Notat. 5. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 12. september Sagsnr.: Notat 5. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...10 SKOLEUDVALGET...13 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...21 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...32 TEKNISK UDVALG...38 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...42 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 5. opfølgning er udarbejdet pr. 31. oktober. På baggrund af indmeldingerne fra de forskellige udvalg forventes et merforbrug på driften på 2,777 mio. kr. Af dette merforbrug vedrører de 3,863 mio. kr. en netto overskridelser på henholdsvis aktivitetsbestemt medfinansiering og på forsørgelsesområdet. Disse områder er udeholdt af regeringens sanktionslovgivning i forbindelse med kommunens regnskabsresultat. Der forventes således et lille overskud på cirka 1 million kroner på områder omfattet af sanktionslovgivningen. Vedrørende områderne udeholdt af sanktionslovgivningen opvejes merforbruget på 3,863 mio. kr. af en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på forsørgelsesområdet, som tilgik kassen ved 4. Budgetopfølgning. På trods af at tet fortsat forventes at balancere samlet set, er der dog en række mindre forskydninger i udvalgenes forventninger til årets resultat sammenlignet med 4. opfølgning. Teknisk udvalg forventer at lave et mindreforbrug på Entreprenørafdelingen på ca. 1 mio. kr., ud over det mindreforbrug på ligeledes 1 mio. kr. de skal præstere på kollektiv trafik, for at dække en del af merforbruget på Socialforvaltningens område. En del af dette nye mindreforbrug vil dog blive anvendt internt i Teknisk Forvaltning til dækning af merforbrug på 0,250 mio. kr. vedrørende vandløbsopmåling på Miljø- og Energiudvalget. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget forventer at lave et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. mod et forventet mindreforbrug på 0,375 mio. kr. ved 4. opfølgning. Mindreforbruget på 0,375 mio. kr. var udvalgets bidrag til løsning af overskridelsen på Social- og Sundhedsudvalget. Socialforvaltningen forventer som ved de tidligere opfølgninger at lave et merforbrug på 7,3 mio. kr., især som følge af pres på botilbudsområdet under handicap- og psykiatriafdelingen samt øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomiudvalget og Skoleudvalget forventer som ved 4. opfølgning at lave mindreforbrug på henholdsvis 1,6 og 0,5 mio. kr. som en del af løsningen på Social- og Sundhedsudvalgets merforbrug. De resterende politikområder dvs. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og Beredskabskommissionen har ikke indrapporteret nogen afvigelser. Ud over ovenstående forskydninger i de forventede resultater mellem udvalgene er der ved denne opfølgning også afdækket en række potentielle merforbrug, som udvalgene arbejder på at løse indenfor deres egne områder. På Økonomiudvalget er der en række merforbrug på blandt andet boligområdet grundet manglende udlejning samt på rengøringsenheden. I alt arbejder Økonomiudvalget på at dække en potentiel overskridelse på ca. 2 mio. kr. Omvendt er den udfordring på 0,8 mio. kr., som Socialudvalget havde på Handicap- og Psykiatriområdet ved 4. Budgetopfølgning, blevet løst ved denne opfølgning. Dette er sket gennem en stram omkostningsstyring på Socialforvaltningens samlede område. Vedrørende anlæg forventes i et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette merforbrug relaterer sig til ombygning af biblioteker til døgnåbent, samt bygning af brandstation og samling af administration. På kvalitetsfondsområdet forventes forbruget at blive lavere end det terede. De manglende forbrugte midler vil blive overført til 2012, men der må påregnes en deponering af likviditet som følge af mindreforbrug på kvalitetsfondsområdet. Finansieringsområdet forventer ved denne opfølgning indtægter på linje med det korrigerede. 3

4 Indstillinger: Samlet set: Søges der netto ingen tillægsbevillinger på driften. Indstillinger drift: Økonomiudvalget: Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,316 Drift af Middelfart Parkeringshus -0,316 Indtægts vedrørende afdrag fra Middelfart Parkeringshus A/S 0,0 Totalt Indstillinger anlæg: Skoleudvalget Der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. pulje til skoleudbygning og renovering på 0,221 mio. kr. Beløbet anvendes til finansiering af rådighedsbeløb på projekt 24-7 åbent på biblioteker på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget At der gives tillæg til anlægsbevilling vedr biblioteker på 0,446 mio. kr. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 0,446 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives. At bevillingen delvist finansieres af kassen. Der er ved tidligere lejlighed lagt 0,225 mio. kr. i kassen som følge af mindreforbrug på anlægsrammen til Bakkehuset. At restbeløbet på 0,221 mio. kr. til 24-7 åbent til biblioteker finansieres af uforbrugt rådighedsbeløb vedr. pulje til skoleudbygning og renovering på Skoleudvalgets område. Teknisk udvalg Skrillinge Øst etape 7 At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,085 mio. kr. vedr. byggemodningen Skrillinge øst, etape 7, Rønnebærgrenen. At udgiften bliver finansieret indenfor ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,085 mil. kr. fra investeringsoversigten vedr. byggemodningen Skrillinge øst, etape 7, Rønnebærgrenen Byggemodningen Søndermarken At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. vedr. byggemodningen Søndermarken At udgiften bliver finansieret indenfor ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mil. kr. fra investeringsoversigten vedr. byggemodningen Søndermarken. Byggemodningen Tværvejen At der bliver givet en anlægsbevilling på 0,19 mio. kr. vedr. byggemodningen Søndermarken At udgiften bliver finansieret indenfor ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,19 mil. kr. fra investeringsoversigten vedr. byggemodningen Tværvejen. 4

5 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt uden over- /underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse I kr. Drift i alt Politisk organisation Administration Fælles formål Staben Løn og Økonomi Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Socialforvaltningen Teknisk forvaltning Jobcentret Boliger Erhverv og turisme Staben Fælles funktioner Forsikring Rengøring Drift Oprindeligt uden over- /underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse I kr. Anlæg i alt Adminstration Løn og Økonomi - it sikkerhed Staben - Redningsberedskab og Samling af administration Boliger Erhverv og Turisme Staben

6 2. Konklusion Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug vedrørende driften på 1,597 mio. kr. 1,597 mio. kr. er nødvendig opsparing som hjælp til Socialudvalgets forventede merforbrug. Beløbet fordeler sig således: Løn og Økonomi: 0,250 mio kr. Besparelse nye IT-systemer. Staben: 1,047 mio kr. Merindtægter vedrørende elever. Teknik og Miljøforvaltningen: 0,300 mio. kr. Besparelse på administration. Der er herudover er der nogle områder, som kan komme ud med et underskud. Der arbejdes med at bringe balance mellem og resultat. Det drejer sig om politikområdet Administration, hvor temaerne Boliger og Byggesagsgebyrer i Teknik og Miljø viser forventede afvigelser. Desuden viser politikområdet Fælles funktioner, temaet Rengøring en afvigelse. Samlet set beløber det sig til knap 2 mio. kr. Alle nævnte mer- eller mindreforbrug i dette notat er holdt op mod det korrigerede uden over- og underskud. 3. Opsamling af opfølgninger Der er ikke ved de første opfølgninger givet tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er bemærkninger til dette punkt. Det kan dog bemærkes, at Centralforvaltningen er nedlagt, og der er lavet mange mæssige ændringer i den anledning. Borgerservice og Forsørgelsesområdet er flyttet til Socialudvalget. Jobcentret er en selvstændig afdeling under kommunaldirektøren stadig under Økonomiudvalget. IT-afdelingen er flyttet til Staben. Intern service er flyttet til Teknisk forvaltning stadig under Økonomiudvalget. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget er afholdt og tet er overholdt. Der er merudgifter som følge af byrådsmedlemmers orlov. Denne merudgift kan lige holdes indenfor det samlede Administration Staben Staben der forventes en merindtægt vedrørende elever på 1,047 mio. kr. Herudover forventes tet at holde. Stabens indeholder nu også IT-afdelingen. Budgettet for IT-afdelingen forventes ligeledes overhold. Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Budgetværn Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner 6

7 Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,250 mio. kr. Der forventes dog et merforbrug til Tjenestemandspensioner og færre indtægter fra Overhead fra takstinstitutioner, som dog forventes opvejet af et mindreforbrug til f.eks. revision og ITsystemer. Uddybning af udgifterne til IT-systemer: Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data, hvad angår, økonomisystem, lønsystem, debitorsystem, indkøbssystem og vagtplan. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat til implementering i. Det betyder, at området gik ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i, hvor der er afsat til udgiften. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14,8 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 5,1 mio. kr. Udgifter til etablering af løn- og økonomisystem ca. 1,7 mio. kr. Barselspuljen: Lige nu kan det se ud som om at der vil være et mindreforbrug på Barselspuljen. Hvis det er tilfældet vil der ved over- og underskudsberegningen ske en tilbagebetaling til alle decentrale enheder, som har bidraget til barselspuljen. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Under temaet udlejningsejendomme forventes et merforbrug på 0,400 mio. kr. som skyldes, at der er ejendomme som står tomme, fordi de ikke kan udlejes, og at der er udgifter til udbedring af svampeskader. Flere af ejendommene er sat til salg. Et salg kan betyde, at der rettes op på merforbruget. Regnskabet afventes. Derudover kan det konstateres, at der vedrørende parkeringshuset forventes et merforbrug på ca. 0,160 mio. kr. Der er et stort elforbrug, som er årsag til merudgiften. Dette er der rettet op på fra Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på administrationen. Der ud over er der svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er teret med en indtægt på 2,057 mio. kr. og pr er indtægten 1,381 mio. kr., holder dette niveau året ud vil der blive tale om en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med kr. El og varme på Ejby Rådhus forventes overskredet. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. 7

8 Kantinerne Der forventes et merforbrug på ca. kr det er dels merudgifter til råvarer, men også et for højt indtægts på Ejby Rådhus. Desuden er der også merudgifter til en stor regulering af pensionsudgiften til en medarbejder. En del af denne merudgift refunderes formentlig af Jobcentret da der er tale om et fleksjob. Størrelsen af refusionen fra Jobcentret kendes ikke endnu. Desuden er indtægterne i Kantinen bagudrettede. Regnskabet afventes. Jobcentret Jobcentret forventer at holde tet Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: (i kr.) Bygnings- og løsøre 0 Risikostyring ( 95 Engangsudgifter herunder forsikringsmægleren 240 Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 200 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) Selvforsikrede overtaget fra amtet (primært ekstraregning) Arbejdsskade aktiverede 700 Ansvar og rejse 630 På tværs 420 Arbejdsskade Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året 350 I alt Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 25 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Ved denne opfølgning er det konstateret, at der opstår et merforbrug på 0,250 mio. kr. på området. 8

9 Det drejer sig om ældreområdet, hvor rengøringsstandarden desværre ikke er nedsat så den passer med tet (besluttet ved lægningen for ) merudgift 0,1 mio. kr. Dette er der taget hånd om nu. Derudover blev der ved lægningen for besluttet en nedsættelse af rengøringsstandarden på Rådhusene. Denne kunne først effektueres fra 1.4., hvorfor der i opstår en merudgift på 0,150 mio. kr. Merforbruget forventes dog rettet op fra Drift af rengøringsenheden Der forventes en merudgift på 0,750 mio. kr. hvoraf halvdelen af beløbet kan tilskrives en teringsfejl (er rettet fra 2012). Herudover har rengøringsenheden svært ved at holde tet med baggrund i den udregnede timepris. Merudgiften kan skyldes ekstra udgifter til afløsning. Fremadrettet forventes tet at holde. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved gennemgang af finansieringssiden pr forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede. 5. Indstillinger Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,316 Drift af Middelfart Parkeringshus -0,316 Afdragsindtægter fra Middelfart Parkeringshus 0,0 Totalt 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 9

10 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume med O/U uden O/U Forventet regnskab Afvigelse Oprindeligt Drift i kr. Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Der forventes en mindreudgift på rammen på ca. 1,0 mio. kr., men da der stadig er usikkerhed på flere områder, søges ingen bevillingsændring. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Over-/underskud Div. 411 Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Forsikrede ledige Totalt

11 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 31. oktober foreligger nu. På udvalgets ramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt netto 73,3% af tet, når vi indregner den søgte tillægsbevilling på mio. kr. til forsikrede ledige. Normen pr. 31. oktober ligger på 83,37%. Der er foretaget omplaceringer som beskrevet i opfølgningen pr. 31. august. Rammen har et overført underskud fra 2010 på -3,128 mio. kr. Der skal knyttes følgende kommentarer til opfølgningen. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Området ser ud til at holde. Sygedagpenge: Sager over 52 uger uden statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 80 sager. Sager mellem 5 og 8 uger med 50% statsrefusion. Der blev teret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 69 sager. Sager mellem 9 og 52 uger med 30% statsrefusion for passive sager og 50% statsrefusion for aktiverede sager. Der blev teret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 233 og 102 sager. Satsen pr. sag er samtidig dalet, grundet sager med delvis raskmelding. Budgettet til regresindtægter ser ud til at holde. Totalt set forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger p.t. en del over niveau sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. Der blev teret med 150 sager på aktiv forsørgelse og 310 sager på passiv forsørgelse. Der er p.t. et gennemsnit på henholdsvis 105 på aktiv og 369 på passiv forsørgelse. Totalt set forventes området at holde. Forsikrede ledige: Der er søgt tillægsbevilling på netto -11,3 mio. kr. der svarer til midtvejsreguleringen fra ISM. Derudover forventes området at kommer ud med et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. I forbindelse med regnskabet, nul-stilles området, og det overskydende beløb overføres til status, idet disse penge forventes at skulle tilbagebetales i Revalidering: Der blev teret med 110 sager. Der er p.t. 84 ydelsessager. På området forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Ledighedsydelse: Der blev teret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 87 sager hvoraf de 21 er uden refusion. På området forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Derimod er gennemsnitslønnen steget lidt mere end teret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Totalt set ser området ud til at holde. 11

12 Løntilskudsordninger: Der er over sommeren sket en nedgang i antallet af ansatte på ordningen for forsikrede ledige(jobtræning). Det gennemsnitlige tal for året er p.t. på niveau med kommunens tildelte kvote. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret, og der satses på at antallet i efteråret igen kommer op så kvoten ved udgangen af året bliver brugt. Derudover er der ordninger med servicejob og seniorjob. Området ser ud til at holde. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie. Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at holde. Administrative udgifter: Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området ser ud til at holde. EGU: Området er lige overtaget. Forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger ved denne opfølgning. 12

13 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt med O/U uden O/U Forventet resultat (Ift. uden O/U) Afvigelse I kr. Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Anlæg Oprindeligt med O/U uden O/U Forventet resultat (Ift. uden O/U) Afvigelse I kr. Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Videncenter Vejlby Ombygning O/U er over/underskud overført fra regnskab 2010 til. 13

14 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 31. oktober på Skoleudvalgets område. Ved denne opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede er konstateret på følgende områder: Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret /2012 end forvaltningen havde forventet i forudsætningerne for. Herudover har forvaltningen konstateret følgende afvigelser på Skoleudvalgets område: Merudgift på 1,2 mio. kr. på skolernes decentrale ter, da enkelte skoler ikke kan afvikle en del af deres underskud fra 2010 i. Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Mindreudgift på 0,384 mio. kr. i pulje til uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb, jf. Ungepakken. Mindreudgift på 0,518 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. i pulje til pædagogisk udviklingsarbejde. Merudgift på 2,330 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Mindreindtægt på 0,506 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Mindreudgift på 0,987 mio. kr. i pulje til regulering af SFO ernes. Merudgift på netto 0,743 mio. kr. vedrørende søskenderabat, fripladser og forældrebetaling i SFO. Mindreudgift på 0,200 mio. kr. til befordring af elever. Mindreudgift på 0,300 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Mindreudgift på netto 1,562 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Mindreudgift på 1,141 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgift på 0,360 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Mindreudgift på 0,374 mio. kr. til elever med STU uddannelsesforløb. Forvaltningen forventer samlet en mindreudgift på 2,508 mio. kr. på Skoleudvalgets område (uden overskud fra 2010). Heraf er 0,500 mio. kr. medtaget i afvigelseskolonnen i tabellen under punkt 1 Resume. Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan ske tilgang af elever på specialskoleområdet og STU området i, herudover forventes en del af den samlede mindreudgift at skulle anvendes i Ved denne opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede til anlæg overholdes. 14

15 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 30. april Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 31. august Mindreudgift i puljen til elevtalsregulering. -0,500 mio. kr. 31. august Lov og Cirkulæreprogram, mindreudgift vedrørende -0,039 mio. kr. statsbidrag afleveres til kassen. Total -0,539 mio. kr. 31. oktober Mindreudgift i puljen til elevtalsregulering. -0,500 mio. kr. Total -0,500 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 210,678 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale ter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra alle 11 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Forvaltningen har frigivet overskud på Skoleudvalgets område, svarende til den samlede afvikling af underskud på Skoleudvalgets område. Dermed belaster anvendelsen af overskud fra 2010 ikke Skoleudvalgets i. Forvaltningen har foretaget en opfølgning på disse afviklingsplaner ved 5. opfølgning. Enkelte skoler har udfordringer med at afvikle deres underskud i. Denne udfordring medfører samlet en afvigelse på 1,2 mio. kr. Skoleafdelingen tilbageholder et tilsvarende beløb i, hvorfor Skoleudvalgets ikke belastes af denne afvigelse. Forvaltningen har konstateret, at den tidligere Aulby Skole og tidligere Tanderup Skole har underskud på samlet 1,0 mio. kr. i inkl. et underskud fra 2010 på tidligere Aulby Skole, som ikke er afviklet. Forvaltningen anvender en del af Skoleafdelingens overskud fra 2010, til at finansiere disse underskud. Dermed belaster disse underskud ikke Skoleudvalgets. Flere skoler gør fortsat forvaltningen opmærksom på problematikker i forbindelse med energispareprojektet. Reguleringen for regnskab 2010 er nu sket i forbindelse med opkrævningen af á conto beløb for. Flere skoler oplever fortsat ikke, at den lovede besparelse opnås. Enkelte skoler har haft besøg af firmaet bag energispareprojektet, Schneider Electric, med henblik på at få gennemgået skolens energiforbrug igen. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen ovenstående merudgift på 1,2 mio. kr. kan udlignes med mindreudgifter på Skoleudvalgets, hvilket fortsat placerer underskuddene på de decentrale ter. 15

16 Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret på 15,757 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede på dette tema: Mindreudgift på 0,261 mio. kr. i pulje til timer til nyansatte lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Tildelingen gives jf. arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Middelfart Kommune. Mindreudgift på 0,500 mio. kr. i puljen til elevtalsregulering i forbindelse med et nyt skoleår. Der er dannet færre klasser ved klassedannelsen for skoleåret /2012 end forvaltningen havde forventet i forudsætningerne for. Der er blandt andet sammenlagt klasser på 0. og 8. klassetrin. Herudover er 1 klasse samlet set bortfaldet i forhold til det forventede antal klasser. Det forventede mindreforbrug på 1,200 mio. kr. i overslagsårene er valgt ind som besparelse til Mindreudgift på 0,384 mio. kr. i pulje til uddannelses- og beskæftigelsesforberedende forløb, jf. Ungepakken. Skoleafdelingen og Ungdomsskolen har oprettet et forløb for ikke-uddannelsesparate unge i Middelfart Kommune (MUFU). Normeringen til dette forløb tildeles i skoleåret /2012 og i efteråret Bevillingen til forløb, jf. Ungepakken, er afsat i og Mindreudgiften i indgår i forvaltningens finansiering af MUFU i Skoleafdelingen har fået overført et overskud på 4,201 mio. kr. fra regnskab 2010 til. Forvaltningen har frigivet overskud på Skoleudvalgets område, svarende til den samlede afvikling af underskud på Skoleudvalgets område. Skoleafdelingens overskud indgår i denne procedure. 1. I forventer Skoleafdelingen at anvende 1,859 mio. kr. af det overførte overskud fra Hertil kommer en finansiering af Skoleafdelingens andel af projektet Inklusion i nærmiljøet, som udgør 1,000 mio. kr. i 2012 og 0,500 mio. kr. i Mindreudgift på 0,518 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Forvaltningen har konstateret en nettoafgang på området og gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 0,400 mio. kr. i pulje til pædagogisk udviklingsarbejde. Der er igangsat færre aktiviteter vedrørende pædagogisk udvikling i end forventet. Skoleafdelingen forventer at anvende det resterende i 2012, blandt andet til implementering af Skolepolitikken, kompetenceudvikling af personale og andre strukturelle ændringer på skoleområdet. Merudgift på 2,330 mio. kr. til mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen til andre kommuner. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år. Ved lægningen af var forvaltningen dermed ikke bekendt med, at der blandt andet var en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. 16

17 Ved 5. opfølgning har forvaltningen betalt mellemkommunal betaling for 23 af de forventede 65,42 helårselever, da opkrævningspraksis er meget forskellig mellem kommunerne. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreindtægt på 0,506 mio. kr. på mellemkommunal betaling af grundtakst i folkeskolen fra andre kommuner. Mindreindtægten forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Elevernes betalingskommune fastlægges pr. 5. september hvert år. Mindreindtægten skyldes blandt andet, at forvaltningen opkræver for 7 helårselever færre end forventet. Antallet af elever, der opkræves grundtakst for, er blandt andet faldet da flere elever er flyttet til specialklasserækken eller Heldagsskolen Vejlby ved omlægning af specialklassestrukturen i Middelfart Kommune. I udskiftes IT servere på folkeskoler i Middelfart Kommune. På nuværende tidspunkt er det uvist, om projektet når at blive implementeret fuldt ud i, hvilket kan medføre en mindreudgift på forvaltningens driftskonti til IT på skoleområdet. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at ovenstående merudgifter på netto 0,773 mio. kr. kan finansieres af mindreudgifter på Skoleudvalgets. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret på 14,681 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale ter. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede på dette tema: Mindreudgift på 0,987 mio. kr. i pulje til regulering af SFO ernes. Ved efterårsreguleringen af SFO ernes kan forvaltningen konstatere, at det indmeldte børnetal på modulet Tidlig SFO er lavere end forventet i forudsætningerne for. Merudgift på netto 0,743 mio. kr. vedrørende søskenderabat, fripladser og forældrebetaling i SFO, som forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Heraf forventer forvaltningen en merudgift på 0,751 mio. kr. til økonomiske fripladser og gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Skoleafdelingen har en mindreudgift på 0,259 mio. kr. til udbetaling af søskenderabat på SFO området. Et beløb svarende til mindreudgiften overføres til Børn, Unge- og Fritidsudvalget fra Skoleudvalget ved en nul-sag ved denne opfølgning, da taksterne på de to områder medfører, at Dagtilbudsafdelingen har en tilsvarende merudgift til udbetaling af søskenderabat på dagpleje- og børnehaveområdet. Forvaltningen har tilrettet Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at en samlet mindreudgift på 0,244 mio. kr. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. 17

18 Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret på 0,899 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Forvaltningen forventer en mindreudgift på 0,200 mio. kr. til befordring af elever. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at forvaltningen har haft færre udgifter til sygebefordring af elever end forventet. Forvaltningen følger ligeledes udgifterne til befordring i forbindelse med den nye skolestruktur. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,200 mio. kr. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret på 41,583 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Forvaltningen forventer følgende afvigelser til det korrigerede på dette tema: Mindreudgift på 0,300 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen har konstateret at de forventede udgifter pr. elev, har været mindre end forventet i forudsætningerne for. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på netto 1,562 mio. kr. til betaling af SFO på specialskoler. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at den faktiske gennemsnitspris for et SFO tilbud på en specialskole har været lavere end forventet i forudsætningerne for. Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 5 helårselever i forhold til forudsætningerne for. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 0,300 mio. kr. vedrørende befordring af elever til specialskoler. Forvaltningen har konstateret et fald i antal elever på specialskoler. Dette får ligeledes en effekt på udgifterne til befordring af elever på specialskoler. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 1,141 mio. kr. til elever på specialskoler. Mindreudgiften er primært opstået ved, at den faktiske gennemsnitspris for et specialskoletilbud har været lavere end forventet i forudsætningerne for. Herudover har forvaltningen konstateret et fald på 4 helårselever i forhold til forudsætningerne for. Forvaltningen gør opmærksom på, at er tilrettet ved lægningen. Mindreudgift på 0,360 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Mindreudgiften skyldes, at en elev er stoppet med hjemmetræningsordning i. 18

19 Skoleafdelingens indeholder konti til udgifter og indtægter vedrørende befordring af elever på Skrillingeskolen (Befordringstakst for skole - hjemkørsel). Skrillingeskolen forventer en merindtægt på disse konti i. Merindtægten skal indregnes i kørselstaksten for Forvaltningen afventer de kommende møder i skolevisitationsudvalget samt udviklingen i antal elever med specialundervisning i forbindelse med den nye tildelingsmodel til differentieret undervisning på folkeskolerne. Ved sidste opfølgning blev det besluttet, at Skoleudvalget skal modtage 1,472 mio. kr. fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget vedrørende elever med hjemmetræningsordning, da udgifterne ligeledes er placeret her. Denne overførsel er endnu ikke sket og er derfor ikke indarbejdet i tabellen under afsnittet 1. Resume. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen samlet set en mindreudgift på 3,663 mio. kr. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen har modtaget den årlige opkrævning af statsbidrag i juli måned. Herefter foretager forvaltningen opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. elever, som har en anden betalingskommune end Middelfart Kommune. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 4,088 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. EGU Området Erhvervsgrunduddannelser, EGU, er flyttet fra Skoleudvalgets område til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i. Overskuddet fra 2010 er imidlertid overført til Skoleudvalget i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ved sidste opfølgning blev det besluttet, at Skoleudvalget overfører overskuddet fra 2010 på 0,160 mio. kr. til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Denne overførsel er endnu ikke sket og er derfor ikke indarbejdet i tabellen under afsnittet 1. Resume. STU Skoleudvalget har et korrigeret på 13,894 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder Skoleafdelingens centrale til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra institutionen STU Middelfart. STU visitationsudvalget har visiteret elever til det indeværende skoleår, men gør opmærksom på, at der løbende kan starte flere STU elever i. 19

20 Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 0,374 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at der er udgifter til 1 helårselev mindre end forventet i forudsætningerne for. Mindreudgiften anvendes blandt andet til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 5,111 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Musikskolen. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret på 6,688 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning og en afviklingsplan for underskuddet fra 2010 fra Ungdomsskolen. Budget- og ledelsesansvar for Middelfart Kommunes SSP medarbejdere er i overgået fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget til Skoleudvalget, herunder Ungdomsskolen. Ved sidste opfølgning blev det besluttet, at et på 0,658 mio. kr. overføres til Ungdomsskolen fra Børn, Unge- og Fritidsudvalget. Denne overførsel er endnu ikke sket og er derfor ikke indarbejdet i tabellen under afsnittet 1. Resume. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 14,240 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale. Heraf udgør 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale et driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 5. opfølgning fra Tandplejen. Ved 5. opfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede overholdes. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret på 12,169 mio. kr. til anlæg. Det korrigerede til anlæg forventes overholdt ved denne opfølgning. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Budgetopfølgningen medfører ingen driftsbevillinger. 5.2 Anlægsbevilling Der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. pulje til skoleudbygning og renovering på 0,221 mio. kr. Beløbet anvendes til finansiering af rådighedsbeløb på projekt 24-7 åbent på biblioteker på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. 20

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling

Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Bilag 1: Uddybning af budget 2014 med aktivitetsmængder og priser for hver bevilling Indhold Undervisning... 2 Specialundervisning... 5 Dagtilbud... 7 Specialdagtilbud... 11 Sundhed... 14 Administration...

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere