Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl i mødelokale D2.04.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04."

Transkript

1 Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl i mødelokale D2.04. Der foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning fra tidligere møde Der ønskes en opfølgning fra sidste møde vedr. sensorer på gangarealerne (Kurt) samt underskriftsbemyndigelse på EU-kontrakter (Lene) 3. Økonomi (bilag vedlagt) DMU's økonomi økonomi i FEVØ, TERI og MAR samt fællesudgifter Kurt vil orientere om økonomien i DMU, i de enkelte afdelinger og fællesudgifter. 4. Lokaler (bilag vedlagt) Der er afholdt møde i lokaleudvalget den 25. august. Der vedlægges en status for udvalgets arbejde. Kurt vil orientere. 5. Lukning i receptionen den 2. januar Lene vil orientere om et ønske fra receptionen om at holde lukket 2. januar Tjenestefri til syge forældre Kirsten har fremsat ønske om, at man i lighed med barns 1. sygedag også får tjenestefri til at tage syge forældre til læge m.v. 7. Meddelelser Julefrokost. HSU fastsætter på sit møde i september datoen for julefrokost. Er der fra Silkeborgs side ønske om en dato. 8. Evt. Med venlig hilsen Kurt Nielsen Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax: Vejlsøvej 25 Postboks Silkeborg Tlf.: Fax: Kalø Grenåvej Rønde Tlf.: Fax: EAN-nr.: SE/CVR-nr

2

3 Bilag til pkt. 5a ved chefmødet onsdag den 20. august 2008 BILAG 5-A-1: DMU Totaloversigt 2008-Q2 heraf i DMU afdelinger Direktions reserven Finanslovsbevilling og basisrammer til afdelingerne DMU Total A Finanslovsbevilling ,5 1% indefrosset til ,3 Rest Novane TB 3,3 Overgang til SEA-ordning - huslejekompensation 15,3 Egenfinansierng af husleje - som følge af overheadreform -7,0 146,1 B Uddelt som basisramme til afdelingerne i hht. Resultatkontrakt mv. 0,0 145,8-145,8 C Finanslovsbevilling 2008 efter uddeling af basis til afdelinger 146,1 145,8 0,3 DMU budget DMU Total DMU afdelinger Direktions reserven D Løn 197,2 197,2 E Drift 148,6 140,6 8,0 F Indtægter 185,2 177,1 8,1 G Nettoudgifter 160,7 160,8-0,1 H Forventet driftsresultat -14,6-15,0 0,4 Vejledning (A) Omkostningsbaseret finanslovsbevilling 2008 er på 133,5 mio. Kr.+1,0 mio. kr pesticidmidler (B) Direktionen uddeler i hht. Resultatkontrakt mv.145,8 mio. kr til afdelingerne i basisramme (C) 1,3 mio. kr knytter sig til indefrosne midler - bevililngen bliver imidlertid tildelt DMU i 2008 (E) Under Direktionsreserven er anført 8 mio. kr. afholdelse hvoraf"skat"til Rektors pulje indgår (2,8 mio. kr) (G) I Afdelingernes budgetter (opdateret juli i fbm Q2) forventes nettoudgifter på 148,6 mio. kr incl 21,3 mio. kr i SEA husleje (H) Forventet resultat i fht. Finansloven. Årets resultat på afdelinger incl. forventet underskud på huslejeposten Noter Eventuelle afrundingsdifferencer skyldes summering på decimaler, som ikke vises i oversigten. Intern handel har en difference indgår ikke i DMU totaloversigten.

4 Bilag til pkt. 5a ved chefmødet onsdag den 20. august 2008 Bilag 5-A-2: Økonomiske hovedtal for DMU's afdelinger 2008-Q2 AFDELING: SEK SYS ATMI TERI IT FEVØ AM MIMI MAR VIBI FORS FÆL KOM DMU SÆR SEA-husleje DIR TOTAL A. LØN 12,0 20,6 26,1 16,9 8,4 29,7 16,3 11,6 27,5 19,8 8,4 197,2 B. DRIFTUDGIFTER 2,2 4,0 11,9 4,0 2,4 5,9 19,6 2,9 14,8 8,2 5,9 24,2 13,3 21,3 8,0 148,6 C. OMSÆTNING (A+B) 14,2 24,6 38,0 20,9 10,8 35,6 35,8 14,5 42,3 28,1 14,4 24,2-13,3 21,3 8,0 345,8 D. INTERN KØB 0,6 3,5 3,4 1,6 1,0 1,9 0,5 5,7 1,2 0,9 0,1 15,1 10,8 46,4 E. INTERN SALG 0,8 6,2 4,4 2,4 3,5 9,0 1,9 3,4 3,8 5,9 5,5 46,7 F. INTERN HANDEL; NETTO (D-E) -0,2-2,6-1,0-0,8-3,5-7,9-0,0-2,9 1,9-4,6-4,5 0,1 15,1 10, ,3 G. EKSTERNE INDTÆGTER 0,5 16,2 22,3 14,7 0,5 17,9 32,9 6,2 31,1 13,2 1,1 0,2 0,4 19,9 8,1 185,2 H. NETTOUDGIFT (C+F-G) 13,5 5,8 14,7 5,4 6,8 9,7 2,9 5,4 13,1 10,3 8,7 24,0 14,6 4,2 21,3-0,1 160,4 J. BASISBEVILLING 14,6 7,4 17,8 6,3 7,4 9,4 5,6 5,5 10,2 11,7 8,3 17,9 9,8 5,7 8,3 0,3 146,1 K. DRIFTRESULTAT (J-H) 1,1 1,5 3,1 0,9 0,6-0,3 2,7 0,1-2,9 1,4-0,5-6,1-4,8 1,5-13,0 0,4-14,3 L. OVERFØRT FRA 07-0,3-1,3 1,4-1,6 1,7 0,5-0,4 0,5 1,2-2,9 2,0-2,3 1,8 0,3 M. AKKUMULERET RESULTAT (K+L) 0,8 0,2 4,5-0,7 2,3 0,2 2,3 0,6-1,7-1,5 1,5-8,4-4,8 3,3-13,0 0,4-14,0 Budgetterede årsværk i afd. i alt 34,4 41,9 55,9 36,6 17,0 65,0 33,2 27,0 58,3 44,5 13,3 427,1 Pr. 2. julii 2008 Noter Eventuelle afrundingsdifferencer skyldes summering på decimaler, som ikke vises i oversigten. Intern handel (linje F) har en difference på 0,2 mio. kr. Denne indgår i afdelingsoversigten ovenfor, men ikke i DMU total oversigten. SYS's basis er incl kr. fra 2007 SEK har fået tilført kr. til implementering af sprogpolitik Eksterne indtægter vedr. DIR er globaliseringsmidler samt bidrag fra rektors pulje Vejledning Oversigt A viser nøgletal for DMU's afdelinger; forventet omsætning fordelt på løn, drift og intern handel samt afdelingernes forventede økonomiske resultat både for indeværende år og akkumuleret. Bemærk at intern handel er opgjort brutto. Er intern handel negativ betyder det af afdelingen netto udfører opgaver for andre afdelinger, er den positiv betyder det at afdelingen netto køber ydelser i andre afdelinger. SÆRBEV er interne ekstraordinære rammetildelinger. OVS GN er ikke en selvstændig enhed mere. Overskuddet fra 2007 er overført til FORS. KOM er interne særbevillinger vedr. Kommunalreformen, IT og data. DMU sær = 5,7 = 2,4+(3,3 novana rest TB) Fælles= 24,2= 20,2+(4,0 afskrivninger)

5 Fællesudgifter, Silkeborg Budget og forbrug pr SU september Centrale Fællesudgifter Kode Beskrivelse Budget Forbrug Rest Forbrug % 1031 El, vand, varme, ELO % 1170 Husleje, skat, renovation % 1171 Rengøring % 1172 Kantinedrift % 1173 Vagt, RISØ aftale m.v % 1175 Fotokopi % 1177 Renovering ejendom og inventar Porto % 1501 Energibesparelser % Total % Decentrale fællesudgifter Kode Beskrivelse Budget Forbrug Rest Forbrug % 1051 Indvendig vedligeholdelse ejendom , , % 1174 Kontorhold , , % 1180 Elartikler og installation , , % 1181 VVS 2.026, Ventilation , , % 1183 CTS ,00 563, % 1184 Alarm , , % 1185 Drift, fælles laboratorieanlæg , % 1186 Udvendigt vedligehold , , % 1187 Diverse driftsudgifter , , % 1190 Lab. Køleanlæg , , % 1192 Lab. Blødtvandsanlæg , , % 1193 Lab. Vacuum og anlæg 5.000, % Total % De tjenestestedsspecifikke fællesudgifter er opdelt i 2 komponenter: Centrale fællesudgifter er udgifter, hvis niveau DMU har ringe indflydelse på. Disse fællesudgifter styres af Sekretariatet. Decentrale fællesudgifter er udgifter, som DMU har indflydelse på. Styringen af de decentrale fællesudgifter, herunder beslutninger vedrørende investeringer og vedligeholdelse sker på det enkelte tjenestested. Over-/underskud på de decentrale fællesudgifter kan overføres til efterfølgende budgetår. Noter:

6 Status fra Lokaleudvalget til brug ved SU-møde, mandag. d. 1. september Lokaleudvalgets kommissorium er: at udarbejde realistiske bud på lokalebehov dels her og nu og dels på et treårigt sigt at identificere muligheder for en bedre udnyttelse af de nuværende lokaler (bl.a. biblioteket) at foreslå løsning af evt. presserende lokalebehov at foreslå løsning af støjproblemer ved kopimaskiner at foreslå løsning af de langsigtede lokalebehov Den foreløbige status for arbejde er: Det forberedende arbejde er udmøntet i flere forskellige forslag til hvordan biblioteket kunne udnyttes som mødelokaler. Et arkitektfirma har været involveret i at prissætte den enkelte løsning. På grund af de bærende elementers placering i lokalet vil det blive dyrt at indrette biblioteket som mødelokaler. Minimumsprisen vil være kr. Det er pt. ikke økonomisk muligt at gennemføre en sådan renovering. I stedet søges nuværende og kendte fremtidige lokalebehov løst ved at inddrage bibliotekslokalet og baglokalet ved grafisk værksted til nye kontorer. Der indhentes overslagspris for etableringen af disse nye kontorer. Lokaleudvalget vil snarest udarbejde et samlet forslag over fordeling af kontorer mellem afdelinger der medtager placering af den nye Vicedirektør. En rokade af indhold i forskellige rum er i gang med henblik på at skabe plads til at biblioteket kan flyttes. Lokaleudvalget vil vurdere muligheden for at forbedre kantinen som stort mødelokale. Derfor indhentes tilbud på hhv. lyddæmpning og mørklægningsgardiner til kantinen, samt flytning af kaffemaskiner ud af mødelokalet (helt eller delvis til køkken eller depotrum) Endelig fremkommer lokaleudvalget, i samarbejde med sikkerhedsudvalget, med et forslag til en løsning på støjproblemerne ved kopimaskinen på 2. sal i D-fløjen.

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. april 2014 Til stede: Dion Madsen (KAB/Øbro 95), Søren Holm, Claus Valentiner, Henriette Pedersen og Steen Hartvig Jacobsen (ref.) fra bestyrelsen. Ikke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere