Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport"

Transkript

1 Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn]

2 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Tema: Gruppe: Bygningen og dens omgivelser B4-2-F11-H111 Periode: Vejledere: Jens Hagelskjær Allan Andersen Sven Krabbenhøft Jan Kirchner (Hovedvejleder) (Vejleder i stålkonstruktion) (Vejleder i geoteknik og beton) (Vejleder i afløbsteknik) Synopsis En bygherre ønsker at få projekteret en ny fabrikationshal, hvortil der er opstillet en række krav og ønsker, udspecificeret i et byggeprogram, der skal sikre at fabrikationshallen får de egenskaber, som er tiltænkt fra bygherres side. I projektet er fabrikationshallens bærende konstruktioner blevet dimensioneret såvel som 12 væsentlige samlinger og 5 forskellige fundamenter, således at bygherrens krav opfyldes, samtidig med at gældende konstruktionsnormer og anden lovgivning overholdes. Foruden dimensioneringen af fabrikationshallen fremlægges der i projektet også en analyse af eksisterende kloakeringsforhold i form af TV-inspektion af spildevandsledning samt tjek af oplandets spildevandmængder i området Kjersing i Esbjerg. Analysen er afsæt til dimensionering af en ny pumpestation, der skal lede spildevandet til Rensningsanlæg Vest. Ydermere udføres der kapacitetsundersøgelse af eksisterende regnvandsledning, hvor det findes at de er underdimensioneret, og der forslås nye dimensioner. 1

3 Forord Denne rapport er udarbejdet af fem bygningsingeniørstuderende på det ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskabelige 4.semester 2011 på Aalborg Universitet Esbjerg. Dette projekt henvender sig primært til andre bygningsingeniører og ingeniørstuderende. Projektet omhandler projektering af en ny fabrikationshal i opført af stålrammer, hvor der indgår følgende typer af konstruktioner: Stålkonstruktioner Trækonstruktioner Jernbetonkonstruktioner og herunder fundering. Kloakering Det er af praktiske årsager valgt at opdele dokumentationen for projektet jævnfør ovenstående 4 punkter samt en separat rapport for laster og en samlet præsentationsrapport for alle emner. Læsevejledning Til kildehenvisninger benyttes slutnoter angivet med hævede arabertal i kronologisk rækkefølge med undtagelse af egenlasterne i dokumentationsrapporten for laster. I dette afsnit anvendes fodnoter angivet med tal for at lette adgangen til kilderne. Alle figurer og tabeller er ligeledes nummereret fortløbende, og med eventuelle kildehenvisninger angivet sidst i figurteksten. Elementerne i fabrikationshallen har fået følgende navne. Elementnavne: F= fundamenter G = gitter S = søjle B = bjælke P = plade Å= ås R = stålramme De er nummeret med 1, 2, 3 osv. Disse henvises til på tegninger og i overskrifter er de opgivet med blød parentes. Tegninger er opdelt i to hovedkategorier med forskellige bogstaver i navngivning af tegningerne. A for arkitekttegninger, I for ingeniørtegninger og herunder D for detaljetegninger med tilhørende nummer og navn til hver tegning. Henvisninger til tegninger angives med kantet parentes f.eks. [A-01] for Arkitekttegning nummer 1. Henvisning til dokumentationsrapporter fremgår med forkortelse og store bogstaver, mellemrum og afsnitsnummer, der henvises til. Forkortelserne vises herunder: DOK.L = Dokumentationsrapport for laster DOK.T = Dokumentationsrapport for trækonstruktioner DOK.S = Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner DOK.B = Dokumentationsrapport for jernbeton og fundering DOK.K = Dokumentationsrapport for kloakering Liste over tegninger: Arkitekttegninger 2

4 A-01. A-02. A-03. A-04. A-05. A-06. A-07. Etageplan Stueplan, vist på modulnet Facade Øst Facade Vest Facade Syd Facade Nord Tværsnit af bærende konstruktioner Tværsnit, opbygning af væg- og tagkonstruktion Ingeiørtegninger I-01. Plantegning samt opstalt af primære bærende konstruktioner I-02. Tværsnit af bærende konstruktioner I-03. Stålramme I-04. Gavlsøjler Syd, konsol og kranbjælke I-05. Gavlsøjler Nord I-06. Opstalt af limtræskonstruktioner I-07. Betondæk, betonbjælker og beton søjler i værktøjslager I-08. Fundamentsplan Detailtegninger D-01. Gerbersamling i halvtagsåse D-02. Bjælkesko og bjælkespær D-03. Tagåsanker mellem halvtagsåse og bjælkespær D-04. Samling mellem bjælkespær og rem D-05. Bladsamling mellem rem og halvtagssøjler D-06. Forankring mellem søjle og søjlefod D-07. Kipsamling D-08. Kipningsafstivninger D-09. Samling mellem gavlsøjler og stålramme D-10. Rammehjørne D-11. Krankonsollens samling mellem stålramme og kranbjælke D-12. Nedføringsgittersamling D-13. Rammefod D-14. Armering af betonbjælke i værktøjslager D-15. Armering af betonsøjle i værktøjslager D-16. Armering af punktfundament under betonsøjler D-17. Armering af halvtagssøjlefundament D-18. Armering af rammefundament D-19. Armering af stribefundament under vægge D-20. Armering af gavlsøjlefundament. 3

5 Indhold 1 Indledning Designbasis Krav til fabrikationshallens dimensioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.2 Bærende konstruktioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.3 Traverskran... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.4 Porte og udvendige døre... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2.5 Materialer... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Beregningsforudsætninger Normer og standarder Sikkerhed Lastkombinationer Materialer Laster Snelast Vindlast Lasttilfælde Analyse og valg af statisk system Kran og dens projektering Konstruktionselementer Stålrammer [I-03] Gavlsøjler [I-04, I-05] Nordlig gavl Sydlig gavl Kranbjælke [I-04, I-05] Tagåse [I-02, I-04] Vægåse [I-02, I-04] Vindgitter [I-01] Halvtagskonstruktion Åse Bjælkespær Rem

6 8.7.4 Søjle Samlinger Stålsamlinger Samling i kip[d-07] Kipningsafstivninger i stålrammen[d-08] Samling mellem stålramme og gavlsøjler[d-09] Rammehjørne[D-10] Samling mellem stålramme, konsol og kranbjælke[d-11] Samling mellem stålramme og nedføringsgitter[d-12] Samling mellem stålrammefod og fundament[d-13] Træsamlinger Gerbersamling mellem halvtagsåse[d-01] Samling mellem bjælkespær og bjælkesko[d-02] Forankring af ås til bjælkespær [D-03] Samling mellem bjælkespær og rem [D-04] Samling mellem rem og træsøjle [D-05] Søjlefod [D-06] Jernbetonkonstruktioner Betondæk [I-07] Betonbjælke [D-14] Betonsøjler [D-15] Terrændæk Fundering Rammefundament [D-18] Stribefundament [D-19] Gavlsøjlefundament [D-20] Betonsøjlefundament [D-16] Halvtagsfundament [D-17] Kloakering Regnvandsledninger Pumpestation TV-inspektion af spildevandsledning

7 13 Diskussion Diskussion omkring kloakeringen Konklusioner Konklusion på byggeprojekt Konklusion af kloakering Litteraturliste

8 1 Indledning Med afsæt i 4. semesters overordnede tema, Bygningen og dens omgivelser, tager dette projekt udgangspunkt i, at en bygherre, KH Smede- og Maskinfabrik A/S, ønsker at opføre en fabrikationshal. Fabrikationshallen ønskes opført på Storstrømsvej i Kjersing i Esbjerg Nord. På Figur 1.1 ses grundens afgrænsning, samt den ønskede placering af byggeriet. Dette formuleres i problemformuleringen: Projektèr en ny fabrikationshal på Storstrømsvej i Kjersing i Esbjerg Nord, der overholder gældende normer og loggivning såvel som bygherres krav og ønsker. Figur 1.1: Byggegrundens afgrænsning samt byggeriets placering på grunden. Projekteringen af byggeriet skal udføres med hensyntagen til en række krav fra bygherrens side, formuleret i byggeprogrammet. Kravene omfatter i grove træk: En fabrikationshal med et ca. areal på 1150m², der skal kunne varmes op, og med stålrammer som bærende konstruktion. Desuden skal der indsættes en traverskran med løftekapacitet på 10 tons og en frihøjde under krogen på 7 m. Værktøjslager på ca. 35 m². Værkførerkontor på ca. 25 m² Et rum med gang- og toiletarealer på ca. 18 m². Overdækket oplagsplads på fabrikationshallens østside med et ca. areal på 340m², og med limtræsbjælker og limtræssøjler som bærende konstruktion. Der er så målet, at udføre en detailprojektering af dele af de bærende konstruktioner, samt dimensionering af de vigtigste konstruktionsdele, såsom stålrammer, stålsøjler og konsollerne, der skal bære de langsgående skinner til traverskranen og halvtagskonstruktionen. 7

9 Som led i projektet dækkes også kloakering med en undersøgelse af om de eksisterende regnvandsledningers kapacitet kan klare den øgede tilførsel i vandmængden, som kommer fra matriklen og andre matrikler i området, som planlægges bebygget indenfor de næste 5 år. de eksisterende spildevandsledningers fysiske tilstand (tv-inspektion) er acceptabel, herunder foreslå løsninger på udbedring af eventuelle problemer. spildevand fra matriklen og andre matrikler i området, som bebygges indenfor de næste 5 år, pumpes til nedstrøms opland i en ny trykledning (over bakken mellem Br17 og Br18), herunder at dimensionere pumpestation og trykledning. I projektet har det været nødvendigt at foretage valg i forhold til, hvilke samlinger der skulle gennemarbejdes, grundet tidsrammen for projektet. Baggrunden for valget af netop de samlinger der er behandlet i projektet er, at de dækker en bred vifte af udfordringer, og derved giver en god læringsproces. Følgende samlinger er fravalgt med den begrundelse, at lignende samlinger allerede er medtaget i projektet: Samling mellem facadeås og laske på stålrammen Samling mellem tagås og laske på stålrammen Samling mellem gavlsøjle og punktfundament Samling af gavlsøjler og gavlbjælker Vindgittersamlinger Vindkryds samt forankring af dette til stålrammer og halvtag 8

10 2 Designbasis Bygherrens forsætninger skal overholdes og beslutninger overvejes i forhold til hvad bygherren vil få ud at projektet. Bygherren ønsker en fabrikationshal placeret på nord-syd gående retning, parallelt med grundens vestlige skel i en afstand af 12 m. Fabrikationshallens afstand mellem gavl mod syd og grundens sydlige skel skal være 10 m. Hallen projekteres over et modulnet med modulafstand på 4,8 m på langs og 12 m på tværs. Den indvendige bredde skal være minimum 23,5 m. Hallens indvendige længde skal være ca. 48,3 m og frihøjden skal være på min. 7 m. Hallen er dimensioneret til at være 23,55 m i indvendig bredde, målt mellem stålrammernes to rammeben, og den indvendige længde er 48,33 m, målt mellem indvendig vægbeklædning i de to gavle. Taghældning skal være minimum 5 til 15 grader. Denne vælges til at være 5 grader på grund af den maksimale byggehøjde i lokalplanen for området er 10 m, og til at overholde disse planer samt bygherrens ønske om indvendig frihøjde under krankrogen på 7 meter. Bygherrens krav til de bærende konstuktioner kan ses i byggeprogrammet. Bygherren ønsker en toskinnet traverskran i bygningen som skal have en løftekapacitet på 10 tons. Stålrammekonstruktionens ben skal udformes med konsoller, hvorpå der monteres en langsgående kranskinne i hele hallens længde. Kranskinnens og traversens dimension samt samling mellem skinne og konsol ønskes medtaget i projektet. Dette beskrives videre i afsnit 0. Fabrikationshallen udstyres med 3 porte, hvis placering kan ses på tegning A-01 En port i den sydlige gavl som ønskes at have bredden 8 m og højden 5 m. Denne port skal have to portplader og portskinne skal indstøbes i gavlfundamentet. De andre to porte placeres symmetrisk på øst og vest facader mellem modul 7 og 8. Den ønskede dimension på disse porte er 4,0 m og højden 3,5 m. I den østlige facade ønskes to udvendige døre med en bredde på ca. 1 m og en højde på ca. 2,1 m. På den nordlige gavl ønskes en dobbeltdør med en bredde på ca. 2 m og en højde på ca. 2,1 m. 9

11 Bygherren har stillet krav med hensyn til valg af materialer. Tagkonstruktioner opbygges derfor af: Tagstålplader som fabrikat Interprofiles type IP Colorsteel 19 Træåse per 800 eller 1200 mm fastgjort til lasker påsvejst stålrammer 150 mm mineraluld Dampspærre Spredt træforskalling 25 mm lyse træuldbetonplader Taget udføres med et ovenlysareal svarende til 8% af gulvarealet, som vist på A-01. Af disse to muligheder blev alternativ 2 valgt. Dette alternativ blev valgt af æstetiske grunde, så der anvendes samme type af plader for tag og ydervæggene. Pladerne har desuden længere levetid end tagpappen, og det er nemmere at montere det ønskede ovenlysareal ved at anvende Plastmo i trapezplader hvor der ønskes lys, fremfor at montere vinduer. Det er valgt at montere åsene med en indbyrdes afstand på 800 mm, da denne afstand passer bedre med kravene fra fabrikanten til montering af tagstålpladerne. Ydervægskonstruktion i fabrikationshal: Stålfacadeplader som fabrikant Inter Profiles type IP Colorsteel 19 udvendig. Vindspærre Træåse eller stålprofilåse pr mm fastgjort til lasker påsvejst stålrammer 200 mm mineraluld isolering Dampspærre Spredt træforskalling Indvendig 12 mm Nesporexplade Der er valgt træåse til ydervægskonstruktion, hvor åsene skal monteres med ca mm indbyrdes afstand, på grund af krav fra den valgte fabrikant for montering af stålfacadepladerne. Tagkonstruktion over halvtag følger byggeprogrammet med følgende materialer: Stålplader som fabrikat Inter Profiles type IP type IP Colorsteel 19 Træåse fastgjort til limtræbjælker Værktøjslager, værkførekontor og toiletter udføres som jernbetonkonstruktion betondæk, betonbjælker og betonsøjler med lette vægge i fabrikationshallens sidste modul mod nord. Både taget på fabrikationshallen og halvtaget skal udføres med 1/7 af åsenes spændvidde som udhæng. Dette vil bla. beskytte de yderste bjælkespær samt remmen i halvtaaget mod vind og vejr, 10

12 3 Beregningsforudsætninger 3.1 Normer og standarder I dette projekt er anvendt følgende Eurocodes og dertil hørende nationale annekser Eurocodes: - DS/EN 1990: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner - DS/EN : Generelle laster - Densiter, egenlast og nyttelast for bygninger - DS/EN : Generelle laster - Snelast - DS/EN : Generelle laster - Vindlast - DS/EN : Generelle laster - Kranlaster - DS/EN : Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner - DS/EN : Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner - DS/EN : Stålkonstruktioner - Samlinger - DS/EN : Generelt Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner - DS/EN : Geoteknik Generelle regler Nationale annekser: - EN 1990 DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA EN DK NA Sikkerhed Lastkombinationer Konsekvensklasse er valgt til at være CC2 hvilket medfører K FI = 1,0 Partialkoefficienter ii : γ G,sup = 1,0 γ G,inf = 0,9 γ G,sup,D = 1,2 γ Q,i = 1,5 for egenlaster til ugunst for egenlaster til gunst for dominerende egenlaster til ugunst variable laster til ugunst 11

13 Reduktionsfaktorer iii : Snelast: ψ 0,i = 0,0 ψ 0 = 0,3 ved kombination med dominerende vind ellers Vindlast: ψ 0,i = 0,3 Kranlast iv : ψ 0,i = 1, Materialer Normal kontrolklasse er anvendt hvilket medfører: γ 3 = 1,0 Stål: Ved beregninger af elementerne anvendes følgende partialkoefficienter For tværsnit γ M0 = 1,1 γ 3 = 1,1 1,0 = 1,1 For stabilitet γ M1 = 1,2 γ 3 = 1,2 1,0 = 1,2 For samlinger γ M2 = 1,35 γ 3 = 1,35 1,0 = 1,35 Træ: Alle elementer er, med undtagelse af halvtagssøjlerne, tilhørende anvendelsesklasse 2. Søjlerne tilhører pga. udsættelse for vind og vejr anvendelsesklasse 3. Ved beregninger af elementerne anvendes følgende partialkoefficienter: For limtræ γ M = 1,3 γ 3 = 1,3 1,0 = 1,3 For konstruktionstræ 12

14 γ M = 1,35 γ 3 = 1,35 1,0 = 1,35 For samlinger γ M = 1,3 γ 3 = 1,3 1,0 = 1,3 Beton: Al beton er in situ (støbt på stedet) Al armeringsstål har en flydespænding på 410 MPa. Dvs. f yk =410 Mpa. Ved beregninger af elementerne anvendes følgende partialkoefficienter For jernbeton γ c = 1,45 γ 3 = 1,45 1,0 = 1,45 For armeringsstål γ s = 1,2 γ 3 = 1,2 1,0 = 1,2 Fundering: Ved beregninger af fundering anvendes følgende partialkoefficient For friktionsvinkel γ φ = 1,2 γ 3 = 1,2 1,0 = 1,2 13

15 4 Laster 4.1 Snelast Snelasten på fabrikationshallen fastsættes til s = 0,72 kn m 2. Da halvtaget støder op til hallen, vil der kunne opstå to tilfælde af snelaster. En med s = 0,72 kn m 2, og den anden med nedskridning μ s og ophobning μ w af sne op mod hallen. Da taghældningen på hallen er 5 o vil der ikke være nogen nedskridning af sne på halvtaget, mens sneophobningen fastsættes til s op obning = 2,88 kn m 2 over en længde på I s = 5m, ud fra hallen, og samtidig vil der på hele halvtaget være s = 0,72 kn m 2. Fordelingen af snelasterne er illustreret på Figur 4.1. Figur 4.1: Formfaktorer for tage, som støder op til højere bygværker 14

16 4.2 Vindlast De vindlaster der påvirker bygningen kan aflæses af Tabel 4.1, og deres placeringer af Figur 4.2- Figur 4.5. tilfælde 1: vind fra Nord Zoner Formfaktorer Vindtryk W Zoner Formfaktorer Vindtryk W c pe c pi [kn/m 2 ] c pe c pi [kn/m 2 ] A -1,2-0,35-0,65 tilfælde A -1,2 0,15-1,04 B -0,8-0,35-0,35 2: vind B -0,8 0,15-0,73 fra Syd C -0,5-0,35-0,12 C -0,5 0,15-0,50 D 0,7-0,35 0,81 D 0,7 0,15 0,42 E -0,3-0,35 0,04 E -0,3 0,15-0,35 F -1,6-0,35-0,96 F -1,6 0,15-1,35 G -1,3-0,35-0,73 G -1,3 0,15-1,12 H -0,7-0,35-0,27 H -0,7 0,15-0,65 I -0,6-0,35-0,19 I -0,6 0,15-0,58 Fup -2,1-0,8-1,00 Fup -2,1-0,8-1,00 Flow -2,1-0,8-1,00 Flow -2,1-0,8-1,00 G1-1,8-0,8-0,77 G1-1,8-0,8-0,77 H1-0,6-0,8 0,15 H1-0,6-0,8 0,15 H1-0,6-0,5-0,08 I1-0,5-0,8 0,23 I1-0,5-0,5 0,00 I1-0,5-0,5 0,00 tilfælde 3: vind fra Vest A -1,2-0,3-0,69 tilfælde A -1,2-0,2-0,77 B -0,8-0,3-0,38 4: vind B -0,8-0,2-0,46 fra Øst C -0,5-0,3-0,15 C -0,5-0,2-0,23 D 0,8-0,3 0,85 D 0,8-0,2 0,77 E -0,5-0,3-0,15 E -0,5-0,2-0,23 F -1,7-0,3-1,08 F -1,7-0,2-1,15 G -1,2-0,3-0,69 G -1,2-0,2-0,77 H -0,6-0,3-0,23 H -0,6-0,2-0,31 I -0,6-0,3-0,23 I -0,6-0,2-0,31 J 0,2-0,3 0,38 J 0,2-0,2 0,31 I1-0,6-0,5-0,08 F1-1,7 0,8-1,92 Tabel 4.1: Formfaktorer og vindtryk H1-1,2 0,8-1,54 G1-0,6 0,8-1,08 15

17 Dimensionerne som anvendes i vindberegningerne skønnes til at være følgende: Figur 4.2: Zoner med vind fra nord Figur 4.3: Zoner med vind fra syd 16

18 Figur 4.4: Zoner med vind fra vest Figur 4.5: Zoner med vind fra øst 17

19 5 Lasttilfælde Ved dimensionering af konstruktionen betragtes i alt otte forskellige lasttilfælde. 1. Egenlast til ugunst, dominerende vindlast fra øst, snelast og nyttelast (herunder kranlaster): G γ G,sup " + "W γ Q1 " + " S γ Q2 ψ 0,2 " + "Q γ Q3 ψ 0,3 Dette lasttilfælde giver det største bøjningsmoment i rammehjørnet. 2. Egenlast til ugunst, dominerende snelast, vindlast fra øst og nyttelast (herunder kranlaster): G γ G,sup " + "S γ Q1 " + " W γ Q2 ψ 0,2 " + "Q γ Q3 ψ 0,3 Dette lasttilfælde giver det største lodrette tryk på halkonstruktionen. 3. Egenlast til gunst og dominerende vindlast fra syd: G γ G,inf " + "W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største løft i halkonstruktionen. 4. Egenlast til ugunst, dominerende snelast, vindlast fra syd: G γ G,sup " + "S γ Q1 " + " W γ Q2 ψ 0,2 Dette lasttilfælde giver det største lodrette tryk på halvtagskonstruktionen. 5. Egenlast til gunst og dominerende vindlast fra øst: G γ G,inf " + "W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største løft i halvtagskonstruktionen. 6. Dominerende vindlast fra nord alene: W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største tryk i vindgitteret. 7. Dominerende vindlast fra øst alene: W γ Q1 Dette lasttilfælde giver det største træk i vindgitteret. 8. Egenlast til ugunst og dominerende nyttelaster: G γ G,sup +Q γ Q1 Dette lasttilfælde benyttes til betonkonstruktioner og kranbjælken. 6 Analyse og valg af statisk system I dette afsnit analyseres de forskellige muligheder for valg af statisk system for rammen. Der betragtes tre forskellige systemer: 1. 2-charniersramme: Simpelt understøttet ramme uden yderligere charnierer charniersramme: Simpelt understøttet ramme med charnier i kip. 18

20 3. Indspændt ramme: Ramme med indspænding i stedet for simpel understøtning. Ingen charnierer. Figur 6.1: Enhedslaster på ramme Systemerne gennemregnes i Trusslab, og der findes momentfordelinger, som vist på figurerne på side 20. Langt de største snitkræfter findes i 3-charniersrammen (Figur 6.3), mens 2-charniersrammen (Figur 6.2) og den indspændte ramme (Figur 6.4) giver næsten lige store snitkræfter. Af disse giver den indspændte ramme lidt mindre snitkræfter, som følge af at den leverer et moment i understøtningen. Dette er dog uønskværdigt, da det ville kræve et langt større fundament at optage en momentbelastning end blot en central belastning som fra en simpel understøtning. Det vurderes således, at 2-charniersrammen er den mest fordelagtige at anvende i dette projekt, da den giver en god snitkræftfordeling uden at levere et moment til understøtningen. 19

21 Figur 6.2: Momentkurve for 2-charniersramme Figur 6.3: Momentkurve for 3-charniersramme Figur 6.4: Momentkurve for indspændt ramme 20

22 7 Kran og dens projektering Som før nævnt har bygherren ønsket en toskinnet traverskran som skal kunne bære 10 tons og forløbe efter bygningens længde. Til projektets formål benyttes en kran fra DEMAG med dertil hørende dimensioner og lastdata, som oplyst af leverandøren. Der tages udgangspunkt i leverandørens oplysninger med hensyn til beregninger. Denne placeres således, at der, som i byggeprogrammet angivet, er en frihøjde til gulv under krankrog på 7 m. Figur 7.1: Skitse af traverskran 21

23 8 Konstruktionselementer 8.1 Stålrammer [I-03] Stålrammerne er de primære bærende konstruktioner i bygningen. De bærer taget, vægge, kran og halvtag. Udover dette indgår rammerne i modul 1, 2, 10 og 11 i vindgitteret. Rammerne spænder over 24 m. Hældning mellem rammeben og rammebjælker er på 95. Den hårdest belastede og dermed dimensionsgivende ramme findes til at være rammen, som befindender sig i modul 2. Momentet i rammens hjørner er dimensionsgivende for rammen, men der vælges dog ikke at lave udfligninger i hjørnerne af hensyn til kranens frihøjde. Den fundne dimension for rammerne bliver et IPE-450-profil med styrkeklasse S355JR. Udnyttelsesgraden af momentbæreevnen 88%. Stålrammen er illustreret på Figur 8.1 og er eftervist i DOK.S 4.1. Figur 8.1: Stålramme På Tabel 8.1 ses en oversigt over stålrammer, og deres placering er vist på Figur 8.2. Elementnavn Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Antal Tegningsnummer R1 Stålramme IPE450 S355JR 1 I-01 R1a Stålramme IPE450 S355JR 2 I-01, I-02, I-03 R1b Stålramme IPE450 S355JR 1 I-01 R1c Stålramme IPE450 S355JR 1 I-01 R1d Stålramme IPE450 S355JR 6 I-01 Tabel 8.1: Oversigt over stålrammer 22

24 Figur 8.2: Placering af stålrammer 8.2 Gavlsøjler [I-04, I-05] I den sydlige gavl ønsker bygherren en 5x8 m port placeret centralt på gavlen, så gavlsøjlerne er udformet sådan at de danner symmetri for både porten og gavlen som en helhed. I den nordlige gavl ønskes en dobbeltdør på 2,1 X 2 m placeret centralt i gavlen. Gavlsøjlerne er central- og tværbelastede søjler, men da den centralbelastende normalkraft udelukkende kommer fra søjlernes egenlast er den så lille, at der ses bort fra denne. Derved kan søjlen betragtes som en simpelt understøttet bjælke med ensformigt fordelt last. Elementnavn Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Længde[mm] Antal Tegningsnummer S1 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04,I-05 S2 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04,I-05 S3a Gavlsøjle IPE200 S235JR I-05 S3b Gavlsøjle IPE200 S235JR I-05 S3c Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04 S3d Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04 S4 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-05 S5 Gavlsøjle IPE200 S235JR I-04 S6 Gavlsøjle IPE200 S235 JR I-05 B1 Gavlbjælke IPE200 S235JR I Nordlig gavl De nordlige gavlsøjler opbygges som illustreret på Figur 8.3. Den hårdest belastede søjle har dimensionen 200 IPE, og af hensyn til æstestik og overskuelighed vælges alle søjler til at have denne dimension. Udnyttelsesgraden af momentbæreevnen af denne søjle er 92%. Detter er eftervist i DOK.S

25 Figur 8.3: Gavlsøjler i nordlig gavl Sydlig gavl De sydlige gavlsøjler opbygges som illustreret på Figur 8.4. Rundt om porten sikres der en monteringsafstand mellem porten og søjlerne på 0,2m. Sydgavlens gavlsøjler er ikke nært så hårdt belastet som nordgavlens, men af hensyn til æstestik og overskuelighed vælges de til at have den samme dimension som på nordgavlen, nemlig 200 IPE. Figur 8.4: Gavlsøjler i sydlig gavl 24

26 8.3 Kranbjælke [I-04, I-05] Kranbjælken bærer lasten fra traverskranen og overfører den til stålrammerne via konsoller på rammerne. Spændvidden er 4,8 m over hvert fag. Bjælken udsættes for både en lodret last fra vægten af kran plus nyttelast, og en vandret tværlast fra skævvridning af kranen. Bjælken undersøges således for bøjning om både stærk og svag akse. En skitse af dette kan ses på Figur 8.5. Den nødvendige dimension for bjælken findes til et HE280Bprofil med styrkeklasse S235. Udnyttelsesgraden af momentbæreevnen er 62%. Detter er eftervist DOK.S 4.3. Kranbjælkens placering fremgår af Figur Tagåse [I-02, I-04] Tagåsene findes til at være et rektangulært mm C24 profil. Bøjningsspændingen i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og tagåsen har en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 73 %. Tagåsene er eftervist i DOK.T 4.1 og deres placering er illustreret på Figur 8.4. Figur 8.5: Skitse af kranbjælke Elementnavn Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Længde[mm] Antal Tegningsnummer B2 Kranbjælke IHEB280 S235JR - - A-06I-01,I-02 I-04,I-05 Å1 Tagås 63 mm x 175mm Å2 Facadeås 100mm x 200mm Tabel 8.2: Kranbjælke og åse i fabrikationshal C I-02, I-04 C I-02, I Vægåse [I-02, I-04] Af hensyn til montering af stålprofilplader, placeres vægåsene med en afstand på 1000 mm, i stedet for de i byggeprogrammet angivne 1200 mm. Åsene overfører væggens egenlast og vinden på facaderne til stålrammen. I gavlen overføres vindlasten i stedet til gavlsøjlerne. Til at hjælpe med at bære lasterne over spændvidder på op til 4,8 m understøttes vægåsene af små træsøjler, således spændvidden reduceres til en tredjedel. I gavlene har vægåsene desuden den funktion, at de understøtter gavlsøjlerne for at forhindre store udbøjninger. Vægåsene blev til: Konstruktionstræ C18 100mm x 200mm. Dimensionen var valgt ud fra de hårdest belastede åse, hvilket er facadeåsene på den vestlige facade. For vægåsene er bøjningsspændingen dimensionsgivende og der fås en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 74 %. Vægåsene er eftervist i DOK.T 4.2, og deres placering er illustreret på Figur

27 26

28 8.6 Vindgitter [I-01] Vindgitteret optager de vindlaster, der virker på langs af fabrikationshallen. Nedføringsgitteret fører disse vindlaster samt kranlaster, fra vindgitteret, ned i fundamentet. For at gøre dette mest optimalt placeres vindgitrene og nedføringsgitrene ved hver gavl. Vindgitterets og nedføringsgitterets placering er illustreret på Figur 8.6. Både vindgitrene og nedføringsgitrene opføres i varmvalsede kvadratiske rør, med en stålkvalitet på S235, med normal kontrolklasse. Det er fra gruppens side blevet besluttet at dimensionere vindgitrene og nedføringsgitrene efter de mest trykpåvirkede stænger i disse systemer, hvilket vil sige henholdsvis d 6 og d 9. Hvilket ydermere betyder at gitrene i hver side er ens, hvilket vil gøre den praktiske opsætning af vindgitteret væsentligt nemmere. Der tages udgangspunkt i de værste tryk og træk påvirkninger af gavlene, hvilket vil sige vind fra nord og øst på den nordlige gavl. Vindgitteret er opbygget som illustreret på Figur 8.6, og er symmetrisk om kip. Figur 8.6: Statisk system af vindgitter og nedføringsgitter 27

29 Da d 6 er den mest trækpåvirkede stang i vindgitteret fastsættes stængerne i vindgitteret til at være mm varmvalsede kvadratiske rør. Udnyttelsesgraden af normalkraftbæreevnen er 80,6%. Dette er eftervist i DOK.S 4.5 Nedføringsgitteret er opbygget som illustreret på Figur 8.6 Da d 9 er den mest trækpåvirkede stang i nedføringsgitteret fastsættes stængerne i nedføringsgitteret til at være mm varmvalsede kvadratiske rør. Der fås en udnyttelsesgrad af bæreevnen på 86,4 %. Detter er eftervist i DOK.S 4.6 I Tabel 8.3 ses en oversigt over de forskellige gitterstænger der indgår i konstruktionen. Elementnavn. G1 G2 G3 G4 G5 Tabel 8.3: Gitterstænger Beskrivelse Profiltype Styrkeklasse Antal Tegningsnummer Nedføringsgitter: S235JR 4 I-01 varmvalsede t=8 mm kvadratiske rør Nedføringsgitter: varmvalsede kvadratiske rør Nedføringsgitter: varmvalsede kvadratiske rør Vindgitter: varmvalsede kvadratiske rør Vindgitter: varmvalsede kvadratiske rør t=8 mm t=8 mm t=4 mm t=4 mm S235JR 4 I-01 S235JR 4 I-01 S235JR 4 I-01 S235JR 4 I Halvtagskonstruktion Halvtaget, som er placeret på fabrikationshallens østside fra modul 2 til 8 er opbygget af følgende elementer: Elementnavn Betegnelse Tværsnit Styrkeklasse Antal Tegningsnummer Å3 Tagås 75 mm x 225 mm C24 - A-06,I-02 I-06 B3 Limtræsbjælke 115 mm x 600 mm GL32h 7 I-02,I-06 B4 Limtræsrem 160 mm x 500 mm GL32h 2 I-02,I-06 B4a Limtræsrem 160 mm x 500 mm GL32h 1 I-06 S7 Limtræssøjle 160 mm x 167 mm GL24h 4 I-02,I-06, A-06 28

30 Se nærmere placering af elementer i halvtaget på Figur 8.7. Figur 8.7: Elementer i halvtaget Snelasten udgør, udover den sædvanlige fladelast, også en sneophobningslast, som beskrives nærmere i afsnittet om snelast. Vindlasten vil give tryk på halvtaget, hvis den kommer fra vest og et betydeligt træk hvis den kommer fra øst. 29

31 8.7.1 Åse [ A-06, I-02, I-06] De yderste åse udformes med en udkraget del, for at opnå beskyttelse af de yderste bjælkespær. Den resulterende dimension bliver: Konstruktionstræ C24 75mm x 225mm Denne dimension har en udnyttelsesgrad af forskydningsspændingen på 99,1 %. Åsene er eftervist i DOK.T 4.3 og deres placering fremgår af Figur Bjælkespær [I-02, I-06] Bjælkespær har en spændvidde på 12,07 m og understøttes henholdsvis af stålrammen i den ene side og en limtræsrem i den anden side. Disse får ligeledes en udkragning på en syvendedel af spændvidden af åsene, for at beskytte den langsgående rem.. Den resulterende dimension bliver: Limtræ GL32h 115mm x 600mm Bøjningsspændingen i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og bjælkespærret har en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 97,5 %. Bjælkespærrene er eftervist i DOK.T 4.4 og deres placering fremgår af Figur Rem [I-02, I-06] Reaktionerne fra spærbjælkerne bliver overført til limtræsremmen som punktlaster. Limtræsremmen understøttes af 4 limtræssøjler med en indbyrdes afstand på 9,6 meter. Limtræsremmen ligger over 28,93 m, og må derfor samles undervejs, hvilket gøres ved brug af bladsamlinger med bolte hen over hver søjle. Den resulterende dimension er: Limtræ GL32 160mm x 500mm Bøjningsspændingen i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og remmen har en udnyttelsesgrad af bøjningsspændingen på 90,5 %. Remmen er eftervist i DOK.T Søjle [A-06, I-02, I-06] Limtræssøjlerne regnes som Euler-søjler, og de i alt 4 stk. har som funktion at bære halvtaget. Den resulterende dimension bliver: Limtræ GL24 160mm x 167mm. Søjlen påkørselssikres ved at føre fundamentsskaftet 750 mm over terræn og indkapsle denne i stål. Normalkræfterne i brudgrænsetilstanden var dimensionsgivende i dette tilfælde og søjlerne har en udnyttelsesgrad af normalspændingen på 97,5 %. Søjlen er eftervist i DOK.T

32 31

33 9 Samlinger I dette afsnit redegøres for de samlinger som de projekterende har behandlet, og hvorledes disse tænkes udført. I begyndelsen af hvert afsnit, forefindes en oversigtstabel over disse samlinger, hvorefter der findes en redegørelse for de enkelte samlinger, inklusiv en tegning af disse. 9.1 Stålsamlinger I nedenstående Tabel 9.1 er angivet de behandlede samlinger, dimensioner på involverede svejsninger, bolte, navn på detaljetegning hvori samlingen illustreres, samt eventuelle bemærkninger. Tegningsnr. Betegnelse Svejsning a-mål D-07 Kipsamling 4 Bindemiddel M24 bolt 8.8,70mm Antal bindemidler D-08 Kipningsafstivninger D-09 Samling mellem gavlsøjler og stålramme 3 M16 bolt 8.8, 45mm D10 Rammehjørne D-11 Krankonsollens samling mellem stålramme og kranbjælke D-12 Nedføringsgittersamling 4 D-13 Rammefod 3 og 4 4 M16 bolt 8.8, 50mm M20 bolt 8.8, 55mm M16 ankerbolt 8.8, 500 mm Tabel 9.1: Oversigt over stålsamlinger med angivelse af detaljetegningsnummer Bemærkninger 6-4 Denne samling blev ikke dimensioneret men det er skitseret hvordan den tænkes udformet Der er 1xPL10 pr. galvsøjle Der er 10 plader pr. rammehjørne: 2xPL5 og 8xPL6 og halv-v søm Antal bolte pr. stang, 4 pr. samling Der anvendes 2xPL Samling i kip[d-07] Kipsamlingen forbinder de to dele af rammen. Da der er benyttet en to-charniersramme, skal samlingen kunne overføre bøjningsmomentet. Samlingen består af to stålplader med tykkelse på 25 mm påsvejst rammen og forbundet til hinanden via 6 M24. Da samlingen på grund af bøjningsmomentet udsættes for tryk i oversiden og træk i undersiden, er der valgt en assymmetrisk samling med 4 bolte i undersiden og 2 bolte i oversiden. Samlingen er illustreret på Figur 9.1 og er eftervist i DOK.S

34 Figur 9.1: Kipsamling Kipningsafstivninger i stålrammen[d-08] Der er foretaget kipningsundersøgelse for rammen og det findes at kipningsafstivninger er nødvendige, og det er beregnet hvor disse skal placeres. Denne beregning kan ses i DOK.S 4.1. På Figur 9.2 vises placeringen af disse kipningsaftivninger. 33

35 Figur 9.2: Placering af kipningsafstivninger Kipningsaftivningerne er ikke dimensioneret men det er besluttet hvordan de skal se ud. Dette kan ses på Figur 9.3. Figur 9.3: Kipafstivning 34

36 9.1.3 Samling mellem stålramme og gavlsøjler[d-09] Denne samling forbinder gavlsøjler til stålrammer, således at vindlasten kan overføres til vindgitteret. Samlingen består en stålplade med tykkelse på 10 mm svejst vinkelret på rammens krop og mellem flangerne. Denne plade svejses vinkelret på endnu en plade med tykkelse på 10 mm, som endelig er forbundet til gavlsøjlens flange via 4 M16 bolte. Samlingen er illustreret på Figur 9.4 og er eftervist på DOK.S 5.2. Figur 9.4: Samling mellem gavlsøjler og stålramme Denne samling er problematisk i kippen, hvor kipsamlingen kommer i karambolage med gavlsøjlesamlingen. En løsning på problemet er foreslået og er illustreret på Figur

37 Figur 9.5: Forslag til løsning kipsamling-gavlsamling problemet Rammehjørne[D-10] Rammehjørnet er valgt udført med gennemgående flanger. Det er fundet nødvendigt at forstærke rammehjørnerne med både kropsforøgende og flangeforøgende plader, for at de spændinger, der opstår i flanger og krop hidrørende fra momentet ikke overstiger bæreevnen. Detter er illustreret på Figur 9.6 og er eftervist i DOK.S 5.3. Figur 9.6: Rammehjørne 36

38 9.1.5 Samling mellem stålramme, konsol og kranbjælke[d-11] Kranbjælken forbindes til stålrammen via en krankonsol, som udføres som en 300 mm udkraget bjælke af samme tværsnit som stålrammen, nemlig IPE 450 S355JR. Kranbjælken boltes fast til konsollen med 4 M bolte som vist på Figur 9.7. Konsollen svejses fast til stålrammen og flangerne lades være gennemgående for at afstive profilet lokalt. Samlingen er eftervist i DOK.S 5.4. Figur 9.7: Krankonsollens samling mellem stålramme og kranbjælke 37

39 9.1.6 Samling mellem stålramme og nedføringsgitter[d-12] Denne samling har til formål at forbinde gitterstængerne med stålrammen og hinanden. Samlingen udføres af flere dele. Samlingen er illustreret på Figur 9.8. I første del indslidses en 12 mm stålplade i gitterstangen og disse svejses sammen. Anden del er en tosnitsbolteforbindelse, hvori førnævnte 12 mm stålplade via 2 M bolte forbindes til to 8 mm stålplader, der på samme vis forbindes til en 12 mm stålplade, der er fælles for begge gitterstænger. Endelig er denne plade påsvejst stålrammens krop. Med denne samling opnås en charnier-virkning, hvilket er forudsat i gitterets statiske system. Denne samling er eftervist DOK.S 5.5 Figur 9.8: Nedføringsgittersamling Samling mellem stålrammefod og fundament[d-13] Rammefoden forbinder stålrammen til dens fundament. Der stilles følgende krav til samlingen: 38

40 Skal kunne optage en vandret last fra stålrammen Skal kunne modvirke løft i stålrammen Stålrammen svejses på en 500x250 mm stålplade af tykkelse 15 mm. Ved ikke at benytte en meget tyk stålplade opnås en begrænset charnier-virkning, hvilket er forudsat i det statiske system for stålrammen. Det første krav opnås ved at svejse et RHS 100x100 med tykkelse 4 mm og en længde på 130 mm til stålpladen. Denne indstøbes i fundamentskaftet. Derved vil den vandrette belastning på rammen blive modsvaret af normal- og forskydningsspændinger i betonen. Det andet krav opnås ved brug af to M ankerbolte med 500 mm. Til disse svejses en 100x50 stålplade med tykkelse 15 mm. Herved modvirkes et eventuelt løft i stålrammen. Denne samling er illustreret på Figur 9.9 og er eftervist i DOK.S 5.6 Figur 9.9: Rammefod 9.2 Træsamlinger I nedenstående Tabel 9.2 er angivet de behandlede samlinger, dimensioner på involverede svejsninger, bindemidler, navn på detaljetegning hvori samlingen illustreres, samt eventuelle bemærkninger. Tegningsnr. Betegnelse a-mål Bindemiddel Antal Bemærkninger bindemidler D-01 Gerbersamling i halvtagsåse - CNA4,0x40 kamsøm 36 Her anvendes standard D-02 Bjælkesko ved stålramme og bjælkespær D-03 Tagåsanker mellem halvtagsåse og bjælkespær beslag:gerc200 4 M16 bolt 4 I bjælkeskoen anvendes PL12 - CNA4,0x40 kamsøm 11 pr. flig Her anvendes standard beslag:spf290l 39

41 D-04 Samling mellem bjælkespær og rem D-05 Bladsamling mellem rem og halvtagssøjler D-06 Forankring mellem søjle og søjlefod Tabel 9.2: Oversigt over omhandlede træsamlinger 4 M16 bolt M16 skrue - M16 bolt 8.8, 220mm 4 M16 bolt,8.8, 220mm Her anvendes 2 plade Her anvendes også 1xPL15 og 2xPL16 og Ø8 kamstål Gerbersamling mellem halvtagsåse[d-01] Til at samle åsene i halvtaget er valgt standard gerberbeslag af typen GERC200 fra Strong-Tie. Det vælges at benytte gerberbeslag placeret i momentnulpunkterne, da dette er en simpel og effektiv samling. Samlingen udsømmes fuldt med CNA4,0x50. Samlingen er illustreret på Figur 9.10 og er eftervist i DOK.T 5.1. Figur 9.10: Gerbersamling i halvtagsåse 40

42 9.2.2 Samling mellem bjælkespær og bjælkesko[d-02] Denne samling forbinder spærbjælkerne i halvtaget til stålrammen, således at spærbjælken understøttes simpelt. Samlingen er en bjælkeskoaf stålplader af tykkelse 12 mm, som bjælken hviler på, samtidig med at den holdes fast med M16 bolte i siden. Samlingen er illustreret på Figur 9.11 og er eftervist i DOK.T 5.2. Figur 9.11: Bjælkesko og bjælkespær 41

43 9.2.3 Forankring af ås til bjælkespær [D-03] Denne samling forbinder halvtagsåse til bjælkespærret via et åseanker af typen SPF 290L fra Strong-Tie, udsømmet med minimum 11 stk. CNA 4x40 i hver flig. Samlingens formål er at modvirke løft i konstruktionen. Samlingen er illustreret på Figur 9.12, og er eftervist i DOK.T 5.3. Figur 9.12: Tagåsanker mellem halvtagsåse og bjælkespær 42

44 9.2.4 Samling mellem bjælkespær og rem [D-04] Denne samling forbinder bjælkespærret til remmen via et af de projekterende designet beslag med en pladetykkelse på 12 mm, hvor formålet med samlingen er at modvirke løft i konstruktionen. Beslaget benyttes som et sæt af to med et beslag placeret på hver side af bjælkespærret. Bjælken fastholdes med 4 M16 bolte, mens der benyttes 2 M16 franske skruer i hvert beslag. Samlingen er illustreret på Figur 9.13 og er eftervist i DOK.T 5.4. Figur 9.13: Samling mellem bjælkespær og rem 43

45 9.2.5 Samling mellem rem og træsøjle [D-05] Denne samling forbinder både to remme i en bladsamling og forbinder disse til søjlen, der virker som understøtning. Formålet med samlingen er at modvirke løft i konstruktionen. Samlingen består af et beslag af pladetykkelse 16 mm på hver side af samlingen. De to remme fastholdes med 4 M16 bolte hver, og søjlen fastholdes til beslaget via 10 M16 bolte. Samlingen er illustreret på Figur 9.14 og er eftervist i DOK.T 5.5. Figur 9.14: Bladsamling i rem samt forankring til halvtagssøjler Søjlefod [D-06] Denne samling forbindersøjlen til dens fundament. Dens formål er dels at kunne optage en trykkraft fra søjlen, og dels at kunne optage trækket ved forekomst af løft i halvtagskonstruktionen. Beslaget er udstyret med en vandret stålplade med en tykkelse på 15 mm, som søjlen hviler på. Ydermere er søjlen fastholdt mellem 2 stålplader med en tykkelse på 16 mm via 10 M16 bolte, der har til formål at optage træk i søjlen. Beslaget indstøbes i fundamentsskaftet, således at der er 100 mm luft under søjlens bund af hensyn til fugtskader. 44

46 Slutteligt er på beslaget påsvejst 2 Ø8 armeringsstænger, der føres ned i fundamentet. Således er konstruktionen fastholdt mod løft. Samlingen er illustreret på Figur 9.15 og er eftervist i DOK.T 5.6. Figur 9.15: Forankring mellem søjle og søjlefod 45

47 10 Jernbetonkonstruktioner I følgende redegøres for de forskellige jernbetonkonstruktioner, der er indeholdt i projektet, herunder dimensioner og armering Betondæk [I-07] Betondækkene over værktøjslageret, værkførerkontor og toiletter er opdelt i flere plader, hver understøttet af bjælker, hvilende på fire betonsøjler. Den dimensionsgivende betonplade er over værktøjslageret, og da de resterende plader ikke er nævneværdigt mindre, vil disse følge den dimensionsgivende plade. Den dimensionsgivende plade over værktøjslageret er simpelt understøttet ved 3 sider, og indspændt i siden hvor den møder den tilstødende plade. Dette er illustreret på Figur Figur 10.1: Skitse af betondæk, dimensionsgivende plade markeret med fed Den dimensionsgivende plade får dimensionen angivet i Tabel Underside armering Overside armering Betondæk Dimensioner l x b x h: 4,4m x 4,m x 0,15m Armering på tværs Ø8/200m Armering på langs Ø8/250m omkring endeunderstøtninger Ø6/200m mellemunderstøtninger Ø6/250m Tabel 10.1: Dimension på betondæk, med armering Betondækket er eftervist i DOK.B 4.1 og kan ses på tegning I Betonbjælke [D-14] Betonbjælkerne anses som simpelt understøttede bjælker, med ensformig last. Den dimensionerede bjælke er den midterste søjle der, der er den værst belastede, da den optager lasten fra to plader. Den er egentlig en T-bjælke, da bjælken og pladen er støbt i et, men den tilnærmes til en bjælke med rektangulært tværsnit. Denne antagelse er lidt på den sikre side, men det forenkler beregningerne. 46

48 Betonbjælkernes dimensionering er som angivet i Tabel 10.2, er illustreret på Figur 10.2 og eftervist i DOK.B 4.2 Betonbjælke l x b x h: 4,4m x 0,2m x Dimensioner 0,5m overside Langsgåendearmering 2 stk. Ø10 underside Langsgåendearmering 2 stk. Ø20 Tvær armering Tværarmering ved forankring 3 stk. Ø6 Tværarmering mellem forankring Ø6/360 U-bøjle Ø20 Tabel 10.2: Dimension på betonbjælke, med armering Figur 10.2: Dimension på Betonbjælke, med armering 10.3 Betonsøjler [D-15] Den søjle, der dimensioneres for er den hårdest belastede af søjlerne, hvilket vil sige en af de midterste i værktøjslageret, som jo skal tage reaktionerne fra 3 bjælker, markeret på Figur Søjlens beregnes som en Eulersøjle. Betonsøjlernes dimensionering er som angivet i Tabel 10.3 og eftervist i DOK.B 4.3 Betonsøjle Dimensioner l x b x h: 0,2m x 0,2m x 2,8m Langsgåendearmering 4 stk. Ø10 Tværarmering Ø6/200 Tværarmering ved søjleender Ø6/120 47

49 Tabel 10.3: Dimension på betonsøjle, med armering Figur 10.3: Betonsøjle 48

50 10.4 Terrændæk I dette afsnit dimensioneres terrændækket i fabrikationshallen, efter de krav og specifikationer der er udstedet af bygherren. Dækket dimensioneres på baggrund af programmet SundDATEPS. SundDATEPS er et beregningsprogram, der udgives af Sundolitt A/S. Programmet henvender sig hovedsagelig til teknikere, ingeniører, konstruktører eller lignende med forudgående teoretisk kendskab til dimensionering af terrændæk. Gulv i fabrikationshallen støbes på stedet af beton. Det er et krav fra bygherren at terrændækket udformes sådan at den kan optage et akseltryk på 115 kn med et stødtillæg på 20 %, hvilket medfører et hjultryk på 69 kn. Det dimensionsgivende kontakttryk sættes til 0,9 MPa. Fra normen er det et krav, at dækket skal kunne optage en fladelast på 7,5kN m 2. Med disse laster bestemmes terrændækket til følgende dimensioner: B16 betondæk på 150 mm passiv i normal sikkerhedsklasse, med Ø16 kamstål Ks 410S for hver 275 mm i undersiden, med et 10 mm dæklag. 150 mm Sundolitt S60 isolering, over et terræn af morænesand. Terrændækket er illustreret på Figur 10.4: Figur 10.4: Terrændækkets opbygning For at undgå utilsigtede revner fra svind og temperaturbevægelse i betonen, opdeles terrændækket i felter. Disse felter bør ikke have et areal over 30m 2. Betondækket støbes i 6 støberækker, på langs med fabrikationshallen, hver med en bredde på 4m. Mellem disse støberækker er der fuger. Fugerne begrænser revnedannelsen, men forringer betonet og kan resultere i forskydninger mellem støberækkerne. Der anvendes normalt 3 forskellige fuge-udformninger, fortandt fuge, dornfuge og skåret fuge. Fortandt fuger mindsker forskydningerne, dornfuger anses som gennemgående armering, hvormed størstedelen af forringelserne og forskydningerne undgås, skåret fuger er så smalle at der ses bort fra forringelserne og forskydningerne. Fugerne langs støberækkerne anlægges som dornfuger. På 49

51 tværs af terrændækket skæres der fuger for hver 6m. Hvilket giver felter på 4x6m = 24m 2 < 30m 2. Figur 10.5: Pladefelter i terrændække Terrændækket er eftervist i DOK.B

52 11 Fundering Fundamentets funktion er at optage og videreføre de laster et givent konstruktionselement leverer. Lasterne overføres til jorden via direkte fundering, som den geotekniske rapport har bedømt at jordbundsforholdene er tilstrækkelig velegnede til. Figur 11.1: Funderingsplan På Tabel 11.1 fremgår en oversigt dimensioner og armering på de forskellige fundamenter. Ramme Halvtagssøjle Betonsøjle Gavlsøjle Stribe Højde [m] 0, skafts Bredde [m] 0,6 0, Længde [m] 0,3 0, Højde [m] 0,5 0,5 1,05 1,05 1,05 Fundamentshøjde Bredde [m] 2 2 0,65 0,25 0,25 Længde [m] 2 2 0,65 0,25 - højde over terræn [m] 0,15 0,75 0,15 0,15 0,15 Ø [mm] underside Afstand [mm] armering antal 2 Ø [mm] overside armering Afstand [mm] Antal 2 Skaft armering Ø [mm] 20 10*

53 antal 2 4* Dæklag [mm] U-bøjle** Ø mm 10 Tabel 11.1: Oversigt over fundamenters dimensioner og armering * indeholder ydermere armeringsbøjler. Se detaljetegning ** til optagelse at vandrette kræfter 11.1 Rammefundament [D-18] På Figur 11.2 ses rammebenets fundament. I denne er der indlagt oversidearmering, som skal optage trækpåvirkningerne rammebenet kan blive påvirket af. Undersidearmeringen optager de kræfter, der opstår når fundamentet udsættes for tryk. Lasterne føres via skaftet ned i fundamentet, der fungerer som en forankring. Rammefundamentet er eftervist i DOK.B 5.2 Figur 11.2: Punktfundament under ramme 52

54 11.2 Stribefundament [D-19] Figur 11.3 illustrerer stribefundamentet under ydervæggene. Stribefundamentet optager lasterne fra ydervæggen. Fundamentet støbes i frostfri dybde, 0,9 m under terræn, og med 0,15 m over terræn for at sikre mod indsivning af fugt i ydermuren fra terræn. Stribefundamentet er eftervist i DOK.B 5.3 Figur 11.3: Stribefundament under væg 53

55 11.3 Gavlsøjlefundament [D-20] Figur 11.4 viser punktfundamentet for en gavlsøjle. Gavlsøjlefundamentet skal kunne optage det tryk og træk vinden påvirker gavlene med, derfor indstøbes der en Ø10 U-bøjle mindst 3 m ind i terrændækket. Gavlsøjlefundamentet er eftervist i DOK.B 5.4 Figur 11.4: Punktfundament under gavlsøjle 54

56 11.4 Betonsøjlefundament [D-16] Figur 11.5 viser punktfundamentet under en betonsøjle. Betonsøjlefundamentet optager lasterne fra betonsøjlen for lasttilfælde 8. Betonsøjlefundamentet er eftervist i DOK.B 5.5 Figur 11.5: Punktfundament under betonsøjle 11.5 Halvtagsfundament [D-17] Halvtagssøjlefundamentet kan ses på Figur Fundamentet skal understøtte halvtaget, men samtidig skal det også forankre halvtaget for det store løft, som vinden kan give. Halvtagssøjlefundamentets skaft er eftervist i DOK.B 5.6 Halvtagssøjlefundamentet er eftervist i DOK.B

57 Figur 11.6: Punktfundament under halvtagssøjler 56

58 12 Kloakering På Storstrømsvej 10 i Kjersing, Esbjerg N investerer KH Smede og Maskinfabrik A/S store summer i etablering af ny fabrikshal. Det er derfor essentielt for virksomheden, at infrastruktur og forsyninger i området fungerer optimalt, herunder også kloakken. I den forbindelse skal vi sikre, at de eksisterende regnvandsledningers kapacitet kan klare den øgede tilførsel i vandmængden, som kommer fra matriklen og andre matrikler i området, som planlægges bebygget indenfor de næste 5 år. de eksisterende spildevandsledningers fysiske tilstand (tv-inspektion) er acceptabel, herunder foreslå løsninger på udbedring af eventuelle problemer. spildevand fra matriklen og andre matrikler i området, som bebygges indenfor de næste 5 år, pumpes til nedstrøms opland i en ny trykledning (over bakken mellem Br17 og Br18), herunder at dimensionere pumpestation og trykledning. Som det først er det eksisterende kloakeringssystem blevet skitseret op. Som illustreret på Figur 12.1 er der tale om separatkloakering. Figur 12.1: Separatkloakering for området For at fastlægge spilde- og regnvandsmængden har gruppen benyttet Esbjerg Kommunes spildevandsplan samt skrift 27. Dog har det i visse tilfælde været nødvendig at benytte fiktive informationer. 57

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130 Projektering af en ny fabrikationshal

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Møller & Rådgivende Ingeniører

Møller & Rådgivende Ingeniører Side 1 Statiske beregninger Tilbygning til 2 plans villa Byggeri: Tilbygning til 2 plans villa Engdalsvej 34 8220 Brabrand Arkitekt: Nørkær + Poulsen Arkitekter maa ApS Danmarksgade 33 9000 Aalborg Rekvirent:

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200

Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Tegningsliste, samlingsdetaljer til stål. T200 Interne samlinger: D101 Interne længdesamlinger. side 2 D102 på betonbagmur. side 3 D103 Mellemunderstøtning og lyd-isolering ved lejlighedsskel. side 4 D104

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august 2007. 1 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg Sohngaardsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 84 84 Fax 99 40 85 52 http://civil.aau.dk Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet Tema: Bygningens

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik Titel: Projektering Af Industribyggeri

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere