres med gerbersamlinger som placeres pr. 0,7m til højre for hver understøtning. At facadeåsene kun skal optage vindlasten, skyldes at, den Dato: 29/ B4-1-F12 P23

24 spredte forskalling dimensioneres så denne kan optage egenlasten af facadeåsene samt ydervægskonstruktionens egenlast. Trækvalitet: Dimension: C24 75x150mm pr. 600mm Fabrikationshallens gavlåse Hallens gavlåse er ligeledes dimensioneret, således at disse kan optage den vandret virkende vindlast. Gavlåsene har nøjagtig det samme konstruktionsprincip som facadeåsene, dog understøttes disse gavlåsene af hallens gavlsøjler, som har en varierende afstand i mellem sig. Trækvalitet: Dimension: C18 75x150mm pr. 600mm Fabrikationshallens spredte forskalling Den spredte forskalling i ydervæggene skal optage egenlasten for hele ydervægskonstruktionen og føre den samlede last ned i fundamentet. Den spredte forskalling understøttes af træåsene pr. 0,6m. Trækvalitet: Dimension: C14 50x50mm Halvtagets tagåse Halvtagets tagåse dimensioneres således at disse kan optage egenlasten fra halvtagets tagbeklædning, tagåsene samt snelasten og vindlasten. Tagåsene er opdelt i to grupper hvoraf gruppe 1 lægges pr. 300mm, mens gruppe 2 lægges pr. 600mm, hvilket skyldes de sneophobninger der vil forekomme tættest på hallen, på grund af højdeforskellen mellem hallen og halvtaget. Åsene bliver desuden udført som enkeltspændte bjælker og vil blive understøttet pr. 3600mm af halvtagets limtræsbjælker. Åsene regnes påvirket til 1-akset bøjning, omkring y-aksen. Trækvalitet: Dimension ind mod gavlen: Dimension væk fra gavlen: C24 50x175mm pr.300mm 50x175mm pr. 600mm Halvtagets limtræsbjælker Limtræsbjælkerne danner vederlag for tagåsene og dimensioneres med en indbyrdes afstand på 3,6m. Limtræsbjælkerne regnes som simpelt understøttede, og dimensioneres således at disse kan optage en egenlast, snelast samt vindlast. Bjælkerne har en spændevidde på 9,6m og understøttes af den inderste limtræsrem (understøttet af gavlsøjler) samt den yderste limtræsrem (understøttet af træsøjler). Trækvalitet: GL28h Dato: 29/ B4-1-F12 P24

25 Dimension: 115x567mm Halvtagets inderste limtræsrem Den inderste limtræsrem har til formål, at optage lasterne som overføres fra limtræsbjælkerne. Lasterne overføres i form af enkeltkræfter på remmen med en afstand på 3,6m. Remmen som understøttes af gavlsøjlerne, opbygges af to lige store kontinuerte bjælker. Trækvalitet Dimension GL28h 115x367mm Halvtagets yderste limtræsrem På samme vis som den inderste limtræsrem, deles den yderste limtræsrem i to kontinuerte bjælker, og understøttes af halvtagets træsøjler pr. 7,2m. Remmen belastes pr. 3,6m af enkeltkræfter som overføres fra limtræsbjælkerne. Trækvalitet Dimension GL28h 115x367mm Halvtagets limtræssøjler Halvtagets limtræssøjler er placeret pr. 7,2m i modullinje A, B, C, D og E, og har til formål at understøtte den yderste limtræsrem. Søjlerne placeres på 60cm høje betonsøjler, hvilket medfører en træsøjle længde på 3,4m, idet der kræves en frihøjde på 4m under limtræsremmen. Betonsøjlerne har til formål at optage en eventuel påkørselslast. Trækvalitet Dimension GL28h 115x200mm Dato: 29/ B4-1-F12 P25

26 8.2 Træsamlinger I det følgende vil der blive givet en beskrivelse af de forskellige træsamlinger som er blevet dimensioneret samt designet i dokumentationsrapporten omhandlende træ. Træsamlingerne er dimensioneret og designet ud fra DS/EN 1995 FU:2010. Herunder er de samlinger som er blevet dimensioneret listet op: - Samling mellem hallens tagåse og stålrammen ST1 - Gerbersamlingerne i hallens tag ST2 - Samling mellem tagåsene i halvtaget og limtræsbjælkerne ST3 - Samling mellem limtræsbjælkerne og den yderste limtræsrem ST4 - Samling mellem limtræsbjælkerne og den inderste limtræsrem ST5 - Samling mellem den yderste limtræsrem og limtræssøjlerne ST6 - Samling mellem limtræssøjlerne og betonfundamentet ST7 Som forbindelsesbeslag er der ved flere samlinger anvendt standardbeslag fra producenten Simpson Strongtie, mens det ved andre samlingsforbindelser, hvor lasterne er for store til standardbeslag, har det været nødvendigt at lave specialdesignet og fremstillet beslag, Hallens tagåse og stålrammen Til samlingen mellem hallens tagåse og stålrammerne, er der anvendt M12 bolte med en underlagsplade, med tykkelsen 4,0mm og Ø40mm. Lasken laves af 12mm fladstål og hele samlingen ses på tegning ITT Gerbersamlingerne i hallens tag Gerbersamlingerne i hallens tag er ved hjælp af et Gerberbeslag B med Art. Nr. GERB200, hvor der er valgt kamsøm med dimensionen 4,0x35mm. Sømmene placeres efter leverandørens anvisninger som vist på tegning ITT Tagåsene i halvtaget og limtræsbjælkerne Samlingen mellem halvtagets tagåse og limtræsbjælkerne dimensioneres således at tagkonstruktionen ikke løfter sig når der er maksimal vindlast. Til samlingen er der anvendt tagåseanker fra Simpson Strongtie og tegninger og mål på disse findes på tegning ITT Limtræsbjælkerne og den yderste limtræsrem Denne samling dimensioneres ud fra det største vindsug som vil forekomme på halvtagskonstruktionen. Forbindelsesbeslaget er designet som en bjælkesko og består af et uligefliget, rundkantet vinkelprofil 150x100x10mm. Til beslaget påsvejses der en 10mm tyk bundplade, som blandt andet giver håndværkerne den fordel under opførelsen, at de ved først at montere beslaget på limtræsremmen, kan ligge limtræsbjælken af i beslaget inden der boltes. Dato: 29/ B4-1-F12 P26

27 Til forbindelsen mellem beslag og yderste limtræsrem er der anvendt 8 stk. 10mm franske skruer, mens der til forbindelsen mellem beslag og limtræsbjælke er anvendt 5 gennemgående M14 bolte. For samlingsdetaljer se tegning ITT Limtræsbjælkerne og den inderste limtræsrem Til denne samling mellem halvtagets limtræsbjælker og den inderste limtræsrem, er der anvendt ligefliget, rundkantede vinkelprofil 115x115x10mm. Til forbindelsen mellem beslag og limtræsbjælke er der anvendt 5 gennemgående M12 bolte, mens der til forbindelsen mellem beslag og remmen er anvendt 4 gennemgående M12 bolte. For samlingsdetaljer se tegning ITT Yderste limtræsrem og limtræssøjlerne Samlingen mellem halvtagets yderste limtræsrem samt træsøjlerne vil foregå ved hjælp af et specialdesignet stålbeslag. Beslaget vil have en tykkelse på 10mm, og bredde-længde på vinkelbeslaget er ligesom ved resten af samlingerne bestemt ud fra minimumskravene til forbindelsesmiddelafstandene. Som forbindelsesmiddel mellem beslag og limtræsrem er der anvendt 8 stk. M18 bolte, mens der for forbindelsen mellem beslag og limtræssøjler er anvendt 8 stk. M20 gennemgående bolte. For en mere detaljeret beskrivelse af beslag se tegning ITT Limtræssøjlerne og betonfundamentet Samlingen mellem halvtagets bærende træsøjler og de forhøjede betonfundamenter vil være i form af en specialdesignet søjlesko af stål. Søjleskoen består af 2 flanger, en bundplade samt en stålstang. Se tegning ITT9 for yderligere detaljer. Som forbindelsesmidler er mellem yderste limtræsrem og træsøjlerne anvendt 8 stk. gennemgående M20 bolte. Dato: 29/ B4-1-F12 P27

28 8.3 Stålkonstruktioner I dette afsnit beskrives fabrikationshallens bærende konstruktioner af stål. Hallens stålkonstruktioner er nogle af de første elementer som monteres efter af hallens fundament er etableret. Hallen består af følgende ståldele: - Stålrammer R1 - Gavlsøjlerne SS - Stålbjælke over port SB1 - Vindgitrene SG - Kranbjælke SB2 Disse dele danner skelettet af hallen og beskrives i den ovennævnte rækkefølge Stålrammerne Hallen består af 11 stålrammer og som det er beskrevet i afsnit 5 Konstruktionsløsninger, så drejer det sig om 2-charniersrammer. Rammernes formål er, at optage samtlige laster, på nær vindlast på langs af hallen som vindgitrene tager sig af. Rammerne skal altså kunne optage egenlasten af hallen, nyttelasten som forekommer af kranen, snelasten samt vindlasten på tværs af hallen. Rammerne består af en IPE-500 profil med udfligninger i rammehjørnerne, da disse udsættes for et stort moment. Rammehjørnernes dimensioner er som følger: Figur P 6: Rammehjørnernes dimensioner. Selve profilet ved udfligningerne ændrer sig en smule i forhold til grundprofilet bestående af en IPE-500 profil. Ved udfligningerne vil højden af profilet ændre sig lineært fra 500mm til 800 mm ved hjørnet af rammen. Dertil vil tykkelsen af kroppen ved udfligningerne være på 12mm. Flangerne vil ligesom ved en IPE-500 profil være 16mm tykke. Samlingen af rammehjørnet forekommer i afsnit Gavlsøjler Hallen består af i alt 16 gavlsøjler, 8 på hver gavl. Gavlsøjlerne består alle af IPE-240 profiler og er navngivet SS1 til og med SS10, stålsøjle 1 til 10. Gavlsøjlernes længder er angivet i tabellen nedenunder: Dato: 29/ B4-1-F12 P28

29 Stålsøjle Højde SS1 og SS8 6,71m SS2 og SS7 7,47m SS3 og SS6 7,23m SS4 og SS5 8,74m SS9 og SS10 3,50m Tabel P 7: Oversigt over gavlsøjle højder. Gavlsøjlernes formål er, at optage vindlasten som forekommer på langs af hallen og videreføre lasten til vindgitteret Overligger over porten Bjælken over den store port består af et HEA-240 profil og er navngivet SB1, stålbjælke 1. Figur P 7: Den vestlige gavl, hvor gavlsøjlernes og overliggerens placering er vist Vindgitrene Vindgitrene består af i alt 32 stk. 100mm middelsvære gevindrør og nedføringsgitrene består af 8 styk fladstål med dimensionen 12x60mm. Dato: 29/ B4-1-F12 P29

30 Figur P 8: Figuren angiver dimensionen på de cirkulære rør og fladstålet. Vindgitrene skal optage vindlasten på langs af hallen og via nedføringsgitrene føre lasterne ned i fundamentet. Vindgitrenes placering, i henhold til centerlinjemål, er angivet i nedenstående figur: Figur P 9: Hallens gitterkonstruktion. Navngivningen af de forskellige vindgitre foregår på den måde, at de alle betegnes som SG (stålgitter) efterfulgt af de to bogstaver som gitteret er i mellem i det statiske system for vindgitteret Kranskinnen Kranskinnen, som består af en HEB-240 profil, går langs hallens sydlige side fra modellinje 2 til modullinje 10 og langs modullinje D. Det svarer til, at skinnen består af 4 bjælker a 9,6m. 8.4 Stålsamlinger I det følgende vil der blive givet en beskrivelse af de forskellige stålsamlinger som er blevet dimensioneret samt designet i dokumentationsrapporten omhandlende stål. Stålsamlingerne er dimensioneret og designet ud fra DS/EN Det drejer sig om følgende samlinger: Dato: 29/ B4-1-F12 P30

31 - Rammefodssamling - Rammehjørnesamling - Kipsamling - Gavlsøjlesamling - Vindgittersamling - Kranskinnesamling Rammefodssamling Til rammefodssamlingen er der anvendt 2 stk M16, 8.8 bolte og der er svejst en 5mm plade på foden af rammen med henholdsvis 4- og 6mm kantsømme. Se tegning ITS Rammehjørnesamling I rammehjørnerne er der eftervist at kroppen på IPE-500 profilet er tilstrækkeligt stærk og derfor behøves der ikke at blive påsvejset ekstra plader langs kroppen. Flangerne for IPE-500 profilet forlænges i hjørnet og svejses på kroppen med 5mm kantsømme som vist på tegning ITS Kipsamling I kippen bruges der 12 stk. M bolte, mens der svejses to 20mm tykke plader på rammen. Samlingen ses på tegning ITS Gavlsøjlesamling Til gavlsøjlesamlingen er der anvendt 2 stk. M bolte og der er svejst 2 plader på 5mm på stålrammen som vist i tegning ITS6. Svejsningen er ved hjælp af 3mm kantsømme Vindgittersamling Til vindgittersamlingen er der anvendt 8 stk. M bolte. Dertil er der brugt 4 plader, 2 stk. a 15mm og 2 stk. a 8mm. De to plader på 15mm er svejst på henholdsvis stålrammekroppen og vindgitterrøret som vist i tegning ITS8. Svejsningen er sket ved 3mm kantsømme Kranskinnesamling Samlingen mellem kranskinnen og rammen er opdelt i flere dele. På kranskinnen påsvejses der trekantede plader med en tykkelse på 5mm i form af kropafstivninger som er udført med 5mm kantsømme. Mellem de to bjælker laves et mellemled af tre plader som forbinder dem. Den midterste plade har en tykkelse på 10mm, mens de to kantplader har tykkelserne 5mm. Den midterste plade påsvejses ved hjælp af 5mm kantsømme, mens kantpladerne svejses med 5mm halv V-søm. Se tegning ITS7. I rammen påsvejses 10mm plader som kropsafstivere i forlængelse af den midterste plade i ledet under rammen. Disse svejses med 5mm kantsømme. Dato: 29/ B4-1-F12 P31

32 8.5 Betonkonstruktioner Til dimensionering af fabrikationshallens indskudte etage er der anvendt beton in-situ, hvor de dimensionerede elementer er anført herunder: - Jernbetondæk P - Jernbetonbjælker KB og LB - Jernbetonsøjler S - Jernbetonterrændæk Jernbetondæk Jernbetondækket består af fire rektangulære plader, der tilsammen udgør dækket. Disse plader er understøttet i hvert hjørne af jernbetonsøjler, samt der er jernbetonbjælker langs alle fire sider på pladen. Pladerne navngives P1 og P2, alt efter om pladen henholdsvis er indspændt langs en side eller to sider. Figur P 10: Skitse af jernbetondækket. Figur P 12: Jernbetonplade P1 indspændt langs en side Figur P 11: Jernbetonplade P2 indspændt langs to sider. Betonkvalitet: C25 Dimension: 4,8m x 6,85m x 0,2m Dato: 29/ B4-1-F12 P32

33 Armering I pladen vil der blive lagt tværarmering som et Rionet i undersiden, for at tage den belastning der kommer på dækket. Disse dimensioner er følgende: Undersidearmering parallelt med l x : Undersigearmering parallelt med l y : ø10 pr. 250mm ø10 pr. 250mm Ved understøtningerne vil der blive lagt armering i oversiden, for at optage trækkraften: Oversidearmering langs l x : Oversidearmering langs l y : ø6 pr. 300mm ved endeunderstøtninger ø6 pr. 200mm ved mellemunderstøtninger ø6 pr. 300mm ved endeunderstøtninger Jernbetonbjælker Ved dimensionering af jernbetonbjælkerne regnes der på bjælkerne langs den korte spændvidde og langs den lange spændvidde, da disse bliver belastet med forskellige laster. Over den kortespændvidde er det KB1 der bliver dimensionsgivende, mens det over den lange spændvidde er LB2 som er dimensionsgivende. Figur P 13: Oversigt over jernbetonbjælkernes placering. Figur P 154: Bjælke LB2 Figur P 14: Bjælke KB1 Dato: 29/ B4-1-F12 P33

34 Dimensioner på LB1, LB2 og LB3 500x250mm Dimensioner på KB1 og KB2 400x200mm Hovedarmering Hovedarmering 6 Y 20 2 Y 16 Bøjler ø6 pr. 250mm, ved ende 180mm Forankringslængde 240mm Bøjler ø6 pr. 250mm Forankringslængde 220mm Jernbetonsøjler Jernbetonsøjlernes formål er, at optage lasten fra de overliggende jernbetonbjælker og jernbetondæk og føre den videre ned i underliggende fundament. På grund af symmetri vil der forekomme samme last på flere af søjlerne, og derfor tjekkes der for belastningen på S1, S2 og S3, hvor den dimensionsgivende er bestemt til at være S2. Figur P 16: Oversigt over jernbetonsøjlernes placering, samt søjlernes tværsnit. Dimension for jernbetonsøjler 350x200mm Armering 2 stk. ø16 Bøjler Ø6 pr. 200mm Jernbetonterrændæk Jernbetonterrændækket er selve gulvet i fabrikationshallen. Dette er beregnet ud fra softwareprogrammet SundDATEPS. Terrændæk: Sundolitt S80: Gruslag: Underbund: Undersidearmering: Oversidearmering: 150mm 200mm 300mm Moræneler ø10 pr. 150mm Ingen Dato: 29/ B4-1-F12 P34

35 8.6 Fundering Fundering beskriver de fundamenter der er dimensioneret til lagerbygningen. Fundamenterne der er dimensioneret: - Stribefundamenterne mellem rammefodsfundamenterne og gavlsøjlefundamenterne. - Punktfundamenterne under træsøjlerne i halvtaget. - Punktfundamenterne under jernbetonkonstruktionen. - Punktfundamenterne under gavlsøjlerne. - Punktfundamenterne under stålrammen. Alle fundamenter er in-situ og der anvendes C25 beton i moderat miljøklasse Stribefundamenterne mellem rammefods- og gavlsøjlefundamenterne Dimension: Armering: Sætning: 1050x250mm 4 stk. y10 i hvert hjørne ca. 0,78mm De følgende punktfundamenters dimensioner tager alle udgangspunkt i figuren herunder: Figur P 17: Skitse af hallens punktfundamenter Punktfundamenterne under træsøjlerne i halvtaget Dimension: H skaft B skaft L skaft H blok B blok L blok (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Tabel P 8: Dimensioner på halvtagets træsøjlefundamenter. Undersidearmering i begge retninger: Oversidearmering i begge retninger: 9 stk. y10 U-bøjler pr. 230mm 9 stk. y10 U-bøjler pr. 230mm Dato: 29/ B4-1-F12 P35

36 Armering i skaftet: Bøjler i skaftet: Forankringslængde: Sætning: 3 stk. y10 U-bøjler pr. 250mm y6 bøjler pr. ca. 300mm 570mm ca. 0,8mm Punktfundamenterne under jernbetonkonstruktionen Dimension: H skaft B skaft L skaft H blok B blok L blok (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Tabel P 9: Dimensioner på punktfundamenterne under jernbetonkonstruktionen. Undersidearmering i begge retninger: Oversidearmering i begge retninger: Armering i skaftet: Bøjler i skaftet: Sætning: 7 stk. y10 U-bøjler pr. 223mm Ingen Videreføres fra betonsøjler: 4 stk. y16 i hvert hjørne y6 bøjler pr. ca. 300mm ca. 17mm Punktfundamenterne under gavlsøjlerne Dimension: H skaft B skaft L skaft H blok B blok L blok (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Tabel P 10: Dimensioner på punktfundamenterne under gavlsøjlerne. Undersidearmering i begge retninger: Oversidearmering i begge retninger: Armering i skaftet: Bøjler i skaftet: Forankringslængde: Sætning: 7 stk. y10 pr. 240mm 7 stk. y10 pr. 240mm 3 stk. y10 U-bøjler pr. 250mm y6 bøjler pr. ca. 300mm 370mm ca. 0,4mm Punktfundamenterne under stålrammen Dimension: H skaft B skaft L skaft H blok B blok L blok (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Tabel P 11: Dimensioner på punktfundamenterne under stålrammerne. Dato: 29/ B4-1-F12 P36

37 Undersidearmering i længderetningen: Undersidearmering i bredderetningen: Oversidearmering i længderetningen: Oversidearmering i bredderetningen: Armering i skaftet: Bøjler i skaftet: Forankringslængde: Sætning: 7 stk. y10 U-bøjler pr. 223mm 12 stk. y10 U-bøjler pr. 250mm 7 stk. y10 U-bøjler pr. 223mm 12 stk. y10 U-bøjler pr. 250mm 4 stk. y10 U-bøjler pr. 247mm y6 bøjler pr. ca. 300mm 370mm ca. 1mm Dato: 29/ B4-1-F12 P37

38 8.7 Afløbsteknik I forbindelse med etableringen af samt det nye erhvervsområde i Kjersing Esbjerg N, har der været behov for etableringen af et nyt kloakeringssystem i området til håndtering af regnvand samt spildevand. Kloakeringssystemet er i form af et separatafløbssystem, hvor regnvandet bortledes i kombination med LAR, mens spildevandsmængden fastsættes ud fra Spildevandsplanen Med hensyn til spildevandet, etableres der en pumpestation samt trykledning til pumpning af spildevandet over en given strækning og videre til det eksisterende ledningsnet syd for Kjersingområdet Regnvandsledning Det samlede oplandsareal, som regnvandsledningen samt spildevandsledningen dimensioneres for, er på 34 ha. Som det ses på nedenstående figur, vil regnvandsledningen blive tilkoblet den eksisterende regnvandsledning ved Kjersing Ringvej. Figur P 18: Oversigt over regnvandsledningens forløb. Rørdimensioner samt fald på regnvandsledningen ses på tabellen herunder: Strækning Oplandsareal Q samlet Rørdimension Fald Opland [m] [ha] [ha] [mm] [ ] 1-2 = 320 A Ø = 200 A+B Ø = 400 A+B+C Ø Tabel P 12: Oversigt over rørdimensioner samt fald for regnvandsledningen. Dato: 29/ B4-1-F12 P38

39 8.7.2 Spildevandsledning Som det ses på figuren herunder, vil spildevandsledningen nogenlunde have samme forløb som regnvandsledningen, dog etableres der en pumpestation ved brønd nr. 3, som ved hjælp af en trykledning skal pumpe spildevandet videre til brønd nr. 4. Figur P 19: Oversigt over spildevandsledningens forløb. Spildevandsledningen vil have følgende rørdimensioner samt fald: Oplandsareal Strækning [m] Q samlet [l/s] Rørdimension [mm] Fald [ ] A 1-2 = Ø200 8 A+B 2-3 = Ø200 5 A+B+C 3-4 = Trykledning Tabel P 13: Oversigt over rørdimensioner for spildevandsledningen: Pumpestadion samt trykledning Pumpestationen samt trykledningen etableres med det formål, at sikre en bortledning af spildevandet gennem strækning 3-4. Dette skyldes, at det at kravene til gravitationsledningernes dybde ikke kan opfyldes i det foreliggende terræn. Pumpetypen er valgt ud fra den samlede spildevandsmængde (34 l/s) samt løftehøjde (8,60m) som pumpen skal kunne håndtere, og derfor er der fra producenten Flygt udvalgt følgende pumpetype. Pumpetype: C3127 LT, 441 Trykledning: Ø250 Dato: 29/ B4-1-F12 P39

40 8.7.4 LAR Lokal afledning af regnvand Overfladevandet vil som nævnt indledningsvis blive bortledt i kombination med LAR, hvor det er bestemt at 1/4 af oplandsarealet skal håndteres ved hjælp af LAR-princippet. I dette projekt er der givet et eksempel på håndtering af regnvand ved hjælp af LAR, hvor der for s store halvtag er blevet dimensioneret en faskine som skal optage hele tagarealets regnvand og sikre, at det nedsiver i jorden. Faskine Dimensionerne er bestemt ud fra et regneark der er lavet af IDA Spildevandskomiteen, og som giver følgende dimensioner på faskinen. Bredde Højde Længde faskine Snittegning af faskinen: Faskine Tabel P 14: Faskinens dimensioner. 1 m 0,5 m 36 m Figur P 20: Snittegning af faskinen. Dato: 29/ B4-1-F12 P40

41 9 Konklusion I det byggeprogram der er modtaget fra, findes bygherrens ønsker til etablering af en produktionshal i Kjersing, Esbjerg N. Projektet er et forslag til, hvordan en fabrikantionshal kan etableres, ud fra de givende ønsker og gældende normer inden for bygningskonstruktioner. For at konstruere fabrikationshallen er der dimensioneret konstruktionsdele inden for træ, stål og beton. Derudover er der dimensioneret et kloaksystem for det pågældende område. Fabrikationshallens bærende konstruktion består af en stålrammekonstruktion, som fungerer som bygnings skelet. Som stabiliserende konstruktion er der monteret et gittersystem som optager belastninger på tværs af rammekonstruktionen. Gitrene er placeret mellem de to yderste rammer i hver ende af konstruktionen. I hver gavl er der stålsøjler, der afslutter hallens ender. Ud fra den østlige gavl etableres et overdækket halvtag, som hovedsaligt er opbygget af trækonstruktioner. Halvtagets søjler vil blive udført med et forhøjet fundament for at undgå påkørsel. For ligeledes at sikre at halkonstruktionen er fastgjort, dimensioneres fundamenter til konstruktionens bærende elementer. I konstruktionsbygningen er der etableret en indskudt etage, virkende som værkførerrum samt toiletter og lager. Etagen er udformet i jernbeton, som er støbt sammen med terrændækket i fabrikationshallen og fundamenterne. Som løsning på kloakeringsproblemet, etableres et separat afløbssystem. Til afledning af regnvand og spildevandet anvendes gravitationsledning. Grundet højdeforskelle tilsluttes spildevandsledning sidenhen en trykledning for at få spildevandet sendt af sted til en eksisterende spildevandsledning. For at reducere vandmængden i regnvandsledningen og aflaste kloaksystemet anvendes LAR, i form af en faskine som vil optage regnvandet fra hallens halvtag. Dato: 29/ B4-1-F12 P41

42 10 Forkortelsesliste I dette afsnit er de forskellige forkortelser til konstruktionsdelene, konstruktionssamlingerne og tegningerne som er anvendt i hele projektet anført. Trækonstruktioner TB Træbjælke TS Træsøjle LB limtræsbjælke LS Limtræssøjle ST Samling trækonstruktioner Stålkonstruktioner R1 Stålrammer SS Stålsøjle SG Stålgitter SB Stålbjælke Betonkonstruktioner KB Kort jernbetonbjælke LB Lang jernbetonbjælke S Jernbetonsøjle P Jernbetondæk Fundering F Fundament Tegningsmappen AT Arkitekttegning ITS Ingeniørtegning stål ITT Ingeniørtegning træ ITJ Ingeniørtegning jernbeton ITF Ingeniørtegning fundament 3D 3D-tegninger Dato: 29/ B4-1-F12 P42

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Etablering af fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af fabrikationshal for Dokumentationsrapport for jernbetonkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Underkonstruktion til lysbånd

Underkonstruktion til lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til lysbånd Underkonstruktion til lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler installeret i en lysbåndsløsning monteres på en underkonstruktion af træ, stål eller beton. Underkonstruktionen

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Tjørnelyskolen

NOTAT. 1. Indledning. 2. Tjørnelyskolen NOTAT Projekt Tjørnelyskolen, Stabilitet af tag over svømmehallen Kunde Greve Kommune, Ejendomsafdelingen Notat nr. 02 Dato 2015-04-20 Til Annette Sia Christensen, Jesper Nimgård, Fra Jens Brandt Kopi

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513

Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 F.R.I. Statiske beregninger for Greve Allé 53, 2650 Hvidovre. Sagsnr: 10513 Indhold Side 1 Indledning... 1 2 Beregningsforudsætninger... 1 3 Beregningsgrundlag... 2 4 Laster... 4 4.1 Egenlast... 4 4.1.1

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14 Urban 4 Bebyggelsesprocent 4 Arkitektur 6 Plan 6 Snit 7 Facade 8 Foreslag på udnyttelse af udearealet 9 Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10 Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering

Læs mere

Underkonstruktion til atrium rytterlys

Underkonstruktion til atrium rytterlys ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium rytterlys Ny Ny Underkonstruktion til atrium rytterlys med 25-45 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium rytterlys, kan fastgøres på en underkonstruktion

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV

UDARBEJDET AF MB. Mosevænget Randers NV K.21D REV. DATO REVISIONEN OMFATTER 16.11.2018 D ÆNDRET: 0.01, 2.02 TILFØJET: 7.06, 8.01 UDGÅET: 2.01 22.10.2018 C ÆNDRET: 7.05 27.09.2018 B ÆNDRET: 0.01, 1.01, 2.02, 3.01, 3.02, 7.04 TILFØJET: X.05, X.06,

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere