Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet."

Transkript

1 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter, eksempelvis kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge, der alle er udgifter uden for servicerammen. Enkelte områder, herunder kropsbårne hjælpemidler, ligger imidlertid inden for servicerammen. Det er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke områder, der ligger uden for servicerammen. I alt forventes et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. i 2015, 24,1 mio. kr. i 2016, 26,6 mio. kr. i 2017 og 23,1 mio. kr. i fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side. Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Det skal desuden bemærkes, at den vedtagne budgetmodel i Greve Kommune for Budget indebærer, at skønskataloget samt de øvrige budgetkataloger for demografi, DUT (konsekvenser af regelændringer) og tekniske rettelser indgår i basisbudgettet og dermed i Hovedoversigten. Finansiering Den forventede mindreudgift på skønsområdet reguleres i Økonomiaftalen med regeringen for 2015, idet budgettet på overførselsområdet nedsættes. Beskæftigelsestilskuddet fra staten forventes som minimum fuldt ud at kompensere kommunen for udgiften til forsikrede ledige. Overførslerne inddeles i to områder: Budgetgaranterede overførsler og øvrige overførsler, som gennemgås nedenfor. I skønnet på overførselsområdet for 2015 er der taget højde for regelændringer i perioden Budgetgarantien I Økonomiaftalen for 2015 indgår en foreløbig nedjustering på 0,9 mia. kr. (i 2015 p/l) i bloktilskuddet til finansiering af de budgetgaranterede udgifter i forhold til aftalen for For Greve Kommune svarer beløbet alt andet lige til ca. 7,3 mio. kr. I alt udgør budgetgarantien 45,3 mia. kr. af det samlede bloktilskud ifølge Økonomiaftalen for Reguleringen modsvarer skønnet over udviklingen i udgifterne til: Kontanthjælp Ressourceforløbsydelse Aktivering Revalidering Førtidspension Erhvervsgrunduddannelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsprogram Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Øvrige overførsler I Økonomiaftalen indgår en nedjustering på 1,8 mia. kr. (i 2015 p/l) i bloktilskuddet til finansiering af de øvrige overførsler i forhold til aftalen for For Greve Kommune svarer beløbet alt andet lige til ca. 14,7 mio. kr. BUDGETOPLÆG 1

2 I alt udgør øvrige overførsler 18,6 mia. kr. af det samlede bloktilskud ifølge Økonomiaftalen for De øvrige overførsler består af: Sygedagpenge Boligtilskud Personlige tillæg Fleksjob Seniorjob Mentorordning Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige I Økonomiaftalen for 2015 har kommunerne fået et beskæftigelsestilskud på ca. 11,9 mia. kr., hvilket flugter med kommunernes egne forventninger til udgifterne. Beskæftigelsestilskuddet for Greve Kommunes vedkommende udgør ca. 95,9 mio. kr. i Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 betyder en merindtægt på 1,8 mio. kr., mens midtvejsreguleringen viser en forventet nedregulering af tilskuddet på 2,3 mio. kr. I 2014 indførtes en ny beregningsmodel som følge af justering af udligningssystemet. Den nye beregningsmetode for beskæftigelsestilskuddet har til formål i højere grad at sikre, at tilskuddet matcher den enkelte kommunes udgifter på området. I den nye aftale om Bedre indfasning af dagpengereformen indfører regeringen en midlertidig arbejdsmarkedsydelse som en overgangsydelse til de ledige, der mister dagpengeretten. Denne ydelse finansieres også af beskæftigelsestilskuddet. Styring af skønskonti Budgettet på disse konti er administrationens bedste skøn over behov for ydelser på områderne. I forbindelse med de to årlige økonomi- og aktivitetsopfølgninger, men særligt i forbindelse med de to budgetopfølgninger bliver budgettet revurderet på baggrund af nyeste viden på områderne. Difference mellem 2017 og 2018 Der er i 2014 udarbejdet nye skøn på baggrund af forhold, der forklares i det følgende, herunder befolkningsprognosen. Da der ikke tidligere er budgetlagt for 2018 sættes budget 2018 lig med budget 2017 i budgetoplægget. I budgetåret 2018 er det derfor både forskellen mellem sidste års prognose for 2017 og 2018 og befolkningsudviklingen fra , der skal reguleres for. Forskellen vil som følge deraf som oftest være størst i det sidste budgetoverslagsår. Skemaet nedenfor viser de enkelte skønskonti og de ændringer, der foreslås at indgå i budgettet for de kommende fire år: BUDGETOPLÆG 2

3 Ændring i skøn Nr. Budgetområde Finansiering Område Korr. Budget 2014 netto Budgetgaranti Førtidspension -175,902 10,671 15,782 15,782 15,782 Øvrige overførsler Boligtilskud -32,901-4,262-4,262-4,262-4, Øvrige overførsler Helbredstillæg til høreapparater 0-0,242-0,242-0,242-0, Indenfor servicerammen Kropsbårne hjælpemidler -11,329-0,882-0,882-0,882-0, Udenfor servicerammen Sociale formål -1,126-0,184-0,184-0,184-0, Budgetgaranti Kontanthjælp og aktivering -67,164-0,314-0,314-0,314-0, Øvrige overførsler Sygedagpenge -71,950 3,108 3,108 3,108 3, Budgetgaranti Kontanthjælp til integrationslovsborgere -3,188-0,847-0,847-0,847-0, Beskæftigelsestilskud Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse -78,114 11,566 11,566 21,378 21, Budgetgaranti Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning (aktivering) -6,966 5,250 5,250 1,482 1, Budgetgaranti Revalidering -4,602 1,265 1,265 1,265 1, Budgetgaranti Ressourceforløbsydelse -7,303-2,996-5,322-8,824-12, Budgetgaranti Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0,297-0,857-0,857-0,857-0,857 I alt -460,248 21,276 24,061 26,603 23,051 - = merforbrug/mindreindtægt, + = merindtægt/mindreforbrug (mio. kr.) De ovenstående skøn er administrationens bud på udgiftsudviklingen på de enkelte områder fra 2015 til I det følgende gennemgås skønsområderne punkt for punkt med beskrivelse af forudsætninger for den skønnede udvikling. 1. Førtidspension (mindreforbrug på 10,671 mio. kr.) Området overgik til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013, hvilket har begrænset kommunernes adgang til detaildata. KL og revisionselskabet Deloitte har rejst problematikken over for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Det forventes, at ministeriet fremsætter lovforslag ultimo 2014 om behovet for hjemmel til, at kommunerne kan få adgang til de nødvendige datalister fra Udbetaling Danmark. Beregningsgrundlaget i nedenstående skøn på førtidspensionsområdet er derfor ikke optimalt. Konsekvensen af FØP/fleksjobreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2013, er en brat opbremsning af de sidste års stigende udgifter på området. Reformen, som præsenteres nedenfor under Generelt om forsørgelsesområdet, betyder, at væsentligt færre borgere i forhold til tidligere får tilkendt førtidspension. Der forventes derfor et betydeligt mindreforbrug i forhold til det budgetterede niveau. De løbende udgifter skønnes at være stagnerende og potentielt faldende. Skønnet for BUDGETOPLÆG 3

4 budget 2015, tager udgangspunkt i et stagnerende udgiftsniveau. Et eventuelt yderligere fald i udgifterne, løftes i forbindelse budgetopfølgninger i løbet af 2015 og i forbindelse med beregning af skøn for Budget I stedet for førtidspension gives ressourceforløbsydelse, se punkt 12 i oversigten. Hertil kommer, at der også ses et øget pres på aktiviteter og ydelser efter den sociale lovgivning til borgere i ressourceforløb. Det er en forudsætning for reformen, at mindreforbrug på førtidspension indgår i den samlede finansiering af udgifterne til reformen. Det er imidlertid endnu ikke muligt, at vurdere virkningerne af reformen på alle områder. 2. Boligstøtte (merforbrug på 4,262 mio. kr.) Området overgik til Udbetaling Danmark den 1. marts Samme problematik som på førtidspension gør sig gældende på området, beregningsgrundlaget er derfor ikke optimalt. De samlede udgifter til boligtilskud steg fra 2011 til 2012 og igen fra 2012 til 2013 med 7,8 % om året. Fra 2013 til 2014 forventes en stigning i udgiftsniveauet på ca. 6,4 % svarende til et forbrug i 2014 på ca. 3,6 mio. kr. mere end det budgetterede. Stigningen skyldes dels den generelle demografiske udvikling i Greve Kommune med flere ældre samt ibrugtagning af Langagergård Plejecenter. Da effekten af ibrugtagning af Langagergård Plejecenter forventes at være toppet, er der i skønnet for 2015 taget udgangspunkt i en stigning på 3,2 % svarende til halvdelen af stigningen fra 2013 til Helbredstillæg høreapparater (merforbrug på 0,242 mio. kr.) Høreapparatområdet overgik den 1. januar 2013 til Region Sjælland. Området blev reguleret via DUT-midler, og budgettet nulstillet. Efter overgangen til regionen sidestilles tilskud til høreapparater imidlertid med andre tilskud fra den offentlige sygesikring. Det betyder at borgere med helbredstillægskort (Lov om socialpension 14), som vælger en privat leverandør af høreapparat, har ret til kommunalt tilskud til høreapparatet med den procent, som er anført på helbredstillægskortet. Der er ikke tidligere afsat budget til området. Skønnet for Budget 2015, tager udgangspunkt i samme udgiftsniveau som forventes i Kropsbårne hjælpemidler (merforbrug på 0,882 mio. kr.) Området kropsbårne hjælpemidler er under pres grundet en stigning i forskellige faktorer, blandt andet et øget antal diabetikere i kommunen. Herudover er priserne på produkter som kompressionsstrømper steget. Greve Kommune følger Servicelovens anvisninger i tildelingen af kropsbårne hjælpemidler. Skønnet for Budget 2015, tager udgangspunkt i samme udgiftsniveau som forventes i BUDGETOPLÆG 4

5 Generelt om forsørgelsesområdet Nedenfor er en opridsning af de nyligt vedtagne reformer samt andet, som har indflydelse på skønnene på forsørgelsesområdet for 2014 og frem: Reform af førtidspension og fleksjob (FØP/fleksjobreformen) Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 30. juni 2012 en aftale om en førtidspensionsog fleksjobreform, som kan være med til at flytte personer fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet. Reformen trådte i kraft den 1. januar Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Reformen skal ligeledes sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. I stedet for at få tilkendt en førtidspension skal borgeren have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne for at indfri målet om at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at få et liv med arbejde. Kontanthjælpsreformen Der blev i 2013 indgået en bred politisk aftale om kontanthjælpssystemet. Reformen trådte i kraft Reformen indeholder store ændringer af kontanthjælpssystemet. Ud over at matchkategoriseringen er blevet afskaffet, og ingen derfor som udgangspunkt kan friholdes for en eller anden form for aktiv indsats, skal følgende 5 områder fremhæves: Uddannelseshjælp til unge under 30 år uden uddannelse, som økonomisk vil svare til SU. Krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder for borgere over 30 år. Krav om arbejde for kontanthjælpen (Nyttejobs) i op til 13 uger ad gangen. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal have en helhedsorienteret og koordineret jobrettet indsats. Særligt udsatte borgere får ret til en mentor, som skal hjælpe til med, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. Bedre indfasning af dagpengereformen - udskudt virkning Regeringen vedtog i maj måned 2013 sammen med Enhedslisten en ny dagpengereform, der udskyder virkningen af den tidligere vedtagne dagpengereform. Det betyder, at de forsikrede ledige, der mister dagpengeretten, i stedet kan få en ny ydelse, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dette gælder alle dagpengemodtagere, der har været ledige i mindre end 4 år. Administrationen skønner, at lidt over 100 helårspersoner kommer på denne ydelse i Udbetaling af ydelsen administreres af A-kasserne, og kommunen betaler medfinansiering til udgifterne som ved udbetaling af A-dagpenge. Ledighedsudviklingen Beskæftigelsesregionen har i maj 2014 udsendt en prognose for ledighedsudviklingen fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015, som viser et fald i perioden på 9,4 % for de jobparate ydelsesmodtagere. Administrationen har indarbejdet denne prognose i de skønnede udgifter i Budget Den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge Der er i forsørgelsesudgifterne indregnet en stigning på 2,0 mio. kr. i 2015 og årene frem, da den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge udløber ved udgangen af Den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge blev vedtaget på aprilmødet, og derved kan forsørgelsesudgifterne nedbringes med samlet 2,0 mio. kr. BUDGETOPLÆG 5

6 De enkelte områder er beskrevet herunder. Forsørgelsesudgifterne på beskæftigelsesområdet (punkt 5 til 12) Hovedparten af udgifterne i skønskataloget omhandler forsørgelsesudgifterne (overførselsudgifter). 5. Sociale formål (merforbrug på 0,184 mio. kr.) Området dækker enkeltudgifter og sygebehandling/medicin til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Skønnet over udgifterne tager udgangspunkt i Regnskab 2013 og forbruget de første 4 måneder af Der ses en stigning i udgifterne til tilskud til tandpleje for de økonomisk vanskeligt stillede (reglerne trådte i kraft den 1. januar 2013) og hjælp til enkeltudgifter og flytning. Til sociale formål søges der samlet en forhøjelse af budgettet på netto 0,184 mio. kr. 6. Kontanthjælp og aktivering (merforbrug på 0,314 mio. kr.) På området søges der om finansiering af et merforbrug på 0,314 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Administrationen forventer et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2015 på ca. 4 %. Antallet af kontanthjælpsmodtagere primo 2015, vil dog være højere end det antal, der er indregnet i det nuværende korrigerede budget for 2015, da ledighedsudviklingen, jfr. ovenfor, har været mere gunstig for de forsikrede ledige i 2013 og 2014 end for kontanthjælpsmodtagere. Derudover er den permanente suspension af betaling for manglende rettidighed indregnet. 7. Sygedagpenge (mindreforbrug på 3,108 mio. kr.) På området søges om ændring af budgettet med et mindreforbrug på 3,108 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Baggrunden for det nye skøn er et forventet fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Der er blevet en smule færre sygedagpengemodtagere gennem 2013, og den tendens ser ud til at fortsætte i Blandt andet ses et fald i antallet af A-dagpengemodtagere, der sygemelder sig. Dette menes at kunne tilskrives at de A-dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten, nu kan få midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Denne ydelse bortfalder i 2017, hvor der så måske igen kan forventes en lille stigning fra tidligere A-dagpengemodtagere. Der har i 2013 været pres på området på grund af et stigende antal sygedagpengemodtagere, hvor perioden har varet over 52 uger, og kommunen betaler hele ydelsen. Det forventes, at en del af disse borgere visiteres til ressourceforløbsydelse. Samtidig er der vedtaget en ny sygedagpengereform. Denne er ikke indarbejdet i skønnet, da de økonomiske konsekvenser for Greve Kommune endnu ikke kendes. 8. Kontanthjælp til integrationslovsborgere (merforbrug på 0,847 mio. kr.) Kommunen skal ifølge udmelding fra KKR modtage 34 integrationslovsborgere i I 2015 skal kommunen modtage 28 flygtninge. Dette tal kan dog blive ændret. Kommunen har i øjeblikket 38 borgere på ydelsen, og det forventes, at antallet er 49 borgere primo Administrationen har vurderet, at antallet af helårspersoner på ydelsen, stiger med 7 (netto i forhold til det forventede antal i 2014, som er 42), da det forventes, at en del af de modtagne flygtninge er familier. Dette svarer til en merudgift på 0,847 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015, hvor der i forvejen var indregnet en stigning i forhold til Man kan kun modtage denne ydelse i integrationsperioden, som er 3 år. Kommunen bliver kompenseret via bloktilskuddet (i budgetgarantien) for merudgifterne. 9. Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse (mindreforbrug på 11,566 mio. kr.) På området søges om et mindreforbrug på 11,566 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. BUDGETOPLÆG 6

7 Området er efter vedtagelsen af det nuværende budget blevet udvidet til også at omfatte den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som i det vedtagne budget er budgetlagt under arbejdmarkedsydelsesordningen (punkt 10). Administrationen har skønnet, at der i 2015 sker et fald på 4,2 % i ledigheden, beregnet ud fra ovennævnte prognose fra Beskæftigelsesregionen. Dette fald svarer til Beskæftigelsesregionens skøn for udviklingen fra 2014 til Derudover er den permanente suspension af betaling for manglende rettidighed indregnet. De ledige, der i 2014 falder ud af dagpengesystemet, kan få den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, svarende til 80 % af dagpengesatsen for forsørgere og 60 % for ikke forsørgere. Man kan dog ikke samlet være mere end 4 år på de nævnte ydelser. Ordningen aftrappes i 2. halvår 2016 og bortfalder ved udgangen af Dette er indarbejdet i skønnet og er medvirkende til det store mindreforbrug i 2017 og Efter aftrapningen i 2. halvår 2016 kan det forventes, at en del af de ledige, der mister dagpengeretten og ikke kommer i arbejde, vil søge kontanthjælp. Det forventes derfor, at der vil komme en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017 og derefter. Administrationen har vurderet, at dette er for usikkert at skønne på nuværende tidspunkt, hvor beskæftigelsessituationen mv. er ukendt. Der er derfor ikke indregnet en stigning i kontanthjælpen i 2017, som følge af bortfald af arbejdsmarkedsydelse. Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 10. Arbejdsmarkedsydelsesordning (mindreforbrug på 5,250 mio. kr.) Rummer udgifter til aktivering af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Der søges om regulering af budgettet med et mindreforbrug på 5,250 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, da uddannelsesordning, som var budgetlagt her, ophører med udgangen af Da den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ophører ved udgangen af 2017, ophører også aktiveringen af disse borgere. Dette er indarbejdet i skønnet. 11. Revalidering (mindreforbrug på 1,265 mio. kr.) Der søges om et mindreforbrug på 1,265 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ordningen bruges i mindre omfang end tidligere, men det forventes at en del af de borgere, der ikke kan visiteres til ressourceforløb eller fleksjob, kan revalideres til andet arbejde under denne ordning. 12. Ressourceforløbsydelse (merforbrug på 2,996 mio. kr.) Der søges om finansiering af et merforbrug på 2,996 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for ressourceforløbsydelse og med en stigning i de følgende budgetår. Dette skyldes, at en del af de personer der tidligere fik tilkendt førtidspension, nu vil blive visiteret til ressourceforløbsydelse, jfr. herunder. Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, og i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængigt af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. De borgere, der vil blive visiteret til denne ydelse, kommer primært fra sygedagpenge (langtidssyge) og fra ledighedsydelse. Da det samtidig er intentionen med reformen, at der vil ske et fald i BUDGETOPLÆG 7

8 antal tilkendelser af førtidspensioner, har administrationen indregnet et fald i helårspersoner på både sygedagpenge (langtidssygemeldte) samt førtidspension, jf. punkt 1 i oversigten ovenfor. Der forventes en stigning i antallet af borgere på ressourceforløbsydelse i både 2014 og især i 2015 og årene frem. Det er dog vanskeligt at skønne antallet af nye personer i ressourceforløb. Årsagen er blandt andet den nye sygedagpengereform, hvor der indføres nye jobafklaringsforløb, som kan betyde, at tilgangen til ressourceforløb i en vis udstrækning begrænses. 13. Integrationsprogram og introduktionsforløb (merforbrug på 0,857 mio. kr.) Området omfatter udgifter, som er lovpligtige for kommunen, til aktivering af personer under Integrationsloven primært sprogskoleundervisning. Området dækker også introduktionsprogram for EU-borgere. Hertil kommer indtægter i form af grundtilskud for personer omfattet af Integrationsloven samt resultattilskud for ordinær beskæftigelse og bestået danskprøve. Jfr. ovenfor under Kontanthjælp til integrationslovsborgere, skal Greve kommune i 2014 modtage 34 nye flygtninge. I 2015 skal kommunen modtage 28 nye flygtninge. Dette tal kan dog blive ændret. Disse skal tilbydes sprogundervisning og der skal, især i de første år bruges midler til tolkning. Samtidig har der været en stigning i antallet af borgere under introduktionsprogrammet (EUborgere), som har ret til sprogundervisning. Dette er indarbejdet i skønnet og giver et merforbrug på 0,857 mio. kr. BUDGETOPLÆG 8

I alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side.

I alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side. Indledning Skønskataloget omfatter udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er som oftest tale om overførselsudgifter, eksempelvis kontanthjælp,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen

Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen Budgetlægningen af de ikke decentraliserede områder er for 2016 og frem er under stærk indflydelse af den kommende refusionsreform,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere