Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck Fraværende: Susanne Brixum mødte under pkt. 1, kl. 18:15 Annette Møller Sjøbeck mødte under pkt. 1, kl. 18:30 Kenneth F. Christensen forlod mødet under pkt. 1, kl. 18:50 og kom igen under pkt. 5 kl. 19:15 Annette Møller Sjøbeck forlod mødet under pkt. 4, kl. 19:09 og kom igen under pkt. 5, kl. 19:16

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Status på sygedagpengeområdet Nøgletalspakken september Virksomhedspraktikker og løntilskudsjob Beskæftigelsesplan Kontraktstyring mål 2011 Belægningen Rådighedstilsyn af Arbejdsdirektoratet Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/633 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalgsformanden og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om finanslovsforslaget og det videre arbejde med konsekvenser af finansloven. Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om forslaget til ændret forvaltningsstruktur, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 6. december Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om lederskift i Jobcentret. Mødedatoer for 2011 blev forelagt. INDSTILLING 1. Orientering om Finanslovsaftalen 2. Opfølgning på ændring af mødedatoer. SAGSFREMSTILLING Mødeplan for udvalgsmøder i 2011 er følgende: 12. januar kl februar kl marts kl april kl maj kl juni kl august kl.? 08. september kl oktober kl november kl december kl

4 2. Status på sygedagpengeområdet J.nr.: I00 Sagsnr.: 10/697 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Status taget til efterretning. INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til, 1. at status tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING besluttede på møde den 21. august 2003, pkt. 8, at sygedagpengesager med forsørgelse ud over 52 uger skal forelægges udvalget. I forlængelse heraf besluttede udvalget på møde den 1. oktober 2003, pkt. 8, at afrapportering af området foretages månedligt ved systemudtræk. Månedligt systemudtræk, sager over 52 uger, uge 45, 2010: Der er i alt 147 sager over 52 uger. Deraf er 129 sager forlænget ud over generel varighed. Forlænget pga. Uge 12 Uge 17 Uge 19 Uge 33 Uge 37 Uge 41 Uge 45 Behov for revalidering Påbegyndt pensionssag Under lægebehandling Lider af alvorlig lidelse Behov for afklaring af arbejdsevnen Aktiv arbejdsskadesag Afklaring ift. førtidspension/fleksjob I alt BILAG: 1 Åben ugevis 45.pdf /10 2 Åben løbende 45.pdf /10 3

5 3. Nøgletalspakken september 2010 J.nr.: P05 Sagsnr.: 10/25247 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til, 1. at nøgletalspakken tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING besluttede på møde den 11. marts 2010, at udvalget på hvert møde ønsker den seneste nøgletalspakke forelagt. Nøgletalspakkens formål er at give et hurtigt overblik over kommunens ledighedsniveau og den seneste udvikling inden for de forskellige ydelsesgrupper. Udvikling siden sidst (udvalgte ydelser) Adagpenge: Der har været en svag stigning i antallet af dagpengemodtagere (fra 3,5 % til 3,6 % af arbejdsstyrken), hvilket stadig er under klyngens gennemsnitlige niveau (de øvrige jobcentre i klyngen spænder fra 3,8 % til 5,0 % i Horsens). Sammen med Herlev og Helsingør har Hvidovre oplevet en stigning på over 20 % siden september Det er blot et udtryk for, at Hvidovre har haft et meget lavt niveau som udgangspunkt og trods større stigninger (orange pil ned), opretholder vi endnu et markant lavere niveau. I forhold til den gennemsnitlige længde af forløbene har niveauindikatoren ændret sig fra orange (over klyngens niveau) til grå (på niveau med klyngen), hvilket dækker over et fald i den gennemsnitlige tid på ydelsen i Hvidovre fra 8,7 til 7,9 uger. Det er samme niveau som klyngen, men det kan samtidig nævnes, at kun Esbjerg er (markant) bedre end Hvidovre resten af klyngen ligger over Hvidovres niveau. Besparelsespotentialet er reduceret fra 19,2 mio til 5,4 mio, hvilket betyder, at klyngen nærmer sig Hvidovres niveau, men Hvidovre har endnu ikke noget at spare ved at lægge indsatsen om. Til slut er det værd at påpege den flotte udvikling i aktiveringsgraden fra 21,4 % i september 2009 til 31,6 % i denne måling desværre er klyngen bedre. Kontanthjælp alle: Siden sidste måling (aug 2010) har Hvidovre oplevet et lille fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 5,0 % af arbejdsstyrken til 4,9 %. Klyngens niveau er fortsat 5,0 %, hvilket udløser en grøn niveauindikator på scorekortet. Den nedadvendte pil indikerer blot at Hvidovre for et år siden havde et meget lavt niveau og derfor oplever kraftigere stigninger end resten af klyngen. Den gennemsnitlige længde af forløbene er overordnet set blevet kortere i Hvidovre 4

6 både kortere end gennemsnittet af klyngens, egne tal i september 2009 og egne tal ved sidste måling. Der er en flot stigning i aktiveringsgraden niveau og udvikling er uændret i forhold til klyngen. Kontanthjælp match 1: Hvidovre har haft et lille fald i antallet af ledige fra 1,5 % af arbejdsstyrken til 1,4 %. I forhold til den gennemsnitlige længde på forløbene har Hvidovre oplevet et markant fald siden sidste kvartal fra 9,6 uger til 8,4 uger, hvilket er markant større fald end klyngen.derfor er udviklingspilen vendt og blevet grøn, hvilket dækker over, at Hvidovre har haft en positiv udvikling fra 3. kvt frem til nu og at denne udvikling har været bedre end klyngens. Derudover er det værd at bemærke, at aktiveringsgraden for gruppen er på 55 % i september Til sammenligning var den 48,6 i august og klyngens aktiveringsgrad er i denne måned 38,0. Kontanthjælp match 2: Klyngen har haft en lille stigning i antallet, og samtidig er antallet i Hvidovre uændret. Det bringer klyngen op på niveau med Hvidovre (3,5 % af arbejdsstyrken). Forløbslængden er steget en smule fra 9,3 uger til 9,6 uger, hvilket endnu er under klyngens niveau. Også for denne målgruppe er aktiveringsgraden flot og over klyngens niveau (34,5 % i forhold til 32,6 %) Sygedagpenge: Siden sidste måling har der været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere fra 3,0 % af arbejdsstyrken til 3,2 %. Der har også været en stigning i klyngen, men Hvidovre er fortsat over klyngens niveau. I forhold til sidste kvartal er der sket et fald i længden på forløbene fra 5,9 uger til 5,6. Samtidig er den gennemsnitlige forløbslængde i klyngen steget fra 5,4 uger til 5,8 uger. Dette udløser både en grøn niveauindikator og en grøn pil. Den er nedadgående, da Hvidovre har haft en negativ udvikling i forhold til sig selv for et år siden. Sygedagpengeområdet er et af to områder, hvor kommunen har et besparelsespotentiale (på 0,5 mio). Fokusområde Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år: Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i Hvidovre er stagneret på 1,2 % af arbejdsstyrken gennem de sidste par måneder. Klyngen har i denne måling reduceret antallet af unge med 0,1 procentpoint fra 1,2 % af arbejdsstyrken til 1,1 %. Det betyder, at niveauindikatoren skifter til orange. Klyngens niveau dækker over en stor spredning fra 0,8 % af arbejdsstyrken til 1,4 %. Der har sneget sig en regnefejl ind i forhold til målingen omhandlende fastholdelse i job (effekt), idet effekten af Hvidovres indsats er markant bedre end det fremgår af det udsendte materiale. Den korrekte effekt af indsatsen er 76,3 % frem for 43,6 %. Fastholdelse i job Hvidovre Klynge Andel der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb aktuel måling 1. kvt ,3 61,5 5

7 sidste kvartal 4. kvt ,0 63,5 udvikling i procentpoint 19,3 2 Ændringer i denne udgave Nøgletalspakken undergår hele tiden mindre tilpasninger som følge af ændringer i den bagvedliggende database. Nøgletalspakken bygger på data fra jobindsats.dk, der hele tiden udvikles og tilrettes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. I denne udgave er der ingen ændringer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER ANDRE KONSEKVENSER BILAG: 1 Åben Nøgletal September 2010.pdf /10 6

8 4. Virksomhedspraktikker og løntilskudsjob J.nr.: P35 Sagsnr.: 10/33182 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til, 1. at oversigten tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING besluttede på møde den 20. april 2005, pkt. 2 at få opgørelser over ansatte på løntilskudsvilkår samt anvendelse af private virksomheder til virksomhedspraktik. På møde den 14. marts 2006, pkt. 6 besluttede udvalget, at virksomhedspraktikker hos offentlige arbejdsgivere tillige skulle fremgå af oversigten. Nedenfor er status på antal kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik og løntilskud pr. 15. november Vedlagt er bilag med den fulde oversigt over praktiksteder og arbejdsgivere for løntilskud. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal virksomhedspraktikker og løntilskud. Antallet af virksomhedspraktikker er faldet en smule siden sidste måling fra 111 pladser til 105. Faldet findes blandt de offentlige praktikpladser, idet der har været en svag stigning i antallet af private praktikker. Antallet af løntilskudsjob er steget for tredje måned i træk fra 42 til 50. Virksomhedspraktik Antal personer 25/10 Antal personer 15/11 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 3 3 I alt Løntilskudsjob Antal personer 25/10 Antal personer 15/11 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Privat arbejdsplads Foreninger og organisationer 1 3 I alt

9 ØKONOMISKE KONSEKVENSER PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER ANDRE KONSEKVENSER BILAG: 1 Åben Virksomhedspraktik og løntilskud november 2010.pdf /10 8

10 5. Beskæftigelsesplan 2011 J.nr.: P16 Sagsnr.: 10/4158 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. 1. at godkendt og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen 2. at godkendt og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen 3. at taget til efterretning og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen 4. at taget til efterretning og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. At udvalget godkender Tillæg 2. Etnisk konsulent. 2. At udvalget godkender Tillæg 3. Virksomhedsrettet jobkonsulent. 3. At udvalget tager LBR s plan for den særlige virksomhedsrettede indsats til efterretning. 4. At udvalget tager 2.7 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret til efterretning. Endvidere indstilles det, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. At Tillæg 2. Etnisk konsulent godkendes. 2. At Tillæg 3. Virksomhedsrettet jobkonsulent godkendes. 3. At LBR s plan for den særlige virksomhedsrettede indsats tages til efterretning. 4. At 2.7 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesplan 2011 blev godkendt i den 9. september 2010 pkt. 2 og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2010 pkt. 25. Jobcentret har modtaget en ekstrabevilling til ansættelse af en etnisk konsulent i jobcentret. Jobcenter Hvidovre skal udarbejde et tillæg til Beskæftigelsesplan 2011, der beskriver, hvordan midlerne anvendes. Tillægget skal indeholde procesmål for konsulentens arbejde, som der ikke skal ske særskilt opfølgning på i beskæftigelsesplanen. Ligeledes har jobcentret modtaget en bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud. Også her skal jobcentret redegøre for, hvordan midlerne anvendes. Tillægget skal indeholde kvantitative mål for udvidelsen af andelen af personer i virksomhedsrettede tilbud, en strategi for indsatsen, 9

11 resultatkrav/milepæle for indsatsen. De to tillæg skal godkendes i Kommunalbestyrelsen med bemærkninger fra Det lokale beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Det lokale beskæftigelsesråd skal hvert år ifølge Lov om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en plan for, hvordan rådet vil anvende bevillingen det kommende år. Planen skal senest offentliggøres sammen med beskæftigelsesplanen i januar Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret er tilføjet Beskæftigelsesplan 2011 efter, at budget 2011 blev godkendt i kommunalbestyrelsen. BILAG: 1 Åben Tillæg 2. Etnisk konsulent /10 2 Åben LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats /10 3 Åben 2.7 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret /10 4 Åben Tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan /10 10

12 6. Kontraktstyring mål 2011 Belægningen J.nr.: Ø54 Sagsnr.: 10/54074 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Oplæg til kontraktmål godkendt. INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at godkende oplæg til kontraktmål Belægningen SAGSFREMSTILLING Folketinget har besluttet, at kommunerne fremover skal udarbejde Kvalitetskontrakter. I overensstemmelse hermed har Kommunalbestyrelsen vedtaget og offentliggjort en Kvalitetskontrakt for 2011 pr. 1. juli Målet med Kvalitetskontrakten er at udstikke de overordnede mål på centrale serviceområder. Direktionen har derfor i januar 2010 besluttet at skabe en forbindelse mellem Kvalitetskontrakten og kontraktstyring. Sammenhængen består i, at de indsatsområder, der er beskrevet i Kvalitetskontrakten, indgår som politiske udmeldinger forud for fastsættelse af mål i de kontraktstyrede virksomheder. Hidtil er Kommunalbestyrelsen kommet med fælles politiske udmeldinger om målsætninger til kontrakterne for det kommende år, men fra 2010 erstatter Kvalitetskontrakten således de politiske udmeldinger. Da Kvalitetskontrakten er blevet forankret hos Kommunalbestyrelsen er den politiske forankring af kontraktstyring rykket fra Kommunalbestyrelsesniveau til fagudvalgsniveau. Dette indebærer, at det frem over er fagudvalgene, der behandler kontraktmål, høringssvar og målopfølgning og ikke den samlede kommunalbestyrelse. Det betyder også, at ansvaret for at tilvejebringe kontrakterne og understøtte virksomhedernes arbejde er blevet forankret i forvaltningerne. Dialog på alle niveauer er fortsat en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt institution sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. Kontraktmål Der er i forhold til kontraktmål 2011 taget udgangspunkt i den overordnede kvalitetskontrakt som udgangspunkt for at arbejde med virksomhedernes egne mål. Der er udformet i alt tre mål som er konkretiseret i forhold til Belægningens såvel drift som 11

13 aktiveringsindsats. 1. Øget lokalkendskabet til vandrehjemmet Belægningen. 2. Miljøcertificering. Belægningen vil som i 2010 skærpe opmærksomheden på miljø. a) Det vil vi gøre for at opnå besparelser b) og for at få del i det voksende kundesegment, der tænker på miljø i relation til ferier og overnatninger. 3. Opgraderer borgernes kompetencer og kundskaber for at forøge deres muligheder for at komme i job. a) Således at borgerne sideløbende med aktivering på Belægningen, bliver opgraderet med kompetencegivende kursus. BILAG: 1 Åben kontraktstyring.pdf /10 12

14 7. Rådighedstilsyn af Arbejdsdirektoratet J.nr.: K08 Sagsnr.: 10/3632 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. 1. at taget til efterretning og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 2. at godkendt. INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tager orientering om rådighedstilsyn til efterretning. 2. at godkender de foranstaltninger, som Jobcenteret foreslår. Endvidere indstilles det, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at s beslutninger tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Arbejdsdirektoratet har ført tilsyn med Jobcenter Hvidovres administration af rådighedsreglerne. Arbejdsdirektoratet har udvalgt 24, hvor der var registret sanktioner over for borgeren, fordi borgeren ikke havde fulgt pålagte aktiviteter eller krav til registrering. Stikprøvekontrollen omfattede 44 borgersager, hvori der blev vurderet fejl i 20 sager. I 15 sager havde Jobcenter Hvidovre og Ydelsesafdelingen truffet en forkert afgørelse I 5 sager havde Jobcenter Hvidovre ikke forud for hændelsen givet skriftlig vejledning om konsekvenser for hjælpen, jf. 35 Arbejdsdirektoratet har samlet vurderet at Jobcenter Hvidovre havde fejl i 45 % af sagerne og at resultatet samlet må anses som uacceptabelt. Samtidig har fejlene betydet, Arbejdsmarkedsforvaltningen skal tilbagebetale kr i uberettiget modtaget statsrefusion. Tilsynet peger på, at 55 % af fejlene skyldes, at Jobcenter Hvidovre ikke har indstillet til sanktion i Ydelsesafdelingen, når borgere ikke har bekræftet deres jobsøgning hver 7. dag og deraf er blevet afmeldt fra jf. 38, stk. 2. En mindre del af fejlene skyldes, at Jobcentret Hvidovre ikke skriftlig har vejledt borgerne, hver gang de starter i tilbud, skal møde til samtale eller lignende, om de konsekvenser udeblivelser m.m. kunne få for udbetaling af deres hjælp. Endelig skyldes tilbagebetaling af statsrefusion også, at der har været en procedure, 13

15 hvor Jobcenter Hvidovre indstillede til Ydelsesafdelingen summen af borgerens udeblivelsesdage for én måned (eks. 10 dage i oktober måned). Denne procedure er nu vurderet ikke korrekt, da 10 dage kan løbe over en weekend og dermed trækkes der ikke korrekt i borgerens ydelse. Kommunen er forpligtet til at lade undersøgelsen behandle af Kommunalbestyrelsen, jf. Lov om en aktiv socialpolitik 13 d, stk. 5. På grund af den høje fejlprocent og den manglende fastholdelse af tidligere gode resultater, har Arbejdsdirektoratet endvidere besluttet, at kommunen skal orientere Arbejdsdirektoratet om de foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. På baggrund af Arbejdsdirektoratets tilsyn har Jobcenter Hvidovre og Ydelsesafdelingen besluttet At ændre procedure for indstilling af sanktionsperioder, så medarbejderne i Jobcenter Hvidovre fremover indstiller til Ydelsesafdelingen de korrekte dage (eksempelvis den 56. oktober, den 13. oktober og oktober) i stedet for summen af dage, og at Ydelsesafdelingen sender afgørelse for de korrekte dage. At udarbejde specifik arbejdsgang for sanktioner efter 38, stk. 2 og at denne bringes til medarbejdernes kendskab. At der i Jobcenter Hvidovre indføres ledelseskontrol på området med jævnlige intervaller. At standardbreve til indkaldelse til samtaler, at blanketter til afgivelse af tilbud m.m. gennemgås for at sikre at de indeholder skriftlig vejledning om konsekvenser, jf. 35. BILAG: 1 Åben rådighedstilsyn.pdf /10 14

16 8. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/634 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalgsformanden takkede for det første år i Udvalget og takkede forvaltningen for indsatsen. Arbejdsmarkedsdirektøren orienterede om den kommende reform på fleksjobområdet. Jobcenterchefen orienterede om forvaltningens fleksjobkampagne. 15

17 Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 2 Åben ugevis 45.pdf /10 2 Åben løbende 45.pdf /10 3 Åben Nøgletal September 2010.pdf /10 4 Åben Virksomhedspraktik og løntilskud november 2010.pdf /10 5 Åben Tillæg 2. Etnisk konsulent /10 5 Åben LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats /10 5 Åben 2.7 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret /10 5 Åben Tillæg nr. 3 til Beskæftigelsesplan /10 6 Åben kontraktstyring.pdf /10 7 Åben rådighedstilsyn.pdf /10 16

18 Underskriftsside Kenneth F. Christensen Katrine Høybye Frederiksen Annette Møller Sjøbeck Carsten Jelund Susanne Brixum 17

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan, 4. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 12:10 Møde afsluttet: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna III Kenneth F. Christensen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck, Katrine Høybye

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Oktober 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Oktober 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 22. juni 2011 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:20 Mødelokale: Medlemmer: Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Frits Nielsen, Niels Holm,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 04. november 2010 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødelokale: Ungeindsats, Hvidovrevej 510 Medlemmer: Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Møde afsluttet: 17:00 Særlige forhold: Mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. december 2009, Kl. 18.00 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere