Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport"

Transkript

1 Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn]

2 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Tema: Gruppe: Bygningen og dens omgivelser B4-2-F11-H111 Periode: Vejledere: Jens Hagelskjær Allan Andersen Sven Krabbenhøft Jan Kirchner (Hovedvejleder) (Vejleder i stålkonstruktion) (Vejleder i geoteknik og beton) (Vejleder i afløbsteknik) Synopsis En bygherre ønsker at få projekteret en ny fabrikationshal, hvortil der er opstillet en række krav og ønsker, udspecificeret i et byggeprogram, der skal sikre at fabrikationshallen får de egenskaber, som er tiltænkt fra bygherres side. I projektet er fabrikationshallens bærende konstruktioner blevet dimensioneret såvel som 12 væsentlige samlinger og 5 forskellige fundamenter, således at bygherrens krav opfyldes, samtidig med at gældende konstruktionsnormer og anden lovgivning overholdes. Foruden dimensioneringen af fabrikationshallen fremlægges der i projektet også en analyse af eksisterende kloakeringsforhold i form af TV-inspektion af spildevandsledning samt tjek af oplandets spildevandmængder i området Kjersing i Esbjerg. Analysen er afsæt til dimensionering af en ny pumpestation, der skal lede spildevandet til Rensningsanlæg Vest. Ydermere udføres der kapacitetsundersøgelse af eksisterende regnvandsledning, hvor det findes at de er underdimensioneret, og der forslås nye dimensioner. 1

3 Forord Denne rapport er udarbejdet af fem bygningsingeniørstuderende på det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige 4.semester 2011 på Aalborg Universitet Esbjerg. Dette projekt henvender sig primært til andre bygningsingeniører og ingeniørstuderende. Projektet omhandler projektering af en ny fabrikationshal i opført af stålrammer, hvor der indgår følgende typer af konstruktioner: Stålkonstruktioner Trækonstruktioner Jernbetonkonstruktioner og herunder fundering. Kloakering Det er af praktiske årsager valgt at opdele dokumentationen for projektet jævnfør ovenstående 4 punkter samt en separat rapport for laster og en samlet præsentationsrapport for alle emner. Læsevejledning Til kildehenvisninger benyttes slutnoter angivet med hævede arabertal i kronologisk rækkefølge med undtagelse af egenlasterne i dokumentationsrapporten for laster. I dette afsnit anvendes fodnoter angivet med tal for at lette adgangen til kilderne. Alle figurer og tabeller er ligeledes nummereret fortløbende, og med eventuelle kildehenvisninger angivet sidst i figurteksten. Elementerne i fabrikationshallen har fået følgende navne. Elementnavne: F= fundamenter G = gitter S = søjle B = bjælke P = plade Å= ås R = stålramme De er nummeret med 1, 2, 3 osv. Disse henvises til på tegninger og i overskrifter er de opgivet med blød parentes. Tegninger er opdelt i to hovedkategorier med forskellige bogstaver i navngivning af tegningerne. A for arkitekttegninger, I for ingeniørtegninger og herunder D for detaljetegninger med tilhørende nummer og navn til hver tegning. Henvisninger til tegninger angives med kantet parentes f.eks. [A-01] for Arkitekttegning nummer 1. Henvisning til dokumentationsrapporter fremgår med forkortelse og store bogstaver, mellemrum og afsnitsnummer, der henvises til. Forkortelserne vises herunder: DOK.L = Dokumentationsrapport for laster DOK.T = Dokumentationsrapport for trækonstruktioner DOK.S = Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner DOK.B = Dokumentationsrapport for jernbeton og fundering DOK.K = Dokumentationsrapport for kloakering Liste over tegninger: Arkitekttegninger 2

4 A-01. A-02. A-03. A-04. A-05. A-06. A-07. Etageplan Stueplan, vist på modulnet Facade Øst Facade Vest Facade Syd Facade Nord Tværsnit af bærende konstruktioner Tværsnit, opbygning af væg- og tagkonstruktion Ingeiørtegninger I-01. Plantegning samt opstalt af primære bærende konstruktioner I-02. Tværsnit af bærende konstruktioner I-03. Stålramme I-04. Gavlsøjler Syd, konsol og kranbjælke I-05. Gavlsøjler Nord I-06. Opstalt af limtræskonstruktioner I-07. Betondæk, betonbjælker og beton søjler i værktøjslager I-08. Fundamentsplan Detailtegninger D-01. Gerbersamling i halvtagsåse D-02. Bjælkesko og bjælkespær D-03. Tagåsanker mellem halvtagsåse og bjælkespær D-04. Samling mellem bjælkespær og rem D-05. Bladsamling mellem rem og halvtagssøjler D-06. Forankring mellem søjle og søjlefod D-07. Kipsamling D-08. Kipningsafstivninger D-09. Samling mellem gavlsøjler og stålramme D-10. Rammehjørne D-11. Krankonsollens samling mellem stålramme og kranbjælke D-12. Nedføringsgittersamling D-13. Rammefod D-14. Armering af betonbjælke i værktøjslager D-15. Armering af betonsøjle i værktøjslager D-16. Armering af punktfundament under betonsøjler D-17. Armering af halvtagssøjlefundament D-18. Armering af rammefundament D-19. Armering af stribefundament under vægge D-20. Armering af gavlsøjlefundament. 3

5 Indhold 1 Indledning Designbasis Krav til fabrikationshallens dimensioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Bærende konstruktioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.3 Traverskran... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.4 Porte og udvendige døre... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.5 Materialer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Beregningsforudsætninger Normer og standarder Sikkerhed Lastkombinationer Materialer Laster Snelast Vindlast Lasttilfælde Analyse og valg af statisk system Kran og dens projektering Konstruktionselementer Stålrammer [I-03] Gavlsøjler [I-04, I-05] Nordlig gavl Sydlig gavl Kranbjælke [I-04, I-05] Tagåse [I-02, I-04] Vægåse [I-02, I-04] Vindgitter [I-01] Halvtagskonstruktion Åse Bjælkespær Rem

6 8.7.4 Søjle Samlinger Stålsamlinger Samling i kip[d-07] Kipningsafstivninger i stålrammen[d-08] Samling mellem stålramme og gavlsøjler[d-09] Rammehjørne[D-10] Samling mellem stålramme, konsol og kranbjælke[d-11] Samling mellem stålramme og nedføringsgitter[d-12] Samling mellem stålrammefod og fundament[d-13] Træsamlinger Gerbersamling mellem halvtagsåse[d-01] Samling mellem bjælkespær og bjælkesko[d-02] Forankring af ås til bjælkespær [D-03] Samling mellem bjælkespær og rem [D-04] Samling mellem rem og træsøjle [D-05] Søjlefod [D-06] Jernbetonkonstruktioner Betondæk [I-07] Betonbjælke [D-14] Betonsøjler [D-15] Terrændæk Fundering Rammefundament [D-18] Stribefundament [D-19] Gavlsøjlefundament [D-20] Betonsøjlefundament [D-16] Halvtagsfundament [D-17] Kloakering Regnvandsledninger Pumpestation TV-inspektion af spildevandsledning

7 13 Diskussion Diskussion omkring kloakeringen Konklusioner Konklusion på byggeprojekt Konklusion af kloakering Litteraturliste

8 1 Indledning Med afsæt i 4. semesters overordnede tema, Bygningen og dens omgivelser, tager dette projekt udgangspunkt i, at en bygherre, KH Smede- og Maskinfabrik A/S, ønsker at opføre en fabrikationshal. Fabrikationshallen ønskes opført på Storstrømsvej i Kjersing i Esbjerg Nord. På Figur 1.1 ses grundens afgrænsning, samt den ønskede placering af byggeriet. Dette formuleres i problemformuleringen: Projektèr en ny fabrikationshal på Storstrømsvej i Kjersing i Esbjerg Nord, der overholder gældende normer og loggivning såvel som bygherres krav og ønsker. Figur 1.1: Byggegrundens afgrænsning samt byggeriets placering på grunden. Projekteringen af byggeriet skal udføres med hensyntagen til en række krav fra bygherrens side, formuleret i byggeprogrammet. Kravene omfatter i grove træk: En fabrikationshal med et ca. areal på 1150m², der skal kunne varmes op, og med stålrammer som bærende konstruktion. Desuden skal der indsættes en traverskran med løftekapacitet på 10 tons og en frihøjde under krogen på 7 m. Værktøjslager på ca. 35 m². Værkførerkontor på ca. 25 m² Et rum med gang- og toiletarealer på ca. 18 m². Overdækket oplagsplads på fabrikationshallens østside med et ca. areal på 340m², og med limtræsbjælker og limtræssøjler som bærende konstruktion. Der er så målet, at udføre en detailprojektering af dele af de bærende konstruktioner, samt dimensionering af de vigtigste konstruktionsdele, såsom stålrammer, stålsøjler og konsollerne, der skal bære de langsgående skinner til traverskranen og halvtagskonstruktionen. 7

9 Som led i projektet dækkes også kloakering med en undersøgelse af om de eksisterende regnvandsledningers kapacitet kan klare den øgede tilførsel i vandmængden, som kommer fra matriklen og andre matrikler i området, som planlægges bebygget indenfor de næste 5 år. de eksisterende spildevandsledningers fysiske tilstand (tv-inspektion) er acceptabel, herunder foreslå løsninger på udbedring af eventuelle problemer. spildevand fra matriklen og andre matrikler i området, som bebygges indenfor de næste 5 år, pumpes til nedstrøms opland i en ny trykledning (over bakken mellem Br17 og Br18), herunder at dimensionere pumpestation og trykledning. I projektet har det været nødvendigt at foretage valg i forhold til, hvilke samlinger der skulle gennemarbejdes, grundet tidsrammen for projektet. Baggrunden for valget af netop de samlinger der er behandlet i projektet er, at de dækker en bred vifte af udfordringer, og derved giver en god læringsproces. Følgende samlinger er fravalgt med den begrundelse, at lignende samlinger allerede er medtaget i projektet: Samling mellem facadeås og laske på stålrammen Samling mellem tagås og laske på stålrammen Samling mellem gavlsøjle og punktfundament Samling af gavlsøjler og gavlbjælker Vindgittersamlinger Vindkryds samt forankring af dette til stålrammer og halvtag 8

10 2 Designbasis Bygherrens forsætninger skal overholdes og beslutninger overvejes i forhold til hvad bygherren vil få ud at projektet. Bygherren ønsker en fabrikationshal placeret på nord-syd gående retning, parallelt med grundens vestlige skel i en afstand af 12 m. Fabrikationshallens afstand mellem gavl mod syd og grundens sydlige skel skal være 10 m. Hallen projekteres over et modulnet med modulafstand på 4,8 m på langs og 12 m på tværs. Den indvendige bredde skal være minimum 23,5 m. Hallens indvendige længde skal være ca. 48,3 m og frihøjden skal være på min. 7 m. Hallen er dimensioneret til at være 23,55 m i indvendig bredde, målt mellem stålrammernes to rammeben, og den indvendige længde er 48,33 m, målt mellem indvendig vægbeklædning i de to gavle. Taghældning skal være minimum 5 til 15 grader. Denne vælges til at være 5 grader på grund af den maksimale byggehøjde i lokalplanen for området er 10 m, og til at overholde disse planer samt bygherrens ønske om indvendig frihøjde under krankrogen på 7 meter. Bygherrens krav til de bærende konstuktioner kan ses i byggeprogrammet. Bygherren ønsker en toskinnet traverskran i bygningen som skal have en løftekapacitet på 10 tons. Stålrammekonstruktionens ben skal udformes med konsoller, hvorpå der monteres en langsgående kranskinne i hele hallens længde. Kranskinnens og traversens dimension samt samling mellem skinne og konsol ønskes medtaget i projektet. Dette beskrives videre i afsnit 0. Fabrikationshallen udstyres med 3 porte, hvis placering kan ses på tegning A-01 En port i den sydlige gavl som ønskes at have bredden 8 m og højden 5 m. Denne port skal have to portplader og portskinne skal indstøbes i gavlfundamentet. De andre to porte placeres symmetrisk på øst og vest facader mellem modul 7 og 8. Den ønskede dimension på disse porte er 4,0 m og højden 3,5 m. I den østlige facade ønskes to udvendige døre med en bredde på ca. 1 m og en højde på ca. 2,1 m. På den nordlige gavl ønskes en dobbeltdør med en bredde på ca. 2 m og en højde på ca. 2,1 m. 9

11 Bygherren har stillet krav med hensyn til valg af materialer. Tagkonstruktioner opbygges derfor af: Tagstålplader som fabrikat Interprofiles type IP Colorsteel 19 Træåse per 800 eller 1200 mm fastgjort til lasker påsvejst stålrammer 150 mm mineraluld Dampspærre Spredt træforskalling 25 mm lyse træuldbetonplader Taget udføres med et ovenlysareal svarende til 8% af gulvarealet, som vist på A-01. Af disse to muligheder blev alternativ 2 valgt. Dette alternativ blev valgt af æstetiske grunde, så der anvendes samme type af plader for tag og ydervæggene. Pladerne har desuden længere levetid end tagpappen, og det er nemmere at montere det ønskede ovenlysareal ved at anvende Plastmo i trapezplader hvor der ønskes lys, fremfor at montere vinduer. Det er valgt at montere åsene med en indbyrdes afstand på 800 mm, da denne afstand passer bedre med kravene fra fabrikanten til montering af tagstålpladerne. Ydervægskonstruktion i fabrikationshal: Stålfacadeplader som fabrikant Inter Profiles type IP Colorsteel 19 udvendig. Vindspærre Træåse eller stålprofilåse pr mm fastgjort til lasker påsvejst stålrammer 200 mm mineraluld isolering Dampspærre Spredt træforskalling Indvendig 12 mm Nesporexplade Der er valgt træåse til ydervægskonstruktion, hvor åsene skal monteres med ca mm indbyrdes afstand, på grund af krav fra den valgte fabrikant for montering af stålfacadepladerne. Tagkonstruktion over halvtag følger byggeprogrammet med følgende materialer: Stålplader som fabrikat Inter Profiles type IP type IP Colorsteel 19 Træåse fastgjort til limtræbjælker Værktøjslager, værkførekontor og toiletter udføres som jernbetonkonstruktion betondæk, betonbjælker og betonsøjler med lette vægge i fabrikationshallens sidste modul mod nord. Både taget på fabrikationshallen og halvtaget skal udføres med 1/7 af åsenes spændvidde som udhæng. Dette vil bla. beskytte de yderste bjælkespær samt remmen i halvtaaget mod vind og vejr, 10

12 3 Beregningsforudsætninger 3.1 Normer og standarder I dette projekt er anvendt følgende Eurocodes og dertil hørende nationale annekser Eurocodes: - DS/EN 1990: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner - DS/EN : Generelle laster - Densiter, egenlast og nyttelast for bygninger - DS/EN : Generelle laster - Snelast - DS/EN : Generelle laster - Vindlast - DS/EN : Generelle laster - Kranlaster - DS/EN : Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner - DS/EN : Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner - DS/EN : Stålkonstruktioner - Samlinger - DS/EN : Generelt Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner - DS/EN : Geoteknik Generelle regler Nationale annekser: - EN 1990 DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA Sikkerhed Lastkombinationer Konsekvensklasse er valgt til at være CC2 hvilket medfører K FI = 1,0 Partialkoefficienter ii : γ G,sup = 1,0 γ G,inf = 0,9 γ G,sup,D = 1,2 γ Q,i = 1,5 for egenlaster til ugunst for egenlaster til gunst for dominerende egenlaster til ugunst variable laster til ugunst 11

13 Reduktionsfaktorer iii : Snelast: ψ 0,i = 0,0 ψ 0 = 0,3 ved kombination med dominerende vind ellers Vindlast: ψ 0,i = 0,3 Kranlast iv : ψ 0,i = 1, Materialer Normal kontrolklasse er anvendt hvilket medfører: γ 3 = 1,0 Stål: Ved beregninger af elementerne anvendes følgende partialkoefficienter For tværsnit γ M0 = 1,1 γ 3 = 1,1 1,0 = 1,1 For stabilitet γ M1 = 1,2 γ 3 = 1,2 1,0 = 1,2 For samlinger γ M2 = 1,35 γ 3 = 1,35 1,0 = 1,35 Træ: Alle elementer er, med undtagelse af halvtagssøjlerne, tilhørende anvendelsesklasse 2. Søjlerne tilhører pga. udsættelse for vind og vejr anvendelsesklasse 3. Ved beregninger af elementerne anvendes følgende partialkoefficienter: For limtræ γ M = 1,3 γ 3 = 1,3 1,0 = 1,3 For konstruktionstræ 12

14 γ M = 1,35 γ 3 = 1,35 1,0 = 1,35 For samlinger γ M = 1,3 γ 3 = 1,3 1,0 = 1,3 Beton: Al beton er in situ (støbt på stedet) Al armeringsstål har en flydespænding på 410 MPa. Dvs. f yk =410 Mpa. Ved beregninger af elementerne anvendes følgende partialkoefficienter For jernbeton γ c = 1,45 γ 3 = 1,45 1,0 = 1,45 For armeringsstål γ s = 1,2 γ 3 = 1,2 1,0 = 1,2 Fundering: Ved beregninger af fundering anvendes følgende partialkoefficient For friktionsvinkel γ φ = 1,2 γ 3 = 1,2 1,0 = 1,2 13

15 4 Laster 4.1 Snelast Snelasten på fabrikationshallen fastsættes til s = 0,72 kn m 2. Da halvtaget støder op til hallen, vil der kunne opstå to tilfælde af snelaster. En med s = 0,72 kn m 2, og den anden med nedskridning μ s og ophobning μ w af sne op mod hallen. Da taghældningen på hallen er 5 o vil der ikke være nogen nedskridning af sne på halvtaget, mens sneophobningen fastsættes til s op obning = 2,88 kn m 2 over en længde på I s = 5m, ud fra hallen, og samtidig vil der på hele halvtaget være s = 0,72 kn m 2. Fordelingen af snelasterne er illustreret på Figur 4.1. Figur 4.1: Formfaktorer for tage, som støder op til højere bygværker 14

16 4.2 Vindlast De vindlaster der påvirker bygningen kan aflæses af Tabel 4.1, og deres placeringer af Figur 4.2- Figur 4.5. tilfælde 1: vind fra Nord Zoner Formfaktorer Vindtryk W Zoner Formfaktorer Vindtryk W c pe c pi [kn/m 2 ] c pe c pi [kn/m 2 ] A -1,2-0,35-0,65 tilfælde A -1,2 0,15-1,04 B -0,8-0,35-0,35 2: vind B -0,8 0,15-0,73 fra Syd C -0,5-0,35-0,12 C -0,5 0,15-0,50 D 0,7-0,35 0,81 D 0,7 0,15 0,42 E -0,3-0,35 0,04 E -0,3 0,15-0,35 F -1,6-0,35-0,96 F -1,6 0,15-1,35 G -1,3-0,35-0,73 G -1,3 0,15-1,12 H -0,7-0,35-0,27 H -0,7 0,15-0,65 I -0,6-0,35-0,19 I -0,6 0,15-0,58 Fup -2,1-0,8-1,00 Fup -2,1-0,8-1,00 Flow -2,1-0,8-1,00 Flow -2,1-0,8-1,00 G1-1,8-0,8-0,77 G1-1,8-0,8-0,77 H1-0,6-0,8 0,15 H1-0,6-0,8 0,15 H1-0,6-0,5-0,08 I1-0,5-0,8 0,23 I1-0,5-0,5 0,00 I1-0,5-0,5 0,00 tilfælde 3: vind fra Vest A -1,2-0,3-0,69 tilfælde A -1,2-0,2-0,77 B -0,8-0,3-0,38 4: vind B -0,8-0,2-0,46 fra Øst C -0,5-0,3-0,15 C -0,5-0,2-0,23 D 0,8-0,3 0,85 D 0,8-0,2 0,77 E -0,5-0,3-0,15 E -0,5-0,2-0,23 F -1,7-0,3-1,08 F -1,7-0,2-1,15 G -1,2-0,3-0,69 G -1,2-0,2-0,77 H -0,6-0,3-0,23 H -0,6-0,2-0,31 I -0,6-0,3-0,23 I -0,6-0,2-0,31 J 0,2-0,3 0,38 J 0,2-0,2 0,31 I1-0,6-0,5-0,08 F1-1,7 0,8-1,92 Tabel 4.1: Formfaktorer og vindtryk H1-1,2 0,8-1,54 G1-0,6 0,8-1,08 15

17 Dimensionerne som anvendes i vindberegningerne skønnes til at være følgende: Figur 4.2: Zoner med vind fra nord Figur 4.3: Zoner med vind fra syd 16

18 Figur 4.4: Zoner med vind fra vest Figur 4.5: Zoner med vind fra øst 17

19 5 Lasttilfælde Ved dimensionering af konstruktionen betragtes i alt otte forskellige lasttilfælde. 1. Egenlast til ugunst, dominerende vindlast fra øst, snelast og nyttelast (herunder kranlaster): G γ G,sup " + "W γ Q1 " + " S γ Q2 ψ 0,2 " + "Q γ Q3 ψ 0,3 Dette lasttilfælde giver det største bøjningsmoment i rammehjørnet. 2. Egenlast til ugunst, dominerende snelast, vindlast fra øst og nyttelast (herunder kranlaster): G γ G,sup " + "S γ Q1 " + " W γ Q2 ψ 0,2 " + "Q γ Q3 ψ 0,3 Dette lasttilfælde giver det største lodrette tryk på halkonstruktionen. 3. Egenlast til gunst og dominerende vindlast fra syd: G γ G,inf " + "W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største løft i halkonstruktionen. 4. Egenlast til ugunst, dominerende snelast, vindlast fra syd: G γ G,sup " + "S γ Q1 " + " W γ Q2 ψ 0,2 Dette lasttilfælde giver det største lodrette tryk på halvtagskonstruktionen. 5. Egenlast til gunst og dominerende vindlast fra øst: G γ G,inf " + "W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største løft i halvtagskonstruktionen. 6. Dominerende vindlast fra nord alene: W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største tryk i vindgitteret. 7. Dominerende vindlast fra øst alene: W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største træk i vindgitteret. 8. Egenlast til ugunst og dominerende nyttelaster: G γ G,sup +Q γ Q1 Dette lasttilfælde benyttes til betonkonstruktioner og kranbjælken. 6 Analyse og valg af statisk system I dette afsnit analyseres de forskellige muligheder for valg af statisk system for rammen. Der betragtes tre forskellige systemer: 1. 2-charniersramme: Simpelt understøttet ramme uden yderligere charnierer charniersramme: Simpelt understøttet ramme med charnier i kip. 18

20 3. Indspændt ramme: Ramme med indspænding i stedet for simpel understøtning. Ingen charnierer. Figur 6.1: Enhedslaster på ramme Systemerne gennemregnes i Trusslab, og der findes momentfordelinger, som vist på figurerne på side 20. Langt de største snitkræfter findes i 3-charniersrammen (Figur 6.3), mens 2-charniersrammen (Figur 6.2) og den indspændte ramme (Figur 6.4) giver næsten lige store snitkræfter. Af disse giver den indspændte ramme lidt mindre snitkræfter, som følge af at den leverer et moment i understøtningen. Dette er dog uønskværdigt, da det ville kræve et langt større fundament at optage en momentbelastning end blot en central belastning som fra en simpel understøtning. Det vurderes således, at 2-charniersrammen er den mest fordelagtige at anvende i dette projekt, da den giver en god snitkræftfordeling uden at levere et moment til understøtningen. 19

21 Figur 6.2: Momentkurve for 2-charniersramme Figur 6.3: Momentkurve for 3-charniersramme Figur 6.4: Momentkurve for indspændt ramme 20

22 7 Kran og dens projektering Som før nævnt har bygherren ønsket en toskinnet traverskran som skal kunne bære 10 tons og forløbe efter bygningens længde. Til projektets formål benyttes en kran fra DEMAG med dertil hørende dimensioner og lastdata, som oplyst af leverandøren. Der tages udgangspunkt i leverandørens oplysninger med hensyn til beregninger. Denne placeres således, at der, som i byggeprogrammet angivet, er en frihøjde til gulv under krankrog på 7 m. Figur 7.1: Skitse af traverskran 21

23 8 Konstruktionselementer 8.1 Stålrammer [I-03] Stålrammerne er de primære bærende konstruktioner i bygningen. De bærer taget, vægge, kran og halvtag. Udover dette indgår rammerne i modul 1, 2, 10 og 11 i vindgitteret. Rammerne spænder over 24 m. Hældning mellem rammeben og rammebjælker er på 95. Den hårdest belastede og dermed dimensionsgivende ramme findes til at være rammen, som befindender sig i modul 2. Momentet i rammens hjørner er dimensionsgivende for rammen, men der vælges dog ikke at lave udfligninger i hjørnerne af hensyn til kranens frihøjde. Den fundne dimension for rammerne bliver et IPE-450-profil med styrkeklasse S355JR. Udnyttelsesgraden af momentbæreevnen 88%. Stålrammen er illustreret på Figur 8.1 og er eftervist i DOK.S 4.1. Figur 8.1: Stålramme På Tabel 8.1 ses en oversigt over stålrammer, og deres placering er vist på Figur 8.2. Elementnavn Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Antal Tegningsnummer R1 Stålramme IPE450 S355JR 1 I-01 R1a Stålramme IPE450 S355JR 2 I-01, I-02, I-03 R1b Stålramme IPE450 S355JR 1 I-01 R1c Stålramme IPE450 S355JR 1 I-01 R1d Stålramme IPE450 S355JR 6 I-01 Tabel 8.1: Oversigt over stålrammer 22

24 Figur 8.2: Placering af stålrammer 8.2 Gavlsøjler [I-04, I-05] I den sydlige gavl ønsker bygherren en 5x8 m port placeret centralt på gavlen, så gavlsøjlerne er udformet sådan at de danner symmetri for både porten og gavlen som en helhed. I den nordlige gavl ønskes en dobbeltdør på 2,1 X 2 m placeret centralt i gavlen. Gavlsøjlerne er central- og tværbelastede søjler, men da den centralbelastende normalkraft udelukkende kommer fra søjlernes egenlast er den så lille, at der ses bort fra denne. Derved kan søjlen betragtes som en simpelt understøttet bjælke med ensformigt fordelt last. Elementnavn Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Længde[mm] Antal Tegningsnummer S1 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04,I-05 S2 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04,I-05 S3a Gavlsøjle IPE200 S235JR I-05 S3b Gavlsøjle IPE200 S235JR I-05 S3c Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04 S3d Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04 S4 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-05 S5 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04 S6 Gavlsøjle IPE200 S235 JR I-05 B1 Gavlbjælke IPE200 S235JR I Nordlig gavl De nordlige gavlsøjler opbygges som illustreret på Figur 8.3. Den hårdest belastede søjle har dimensionen 200 IPE, og af hensyn til æstestik og overskuelighed vælges alle søjler til at have denne dimension. Udnyttelsesgraden af momentbæreevnen af denne søjle er 92%. Detter er eftervist i DOK.S

25 Figur 8.3: Gavlsøjler i nordlig gavl Sydlig gavl De sydlige gavlsøjler opbygges som illustreret på Figur 8.4. Rundt om porten sikres der en monteringsafstand mellem porten og søjlerne på 0,2m. Sydgavlens gavlsøjler er ikke nært så hårdt belastet som nordgavlens, men af hensyn til æstestik og overskuelighed vælges de til at have den samme dimension som på nordgavlen, nemlig 200 IPE. Figur 8.4: Gavlsøjler i sydlig gavl 24

26 8.3 Kranbjælke [I-04, I-05] Kranbjælken bærer lasten fra traverskranen og overfører den til stålrammerne via konsoller på rammerne. Spændvidden er 4,8 m over hvert fag. Bjælken udsættes for både en lodret last fra vægten af kran plus nyttelast, og en vandret tværlast fra skævvridning af kranen. Bjælken undersøges således for bøjning om både stærk og svag akse. En skitse af dette kan ses på Figur 8.5. Den nødvendige dimension for bjælken findes til et HE280Bprofil med styrkeklasse S235. Udnyttelsesgraden af momentbæreevnen er 62%. Detter er eftervist DOK.S 4.3. Kranbjælkens placering fremgår af Figur Tagåse [I-02, I-04] Tagåsene findes til at være et rektangulært mm C24 profil. Bøjningsspændingen i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og tagåsen har en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 73 %. Tagåsene er eftervist i DOK.T 4.1 og deres placering er illustreret på Figur 8.4. Figur 8.5: Skitse af kranbjælke Elementnavn Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Længde[mm] Antal Tegningsnummer B2 Kranbjælke IHEB280 S235JR - - A-06I-01,I-02 I-04,I-05 Å1 Tagås 63 mm x 175mm Å2 Facadeås 100mm x 200mm Tabel 8.2: Kranbjælke og åse i fabrikationshal C I-02, I-04 C I-02, I Vægåse [I-02, I-04] Af hensyn til montering af stålprofilplader, placeres vægåsene med en afstand på 1000 mm, i stedet for de i byggeprogrammet angivne 1200 mm. Åsene overfører væggens egenlast og vinden på facaderne til stålrammen. I gavlen overføres vindlasten i stedet til gavlsøjlerne. Til at hjælpe med at bære lasterne over spændvidder på op til 4,8 m understøttes vægåsene af små træsøjler, således spændvidden reduceres til en tredjedel. I gavlene har vægåsene desuden den funktion, at de understøtter gavlsøjlerne for at forhindre store udbøjninger. Vægåsene blev til: Konstruktionstræ C18 100mm x 200mm. Dimensionen var valgt ud fra de hårdest belastede åse, hvilket er facadeåsene på den vestlige facade. For vægåsene er bøjningsspændingen dimensionsgivende og der fås en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 74 %. Vægåsene er eftervist i DOK.T 4.2, og deres placering er illustreret på Figur

27 26

28 8.6 Vindgitter [I-01] Vindgitteret optager de vindlaster, der virker på langs af fabrikationshallen. Nedføringsgitteret fører disse vindlaster samt kranlaster, fra vindgitteret, ned i fundamentet. For at gøre dette mest optimalt placeres vindgitrene og nedføringsgitrene ved hver gavl. Vindgitterets og nedføringsgitterets placering er illustreret på Figur 8.6. Både vindgitrene og nedføringsgitrene opføres i varmvalsede kvadratiske rør, med en stålkvalitet på S235, med normal kontrolklasse. Det er fra gruppens side blevet besluttet at dimensionere vindgitrene og nedføringsgitrene efter de mest trykpåvirkede stænger i disse systemer, hvilket vil sige henholdsvis d 6 og d 9. Hvilket ydermere betyder at gitrene i hver side er ens, hvilket vil gøre den praktiske opsætning af vindgitteret væsentligt nemmere. Der tages udgangspunkt i de værste tryk og træk påvirkninger af gavlene, hvilket vil sige vind fra nord og øst på den nordlige gavl. Vindgitteret er opbygget som illustreret på Figur 8.6, og er symmetrisk om kip. Figur 8.6: Statisk system af vindgitter og nedføringsgitter 27

29 Da d 6 er den mest trækpåvirkede stang i vindgitteret fastsættes stængerne i vindgitteret til at være mm varmvalsede kvadratiske rør. Udnyttelsesgraden af normalkraftbæreevnen er 80,6%. Dette er eftervist i DOK.S 4.5 Nedføringsgitteret er opbygget som illustreret på Figur 8.6 Da d 9 er den mest trækpåvirkede stang i nedføringsgitteret fastsættes stængerne i nedføringsgitteret til at være mm varmvalsede kvadratiske rør. Der fås en udnyttelsesgrad af bæreevnen på 86,4 %. Detter er eftervist i DOK.S 4.6 I Tabel 8.3 ses en oversigt over de forskellige gitterstænger der indgår i konstruktionen. Elementnavn. G1 G2 G3 G4 G5 Tabel 8.3: Gitterstænger Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Antal Tegningsnummer Nedføringsgitter: S235JR 4 I-01 varmvalsede t=8 mm kvadratiske rør Nedføringsgitter: varmvalsede kvadratiske rør Nedføringsgitter: varmvalsede kvadratiske rør Vindgitter: varmvalsede kvadratiske rør Vindgitter: varmvalsede kvadratiske rør t=8 mm t=8 mm t=4 mm t=4 mm S235JR 4 I-01 S235JR 4 I-01 S235JR 4 I-01 S235JR 4 I Halvtagskonstruktion Halvtaget, som er placeret på fabrikationshallens østside fra modul 2 til 8 er opbygget af følgende elementer: Elementnavn Betegnelse Tværsnit Styrkeklasse Antal Tegningsnummer Å3 Tagås 75 mm x 225 mm C24 - A-06,I-02 I-06 B3 Limtræsbjælke 115 mm x 600 mm GL32h 7 I-02,I-06 B4 Limtræsrem 160 mm x 500 mm GL32h 2 I-02,I-06 B4a Limtræsrem 160 mm x 500 mm GL32h 1 I-06 S7 Limtræssøjle 160 mm x 167 mm GL24h 4 I-02,I-06, A-06 28

30 Se nærmere placering af elementer i halvtaget på Figur 8.7. Figur 8.7: Elementer i halvtaget Snelasten udgør, udover den sædvanlige fladelast, også en sneophobningslast, som beskrives nærmere i afsnittet om snelast. Vindlasten vil give tryk på halvtaget, hvis den kommer fra vest og et betydeligt træk hvis den kommer fra øst. 29

31 8.7.1 Åse [ A-06, I-02, I-06] De yderste åse udformes med en udkraget del, for at opnå beskyttelse af de yderste bjælkespær. Den resulterende dimension bliver: Konstruktionstræ C24 75mm x 225mm Denne dimension har en udnyttelsesgrad af forskydningsspændingen på 99,1 %. Åsene er eftervist i DOK.T 4.3 og deres placering fremgår af Figur Bjælkespær [I-02, I-06] Bjælkespær har en spændvidde på 12,07 m og understøttes henholdsvis af stålrammen i den ene side og en limtræsrem i den anden side. Disse får ligeledes en udkragning på en syvendedel af spændvidden af åsene, for at beskytte den langsgående rem.. Den resulterende dimension bliver: Limtræ GL32h 115mm x 600mm Bøjningsspændingen i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og bjælkespærret har en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 97,5 %. Bjælkespærrene er eftervist i DOK.T 4.4 og deres placering fremgår af Figur Rem [I-02, I-06] Reaktionerne fra spærbjælkerne bliver overført til limtræsremmen som punktlaster. Limtræsremmen understøttes af 4 limtræssøjler med en indbyrdes afstand på 9,6 meter. Limtræsremmen ligger over 28,93 m, og må derfor samles undervejs, hvilket gøres ved brug af bladsamlinger med bolte hen over hver søjle. Den resulterende dimension er: Limtræ GL32 160mm x 500mm Bøjningsspændingen i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og remmen har en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 90,5 %. Remmen er eftervist i DOK.T Søjle [A-06, I-02, I-06] Limtræssøjlerne regnes som Euler-søjler, og de i alt 4 stk. har som funktion at bære halvtaget. Den resulterende dimension bliver: Limtræ GL24 160mm x 167mm. Søjlen påkørselssikres ved at føre fundamentsskaftet 750 mm over terræn og indkapsle denne i stål. Normalkræfterne i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og søjlerne har en udnyttelsesgrad af normalspændingen på 97,5 %. Søjlen er eftervist i DOK.T

32 31

33 9 Samlinger I dette afsnit redegøres for de samlinger som de projekterende har behandlet, og hvorledes disse tænkes udført. I begyndelsen af hvert afsnit, forefindes en oversigtstabel over disse samlinger, hvorefter der findes en redegørelse for de enkelte samlinger, inklusiv en tegning af disse. 9.1 Stålsamlinger I nedenstående Tabel 9.1 er angivet de behandlede samlinger, dimensioner på involverede svejsninger, bolte, navn på detaljetegning hvori samlingen illustreres, samt eventuelle bemærkninger. Tegningsnr. Betegnelse Svejsning a-mål D-07 Kipsamling 4 Bindemiddel M24 bolt 8.8,70mm Antal bindemidler D-08 Kipningsafstivninger D-09 Samling mellem gavlsøjler og stålramme 3 M16 bolt 8.8, 45mm D10 Rammehjørne D-11 Krankonsollens samling mellem stålramme og kranbjælke D-12 Nedføringsgittersamling 4 D-13 Rammefod 3 og 4 4 M16 bolt 8.8, 50mm M20 bolt 8.8, 55mm M16 ankerbolt 8.8, 500 mm Tabel 9.1: Oversigt over stålsamlinger med angivelse af detaljetegningsnummer Bemærkninger 6-4 Denne samling blev ikke dimensioneret men det er skitseret hvordan den tænkes udformet Der er 1xPL10 pr. galvsøjle Der er 10 plader pr. rammehjørne: 2xPL5 og 8xPL6 og halv-v søm Antal bolte pr. stang, 4 pr. samling Der anvendes 2xPL Samling i kip[d-07] Kipsamlingen forbinder de to dele af rammen. Da der er benyttet en to-charniersramme, skal samlingen kunne overføre bøjningsmomentet. Samlingen består af to stålplader med tykkelse på 25 mm påsvejst rammen og forbundet til hinanden via 6 M24. Da samlingen på grund af bøjningsmomentet udsættes for tryk i oversiden og træk i undersiden, er der valgt en assymmetrisk samling med 4 bolte i undersiden og 2 bolte i oversiden. Samlingen er illustreret på Figur 9.1 og er eftervist i DOK.S

34 Figur 9.1: Kipsamling Kipningsafstivninger i stålrammen[d-08] Der er foretaget kipningsundersøgelse for rammen og det findes at kipningsafstivninger er nødvendige, og det er beregnet hvor disse skal placeres. Denne beregning kan ses i DOK.S 4.1. På Figur 9.2 vises placeringen af disse kipningsaftivninger. 33

35 Figur 9.2: Placering af kipningsafstivninger Kipningsaftivningerne er ikke dimensioneret men det er besluttet hvordan de skal se ud. Dette kan ses på Figur 9.3. Figur 9.3: Kipafstivning 34

36 9.1.3 Samling mellem stålramme og gavlsøjler[d-09] Denne samling forbinder gavlsøjler til stålrammer, således at vindlasten kan overføres til vindgitteret. Samlingen består en stålplade med tykkelse på 10 mm svejst vinkelret på rammens krop og mellem flangerne. Denne plade svejses vinkelret på endnu en plade med tykkelse på 10 mm, som endelig er forbundet til gavlsøjlens flange via 4 M16 bolte. Samlingen er illustreret på Figur 9.4 og er eftervist på DOK.S 5.2. Figur 9.4: Samling mellem gavlsøjler og stålramme Denne samling er problematisk i kippen, hvor kipsamlingen kommer i karambolage med gavlsøjlesamlingen. En løsning på problemet er foreslået og er illustreret på Figur

37 Figur 9.5: Forslag til løsning kipsamling-gavlsamling problemet Rammehjørne[D-10] Rammehjørnet er valgt udført med gennemgående flanger. Det er fundet nødvendigt at forstærke rammehjørnerne med både kropsforøgende og flangeforøgende plader, for at de spændinger, der opstår i flanger og krop hidrørende fra momentet ikke overstiger bæreevnen. Detter er illustreret på Figur 9.6 og er eftervist i DOK.S 5.3. Figur 9.6: Rammehjørne 36

38 9.1.5 Samling mellem stålramme, konsol og kranbjælke[d-11] Kranbjælken forbindes til stålrammen via en krankonsol, som udføres som en 300 mm udkraget bjælke af samme tværsnit som stålrammen, nemlig IPE 450 S355JR. Kranbjælken boltes fast til konsollen med 4 M bolte som vist på Figur 9.7. Konsollen svejses fast til stålrammen og flangerne lades være gennemgående for at afstive profilet lokalt. Samlingen er eftervist i DOK.S 5.4. Figur 9.7: Krankonsollens samling mellem stålramme og kranbjælke 37

39 9.1.6 Samling mellem stålramme og nedføringsgitter[d-12] Denne samling har til formål at forbinde gitterstængerne med stålrammen og hinanden. Samlingen udføres af flere dele. Samlingen er illustreret på Figur 9.8. I første del indslidses en 12 mm stålplade i gitterstangen og disse svejses sammen. Anden del er en tosnitsbolteforbindelse, hvori førnævnte 12 mm stålplade via 2 M bolte forbindes til to 8 mm stålplader, der på samme vis forbindes til en 12 mm stålplade, der er fælles for begge gitterstænger. Endelig er denne plade påsvejst stålrammens krop. Med denne samling opnås en charnier-virkning, hvilket er forudsat i gitterets statiske system. Denne samling er eftervist DOK.S 5.5 Figur 9.8: Nedføringsgittersamling Samling mellem stålrammefod og fundament[d-13] Rammefoden forbinder stålrammen til dens fundament. Der stilles følgende krav til samlingen: 38

40 Skal kunne optage en vandret last fra stålrammen Skal kunne modvirke løft i stålrammen Stålrammen svejses på en 500x250 mm stålplade af tykkelse 15 mm. Ved ikke at benytte en meget tyk stålplade opnås en begrænset charnier-virkning, hvilket er forudsat i det statiske system for stålrammen. Det første krav opnås ved at svejse et RHS 100x100 med tykkelse 4 mm og en længde på 130 mm til stålpladen. Denne indstøbes i fundamentskaftet. Derved vil den vandrette belastning på rammen blive modsvaret af normal- og forskydningsspændinger i betonen. Det andet krav opnås ved brug af to M ankerbolte med 500 mm. Til disse svejses en 100x50 stålplade med tykkelse 15 mm. Herved modvirkes et eventuelt løft i stålrammen. Denne samling er illustreret på Figur 9.9 og er eftervist i DOK.S 5.6 Figur 9.9: Rammefod 9.2 Træsamlinger I nedenstående Tabel 9.2 er angivet de behandlede samlinger, dimensioner på involverede svejsninger, bindemidler, navn på detaljetegning hvori samlingen illustreres, samt eventuelle bemærkninger. Tegningsnr. Betegnelse a-mål Bindemiddel Antal Bemærkninger bindemidler D-01 Gerbersamling i halvtagsåse - CNA4,0x40 kamsøm 36 Her anvendes standard D-02 Bjælkesko ved stålramme og bjælkespær D-03 Tagåsanker mellem halvtagsåse og bjælkespær beslag:gerc200 4 M16 bolt 4 I bjælkeskoen anvendes PL12 - CNA4,0x40 kamsøm 11 pr. flig Her anvendes standard beslag:spf290l 39

41 D-04 Samling mellem bjælkespær og rem D-05 Bladsamling mellem rem og halvtagssøjler D-06 Forankring mellem søjle og søjlefod Tabel 9.2: Oversigt over omhandlede træsamlinger 4 M16 bolt M16 skrue - M16 bolt 8.8, 220mm 4 M16 bolt,8.8, 220mm Her anvendes 2 plade Her anvendes også 1xPL15 og 2xPL16 og Ø8 kamstål Gerbersamling mellem halvtagsåse[d-01] Til at samle åsene i halvtaget er valgt standard gerberbeslag af typen GERC200 fra Strong-Tie. Det vælges at benytte gerberbeslag placeret i momentnulpunkterne, da dette er en simpel og effektiv samling. Samlingen udsømmes fuldt med CNA4,0x50. Samlingen er illustreret på Figur 9.10 og er eftervist i DOK.T 5.1. Figur 9.10: Gerbersamling i halvtagsåse 40

42 9.2.2 Samling mellem bjælkespær og bjælkesko[d-02] Denne samling forbinder spærbjælkerne i halvtaget til stålrammen, således at spærbjælken understøttes simpelt. Samlingen er en bjælkeskoaf stålplader af tykkelse 12 mm, som bjælken hviler på, samtidig med at den holdes fast med M16 bolte i siden. Samlingen er illustreret på Figur 9.11 og er eftervist i DOK.T 5.2. Figur 9.11: Bjælkesko og bjælkespær 41

43 9.2.3 Forankring af ås til bjælkespær [D-03] Denne samling forbinder halvtagsåse til bjælkespærret via et åseanker af typen SPF 290L fra Strong-Tie, udsømmet med minimum 11 stk. CNA 4x40 i hver flig. Samlingens formål er at modvirke løft i konstruktionen. Samlingen er illustreret på Figur 9.12, og er eftervist i DOK.T 5.3. Figur 9.12: Tagåsanker mellem halvtagsåse og bjælkespær 42

44 9.2.4 Samling mellem bjælkespær og rem [D-04] Denne samling forbinder bjælkespærret til remmen via et af de projekterende designet beslag med en pladetykkelse på 12 mm, hvor formålet med samlingen er at modvirke løft i konstruktionen. Beslaget benyttes som et sæt af to med et beslag placeret på hver side af bjælkespærret. Bjælken fastholdes med 4 M16 bolte, mens der benyttes 2 M16 franske skruer i hvert beslag. Samlingen er illustreret på Figur 9.13 og er eftervist i DOK.T 5.4. Figur 9.13: Samling mellem bjælkespær og rem 43

45 9.2.5 Samling mellem rem og træsøjle [D-05] Denne samling forbinder både to remme i en bladsamling og forbinder disse til søjlen, der virker som understøtning. Formålet med samlingen er at modvirke løft i konstruktionen. Samlingen består af et beslag af pladetykkelse 16 mm på hver side af samlingen. De to remme fastholdes med 4 M16 bolte hver, og søjlen fastholdes til beslaget via 10 M16 bolte. Samlingen er illustreret på Figur 9.14 og er eftervist i DOK.T 5.5. Figur 9.14: Bladsamling i rem samt forankring til halvtagssøjler Søjlefod [D-06] Denne samling forbindersøjlen til dens fundament. Dens formål er dels at kunne optage en trykkraft fra søjlen, og dels at kunne optage trækket ved forekomst af løft i halvtagskonstruktionen. Beslaget er udstyret med en vandret stålplade med en tykkelse på 15 mm, som søjlen hviler på. Ydermere er søjlen fastholdt mellem 2 stålplader med en tykkelse på 16 mm via 10 M16 bolte, der har til formål at optage træk i søjlen. Beslaget indstøbes i fundamentsskaftet, således at der er 100 mm luft under søjlens bund af hensyn til fugtskader. 44

46 Slutteligt er på beslaget påsvejst 2 Ø8 armeringsstænger, der føres ned i fundamentet. Således er konstruktionen fastholdt mod løft. Samlingen er illustreret på Figur 9.15 og er eftervist i DOK.T 5.6. Figur 9.15: Forankring mellem søjle og søjlefod 45

47 10 Jernbetonkonstruktioner I følgende redegøres for de forskellige jernbetonkonstruktioner, der er indeholdt i projektet, herunder dimensioner og armering Betondæk [I-07] Betondækkene over værktøjslageret, værkførerkontor og toiletter er opdelt i flere plader, hver understøttet af bjælker, hvilende på fire betonsøjler. Den dimensionsgivende betonplade er over værktøjslageret, og da de resterende plader ikke er nævneværdigt mindre, vil disse følge den dimensionsgivende plade. Den dimensionsgivende plade over værktøjslageret er simpelt understøttet ved 3 sider, og indspændt i siden hvor den møder den tilstødende plade. Dette er illustreret på Figur Figur 10.1: Skitse af betondæk, dimensionsgivende plade markeret med fed Den dimensionsgivende plade får dimensionen angivet i Tabel Underside armering Overside armering Betondæk Dimensioner l x b x h: 4,4m x 4,m x 0,15m Armering på tværs Ø8/200m Armering på langs Ø8/250m omkring endeunderstøtninger Ø6/200m mellemunderstøtninger Ø6/250m Tabel 10.1: Dimension på betondæk, med armering Betondækket er eftervist i DOK.B 4.1 og kan ses på tegning I Betonbjælke [D-14] Betonbjælkerne anses som simpelt understøttede bjælker, med ensformig last. Den dimensionerede bjælke er den midterste søjle der, der er den værst belastede, da den optager lasten fra to plader. Den er egentlig en T-bjælke, da bjælken og pladen er støbt i et, men den tilnærmes til en bjælke med rektangulært tværsnit. Denne antagelse er lidt på den sikre side, men det forenkler beregningerne. 46

48 Betonbjælkernes dimensionering er som angivet i Tabel 10.2, er illustreret på Figur 10.2 og eftervist i DOK.B 4.2 Betonbjælke l x b x h: 4,4m x 0,2m x Dimensioner 0,5m overside Langsgåendearmering 2 stk. Ø10 underside Langsgåendearmering 2 stk. Ø20 Tvær armering Tværarmering ved forankring 3 stk. Ø6 Tværarmering mellem forankring Ø6/360 U-bøjle Ø20 Tabel 10.2: Dimension på betonbjælke, med armering Figur 10.2: Dimension på Betonbjælke, med armering 10.3 Betonsøjler [D-15] Den søjle, der dimensioneres for er den hårdest belastede af søjlerne, hvilket vil sige en af de midterste i værktøjslageret, som jo skal tage reaktionerne fra 3 bjælker, markeret på Figur Søjlens beregnes som en Eulersøjle. Betonsøjlernes dimensionering er som angivet i Tabel 10.3 og eftervist i DOK.B 4.3 Betonsøjle Dimensioner l x b x h: 0,2m x 0,2m x 2,8m Langsgåendearmering 4 stk. Ø10 Tværarmering Ø6/200 Tværarmering ved søjleender Ø6/120 47

49 Tabel 10.3: Dimension på betonsøjle, med armering Figur 10.3: Betonsøjle 48

50 10.4 Terrændæk I dette afsnit dimensioneres terrændækket i fabrikationshallen, efter de krav og specifikationer der er udstedet af bygherren. Dækket dimensioneres på baggrund af programmet SundDATEPS. SundDATEPS er et beregningsprogram, der udgives af Sundolitt A/S. Programmet henvender sig hovedsagelig til teknikere, ingeniører, konstruktører eller lignende med forudgående teoretisk kendskab til dimensionering af terrændæk. Gulv i fabrikationshallen støbes på stedet af beton. Det er et krav fra bygherren at terrændækket udformes sådan at den kan optage et akseltryk på 115 kn med et stødtillæg på 20 %, hvilket medfører et hjultryk på 69 kn. Det dimensionsgivende kontakttryk sættes til 0,9 MPa. Fra normen er det et krav, at dækket skal kunne optage en fladelast på 7,5kN m 2. Med disse laster bestemmes terrændækket til følgende dimensioner: B16 betondæk på 150 mm passiv i normal sikkerhedsklasse, med Ø16 kamstål Ks 410S for hver 275 mm i undersiden, med et 10 mm dæklag. 150 mm Sundolitt S60 isolering, over et terræn af morænesand. Terrændækket er illustreret på Figur 10.4: Figur 10.4: Terrændækkets opbygning For at undgå utilsigtede revner fra svind og temperaturbevægelse i betonen, opdeles terrændækket i felter. Disse felter bør ikke have et areal over 30m 2. Betondækket støbes i 6 støberækker, på langs med fabrikationshallen, hver med en bredde på 4m. Mellem disse støberækker er der fuger. Fugerne begrænser revnedannelsen, men forringer betonet og kan resultere i forskydninger mellem støberækkerne. Der anvendes normalt 3 forskellige fuge-udformninger, fortandt fuge, dornfuge og skåret fuge. Fortandt fuger mindsker forskydningerne, dornfuger anses som gennemgående armering, hvormed størstedelen af forringelserne og forskydningerne undgås, skåret fuger er så smalle at der ses bort fra forringelserne og forskydningerne. Fugerne langs støberækkerne anlægges som dornfuger. På 49

51 tværs af terrændækket skæres der fuger for hver 6m. Hvilket giver felter på 4x6m = 24m 2 < 30m 2. Figur 10.5: Pladefelter i terrændække Terrændækket er eftervist i DOK.B

52 11 Fundering Fundamentets funktion er at optage og videreføre de laster et givent konstruktionselement leverer. Lasterne overføres til jorden via direkte fundering, som den geotekniske rapport har bedømt at jordbundsforholdene er tilstrækkelig velegnede til. Figur 11.1: Funderingsplan På Tabel 11.1 fremgår en oversigt dimensioner og armering på de forskellige fundamenter. Ramme Halvtagssøjle Betonsøjle Gavlsøjle Stribe Højde [m] 0, skafts Bredde [m] 0,6 0, Længde [m] 0,3 0, Højde [m] 0,5 0,5 1,05 1,05 1,05 Fundamentshøjde Bredde [m] 2 2 0,65 0,25 0,25 Længde [m] 2 2 0,65 0,25 - højde over terræn [m] 0,15 0,75 0,15 0,15 0,15 Ø [mm] underside Afstand [mm] armering antal 2 Ø [mm] overside armering Afstand [mm] Antal 2 Skaft armering Ø [mm] 20 10*

53 antal 2 4* Dæklag [mm] U-bøjle** Ø mm 10 Tabel 11.1: Oversigt over fundamenters dimensioner og armering * indeholder ydermere armeringsbøjler. Se detaljetegning ** til optagelse at vandrette kræfter 11.1 Rammefundament [D-18] På Figur 11.2 ses rammebenets fundament. I denne er der indlagt oversidearmering, som skal optage trækpåvirkningerne rammebenet kan blive påvirket af. Undersidearmeringen optager de kræfter, der opstår når fundamentet udsættes for tryk. Lasterne føres via skaftet ned i fundamentet, der fungerer som en forankring. Rammefundamentet er eftervist i DOK.B 5.2 Figur 11.2: Punktfundament under ramme 52

54 11.2 Stribefundament [D-19] Figur 11.3 illustrerer stribefundamentet under ydervæggene. Stribefundamentet optager lasterne fra ydervæggen. Fundamentet støbes i frostfri dybde, 0,9 m under terræn, og med 0,15 m over terræn for at sikre mod indsivning af fugt i ydermuren fra terræn. Stribefundamentet er eftervist i DOK.B 5.3 Figur 11.3: Stribefundament under væg 53

55 11.3 Gavlsøjlefundament [D-20] Figur 11.4 viser punktfundamentet for en gavlsøjle. Gavlsøjlefundamentet skal kunne optage det tryk og træk vinden påvirker gavlene med, derfor indstøbes der en Ø10 U-bøjle mindst 3 m ind i terrændækket. Gavlsøjlefundamentet er eftervist i DOK.B 5.4 Figur 11.4: Punktfundament under gavlsøjle 54

56 11.4 Betonsøjlefundament [D-16] Figur 11.5 viser punktfundamentet under en betonsøjle. Betonsøjlefundamentet optager lasterne fra betonsøjlen for lasttilfælde 8. Betonsøjlefundamentet er eftervist i DOK.B 5.5 Figur 11.5: Punktfundament under betonsøjle 11.5 Halvtagsfundament [D-17] Halvtagssøjlefundamentet kan ses på Figur Fundamentet skal understøtte halvtaget, men samtidig skal det også forankre halvtaget for det store løft, som vinden kan give. Halvtagssøjlefundamentets skaft er eftervist i DOK.B 5.6 Halvtagssøjlefundamentet er eftervist i DOK.B

57 Figur 11.6: Punktfundament under halvtagssøjler 56

58 12 Kloakering På Storstrømsvej 10 i Kjersing, Esbjerg N investerer KH Smede og Maskinfabrik A/S store summer i etablering af ny fabrikshal. Det er derfor essentielt for virksomheden, at infrastruktur og forsyninger i området fungerer optimalt, herunder også kloakken. I den forbindelse skal vi sikre, at de eksisterende regnvandsledningers kapacitet kan klare den øgede tilførsel i vandmængden, som kommer fra matriklen og andre matrikler i området, som planlægges bebygget indenfor de næste 5 år. de eksisterende spildevandsledningers fysiske tilstand (tv-inspektion) er acceptabel, herunder foreslå løsninger på udbedring af eventuelle problemer. spildevand fra matriklen og andre matrikler i området, som bebygges indenfor de næste 5 år, pumpes til nedstrøms opland i en ny trykledning (over bakken mellem Br17 og Br18), herunder at dimensionere pumpestation og trykledning. Som det først er det eksisterende kloakeringssystem blevet skitseret op. Som illustreret på Figur 12.1 er der tale om separatkloakering. Figur 12.1: Separatkloakering for området For at fastlægge spilde- og regnvandsmængden har gruppen benyttet Esbjerg Kommunes spildevandsplan samt skrift 27. Dog har det i visse tilfælde været nødvendig at benytte fiktive informationer. 57

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for. Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Præsentationsrapport Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Dato: 29/05-2012 B4-1-F12 P1 Dato: 29/05-2012

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Stålkonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt.

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Okt. Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2017 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud 1 Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Dokumentationsrapport jernbeton og fundering

Dokumentationsrapport jernbeton og fundering Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport jernbeton og fundering B4-2-F11-H111 27-03-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport jernbeton og fundering Tema:

Læs mere

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9

Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-FI-0003-01 Dimensionering af statisk belastede svejste samlinger efter EUROCODE No. 9 SASAK Projekt 1 - Designregler Lars Tofte Johansen FORCE Instituttet, september 2001 Dimensionering

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N. KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N. KH Smede- og Maskinfabrik A/S 1 Titelblad Titel: Bygherre: Emne: Projektgruppe: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Gruppe B4-1-f09 Projektperiode: 02.02.09

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Stålbjælker i U-skåle over vinduer Stålbjælker i U-skåle over vinduer Søjle/drage-system Dato: 14-09-2017 Side 1 Stålbjælker i U-skåle over vinduer Profilerne er dimensioneret med meget lille nedbøjning for at minimere bevægelserne, og

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere