Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193"

Transkript

1 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:30 Medlemmer: Formand: Inger Nielsen (C) Næstformand: Pernelle Jensen (V) Gunver Majgaard (F (SF)) Kurt Halling (O) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 58 Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning - Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet Afgørelser på klagesager 1. kvartal Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport 2. kvartal Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet Orientering om særlige indsatser Lukket - Orientering...22 Side 2

3 58 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 59 2. Budgetopfølgning - Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet Sagsnr.:13/8193 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen, Arbejdsmarked. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administration af jobcentre 1, ,401 1,434 Pulje til frivilligt socialt 0, ,108 0,109 integrationsarbejde Særlig uddannelsesindsats til 2, ,072 3,050 unge Løntillæg til forsikrede ledige 2, ,601 1,680 Diverse puljeordninger 5, ,156 4,955 Egu-elever i praktik 1, ,347 1,540 Servicejob -0, ,028 0 Boliger til flygtninge 0, ,078 0,436 Serviceudgifter i alt 13, ,741 13,204 Overførselsudgifter Fleksjobordningen 65, ,732 Integration for udlændinge 1, ,617 Side 4

5 Aktiv beskæftigelse for ikkeforsikrede 1, ,840 ledige Aktiv beskæftigelse for 22, ,590 forsikrede ledige Seniorjob 1,410 2, ,153 Erhvervsgrunduddannelse 1, ,118 Revalidering 25, ,442 Aktiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper vedr. opkvalificering mv. 26,822 0, ,828 Sygedagpenge 84,249-0, ,959 Arbejdsløshedsdagpenge 114, ,047 Kontanthjælp og enkelt 154,200 0, ,986 ydelser Førtidspension 229,421-0, ,251 Overførselsudgifter i alt 728,488 3, ,563 Total 742,433 3,075-0, ,767 I det følgende er indhold i de enkelte kolonner kort beskrevet: Vedtaget budget Dækker over det vedtagne budget, godkendt af Byrådet i oktober Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt spar/lån overførsler fra 2012, som endelig behandles af Byrådet den budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som Udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under overførselsudgifter søges der om tillægsbevillinger i disse sager: Regulering af de generelle tilskud til arbejdsmarkedsområdet (DUT), 3,069 mio.kr. Udmøntning af barselsfonden, 0,006 mio. kr. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et Side 5

6 evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Hele serviceområdet er gennemgået og der er et samlet overskud på - 0,741 mio. kr. Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Som led i økonomistyringen i 2013 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab Budgetopfølgningen indeholder en redegørelse for forventet regnskab på service- og overførselsudgifter. Ved udviklingen i 1. halvår 2013 vurderes det samlet, at budget 2013 på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet forventes overholdt. 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspensions- og fleksjobsområdet i kraft. Det er en stor og omfattende reform som arbejdsmarkedsafdelingen har taget fat på at få implementeret. Reformen der efter planen er trådt i kraft skal give en række positive samfundsøkonomiske effekter, når færre skal hæve førtidspension og flere kommer ud på arbejdsmarkedet. KL og Regeringen er færdig med at forhandle om forventningerne til reformen. Tilbagemeldingerne herfra indgår i fastlæggelsen af 2. budgetopfølgning Der er derfor på nuværende tidspunkt indregnet en tillægsbevilling på 3,069 mio. kr. Om data: Data i sagsfremstillingen kommer fra mange forskellige kilder for eksempelvis kommunale økonomi og sagsfremstillingssystemer, Jobindsats.dk og Danmark Statistik. Målingen viser, det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner (borgere), der har modtaget en forsørgelsesydelse inden for den valgte periode: Serviceudgifter: Det samlede budget for serviceudgifter for arbejdsmarkeds- og integrationsområdet er opgjort til 14 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er servicedriftsrammen aktuelt overholdt. Regnskabserfaringerne fra de foregående år peger på, at områderne samlet set overfører et betragteligt mindre forbrug mellem årene. Det forudsætter dog en fornuftig styring og prioritering af de overordnede udgiftsmæssige rammer i den resterende del af regnskabsåret. Side 6

7 Serviceområderne: Administration af jobcentre. Puljer til socialt frivilligt arbejde. Særlig uddannelsesindsats til unge. Løntillæg til forsikrede ledige, ansat i Fredericia Kommune. Diverse puljeordninger. Egu-elever i praktik i Fredericia Kommune. Servicejob. Boliger til flygtninge. Det samlede budget forventes overholdt. Overførselsudgifter: juni prognosen peger på et mindre forbrug til sygedagpenge, revalidering og førtidspension på i alt -21 mio. kr. og et merforbrug til forsikrede ledige, seniorjob kontanthjælpsområdet, fleksjobordningen og integrationsområdet på i alt 20 mio. kr. Vurdering af forsørgelsesydelserne bør ske samlet på grund af den tætte sammenhæng mellem udviklingen på forskellige forsørgelsesområder. Færre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Det er kendetegnende for området, at der i hver enkelt berørt borgers ledigheds-, sygdoms- eller afklaringsforløb kan ske skift mellem de forskellige ydelsestyper. Selvom en stor del af ydelsesmodtagerne går ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked efter endt ydelsesforløb, vil der således være en gruppe, der overgår fra en type ydelse til en anden type ydelse efter en periode og således forbliver i forsørgelsessystemet. Nedenfor gennemgås det forventede budget i forhold til de enkelte målgrupper mere detaljeret: Fleksjobordningen: Udgifter til borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger, eller som er berettiget til ledighedsydelse. Vurdering af: Ledighedsydelse. Løntilskud til borgere i fleksjob. Budgetmål for 2013 er, at 701 borgere kan være omfattet af fleksjobordningen. De seneste tal på området viser, at Fredericia ved begyndelsen af 2013 har 719 borgere på ledighedsydelse m.m. Side 7

8 Budget 2013 opererer med et forbrug på 66 mio. kr., idet der er indlagt en besparelse på -4 mio. kr. som følge af spareplanen. Budgettet forventes ikke overholdt. Revalidering: Udgifter til borgere som er berettiget til revalidering på grund af deres begrænset arbejdsevne. Budgetmål for 2013 er, at 174 borgere kan modtage revalidering. De seneste tal på området viser, at Fredericia ved begyndelsen af 2013 har 151 borgere på revalidering mv. Budget 2013 opererer med et forbrug på 25 mio. kr. Der er ikke indlagt besparelse på området. Budgettet forventes overholdt. Forsikrede ledige: Udgifter til borgere som er ansat i et seniorjob eller som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Vurdering af: Arbejdsløshedsdagpenge. Uddannelsesordningen. Aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Seniorjob til borgere over 55 år. Budgetmål for 2013 er, at borgere kan modtage arbejdsløshedsdagpenge m.v., hvoraf Fredericia medfinansierer de borgere. De seneste tal på området viser, at Fredericia ved 1. halvår 2013 har borgere på arbejdsløshedsdagpenge m.v., hvoraf Fredericia medfinansierer de borgere. Der hersker fortsat usikkerhed med hensyn til det forventede forbrug til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, da samtlige månedsafregninger har været forbundet med fejl som følge af manglende/utilstrækkelig indberetning af data fra arbejdsløshedskasserne. Herudover er der usikkerhed omkring den generelle ledighedsudvikling samt konsekvenserne af den afkortede dagpengeperiode I følgelov om seniorjob har ledige a-kassemedlemmer i en given aldersgruppe, ret til at få et seniorjob i bopælskommunen, når deres Side 8

9 dagpengeret fra a-kassen ophører. Siden primo 2013 er antallet af ansatte i seniorjob steget kraftigt som følge af dagpengereformen. Der er pt. 67 ansat i seniorjob og heraf er de 64 ansat indenfor de sidste 6 måneder. Seniorjob har forskellige forløb og der er ansættelser, der løber flere år frem. Der forventes med de nuværende forudsætninger en merudgift på ca. 3 mio. kr. i Budget 2013 opererer med et forbrug på 141 mio. kr., idet der er indlagt en besparelse på -10 mio. kr. som følge af spareplanen. Budgettet forventes ikke overholdt. Kontanthjælp: Udgifter til borgere som er berettigede til kontanthjælp eller enkeltydelser. Vurdering af: Kontanthjælp. Aktiv beskæftigelsesindsats for ikke forsikrede ledige. Budgetmål for 2013 er, at borgere kan modtage kontanthjælp m.v. De seneste tal på området viser, at Fredericia ved begyndelsen af 2013 har borgere på kontanthjælp mv. Budget 2013 opererer med et forbrug på 157 mio. kr., idet der er indlagt en besparelse på -5 mio. kr. som følge af spareplanen. Budgettet forventes ikke overholdt. Sygedagpenge: Udgifter til borgere som er berettiget til sygedagpenge på grund af deres sygdom eller barsel. Budgetmål for 2013 er, at 655 borgere kan modtage sygedagpenge m.m. De seneste tal på området viser, at Fredericia ved begyndelsen af 2013 har 633 borgere på sygedagpenge mv. Budget 2013 opererer med et forbrug på 84 mio. kr., idet der er indlagt en besparelse på -10 mio. kr. som følge af spareplanen. Budgettet forventes overholdt. Førtidspension: Budgetmål for 2013 er, at borgere kan modtage førtidspension m.m., hvoraf Fredericia medfinansierer de borgere. Side 9

10 De seneste tal på området viser, at Fredericia ved begyndelsen af 2013 har borgere på førtidspension eller ressourceforløb, hvoraf Fredericia medfinansierer de borgere. Budget 2013 opererer med et forbrug på 229 mio. kr., idet der er indlagt en besparelse på -2 mio. kr. som følge af spareplanen. Budgettet forventes overholdt. Aktiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper vedr. opkvalificering m.v.: Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats. Der kalkuleres med 14 mio. kr. til drift af et kommunalt tilbud, mens det øvrige budget dækker køb af pladser hos private udbydere. Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forsikrede ledige, ledigheds- og sygedagpengemodtagere dvs. de borgere, der kommer ind ad døren i Jobcentret, og som kræver en indsats og eventuelt skal visiteres til et beskæftigelsestilbud. Da Fredericia ifølge loven har en række forpligtelser for alle modtagere, er antallet i målgrupperne en betydelig faktor for udgiftsskønnet. Antallet af aktiverede borgere i vejlednings-, opkvalificerings- eller uddannelsesforløb er opgjort til knap 667 borgere, hvilket er 86 borgere færre end budgetteret. Som det fremgår af statistikken, peger alt på, at der vil være en overholdelse af budgettet i Budgettet forventes overholdt. Integration af udlændinge: Integrationsudgifter skønnes at stige med ca.3 mio. kr. som følge af en forventning om øgede udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Der er ikke indlagt besparelse på området. Budgettet forventes ikke overholdt. Erhvervsgrunduddannelse (EGU): Budgettet forventes overholdt. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller: 1. at der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt -3,075 mio. kr. til overførselsudgifter i at status på indsatsområder tages til efterretning 3. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Opfølgning på indsatsområder - Arbejdsmarked.pdf Side 10

11 Åben - Specifikation over foreløbig sparlån til 2.B.O pdf Åben - Specifikation over tillægsbevillinger til 2.B.O pdf Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Side 11

12 60 Afgørelser på klagesager 1. kvartal 2013 Sagsnr.:13/3442 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalget bliver hvert kvartal orienteret om antallet afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet på klager over jobcentrets afgørelser. I herværende sag er det afgørelser i nævnet for 1. kvartal 2013, der er opgjort. Sådan er proceduren for klager Når borgeren modtager en afgørelse medsendes en klagevejledning. Herefter har borgeren en frist på 4 uger til at klage. Fristen regnes fra den dag, borgeren har modtaget afgørelsen. Hvis en borger vil klage til Beskæftigelsesankenævnet over en afgørelse fra Jobcentret, skal borgeren henvende sig til jobcentret. Sagen skal revurderes inden for 4 uger, inden klagen sendes videre til Beskæftigelsesankenævnet. Når Beskæftigelsesankenævnet modtager klagen sender de borgeren et kvitteringsbrev, hvor det fremgår, hvor længe de regner med det vil tage at behandle klagen. Nævnets sagsbehandlingstid kan være forskellig fra sag til sag afhængig af klagens indhold. Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet 1. Kvartal 2013 Nedenstående tabeller viser oversigten over afgørelser truffet i Beskæftigelsesankenævnet på klager over Jobcenter Fredericia på udvalgte områder. Tallene er fra Ankestyrelsens statistik over nævnets afgørelser. Tabel 1 LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK (revalidering, kontanthjælp, dagpenge, aktiv indsats) 1. kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia % Hele landet Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring Hjemvisning Tabel 2 LOV OM SOCIAL PENSION (NY LOV) 1. kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia % Hele landet Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring Side 12

13 Hjemvisning Tabel 3 Flexjob - berettigelse, kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia % Hele landet Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning Stadfæstelse ,5 67 Ophævelse/ændring ,5 12 Hjemvisning Tabel 4 SYGEDAGPENGE MV.(NY LOV+ GL:LOV) 1. kv kv kv kv kv. 13 % Fredericia % Hele landet Afgjorte sager i alt Afvisning/henvisning ,5 6 Stadfæstelse ,5 78 Ophævelse/ændring ,5 10 Hjemvisning ,5 6 Ordforklaring Afvisning/henvisning Stadfæstelse Ophævelse/ændring Hjemvisning Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke vil behandle klagen. Det kan være fordi, at tidsfristen er overskredet. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet er enigt med kommunens afgørelse, og dermed godkender de afgørelsen. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet ikke kan godkende afgørelsen, og de underkender dermed afgørelsen eller ændrer den. Betyder, at Beskæftigelsesankenævnet underkender kommunens afgørelse, men at de ikke nødvendigvis rejser en kritik af den. Ved en hjemvisning skal kommunen træffe en ny afgørelse i sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 13

14 Vurdering: Afgørelser på klager i 1. kvartal 2013 En borger kan klage over jobcentrets afgørelser til Beskæftigelsesankenævnet. Klagerne kan for eksempel være over stop af sygedagpenge, afslag på førtidspension eller fleksjob. Hvis man kigger på tal fra Ankestyrelsen for 1. kvartal 2013, har der i Fredericia Kommune været 6 klager over afgørelser på revalidering, dagpenge, aktiv indsats og kontanthjælp se tabel 1 ovenfor. Over halvdelen af sagerne svarende til 67 % blev Fredericia Kommunes afgørelse stadfæstet i nævnet. Det svarer til landsgennemsnittet. I perioden har der været 5 klager over afslag på førtidspension, som det fremgår af tabel 2 ovenfor. Det svarer nogenlunde til det gennemsnitlige antal klager per kvartal Beskæftigelsesankenævnet har stadfæstet 3 af sagerne og har hjemvist 2. Hvis man kigger på det procentvis og sammenligner med landsgennemsnittet, så ligger Fredericia Kommune under landsgennemsnittet i forhold til stadfæstelser, men da antallet af sager er så lavt, er det svært sammenligneligt. På fleksjob er kommunens afgørelse stadfæstet i mere end 87 % af klagerne, som det fremgår af tabel 3, hvor landsgennemsnittet er på 67 %. Langt hovedparten af klagerne i 1. kvartal 2013 er over stop af sygedagpenge, hvor der er truffet afgørelse i 41 sager. Her fik kommunen stadfæstet sin afgørelse i over 75 % af sagerne se tabel 4. Landsgennemsnittet ligger lidt over med 78 % stadfæstede afgørelser. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er det dog en væsentlig forbedring. Her fik Fredericia Kommune stadfæstet 40 % af sagerne. Afgørelser i nævnet bruges som en aktiv del af jobcentrets arbejde Når en borger klager over en afgørelse til nævnet, får Jobcentret afprøvet, om de afgørelser de træffer er korrekte, og om de administrerer de enkelte områder i overensstemmelse med love og regler. Derfor kan klagerne være med til at definere praksis for jobcentrets arbejde. Når Jobcentret får hjemvist eller ændret en afgørelse, gennemgås afgørelsen af de enkelte fagteams. Dels undersøges det, hvilken betydning, det har for den konkrete sag og dels undersøges det hvorvidt afgørelsen kan have konsekvenser for andre sager i Jobcentret, som så skal tages op til revurdering. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orienteringen om afgørelser på klagesager til efterretning. Side 14

15 Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 15

16 61 Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport 2. kvartal 2013 Sagsnr.:13/59 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesregionen har fremsendt opfølgningsrapporten for Fredericia Kommune 2. kvartal Rapporten gennemgås på mødet med henblik på drøftelser af status og udfordringer og mulige indsatser. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Indenfor de fire ministermål, kan status sammenfattes således: Tilgang til førtidspension sygedagpenge Tilgangen til førtidspension er faldende. Faldet er større end Syddanmark, men mindre end klyngen. Der er sket et stort fald i antallet af sygedagpengeforløb - både på de mellemlange og lange forløb. Faldet er væsentlig større end både Syddanmark og klyngen. Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere er samlet set stort for match 2 og 3, og det er stigende. Samtidig er antallet af kontanthjælpsforløb på over 52 uger stigende. Billedet går igen ift. de unge kontanthjælpsmodtagere, hvor andelen af kontanthjælpsmodtagere mellem år i match 2 er steget. Der er mange unge jobklare kontanthjælpsmodtagere, men der er sket i fald i andelen det seneste år. Langtidsledighed Langtidsledigheden er fortsat faldende i Fredericia, ligesom den har været det ved de seneste opfølgninger. Der er tale om et større fald end sammenlignet med klyngen, men mindre end Syddanmark. Der er sket en stigning i den tidlige kontakt med nyledige. Virksomhedssamarbejde Den procentvise andel af virksomheder med virksomhedsrettede tilbud er højere i Fredericia end både klyngen og Syddanmark, og andelen er steget lidt det seneste år. Det er særligt andelen af virksomheder, der stiller en virksomhedspraktikplads til rådighed - både offentlig og privat - der ligger højere end klyngen og Syddanmark. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport drøftes. Side 16

17 Bilag: Åben - Dagsorden til opfølgningsmøde - Opfølgningsrapport, Fredericia. 2. kvt pdf Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Drøftet. Side 17

18 62 Brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet Sagsnr.:13/5401 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: På Byrådets møde den fremsatte SF et forslag, hvori der ønskes at iværksætte en brugerundersøgelse på sygedagpengeområdet som led i kvalitetsudviklingen på området. Forslaget blev sendt til behandling på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets møde den Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget indstillede, at der bliver lavet beslutningsoplæg. Brugerundersøgelsen ses som et blandt flere skridt hen mod en forbedret borgerkontakt. Herudover skal undersøgelsen bidrage til videreudvikling af dialogen med borgerne, og den skal være med til at understøtte visionen Slip de ledige fri. For at få det optimale ud af en brugerundersøgelse skal eksisterende tiltag på sygedagpengeområdet tænkes med ind, herunder den allerede igangsatte handleplan jævnfør sagen om sagsbehandling på sygedagpengeområdet behandlet på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets møde den Undersøgelsen skal sætte fokus på borgernes oplevelse af den nuværende kommunikation og mødet med Jobcentret indhente borgernes tanker og idéer til, hvordan kommunikationen kan udvikles og forbedres herunder både den skriftlige såvel som telefoniske og personlige kontakt i sin afrapportering skal den indeholde forslag til udviklingstiltag, og hvordan disse kan iværksættes. Form Undersøgelsen skal gennemføres af eksterne konsulenter. Der udarbejdes administrativt et oplæg til annoncering af undersøgelsen, hvor krav og ønsker specificeres. Herefter indbydes 3 til fremlæggelse administrativt. For at sikre opfølgning på undersøgelses anbefalinger skal der ske en implementering af forbedringsforslag, som for eksempel kompetenceudvikling, informationsmaterialer eller andet. Forventet tidsplan August: September: Oktober: November / December: Januar februar: Annoncering Valg af tilbud i AMI Planlægning Indsamling af data Afrapportering, handleplan og opstart af implementering Side 18

19 Økonomiske konsekvenser: Det forventes at en brugerundersøgelse kan gennemføres indenfor en økonomisk ramme på kr. For at sikre opfølgning på undersøgelsens anbefalinger skal der ske en implementering af forbedringsforslag på sygedagpengeområdet. Det forventes at implementeringen kan ske indenfor en økonomisk ramme på kr. Der skal derfor afsættes en økonomisk ramme på kr. til gennemførelse af brugerundersøgelse og efterfølgende implementering af anbefalinger til forbedringsforslag. Økonomiudvalget ansøges herom. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at 1. Udvalget anbefaler oplægget til brugerundersøgelse. 2. Udvalget ansøger Økonomiudvalget om finansiering på i alt kr. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Gunver Majgaard Beslutning i Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, med opfordring til at udvalget finansier undersøgelsen indenfor egen ramme. Fraværende: Uffe Steiner Jensen Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Et flertal i udvalget bestående af Inger Nielsen (K), Pernelle Jensen (V) og Kurt Halling (DF) ønskede ikke at finansiere undersøgelsen indenfor udvalgets ramme. På denne baggrund begærede Gunver Majgaard (SF) og Turan Savas (S) sagen i byrådet. Side 19

20 Side 20

21 63 Orientering om særlige indsatser Sagsnr.:12/12739 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Der findes en række forskellige indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget vil på udvalgsmøderne løbende blive orienteret om de særlige indsatser, der er sat i værk i Jobcentret. På mødet vil udvalget blive orienteret om: Fleksjob orientering om projekt 100 fleksjob Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget tager orientering om særlige indsatser til efterretning. Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Taget til efterretning. Side 21

22 64 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/119 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Bilag: Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den : Planlægning af deltagelse i Jobcamp. Side 22

23 Underskriftsside Inger Nielsen Pernelle Jensen Gunver Majgaard Kurt Halling Turan Savas

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Seniorjobordningen - januar 2013, status..

Seniorjobordningen - januar 2013, status.. Punkt 1. Seniorjobordningen - januar 2013, status.. 2013-1955. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens drøftelse status på seniorjobordningen januar 2013, jf. sagsbeskrivelsen.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

RESULTATSTATUS - SEPTEMBER 2013

RESULTATSTATUS - SEPTEMBER 2013 Side 1 Mini-læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal på beskæftigelsesområdet. Hvert nøgletal er ledsaget af en farveboks, der indikerer, med hvilken

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere