Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden"

Transkript

1 Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning fra tidligere chefmøder. Bilag v. FORS/LOW b) Rigsrevision Bilag v. PNS c) Captia. Bilag v. SSJ d) ESFRI høring. Bilag v. FS e) U-landsforskning. Bilag v. HBA f) Miljøbiblioteksserien. Bilag v. JCP g) Nye Statslige indkøbsaftaler. Bilag v. SDC/PNS h) Fibernetværket mellem DMU s tre tjenestesteder færdigetableret. Bilag v. SDC 18. januar Økonomi a) Budgetcyklus Bilag v. PNS b) Stadevurdering, samt plan for stadevurdering. Bilag v. LVI 4. MIM-kontrakt Bilag v. HC (eftersendes) 5. DMU-strategi og Personalekonference Orientering v. LOW 6. EU s 7. rammeprogram herunder PEER. Bilag v. SBI 7. DMU-aktiviteter ifm. biobrændsler. Bilag v. ATMI 8. GIS-netværk i DMU. Bilag v. SYS 9. Evt. 1/1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_01_dagsorden_forkortet.doc

2

3 Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 2 a - Opfølgning fra tidligere chefmøder Bilag Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Opfølgningsliste fra chefmøderne Opfølgning fra chefmøder 18. januar 2007 Ansvarlig afd./person og evt. deadline Fra Chefmøde den 11. oktober 2006 Ad pkt. 5. Nyt om nationale og internationale programmer, fonde, udbud etc. Ad pkt. 8. Etablering af fælles GIS-infrastruktur i DMU SDC præsenterede en status fra cafe-projektet vedr. analysen af etablering af fælles GIS-infrastruktur. Det er indstillingen at cafe-projektet tilføres yderligere kr til engangsudgifter, som led i etableringen af GISinfrastruktur. Finansieringen tilvejebringes centralt. Det er derudover beregnet at der vil skulle tilføres yderligere kr årligt i de samlede driftsudgifter til GIS-infrastrukturen udover de nuværende kr årligt. KNI spurgte til det konkrete indhold af merudgiften på kr i årlige driftsudgifter. SDC påpegede at statusrapporten vil blive gennemgået på IT-styringsgruppens møde den 12. oktober og at behovsvurderingen her vil blive gransket nærmere. Chefkredsen støttede indstillingen og bad ITstyringsgruppen om at granske økonomien nøje, herunder udarbejde en opgørelse over de afdelingsvise konsekvenser. Fra Chefmøde den 21. november 2006 Ad pkt. 2: Meddelelser Ad pkt. 2c: Integration med AU Ph.d.-uddannelse På spørgsmål om ph.d.-uddannelse svarede HS, at ph.d.-indskrivning efter 1. januar 2007 fortsat vil kunne foregå på andre universiteter end AU. Hvorvidt det accepteres (og på hvilke økonomiske vilkår) at DMU-forskere kan fungere som hovedvejledere for indskrevne ph.d.-studerende ved AU er fortsat uafklaret. OBH oplyste at det er prioriteret højt og DMU tager kontakt til dekanerne for Samfundsvidenskab og Naturvidenskab snarest. Flere chefer påpegede at indskrivning af ph.d.-studerende er blevet sværere da flere fakulteter har indført så store karakterkrav at stipendierne i stedet udmøntes i de generelle opslag, og dermed går til fakulteternes egne opslag/studerende. OBH lovede at inddrage problemstillingen. Professorater TMI, SDC og PNS OBH OBH 1/4G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_a_Opfoelgning_chefmøde_januar_07.doc

4 Puljen med stillingsnumre til 50 sektorforsknings-professorater (25 professorater med særlige opgaver og 25 samarbejdsprofessorater) er i 2005 slået sammen med en professoratspulje for universiteterne. Ved ønsker om genopslag eller nyopslag af professorater søges derfor fremover i denne fællespulje. Ansøgningsprocedure gennem AU undersøges af fusionssekretariatet. Offentlig debat OBH oplyste, at den verserende debat (politisk og blandt universitetsansatte) om bl.a. forskningsfrihed og ytringsfrihed i kølvandet på integration af sektorforskning med universiteter, evt. bør følges op af en lille informationskampagne på AU. Der kan være behov for at få en lidt bredere forståelse af hvordan ytringsfrihed og tavshedspligt håndteres af ledelse og medarbejdere i den offentlige sektor. Der er vejledning undervejs fra Personalestyrelsen om god adfærd i det offentlige og den kunne være anledning til at AU iværksætter en information i relation universitetsansatte og de forskellige opgavetyper, som AU nu påtager sig vedr. myndighedsopgaverne. OBH bringer sagen op i fusionssekretariatet. 2d) Orientering om implementeringen af Captia. Bilag v. SEK/SSJ HLO bemærkede at dokumenter som er lagt ind i Captia kun er åbne for aktering i en begrænset periode. OBH undersøger om der er et teknisk problem. Øvrige meddelelser IT-sikkerhed SDC oplyste, at DMU ligesom alle andre statsinstitutioner er forpligtet til at have implementeret Dansk Standard 484 for IT-sikkerhed pr. 31. december 2006, og at der inden denne dato også skal foreligge en sikkerhedsmæssig risikovurdering af DMU s IT-relaterede aktiviteter. Der er i forbindelse med risikovurderingsarbejdet indkaldt oversigter fra afdelingerne over alle lokale IT-systemer, databaser og datasamlinger, men en del afdelinger har endnu ikke meldt tilbage til IT-sektionen herpå. TMI bemærkede, at det er vigtigt at afdelingerne leverer det nødvendige medspil, idet dette er en forudsætning for at DMU kan få foretaget de krævede risikovurderinger og få etableret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som institutionen er forpligtet. Afdelingerne blev bedt om at respondere på IT-sektionens henvendelse hurtigst muligt, da risikovurderingerne skal være foretaget pr. 31. december Biblioteker SB orienterede om at der i forbindelse med fusionen med AU er taget initiativ blandt bibliotekarerne - til et større strategi-arbejde. Det er vigtigt at fusionssekretariatet er opmærksom på at der koordineres mellem bibliotek, it og information på arbejdsgruppeniveau. SB frygtede at Bibox er ved at blive klemt overfor det større universitetssystem PURE, som ikke har de faciliteter indbygget, og derfor er et dårligere system. HS påpegede at strategiske beslutninger skal træffes i styregruppen. OBH tager sagen op i fusionssekretariatet. Ad pkt. 4. Økonomi OBH OBH Afdelingerne OBH 2/4

5 4a) og 4b) Nøgletal og Q3 OBH orienterede om at der er flere sager med MST og SNS, som presser på for at afregne projekter i Det er et velkendt problem at projekterne først igangsættes omkring sommer og derfor ofte vanskeligt kan nå at blive færdige og afregnet i indeværende år. Deadline for fremsendelse af salgsfaktura er 5. december I fremtidige kontrakter skal man tilstræbe at fremrykke projektafslutning til 1. december. SEK sender en orientering til afdelingerne om hvordan man håndterer afregninger, forudbetalinger etc. 4c) Q3 NOVANA. Bilag ved FORS/LMS HS spurgte til opsparingen i NOVANA-regi og BRI oplyste at der i MAR er 1,5 mio. kr. som er disponeret men videreføres til 07 og 08. I Ovs-gnl. er der 3,4 mio. kr. i akkumuleret reserve og TMI oplyste at der skal gives tilsagn fra amterne om anvendelse af midlerne inden udgangen af TMI/OBH går videre med sagen. Ad pkt. 7. EU s 7. rammeprogram. Struktur for intern koordinering og administrativ hjælp Chefkredsen støttede at der etableres et screeningsnetværk med henblik på at identificere de projektideer, som kan udvikles på tværs af afdelinger. FORS udarbejder en skematisk oversigt som kan bruges til tværgående screening og koordinering, samt udarbejder og vedligeholder en liste over screeningsnetværk for FP7. Afdelingerne giver FORS forslag til navne og tilhørende FP7-særprogrammer / temaer under Cooperationsærprogrammet. PEER-koordineringen skal varetages via samme struktur. FORS varetager koordinering til PEER. En endelig oversigt over de indsendte ansøgninger er som i FP6 også vigtig for FP7. FORS tager initiativ til at en oversigt med relevante statistiske oplysninger udarbejdes og indgår som fast punkt på chefmøder fra og med HS oplyste at der nu er etableret et dansk forbindelseskontor for forskning i Bruxelles: Danish Research Office (DANRO). SEK/FORS undersøger hvad funktionen kan bistå forskningsinstitutioner / forskere med i relation til at øge FP7-deltagelsen. Ad pkt. 11. Rapportpipeline TMI bemærkede at der en række forsinkelser vedr. FEVØ s udgivelser. KNI fremsender en kort redegørelse om hvilke opgaver, som er prioriteret i stedet for. Ad pkt. 13. Anskaffelse af nyt fælles backup-sytem SDC orienterede om behovet for at effektivisere og samle faciliteterne til back-up og arkivering af data i DMU. Det højhastighedsnetværk med fiberbaserede forbindelser til alle tre tjenestesteder i DMU gør det muligt at forenkle backup-procedurerne og en enig IT-styringsgruppe anbefaler, at der i indeværende år anskaffes et nyt centralt backup-system samt foretages en nødvendig udskiftning af et antal produktionsservere. Den samlede udgift udgør i alt 0,8 mio. kr., som afholdes over de i Direktionsreserven afsatte midler til IT-investeringer. Med de her anbefalede investeringer vil reservemidlerne til IT-investeringer i indeværende resultatkontraktperiode 3/4 OBH/PNS TMI/OBH SBI SBI SBI SBI KNI SDC/TMI/PNS

6 være forbrugt. Chefkredsen støttede investeringen. SDC, TMI og PNS aftaler og implementerer beslutningen. 4/4

7 Rigsrevision Chefmødet d. 31. januar 2007 Pkt. 2 b Forklæde Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Sekretariatet Sags nr.: Ref.: pns 24. januar 2007 Pkt. 2 b Rigsrevisionen 2006 DMU har modtaget afsluttende rapport og revisionsskrivelse vedrørende Rigsrevisionens Revision i årets løb Rigsrevisionen har gennemgået områderne regnskabsinstruks, IT-anvendelse og forvaltning af eksterne udgifter og den samlede vurdering af områderne er Tilfredsstillende. Revisionsskrivelse og rapport er vedlagt som bilag. Sekretariatet finder det tilfredsstillende at Rigsrevisionens har givet denne vurdering. Dette er dog ingen grund til at hvile på laurbærrene. Som opfølgning på Rigsrevisionsrapporterne for både 2005 og 2006, er der stadig behov for at fastholde et fortsat fokus på styrkelse og standardisering af økonomiforvaltningen i DMU Yderligere standardisering af indtægtsføring på projekter, herunder systemunderstøttet stadevurdering af projekter påbegyndt efter Trimning og standardisering af forvaltningen af eksterne udgifter, herunder fortsat trimning af processerne knyttet til det digitale bilagsflow i Cap Nordic Workflow, Færdigimplementering af arbejdsgange knyttet til omkostningsbaserede bevilllings- regnskabsprincipper, herunder udvikling af ny omkostningsbaseret økonomimodel for DMU og styrkelse af måneds- og kvartalsafslutning (lukning af tidsregistrering, periodiseringer, afstemninger og kontroller) Ajourføring og styrkelse af dokumentationen af DMU s økonomiadministrative processer (instrukser, vejledninger, arbejdsgange). Opgradering af alle DMU s økonomimedarbejderes basiskompetencer i fht. regnskabs- og bevillingsreform mv. (Første konkrete initiativ er et 2- dages kursus d marts for alle økonomimedarbejdere i DMU). Udførelsen af ovenstående opgaver vil i varierende omfang fordre inddragelse af økonomimedarbejderne i forskningsafdelingerne. 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_b Rigsrevision2006_Forklæde.doc

8 Chefmødet d. 31. januar /2

9 Rigsrevisionen B1 Bilag 1 til pkt. 2b Rigsrevision 2006 ved chefmødet den 31. januar 2007 Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Dato: 9. januar 2007 J.nr.: (Angiv venligst j.nr. ved besvarelse) Ref.: FKC Kopi til Miljøministeriets departement. Revision i årets løb ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Revisionens formål Rigsrevisionen har i november 2006 foretaget revision i årets løb ved DMU. Formålet med revisionen var at vurdere, om regnskabsaflæggelsen var rigtig, og om dispositionerne var i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved revisionen er gennemgået områderne regnskabsinstruks, IT-anvendelse og forvaltning af eksterne udgifter. Den udførte revision Ved revisionen gennemgik Rigsrevisionen regnskabsinstruksen samt de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontroller for området. Resultaterne af revisionen På baggrund af revisionsrapporten kan Rigsrevisionen konstatere, Adresse: Telefon/Telefax: /Hjemmeside: CVR-nr./EAN-nr.: St. Kongensgade CVR-nr København K EAN-nr

10 - 2 - at der er et behov for reduktion af antal superbrugere i projektstyringssystemet ARS og at forretningsgange og interne kontroller er styrket, så antallet af fejlbehandlede udgiftsbilag bliver reduceret fremover. Revisionens vurdering På baggrund af ovenstående revisionsresultater er Rigsrevisionens samlede vurdering af områderne regnskabsinstrukser, IT-anvendelse og forvaltning eksterne udgifter: Tilfredsstillende. Revisionsrapport Rigsrevisionen vedlægger en rapport med revisionsresultaterne for de enkelte områder. Resultaterne blev drøftet på det afsluttende møde mellem Rigsrevisionen og DMU den 5. januar Denne skrivelse behøver ingen besvarelse. Såfremt DMU har spørgsmål til dette brev eller revisionsrapporten, kan henvendelse ske til undertegnede enten telefonisk på tlf eller via til: Rigsrevisionens- Desuden deltager Rigsrevisionen naturligvis også gerne i et møde, hvor revisionsrapportens anbefalinger kan drøftes. Med venlig hilsen Rolf Elm-Larsen

11 Rigsrevisionen December 2006 Kontor B1 J. nr Bilag 2 til pkt. 2b Rigsrevision 2006 ved chefmødet den 31. januar 2007 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Rigsrevisionen

12 Rigsrevisionen Indledning Rigsrevisionen har i november 2006 foretaget revision i årets løb ved DMU i Roskilde. Formålet med revisionen var at undersøge, om forretningsgange og interne kontroller var korrekte og opfyldte de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning, samt ved stikprøvevis gennemgang af bilag at undersøge om beløb, konteringer og godkendelser var korrekte. Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen har ved revisionen taget udgangspunkt i regnskabsinstruksen fra februar 2002 og senest ajourført den 13. juni DMU har ultimo november 2006 udarbejdet en ny instruks, som ikke var godkendt på revisionstidspunktet. Denne instruks indeholder nye procedurer i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede regnskabsprincipper samt nye procedurer med indførelse af digitalt wordflowsystem (CapNordic) for købsbilag. 2. Ved introduktionen af CapNordic blev regnskabsinstruksen ikke opdateret samtidig. I stedet for valgte DMU at lægge en Kvikguides på det interne intranet. Efter Rigsrevisionens opfattelse bør regnskabsinstruksen ajourføres løbende i forbindelse med introduktionen af nye større systemer. 3. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regnskabsinstruksen er ajourført, og forventer at den godkendes snarest, og finder anvendelse fra januar Tilfredsstillende IT--anvendelse 4. Rigsrevisionen har gennemgået brugeradministration og opsætning vedrørende Navision Stat, ARS og CapNordic på grundlag af udleveret materiale vedrørende brugeradgange. Vurderingen af om den enkelte medarbejder har den korrekte brugerprofil er foretaget ved at foretage en sammenligning mellem opgaver og de profiler, de er tillagt i systemerne. I økonomisystemet ARS er der mere end 40 brugere med rollen ARS-SUPER. DMU har tidligere oplyst overfor Rigsrevisionen, at Økonomistyrelsen ville tilføre ARS-systemet nogle differentierede brugerroller, som kunne sikre den nødvendige funktionsadskillelse. DMU har senere meddelt, at der foregår et samarbejde med leverandøren og Økonomistyrelsen vedrørende de nævnte brugerroller. Arbejdet forventes afsluttet i 1. halvår Side 2

13 Rigsrevisionen Tilsvarende gælder i CapNordic, hvor der er 23 medarbejdere, som er tildelt superbrugerrettigheder. DMU oplyser, at superbrugerfunktionen kun giver begrænsede rettigheder, herunder muligheden for at læse i systemet. Rigsrevisionen anbefaler, at DMU kritisk gennemgår samtlige superbrugere i ARS, så kun de, der reelt har opgaver, som forudsætter en superbrugeradgang, bibeholder denne. På trods af ovennævnte forhold finder Rigsrevisionen området tilfredsstillende. Tilfredsstillende forvaltning af eksterne udgifter 5. DMU indførte cirka 1. marts 2006 workflowsystemet CapNordic, der erstatter de manuelle funktioner vedrørende disponering, varemodtagelse, reklamationer og betaling. DMU indførte samtidig med workflowsystemet også et rekvisitionsmodul. Indførelsen af dette modul forudsatte, at der opbyggedes en indkøbsstruktur i hver afdeling. Indførelsen af CapNordic medførte en lang række konkrete problemer, som til en vis grad skyldtes uhensigtsmæssigheder i samspillet mellem CapNordic (CN), Navision Stat (NS) og E-faktureringen. Således kan nævnes. Den automatiske dataudveksling mellem NS og CN var i perioder fejlbehæftet og medførte et ustabilt driftsmiljø Forkerte datofelter i CapNordic. Det medførte, at betalingsfrister ikke blev overholdt, og en del transaktioner behandledes udenom systemerne. Ukorrekt kontering af moms. Manuel scanning af udenlandske fakturaer, fordi CapNordic kan ikke udveksle valutakoder med Navision Stat. Indkøb udenom systemet eller indkøb inden godkendelsesprocessen endeligt var gennemført. Konsekvensen heraf har bl.a. været manglende købsordrenumre på de indkomne E--fakturaer, hvilket har medført store problemer i bogholderiet, når en E-faktura skulle bogføres og klarmeldes til betaling i Navision Stat. Hvilket igen medførte, at kassereren havde vanskelighed med at kontrollere grundbilagene med udbetalingsdata i forbindelse med udvælgelse, kontrol og frigivelse af udbetalinger i Navision Stat.. DMU har i notat af 7. december 2006 oplyst, at konkrete problemer er blevet løst løbende. DMU vil efter årsafslutningen foretage en analyse af de køb, som endnu ikke kan behand- Side 3

14 Rigsrevisionen les via CapNordic, og herunder vurdere om arbejdet kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, så disse typer bilag også vil følge det normale elektroniske workflow. En af årsagerne til vanskelighederne ved introduktionen af CapNordic kan efter Rigsrevisionens opfattelse tilskrives DMU s afdelinger, der ikke i tilstrækkeligt omfang har været informeret om, hvorledes systemet fungerede. 6. Rigsrevisionen har udtaget en statistisk stikprøve på 69 bilag for at vurdere, om forretningsgangene er overholdt, og om regnskabet er rigtigt. De udtagne bilag vedrører udgifter, der er afholdt på standardkonto i perioden januar-september Gennemgangen af bilagene omfattede en kontrol af modtager, udsteder, indhold, beløb, kontering og godkendelse. Det blev desuden i nogle tilfælde undersøgt, om udgifter er disponeret i overensstemmelse med de bevillingsmæssige forudsætninger, indgåede kontraktaftaler mv. Ud over bemærkningerne i rapportens øvrige afsnit, jf. pkt. 4 giver gennemgangen anledning til følgende bemærkninger: Enkelte omposteringsbilag er ikke forsynet med oplysninger om årsagen til omposteringen og ikke vedlagt fornøden dokumentation fx bilag Oxy, hvor det ikke er oplyst, hvorfor der er foretaget ompostering mellem projekt og Der er ikke foretaget konsekvent sammenholdelse mellem indgåede kontrakter/aftaler og de tilhørende fakturaer fx mellem huslejebetaling for lokaler i Silkeborg og huslejekontrakt indgået med Silkeborg kommune. Carlson Wagonlit administrerer bonuspoint for medarbejdere, der foretager mere end 15 tjenesterejser pr. år. For øvrige medarbejdere, som rejser, administreres bonuspoint i afdelingerne. DMU har indskærpet overfor medarbejderne, at bonuspoint optjent på tjenesterejser er DMU s ejendom. Sekretariatet fører således ikke kontrol med, hvorledes fly-bonuspoint anvendes af medarbejderne, og hvornår der skelnes mellem ferie og tjenesterejse fx bilag DMU har ikke indhentet tilbud, når der indkøbes dyrt fotoudstyr. Endvidere opdeles fotoudstyr i enkeltdele, der konteres på driften. Bør efter Rigsrevisionens opfattelse aktiveres og afskrives som en samlet enhed jf. bemærkningerne i Rigsrevisionens skrivelse af 27. oktober Eksempelvis bilag 2947 Inter Photo A/S, Silkeborg. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at DMU løbende har foretaget korrektioner i forvaltningen af eksterne udgifter, hvilket har medvirket til at sikre området en tilfredsstillende kvalitet. Side 4

15 Rigsrevisionen. Flemming Clarkfeldt revisor Side 5

16

17 Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 2c Orientering om Captia Danmarks Miljøundersøgelser SEK J.nr.: Ref.: SSJE 24. Januar 2006 Dokumentmængde Brugen af Captia i DMU ser ud til at have fundet et passende niveau. Tilvæksten af dokumenter er ca. det dobbelte af hvad der tilgik den gamle journal. Vi lagrer mellem og dokumenter/måned og vi har på intet tidspunkt i forløbet ligget under niveauet for den gamle journal. Tallene skal nemlig ses i relation til, at den gamle journal modtog mellem 500 og 900 dokumenter om måneden. Det fremgår desuden af decembertallene, at alle afdelinger nu i et eller andet omfang er med. Alt peger på at DMU, set over en bred front, er godt i gang med Captia. I hvert fald med hensyn til det omfang af dokumenter som gemmes. November Gemt i Captia På Sager AM ATMI FEVØ FORS IT 0 0 MAR MIMI 6 3 SEK SYS TERI VIBI December Gemt i Captia På Sager AM ATMI FEVØ FORS IT 13 9 MAR MIMI SEK SYS TERI VIBI Der vil derfor ikke, med mindre chefgruppen efterspørger det, komme flere månedlige opgørelser over dokumentmængden i Captia. 1/2 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_c_orientering_om_Captia.doc

18 Aktuelle fokuspunkter Da der altså ikke er noget at udsætte på omfanget af den indsats DMUs medarbejdere yder på ESDH området, er det naturligt at vi nu fokuserer på andre aspekter af ESDH. Vi mangler endnu at udfærdige en række vejledninger, ligesom nogle arbejdsgange fortsat kan tåle at blive trimmet. Der er stadig lidt famlen i forhold til opgaver der bør kunne løses rutinemæssigt. F.eks. er der endnu unødigt arbejde forbundet med håndtering af jobopslag og visse personalesagsrelaterede dokumenter. Vi kan sagtens håndtere korrekte indblik, men det er forholdsvis besværligt. Her vil bl.a. oprettelse af de rigtige indblikskoder, give væsentlige lettelser i det daglige arbejde. Koordinering af tværgående sager i almindelighed, som f.eks. høringssager, bør også styrkes. Det skal ske ved simpelthen at lukke og fjerne overflødige sager. Kontrakter bliver nu håndteret med en del større sikkerhed, end i starten af implementeringen. Journaliseringen af kontrakter foregår korrekt, men arbejdet har fortsat en tendens til at blive afviklet i bundter. Det vil være mere hensigtsmæssigt at få kontrakterne sendt til gennemsyn af DIR og Birgit Laugesen med faste intervaller, f.eks. på en uge eller 14 dage. DMU deler fortsat Captia med Miljøministeriet og det gælder om at høste maksimalt udbytte af dette samarbejde. Det gælder navnlig i forhold til at lægge pres på leverandøren, med henblik på at rette fejl og opnå fornuftige ændringer af Captia. Det samlede MIM taler jo med en vis vægt overfor Scanjour. Fusionen med AU til trods, prioriteres det fortsat at vi deltager i de møder og aktiviteter vedr. Captia, som afholdes i MIM. Skabeloner I forbindelse med fusionen er der udarbejdet nye brevskabeloner, som også er tilgængelige fra Captia. Pointen ved at placere skabeloner i Captia er at f.eks. sagsnummer og afsenderoplysninger automatisk kan flettes ind i dokumentet. Vejledning i brugen af disse skabeloner følger på Bazaren primo februar. 2/2

19 Bilag til pkt. 2 d Chefmødet den 31. januar 2007 Punkt 2 d - ESFRI Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Sags nr.: Ref.: Flemming Skov Notat vedr. dansk deltagelse i LIFEWATCH 26. januar november 2006 udsendte Forsknings- og Innovationsstyrelsen et høringsbrev angående rapporten European Road Map for Research Infrastructures udarbejdet af European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) med det formål at vurdere hvilke af de 35 foreslåede infrastrukturprojekter, den danske forskningsverden ville være interesset i at deltage i. Den Danske BioPlatform tog i begyndelsen af december initiativ til dannelse af et konsortium med interesse for ESFRI infrastrukturprojektet LIFE- WATCH ( E-science and technology infrastructure for Biodiversity and Observatories - Dette konsortium, der repræsenterer alle store forskningsinstitutioner med interesse i biodiversitet, har udarbejdet et fælles høringssvar, der indstiller, at Danmark deltager som partner i LIFEWATCH. Høringssvarene indsendes d. 1. februar 2007 til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, hvorefter Ministeren tager stilling til hvilke infrastrukturprojekter Danmark vil støtte på et EU-rådsmøde d. 19. februar i Bruxelles. Hvis LIFEWATCH støttes på Rådsmødet vil der skulle søges midler fra 7. Rammeprogram til en treårig forberedelsesfase. Parallelt hermed har det danske LIFEWATCH konsortium besluttet at søge om netværksmidler til styrkelse af dansk deltagelse i større EU-satsninger fra Det Strategiske Forskningsråd med frist d. 5. marts Disse midler skal finansiere et sekretariat, der får til formål at opbygge og forberede det danske netværk med henblik på deltagelse i LIFEWATCH. Konsortiet støtter at dette sekretariat ligger i forbindelse med det nye Århus Universitet under ledelse af DMU og AU. Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: /1 G:\AFDELING-FORS\Chefkreds\2007\1-Januar\Pkt_02_d_ESFRI.doc EAN-nr.: SE/CVR-nr

20

21 Bilag til pkt. 2 e U-landsforskning Chefmødet den 31. januar 2007 ANATOMISK INSTITUT Ole Fejerskov Professor, dr. odont. Institutleder Dato: 22. januar 2007 Notat til rektor vedr.: møde om U-landsforskning i Videnskabsministeriet fredag d. 19. januar 2007 På opfordring af rektor deltog vi fredag d. 19. januar 2007 i et møde om u- landsforskning arrangeret i Videnskabsministeriets regi ved vicedirektør René Bugge Bertramsen. Direkte tlf: Direkte fax: E-post: Afsenders CVR-nr: Fra ministeriet deltog endvidere kontorchef Jacob Fuchs, samt en fuldmægtig. Danida var repræsenteret ved kontorchef John Nielsen. Verdensbanken var repræsenteret ved Kurt Larsen. Fra KU deltog Erik Bonnerup (tidligere bestyrelsesformand, KVL, nu medlem af KU s bestyrelse), samt den tidligere direktør for KVL med to medarbejdere, Martin Rasmussen fra Fødevareøkonomisk Institut, samt endnu en deltager Fra Aarhus Universitet deltog forskningschef Jørgen B. Jespersen fra Forskningscenter Flakkebjerg, DJF, forskningschef Hanne Bach, DMU, og Ole Fejerskov. Formålet med mødet var at drøfte kapacitet og fokusområder inden for dansk u- landsforskning med henblik på en vurdering af, hvorvidt der kunne ske en større koordination mellem VTU-ministeriet, Danida og universiteterne, samt dansk erhvervsliv. Mødet var initieret af en henvendelse fra Kurt Larsen, Verdensbanken til DANIDA. Kurt Larsen redegjorde for Verdensbankens initiativer for at støtte forsknings- og innovationskapacitet i udviklingslandene. Herunder redegjorde Kurt Larsen for et møde, han havde haft med Danida, hvor han havde konstateret at forsknings- og erhvervsfremmeinitiativer i Danida s regi ikke hænger særlig godt sammen, ligesom hans vurdering var at samspillet mellem Danida og universiteterne ikke bærer præg af en større strategisk sammenhæng. Verdensbanken var specielt bekymret for at Afrika stort set ikke er med i den globale økonomi. Herunder er der ikke på store dele af det Afrikanske kontinent en erkendelse af behovet for innovationsog teknologiudvikling. Anatomisk Institut Aarhus Universitet Bygning 1233/1234 DK-8000 Århus C Tlf: Fax:

22 Fra Danida s side blev det erkendt at der var et behov for en højere grad af sammenhængende og strategiske satsninger (se vedlagte stikord af Danida s indlæg). Konklusionen var, at Danida fremover vil samle 2/3 af sin indsats om ni lande i Afrika. Fra AU s side understregede vi dernæst at vi som universitet så meget positivt på dette initiativ og påpegede, at efter den nye fusion var Aarhus Universitet særdeles veludrustet til at indgå i større danske satsninger i Afrika, hvor universitetet kunne rådgive inden for områderne fødevarer, landbrug, energi og sundhedsplanlægning, samt udvikling af velfærd og samfundsmæssig infrastruktur. ANATOMISK INSTITUT OF understregede at det var afgørende ved fremtidige Danida-initiativer at sikre, at den danske bistand omfattede mulighed for at udviklings-landene kunne få adgang til uddannelser på alle niveauer, koordineret på en sådan måde at der blev tilvejebragt en nøje sammenhæng mellem det pågældende lands aktuelle situation og tilbudet om uddannelsesforløb samt forskningsindsats. Dette forudsætter en lang tidshorisont, som gør det relevant for universiteterne at indgå i sådanne satsninger. Bonnerup udtrykte på KU s vegne helt samme holdning og understregede at man på KU, ikke mindst takket være erfaringerne fra KVL, var særdeles langt fremme med at kunne tilbyde et sammenhængede forsknings- og uddannelsessamarbejde. Han henviste til eksistensen af Bilharzhiose- laboratoriet og forskningscentret i parasitologi, der begge modtager store Danida-bevillinger, ligesom man har tradition for tidligere at have fået bevillinger fra Danida som led i en række bistandsprojekter inden for veterinær- og landbrugssektoren. Han understregede at tre masteruddannelser og to specialeuddannelser helt specifikt var rettet mod u-landsrelevante områder. Bonnerup understregede at KU på et strategimøde førstkommende mandag-tirsdag bl.a. ville lægge vægt på at u-landsforskning var et særligt satsningsområde. Der vil blive tale om tværfaglig koordinering af KU s u- landsinitiativer. Fra DMU s side blev det understreget at man i regi af arbejdet indenfor miljøsektoren kan bidrage til udvikling inden for miljøteknologi, som er relevant for erhvervsfremme og vil have u-landsinteresse. Fra DJF s side blev det nævnt at man har en bred erfaring med ulandsforskning specielt inden for det primære jordbrug. Det blev også nævnt at DJF har stor erfaring i samarbejde med rådgivere og erhvervsliv og at forskerparken Agro Business Park også kan involveres. Fra VTU s side blev der udtrykt ønske om at de to store universiteter tilstræbte at medinddrage DTU og Ålborg Universitet, ligesom man kraftigt opfordrede til at inddrage interessenter fra Landbrugsrådet og Dansk Industri i dette koordinerende arbejde allerede på nuværende tidspunkt. 2

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces.

1. Godkendelse af dagsorden. 2. Kort opfølgning på ledelsesseminar vedr. den faglige udviklingsproces. Chefmøde den: 30. september 2010 Røsnæs Hotel og kursuscenter REFERAT Til stede: Henrik Sandbech (HS), Jesper Madsen (JM), Niels Kroer (NK), Bo Riemann (BRI), Flemming Skov (FS), Christian Kjær (CKJ),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere