Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Halvårsregnskab pr. 30. juni Præsentation af arbejdsmarkedsområdet Ansøgning om godkendelse af etablering af sprogcenter Status på sygedagpengeområdet Orientering om hjælp til betaling af husleje Godkendelse af Beskæftigelsesplan Orientering om træffetidssager Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 14/782 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 14/783 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om møde i KL s partnerskab på beskæftigelsesområdet og frivillighedsmessen. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om forsikringsforhold i forbindelse med virksomhedspraktik. Arbejdsmarkedschefen orienterede om svar på spørgsmål om sygedagpenge fra sidste møde, KL s JobCamp, arbejdet med at arrangere en studietur for udvalget, sygedagpengereformen og flygtningekvoten for BILAG: 1 Åben Orientering om regler for lukning af sygedagpengesager /14 3

5 3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 13/11371 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2014 og udviklingen i aktivitetstallene foretaget vurderinger i forhold til det forventede regnskab for På det lovbundne område forventes fortsat et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at en række reformer er under implementering, samt at den ved budgetlægningen indregnede effekt af den forkortede dagpengeperiode endnu ikke er blevet fuldt indfaset. At budgettet trods dette forventes overholdt skyldes den fortsat positive udvikling på sygedagpengeområdet samt en forventning om, at effekten af den forkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige vil slå igennem i løbet af året. Der forventes på driften følgende mer- og mindreudgifter: Funktion Afvigelse Afvigelse i alt Integration -1 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontante ydelser 3 A-dagpenge til forsikrede ledige -5 Uddannelsesordning for forsikrede ledige -2 Arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige -5 Ressourceforløbsydelse 5 Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 Udgifter til mentorordning -3 Seniorjobordningen 3 Afvigelse i alt 2 Alle tal i netto mio. kr. (- = merforbrug, + = mindreforbrug) Integration -1 4

6 Siden vedtagelsen af budgettet for 2014 er Hvidovre Kommune blevet tildelt yderligere kvoteflygtninge. Udgifter til disse kvoteflygtninge er ikke indregnet i budgettet. På baggrund af forbrugsudviklingen, og med forventningen om at der ikke kommer en yderligere tilgang af flygtninge og indvandrere til ordningen i år, forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr Kontante ydelser Med Finansloven for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale om en uddannelsesordning for forsikrede ledige, der havde opbrugt deres dagpengeret i Aftalen betød, at målgruppen havde ret til uddannelsesydelse samt ret til relevant uddannelse under ordningen. Ordningen blev udfaset ved udgangen af juli For Hvidovre Kommune betød ordningen i 2014 merudgifter på 2,0 mio. kr. Kommunen kompenseres helt eller delvist for merudgiften via budgetgarantien. Siden 1. januar 2014 har det været muligt for alle der mister dagpengeretten og som ikke har ret til særlig uddannelsesydelse, at modtage arbejdsmarkedsydelse. Ordningen er midlertidig og forventes udfaset frem mod sommeren Der forelå meget få oplysninger om arbejdsmarkedsydelsen ved budgetvedtagelsen for 2014 og udgifterne hertil er derfor ikke indregnet i budgettet. Data for området er endnu sparsomme men på baggrund af forbrugsudviklingen forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. på ordningen. Samtidig forventes et merforbrug på A-dagpenge til forsikrede ledige på 5,0 mio. kr. Budgettet for A-dagpenge er beregnet på grundlag af en forventning om, at der i 2014 ville være udgifter til 850 forsikrede ledige. Imidlertid har der gennemsnitligt været 940 fuldtidspersoner på A-dagpenge i første halvår, et tal som ligger tæt på gennemsnittet for Merforbruget skyldes således, at der ikke er kommet så mange forsikrede ledige i arbejde, som forventet ved budgetlægningen, samtidig med, at der i Hvidovre Kommune er færre der har mistet retten til A-dagpenge end i Østdanmark som helhed. Ledighedsprocenten i Hvidovre er dog den laveste på Vestegnen og 0,5 procentpoint lavere end den samlede ledighed i Region Hovedstaden. Der forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på sygedagpengeområdet. Antallet af sygedagpengemodtagere er lavere end forventet ved budgetlægningen. Årsagen til faldet er, at Jobcenteret har gjort en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengesager. 1. juli trådte dele af reform af sygedagpengeområdet i kraft. Reformen ventes på sigt at betyde forskydninger mellem en række ydelser, herunder sygedagpenge og ressourceforløbsydelse. Men de økonomiske konsekvenser af reformen er usikre da datagrundlaget på nuværende tidspunkt er meget begrænset. Med vedtagelsen af reform af lov om fleksjob og førtidspension blev der i 2013 indført en ny ydelse, ressourceforløbsydelse, til forsørgelse af personer, der er visiteret til ressourceforløb. Tilgangen til ordningen har været langsom, men støt stigende i gennem 2013 og den første halvdel af I juni 2014 er der 103 personer på ordningen. Tilgangen til ordningen forventes fortsat at stige i den resterende del af 2014 og i 2015, ikke mindst på grund af sygedagpengereformen, som også betyder en stigende tilgang til ordningen. Dog forventes forbruget ikke at nå forventningen som lå til grund for budgettet. Der forventes derfor et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Som følge af Kontanthjælpsreformen har kommunen stigende udgifter til mentorer, og der forventes på dette område et merforbrug på 3,0 mio. kr. Kommunen er blevet delvist DUT kompenseret for denne udgift. 5

7 Ved budgetlægningen var der en stigende tendens i antallet af personer ansat i seniorjobordningen og der var en forventning om at denne stigning ville fortsætte i Siden har tilgangen til ordningen udjævnet sig og udgifterne til ordningen forventes derfor at blive 3,0 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. Der er dog usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, som følge af de mange reformer som endnu er helt eller delvist under indfasning, herunder sygedagpengereformen, som vil få effekt i anden halvdel af

8 4. Præsentation af arbejdsmarkedsområdet J.nr.: A00 Sagsnr.: 14/860 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at udvalget tager præsentationen af Beskæftigelsesafklaring til efterretning SAGSFREMSTILLING I forlængelse af det igangværende introduktionsforløb for udvalget vil afdelingsleder Anita A. J. Andersen præsentere Beskæftigelsesafklaringen i Jobcentret. 7

9 5. Ansøgning om godkendelse af etablering af sprogcenter J.nr.: P19 Sagsnr.: 14/24757 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Godkendt. INDSTILLING Kultur-, Teknik-, Miljø- og indstiller til 1. At godkender, at Clavis kan etablere et sprogcenter i Hvidovre Kommune. SAGSFREMSTILLING Sprogcentret Clavis ønsker at flytte deres virksomhed fra Greve Kommune til Hvidovre Kommune. Ifølge Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 11a, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor en sprogskole ønsker at drive virksomhed fra, godkende etableringen af sprogcentervirksomhed, også selvom kommunen ikke har driftsoverenskomst med det pågældende sprogcenter. Kommunalbestyrelsen skal påse, at sprogcentret har en driftsoverenskomst med en kommune. Forvaltningen har kontrolleret, at Clavis har en driftsoverenskomst. Clavis har driftsoverenskomst med Roskilde Kommune. Hvidovre Kommune har for de få sprogcenterelever, der er omfattet af Integrationsloven indgået aftale med det fælleskommunale sprogcenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter om sprogundervisning. Langt den største gruppe af elever kan frit vælge, hvilket sprogcenter de ønsker at benytte. Ved seneste opgørelse af elever, havde Clavis 6 elever fra Hvidovre Kommune. BILAG: 1 Åben Anmodning om godkendelse af etablering af sprogcenter i Hvidovre Kommune /14 8

10 6. Status på sygedagpengeområdet J.nr.: P05 Sagsnr.: 13/45112 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at status på sygedagpengeområdet tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har udarbejdet den faste opgørelse på sygedagpengeområdet, som fremlægges på hvert femte af udvalgets møder. Punktet er opdelt i en fast afrapportering på antal af sager fordelt på varighed og derudover et tema, som er forskelligt fra gang til gang. Fokus er denne gang på status før sygedagpenge. Opdeling på varighed Bilag 1 viser udviklingen i antallet sygedagpengesager opdelt efter varighed fra uge 1 i 2011 til og med uge 26 i Figur 1 viser, at der i uge var 620 sygedagpengesager i alt, og antallet var således mindre end i 2011 og For samme uge i 2013 var antallet af sager derimod på 569 i alt. Denne niveauforskel gør sig gældende i forskellige grad for alle sagerne uanset varighed, jf. også figur 2, 3 og 4. Af figur 2 fremgår det, at der var 39 sygedagpengesager med en varighed på 0-4 uger (100 pct. refusion) i uge Antallet af 5-52 ugers sager (30/50 pct. refusion) i uge ligger på 488, jf. figur 3. I uge var der 93 sager med en varighed på over 52 uger (0 pct. refusion), jf. figur 4. Status før sygedagpenge Den faste afrapportering på sygedagpengeområdet suppleres hver gang af et tema med forskelligt fokus. Denne gang er fokus på hvor sygedagpengemodtageren kommer fra umiddelbart før sygedagpengeforløbet påbegyndes. Bilag 2 viser fordelingen af status før sygedagpenge for sygedagpengemodtagere i 1. kvartal Fordelingen er hentet fra jobindsats.dk og opgjort efter antal fuldtidspersoner, hvorfor tallene kan variere lidt fra den faste opgørelse efter varighed. Figur 1 viser fordelingen af antal fuldtidspersoner i Hvidovre. Størstedelen af 9

11 sygedagpengemodtagerne i 1. kvartal 2014 kom fra beskæftigelse som lønmodtagere, hvor gruppen udgjorde 508 ud af 779 fuldtidspersoner i alt (svarende til 65,2 pct.). Dernæst kom 197 fuldtidspersoner fra ledighed med a-dagpenge (25,3 pct.), 42 fuldtidspersoner kom fra at være selvstændige erhvervsdrivende (5,4 pct.) og 33 kom fra at være på fleksjob (4,2 pct.). Figur 2 viser antal fuldtidspersoner på sygedagpenge som andel af arbejdsstyrken i Jobcenter Hvidovre og på landsplan. Antallet af sygedagpengemodtagere udgjorde i alt 3,1 pct. af arbejdsstyrken i Hvidovre i 1. kvartal 2014, hvorimod de udgjorde 2,9 pct. af arbejdsstyrken på landsplan. Det fremgår af figur 2, at Hvidovre stort set har samme fordeling som hele landet hvad angår andel af arbejdsstyrken og status før sygedagpenge. BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den , Status på sygedagpengeområdet bilag 2 2 Åben Bilag til ARU den , Status på sygedagpengeområdet bilag / /14 10

12 7. Orientering om hjælp til betaling af husleje J.nr.: G01 Sagsnr.: 14/27633 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Taget til efterretning. INDSTILLING Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at orientering om hjælp til huslejeudgifter, jf. 81 i Lov om aktiv social politik tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING 1. Indledning drøftede kort på mødet den 12. juni 2014, at det var svært for nogle af de flygtninge, som Hvidovre Kommune havde modtaget og skal modtage, at betale deres husleje. Udvalget ønskede på det kommende møde en kort orientering, om en tilføjelse til lov om aktiv social politik (LAS) kunne anvendes til situation. 2. Tilføjelsen Den tilføjede 81b i LAS giver Ydelsescentret mulighed for at yde midlertidig huslejehjælp i maksimalt 6 måneder til unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og er i en udsat boligsituation. Der er således ikke tale om en tilføjelse, der retter sig mod flygtninge, men en tilføjelse, der skal forebygge og afhjælpe hjemløshed hos unge, som er i en udsat boligsituation, og som ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje. Hvis flygtningen opfylder kriterierne ovenfor kan de få hjælp efter denne paragraf. Området hører under Social- og Sundhedsudvalget, da det jævnfør Lov ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats ikke må hører under, men området administreres af Ydelsescentret. Ydelsescentret kan vælge at betinge hjælpen af, at den unge: Indgår en administrationsaftale Lægger en plan for at finde en billigere bolig Deltager i gældsrådgivning 11

13 Det er kun muligt for Ydelsescentret at benytte ordningen én gang i et ydelsesforløb, og den kan slet ikke benyttes, hvis den unge er omfattet af en sanktion fra Jobcentret. 3. Andre muligheder i LAS og Integrationsloven Der findes også 81a i LAS, som afhjælper de situationer, hvor borgeren er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer og ikke kan betale. Det er alle, der kan få hjælp efter denne paragraf, og den er ikke begrænset på grund af alder eller ydelsestype. I Integrationsloven findes der ikke særlige paragraffer, der gør det muligt for Ydelsescentret at afhjælpe problemet over for flygtninge. Der findes kun en særlig hjemmel ( 39) til at betale for flytteudgifter, såfremt flygtningen ønsker at flytte til en anden kommune. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fuldt indfaset i 2015 skønnes huslejehjælpen udbetalt til op mod 20 personer forstået som antal personer, der modtager hjælpen i løbet af et kalenderår. Den afsatte ramme til ordningen tager udgangspunkt i en hjælp på gennemsnitligt knap kr. månedligt, der i gennemsnit udbetales i cirka fem måneder pr. modtager. Kommunerne afholder udgiften fuldt ud og kompenseres via en regulering af det årlige bloktilskud indtil 2017, hvor ordningen ophører. 12

14 8. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015 J.nr.: P15 Sagsnr.: 13/26309 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de ændringer som blev fremlagt på mødet, og som indarbejdes i planen. Målene er fremkommet efter drøftelse med Danske Handicaporganisationer i Hvidovre. Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejdet af henholdsvis LO Hovedstaden og Danske Handicaporganisationer i Hvidovre indgik i behandlingen. INDSTILLING Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende Beskæftigelsesplan SAGSFREMSTILLING Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Beskæftigelsesplanen skal mindst indeholde følgende: 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. 2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. 3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen har udarbejdet planen i dialog med og Det lokale Beskæftigelsesråd. Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplanen med bemærkninger fra Det lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionen. Arbejdsmarkedsafdelingens lokalmed afgiver ligeledes bemærkninger til planen, som tidligere besluttet af. Planen godkendes før budget for beskæftigelsesindsatsen er vedtaget. Budgettet tilføjes planen inden offentliggørelse i januar Tidsplan Tidsplan for behandling af Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 ser således ud. Tidspunkt Senest 20. juni 2014 Aktivitet Udkast af beskæftigelsesplan skal sendes til beskæftigelsesregionen. 13

15 Senest 1. juli 2014 Senest 29. august 2014 Senest 15. oktober 2014 Senest 31. oktober 2014 Senest 31. januar 2015 Beskæftigelsesplanen skal sendes til høring i LBR og LokalMED i Arbejdsmarkedsafdelingen. LBR, Beskæftigelsesregionen og LokalMED i Arbejdsmarkedsafdelingen skal afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Godkendelse af beskæftigelsesplanen på møde i kommunalbestyrelsen. Fremsendelse af beskæftigelsesplanen mv. til Det regionale Beskæftigelsesråd med LBR s bemærkninger. Den endelige beskæftigelsesplan inkl. budget og LBR s virksomhedsplan skal offentliggøres. BILAG: 1 Åben Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan / Åben Beskæftigelsesplan /14 3 Åben Tilføjelse af mål til Beskæftigelsesplan /14 4 Åben LO høringssvar /14 5 Åben DH høringssvar /14 14

16 9. Orientering om træffetidssager J.nr.: A00 Sagsnr.: 14/4816 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsdirektøren og Arbejdsmarkedschefen orienterede om to sager. 15

17 10. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 14/781 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Ømer Kuscu spurgte til sagsbehandlernes sikkerhed. 16

18 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Orientering om regler for lukning af sygedagpengesager (209594/14) 5. Ansøgning om godkendelse af etablering af sprogcenter 1. Anmodning om godkendelse af etablering af sprogcenter i Hvidovre Kommune (192211/14) 6. Status på sygedagpengeområdet 1. Bilag til ARU den , Status på sygedagpengeområdet bilag 2 (190671/14) 2. Bilag til ARU den , Status på sygedagpengeområdet bilag 1 (190755/14) 8. Godkendelse af Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015 (176994/14) 2. Beskæftigelsesplan 2015 (209311/14) 3. Tilføjelse af mål til Beskæftigelsesplan 2015 (209400/14) 4. LO høringssvar (205612/14) 5. DH høringssvar (205606/14) 17

19 Underskriftsside Ivan Fogtmann Benthe Viola Holm Mikail Erman Mogens Leo Hansen Ømer Kuscu 18

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 20:28 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:24 Mødelokale: Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm,

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune 20.1. 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i en samlet

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Norddjurs Kommune Den 8. december 2011 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2011/2012 Onsdag den 26. januar, kl. 14.00-15.30 Mødet afholdes i mødelokale 3 på rådhuset i Orientering af indholdet i

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Møde afsluttet: 17:00 Særlige forhold: Mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud:

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

RESULTATSTATUS - SEPTEMBER 2013

RESULTATSTATUS - SEPTEMBER 2013 Side 1 Mini-læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Hvert nøgletal er ledsaget af en farveboks, der indikerer, med hvilken

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Tirsdag den 06. maj 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:12 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Mødelokale A Helle Adelborg (Formand, KB), Frits Nielsen (Næstformand, LO), Lars

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere