MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN"

Transkript

1 MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil.. Et notat "Simulering å datamaskine" med forklaring å filernes indhold og virkemåde ( sider).. Et notat om induktionsbeviset (4 sider). 4. Uddrag af bogen Geometri af Ib Axelsen; Gjelleru & Gad, 98 ( sider). 5. Et uddrag fra Matematik i syvende ; Gyldendal, 998 ( sider). Det skrevne materiale medbringes til den skriftlige røve. Også koier af disketten kan medbringes, men ogaverne til røven vil kunne besvares uden, at man ved selve røven har mulighed for at benytte regneark eller MathCad. Såvel regnearkene som MathCad-arket kan desuden hentes å adressen htt://www.netby.net/havnen/lystbaade/monk/examen/ Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side af

2 Simulering å datamaskine En del af det forberedende materiale består af to regnearksfiler og en MathCad-fil. Det er kun nødvendigt at arbejde med ét af regnearkene eller med MathCad-arket. Fælles for de tre ark er, at de giver mulighed for at simulere gentagne udførelser af ekserimentet "Kast med tre terninger, og notér summen af øjentallene". Om regnearkene Regnearksfilerne er skrevet til regnearksrogrammerne Works og Excel. De to regneark bruges å lidt forskellige måder, som forklaret herunder. Når regnearket er indlæst, foretages en simulering af et kast ved at trykke å funktionstasten F9. Holdes denne tast nedtrykket, vil simuleringerne blive foretaget i hurtig rækkefølge, og det er derfor muligt i løbet af kort tid at foretage mange simuleringer af ekserimentet. Slies F9 stoer simuleringen, og man kan notere resultater, skrive ud, fremstille diagrammer mv. Hvis man atter trykker å F9, fortsættes den samme forsøgsrække, og det er således muligt at iagttage, hvordan fx frekvenserne for de enkelte udfald udvikler sig efterhånden som antallet af kast vokser. Works-regnearket Navnet å regnearket er TERNING.WKS. Når regnearket indlæses fra disketten, startes simuleringen ved at koiere celle B7 nedad til cellerne B8, B9 og B0. Derved foretages simuleringen af første kast. Funktionstasten F9 bruges til at fortsætte simuleringen som forklaret ovenfor. Regnearket kan ikke "nulstilles", så en ny udførelse af en ekserimentrække må foretages ved, at "startarket" hentes frem å ny, celle B7 koieres osv. Det er derfor vigtigt, at man ikke gemmer regnearket under samme navn, når det har været i brug. Skulle det ske, kan arket hentes å nettet. Excel-regnearket Navnet å regnearket er TRETERN.XLS. Når det åbnes, vil Windows måske sørge, om du vil åbne filen med eller uden makroer. Det er nødvendigt at svare JA for at få arket til at virke efter hensigten. Det er muligt, at der, når arket åbnes, fremkommer følgende fejlmelding: I så fald skal man under Funktioner i menuen Indstillinger finde nedenstående dialogboks ved at trykke å fanen Beregning: Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side af

3 Sørg derefter for, at alle indstillinger er nøjagtig som ovenfor. Regnarket kan nulstilles ved at klikke med musen å "knaen" med teksten Nulstil. Om MathCad-arket Navnet å matematikarket er terning.mcd MathCad-arket er klar, så snart det er åbnet. Man begynder med at vælge, hvor mange kast man vil lade arket simulere. Herefter simulerer MathCad hele serien å én gang. Resultatet af hvert enkelt kast i simulationen kan ses i arkets første tabel. I den anden tabel er otalt henholdsvis hyighederne og frekvenserne af de enkelte udfald. Hvis man vil lave en ny simulation, kan man fx gøre det ved at klikke sig ind i det gule felt og trykke å F9. Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side af

4 Induktionsbeviset Vi vil her beskrive en bevistye, der meget ofte anvendes i forbindelse med udsagn, som gælder for alle naturlige tal, nemlig det såkaldte induktionsbevis. Der er (udover bevisets generelle anvendelighed) flere grunde til, at dette bevis er interessant: Dels benytter det nogle meget væsentlige egenskaber ved de naturlige tal, og dels illustrerer det én af de måder, hvorå matematiske bestræbelser af og til går ud å at gøre det uendelige endeligt. Idéen bag beviset For at forklare, hvad tankegangen i induktionsbeviset er, vil vi forestille os følgende situation: Du står overfor 0000 mennesker og har fået til ogave at afgøre, om de allesammen bærer briller! Hvis du kan få øje å blot én uden briller, er ogaven selvfølgelig løst, for når bare der er én uden briller, kan de jo ikke alle bære briller. Nu er 0000 mennesker temmelig mange, og roblemet er, at alle du kan se derfra, hvor du står, bærer briller. Selvfølgelig er det muligt at gå alle igennem fra den ene ende (insektion). Første gang du ser en erson uden briller, er du færdig, men hvis alle faktisk bærer briller, må man hele rækken igennem. Og hvis kun én er uden briller kan han/hun være den sidste af de Alt i alt en temmelig stor ogave. Så får du en lys idé! Du beder de 0000 (som er meget lydige) stille sig o å en række bag hinanden å en sådan måde, at hvis en erson bærer briller, skal den næste erson i rækken også bære briller! (De skal med andre ord stille sig o således, at de der bærer briller - hvad enten det er ingen, nogle eller alle - står sidst): hvis denne erson bærer briller... så vil også denne erson bære briller. Det snedige ved denne ostilling er, at nu er det nok at se å, om den første erson i rækken bærer briller! Hvis erson nr. ikke bærer briller, er vi færdige. Hvis erson nr. bærer briller, ved vi, at så bærer ersonen bag ved (nr. ) også briller. Men hvis erson nr. bærer briller, vil ersonen bagved (nr. ) ligeledes bære briller osv. På denne måde kan vi slutte os til, at hvis erson nr. bærer briller, da bærer alle briller. Vi kan altså bekræfte åstanden ( bevise sætningen ) Denne erson bærer briller om alle 0000 blot ved at kontrollere en enkelt. Bemærk, at metoden ikke afhænger af, hvor mange ersoner der er tale om. Den vil virke for 50, 0000, ersoner. Ja, sågar hvis vi kunne forestille os uendeligt mange ersoner, ville metoden stadig virke! Bemærk også, at der en stærk lighed mellem den ersonrække, vi her forestiller os og de naturlige tal (i modsætning til de fleste andre talmængder). Grundlaget for ovennævnte ostilling er bl.a., at der i rækken er et entydigt bestemt første element, som vi kan kontrollere. På samme måde har de naturlige tal et entydigt bestemt første element, nemlig tallet. Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side 4 af

5 Endvidere giver selve rækkeostillingen den egenskab, at enhver erson har en entydigt bestemt efterfølger - ersonen bagved. På samme måde har ethvert naturligt tal en entydigt bestemt efterfølger, nemlig tallet. Det er disse egenskaber ved de naturlige tal, der gør, at ideen kan overføres til beviser for åstande om mængden af naturlige tal, som eksemlerne herunder viser. Eksemler Vi vil demonstrere bevisets gang å to eksemler. Eksemel Bevis, at for ethvert naturligt tal n gælder formlen: n( n )(n )... n Bevis: Først viser vi, at formlen gælder for n. For n er venstre side af lighedstegnet lig med tallet. ( ) ( ) Højre side bliver tallet Altså gælder formlen for n. Vi antager nu, at der findes et naturligt tal, således at formlen gælder for n, dvs. således at ( )( )... Vi vil så undersøge, om formlen under denne antagelse også gælder for tallet, dvs. således at ( )(( ) )(( ) )... ( ) Ved at regne å venstre side og bruge antagelsen får vi: ( )( )( )... ( ) ( ) ( ) 9 Ved at regne å højre side får vi: ( )(( ) )(( ) ) ( )( )( ) Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side 5 af

6 Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side af ) )( ( 9,... n n altså det samme som før. Vi har nu vist, at hvis formlen gælder for et naturligt tal, så gælder den også for det næste naturlige tal. Vi ved, at formlen gælder for n. Den gælder derfor også for tallet, dermed for tallet, osv. Altså gælder formlen for alle naturlige tal. Eksemel En række tal, hvor kvotienten mellem hvert tal og det foregående er konstant, kaldes en kvotientrække. Hvis første tal i rækken er og kvotienten betegnes, er der tale om talrækken,,,,, n, Summen af de n første tal i denne række er tallet. Dette tal dukker... n o i forskellige sammenhænge, og det har derfor interesse at finde en formel, så denne sum let kan udregnes: Bevis formlen ved induktion. Bevis: Først undersøger vi, om formlen gælder for n. Da er venstre side lig med, og højre side er Altså gælder formlen for n. Vi antager nu, at formlen gælder for et vist naturligt tal, således at Vi vil så undersøge, om formlen under denne antagelse gælder for tallet, således at Ved at regne å venstre side af lighedstegnet og benytte antagelsen, får vi

7 Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side 7 af ) ( Vi har derfor, at hvis formlen gælder for et vist naturligt tal, så gælder den også for det næste naturlige tal. Da vi ved formlen gælder for n, vil den også gælde for n, dermed for n, n 4 osv. Altså gælder formlen for ethvert naturligt tal n.

8 Uddrag fra Geometri af Ib Axelsen Trekanter I forbindelse med trekanter har man givet navne til bestemte liniestykker: Liniestykket, der forbinder en vinkelsids med midtunktet af den modstående side, kaldes en median. Tilsvarende er vinkelhalveringslinien det liniestykke CD, der halverer vinklen, og højden CH står vinkelret å den modstående side. Vi vil definere kongruens af to trekanter. Trekanterne ABC og A'B'C' kaldes kongruente, når siderne og vinklerne arvis er lige store: Når trekanterne er kongruente, skriver vi ABC A'B'C'. To kongruente trekanter kan bringes til at dække hinanden. Ved raktisk anvendelse af geometri er situationen ofte den, at der foreligger en geometrisk figur, hvor man måler nogle af dens dele, hvorefter figuren kan rekonstrueres. Man foretager f.eks. en omåling af en stue, hvorefter et væg-til-væg tæe klies til. Man må så håbe, at der er nok olysninger til, at tæet konstrueres, så det er»kongruent«med gulvet og kommer til at asse. Vi vil undersøge, hvad der skal til for at sikre, at trekanter er kongruente. En trekant har tre sider og tre vinkler. Disse omtales som trekantens stykker. Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side 8 af

9 Ofte gælder, at hvis tre tilsvarende stykker i to trekanter er lige store, er trekanterne kongruente. Der gælder: To trekanter ABC og A'B'C' har tre stykker lige store. I Alle tre sider: Trekanterne er kongruente. II En vinkel og de hosliggende sider: Trekanterne er kongruente. III En vinkel, en hosliggende og den modstående side: Trekanterne er ikke nødvendigvis kongruente. IV En side og de to hosliggende vinkler: Trekanterne er kongruente. V En side, en hosliggende og den modstående vinkel: Trekanterne er kongruente. VI Alle tre vinkler: Trekanterne behøver å ingen måde være kongruente. Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side 9 af

10 I hvert af tilfældene ser vi å konstruktion af en trekant ud fra de tre stykker. Derved ser vi åstandenes rigtighed, idet trekanteme er kongruente, hvis trekanten kun kan se ud å én måde. Tilfælde I: Det første liniestykke afsættes, og ud fra endeunkterne tegnes cirkler med de to andre liniestykker som radius: Den fremkomne trekant har de givne liniestykker som sider, og den kan ikke se anderledes ud. Tilfælde II: Ud ad benene å den givne vinkel afsættes de givne liniestykker: Trekanten kan kun se ud å én måde. Tilfælde III: Ud ad det ene ben å den givne vinkel afsættes den hosliggende side: Med det fremkomne unkt som centrum tegnes en cirkel, hvis radius er lig med den modstående side. Det ses, at der kan være to muligheder, så trekanterne er ikke nødvendigvis kongruente. Tilfælde IV: Ud fra endeunkterne af den givne side afsættes de hosliggende vinkler: Tilfælde V: Da vinkelsummen i en trekant er 80, er den sidste vinkel bestemt. Dermed svarer det til tilfælde IV. Tilfælde VI: Trekanterne er ensvinklede. Vi kan vælge en side af vilkårlig længde og afsætte de to hosliggende vinkler. Dermed asser den sidste vinkel også. Trekanterne kan altså se ud å mange måder. At kende alle tre vinkler i en trekant svarer i virkeligheden til kun at kende to af stykkerne, da vinkelsummen altid er 80. Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side 0 af

11 Uddrag fra Matematik i syvende Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side af

12 Modelsæt nr. ; Matematik til lærereksamen. Forberedende materiale. Forår 000. Side af

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

matematikhistorie og dynamisk geometri

matematikhistorie og dynamisk geometri Pythagoras matematikhistorie og dynamisk geometri med TI-Nspire Indholdsfortegnelse Øvelse 1: Hvem var Pythagoras?... 2 Pythagoras læresætning... 2 Geometrisk konstruktion af Pythagoræisk tripel... 3 Øvelse

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere