Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden"

Transkript

1 Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/LOW b) Rigsrevision Bilag v. PNS c) Captia. Bilag v. SSJ d) ESFRI høring. Bilag v. FS e) U-landsforskning. Bilag v. HBA f) Miljøbiblioteksserien. Bilag v. JCP g) Nye Statslige indkøbsaftaler. Bilag v. SDC/PNS h) Fibernetværket mellem DMU s tre tjenestesteder færdigetableret. Bilag v. SDC 18. januar Økonomi a) Budgetcyklus Bilag v. PNS b) Stadevurdering, samt plan for stadevurdering. Bilag v. LVI 4. MIM-kontrakt Bilag v. HC (eftersendes) 5. DMU-strategi og Personalekonference Orientering v. LOW 6. EU s 7. rammeprogram herunder PEER. Bilag v. SBI 7. DMU-aktiviteter ifm. biobrændsler. Bilag v. ATMI 8. GIS-netværk i DMU. Bilag v. SYS 9. Evt. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_01_dagsorden_forkortet.doc

2

3 Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 2 a - Opfølgning fra tidligere chefmøder Bilag Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Opfølgningsliste fra chefmøderne Opfølgning fra chefmøder 18. januar 2007 Ansvarlig afd./person og evt. deadline Fra Chefmøde den 11. oktober 2006 Ad pkt. 5. Nyt om nationale og internationale programmer, fonde, udbud etc. Ad pkt. 8. Etablering af fælles GIS-infrastruktur i DMU SDC præsenterede en status fra cafe-projektet vedr. analysen af etablering af fælles GIS-infrastruktur. Det er indstillingen at cafe-projektet tilføres yderligere kr til engangsudgifter, som led i etableringen af GISinfrastruktur. Finansieringen tilvejebringes centralt. Det er derudover beregnet at der vil skulle tilføres yderligere kr årligt i de samlede driftsudgifter til GIS-infrastrukturen udover de nuværende kr årligt. KNI spurgte til det konkrete indhold af merudgiften på kr i årlige driftsudgifter. SDC påpegede at statusrapporten vil blive gennemgået på IT-styringsgruppens møde den 12. oktober og at behovsvurderingen her vil blive gransket nærmere. Chefkredsen støttede indstillingen og bad ITstyringsgruppen om at granske økonomien nøje, herunder udarbejde en opgørelse over de afdelingsvise konsekvenser. Fra Chefmøde den 21. november 2006 Ad pkt. 2: Meddelelser Ad pkt. 2c: Integration med AU Ph.d.-uddannelse På spørgsmål om ph.d.-uddannelse svarede HS, at ph.d.-indskrivning efter 1. januar 2007 fortsat vil kunne foregå på andre universiteter end AU. Hvorvidt det accepteres (og på hvilke økonomiske vilkår) at DMU-forskere kan fungere som hovedvejledere for indskrevne ph.d.-studerende ved AU er fortsat uafklaret. OBH oplyste at det er prioriteret højt og DMU tager kontakt til dekanerne for Samfundsvidenskab og Naturvidenskab snarest. Flere chefer påpegede at indskrivning af ph.d.-studerende er blevet sværere da flere fakulteter har indført så store karakterkrav at stipendierne i stedet udmøntes i de generelle opslag, og dermed går til fakulteternes egne opslag/studerende. OBH lovede at inddrage problemstillingen. Professorater TMI, SDC og PNS OBH OBH 1/4G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_a_Opfoelgning_chefmøde_januar_07.doc

4 Puljen med stillingsnumre til 50 sektorforsknings-professorater (25 professorater med særlige opgaver og 25 samarbejdsprofessorater) er i 2005 slået sammen med en professoratspulje for universiteterne. Ved ønsker om genopslag eller nyopslag af professorater søges derfor fremover i denne fællespulje. Ansøgningsprocedure gennem AU undersøges af fusionssekretariatet. Offentlig debat OBH oplyste, at den verserende debat (politisk og blandt universitetsansatte) om bl.a. forskningsfrihed og ytringsfrihed i kølvandet på integration af sektorforskning med universiteter, evt. bør følges op af en lille informationskampagne på AU. Der kan være behov for at få en lidt bredere forståelse af hvordan ytringsfrihed og tavshedspligt håndteres af ledelse og medarbejdere i den offentlige sektor. Der er vejledning undervejs fra Personalestyrelsen om god adfærd i det offentlige og den kunne være anledning til at AU iværksætter en information i relation universitetsansatte og de forskellige opgavetyper, som AU nu påtager sig vedr. myndighedsopgaverne. OBH bringer sagen op i fusionssekretariatet. 2d) Orientering om implementeringen af Captia. Bilag v. SEK/SSJ HLO bemærkede at dokumenter som er lagt ind i Captia kun er åbne for aktering i en begrænset periode. OBH undersøger om der er et teknisk problem. Øvrige meddelelser IT-sikkerhed SDC oplyste, at DMU ligesom alle andre statsinstitutioner er forpligtet til at have implementeret Dansk Standard 484 for IT-sikkerhed pr. 31. december 2006, og at der inden denne dato også skal foreligge en sikkerhedsmæssig risikovurdering af DMU s IT-relaterede aktiviteter. Der er i forbindelse med risikovurderingsarbejdet indkaldt oversigter fra afdelingerne over alle lokale IT-systemer, databaser og datasamlinger, men en del afdelinger har endnu ikke meldt tilbage til IT-sektionen herpå. TMI bemærkede, at det er vigtigt at afdelingerne leverer det nødvendige medspil, idet dette er en forudsætning for at DMU kan få foretaget de krævede risikovurderinger og få etableret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som institutionen er forpligtet. Afdelingerne blev bedt om at respondere på IT-sektionens henvendelse hurtigst muligt, da risikovurderingerne skal være foretaget pr. 31. december Biblioteker SB orienterede om at der i forbindelse med fusionen med AU er taget initiativ blandt bibliotekarerne - til et større strategi-arbejde. Det er vigtigt at fusionssekretariatet er opmærksom på at der koordineres mellem bibliotek, it og information på arbejdsgruppeniveau. SB frygtede at Bibox er ved at blive klemt overfor det større universitetssystem PURE, som ikke har de faciliteter indbygget, og derfor er et dårligere system. HS påpegede at strategiske beslutninger skal træffes i styregruppen. OBH tager sagen op i fusionssekretariatet. Ad pkt. 4. Økonomi OBH OBH Afdelingerne OBH 2/4

5 4a) og 4b) Nøgletal og Q3 OBH orienterede om at der er flere sager med MST og SNS, som presser på for at afregne projekter i Det er et velkendt problem at projekterne først igangsættes omkring sommer og derfor ofte vanskeligt kan nå at blive færdige og afregnet i indeværende år. Deadline for fremsendelse af salgsfaktura er 5. december I fremtidige kontrakter skal man tilstræbe at fremrykke projektafslutning til 1. december. SEK sender en orientering til afdelingerne om hvordan man håndterer afregninger, forudbetalinger etc. 4c) Q3 NOVANA. Bilag ved FORS/LMS HS spurgte til opsparingen i NOVANA-regi og BRI oplyste at der i MAR er 1,5 mio. kr. som er disponeret men videreføres til 07 og 08. I Ovs-gnl. er der 3,4 mio. kr. i akkumuleret reserve og TMI oplyste at der skal gives tilsagn fra amterne om anvendelse af midlerne inden udgangen af TMI/OBH går videre med sagen. Ad pkt. 7. EU s 7. rammeprogram. Struktur for intern koordinering og administrativ hjælp Chefkredsen støttede at der etableres et screeningsnetværk med henblik på at identificere de projektideer, som kan udvikles på tværs af afdelinger. FORS udarbejder en skematisk oversigt som kan bruges til tværgående screening og koordinering, samt udarbejder og vedligeholder en liste over screeningsnetværk for FP7. Afdelingerne giver FORS forslag til navne og tilhørende FP7-særprogrammer / temaer under Cooperationsærprogrammet. PEER-koordineringen skal varetages via samme struktur. FORS varetager koordinering til PEER. En endelig oversigt over de indsendte ansøgninger er som i FP6 også vigtig for FP7. FORS tager initiativ til at en oversigt med relevante statistiske oplysninger udarbejdes og indgår som fast punkt på chefmøder fra og med HS oplyste at der nu er etableret et dansk forbindelseskontor for forskning i Bruxelles: Danish Research Office (DANRO). SEK/FORS undersøger hvad funktionen kan bistå forskningsinstitutioner / forskere med i relation til at øge FP7-deltagelsen. Ad pkt. 11. Rapportpipeline TMI bemærkede at der en række forsinkelser vedr. FEVØ s udgivelser. KNI fremsender en kort redegørelse om hvilke opgaver, som er prioriteret i stedet for. Ad pkt. 13. Anskaffelse af nyt fælles backup-sytem SDC orienterede om behovet for at effektivisere og samle faciliteterne til back-up og arkivering af data i DMU. Det højhastighedsnetværk med fiberbaserede forbindelser til alle tre tjenestesteder i DMU gør det muligt at forenkle backup-procedurerne og en enig IT-styringsgruppe anbefaler, at der i indeværende år anskaffes et nyt centralt backup-system samt foretages en nødvendig udskiftning af et antal produktionsservere. Den samlede udgift udgør i alt 0,8 mio. kr., som afholdes over de i Direktionsreserven afsatte midler til IT-investeringer. Med de her anbefalede investeringer vil reservemidlerne til IT-investeringer i indeværende resultatkontraktperiode 3/4 OBH/PNS TMI/OBH SBI SBI SBI SBI KNI SDC/TMI/PNS

6 være forbrugt. Chefkredsen støttede investeringen. SDC, TMI og PNS aftaler og implementerer beslutningen. 4/4

7 Rigsrevision Chefmødet d. 31. januar 2007 Pkt. 2 b Forklæde Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Sekretariatet Sags nr.: Ref.: pns 24. januar 2007 Pkt. 2 b Rigsrevisionen 2006 DMU har modtaget afsluttende rapport og revisionsskrivelse vedrørende Rigsrevisionens Revision i årets løb Rigsrevisionen har gennemgået områderne regnskabsinstruks, IT-anvendelse og forvaltning af eksterne udgifter og den samlede vurdering af områderne er Tilfredsstillende. Revisionsskrivelse og rapport er vedlagt som bilag. Sekretariatet finder det tilfredsstillende at Rigsrevisionens har givet denne vurdering. Dette er dog ingen grund til at hvile på laurbærrene. Som opfølgning på Rigsrevisionsrapporterne for både 2005 og 2006, er der stadig behov for at fastholde et fortsat fokus på styrkelse og standardisering af økonomiforvaltningen i DMU Yderligere standardisering af indtægtsføring på projekter, herunder systemunderstøttet stadevurdering af projekter påbegyndt efter Trimning og standardisering af forvaltningen af eksterne udgifter, herunder fortsat trimning af processerne knyttet til det digitale bilagsflow i Cap Nordic Workflow, Færdigimplementering af arbejdsgange knyttet til omkostningsbaserede bevilllings- regnskabsprincipper, herunder udvikling af ny omkostningsbaseret økonomimodel for DMU og styrkelse af måneds- og kvartalsafslutning (lukning af tidsregistrering, periodiseringer, afstemninger og kontroller) Ajourføring og styrkelse af dokumentationen af DMU s økonomiadministrative processer (instrukser, vejledninger, arbejdsgange). Opgradering af alle DMU s økonomimedarbejderes basiskompetencer i fht. regnskabs- og bevillingsreform mv. (Første konkrete initiativ er et 2- dages kursus d marts for alle økonomimedarbejdere i DMU). Udførelsen af ovenstående opgaver vil i varierende omfang fordre inddragelse af økonomimedarbejderne i forskningsafdelingerne. 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_b Rigsrevision2006_Forklæde.doc

8 Chefmødet d. 31. januar /2

9 Rigsrevisionen B1 Bilag 1 til pkt. 2b Rigsrevision 2006 ved chefmødet den 31. januar 2007 Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Dato: 9. januar 2007 J.nr.: (Angiv venligst j.nr. ved besvarelse) Ref.: FKC Kopi til Miljøministeriets departement. Revision i årets løb ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Revisionens formål Rigsrevisionen har i november 2006 foretaget revision i årets løb ved DMU. Formålet med revisionen var at vurdere, om regnskabsaflæggelsen var rigtig, og om dispositionerne var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved revisionen er gennemgået områderne regnskabsinstruks, IT-anvendelse og forvaltning af eksterne udgifter. Den udførte revision Ved revisionen gennemgik Rigsrevisionen regnskabsinstruksen samt de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontroller for området. Resultaterne af revisionen På baggrund af revisionsrapporten kan Rigsrevisionen konstatere, Adresse: Telefon/Telefax: /Hjemmeside: CVR-nr./EAN-nr.: St. Kongensgade CVR-nr København K EAN-nr

10 - 2 - at der er et behov for reduktion af antal superbrugere i projektstyringssystemet ARS og at forretningsgange og interne kontroller er styrket, så antallet af fejlbehandlede udgiftsbilag bliver reduceret fremover. Revisionens vurdering På baggrund af ovenstående revisionsresultater er Rigsrevisionens samlede vurdering af områderne regnskabsinstrukser, IT-anvendelse og forvaltning eksterne udgifter: Tilfredsstillende. Revisionsrapport Rigsrevisionen vedlægger en rapport med revisionsresultaterne for de enkelte områder. Resultaterne blev drøftet på det afsluttende møde mellem Rigsrevisionen og DMU den 5. januar Denne skrivelse behøver ingen besvarelse. Såfremt DMU har spørgsmål til dette brev eller revisionsrapporten, kan henvendelse ske til undertegnede enten telefonisk på tlf eller via til: Rigsrevisionens- Desuden deltager Rigsrevisionen naturligvis også gerne i et møde, hvor revisionsrapportens anbefalinger kan drøftes. Med venlig hilsen Rolf Elm-Larsen

11 Rigsrevisionen December 2006 Kontor B1 J. nr Bilag 2 til pkt. 2b Rigsrevision 2006 ved chefmødet den 31. januar 2007 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Rigsrevisionen

12 Rigsrevisionen Indledning Rigsrevisionen har i november 2006 foretaget revision i årets løb ved DMU i Roskilde. Formålet med revisionen var at undersøge, om forretningsgange og interne kontroller var korrekte og opfyldte de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning, samt ved stikprøvevis gennemgang af bilag at undersøge om beløb, konteringer og godkendelser var korrekte. Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen har ved revisionen taget udgangspunkt i regnskabsinstruksen fra februar 2002 og senest ajourført den 13. juni DMU har ultimo november 2006 udarbejdet en ny instruks, som ikke var godkendt på revisionstidspunktet. Denne instruks indeholder nye procedurer i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskabsprincipper samt nye procedurer med indførelse af digitalt wordflowsystem (CapNordic) for købsbilag. 2. Ved introduktionen af CapNordic blev regnskabsinstruksen ikke opdateret samtidig. I stedet for valgte DMU at lægge en Kvikguides på det interne intranet. Efter Rigsrevisionens opfattelse bør regnskabsinstruksen ajourføres løbende i forbindelse med introduktionen af nye større systemer. 3. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regnskabsinstruksen er ajourført, og forventer at den godkendes snarest, og finder anvendelse fra januar Tilfredsstillende IT--anvendelse 4. Rigsrevisionen har gennemgået brugeradministration og opsætning vedrørende Navision Stat, ARS og CapNordic på grundlag af udleveret materiale vedrørende brugeradgange. Vurderingen af om den enkelte medarbejder har den korrekte brugerprofil er foretaget ved at foretage en sammenligning mellem opgaver og de profiler, de er tillagt i systemerne. I økonomisystemet ARS er der mere end 40 brugere med rollen ARS-SUPER. DMU har tidligere oplyst overfor Rigsrevisionen, at Økonomistyrelsen ville tilføre ARS-systemet nogle differentierede brugerroller, som kunne sikre den nødvendige funktionsadskillelse. DMU har senere meddelt, at der foregår et samarbejde med leverandøren og Økonomistyrelsen vedrørende de nævnte brugerroller. Arbejdet forventes afsluttet i 1. halvår Side 2

13 Rigsrevisionen Tilsvarende gælder i CapNordic, hvor der er 23 medarbejdere, som er tildelt superbrugerrettigheder. DMU oplyser, at superbrugerfunktionen kun giver begrænsede rettigheder, herunder muligheden for at læse i systemet. Rigsrevisionen anbefaler, at DMU kritisk gennemgår samtlige superbrugere i ARS, så kun de, der reelt har opgaver, som forudsætter en superbrugeradgang, bibeholder denne. På trods af ovennævnte forhold finder Rigsrevisionen området tilfredsstillende. Tilfredsstillende forvaltning af eksterne udgifter 5. DMU indførte cirka 1. marts 2006 workflowsystemet CapNordic, der erstatter de manuelle funktioner vedrørende disponering, varemodtagelse, reklamationer og betaling. DMU indførte samtidig med workflowsystemet også et rekvisitionsmodul. Indførelsen af dette modul forudsatte, at der opbyggedes en indkøbsstruktur i hver afdeling. Indførelsen af CapNordic medførte en lang række konkrete problemer, som til en vis grad skyldtes uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem CapNordic (CN), Navision Stat (NS) og E-faktureringen. Således kan nævnes. Den automatiske dataudveksling mellem NS og CN var i perioder fejlbehæftet og medførte et ustabilt driftsmiljø Forkerte datofelter i CapNordic. Det medførte, at betalingsfrister ikke blev overholdt, og en del transaktioner behandledes udenom systemerne. Ukorrekt kontering af moms. Manuel scanning af udenlandske fakturaer, fordi CapNordic kan ikke udveksle valutakoder med Navision Stat. Indkøb udenom systemet eller indkøb inden godkendelsesprocessen endeligt var gennemført. Konsekvensen heraf har bl.a. været manglende købsordrenumre på de indkomne E--fakturaer, hvilket har medført store problemer i bogholderiet, når en E-faktura skulle bogføres og klarmeldes til betaling i Navision Stat. Hvilket igen medførte, at kassereren havde vanskelighed med at kontrollere grundbilagene med udbetalingsdata i forbindelse med udvælgelse, kontrol og frigivelse af udbetalinger i Navision Stat.. DMU har i notat af 7. december 2006 oplyst, at konkrete problemer er blevet løst løbende. DMU vil efter årsafslutningen foretage en analyse af de køb, som endnu ikke kan behand- Side 3

14 Rigsrevisionen les via CapNordic, og herunder vurdere om arbejdet kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, så disse typer bilag også vil følge det normale elektroniske workflow. En af årsagerne til vanskelighederne ved introduktionen af CapNordic kan efter Rigsrevisionens opfattelse tilskrives DMU s afdelinger, der ikke i tilstrækkeligt omfang har været informeret om, hvorledes systemet fungerede. 6. Rigsrevisionen har udtaget en statistisk stikprøve på 69 bilag for at vurdere, om forretningsgangene er overholdt, og om regnskabet er rigtigt. De udtagne bilag vedrører udgifter, der er afholdt på standardkonto i perioden januar-september Gennemgangen af bilagene omfattede en kontrol af modtager, udsteder, indhold, beløb, kontering og godkendelse. Det blev desuden i nogle tilfælde undersøgt, om udgifter er disponeret i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger, indgåede kontraktaftaler mv. Ud over bemærkningerne i rapportens øvrige afsnit, jf. pkt. 4 giver gennemgangen anledning til følgende bemærkninger: Enkelte omposteringsbilag er ikke forsynet med oplysninger om årsagen til omposteringen og ikke vedlagt fornøden dokumentation fx bilag Oxy, hvor det ikke er oplyst, hvorfor der er foretaget ompostering mellem projekt og Der er ikke foretaget konsekvent sammenholdelse mellem indgåede kontrakter/aftaler og de tilhørende fakturaer fx mellem huslejebetaling for lokaler i Silkeborg og huslejekontrakt indgået med Silkeborg kommune. Carlson Wagonlit administrerer bonuspoint for medarbejdere, der foretager mere end 15 tjenesterejser pr. år. For øvrige medarbejdere, som rejser, administreres bonuspoint i afdelingerne. DMU har indskærpet overfor medarbejderne, at bonuspoint optjent på tjenesterejser er DMU s ejendom. Sekretariatet fører således ikke kontrol med, hvorledes fly-bonuspoint anvendes af medarbejderne, og hvornår der skelnes mellem ferie og tjenesterejse fx bilag DMU har ikke indhentet tilbud, når der indkøbes dyrt fotoudstyr. Endvidere opdeles fotoudstyr i enkeltdele, der konteres på driften. Bør efter Rigsrevisionens opfattelse aktiveres og afskrives som en samlet enhed jf. bemærkningerne i Rigsrevisionens skrivelse af 27. oktober Eksempelvis bilag 2947 Inter Photo A/S, Silkeborg. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at DMU løbende har foretaget korrektioner i forvaltningen af eksterne udgifter, hvilket har medvirket til at sikre området en tilfredsstillende kvalitet. Side 4

15 Rigsrevisionen. Flemming Clarkfeldt revisor Side 5

16

17 Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 2c Orientering om Captia Danmarks Miljøundersøgelser SEK J.nr.: Ref.: SSJE 24. Januar 2006 Dokumentmængde Brugen af Captia i DMU ser ud til at have fundet et passende niveau. Tilvæksten af dokumenter er ca. det dobbelte af hvad der tilgik den gamle journal. Vi lagrer mellem og dokumenter/måned og vi har på intet tidspunkt i forløbet ligget under niveauet for den gamle journal. Tallene skal nemlig ses i relation til, at den gamle journal modtog mellem 500 og 900 dokumenter om måneden. Det fremgår desuden af decembertallene, at alle afdelinger nu i et eller andet omfang er med. Alt peger på at DMU, set over en bred front, er godt i gang med Captia. I hvert fald med hensyn til det omfang af dokumenter som gemmes. November Gemt i Captia På Sager AM ATMI FEVØ FORS IT 0 0 MAR MIMI 6 3 SEK SYS TERI VIBI December Gemt i Captia På Sager AM ATMI FEVØ FORS IT 13 9 MAR MIMI SEK SYS TERI VIBI Der vil derfor ikke, med mindre chefgruppen efterspørger det, komme flere månedlige opgørelser over dokumentmængden i Captia. 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_c_orientering_om_Captia.doc

18 Aktuelle fokuspunkter Da der altså ikke er noget at udsætte på omfanget af den indsats DMUs medarbejdere yder på ESDH området, er det naturligt at vi nu fokuserer på andre aspekter af ESDH. Vi mangler endnu at udfærdige en række vejledninger, ligesom nogle arbejdsgange fortsat kan tåle at blive trimmet. Der er stadig lidt famlen i forhold til opgaver der bør kunne løses rutinemæssigt. F.eks. er der endnu unødigt arbejde forbundet med håndtering af jobopslag og visse personalesagsrelaterede dokumenter. Vi kan sagtens håndtere korrekte indblik, men det er forholdsvis besværligt. Her vil bl.a. oprettelse af de rigtige indblikskoder, give væsentlige lettelser i det daglige arbejde. Koordinering af tværgående sager i almindelighed, som f.eks. høringssager, bør også styrkes. Det skal ske ved simpelthen at lukke og fjerne overflødige sager. Kontrakter bliver nu håndteret med en del større sikkerhed, end i starten af implementeringen. Journaliseringen af kontrakter foregår korrekt, men arbejdet har fortsat en tendens til at blive afviklet i bundter. Det vil være mere hensigtsmæssigt at få kontrakterne sendt til gennemsyn af DIR og Birgit Laugesen med faste intervaller, f.eks. på en uge eller 14 dage. DMU deler fortsat Captia med Miljøministeriet og det gælder om at høste maksimalt udbytte af dette samarbejde. Det gælder navnlig i forhold til at lægge pres på leverandøren, med henblik på at rette fejl og opnå fornuftige ændringer af Captia. Det samlede MIM taler jo med en vis vægt overfor Scanjour. Fusionen med AU til trods, prioriteres det fortsat at vi deltager i de møder og aktiviteter vedr. Captia, som afholdes i MIM. Skabeloner I forbindelse med fusionen er der udarbejdet nye brevskabeloner, som også er tilgængelige fra Captia. Pointen ved at placere skabeloner i Captia er at f.eks. sagsnummer og afsenderoplysninger automatisk kan flettes ind i dokumentet. Vejledning i brugen af disse skabeloner følger på Bazaren primo februar. 2/2

19 Bilag til pkt. 2 d Chefmødet den 31. januar 2007 Punkt 2 d - ESFRI Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Sags nr.: Ref.: Flemming Skov Notat vedr. dansk deltagelse i LIFEWATCH 26. januar november 2006 udsendte Forsknings- og Innovationsstyrelsen et høringsbrev angående rapporten European Road Map for Research Infrastructures udarbejdet af European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) med det formål at vurdere hvilke af de 35 foreslåede infrastrukturprojekter, den danske forskningsverden ville være interesset i at deltage i. Den Danske BioPlatform tog i begyndelsen af december initiativ til dannelse af et konsortium med interesse for ESFRI infrastrukturprojektet LIFE- WATCH ( E-science and technology infrastructure for Biodiversity and Observatories - Dette konsortium, der repræsenterer alle store forskningsinstitutioner med interesse i biodiversitet, har udarbejdet et fælles høringssvar, der indstiller, at Danmark deltager som partner i LIFEWATCH. Høringssvarene indsendes d. 1. februar 2007 til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvorefter Ministeren tager stilling til hvilke infrastrukturprojekter Danmark vil støtte på et EU-rådsmøde d. 19. februar i Bruxelles. Hvis LIFEWATCH støttes på Rådsmødet vil der skulle søges midler fra 7. Rammeprogram til en treårig forberedelsesfase. Parallelt hermed har det danske LIFEWATCH konsortium besluttet at søge om netværksmidler til styrkelse af dansk deltagelse i større EU-satsninger fra Det Strategiske Forskningsråd med frist d. 5. marts Disse midler skal finansiere et sekretariat, der får til formål at opbygge og forberede det danske netværk med henblik på deltagelse i LIFEWATCH. Konsortiet støtter at dette sekretariat ligger i forbindelse med det nye Århus Universitet under ledelse af DMU og AU. Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: /1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_d_ESFRI.doc EAN-nr.: SE/CVR-nr

20

21 Bilag til pkt. 2 e U-landsforskning Chefmødet den 31. januar 2007 ANATOMISK INSTITUT Ole Fejerskov Professor, dr. odont. Institutleder Dato: 22. januar 2007 Notat til rektor vedr.: møde om U-landsforskning i Videnskabsministeriet fredag d. 19. januar 2007 På opfordring af rektor deltog vi fredag d. 19. januar 2007 i et møde om u- landsforskning arrangeret i Videnskabsministeriets regi ved vicedirektør René Bugge Bertramsen. Direkte tlf: Direkte fax: E-post: Afsenders CVR-nr: Fra ministeriet deltog endvidere kontorchef Jacob Fuchs, samt en fuldmægtig. Danida var repræsenteret ved kontorchef John Nielsen. Verdensbanken var repræsenteret ved Kurt Larsen. Fra KU deltog Erik Bonnerup (tidligere bestyrelsesformand, KVL, nu medlem af KU s bestyrelse), samt den tidligere direktør for KVL med to medarbejdere, Martin Rasmussen fra Fødevareøkonomisk Institut, samt endnu en deltager Fra Aarhus Universitet deltog forskningschef Jørgen B. Jespersen fra Forskningscenter Flakkebjerg, DJF, forskningschef Hanne Bach, DMU, og Ole Fejerskov. Formålet med mødet var at drøfte kapacitet og fokusområder inden for dansk u- landsforskning med henblik på en vurdering af, hvorvidt der kunne ske en større koordination mellem VTU-ministeriet, Danida og universiteterne, samt dansk erhvervsliv. Mødet var initieret af en henvendelse fra Kurt Larsen, Verdensbanken til DANIDA. Kurt Larsen redegjorde for Verdensbankens initiativer for at støtte forsknings- og innovationskapacitet i udviklingslandene. Herunder redegjorde Kurt Larsen for et møde, han havde haft med Danida, hvor han havde konstateret at forsknings- og erhvervsfremmeinitiativer i Danida s regi ikke hænger særlig godt sammen, ligesom hans vurdering var at samspillet mellem Danida og universiteterne ikke bærer præg af en større strategisk sammenhæng. Verdensbanken var specielt bekymret for at Afrika stort set ikke er med i den globale økonomi. Herunder er der ikke på store dele af det Afrikanske kontinent en erkendelse af behovet for innovationsog teknologiudvikling. Anatomisk Institut Aarhus Universitet Bygning 1233/1234 DK-8000 Århus C Tlf: Fax:

22 Fra Danida s side blev det erkendt at der var et behov for en højere grad af sammenhængende og strategiske satsninger (se vedlagte stikord af Danida s indlæg). Konklusionen var, at Danida fremover vil samle 2/3 af sin indsats om ni lande i Afrika. Fra AU s side understregede vi dernæst at vi som universitet så meget positivt på dette initiativ og påpegede, at efter den nye fusion var Aarhus Universitet særdeles veludrustet til at indgå i større danske satsninger i Afrika, hvor universitetet kunne rådgive inden for områderne fødevarer, landbrug, energi og sundhedsplanlægning, samt udvikling af velfærd og samfundsmæssig infrastruktur. ANATOMISK INSTITUT OF understregede at det var afgørende ved fremtidige Danida-initiativer at sikre, at den danske bistand omfattede mulighed for at udviklings-landene kunne få adgang til uddannelser på alle niveauer, koordineret på en sådan måde at der blev tilvejebragt en nøje sammenhæng mellem det pågældende lands aktuelle situation og tilbudet om uddannelsesforløb samt forskningsindsats. Dette forudsætter en lang tidshorisont, som gør det relevant for universiteterne at indgå i sådanne satsninger. Bonnerup udtrykte på KU s vegne helt samme holdning og understregede at man på KU, ikke mindst takket være erfaringerne fra KVL, var særdeles langt fremme med at kunne tilbyde et sammenhængede forsknings- og uddannelsessamarbejde. Han henviste til eksistensen af Bilharzhiose- laboratoriet og forskningscentret i parasitologi, der begge modtager store Danida-bevillinger, ligesom man har tradition for tidligere at have fået bevillinger fra Danida som led i en række bistandsprojekter inden for veterinær- og landbrugssektoren. Han understregede at tre masteruddannelser og to specialeuddannelser helt specifikt var rettet mod u-landsrelevante områder. Bonnerup understregede at KU på et strategimøde førstkommende mandag-tirsdag bl.a. ville lægge vægt på at u-landsforskning var et særligt satsningsområde. Der vil blive tale om tværfaglig koordinering af KU s u- landsinitiativer. Fra DMU s side blev det understreget at man i regi af arbejdet indenfor miljøsektoren kan bidrage til udvikling inden for miljøteknologi, som er relevant for erhvervsfremme og vil have u-landsinteresse. Fra DJF s side blev det nævnt at man har en bred erfaring med ulandsforskning specielt inden for det primære jordbrug. Det blev også nævnt at DJF har stor erfaring i samarbejde med rådgivere og erhvervsliv og at forskerparken Agro Business Park også kan involveres. Fra VTU s side blev der udtrykt ønske om at de to store universiteter tilstræbte at medinddrage DTU og Ålborg Universitet, ligesom man kraftigt opfordrede til at inddrage interessenter fra Landbrugsrådet og Dansk Industri i dette koordinerende arbejde allerede på nuværende tidspunkt. 2

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces.

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. Chefmøde den: 30. september 2010 Røsnæs Hotel og kursuscenter REFERAT Til stede: Henrik Sandbech (HS), Jesper Madsen (JM), Niels Kroer (NK), Bo Riemann (BRI), Flemming Skov (FS), Christian Kjær (CKJ),

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus

Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Handelshøjskolen i Århus Universitets- og Byggestyrelsen Bredgade 43 1260 København K Jens Bigum Bestyrelsesformand Dato: 2. november 2006 Journalnr: AU-2006-010-017 Reference: ms Sammenlægning af Aarhus Universitet, Danmarks

Læs mere

Referat. Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Referat. Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Referat Styrelsesmøde d. 20. januar 2016 kl. 12.00 16.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), best.medl. Gudrun Aspel (GA), best.medl.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Institut for Bioscience

Institut for Bioscience Emne: Ledelsesmøde nr. 3 - Institut for Bioscience Dato afholdt: Mandag den 29. august 2011 kl. 12.30-14.10 Lokale: Video/Kalø Til stede: Forfald: Institutleder Bo Riemann (), viceinstitutleder Flemming

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 12. MARTS 2015 Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 programbeskrivelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Chefmøde 1. september 2006 Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia

Chefmøde 1. september 2006 Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia Chefmøde 1. september Punkt x: Præsentation af DMU's ESDH-system, Captia Danmarks Miljøundersøgelser Sekretariatet J.nr.: 042/101-0005 Ref.: ssje+jcp 25. august Mandag den 4. september starter DMU implementeringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet. Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud.

Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet. Nils O. Andersen (KU) havde meldt afbud. REFERAT Referat af bestyrelsesmøde i SDC, 1. juni 2010, kl. 17.15-19.30 på Aarhus Universitet Morten Laugesen Specialkonsulent Dato: 07. juni 2010 Side 1/5 Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (fmd.), Martin

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et nyt fast punkt: Opfølgning fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et nyt fast punkt: Opfølgning fra sidste møde Møde den: 30.11.2011 AU,Teknisk Forvaltning bygning 5128-215 UNI-lab projektgruppe REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK Anders Roed (AR) SUN, Lars Mitens (LM) SUN, Christina Breddam (CB) DJF, Bjarne

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet

AARHUS UNIVERSITET. Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget. Aarhus Universitet Referat af mødet den 10. marts 2009 i Forskningsudvalget Aarhus Universitet Deltagere: Prorektor Nina Smith (formand) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager Prodekan Else Tønnesen (SUN)

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere