Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014"

Transkript

1 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne for foreningens låneoptagelse... 6 Afdragsfrihed... 9 Rentebuffer Rentebuffer i Følsomhedsberegninger Strategi Strategi opsummering Strategi Strategi 2016 opsummering Bestyrelsens mandat Bilag 1 Konverteringsmuligheder Bilag 2 Oversigt over indfriede og eksisterende lån

3 Indledning A/B Lindstrand havde i en ca. 15-årig periode fra stiftelsen og frem til 2012 et stort behov for renovering af ejendommen. Projekterne medførte løbende låneoptagelse og omlægning af lån. Foreningen går nu ind i en ny periode, hvor projekter har længere udsigter (eksempelvis udskiftning af varmeanlæg). Dette giver bestyrelsen nye muligheder for at koble låneoptagelse og gældspleje sammen med foreningens investeringsplan. Vi får dermed mulighed for at lave en langsigtet plan og herunder medtage netop de fremtidige projekter samtidig med at dette også giver også mulighed for at planlægge afdrag på foreningens gæld på en sådan måde, at de modsvarende stigninger i boligydelsen fortsat bliver så lempelige som muligt. Generelt er det bestyrelsens politik, at boligydelsen kun skal stige af tre årsager: 1. så boligafgiften år for år overordnet set holdes inden for prisudviklingen i samfundet 2. som følge af rentestigninger på foreningens variabelt forrentede lån eller 3. som planlagt og begrundet i investeringsplanen. Ved at skabe større sammenhæng mellem punkt 2 og 3 får foreningen bedre mulighed for at planlægge stigninger i boligydelsen i form af eksempelvis opsparing til projekter eller opsparing til afdrag, når afdragsfrihed på lån ophører. Formål Formålet med dette dokument er at beskrive bestyrelsens strategi for foreningens lån i de kommende år, hvor afdragsfriheden ophører for ca. 40 % af lånene. Foreningens økonomi skal tilpasses afdragsfrihedens ophør, og der skal besluttes en langsigtet strategi for foreningens variabelt forrentede lån. Både afdragsfrihedens ophør og afdækning af risikoen for stigende renter på den variable del af foreningens lån har optaget generalforsamlingen de senere år. Det blev på generalforsamlingen 2012 derfor besluttet at opbygge en buffer mod stigende renter. Læs mere under afsnittet Rentebuffer. Strategien vil blive tilpasset, i takt med udviklingen på lånemarkederne og vil efter behov blive præsenteret på foreningens generalforsamling. Strategien er tiltænkt andelshavere, der ønsker en mere detaljeret indsigt i foreningens lån, og generelt ønsker at vide, hvordan foreningens lån vil, eller måske rettere sagt kan, påvirke deres boligydelse. For denne strategi er baseret på en række helt centrale forudsætninger, hvor anderledes forudsætninger vil medføre en anden påvirkning. Foreningens lån i hovedtræk Foreningens lån kan af historiske årsager opdeles i to. Den første del består af lån til overtagelsen af ejendommen ( hovedlån 1+2 ) og den andel del af løbende låneoptagelse i perioden til finansiering af facaderenovering, vinduesudskiftning, elevatorrenovering, vvs-udskiftning, istandsættelse af opgange, renovering af tag m.m. ( projektlån 1+2 ). Hovedlånene var oprindeligt fastforrentede, mens projektlånene blev optaget med variabel rente. 3

4 Fordeling af foreningens samlede lån efter hovedstol (mio.kr) efter den seneste låneomlægning medio 2012 med forøgelse af lån på 1,5 mio.kr. Projektlån 2 (14 %) 4,6 mio. kr. Projektlån 1 (24 %) 7,8 mio. kr. Hovedlån 1+2 (62 %) 20,3 mio. kr. 4

5 Fordeling af foreningens samlede lån efter låntype F3 38 % F2 62 % NB: foreningen foretog pr. 1. april 2013 omlægning af de to hidtidige F1 lån til F3. 5

6 Grundprincipperne for foreningens låneoptagelse Foreningens låneoptagelse er baseret på fire grundprincipper: Fastforrentede lån Afdrag Principper Boligydelse Løbetid Fastforrentede lån Foreningen optager som udgangspunkt fastforrentede lån. Dette giver bestyrelsen bedre mulighed for at planlægge foreningens økonomi langsigtet i forhold til investeringsplanen. Afdrag Foreningen afdrager på sine lån for at skabe friværdi. Friværdi vil muliggøre fremtidig låneoptagelse og modvirke eller mindske eventuelle nedskrivninger af andelskronen som følge af fald i foreningens ejendomsværdi. Foreningen anvender dog afdragsfrihed på eksisterende lån i perioder, hvor økonomien skal konsolideres, eller der skal optages nye lån. Det er bestyrelsens holdning, at lån til et givent renoveringsprojekt skal afdrages, inden renoveringsprojektet bliver aktuelt igen. Boligydelsen Stigning i boligydelsen som følge af afdrag på foreningens lån ønskes foretaget så lempeligt som muligt og dermed i videst mulige omfang over en længere årrække, så alle beboere har mulighed for at følge med og planlægge egen økonomi. Løbetid Da foreningen har en forholdsvis lav gældsætningsgrad er det ikke i sig selv en prioritet at afdrage lånene fuldt ud. Tiden vil øge vores købekraft og udhule værdien af lån. Derfor optages som udgangspunkt lån med 30 års løbetid. 6

7 Bestyrelsens forvaltning af foreningens økonomi har de seneste 5 år udmøntet sig i visse afvigelser fra grundprincipperne. Lån Fast Variabel Tidligere strategi Ny strategi Afdrag 30 år - Afdrag Foreningen kørte fra stiftelsen og frem til 2008 kun med fastforrentede lån og det meste af perioden med fuldt afdrag signallerede et delvist kursskifte, idet finanskrisens medførte et udvidet spænd mellem den lange og den korte rente 1 i et sådant omfang, at finansieringen af projekter med fastforrentede lån havde betydet en stor stigning i boligydelsen, der ville have været uoverkommelig for mange andelshavere. Derfor valgte foreningen at optage variabelt forrentede lån. Foreningen har siden 2004 løbende udnyttet muligheden for afdragsfrihed, og fra medio 2012 er der afdragsfrihed på alle lån. Afdragsfriheden har, i kombination med en reduktion af posterne til løbende vedligeholdelse, givet foreningen luft til at følge med de øgede renteudgifter. 1 Se figur på efterfølgende side for illustration 7

8 Rentespændet kan illustreres ved nedenstående figur. Udvikling i kort og lang rente Pct F F F Kort rente Lang rente Kilde: 8

9 Afdragsfrihed Hovedlån 1+2 er afdragsfrit indtil 2022, og projektlånene er afdragsfrie indtil Afdragsfriheden ophører som vist i nedenstående figur 2020 Projektlån Hovedlån Projektlån 1 Læs mere om afdrag under afsnittet Strategi

10 Rentebuffer Indtil 2012 var det bestyrelsens strategi at risikoafdække ved at holde hovedlånet på en fast rente. I perioden indtil 2012 opnåede foreningen dermed ikke den fulde besparelse, foreningen kunne have fået, såfremt vi alene havde haft lån med rentetilpasning. Til gengæld havde foreningen bedre mulighed for at følge med økonomisk ved fremtidige rentestigninger, da disse kun ville ramme under halvdelen af foreningens lån. Som følge af den økonomiske afmatning og de vedvarende lave renter besluttedes det på generalforsamlingen i 2012 imidlertid, at foreningen skulle udnytte den lave rente fuldt ud dog med samtidig opbygning af en rentebuffer. Dette betyder, at der på foreningens budget fortsat opkræves boligydelse svarende til renten på de faste lån samt variable lån primo 2012 (den samlede budgetterede renteomkostning i budget 2011). Altså hvor ca. 60 % af foreningens lån var med fast rente på 5 %. I de år, hvor renten på foreningens lån er lavere end den budgetterede renteomkostning, indsættes besparelsen på en særskilt konto ved årets udgang og indregnes som en særskilt reserve i årsregnskabet. I år med rentestigninger anvendes af bufferen, indtil denne er opbrugt og fortsatte rentestigninger kræver en stigning i boligydelsen. Rentebuffer i 2014 Nedenstående tabel viser, hvor meget buffer, foreningen opbygger i 2014, hvor renten ligger fast. Rentebesparelsen for dette år sammenlignes med 2011, der som det sidste hele år med fast rente udgør indeksåret. Renter, bidrag og afdrag 2011 (indeksår)* 2014** Ændring i kroner Renter fastforrentede lån 5 % Renter F1/F3 lån Renter F2 lån Bidrag Afdrag I alt * tal er taget fra budget 2011, som boligydelsen er baseret på. Der er afvigelse i forhold til realiserede tal i årsrapport 2011 på ca kr. ** baseret på en F3 rente på 0,78 (refinansiering pr. 1. april 2013) og en F2 rente på 0,70 (rentetilpasning pr. 1. oktober 2013). Alle tal i kolonnen er annualiserede, dvs. beregnet for 12 måneder. 10

11 Rentebuffer Nedenstående tabel viser, hvor meget buffer, foreningen opbyggede i 2012 og Renter, bidrag og afdrag 2011 (indeksår) 2012 Ændring i kroner Renter fastforrentede lån 5 % Renter F1/F3 lån Renter F2 lån Bidrag * Afdrag * I alt Renter, bidrag og afdrag 2011 (indeksår) 2013** Ændring i kroner Renter fastforrentede lån 5 % Renter F1/F3 lån Renter F2 lån Bidrag * Afdrag * I alt * tal er taget fra budget 2011, som boligydelsen er baseret på. Der er afvigelse i forhold til realiserede tal i årsrapport 2011 på ca kr. ** baseret på en F3 rente på 0,78 (refinansiering pr. 1. april 2013) og en F2 rente på 0,70 (rentetilpasning pr. 1. oktober 2013). Alle tal i kolonnen er annualiserede, dvs. beregnet for 12 måneder. Rentebufferen bogføres på en særskilt konto. Den seneste årsrapport indeholder yderligere oplysninger. Følsomhedsberegninger Rentebufferen er en opsparing. Foreningen skal bruge af bufferen, når et års renteomkostninger overstiger indeksåret Når rentebufferen er opbrugt, vil det medføre en stigning i boligydelsen isoleret set. Rentebufferen opbruges således af stigende renter, men også stigende bidragssatser reducerer den årlige besparelse. I 2011 var det samlede bidrag til foreningens realkreditinstitut ca kr. I 2012 steg bidraget til ca Foreningens nuværende F3 rente fastsættes hver tredje år 1. april, og F2 renten 1. oktober hver andet år. Derfor vil effekten af en stigende eller faldende rente i et givent år ikke påvirke hele året men kun 9 henholdsvis 3 måneder. På generalforsamlingen 2012 præsenterede bestyrelsen følsomhedsberegninger lavet af foreningens revisor. De viser, hvornår en rentestigning vil betyde, at bufferen er opbrugt, og en stigning i boligydelsen er nødvendig. 11

12 Omlægning af bestående lån Ingen Med Helt år omlægning omlægning omlagt Restgæld renter renter renter år 2012 år 2012 år 201x 1. Nyk. 5 % obl. lån år Nyk. 5,1 % kontant år Nyk. 2,1 % F1- årligt tilpasningslån Nyk. 2,1 % F1- årligt tilpasningslån NB: besparelsen er forskellen mellem de to markerede tal. Beregningerne er baseret på følgende forudsætninger: Rentesats for F1 lån pr. 1/4/2012 og F2 lån pr. 1/7/2012 på 1,260 % Bidragssats for alle lån på 0,550 % 12

13 Pr. måned for Buffer ved Rentestigning omlægning pr. m²/mdr 88m² Renten stiger med 1 % til 2,26 % Renten stiger med 2 % til 3,26 % Renten stiger med 3 % til 4,26 % Renten stiger med 4 % til 5,26 % Renten stiger med 5 % til 6,26 % Ovenstående viser, at såfremt renten stiger med 3 % point til en rente på 4,26 %, så vil det være nødvendigt med en boligafgiftsstigning på kr. 4 pr. m², svarende til kr. 352 pr. måned for en andel på 88 m². Pilen viser, at vi med bufferen gerne vil kunne klare, at renten stiger op til 6 %. Forventning til bufferens størrelse Det er bestyrelsens holdning, at bufferen til enhver tid skal kunne modsvare en rente på 6 % (det historiske loft på F1 renten) på alle foreningens lån i en periode på 2 år. Den følgende tabel viser, at foreningen i 2014 når den ønskede buffer. Indeksår % scenarie Samlede renter + afdrag 2011 (indeksår) Samlede renter 6 % på alle lån Bidrag Bidrag 2013/ Stigning i 2 år (buffermål) Opsparet buffer Anvendt til tagrenovering* Anvendt til inddækning af omkostninger med låneoptagelse* Opsparet buffer i alt Mål nået i 2014 *Jf. generalforsamlingsbeslutning marts 2014 anvendes en del af den opsparede rentebuffer i 2014 til tagrenovering i Lindenovsgade samt inddækning af omkostninger ved optagelse af lån i Dette betyder, at der ultimo 2014 sættes kr kr. mindre til side på den særskilte konto. 13

14 Historisk rentetabel for foreningens lån Rentesats F1 ( ) optaget ,7 1,7 2,1 0,87 Ændret til F3 i ,87/ 0,78 0,78 0,78 0,78 F1 ( ) optaget ,4 2,1 0,87 Ændret til F3 i ,87 0,78 0,78 0,78 0,78 F2 ( ) optaget ,61 0,61/ 0,70* 0,70 0,70 * Rentetilpasset pr. 1. oktober

15 Strategi Fortsat afdragsfrihed Bestyrelsen har ingen planer om at påbegynde afdrag af hovedlån 1+2 inden for en overskuelig årrække. Foreningen har via låneomlægning forlænget perioden med afdragsfriheden på hovedlån 1+2 fra det oprindelige udløb i 2015 med yderligere 10 år frem til Foreningens budget rummer kun rentebetalinger og giver ikke plads til afdrag. For projektlån 1+2 har bestyrelsen planer om påbegyndelse af afdrag fra Læs mere under afsnittet Strategi Ingen ændring i det nuværende antal lån Grundet de relativt høje omkostninger ved optagelse af F1 lån på kr. i både 2009 og 2010 ønsker bestyrelsen ikke at afdække mindre lånebehov fremadrettet ved særskilt låneoptagelse men i stedet ved omlægning af eksisterende lån i kombination med udbetaling af et nettoprovenu. Bestyrelsen ser desuden en fordel i at have flere lån med forskudt ophør af afdragsfrihed og rentefastsættelse i forhold til stigninger i boligydelsen. Fortsat variabelt forrentede lån Foreningen skal fortsætte med at drage fordel af den historisk lave korte rente. Bestyrelsen vil først aktivt overveje omlægning til fast rente, når en 3 % obligationsserie ligger i en høj kurs, eller hvis den korte rente begynder at stige kraftigt over en længere årrække. Omlægning af lån i 2013 Projektlån 1+2 holdes uændret som variabelt forrentede lån men er omlagt pr. 1. april 2013 fra F1 til F3. Bestyrelsen ønsker at sikre en lav rente i nogle år men vil samtidig have mulighed for at reagere i forhold til udviklingen på lånemarkederne ved ikke at binde foreningen for en længere periode. Afdragsfriheden på disse lån fortsætter uændret. Hovedlån 1+2 holdes uændret som variabelt forrentet lån (F2). Eventuel låneoptagelse i 2015 Det er bestyrelsens vurdering, at foreningen intet behov har for låneoptagelse før tidligst i efteråret Bestyrelsen vil arbejde med en projektering af elevatorer i nr. 64 til drøftelse på generalforsamlingen i I fald dette projekt godkendes, vil foreningen have behov for låneoptagelse i Baseret på mundtlige tilkendegivelser fra entreprenørfirma skønnes et elevatorprojekt i nr. 64 at koste 2-3 mio. kr. Projektet er stadig meget usikkert, og eventuelt låneoptagelse enten særskilt eller ved omlægning af eksisterende lån er derfor ikke medtaget i beregningerne i dette dokument. Bestyrelsen vil dog ved forlængelse af hovedlån 1+2 i efteråret 2013 med forventeligt en ny toårig periode holde muligheden åben for, at låneoptagelse til elevatorer i efteråret 2015 kan ske ved omlægning af dette lån. 15

16 Strategi opsummering 2013 Omlægning F1 til F3 samt fortsat F Eventuel låneoptagelse Variabel rente på alle lån Opbygning af rentebuffer Fortsat afdragsfrihed 16

17 Strategi 2016 Afdrag af projektlånene/omlægning af lån Bestyrelsen har de sidste par år ikke kunne lægge en konkret strategi for afdrag, da der var usikkerhed om det økonomiske råderum hos andelshaverne, fordi det også kunne komme på tale med stigninger i boligydelsen til opbygning af rentebuffer og et fælles altanprojekt for hele foreningen. Rentebufferen er nu under opbygning, uden at det har krævet stigninger i boligydelsen, og altanprojektet kommer ikke til at ramme alles økonomi. Desuden har det i en længere periode med låneoptagelse heller ikke givet mening for foreningen at afdrage samtidig med, at der lånes penge. Da bestyrelsen ikke ser behov for større låneoptagelse de kommende år, er dette heller ikke en hindring for, at der kan lægges en konkret strategi for afdrag. Hvis foreningen jf. strategien for afdrag af projektlån skal afdrage disse over projekternes levetid, så skal F3 lånene ( kr.) være tilbagebetalt ved oprindeligt udløb. Dette betyder, at der som udgangspunkt skal påbegyndes afdrag i 2019 og 2020 frem for omlægning med ny periode med afdragsfrihed. Dette ville betyde, at der årligt skulle afdrages kr., medførende en årlig stigning i boligydelsen på 108,45 kr. pr. m 2. Omregnet til en månedlig stigning på henholdsvis ca. 800 kr. (Lindenovsgade 86 m 2 ) og ca kr. (Strandboulevarden m 2 ). For at undgå en så stor stigning i boligydelsen, vil bestyrelsen derfor i 2016 foretage omlægning til nyt lån med afdrag, således at afdrag foretages over en 30-årig periode*. Dette vil betyde årlige afdrag på kr. Bestyrelsen har ikke besluttet, om lånet skal være med fast eller variabel rente. Da foreningens budget ikke rummer plads til afdrag, skal der skabes plads via et overskud på driften. Bestyrelsen mener, at det fra 1. januar 2014 er realistisk at kunne realisere en årlig forbedring af budgettet på kr. som følge af øget lejeindtægt ved udlejning af tomme erhvervslejemål samt besparelser på budgettet. De resterende kr. skal findes via stigninger i boligydelsen. Dette vil betyde en årlig stigning i boligydelsen på 52,48 kr. pr. m 2. Omregnet til en månedlig stigning på henholdsvis ca. 375 kr. (Lindenovsgade 86 m 2 ) og ca. 720 kr. (Strandboulevarden m 2 ). Stigningen foreslås vedtaget på generalforsamlingen 2016*. Grunden til, at bestyrelsen ikke foreslår omlægning allerede i 2013 er dels, at andelshaverne får tid til at indrette deres økonomi til stigningen og dels, at foreningen med yderligere 3 år med variabel forrentning kan øge opsparingen til rentebufferen. En lav rente frem til 2016 er sikret ved omlægning fra F1 til F3 i april * dette er med forbehold for udviklingen i opbygningen af bufferen. Hvis foreningen i 2016 stadig opbygger en væsentlig buffer hvert år, så ser bestyrelsen det som en mulighed, at bufferen bruges til afdrag frem for en stigning i boligydelsen. 17

18 Strategi 2016 opsummering Låntype? Træk på rentebuffer? Variabel rente på alle lån? Start på afdrag af projektlånene? 18

19 Bestyrelsens mandat Bestyrelsen opnåede på generalforsamlingen 2011 mandat til at foretage omlægning af foreningens lån i tiden frem til næste ordinære generalforsamling, såfremt dette er økonomisk fordelagtigt for foreningen. Bestyrelsen har ved senere års låneomlægning fokuseret på at skabe plads i foreningens budget ved at fokusere på en lavere årlig ydelse på foreningens lån frem for omlægning for at restgældsreducere, læs mere under bilag 2. Mandatet er senest fornyet i 2013, gældende for dette år. 19

20 Bilag 1 Konverteringsmuligheder Konvertering at lån består i, at foreningen opsiger og indfrier eksisterende lån og samtidig optager nye lån. Konvertering kan foretages til en lavere rente end eksisterende lån (nedkonvertering) eller en højere rente (opkonvertering). Der kan ligeledes konverteres fra fast til variabel rente eller omvendt. Nedkonvertering Den økonomiske fordel ved nedkonvertering består i, at foreningen kan indfri obligationsrestgælden på eksisterende lån til kurs 100 samtidig med at der kan optages et nyt lån til en lavere rente med en kurs tæt på 100. Resultatet er en øget restgæld (forskellen mellem de to kurser) men til gengæld til en lavere rente. Foreningen har benyttet denne mulighed ved flere lejligheder. Opkonvertering Den økonomiske fordel ved opkonvertering består i, at foreningen kan indfri obligationsrestgælden på eksisterende lån til under kurs 100 samtidig med at der optages et nyt lån til en højere rente med en kurs under 100. Resultatet er en lavere restgæld (forskellen mellem de to kurser) men til gengæld til en højere rente. Den økonomiske fordel ved opkonvertering afhænger af kursen mellem de to lån, men i højere grad af muligheden for en senere nedkonvertering. Der er desuden en større kursrisiko forbundet med opkonvertering, idet foreningen skal opkøbe obligationer til indfrielse af eksisterende lån samtidig med at der købes nye obligationer til optagelse af nye lån. Og foretages dette ikke samtidig ved fastlåsning af begge kurser på samme tidspunkt, kan det medføre et tab, da kurserne på køb og salg af obligationer vil udvikle sig forskelligt alt efter renteudviklingen. Ved opkøb af obligationer er foreningen interesseret i så lav en kurs som mulig, hvorimod foreningen ved salg af obligationer er interesseret i en så høj kurs som mulig. Foreningen har ikke benyttet muligheden for opkonvertering endnu. 20

21 Bilag 2 Oversigt over indfriede og eksisterende lån Grundejernes Investeringsfond (GI) Foreningen optog i marts 1999 et 4 % obligationslån i Grundejernes Investeringsfond med hovedstol på kr. Lånet blev indfriet i juni 2010 ved optagelse af 30-årigt F1 rentetilpasningslån. BG Bank Foreningen optog i december 1997 et variabelt forrentet obligationslån i BG Bank med hovedstol på kr. og udløb i Lånet blev optaget som et sælgerpantebrev for at finansiere den del af ejendomskøbet, der oversteg 80 % af ejendommens værdi. Lånet blev indfriet i marts 2006 ved optagelse af et 5 % kontantlån i Nykredit. Nykredit A/B Lindstrand optog i 1997 et 6 % obligationslån med hovedstol på kr. til køb af ejendommen fra den tidligere udlejer. I september 2001 blev lånet konverteret til et nyt 6 % obligationslån med hovedstol på kr. grundet finansiering af facade- og vinduesrenovering af gadesiden Lindenovsgade. I januar 2003 blev lånet konverteret til et 5 % obligationslån med hovedstol på kr. I august 2004 blev lånet konverteret til et nyt 5 % obligationslån med hovedstol på ,00 kr. Lånet var afdragsfrit i perioden I august 2004 optog foreningen et 3 % 10-årigt tillægsobligationslån med hovedstol på kr. til delvis finansiering af facade og vinduesrenovering af gårdsiden Lindenovsgade og Strandboulevarden 64. Dette lån blev indfriet i maj 2009 ved optagelse af 30-årigt F1 rentetilpasningslån for at skabe afdragsfrihed på størstedelen af foreningens lån. I marts 2006 optog foreningen et 30-årligt 5 % tillægskontantlån med hovedstol på kr. til indfrielse af lånet i BG Bank. I maj 2009 optog foreningen et 30-årigt F1 rentetilpasningslån til indfrielse af 3 % 10-årigt tillægsobligationslån samt finansiering af opgangsrenovering, vvs-renovering i Strandboulevarden 64 samt elevatorrenovering. I juni 2010 optog foreningen yderligere et 30-årigt F1 rentetilpasningslån til indfrielse af lånet i GI på ca. 0,5 mio.kr. og finansiering af vvs-renovering i Lindenovsgade samt udskiftning af elhovedtavler. 21

22 I juni 2012 optog foreningen et 30-årigt F2 rentetilpasningslån med hovedstol på kr. til indfrielse af 5 % obligationslån med hovedstol på ,00 kr. og 5 % tillægskontantlån med hovedstol på kr. samt yderligere låntagning af 1.5 mio. kr. til renovering af tag m.m. I april 2013 foretog foreningen omlægning af F1 lånene til F3. Foreningen har således fra 2013 og frem 3 lån i Nykredit: 1. F2 rentetilpasningslån med udløb i Lånet er afdragsfrit i perioden Benævnes hovedlån F3 rentetilpasningslån med udløb i Lånet er afdragsfrit i perioden Benævnes projektlån F3 rentetilpasningslån med udløb i Lånet er afdragsfrit i perioden Benævnes projektlån 2. Foreningens lån opstillet skematisk: Prioritetsgæld Hovedstol Låntype Afdrag Rentesats (F2) (F3) Restgæld pr. 31. december 2012 Nykredit 2042 (hovedlån 1+2) Nykredit 2039 (projektlån 1) Nykredit 2040 (projektlån 2) ,00 F2 rentetilpasningslån Afdragsfrihed til ,00 F3 rentetilpasningslån Afdragsfrihed til ,00 F3 rentetilpasningslån Afdragsfrihed til ,70 % ,00 0,78 % ,00 0,78 % ,00 22

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2011 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Velkommen til alle, og særlig velkommen til de nye andelshavere, og til de kommende andelshavere,

Læs mere

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand

Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Drifts- og investeringsplan A/B Lindstrand Vedligeholdelsesstand Investeringer Tidsplan Finansiering Beregning af boligydelse Rør til brugsvand/faldstammer Rør til brugsvand/faldstammer Tilstand Samtlige

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beretning for året 2013 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2009 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. Jeg har fornøjelsen af på bestyrelsens vegne at fortælle jer om et langt og hårdt arbejdsår, hvor bestyrelsen

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beretning for året 2012 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2012

A/B Lindstrand Budget 2012 A/B Lindstrand Indtægter Note* Boligafgift fra andelshavere 1 2.741.355 2.743 Lejeindtægter (bolig/erhverv) 1 329.210 329 Foreningsbidrag 138 0 Indtægter i alt 3.070.703 3.072 Omkostninger Ejendomsskatter,

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug.

Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. 2010 Boligejernes konverteringsgevinster for 4,6 mia. kr. i 2010 bruges mest til at øge opsparing og mindst til at øge forbrug. Analyse af boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Læs mere

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 Punkt 8. Godkendelse af vedrørende lånerammen for 2017, ny strategi for sammensætning af kommunens låneportefølje Tillægsbevilling 2017 2017-039372 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012

Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Dragør Kommunes Porteføljepolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den. 26/1 2012 Porteføljepolitik Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Resumé...3 Politik for aktiv styring af Dragør Kommunes gældsportefølje...5

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008 Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere