Personalepolitik. Natur og Udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik. Natur og Udvikling"

Transkript

1 Personalepolitik Natur og Udvikling

2 Forord Vision og værdier 3 Redelighed 4 Mulighed 5 Helhed 6 Personalepolitiske temaer 7 Ansættelse 8 Familie 9 Fratræden 10 Kompetenceudvikling 11 Ligestilling 12 Løn og personalegoder 13 Medindflydelse 14 Seniorer 15 Social ansvarlighed 16 Trivsel og sundhed 17 Åbenhed og dialog 18 Retningslinjer 19 Kære medarbejder Velkommen til din nye arbejdsplads. Velkommen til en kommune i natur og udvikling. Personalepolitikken er et udtryk for, hvordan vi løser udfordringerne sammen i hverdagen. Vores tilgang til hverdagen er værdibaseret. Det betyder, at personalepolitikken mere udtrykker holdninger end regler, mere handler om retning end retningslinjer: Vi skal opleve en redelig arbejdsplads. Det vi siger, er det, vi gør Vi skal opleve mulighed for at udvikle os og for at levere en indsats af høj kvalitet Vi skal opleve helhed i vores arbejdsliv. Der skal være balance mellem arbejdsliv og fritid. Personalepolitikken skal ikke samle støv på hylden, men udtrykkes i vores handlinger i hver eneste virksomhed. For at gøre den levende fastsætter vi hvert år personalepolitiske mål, som alle de kommunale virksomheder skal indfri. I de kommende år vil de have særlig fokus på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere blandt andet gennem aktiviteter omkring kompetenceudvikling, sikkerhed, sundhed og trivsel. Til lykke med din personalepolitik. Med venlig hilsen Helge Friis, borgmester Michael Graatang, kommunaldirektør 2

3 Vision og værdier Vision 2016 Vi er stolte af vores vision for Halsnæs Kommune, som er vedtaget af byrådet efter en bred proces med inddragelse af borgere, foreninger, erhvervsliv mv. Overskriften er: Halsnæs Kommune Natur og udvikling I år 2016 er Halsnæs en Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne indtænkes i udviklingen Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling. Værdier Som led i vision 2016 har byrådet besluttet tre værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed, Mulighed, Helhed På de næste sider kan du læse om, hvad kommunens værdier betyder personalepolitisk. Personalepolitikken er besluttet af Halsnæs Byråd (daværende Sammenlægningsudvalg) den 19. december Personalepolitikken er den 25. april 2007 tiltrådt af kommunens øverste medindlydelses- og medbestemmelsesorgan (Hoved-MED). 3

4 Redelighed Vi er anstændige og kan gøre rede for vores handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Personalepolitisk betyder det, at vi er en arbejdsplads, hvor der er sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør hvor beslutninger og handlinger er klare og forståelige hvor dialogen er åben, direkte og ærlig. 4

5 Mulighed Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens fortsatte udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Personalepolitisk betyder det, at vi er en arbejdsplads, hvor vi ser muligheder, lærer af fejl og har fokus på udvikling hvor forskellighed er en styrke for vores udvikling hvor vi har indflydelse på og medansvar for egen arbejdssituation. 5

6 Helhed Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Personalepolitisk betyder det, at vi er en arbejdsplads, hvor vi tænker tværgående og helhedsorienteret hvor der er balance mellem arbejde og fritid hvor et godt arbejdsmiljø og kollegialt samvær er grundlæggende for arbejdsindsatsen. 6

7 Personalepolitiske temaer Temaerne er generelle for hele kommunen som arbejdsplads, men måden hvorpå de efterleves, vil være forskellig på de enkelte arbejdspladser. Et plejecenter kan f.eks. arbejde for at mindske fysiske belastninger i arbejdet for at skabe en sund arbejdsplads, mens man på rådhuset f.eks. kan arbejde for at skabe mere fysisk aktivitet i hverdagen. Det er således de enkelte arbejdspladser, der gør de personalepolitiske temaer levende. På de følgende sider bliver de omtalte værdier uddybet i 11 personalepolitiske temaer. Fælles for alle temaerne er, at de beskriver Halsnæs Kommunes personalepolitiske holdninger og strategier lige fra ansættelse af nye medarbejdere til en sund arbejdsplads. 7

8 Ansættelse Vi ansætter de bedst egnede medarbejdere. Det sker ud fra en helhedsvurdering på den enkelte arbejdsplads i forhold til behovet for kvalifikationer, udvikling af personalegrupper mv., idet vi har det grundsyn, at forskelligheder skaber grobund for kreativitet og udvikling. Interne jobmuligheder Vi er en arbejdsplads, hvor der er muligheder for karriere- og kompetenceudvikling inden for organisationen. Dette sker i balance med, at vi til stadighed tilfører organisationen ny viden, kompetence og inspiration udefra. En professionel proces Vi lægger stor vægt på, at rekruttering af nye medarbejdere opleves som en professionel proces, både for ansøgere og for ansættelsesudvalg. I enhver ansættelsesproces er medarbejdere repræsenteret, idet vi mener, det er med til at skabe en helhedsorienteret proces, hvor der ved ansættelsen også bliver lagt vægt på det daglige samarbejde i medarbejdergruppen. Vi lægger vægt på en grundig udvælgelse af ansøgere, og vurderingen af kandidater sker på baggrund af en bred vifte af kriterier og ud fra en helhedsvurdering. Ansættelsesformer Vi ønsker at benytte tidssvarende ansættelsesformer på overenskomstvilkår og tilbyder normalt ikke ansættelse på tjenestemandsvilkår. Vi tilbyder både fuldtids- og deltidsansættelse. Vi tilstræber at tilbyde fuldtidsansættelse til mange medarbejdere, fordi det er vores holdning, at det i nogle fag ikke er muligt at opretholde et forsørgelsesgrundlag med en deltidsansættelse. Vi anerkender andre medarbejderes ønske om deltidsansættelse som en mulighed for at opnå sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv. Introduktion Vi har alle ansvar for, at nyansatte får en god start. Det betyder bl.a., at lederen skal udarbejde et introduktionsprogram, hvis formål er sikre, at medarbejderen hurtigt føler sig som en del af arbejdspladsen. 8

9 Familie Vi er en arbejdsplads, hvor medarbejderne har krav på et spændende og udviklende arbejdsliv, der samtidig muliggør et velfungerende familieliv. Arbejdsliv og fritidsliv som en helhed Gode resultater opnås, når medarbejderne oplever, at der er sammenhæng mellem deres rolle som medarbejder og som familiemenneske. Vi betragter arbejdslivet og fritidslivet som en helhed; det ene er en forudsætning for det andet. Det betyder også, at vi anerkender, at medarbejdere befinder sig i forskellige livsfaser og derfor oplever behov for særlig hensyntagen i forskellige perioder af deres arbejdsliv. Arbejdstilrettelæggelse Vi arbejder for, at alle medarbejdere har indflydelse på deres egen arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, således at man, i det omfang det er muligt på den pågældende arbejdsplads, udnytter de muligheder, der er for at skabe en rummelig og fleksibel arbejdsplads. En fleksibel arbejdsplads betyder ikke, at grænsen mellem arbejdsliv og fritidsliv ophører. En fleksibel arbejdsplads betyder derimod, at der er balance mellem hensynet til den enkeltes livssituation og arbejdspladsens behov. Det er et gensidigt ansvar mellem ledelse og medarbejdere at skabe reelle muligheder for en sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv. 9

10 Fratræden Som arbejdsplads har vi holdninger til situationer, både når medarbejdere siger op og bliver opsagt. Vi mener, at det er vigtigt, at årsagen til enhver fratræden er kendt for kommunen, og at enhver afskedigelse sker på en redelig og ordentlig måde. Når ansatte selv siger op Fratræden fra arbejdspladsen betragtes som et positivt videre skridt i livet, enten på vej til en ny fortsat karriere, videre uddannelse eller som ophør på et langt arbejdsliv. Uanset årsagen til fratræden mener vi, at den pågældende medarbejder har en værdi for os som arbejdsplads, der er vigtig at fastholde. Vi ønsker derfor at fastholde en tilknytning til medarbejdere, der fratræder pga. alder. Derudover ønsker vi også at se muligheder i, at medarbejdere, der finder andet arbejde, på et senere tidspunkt genansættes med nye erfaringer. Evaluering af årsagerne For at sikre en forsat udvikling af arbejdspladsen, dens arbejdsmiljø og fastholdelse af viden, holder vi fratrædelsessamtaler med de medarbejdere, der selv siger op. Når vi afskediger ansatte... Vi erkender, at de færreste, som bliver afskediget, vil finde noget positivt i situationen, men vi vil holde en høj moral, etik og retssikkerhed i enhver afskedigelsessituation. Enhver medarbejder, der afskediges, skal i god tid og på en ærlig måde være bekendt med begrundelsen, og enhver uansøgt afsked bliver behandlet individuelt. Det vil ofte, af driftsmæssige årsager, være nødvendigt at afskedige medarbejdere, som er langvarigt syge, og hvor der ikke er tegn på snarlig tilbagevenden til arbejdspladsen. Vi afskediger nødigt medarbejdere, som har livstruende sygdomme. 10

11 Kompetenceudvikling Vi mener, at kompetenceudvikling er grundstenen for vores udvikling, fordi arbejdet med kompetencer sikrer, at alle medarbejdere til enhver tid matcher de krav, deres arbejdsopgaver stiller. Helhed i kompetenceudviklingen I en videns- og serviceorganisation som vores er der et stort behov for faglige dygtige medarbejdere, der samtidig kan samarbejde, tænke kreativt og dele viden. Vi arbejder derfor helhedsorienteret med kompetenceudvikling. Det betyder, at arbejdspladsen sætter fokus på udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer i forhold til de mål og visioner, som arbejdspladsen arbejder henimod. Hvad er kompetenceudvikling? Udvikling af kompetencer sker oftest i det daglige arbejde, blandt andet gennem supervision, faglig sparring og erfaringsudveksling, samarbejde i selvstyrende team, sidemandsoplæring og tværfagligt arbejde. Derudover omfatter kompetenceudviklingen kurser o.l., der tilfører de ansatte ny inspiration og viden. Interne kurser Som led i kompetenceudviklingen udbyder vi også kurser internt i organisationen. Medarbejderudviklingssamtaler og individuelle udviklingsplaner Planlægningen af kompetenceudvikling sker gennem de årlige medarbejderudviklingssamtaler. Ledere og medarbejdere er forpligtet til at udarbejde årlige, individuelle udviklingsplaner for kompetenceudvikling. 11

12 Ligestilling Vi er en arbejdsplads, der ser forskelligheder som en styrke for vores udvikling, fordi forskelle med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelse og livsopfattelse skaber en dynamisk og helhedsorienteret arbejdsplads. Det er vores holdning, at alle uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap mv. gives lige muligheder på arbejdspladsen, både hvad angår løn- og ansættelsesvilkår, jobindhold, uddannelse, udvikling og karriere. Det betyder bl.a., at vi ønsker at skabe fleksible arbejdspladser, der sikrer, at mænd og kvinder har lige muligheder for at deltage i karriere- og familieliv. 12

13 Løn og personalegoder Vi er en arbejdsplads, hvor vi bruger løn og personalegoder som et aktivt værktøj til at tiltrække og fastholde medarbejderne samt understøtte motivationen til kompetenceudvikling. Lønnen fastsættes tættest muligt på den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe, efter centralt besluttede strategier. Vi skaber muligheder for at tilgodese både den ansatte individuelt og grupper af ansatte. Det betyder, at vi tilstræber en afbalanceret aflønning af ansatte, hvis jobudførelse og ansvarsområde er ensartet. Vi honorerer de individuelle kvalifikationer og præstationer. Lønfastsættelsen sker ud fra principper om, at ansatte skal kunne se og forstå mulighederne for at få mere i løn, f.eks. i forbindelse med en ekstraordinær arbejdsindsats eller et øget ansvar. Lønniveauet vil afspejle udbud/efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Vi ønsker en sammenhæng mellem præsterede resultater og løn for derigennem at øge motivationen til yderligere effektivitet og kvalitet i det daglige arbejde. Personalegoder Vi benytter personalegoder aktivt, som element i aflønningen, fordi det har betydning for trivslen og for vores muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejderne. Personalegoder er rettet primært mod sundhed, trivsel, kultur og socialt samvær. Vi tænker helhedsorienteret og mener, at personalegoder skal tilbydes alle personalegrupper. 13

14 Medindflydelse Vi lægger vægt på den formelle indflydelse via samarbejdsstrukturen. Den er vigtig. Men lige så vigtig er den medindflydelse, som finder sted i det daglige på den enkelte arbejdsplads. Det er gennem en åben, direkte og ærlig dialog mellem leder og medarbejdere om forhold, som i bredeste forstand vedrører arbejdssituationen, at grundlaget for engagement, trivsel og udvikling skabes. Lederen skal vise tillid, inddrage sine medarbejdere i beslutninger og bane vejen for og støtte op om selvledelse på områder, hvor dette er muligt, dvs. uddelegere ansvar og også være åben om, hvad der ikke kan uddelegeres. Lederen har ansvar for gennem sin ledelse, at der skabes grobund for medindflydelsen, og medarbejderne har medansvar for, at medindflydelsen blomstrer. 14

15 Seniorer På arbejdspladsen ses ikke på den enkeltes alder, men den enkelte medarbejder vurderes derimod i forhold til kvalifikationer, engagement, opgavevaretagelse mv. Vi anser det for helt centralt, at seniorer som øvrige ansatte har ret og pligt til at vedligeholde og udvikle deres viden og kvalifikationer. Medarbejdere på 50 år og opefter tilbydes, ved den årlige medarbejderudviklingssamtale, at drøfte eventuelt behov for seniorplanlægning. Vores holdning er, at ældre medarbejdere skal fastholdes og sikres fortsat udvikling. Det skal samtidig respekteres, at nogle medarbejdere, som befinder sig i denne livsfase, har ønske om og behov for på forskellig vis at forberede sig på en tilværelse uden for arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være omlægning af arbejdsopgaver, reduktion af arbejdstid, omplacering til anden stilling eller fratræden. 15

16 Social ansvarlighed Vi lægger vægt på social ansvarlighed og har fokus på at fastholde og ansætte medarbejdere på særlige vilkår. Vi har det menneskesyn, at alle mennesker har en værdi og et naturligt krav på at være en del af et arbejdsfællesskab. Vi har respekt for forskelligheder, og betragter forskelligheder som en styrke, fordi forskellige livserfaringer og kulturer bidrager til, at vi kan være nytænkende. Vi mener, at forskellige vinkler er med til at sikre, at vi træffer helhedsorienterede beslutninger. finde bæredygtige løsninger, som i videst mulig omfang tager hensyn til individuelle behov og ønsker. Vi arbejder for, at der på alle arbejdspladser understøttes en kultur, hvor det er naturligt, at medarbejdere føler et medansvar for hinandens ve og vel og især i vanskelige situationer tør gå i dialog med en udsat kollega. Medarbejdere skal opleve en rummelig arbejdsplads, hvor man trygt kan gå til sin leder og i en åben og ærlig dialog 16

17 Trivsel og sundhed Trivsel og sundhed er vigtigt, fordi det er basale forudsætninger for de resultater, vi skal opnå. Derfor ser vi det som en meget væsentlig opgave at tænke trivsel og sundhed ind overalt i hverdagen. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Vi anerkender, at et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er grundlæggende for arbejdsindsatsen. Ledelsen har derfor ansvar for at tage hånd om de svære emner, så som fravær, stress og livskriser. Det er den enkelte leders ansvar at afholde omsorgssamtaler og i øvrigt være opmærksom på medarbejdernes ve og vel både arbejdsmæssigt og personligt. Det betyder også, at vi har fokus på at nedbringe sygefraværet. Vi arbejder på at forebygge stress og på at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, ligesom vi evaluerer trivslen på baggrund af periodiske undersøgelser. Alle på arbejdspladsen har pligt til at tage hånd om hinanden samt være med til at skabe en arbejdsplads, hvor der er rart at være. Det betyder, at der på den enkelte arbejdsplads lægges vægt på dialog om konflikter, mobning, samarbejde mv. En sund arbejdsplads Vi ønsker at fremme og skabe rammer for en sund arbejdsplads med udgangspunkt i forebyggelse, støtte og vejledning. Vi ser det som vores pligt at tilbyde sundhedsfremmende og -forebyggende tiltag. Det er vores holdning, at alle arbejdspladser bør have fokus på sund kost og motion. Vi støtter aktiviteter, der forbedrer sundhedstilstanden. Rygning For at sikre en sund arbejdsplads er vi en røgfri arbejdsplads indendørs. Det betyder, at alle arbejdspladser skal forholde sig til, hvordan rygning kan finde sted udendørs. Vi støtter medarbejdere, der ønsker at holde op med at ryge. Alkohol og andre rusmidler Det er vores holdning, at alkohol og andre rusmidler skal adskilles fra arbejdet. Det skal det af hensyn til sikkerhed, trivsel og af hensyn til den professionelle betjening af vores borgere. Ledere og kolleger har pligt til at handle, hvis de oplever, at en medarbejder eller en kollega har et misbrugsproblem. 17

18 Åbenhed og dialog Vi lægger vægt på, at medarbejdere og ledere er borgernes indgang til kommunen. Derfor forventer vi, at medarbejdere og ledere medvirker til at skabe en god dialog med borgerne En god dialog med borgerne giver os mulighed for at evaluere på, hvorvidt vores ydelser lever op til forventningerne. understøttes en kultur, hvor vi lærer af erfaringer, giver og modtager faglig kritik og er gode til at rose og anerkende hinanden. give udtryk for sine meninger. Lederen har et ansvar for, at der skabes rammer for dialog frem for monolog, og at alle kommer til orde. Vi ser gerne, at ledere og medarbejdere i forskellige sammenhænge, hvor det er relevant, repræsenterer kommunen udadtil, fordi det er med til at give et positivt indtryk af kommunen. De bedste resultater skabes gennem en åben, direkte og ærlig dialog. Derfor skal der på den enkelte arbejdsplads Vi mener, at der på arbejdspladserne skal være mulighed for dialog i dagligdagen. Det er både lederen og medarbejdernes ansvar, at rammerne er til stede. Det handler om, at der skal være tid til at tale sammen også om svære emner. Det handler om at sikre en god tone, hvor alle har respekt for hinanden, og hvor det er naturligt at Vi har alle et ansvar for, at mulige konflikter kommunikeres i dialog og ikke elektronisk. Konflikter løses i en åben, direkte og ærlig dialog mellem de involverede parter. 18

19 Retningslinjer Vi lægger mere vægt på værdier end på regler. Det betyder, at personalepolitikken sætter rammer og retning, som hver arbejdsplads selv udfylder lokalt. Udover personalepolitikken er der udarbejdet en række personaleadministrative retningslinjer. Disse er udarbejdet, fordi der i dagligdagen er mange gentagelser, hvor det giver god mening at kunne slå op i en retningslinje. For eksempel så man på arbejdspladsen ikke hver gang skal diskutere, hvad der gives ved et jubilæum. Samtidig er der også nogle personalejuridiske regler, for eksempel barselsregler, som kommunen skal overholde. Retningslinjerne beskriver de forhold, som arbejdspladserne som minimum skal udfylde. I Halsnæs Kommune tages der udgangspunkt i, at de ansatte befinder sig i forskellige livsfaser, og lederen har således mulighed for at tolke og gå ud over de beskrevne retningslinjer. Halsnæs Kommune har pr. september 2009 følgende personaleadministrative retningslinjer: Alkohol-indtagelse Andet arbejde Ansættelse af ægtefæller/ samlever/nært beslægtet Ansættelsesproces Barsel og adoption Forebyggelse og håndtering af vold og chikane Fratrædelse Fravær af familiemæssige årsager Introduktion af nyansatte Jubilæum og andre mærkedage Krisehjælp og -håndtering Lønudbetaling Medarbejderudviklingssamtale Modtagelse af arv og gave Persondata Rusmiddel Håndtering af rusmiddel-misbrug Samtaler om sygefravær Sygefravær anmeldelse, indberetning og dokumentation Straffeattest Stressforebyggelse og -håndtering Sundhedsfremmeordning Tjenestefrihed Tjenesterejser transport, kørsel m.v. Trivselsmålinger Økonomiske oplysninger Du finder retningslinjerne på personalenettet under Min arbejdsplads Halsnæs Kommune, Personale, Retningslinjer og vejledninger. 19

20 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen Frederiksværk Telefon Fax Redaktion Kommunaldirektør Michael Graatang (ansv. red.) Telefon HR-konsulent Charlotte Mandøe Telefon Grafisk design Foto Hvis ikke andet er anført, er det egne foto, der er anvendt i pjecen. 4. Oplag: 500 Buchs Grafiske A/S, Randers Udgivet: December 2011 Se også hjemmesiden:

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Personalepolitik 2015

Personalepolitik 2015 Personalepolitik 2015 Godkendt af Økonomiudvalget på møde den 9. december 2015 Personalepolitik FORORD Personalepolitikken er udarbejdet og vedtaget af Frederikssund Kommunes Hoved MED-udvalg og godkendt

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK 2017-2020 ESBJERG KOMMUNE 2 PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 3 FORORD VISION FOR ESBJERG KOMMUNE DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik

Personale & Udvikling. Furesø Kommune Personalepolitik Personale & Udvikling Furesø Kommune Personalepolitik OVERORDNET PERSONALEPOLITIK OVERORDNET PERSONALEPOLITIK 2 Furesø Kommunes overordnede personalepolitik Målsætning Furesø Kommune skal til enhver tid

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Personalepolitik. December 2018

Personalepolitik. December 2018 Personalepolitik December 2018 2 Indholdsfortegnelse Formålet med en personalepolitik 3 Ledelse og samarbejde 4 Ansættelse 5 Kompetenceudvikling 8 Løn 10 Familie- og seniorliv 12 Sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

ik itlo epl a noserp

ik itlo epl a noserp Personalepolitik PERSONALEPOLITIK... 2 Formål med personalepolitikken... 2 Forord... 4 Personalepolitikkens temaer... 5 Ansættelse og fratrædelse... 6 Rekruttering... 6 Ansættelse... 8 Fratrædelse... 8

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik

Frederiksberg Kommunes. Personalepolitik Frederiksberg Kommunes Personalepolitik Personalepolitiske værdier Frederiksberg Kommunes Personalepolitik bygger på de personalepolitiske værdier: Respekt og anerkendelse Vi vil opnå respekt og anerkendelse

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Personalepolitik revideret marts 2017

Personalepolitik revideret marts 2017 Personalepolitik revideret marts 2017 Forord EUC Nords Personalepolitik beskriver de for ventninger og krav, vi som medarbejdere og ledelse stiller til hinanden. Personalepolitikken sætter ord på de holdninger

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse

Ledelsesgrundlaget. Fem grundholdninger til ledelse Ledelsesgrundlaget Fem grundholdninger til ledelse 2 Indhold 3 Fakta - Ledelsesgrundlaget og visionen................................. 4 Forord..................................................................

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation

Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Personalepolitik for den frivillige sociale organisation Kontakt mellem Mennesker (Projektet Kontakt ml. Mennesker incl. de til enhver tid tilhørende underprojekter) Overordnet formål (formålsparagraf)

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen - kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen - kort og godt Mangfoldighedsindsatsen - kort og godt Forord Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt

Personalepolitik. Sundhedspolitik. Kvalitet Døgnet Rundt Personalepolitik Sundhedspolitik Kvalitet Døgnet Rundt Sundhedspolitik Som sygehus véd vi, hvordan livsstil og arbejdsmiljø påvirker den enkeltes sundhed. Da mange medarbejdere hver dag bruger en stor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser NJR/Januar 2009 Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser Baggrunden for at drøfte sundhedsfremme i MED udvalget Sundhedsfremme har gennem flere år være et tema i MED-drøftelser.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Sjælland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere