NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder"

Transkript

1 NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: /15 Dato: hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i ne til overførselsindkomsterne og aktivering. Dvs. sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, aktiverings, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt integration under Arbejdsmarkedsudvalget samt førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget. Samlet set forventes nettone til overførselsindkomster og aktivering på 693,5 mio. kr. i Dette er 54,8 mio. kr. mere end forudsat i basisbudgettet. Den store afvigelse skyldes primært refusionsreformen. Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og i Hvidovre Kommune. 1. Generelle udfordringer Beskæftigelsesområdet er præget af stor omskiftelighed og hyppige reformer. Året har indtil videre budt på flere store reformer, som er vedtaget eller forventes vedtaget og som vil få betydning for budgetlægningen for I særlig grad har refusionsomlægningen store budgetmæssige konsekvenser for budgettet i Refusionsomlægningen I den nye refusionsmodel erstattes det nuværende kludetæppe af refusioner på forsørgelsesydelserne med en model, hvor refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Med den nye refusionsmodel bliver det derfor dyrt at have mange på langvarig offentlig forsørgelse. Samtidig bortfalder den højere refusionsprocent, som kommunen hidtil har modtaget for borgere i aktivering. Meningen er, at kommunerne skal have et større incitament til at få borgerne i arbejde med de værktøjer som kommunen vurderer virker bedst og som giver mest værdi for pengene. Trinene i den nye refusionsmodel fremgår af Tabel 1:

2 Trin i den nye refusionsmodel Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: uge Trin 3: uge Trin 4: Over 52 uger Refusionssats 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste tre år. Den nye refusionsmodel træder i kraft 4. januar Alle borgere, der modtager offentlig forsørgelse, indplaceres på et af de fire refusionstrin, på baggrund af borgernes hidtidige varighed i offentlig forsørgelse siden 1. juli. Alle forsørgelsesydelser, herunder også SU, vil være omfattet af de nye refusionsregler. For fleksjob og førtidspension vil de nye regler alene omfatte tilkendelser efter 1. juli. Herudover gælder der et særligt fleksbidrag som supplerende finansiering af fleksjob. Fleksbidraget skal sikre, at kommunerne fortsat har et tilstrækkeligt incitament til at oprette fleksjob. De direkte økonomiske konsekvenser af reformen er forbundet med en vis usikkerhed. KL har foretaget et skøn for de økonomiske konsekvenser af reformen fordelt på kommuneniveau, baseret på bl.a. kommunernes regnskab korrigeret for lovændringer. Skønnet viser, at Hvidovre Kommune vil miste 48,5 mio. kr. i refusionsindtægter i Kommunen kompenseres for dette indtægtstab via budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og DUT. 1.2 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen blev vedtaget i juni, men de økonomiske konsekvenser af reformen var på det tidspunkt ikke kendte, og derfor er reformen ikke indregnet i kommunens vedtagne budget for -18. Reformen betyder blandt andet, at indsatsen for de ledige rykkes frem, og at der skal afholdes flere samtaler. Herudover betyder aftalen, at statsrefusionen til dele af aktiveringsindsatsen bortfalder. Fremover får kommunen ingen refusion for den del af aktiveringsindsatsen som kaldes øvrig vejledning og opkvalificering. Der forventes i 2016 på 1,6 mio. kr. på ydelsesområderne, som følge af beskæftigelsesreformen. 1.3 Kontantydelsen og afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende Med Finansloven for blev Kontantydelsen indført, en ny midlertidig ydelse, som efter visse betingelser tilbydes personer der har opbrugt retten til A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen, som disse borgere vil modtage er på samme niveau som kontanthjælp, men modsat A-dagpenge, bliver ydelsen administreret af kommunerne direkte. De første udbetalinger ventes at kunne ske fra oktober og de sidste ultimo For Hvidovre kommune forventes det, at 11 fuldtidspersoner vil være på Kontantydelse i Udgiften er beregnet til netto 1,0 mio. kr. Side 2 af 11

3 Ved Finansloven for blev det samtidig vedtaget at afskaffe den gensidige forsørgerpligt for samlevende. Kommunen forventer at få mer på beskæftigelsesområdet i 2016 som følge af afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt på 6,4 mio. kr. Ny lovgivning Refusionsreform Ny kontantydelse Jobrotation (beskæftigelsesreform) 48,5 56,7 64,0 69,0 1,2 0, ,6 0,9 0,8 0,8 Ændret løntilskudssats (beskæftigelsesreform) 1,0 0,8 0,7 0,7 Afskaffelse af gens. forsørgerpligt (Finanslov ) 6,4 6,4 6,4 6,4 Lovændringer i alt 57,7 65,3 71,9 77,0 Tabel: Netto (mio. kr. i 2016-priser). 2. Generelle konjunkturer og ledighed 2.1 Ledigheden Siden 2008 oplevede Danmark en stigende ledighed, men fra har denne tendens ændret sig og det er Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn, at dette vil fortsætte i I Økonomisk Redegørelse fra maj skønner ministeriet over udviklingen i ledigheden i Antal fuldtidsledige I personer Bruttoledighed (inkl. Aktiverede) (128) (121) Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Økonomisk redegørelse, maj Tal i parentes er Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn. Det ses af tabellen, at Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer et kontinuerligt fald i ledigheden fra til Det Økonomiske Råds vurdering af ledigheden i det kommende år harmonerer fint med ministeriets vurdering, da de forventer at bruttoledigheden i 2016 vil være på , hvilket kun er marginalt mere end ministeriet. Tallene fra 2013 og frem af, skal dog tages med det forbehold, at faldet i ledigheden også skyldes de borgere, der ikke længere har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller nogen former for andre ydelser (f.eks. kontanthjælp). Hvor mange borgere der har oplevet dette kan pt. ikke opgøres, da der igennem længere tid har været tekniske problemer med statens itsystemer, som viser statistik på dette område. Men primo forventes andelen at være omkring 20 procent. 2.2 Arbejdsstyrken Hvidovre Kommune har igennem en årrække oplevet en kontinuerlig vækst i den samlede befolkning, hvilket også har gjort sig gældende for borgere i Side 3 af 11

4 den arbejdsduelige alder. Alene siden 2010 og frem til nu, er antallet af borgere mellem 16 og 66 år vokset med knap 1 procent pr. år. Dette har betydning for antallet af borgere der modtager overførselsindkomst samt aktivering fra Hvidovre Kommune. Hvis det antages, at de nye borgere, der flytter til Hvidovre Kommune har samme beskæftigelsessammensætning som den eksisterende befolkning, må det forventes, at ca. 39 borgere vil komme på en overførselsindkomst (ikke medregnet førtidspension og efterløn) alene fra til Denne stigning i antallet af nye borgere i Hvidovre Kommune som skal modtage overførselsindkomst er indregnet i budgettet for Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Sygedagpenge I blev anden del af sygedagpengereformen indfaset. Det var udfra forudsætningerne i loven forventet, at nettoresultatet af reformen for kommunen ville være, at kommunen under ét ville være neutral. Det var forventet, at færre borgere ville være på sygedagpenge, mens der til gengæld ville være en tilsvarende udgiftsstigning på andre ydelser, herunder jobafklaringsforløb og kontanthjælp. Men dette har foreløbigt ikke vist sig at være tilfældet, da der ikke er sket det forventede fald i antallet af modtagere af sygedagpenge og særligt antallet af sygedagpengesager over 52 uger er steget markant pga. nye forlængelsesregler. Antallet af sygedagpengesager har i ikke ændret sig meget sammenlignet med det foregående år. Antallet af sager lå i gennemsnit for hele på 691, hvilket er marginalt flere end i Jan Feb Sygedagpengesager i Hvidovre Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Til trods for at der forventes en lavere ledighed i kommunen i 2016, forventes dette ikke at have samme positive afsmitning på antallet af sygedagpengemodtagere. Udgiftsniveauet baserer sig primært på kommunens forventninger til forbruget i og regnskabsresultatet for, reguleret for pris- og lønudviklingen. Det forventes dermed, at antallet af borgere på Sygedagpenge vil være 667 fuldtidspersoner. Sygedagpenge indgår, modsat de fleste andre indkomstoverførselsområder, ikke i det budgetgaranterede område og kommunerne kompenseres Side 4 af 11

5 alene for lovændringer efter forhandling mellem Regeringen og KL ved væsentlige ændringer i aktiviteten. 2.4 Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige Andelen af til medfinansiering af de forsikrede ledige på arbejdsløshedsdagpenge, bliver primært finansieret igennem beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2016 er udmeldt til 107,7 mio. kr. Dette beløb skal helt eller delvist finansiere kommunens til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud til forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres dog af flere omgange ved hhv. midtvejsreguleringen og efterreguleringen. Der ses ofte en stor forskel mellem det oprindeligt udmeldte beskæftigelsestilskud og det endelige efterregulerede beskæftigelsestilskud. Styringen af A-kassesystemet er delt mellem A-kasserne, Staten og kommunerne, hvor A-kasserne står for administrationen. Staten udbetaler og kommunerne medfinansierer en del af ne. Antallet af A-dagpengemodtagere varierer meget henover et år, hvilket skyldes sæsonudsving indenfor en række brancher, hvilket bevirker, at der som hovedregel er en lavere ledighed om sommeren Jan Feb A-dagpenge i Hvidovre Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I var der i gennemsnit 895 forsikrede ledige i Hvidovre Kommune, hvilket er et fald på 48 fuldtidspersoner sammenlignet med Antallet af modtagere af A-dagpenge har været faldende igennem hele, men hvor meget af dette fald skyldes personer, som har opbrugt deres ret til A- dagpenge er pt. ikke til at vurdere. I 2016 forventes det, at antallet af fuldtidspersoner på arbejdsløshedsdagpenge vil falde til 812 personer. 2.5 Kontant- og uddannelseshjælp Folketinget vedtog i 2013 en kontanthjælpsreform, med væsentlig betydning for økonomien på området. Kontanthjælpsreformen var en omfattende reform med satsning på uddannelse af de unge og med et stærkt fokus på indsatsen for de svageste kontanthjælpsmodtagere. Også for 2016 er der ny lovgivning som påvirker kontanthjælpsområdet, herunder ophør af den gensidige forsørgerpligt for samlevende og beskæftigelsesreformen, som omtalt under afsnit 1.3. Side 5 af 11

6 I lå antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Hvidovre Kommune i gennemsnit på fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 24 personer ift Kontant- og Uddannelseshjælp i Hvidovre Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Igennem har antallet været svingende, men det toppede i starten af året med fuldtidspersoner Det forventes for 2016, at antallet vil falde til fuldtidspersoner. 2.6 Aktivering Aktiveringsområdet har i de seneste år været et væsentligt fokuspunkt i den politiske debat. Erfaringer og undersøgelser viser, at det især er den virksomhedsrettede aktivering og efteruddannelse, som giver ledige de bedste muligheder for at komme i job. Der har derfor i de seneste år været et politisk ønske om øget fokus på virksomhedsrettet aktivering og uddannelse og mindre aktivering i kommunale og private aktiveringsprojekter. Beskæftigelsesreformen er et eksempel på denne tendens, da kommunernes mulighed for at hente statsrefusion på aktivering, som ikke er direkte virksomhedseller uddannelsesrettet, med beskæftigelsesreformen beskæres yderligere. Aktiveringsne budgetteres samlet på tværs af ydelserne og ud fra den samme refusion. Der er en begrænsning på, hvor stor en andel af aktiveringsne, kommunen kan indhente refusion for, det såkaldte driftsloft. Driftsloftet definerer et loft over de brutto til aktivering, som kommunerne kan få refusion af. Pr. 1. januar er det fælles driftsloft for aktiverings opsplittet i to driftslofter, der omhandler hhv. de snævert ledighedsrelaterede målgrupper og øvrige målgrupper. De foreløbige driftslofter for 2016 er for de to målgrupper opgjort til: Modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp: kr. Revalidender (inkl. forrevalidender) og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse: kr. Udover aktiverings under driftsloftet omfatter aktiveringsbudgettet beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Udgifterne omfatter dels udgif- Side 6 af 11

7 ter til løntilskud til forsikrede ledige, dels til personlig assistance til handicappede i erhverv. Aktivering Skønnede Basisbudget 2016 Skønnede Aktivering under driftsloftet 33,3 25,0 24,7 24,3 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5,3 5,2 10,7 6,0 Aktivering i alt 38,6 30,2 35,4 30,3 Der forventes i 2016 samlede netto på 30,3 mio. kr. Dette 4,9 mio. kr. mindre end det afsatte i basisbudgettet. 2.7 Øvrige områder under Arbejdsmarkedsudvalget En række øvrige områder påvirkes af konjunkturudviklingen og ændret lovgivning. Det drejer sig om: Mentor Som en del af kontanthjælpsreformen fra har der været stigende til mentorordningen i. Ordningen betyder, at borgere på kontanthjælp har mulighed for at få tilknyttet en mentor. Der er et loft over hvor meget refusion kommunen kan hjemtage til denne ordning, men dette loft er endnu ikke udmeldt af ministeriet. Det forventes at ne til mentorer holdes inden for en ramme på netto 3,8 mio. kr. i Integration Antallet af nye integrationsborgere har både på landsplan og i Hvidovre Kommune været stigende i. For selvom de fleste nye opholdstilladelser skyldes udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende og au pairs, har også konflikter og krige påvirket antallet af flygtninge til Danmark. Udlændingestyrelsen forventer, at der i kommer flygtninge til Danmark, hvor Hvidovre Kommune skal modtage de 22. Pt. er det det samme tal der forventes for 2016, da Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kvoten for region hovedstaden i 2016 sammenlignet med. Udover at kommunen modtager flygtninge sker der også en familiesammenføring, hvorved det samlede antal af nye voksne integrationsborgere i Hvidovre Kommune kan stige yderligere. Kommunerne blev i kompenseret med et tilskud til den del af integrationsne, som ikke er omfattet af budgetgarantien. Hvidovre Kommunes andel af tilskuddet udgør i 1,3 mio. kr. Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne får det samme tilskud i Side 7 af 11

8 Skønnede Basisbudget 2016 Skønnede Difference (- = mindreforbrug) Integration 8,5 9,9 7,9 13,8 5,9 Mentorer 3,4 7,2 2,8 3,8 1,0 I alt 12,0 17,1 10,7 17,6 6,9 Tabel: Netto (mio. kr. i 2016-priser). Samlet set forventes ne på øvrige områder i 2016 at ligge 6,9 mio. kr. højere end det afsatte budget. Social- og Sundhedsudvalget 2.8 Førtidspension Der forventes til førtidspension jf. nedenstående. Udgifter og forventede til førtidspension Mio. kr (forventet) Forventet forbrug 208,0 201,4 193,8 188,0 181,9 177,1 Nuværende budget 205,3 202,6 198,7 198,7 Mindre, netto - 11,5-14,6-16,8-21,3 Tabel: Netto (mio. kr. i 2016-priser). De samlede forventede til førtidspension skønnes i 2016 at være 193,8 mio. kr. ekskl. refusionsreformens påvirkninger. I det nuværende budget er der indarbejdet på 205,3 mio. kr., og der er dermed budgetterede mindre i 2016 på 11,5 mio. kr. Årsagen til mindrene er hovedsageligt en markant lav tilgang af nye borgere på førtidspension i forhold til en stor afgang af borgere på førtidspension. Afgangen skyldes hovedsagligt afgang til folkepension, dødsfald og andet. Til udviklingen i antal borgere på førtidspension bemærkes: lav tilgang af nye borgere på førtidspension. I mange tilfælde modtager disse borgere i stedet fleksjobsydelse, ressourceforløbsydelse m.m. en stor afgang af borgere på førtidspension til og med år Afgangen skyldes hovedsagligt afgang til folkepension, dødsfald og andet Kommunens netto udgift pr. borgere til førtidspension vil stige i de kommende år, da antallet af borgere på ordninger før 2003 falder og antallet af borgere på ordninger gældende fra 2003 eller senere stiger i forhold til kommunes samlede antal af borger på førtidspension. Afgangen af borgere er markant lavere i år 2019 end i årene fra , grundet folkepensionsalderen forhøjes med ½ år ad gangen i årene Side 8 af 11

9 Udviklingen af antal borgere på førtidspension, som påvirker Hvidovre Kommunes økonomi - skønnes at falde med ca borgere pr. år frem til år 2018, og i år 2019 skønnes der kun et fald stigning på 46 borgere, hvilket kan ses i nedenstående figur. Borgere på førtidspension A n t a l b o r g e r e Antal borgere - budget Antal borgere - budget År 3. Sammenfatning På grundlag af ovenstående forventes ne i at være i alt 693,5 mio. kr. fordelt på de enkelte områder. Skønnede Basisbudget 2016 Skønnede Difference (- = mindreforbrug) A-dagpenge 107,4 105,8 102,2 100,0-2,2 Sygedagpenge 76,0 75,2 59,3 70,2 10,9 Kontanthjælp 96,9 93,3 97,7 92,1-5,7 Arbejdsmarkedsydelse 5,7 7,9 5,5 5,8 0,4 Uddannelseshjælp 32,5 30,4 32,6 30,4-2,2 Revalidering 6,2 6,7 8,6 6,7-1,9 Ressource- og jobafklaringsforløb 14,2 30,5 35,1 40,1 5,0 Ledighedsydelse 14,5 15,1 12,6 15,1 2,5 Fleksjob 31,9 27,3 33,7 33,7 0,0 Aktivering 38,6 30,2 35,4 30,3-5,0 Øvrige (inkl. Integration) 12,0 17,1 10,7 17,6 6,9 Side 9 af 11

10 Skønnede Basisbudget 2016 Skønnede Difference (- = mindreforbrug) Førtidspension 208,0 201,4 205,3 193,8-11,5 I alt 644,0 640,9 638,7 635,8-2,9 Ny lovgivning fra ,7 57,7 I alt inkl. ny lovgivning 644,0 640,9 638,7 693,5 54,8 Tabel: Netto (mio. kr. i 2016-priser). Basisbudgettet for -18 er på i alt 638,7 mio. kr. og det forventede skøn for er dermed 54,8 mio. kr. højere. Heraf skyldes 57,7 mio. kr. refusionsreformen samt anden ny lovgivning fra 2016, som kommunen kompenseres helt eller delvist for via DUT, budgetgaranti og beskæftigelsestilskuddet. En forudsætning for dette skøn er, at den i Økonomisk Redegørelse fra maj varslede bedring i beskæftigelsen i -16 realiseres. Aktivitetsoversigt (forventet) 2016 (beregnet) A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Arbejdsmarkedsydelse Uddannelseshjælp Revalidering Ressource- og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension I alt Antal helårspersoner Alle de ovennævnte områder, med undtagelse af sygedagpengeområdet, seniorjobordningen, til fleksjob samt medfinansiering af dagpengene, er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien sikrer, at kommunerne kompenseres via bloktilskuddet for de mer eller mindre, der har været til de omfattede områder på landsplan. Det betyder, at budgetgarantien (bloktilskuddet) både kan forøges eller reduceres, alt efter om ne har været højere eller lavere end forventet. Reguleringen af budgetgarantien beregnes på baggrund af de samlede kommunale dvs. alle 98 kommuners regnskaber på de omfattede områder. Den endelige regulering bliver herefter fordelt til kommunerne efter den almindelige fordelingsmodel, hvor Hvidovre Kommune får ca. 0,993 % i budget Side 10 af 11

11 Hvis budgetgarantien skal modsvare de faktiske udgiftsstigninger kræver det, at Hvidovre Kommunes stigning er mindre eller svarer til den gennemsnitlige stigning på landsplan. Medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpengene er omfattet af det kommunale beskæftigelsestilskud, og her er der en særlig reguleringsmekanisme. Side 11 af 11

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune.

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Økonomi og Analyse Specialkonsulent: Henrik Astrup Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2019 Sagsnr.: 18/11560 Dato: 21-08-2018/TTR/hsp I notatet redegøres for

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18

HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET 2015-18 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGET -18 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i -18 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

NOTAT. 1. Generelle udfordringer

NOTAT. 1. Generelle udfordringer NOTAT Hvidovre Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Henrik Astrup SAF Økonomienheden Sagsnr.: 12/22234 Dok.nr.: 145222/12 02-08- Fællesnotat om overførselsindkomsterne og aktiverings på Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen

Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen Budgetlægning af ikke-decentraliserede områder i Beskæftigelsesforvaltningen Budgetlægningen af de ikke decentraliserede områder er for 2016 og frem er under stærk indflydelse af den kommende refusionsreform,

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet

Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige - Beskæftigelsestilskuddet Konklusion Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud med den nuværende beregningsmodel for beskæftigelsestilskuddet. Men de

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere