Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 12. september Sagsnr.: Notat 5. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...10 SKOLEUDVALGET...13 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...21 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...32 TEKNISK UDVALG...38 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...42 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 5. opfølgning er udarbejdet pr. 31. oktober. På baggrund af indmeldingerne fra de forskellige udvalg forventes et merforbrug på driften på 2,777 mio. kr. Af dette merforbrug vedrører de 3,863 mio. kr. en netto overskridelser på henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og på forsørgelsesområdet. Disse områder er udeholdt af regeringens sanktionslovgivning i forbindelse med kommunens regnskabsresultat. Der forventes således et lille overskud på cirka 1 million kroner på områder omfattet af sanktionslovgivningen. Vedrørende områderne udeholdt af sanktionslovgivningen opvejes merforbruget på 3,863 mio. kr. af en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på forsørgelsesområdet, som tilgik kassen ved 4. Budgetopfølgning. På trods af at tet fortsat forventes at balancere samlet set, er der dog en række mindre forskydninger i udvalgenes forventninger til årets resultat sammenlignet med 4. opfølgning. Teknisk udvalg forventer at lave et mindreforbrug på Entreprenørafdelingen på ca. 1 mio. kr., ud over det mindreforbrug på ligeledes 1 mio. kr. de skal præstere på kollektiv trafik, for at dække en del af merforbruget på Socialforvaltningens område. En del af dette nye mindreforbrug vil dog blive anvendt internt i Teknisk Forvaltning til dækning af merforbrug på 0,250 mio. kr. vedrørende vandløbsopmåling på Miljø- og Energiudvalget. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget forventer at lave et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 0,375 mio. kr. ved 4. opfølgning. Mindreforbruget på 0,375 mio. kr. var udvalgets bidrag til løsning af overskridelsen på Social- og Sundhedsudvalget. Socialforvaltningen forventer som ved de tidligere opfølgninger at lave et merforbrug på 7,3 mio. kr., især som følge af pres på botilbudsområdet under handicap- og psykiatriafdelingen samt øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomiudvalget og Skoleudvalget forventer som ved 4. opfølgning at lave mindreforbrug på henholdsvis 1,6 og 0,5 mio. kr. som en del af løsningen på Social- og Sundhedsudvalgets merforbrug. De resterende politikområder dvs. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og Beredskabskommissionen har ikke indrapporteret nogen afvigelser. Ud over ovenstående forskydninger i de forventede resultater mellem udvalgene er der ved denne opfølgning også afdækket en række potentielle merforbrug, som udvalgene arbejder på at løse indenfor deres egne områder. På Økonomiudvalget er der en række merforbrug på blandt andet boligområdet grundet manglende udlejning samt på rengøringsenheden. I alt arbejder Økonomiudvalget på at dække en potentiel overskridelse på ca. 2 mio. kr. Omvendt er den udfordring på 0,8 mio. kr., som Socialudvalget havde på Handicap- og Psykiatriområdet ved 4. Budgetopfølgning, blevet løst ved denne opfølgning. Dette er sket gennem en stram omkostningsstyring på Socialforvaltningens samlede område. Vedrørende anlæg forventes i et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette merforbrug relaterer sig til ombygning af biblioteker til døgnåbent, samt bygning af brandstation og samling af administration. På kvalitetsfondsområdet forventes forbruget at blive lavere end det terede. De manglende forbrugte midler vil blive overført til 2012, men der må påregnes en deponering af likviditet som følge af mindreforbrug på kvalitetsfondsområdet. Finansieringsområdet forventer ved denne opfølgning indtægter på linje med det korrigerede. 3

4 Indstillinger: Samlet set: Søges der netto ingen tillægsbevillinger på driften. Indstillinger drift: Økonomiudvalget: Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,316 Drift af Middelfart Parkeringshus -0,316 Indtægts vedrørende afdrag fra Middelfart Parkeringshus A/S 0,0 Totalt Indstillinger anlæg: Skoleudvalget Der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. pulje til skoleudbygning og renovering på 0,221 mio. kr. Beløbet anvendes til finansiering af rådighedsbeløb på projekt 24-7 åbent på biblioteker på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget At der gives tillæg til anlægsbevilling vedr biblioteker på 0,446 mio. kr. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 0,446 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives. At bevillingen delvist finansieres af kassen. Der er ved tidligere lejlighed lagt 0,225 mio. kr. i kassen som følge af mindreforbrug på anlægsrammen til Bakkehuset. At restbeløbet på 0,221 mio. kr. til 24-7 åbent til biblioteker finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb vedr. pulje til skoleudbygning og renovering på Skoleudvalgets område. Teknisk udvalg Skrillinge Øst etape 7 At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,085 mio. kr. vedr. byggemodningen Skrillinge øst, etape 7, Rønnebærgrenen. At udgiften bliver finansieret indenfor ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,085 mil. kr. fra investeringsoversigten vedr. byggemodningen Skrillinge øst, etape 7, Rønnebærgrenen Byggemodningen Søndermarken At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. vedr. byggemodningen Søndermarken At udgiften bliver finansieret indenfor ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mil. kr. fra investeringsoversigten vedr. byggemodningen Søndermarken. Byggemodningen Tværvejen At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,19 mio. kr. vedr. byggemodningen Søndermarken At udgiften bliver finansieret indenfor ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,19 mil. kr. fra investeringsoversigten vedr. byggemodningen Tværvejen. 4

5 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt uden over- /underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Fælles formål Staben Løn og Økonomi Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Socialforvaltningen Teknisk forvaltning Jobcentret Boliger Erhverv og turisme Staben Fælles funktioner Forsikring Rengøring Drift Oprindeligt uden over- /underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse I kr. Anlæg i alt Adminstration Løn og Økonomi - it sikkerhed Staben - Redningsberedskab og Samling af administration Boliger Erhverv og Turisme Staben

6 2. Konklusion Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug vedrørende driften på 1,597 mio. kr. 1,597 mio. kr. er nødvendig opsparing som hjælp til Socialudvalgets forventede merforbrug. Beløbet fordeler sig således: Løn og Økonomi: 0,250 mio kr. Besparelse nye IT-systemer. Staben: 1,047 mio kr. Merindtægter vedrørende elever. Teknik og Miljøforvaltningen: 0,300 mio. kr. Besparelse på administration. Der er herudover er der nogle områder, som kan komme ud med et underskud. Der arbejdes med at bringe balance mellem og resultat. Det drejer sig om politikområdet Administration, hvor temaerne Boliger og Byggesagsgebyrer i Teknik og Miljø viser forventede afvigelser. Desuden viser politikområdet Fælles funktioner, temaet Rengøring en afvigelse. Samlet set beløber det sig til knap 2 mio. kr. Alle nævnte mer- eller mindreforbrug i dette notat er holdt op mod det korrigerede uden over- og underskud. 3. Opsamling af opfølgninger Der er ikke ved de første opfølgninger givet tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er bemærkninger til dette punkt. Det kan dog bemærkes, at Centralforvaltningen er nedlagt, og der er lavet mange mæssige ændringer i den anledning. Borgerservice og Forsørgelsesområdet er flyttet til Socialudvalget. Jobcentret er en selvstændig afdeling under kommunaldirektøren stadig under Økonomiudvalget. IT-afdelingen er flyttet til Staben. Intern service er flyttet til Teknisk forvaltning stadig under Økonomiudvalget. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget er afholdt og tet er overholdt. Der er merudgifter som følge af byrådsmedlemmers orlov. Denne merudgift kan lige holdes indenfor det samlede Administration Staben Staben der forventes en merindtægt vedrørende elever på 1,047 mio. kr. Herudover forventes tet at holde. Stabens indeholder nu også IT-afdelingen. Budgettet for IT-afdelingen forventes ligeledes overhold. Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Budgetværn Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner 6

7 Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. Der forventes dog et merforbrug til Tjenestemandspensioner og færre indtægter fra Overhead fra takstinstitutioner, som dog forventes opvejet af et mindreforbrug til f.eks. revision og ITsystemer. Uddybning af udgifterne til IT-systemer: Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data, hvad angår, økonomisystem, lønsystem, debitorsystem, indkøbssystem og vagtplan. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat til implementering i. Det betyder, at området gik ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i, hvor der er afsat til udgiften. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14,8 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 5,1 mio. kr. Udgifter til etablering af løn- og økonomisystem ca. 1,7 mio. kr. Barselspuljen: Lige nu kan det se ud som om at der vil være et mindreforbrug på Barselspuljen. Hvis det er tilfældet vil der ved over- og underskudsberegningen ske en tilbagebetaling til alle decentrale enheder, som har bidraget til barselspuljen. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Under temaet udlejningsejendomme forventes et merforbrug på 0,400 mio. kr. som skyldes, at der er ejendomme som står tomme, fordi de ikke kan udlejes, og at der er udgifter til udbedring af svampeskader. Flere af ejendommene er sat til salg. Et salg kan betyde, at der rettes op på merforbruget. Regnskabet afventes. Derudover kan det konstateres, at der vedrørende parkeringshuset forventes et merforbrug på ca. 0,160 mio. kr. Der er et stort elforbrug, som er årsag til merudgiften. Dette er der rettet op på fra Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på administrationen. Der ud over er der svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er teret med en indtægt på 2,057 mio. kr. og pr er indtægten 1,381 mio. kr., holder dette niveau året ud vil der blive tale om en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. El og varme på Ejby Rådhus forventes overskredet. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. 7

8 Kantinerne Der forventes et merforbrug på ca. kr det er dels merudgifter til råvarer, men også et for højt indtægts på Ejby Rådhus. Desuden er der også merudgifter til en stor regulering af pensionsudgiften til en medarbejder. En del af denne merudgift refunderes formentlig af Jobcentret da der er tale om et fleksjob. Størrelsen af refusionen fra Jobcentret kendes ikke endnu. Desuden er indtægterne i Kantinen bagudrettede. Regnskabet afventes. Jobcentret Jobcentret forventer at holde tet Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: (i kr.) Bygnings- og løsøre 0 Risikostyring ( 95 Engangsudgifter herunder forsikringsmægleren 240 Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 200 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) Selvforsikrede overtaget fra amtet (primært ekstraregning) Arbejdsskade aktiverede 700 Ansvar og rejse 630 På tværs 420 Arbejdsskade Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året 350 I alt Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 25 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Ved denne opfølgning er det konstateret, at der opstår et merforbrug på 0,250 mio. kr. på området. 8

9 Det drejer sig om ældreområdet, hvor rengøringsstandarden desværre ikke er nedsat så den passer med tet (besluttet ved lægningen for ) merudgift 0,1 mio. kr. Dette er der taget hånd om nu. Derudover blev der ved lægningen for besluttet en nedsættelse af rengøringsstandarden på Rådhusene. Denne kunne først effektueres fra 1.4., hvorfor der i opstår en merudgift på 0,150 mio. kr. Merforbruget forventes dog rettet op fra Drift af rengøringsenheden Der forventes en merudgift på 0,750 mio. kr. hvoraf halvdelen af beløbet kan tilskrives en teringsfejl (er rettet fra 2012). Herudover har rengøringsenheden svært ved at holde tet med baggrund i den udregnede timepris. Merudgiften kan skyldes ekstra udgifter til afløsning. Fremadrettet forventes tet at holde. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved gennemgang af finansieringssiden pr forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede. 5. Indstillinger Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,316 Drift af Middelfart Parkeringshus -0,316 Afdragsindtægter fra Middelfart Parkeringshus 0,0 Totalt 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 9

10 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume med O/U uden O/U Forventet regnskab Afvigelse Oprindeligt Drift i kr. Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der forventes en mindreudgift på rammen på ca. 1,0 mio. kr., men da der stadig er usikkerhed på flere områder, søges ingen bevillingsændring. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Over-/underskud Div. 411 Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Forsikrede ledige Totalt

11 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 31. oktober foreligger nu. På udvalgets ramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt netto 73,3% af tet, når vi indregner den søgte tillægsbevilling på mio. kr. til forsikrede ledige. Normen pr. 31. oktober ligger på 83,37%. Der er foretaget omplaceringer som beskrevet i opfølgningen pr. 31. august. Rammen har et overført underskud fra 2010 på -3,128 mio. kr. Der skal knyttes følgende kommentarer til opfølgningen. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Området ser ud til at holde. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 80 sager. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 69 sager. Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der blev teret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 233 og 102 sager. Satsen pr. sag er samtidig dalet, grundet sager med delvis raskmelding. Budgettet til regresindtægter ser ud til at holde. Totalt set forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. Der blev teret med 150 sager på aktiv forsørgelse og 310 sager på passiv forsørgelse. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 105 på aktiv og 369 på passiv forsørgelse. Totalt set forventes området at holde. Forsikrede ledige: Der er søgt tillægsbevilling på netto -11,3 mio. kr. der svarer til midtvejsreguleringen fra ISM. Derudover forventes området at kommer ud med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. I forbindelse med regnskabet, nul-stilles området, og det overskydende beløb overføres til status, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales i Revalidering: Der blev teret med 110 sager. Der er p.t. 84 ydelsessager. På området forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Ledighedsydelse: Der blev teret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 87 sager hvoraf de 21 er uden refusion. På området forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Derimod er gennemsnitslønnen steget lidt mere end teret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Totalt set ser området ud til at holde. 11

12 Løntilskudsordninger: Der er over sommeren sket en nedgang i antallet af ansatte på ordningen for forsikrede ledige(jobtræning). Det gennemsnitlige tal for året er p.t. på niveau med kommunens tildelte kvote. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret, og der satses på at antallet i efteråret igen kommer op så kvoten ved udgangen af året bliver brugt. Derudover er der ordninger med servicejob og seniorjob. Området ser ud til at holde. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området ser ud til at holde. EGU: Området er lige overtaget. Forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 12

13 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt med O/U uden O/U Forventet resultat (Ift. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Anlæg Oprindeligt med O/U uden O/U Forventet resultat (Ift. uden O/U) Afvigelse I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Videncenter Vejlby Ombygning O/U er over/underskud overført fra regnskab 2010 til. 13

14 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 31. oktober på Skoleudvalgets område. Ved denne opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede er konstateret på følgende områder: Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret /2012 end forvaltningen havde forventet i forudsætningerne for. Herudover har forvaltningen konstateret følgende afvigelser på Skoleudvalgets område: Merudgift på 1,2 mio. kr. på skolernes decentrale ter, da enkelte skoler ikke kan afvikle en del af deres underskud fra 2010 i. Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Mindreudgift på 0,384 mio. kr. i pulje til uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb, jf. Ungepakken. Mindreudgift på 0,518 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. i pulje til pædagogisk udviklingsarbejde. Merudgift på 2,330 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Mindreindtægt på 0,506 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Mindreudgift på 0,987 mio. kr. i pulje til regulering af SFO ernes. Merudgift på netto 0,743 mio. kr. vedrørende søskenderabat, fripladser og forældrebetaling i SFO. Mindreudgift på 0,200 mio. kr. til befordring af elever. Mindreudgift på 0,300 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Mindreudgift på netto 1,562 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Mindreudgift på 1,141 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgift på 0,360 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Mindreudgift på 0,374 mio. kr. til elever med STU uddannelsesforløb. Forvaltningen forventer samlet en mindreudgift på 2,508 mio. kr. på Skoleudvalgets område (uden overskud fra 2010). Heraf er 0,500 mio. kr. medtaget i afvigelseskolonnen i tabellen under punkt 1 Resume. Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan ske tilgang af elever på specialskoleområdet og STU området i, herudover forventes en del af den samlede mindreudgift at skulle anvendes i Ved denne opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede til anlæg overholdes. 14

15 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 30. april Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 31. august Mindreudgift i puljen til elevtalsregulering. -0,500 mio. kr. 31. august Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende -0,039 mio. kr. statsbidrag afleveres til kassen. Total -0,539 mio. kr. 31. oktober Mindreudgift i puljen til elevtalsregulering. -0,500 mio. kr. Total -0,500 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 210,678 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale ter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Forvaltningen har frigivet overskud på Skoleudvalgets område, svarende til den samlede afvikling af underskud på Skoleudvalgets område. Dermed belaster anvendelsen af overskud fra 2010 ikke Skoleudvalgets i. Forvaltningen har foretaget en opfølgning på disse afviklingsplaner ved 5. opfølgning. Enkelte skoler har udfordringer med at afvikle deres underskud i. Denne udfordring medfører samlet en afvigelse på 1,2 mio. kr. Skoleafdelingen tilbageholder et tilsvarende beløb i, hvorfor Skoleudvalgets ikke belastes af denne afvigelse. Forvaltningen har konstateret, at den tidligere Aulby Skole og tidligere Tanderup Skole har underskud på samlet 1,0 mio. kr. i inkl. et underskud fra 2010 på tidligere Aulby Skole, som ikke er afviklet. Forvaltningen anvender en del af Skoleafdelingens overskud fra 2010, til at finansiere disse underskud. Dermed belaster disse underskud ikke Skoleudvalgets. Flere skoler gør fortsat forvaltningen opmærksom på problematikker i forbindelse med energispareprojektet. Reguleringen for regnskab 2010 er nu sket i forbindelse med opkrævningen af á conto beløb for. Flere skoler oplever fortsat ikke, at den lovede besparelse opnås. Enkelte skoler har haft besøg af firmaet bag energispareprojektet, Schneider Electric, med henblik på at få gennemgået skolens energiforbrug igen. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen ovenstående merudgift på 1,2 mio. kr. kan udlignes med mindreudgifter på Skoleudvalgets, hvilket fortsat placerer underskuddene på de decentrale ter. 15

16 Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret på 15,757 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede på dette tema: Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Tildelingen gives jf. arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret /2012 end forvaltningen havde forventet i forudsætningerne for. Der er blandt andet sammenlagt klasser på 0. og 8. klassetrin. Herudover er 1 klasse samlet set bortfaldet i forhold til det forventede antal klasser. Det forventede mindreforbrug på 1,200 mio. kr. i overslagsårene er valgt ind som besparelse til Mindreudgift på 0,384 mio. kr. i pulje til uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb, jf. Ungepakken. Skoleafdelingen og Ungdomsskolen har oprettet et forløb for ikke-uddannelsesparate unge i Middelfart Kommune (MUFU). Normeringen til dette forløb tildeles i skoleåret /2012 og i efteråret Bevillingen til forløb, jf. Ungepakken, er afsat i og Mindreudgiften i indgår i forvaltningens finansiering af MUFU i Skoleafdelingen har fået overført et overskud på 4,201 mio. kr. fra regnskab 2010 til. Forvaltningen har frigivet overskud på Skoleudvalgets område, svarende til den samlede afvikling af underskud på Skoleudvalgets område. Skoleafdelingens overskud indgår i denne procedure. 1. I forventer Skoleafdelingen at anvende 1,859 mio. kr. af det overførte overskud fra Hertil kommer en finansiering af Skoleafdelingens andel af projektet Inklusion i nærmiljøet, som udgør 1,000 mio. kr. i 2012 og 0,500 mio. kr. i Mindreudgift på 0,518 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen har konstateret en nettoafgang på området og gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. i pulje til pædagogisk udviklingsarbejde. Der er igangsat færre aktiviteter vedrørende pædagogisk udvikling i end forventet. Skoleafdelingen forventer at anvende det resterende i 2012, blandt andet til implementering af Skolepolitikken, kompetenceudvikling af personale og andre strukturelle ændringer på skoleområdet. Merudgift på 2,330 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år. Ved lægningen af var forvaltningen dermed ikke bekendt med, at der blandt andet var en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. 16

17 Ved 5. opfølgning har forvaltningen betalt mellemkommunal betaling for 23 af de forventede 65,42 helårselever, da opkrævningspraksis er meget forskellig mellem kommunerne. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreindtægt på 0,506 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Mindreindtægten forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år. Mindreindtægten skyldes blandt andet, at forvaltningen opkræver for 7 helårselever færre end forventet. Antallet af elever, der opkræves grundtakst for, er blandt andet faldet da flere elever er flyttet til specialklasserækken eller Heldagsskolen Vejlby ved omlægning af specialklassestrukturen i Middelfart Kommune. I udskiftes IT servere på folkeskoler i Middelfart Kommune. På nuværende tidspunkt er det uvist, om projektet når at blive implementeret fuldt ud i, hvilket kan medføre en mindreudgift på forvaltningens driftskonti til IT på skoleområdet. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at ovenstående merudgifter på netto 0,773 mio. kr. kan finansieres af mindreudgifter på Skoleudvalgets. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 14,681 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale ter. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede på dette tema: Mindreudgift på 0,987 mio. kr. i pulje til regulering af SFO ernes. Ved efterårsreguleringen af SFO ernes kan forvaltningen konstatere, at det indmeldte børnetal på modulet Tidlig SFO er lavere end forventet i forudsætningerne for. Merudgift på netto 0,743 mio. kr. vedrørende søskenderabat, fripladser og forældrebetaling i SFO, som forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Heraf forventer forvaltningen en merudgift på 0,751 mio. kr. til økonomiske fripladser og gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Skoleafdelingen har en mindreudgift på 0,259 mio. kr. til udbetaling af søskenderabat på SFO området. Et beløb svarende til mindreudgiften overføres til Børn, Unge- og Fritidsudvalget fra Skoleudvalget ved en nul-sag ved denne opfølgning, da taksterne på de to områder medfører, at Dagtilbudsafdelingen har en tilsvarende merudgift til udbetaling af søskenderabat på dagpleje- og børnehaveområdet. Forvaltningen har tilrettet Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at en samlet mindreudgift på 0,244 mio. kr. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 17

18 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret på 0,899 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen forventer en mindreudgift på 0,200 mio. kr. til befordring af elever. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at forvaltningen har haft færre udgifter til sygebefordring af elever end forventet. Forvaltningen følger ligeledes udgifterne til befordring i forbindelse med den nye skolestruktur. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,200 mio. kr. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret på 41,583 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede på dette tema: Mindreudgift på 0,300 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen har konstateret at de forventede udgifter pr. elev, har været mindre end forventet i forudsætningerne for. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på netto 1,562 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at den faktiske gennemsnitspris for et SFO tilbud på en specialskole har været lavere end forventet i forudsætningerne for. Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 5 helårselever i forhold til forudsætningerne for. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Forvaltningen har konstateret et fald i antal elever på specialskoler. Dette får ligeledes en effekt på udgifterne til befordring af elever på specialskoler. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 1,141 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et specialskoletilbud har været lavere end forventet i forudsætningerne for. Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 4 helårselever i forhold til forudsætningerne for. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 0,360 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Mindreudgiften skyldes, at en elev er stoppet med hjemmetræningsordning i. 18

19 Skoleafdelingens indeholder konti til udgifter og indtægter vedrørende befordring af elever på Skrillingeskolen (Befordringstakst for skole - hjemkørsel). Skrillingeskolen forventer en merindtægt på disse konti i. Merindtægten skal indregnes i kørselstaksten for Forvaltningen afventer de kommende møder i skolevisitationsudvalget samt udviklingen i antal elever med specialundervisning i forbindelse med den nye tildelingsmodel til differentieret undervisning på folkeskolerne. Ved sidste opfølgning blev det besluttet, at Skoleudvalget skal modtage 1,472 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende elever med hjemmetræningsordning, da udgifterne ligeledes er placeret her. Denne overførsel er endnu ikke sket og er derfor ikke indarbejdet i tabellen under afsnittet 1. Resume. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen samlet set en mindreudgift på 3,663 mio. kr. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen har modtaget den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 4,088 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. EGU Området Erhvervsgrunduddannelser, EGU, er flyttet fra Skoleudvalgets område til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i. Overskuddet fra 2010 er imidlertid overført til Skoleudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ved sidste opfølgning blev det besluttet, at Skoleudvalget overfører overskuddet fra 2010 på 0,160 mio. kr. til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Denne overførsel er endnu ikke sket og er derfor ikke indarbejdet i tabellen under afsnittet 1. Resume. STU Skoleudvalget har et korrigeret på 13,894 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra institutionen STU Middelfart. STU visitationsudvalget har visiteret elever til det indeværende skoleår, men gør opmærksom på, at der løbende kan starte flere STU elever i. 19

20 Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,374 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der er udgifter til 1 helårselev mindre end forventet i forudsætningerne for. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 5,111 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Musikskolen. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 6,688 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Ungdomsskolen. Budget- og ledelsesansvar for Middelfart Kommunes SSP medarbejdere er i overgået fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget, herunder Ungdomsskolen. Ved sidste opfølgning blev det besluttet, at et på 0,658 mio. kr. overføres til Ungdomsskolen fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget. Denne overførsel er endnu ikke sket og er derfor ikke indarbejdet i tabellen under afsnittet 1. Resume. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 14,240 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale. Heraf udgør 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra Tandplejen. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret på 12,169 mio. kr. til anlæg. Det korrigerede til anlæg forventes overholdt ved denne opfølgning. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Budgetopfølgningen medfører ingen driftsbevillinger. 5.2 Anlægsbevilling Der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. pulje til skoleudbygning og renovering på 0,221 mio. kr. Beløbet anvendes til finansiering af rådighedsbeløb på projekt 24-7 åbent på biblioteker på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. 20

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere