DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN

2 Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada CHE Schweiz Tjekkiet Tyskland Danmark Spanien Finland Fran GBR S GRC HU

3 LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada CHE Schweiz Tjekkiet Tyskland Danmark Spanien Finland Frankrig GBR Storbritannien GRC Grækenland Ungarn IRE Irland ISL Island Italien JPN Japan KOR Korea Nederlandene Norge NZL New Zealand POL Polen Portugal SVK Slovakiet Sverige TUR Tyrkiet UK United Kingdom USA USA MEX Mexico

4

5 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21

6 Danmark i den globale økonomi Konkurrenceevneredegørelse 21 Udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet i samarbejde med Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Beskæftigelsesministeriet Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Publikationen kan hentes på eller Omslag: Datagraf Oplag: 1. Pris: 15, inkl. moms ISSN: ISBN: Trykt udgave ISBN: Elektronisk udgave Redaktionen er afsluttet den 23. august 21 Trykt i Danmark, september 21 af: Rosendahls - Schultz Grafisk Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 1-12 DK-1216 København K Telefon: Hjemmeside:

7 INDHOLD Forord... 5 Sammenfatning... 9 I Velstand, produktivitet og arbejdsudbud Velstand Produktivitet Arbejdsudbud II Uddannelse Folkeskolen Ungdomsuddannelser Videregående uddannelser III Innovation, forskning og iværksættere Virksomhedernes forskning, udvikling og innovation Offentlig forskning og universiteter Iværksættere IV Konkurrence Konkurrence V Solidt fundament for vækst Fleksibelt arbejdsmarked Sund samfundsøkonomi Effektiv offentlig service og regulering Velfungerende finansielle markeder Åbenhed over for omverdenen VI Klima og miljø Klima og miljø VII Sammenhængskraft Sammenhængskraft Appendiks 1 Målemetode Appendiks 2 Nye initiativer Appendiks 3 Status for regeringens mål

8

9 FORORD Forord Danmark er et af verdens rigeste lande, men sådan vil det ikke nødvendigvis være i fremtiden. Danmark er gradvist sakket agterud, og den udvikling vil fortsætte, hvis ikke vi får den danske vækst op i gear. Regeringen har derfor sat vækst på dagsordenen og sat det ambitiøse mål, at Danmark skal være et af de 1 rigeste lande i verden i 22. Ikke fordi materiel velstand nødvendigvis er et mål i sig selv. Men fordi det er en forudsætning for at opfylde vores ønsker på andre områder: Gode muligheder for at udfolde sig for den enkelte og som familie, et trygt samfund, offentlig service af høj kvalitet og et rent miljø. Vores samfund hviler på et fundament af dygtige og idérige virksomheder. Uden indtjening og vækst i den private sektor kan vi ikke udvikle det danske samfund. Så enkelt er det. Derfor skal de danske virksomheder have gode og konkurrencedygtige betingelser for at skabe vækst og arbejdspladser. Siden beskæftigelsen toppede i 28, har Danmark mistet 2. private arbejdspladser. Det er derfor afgørende, at det er attraktivt at investere og skabe nye, vellønnede job i Danmark. Vi kan ikke forudse, hvor arbejdspladserne vil være om 1 år. Og beslutningen om udvikling af nye produkter, investeringer i ny teknologi eller om at ansætte nye medarbejdere træffes bedst ude i de enkelte virksomheder. Men virksomhedernes beslutninger påvirkes af de vækstvilkår, vi stiller til rådighed. det går med de centrale vilkår for vækst i Danmark sammenlignet med de øvrige -lande. Danmark har på flere områder et godt udgangspunkt for at skabe fornyet økonomisk vækst. Men der er også områder, hvor udviklingen begrænser mulighederne for at skabe vækst i den private sektor: Væksten i produktiviteten har i en årrække været svagere end i udlandet, mens lønstigningerne har været højere Der skabes for få nye vækstvirksomheder i Danmark Fornyelse og innovation er ikke i top, og andre lande er ved at indhente Danmarks uddannelsesforspring Den årlige arbejdstid er lav, og der er udsigt til demografisk modvind Der er behov for at skærpe konkurrencen i Danmark, og en stor del af den samlede arbejdskraft anvendes i den offentlige sektor Regeringen arbejder for at finde løsninger på de vækstudfordringer, Danmark står overfor. Regeringen vil derfor fortsætte vækst- og reformkursen og vil allerede i efteråret præsentere en række initiativer. Det langsigtede mål er at skabe erhvervsvilkår i Danmark, der kan måle sig med de bedste i Europa. Regeringen I Konkurrenceevneredegørelse 21 gør regeringen for femte gang status over Danmarks konkurrencekraft. På baggrund af de seneste, internationalt sammenlignelige data giver redegørelsen en vurdering af, hvordan 5

10

11 SAMMENFATNING Vækstudfordringen 9 Et solidt fundament 9 Udfordringerne 1 Vækst- og reformkurs 12 Velstand 15 Produktivitet 16 Arbejdsudbud 17 Folkeskolen 18 Ungdomsuddannelser 19 Videregående uddannelser 2 Innovation og fornyelse 21 Offentlig forskning 22 Nye vækstvirksomheder 23 Konkurrence 24 Fleksibelt arbejdsmarked 25 Sund samfundsøkonomi 26 Effektiv offentlig service og 27 regulering Velfungerende finansielle markeder 28 Åbenhed over for omverdenen 29 Klima og miljø 3 Sammenhængskraft 31

12

13 SAMMENFATNING Vækstudfordringen Danmark har en stor vækstudfordring. Den økonomiske vækst i Danmark har i det seneste årti været blandt de laveste i landene. De rigeste lande er rykket fra Danmark. I 28 havde de fem rigeste lande et gennemsnitligt BNP per indbygger, der var ca. 25 pct. højere end i Danmark. Den globale krise har skærpet vækstudfordringen yderligere. Siden beskæftigelsen toppede i 28, har Danmark tabt næsten 2. arbejdspladser i det private erhvervsliv. Det er ikke muligt at forudsige, hvor fremtidens vækst og arbejdspladser bliver skabt. Den nødvendige fornyelse og omstilling skal ske i virksomhederne. Statens rolle er at skabe de rammer og vilkår, der understøtter høj vækst og gør det attraktivt at investere og skabe vellønnede job i Danmark. Konkurrenceevneredegørelse 21 måler vækstvilkårene i Danmark. Hvordan ligger Danmark i forhold til andre lande, og hvordan har vækstvilkårene udviklet sig? Et solidt fundament Danmark har på flere områder et godt udgangspunkt for at skabe økonomisk vækst. Den danske velstand er fortsat høj, om end Danmark sakker agterud i forhold til andre lande. Det danske samfund er præget af en stærk sammenhængskraft. Danmark har en udbygget infrastruktur, en veluddannet arbejdsstyrke og en relativt velfungerende offentlig sektor. Kvaliteten i den offentlige regulering er blandt de bedste i, og erhvervslivets administrative byrder er reduceret betydeligt de senere år. Skiftende regeringer har haft fokus på at sikre en sund og stabil samfundsøkonomi. Da den internationale økonomiske krise ramte dansk økonomi, var den offentlige gæld i Danmark blandt de tre laveste i -landene. Danmark kunne derfor gennemføre en omfattende indsats for at afbøde virkningerne af krisen. Og med Aftale om genopretning af dansk økonomi fra foråret 21 sikres det, at de offentlige finanser atter kommer tilbage på sporet. Selv om ledigheden er steget som følge af krisen, er den danske ledighed stadig relativt lav. Det vidner om et fleksibelt arbejdsmarked, hvor virksomhederne har muligheder for at tilpasse sig skiftende produktionsforhold. De finansielle markeder er ved at blive normaliseret efter den finansielle krise, og Danmark samarbejder i internationalt regi for at tilpasse rammevilkårene til de skiftende vilkår. Endelig har de danske virksomheder traditionelt været dygtige til at gøre sig gældende på de internationale markeder og gribe de muligheder, globaliseringen byder på. Sammenhængskraft VÆKST Bedre klima og miljø Højere arbejdsudbud Øget vækst i produktivitet Arbejdsudbud Arbejdstid Uddannelse Innovation og fornyelse Konkurrence Fleksibelt arbejdsmarked Sund samfundsøkonomi Effektiv off. service og regulering Velfungerende finansielle markeder Åbenhed over for omverdenen 9

14 SAMMENFATNING Udfordringerne Der er imidlertid også en række områder, hvor Danmark står over for betydelige udfordringer, hvis væksten skal styrkes. Svag produktivitetsvækst og høje lønstigninger Styrket vækst skal primært komme fra en øget vækst i produktiviteten. Danmark er i forvejen udfordret på dette område. Når velstanden i Danmark det seneste årti er vokset forholdsvis langsomt sammenlignet med andre rige lande, er det fordi danskerne ikke i samme grad som i udlandet er blevet bedre til at skabe værdi per arbejdstime. I de sidste ti år har kun Italien har haft en svagere produktivitetsudvikling end Danmark, se figur Figur 1 Produktivitetsvækst, Pct. 27 (26) CHE MEX CAN AUS NZL JPN GBR USA ICE GRE IRE POL KOR SLV Anm.: Gennemsnitlig årlig vækst i BNP per arbejdstime i faste priser. Kilde: Stat. og Statistikbanken. Væksten i produktiviteten er aftaget markant i Danmark siden midten af 199'erne. Den svage danske produktivitetsvækst de senere år hænger især sammen med en svag vækst i serviceerhvervene under ét og i byggeriet. Den svage produktivitetsvækst i Danmark betyder, at der i de fem bedste -lande i dag skabes næsten 35 pct. mere værdi per arbejdstime end i Danmark. I 1995 var tallet omkring 1 pct., se figur Figur 2 Afstanden til de fem mest produktive lande er øget, Afstand til top 5, pct Anm.: Udvikling i købekraftskorrigeret BNP per arbejdstime i løbende priser. Kilde: National Accounts. Hvis den danske produktivitetsvækst fortsætter i samme lave gear som de senere år, er der udsigt til, at velstandsniveauet i Danmark vil bevæge sig fra at være blandt de højeste i ned mod gennemsnittet, se figur 3. Figur 3 Svag produktivitetsvækst giver risiko for faldende velstandsplacering Indeks (=1) 15 Gns. top Anm.: Fremskrivning baseret på s vækstscerede lande er ikke fuldt sammenfaldende med lande- narium frem til 225. Se i øvrigt boks 1.1. Inkludene i figur 1 og figur 2. Kilde:, Economic Outlook no. 87, juni 21 og egne beregninger Et sådant scenarium betyder ikke alene relativt lavere forbrugsmuligheder for den enkelte dansker, men vil også have negative 1

15 SAMMENFATNING konsekvenser for kvaliteten og omfanget af den offentlige service, samfundet kan stille til rådighed for borgerne. Behovet for at styrke væksten i produktiviteten forstærkes yderligere af, at dansk erhvervsliv i en årrække har stået over for højere lønstigninger end virksomheder i udlandet, se figur 4. Figur 4 Højere lønstigninger i Danmark end i udlandet, Pct Danmark Udlandet Anm.: Der er anvendt effektive kronekursvægte til sammenvejning af lønudviklingen i udlandet (de 21 -lande, Danmark handler mest med). Kilde: Finansministeriet (21): Økonomisk Redegørelse maj 21. Kombineret med den svage produktivitetsudvikling svækker det Danmarks lønkonkurrenceevne og giver danske virksomheder vanskelige vilkår både på eksportmarkederne og på de konkurrenceudsatte dele af hjemmemarkedet. Lav årlig arbejdstid Traditionelt har en stigning i arbejdsudbuddet bidraget til væksten i Danmark. Men nu er Danmark i en situation, hvor demografien trækker i den modsatte retning. Samtidig ligger det danske gennemsnitlige arbejdsudbud per indbygger i den laveste halvdel blandt -landene. Mange deltager på arbejdsmarkedet, men blandt de beskæftigede er arbejdstiden lav sammenlignet med andre lande Uden nye reformer er der udsigt til, at arbejdsudbuddet stagnerer i de kommende år på et niveau, der er lavere end i perioden før den økonomiske krise. Indsnævret uddannelsesforspring Danmark er et af de lande, der samlet set bruger flest ressourcer på uddannelse i forhold til BNP. Men det uddannelsesforspring, som Danmark tidligere har haft, er blevet indsnævret. Samtidig har Danmark en forholdsvis lille andel af dygtige elever i folkeskolen, og de faglige færdigheder blandt de dygtigste er ikke på niveau med andre lande. Til gengæld er de faglige færdigheder blandt de svageste elever over eller på niveau med færdighederne blandt de svageste elever i andre lande. Endelig er det en selvstændig udfordring at tiltrække og navnlig fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Behov for mere fornyelse og innovation Fornyelse og udvikling er middelmådig i Danmark trods store offentlige investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Mere end 6 pct. af de danske virksomheder har ikke introduceret nye produkter eller processer i de seneste tre år. Danmark bruger mange ressourcer på offentlig forskning, men Danmark ligger fortsat ikke blandt de bedste lande, når det kommer til nyttiggørelse og kommercialisering af forskningsresultaterne. For få nye vækstvirksomheder Vækst forudsætter både, at der skabes nye vækstvirksomheder, og at flere af de eksisterende små og mellemstore virksomheder kommer ind i solide vækstforløb. Danmark har mange virksomheder, der starter op, og en stor underskov af mindre virksomheder. Men Danmark er stadig ikke blandt de lande, der skaber flest nye vækstvirksomheder. 11

16 SAMMENFATNING For lidt konkurrence og stor offentlig sektor Konkurrencen i Danmark er ikke så skarp som i andre vestlige lande. Danmark har de højeste forbrugerpriser blandt landene, selv når der korrigeres for moms, afgifter og velstandsniveau. En tredjedel af de danske beskæftigede er ansat i den offentlige sektor, og de offentlige serviceudgifter udgør næsten 3 pct. af BNP. Det er de højeste i. Med en stor offentlig sektor og en del private brancher, som ikke er udsat for større internationalt konkurrencepres er en relativ lille del af dansk produktion udsat for konkurrence, som normalt er en central drivkraft for vækst og fornyelse. Utilstrækkelig konkurrence kan være en del af forklaringen på den svage produktivitetsudvikling i de private serviceerhverv de senere år. Grøn omstilling af dansk økonomi Danmark har fastsat ambitiøse mål på klimaområdet. Målene ligger i forlængelse af den indsats, der forgår på globalt plan om at imødegå de negative konsekvenser af klimaforandringer. En grøn omstilling af dansk økonomi indebærer både store udfordringer og nye muligheder. Danmark har et godt udgangspunkt, idet den danske produktion er meget energieffektiv og dermed klimavenlig. Vækst- og reformkurs Den tiltagende globalisering betyder, at arbejdskraft, virksomheder, investeringer og varer flytter lettere over grænserne. Det skærper konkurrencen om investeringer og job og stiller krav til Danmarks konkurrenceevne, fleksibilitet og omstillingsparathed. Regeringen satte udfordringen på dagsordnen med nedsættelsen af Globaliseringsrådet i 25. Siden da har regeringen taget en lang række initiativer for at styrke Danmarks konkurrencekraft. Globaliseringsstrategien fra 26 indeholdt mere end 3 initiativer møntet på at styrke Danmarks velstand og konkurrencekraft. Blandt andet ved at styrke rammerne for uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri. Velfærdsreformen fra 26 finansierede en række initiativer i Globaliseringsstrategien og var i kraft af det øgede arbejdsudbud samtidig et vigtigt og nødvendigt skridt for at finansiere velfærdssamfundet på sigt. Tilsvarende har initiativerne i Jobplanen fra 28 øget tilskyndelsen til at arbejde frem for at være på overførselsindkomst, og Flere unge i uddannelse og job fra 29 har styrket mulighederne for at fastholde unge i uddannelse eller job. 12

17 SAMMENFATNING Mål nr. 5 Velstand (BNP) Produktivitet Arbejdsudbud Uddannelse Faglige færdigheder i folkeskolen Andel med ungdomsuddannelse Andel med videregående uddannelse Innovation og fornyelse Produkt- og procesinnovative virksomheder Statslige udgifter til forskning og udvikling Nye vækstvirksomheder Konkurrence Priser (velstandskorrigeret)* Offentlige finanser, administration og regulering Strukturel offentlig saldo Offentlig gæld Offentlig administrations effektivitet Kvalitet i offentlig regulering Effektive markeder Lav strukturledighed Effektivt kreditmarked Effektivt aktiemarked Åbenhed Direkte udenlandske investeringer i International handel Klima og miljø Bruttoenergiforbrug som pct. af BNP Kvælstofsforbrug Sammenhængskraft Små indkomstforskelle Anm: Stor markering angiver Danmarks placering i seneste dataår. angiver -gennemsnit i seneste dataår. Det 5. bedst placerede -land er sat til indeks 1. Nedre grænse er 6 pct. af afstanden til indekstal for det dårligst placerede -land. * er baseret på syv sammenlignelige EU-lande. Markeringer yderst til højre og venstre er udtryk for, at placeringen sprænger skalaen. 13

18 SAMMENFATNING Kommunalreformen fra 27 har tegnet et nyt Danmarkskort og bidrager sammen med initiativerne i Kvalitetsreformen til at udvikle den offentlige sektor med hensyn til kvalitet og effektivitet. Energiaftalen fra 28 opstiller en række ambitiøse mål for Danmarks energipolitik frem mod 225 og indeholder en række konkrete initiativer møntet på at forbedre klima og miljø. Selskabsskatten er lempet ad to omgange, senest i 27, og skatten på arbejde er sat ned i både 24, 27 og 29. Den seneste skattereform indebærer en markant reduktion af skatten på den sidst tjente krone og øger både tilskyndelsen til at arbejde mere og bedre og tilskyndelsen til at tage en uddannelse. Skattereformen er fuldt finansieret og styrker de offentlige finanser fra 213. Bank-, Kredit og Erhvervspakken har sammen med en ekstraordinært lempelig finans- politik bidraget til at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise for dansk økonomi. Regeringen har i foråret 21 indgået Aftale om genopretning af dansk økonomi. Aftalen styrker de offentlige finanser med 26 mia. kr. frem mod 215 og understøtter dermed tilliden til dansk økonomi, et godt investeringsklima og lavere renter. Regeringen giver høj prioritet til arbejdet med at håndtere de vækstudfordringer, Danmark står over for. Regeringen har på den baggrund nedsat et Vækstforum, som skal analysere og vurdere, hvordan vi tager hånd om disse udfordringer og ruster dansk økonomi til fornyet vækst. Regeringen fortsætter derfor vækst- og reformkursen og vil allerede i efteråret præsentere en række initiativer. Det langsigtede mål er at skabe erhvervsvilkår i Danmark, der kan måle sig med de bedste i Europa. Vækst- og reformkurs Globaliseringsstrategi 215-plan Velfærdsreform Kommunalreform Kvalitetsreform Investeringer i anvendt borgernær teknologi Lavere skat på arbejde Lavere selskabsskat Jobplan Energiaftale Bankpakke Skattereform Kreditpakke Øgede anlægsinvesteringer Grøn vækst Erhvervspakke Flere unge i udd. og job Genopretningsaftale

19 SAMMENFATNING Velstand Det er regeringens mål, at Danmark i 22 skal være et af verdens 1 rigeste lande. Høj velstand er forudsætningen for den enkeltes udfoldelsesmuligheder og sætter standarden for kvalitet og omfang af den offentlige service, der kan stilles til rådighed for borgerne. Danmarks velstandsplacering er under pres. I de senere år er afstanden til de rigeste lande øget, og Danmark er rykket ud af top ti. Målt på BNP per indbygger er Danmark faldet fra en 5. plads i 1998 til en 11. plads i 28, se figur 5. Figur 5 BNP per indbygger, 28 USA CHE IRE AUS CAN ISL 11 (11) UK JPN GRC NZL KOR SVK POL MEX TUR BNP per indb., 1. PPP USD Anm.: Købekraftskorrigeret BNP per indbygger i løbende priser opgjort i 1. USD. Norges placering skyldes især stor olieproduktion. Kilde: Stat. og IMF WEO database. Faldet afspejler, at den danske BNP-vækst har haft svært ved at følge med de andre -lande. Danmark er et af de fem -lande, der har haft den laveste årlige BNP-vækst fra 1998 til 28, se figur 6. Figur 6 Gennemsnitlig årlig BNPvækst per indbygger, SLV KOR POL IRE GRE ISL TUR UK NL D CAN MEX NZL AUS USA CHE JPN 25 (24) Pct. Anm: Ved beregningen af Danmarks placering er væksten for perioden 1998 til 28 sammenlignet med væksten for 1997 til 27. Kilde: Stat.. Hvis velstandsniveauet i Danmark også fremover vokser mindre end i de lande, vi normalt sammenligner os med, vil også forbrugsmulighederne for den enkelte dansker vokse langsommere end i udlandet, fordi svagere vækst på sigt vil slå igennem på både lønniveauet og niveauet for de offentlige indkomstoverførsler. Samtidig vil det have konsekvenser for kvaliteten og omfanget af den offentlige service, samfundet kan stille til rådighed for borgerne. Læs mere i kapitel 1. 15

20 SAMMENFATNING Produktivitet Når BNP-væksten i Danmark har haft svært ved at følge med de bedste lande i, skyldes det en betydelig lavere vækst i produktiviteten. Det gælder både i forhold til lande, hvor det samlede velstandsniveau er højere, og i forhold til lande med lavere velstandsniveau end i Danmark. Kun Italien har haft lavere vækst i produktiviteten de seneste 1 år, se figur 7. Figur 7 Produktivitetsvækst, SLV KOR POL CZ E IRE GRE ICE USA GBR JPN NZL AUS CAN MEX CHE 27 (26) Kilde: Stat.. Pct. I 1995 lå det danske produktivitetsniveau på en 7. plads blandt -landene. I 28 er Danmark faldet tilbage på en 12. plads. Produktiviteten i Danmark er stadig lidt højere end gennemsnittet for -landene, men afstanden til de bedste lande er øget betydeligt, se figur 8. I de fem bedste -lande skabes der i dag ca. 35 pct. mere værdi per arbejdstime end i Danmark. Figur 8 Produktivitetsniveau, 1995 og 28 Arbejdsproduktivitet 1995 Arbejdsproduktivitet 28 USA IRE USA 7 CHE CA N IRE AUS UK ISL JPN NZ L GRE MEX SLV KOR POL UK CHE 12 AUS CAN ISL JPN GRE NZL SLV KOR POL MEX Tusind dollars Anm.: Købekraftskorrigeret BNP per arbejdstime i løbende priser relativt til det amerikanske niveau. Kilde: Stat.. Opgaven med at få løftet produktivitetsvæksten knytter sig i særlig grad til serviceerhvervene og byggeriet. De er ikke på samme måde som industrien udsat for international konkurrence. Det kan være en del af forklaringen på, at de ikke har øget produktiviteten væsentligt siden midten af 199 erne. Læs mere i kapitel 2. 16

21 SAMMENFATNING Arbejdsudbud Et øget arbejdsudbud vil ligesom en øget produktivitet kunne styrke velstanden. Uden nye initiativer er der udsigt til, at arbejdsudbuddet stagnerer i de kommende år på et niveau, der er lavere end i perioden før den økonomiske krise, se figur 9. Figur 1 Arbejdsudbud per årig, 28 Timer per årige (16) Figur 9 Arbejdsudbud per årig, Arbejdstimer per år ISL KOR GRC NZL CAN CHE AUS JP N USA POL UK SVK MEX IRE NO R DE U Anm.: Antal arbejdstimer per årig, se anmærkning til figur 3.1 og 3.2. Kilde: Danmarks Statistik (Nationalregnskabet), ADAM s databank, Finansministeriet og egne beregninger. I 28 lå det samlede arbejdsudbud i Danmark på en 16. plads blandt -landene. Det er under gennemsnittet i, og der er dermed et stykke vej op til de bedste lande, se figur 1. Anm.: Det samlede arbejdsudbud angiver antallet af arbejdstimer per årig, se anmærkning til figur 3.1. Kilde:.STAT, Danmarks Statistik og egne beregninger. Når det samlede arbejdsudbud kun ligger i midterfeltet, skyldes det, at arbejdstiden per beskæftiget i Danmark er blandt de laveste i. Det afspejler, at Danmark er blandt de lande, hvor den aftalte arbejdstid er kortest, men også at danskerne har mere ferie, og at flere er på deltid. Arbejdstiden i Danmark har halet ind på de øvrige lande siden midten af 199 erne. Det skyldes især, at arbejdstiden er faldet i andre lande. Siden 2 har arbejdstiden per beskæftiget været stort set uændret i Danmark. Arbejdsudbuddet kan styrkes på to måder enten ved at flere deltager på arbejdsmarkedet (øget erhvervsfrekvens) eller ved at øge arbejdstiden. I 28 havde Danmark den tredje højeste erhvervsfrekvens i. Siden midten af 199 erne har de øvrige -lande imidlertid indhentet omkring en tredjedel af Danmarks forspring. Læs mere i kapitel 3. 17

22 SAMMENFATNING Folkeskolen Danmark er blandt de lande, der bruger flest penge på folkeskolen målt på udgifter per elev. Elevernes faglige færdigheder synes imidlertid ikke at stå mål med de betydelige midler, samfundet investerer i folkeskolen. Det er regeringens mål, at danske skolebørn i 22 skal være i top fem internationalt både i læsning, matematik, naturfag og engelsk. Sammenlignet med elever i andre lande er 15-årige danske elevers læsefærdigheder gennemsnitlige, se figur 11. Figur åriges læsefærdigheder, 26 KOR CAN NZL IRE AUS POL CHE JPN UK ISL SVK GRC TUR MEX 15 (16) Kilde:, PISA 26. PISA-score Det samme gælder i naturfagene. I matematik placerer danske elever sig over gennemsnittet, men de faglige færdigheder rækker ikke til en placering i top 5. Samtidig adskiller Danmark sig ved at have færre dygtige elever end mange andre lande. I læsning ligger andelen af dygtige danske elever under gennemsnittet for landene og under lande som fx Finland, Sverige og Nederlandene, se figur 12. Figur 12 Andelen af dygtige elever i læsning, 26 KOR CAN NZL IRE AUS POL JPN CHE USA UK ISL SVK GRC TUR MEX 2 (21) Kilde:, PISA 26. Pct. af de 15-årige I matematik og naturfagene ligger andelen af dygtige elever i Danmark også kun lige omkring eller under -gennemsnittet. Til gengæld er andelen af danske elever med svage faglige færdigheder forholdsvis lav sammenlignet med andre -lande. Læs mere i kapitel 4. 18

23 SAMMENFATNING Ungdomsuddannelser Andelen af en ungdomsårgang, der gennem- fører en ungdomsuddannelse, er steget. Der er imidlertid udsigt til, at udviklingen vil stagnere, medmindre de unges uddannelsesadfærd ændrer sig. Figur årige med mindst en ungdomsuddannelse, 27 Pct. af årige (8) 1 8 Det er regeringens mål, at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 215. Med den uddannelsesadfærd, der var i uddannelsessystemet i 28, forventes godt 84 pct. af en ungdomsårgang at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, se figur 13. Figur 13 Forventet gennemførelse 25 år efter 9. klasse, Pct. af årgang Regeringens mål i 215 Mindst en ungdomsuddannelse Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. 1 I international sammenligning ligger Dan- andelen mark i midterfeltet, når det gælder af årige med mindst en ungdomsuddannelse, se figur 14. Næsten alle unge går før eller siden i gang med en ungdomsuddannelse, men en del falder fra igen. Frafaldet er størst på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Her fuldfører mindre end halvdelen uddannelsen, og fuldførelsesprocenten er faldet med omkring 1 pct.point siden årtusindskiftet, se figur KOR JPN SVK POL CAN CHE USA IRE AUS NZL GRC UK ISL MEX TUR Kilde:, Education at a Glance, 29. Det store frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal blandt andet ses i lyset af, at erhvervsskoleeleverne generelt har svagere faglige forudsætninger med fra folkeskolen end gymnasieeleverne. Mens hver sjette af de 16½-årige erhvervsskolelever ikke havde tilstrækkelige læsefærdigheder i 26, gjorde det samme sig gældende for mindre end 1 pct. af gymnasieeleverne i samme aldersgruppe. Figur 15 Fuldførelse af erhvervsrettet ungdomsuddannelse, 2-28 Pct. af eleverne Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. På de gymnasiale ungdomsuddannelser er det langt hovedparten, der fuldfører Læs mere i kapitel 5. 19

24 SAMMENFATNING Videregående uddannelser Stadig flere unge får en videregående uddannelse. I dag har godt hver tredje af de årige en videregående uddannelse, og andelen forventes at stige yderligere de kommende år. Danmark ligger imidlertid ikke blandt de bedst placerede -lande, se figur 16. Figur årige med en videregående uddannelse, 27 Pct. af årige 6 6 I mange andre europæiske lande har hovedparten af de studerende færdiggjort deres uddannelse, når de fylder 25 år. Det gælder ikke danske unge. Danske studerendes relativt sene alder ved færdiggørelse skyldes især, at de typisk er ældre end studerende i andre lande, når de går i gang med deres uddannelse. Herudover kommer ekstra tidsforbrug i form af studieskift og forsinkelse undervejs i uddannelsen. Tidligere færdiggørelse vil være forbundet med betydelige gevinster for både samfundet og den enkelte (9) Andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse, er steget kraftigt set over en længere årrække. Men de seneste år har andelen ligget relativt stabilt, se figur KOR CAN JPN NZL IRE AUS USA UK CHE ISL POL GRC MEX SVK TUR Kilde:, Education at a Glance, 29. Det kan blandt andet afspejle, at danske unge fortsat bliver senere færdige med deres uddannelse, se figur 17. Figur år eller yngre ved gennemførelse, 27 Pct. af de studerende Figur 18 Forventet gennemførelse 25 år efter 9. klasse, Pct. af årgang Regeringens mål i 215 Videregående uddannnelse TUR GRC UK SVK POL 15 (15) Kilde: Eurostat og egne beregninger. CHE ISL Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Det er regeringens mål, at mindst 5 pct. af alle unge skal gennemføre en videregående uddannelse i 215. Givet uddannelsesadfærden i 28 forventes knap 47 pct. af en ungdomsårgang at gennemføre en videregående uddannelse. Det kraftigt stigende optag til de videregående uddannelser i 29 og 21 betyder, at andelen kan stige yderligere. Læs mere i kapitel 6. 2

25 SAMMENFATNING Innovation og fornyelse Danske virksomheders evne til at gøre sig gældende på de globale markeder afhænger i høj grad af virksomhedernes innovation, dvs. deres fornyelse af produkter, processer, markedsføring, organisering mv. En række indikatorer peger på, at fornyelsen i de danske virksomheder er mindre end hos de udenlandske konkurrenter. Det kan være en del af forklaringen på de seneste års svage danske produktivitetsvækst. Omkring 5 pct. af omsætningen i danske virksomheder kommer fra produkter, der er nye for markedet. Det er mindre end i de fleste andre -lande. Over 6 pct. af de danske virksomheder har ikke introduceret nye produkter og/eller processer de seneste tre år. Det betyder, at Danmark ikke kan følge med de mest innovative lande, se figur 19. Figur 19 Produkt- og/eller procesinnovative virksomheder, Pct. af alle virksomheder (6) Figur 2 Produkt- og/eller procesinnovative virksomheder, Pct. af alle virksomheder <5 ansatte ansatte >249 ansatte Anm.: Andel af de adspurgte virksomheder, der har indført produkt- og/eller procesinnovation inden for de seneste tre år. Kilde: Danmarks Statistik. Adgang til højtuddannede medarbejdere er vigtig for fornyelse i erhvervslivet. Andelen af højtuddannede i det private erhvervsliv er steget i Danmark de senere år. Andelen ligger imidlertid fortsat lavere end i en række andre lande, se figur 21. Figur 21 Højtuddannede i den private sektor, 28 Pct. af ansatte i den private sektor (-) 3 2 IRE GRC TUR SVK POL Anm. Virksomheder, der har introduceret nye produkter og/eller processer. For er data fra Kilde: Eurostats Community Innovation Survey (Den europæiske innovationsundersøgelse). Andelen af virksomheder, der ikke er innovative, er væsentlig højere blandt små og mellemstore virksomheder end blandt store virksomheder, se figur 2. 1 IRE CHE UK ISL GRC Anm.: Ansatte i den private sektor med en videregående uddannelse. Kilde: Specialkørsel fra Eurostat (Labour Force Survey). Læs mere i kapitel

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Danmark i den globale økonomi Konkurrenceevneredegørelse 28 Udarbejdet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere