HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI"

Transkript

1 HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra HP, prducenten. Se HPs websted fr at få en mfattende beskrivelse af, hvad din begrænsede garanti berettiger til. Desuden kan du i henhld til gældende lkal lvgivning eller særlige skriftlige aftaler med HP have andre juridiske rettigheder. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI FREMSÆTTER HP INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG VILKÅR, DER IKKE ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. VARIGHEDEN AF ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, DER KAN VÆRE PÅBUDT VED LOV, ER BEGRÆNSET TIL TIDSRUMMET FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Ikke alle stater g lande/mråder tillader en begrænsning i varigheden af en underfrstået garanti eller udeladelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader i frbindelse med frbrugerprdukter. I disse stater eller lande/ mråder vil visse udeladelser eller begrænsninger i denne begrænsede garanti muligvis ikke gælde fr dig. UNDTAGEN I DET OMFANG DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER BETINGELSERNE FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I DETTE DOKUMENT IKKE DE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG, OG DE FUNGERER SOM TILLÆG TIL DE OBLIGATORISKE LOVMÆSSIGE RETTTIGHEDER; SOM GÆLDER FOR SALGET AF PRODUKTET TIL DIG. Denne begrænsede garanti gælder i alle lande/mråder g kan håndhæves i ethvert land/mråde, hvr HP eller HPs autriserede serviceydere tilbyder garantiservice ifølge vilkårene g betingelserne i denne begrænsede garanti. Tilgængeligheden g ekspeditinstiden fr garantiservice kan variere fra land/mråde til land/mråde g kan desuden frudsætte registrering i købslandet. Hvis det er tilfældet, kan HPs autriserede serviceydere give dig nærmere plysninger. Denne begrænsede garanti gælder kun fr de hardwareprdukter, der bærer HPs g Cmpaqs mærke (i den begrænsede garanti under ét benævnt sm HP-hardwareprdukter ) g sælges af eller udbydes i leasing fra Hewlett- Packard Cmpany, firmaets datterselskaber, søsterselskaber, autriserede 1

2 frhandlere eller de enkelte lande/mråders distributører (i denne begrænsede garanti under ét benævnt sm HP ) sammen med denne begrænsede garanti. Betegnelsen HP-hardwareprdukt er begrænset til hardwarekmpnenterne g den krævede firmware. Betegnelsen HP-hardwareprdukt mfatter IKKE alle sftwareprgrammer eller prgrammer, prdukter g ekstraudstyr, der ikke er fremstillet af HP g ikke bærer HPs mærke. Alle prdukter g alt ekstraudstyr, sm ikke er fremstillet af HP eller bærer HPs mærke, sm anvendes til HP-hardwareprduktet f.eks. eksterne hukmmelsesundersystemer, displays, printere g andet ekstraudstyr leveres SOM DET ER OG FOREFINDES uden HPs garanti. Prducenter eller udgivere, der ikke er fra HP, kan udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at de HP-hardwareprdukter, du har købt eller leaset fra HP, ikke indehlder materialefejl eller frarbejdningsfejl ved nrmalt brug i løbet af den begrænsede garantiperide. Den begrænsede garantiperide starter på købsdaten eller lejeperiden fra HP, eller fra den dat, hvr HP har fuldført installatinen. Den daterede kvittering fr købet /leasingaftalen eller følgesedlen, der viser daten fr købet af prduktet eller leasingaftalens ikrafttrædelse, er din dkumentatin fr købs- eller leasingdaten. Det kan være en betingelse fr service under garantien, at købet eller leasingen kan dkumenteres. Du er berettiget til garantiservice i henhld til vilkårene g betingelserne i dette dkument, hvis der kræves reparatin af dit HP-hardwareprdukt i den begrænsede garantiperide. Med mindre andet er anført, g i det mfang det er tilladt i henhld til gældende lkal lvgivning, kan nye HP-hardwareprdukter være fremstillet af nye materialer eller af nye g brugte materialer, der i ydelse g driftssikkerhed svarer til nye. HP kan reparere eller udskifte HP-hardwareprdukter (a) med nye eller tidligere brugte prdukter eller dele, der i ydeevne g pålidelighed svarer til nye, eller (b) med prdukter, der svarer til det prindelige, sm ikke længere findes på markedet. Reservedele garanteres at være fri fr fejl i materialer g frarbejdning i den længste af følgende t perider: Enten halvfems (90) dage eller i resten af den begrænsede garantiperide fr det HP-hardwareprdukt, de erstatter eller hvr de installeres, hvilken der måtte være længst. I løbet af den begrænsede garantiperide kan HP efter eget skøn vælge at reparere eller udskifte defekte kmpnenter. Alle kmpnenter eller hardwareprdukter, der afmnteres under denne begrænsede garanti, tilhører HP. Hvis det md al sandsynlighed skulle ske, at der pstår gentagne fejl på HP-hardwareprduktet, kan HP efter eget skøn vælge at give dig (a) en anden enhed, sm er den samme sm eller svarer til HP-hardwareprduktet i ydeevne, eller (b) refundere købsprisen eller lejebetalingen (minus renter) i stedet fr en anden enhed til erstatning. Dette er dit eneste retsmiddel i tilfælde af defekte prdukter. 2

3 Undtagelser HP GARANTERER IKKE, AT DETTE PRODUKT VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, SOM OPSTÅR, FORDI DE INSTRUKTIONER, SOM ER BEREGNET TIL HP-HARDWAREPRODUKTET, IKKE ER BLEVET FULGT. Denne begrænsede hardwaregaranti gælder ikke frbrugsvarer eller dele med begrænset varighed g mfatter ikke prdukter, hvrfra serienummeret er fjernet, eller sm er beskadiget eller fejlbehæftet (a) pga. ulykke, misbrug, frkert brug, kntaminering, frkert eller mangelfuld vedligehldelse eller kalibrering eller udefra kmmende årsager, (b) pga. brug uden fr de brugsbetingelser, der er angivet i den brugervejledning, der fulgte med prduktet, (c) pga. brug af prgrammer, tilslutninger, dele eller frsyninger, der ikke er leveret af HP, eller (d) frkert klargøring eller vedligehldelse af brugsstedet; (e) virusinfektin; (f) tab eller beskadigelse under transprt; eller (g) pga. ændringer eller service udført af andre end (i) HP, (ii) en autriseret HP-serviceyder eller (iii) egen installatin af HP-slutbrugererstatningsdele eller dele gdkendt af HP, der måtte være tilgængelige til dit prdukt i det land/mråde, servicen udføres i. SOM FORHOLDSREGEL MOD EVENTUELLE FEJL, ÆNDRINGER ELLER TAB AF DATA BØR DU REGELMÆSSIGT SIKKERHEDSKOPIERE DE DATA, DER ER LAGRET PÅ HARDDISKEN ELLER ANDRE LAGERENHEDER. FØR DU RETURNERER EN ENHED TIL SERVICE, SKAL DU SØRGE FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE DATA OG FJERNE ALLE FORTROLIGE OG PERSONLIGE OPLYSNINGER OG MATERIALE, DER ER BESKYTTET AF LOV OM OPHAVSRET. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR BESKADIGELSE ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGRINGSMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA UD OVER DEN SOFTWARE, SOM HP INSTALLEREDE VED FREMSTILLINGEN AF PRODUKTET. Særlige retsmidler I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, UDGØR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER DEN FULDSTÆNDIGE OG ENESTE GARANTIAFTALE MELLEM DIG OG HP ANGÅENDE DET HP-HARDWAREPRODUKT, SOM DU HAR KØBT ELLER LEASET. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER TILSIDESÆTTER ENHVER TIDLIGERE AFTALE ELLER TILKENDEGIVELSE HERUNDER TILKENDEGIVELSER FREMSAT I HPS SALGSDOKUMENTATION ELLER RÅDGIVNING, DU MÅTTE HAVE MODTAGET FRA HP ELLER EN AGENT FOR ELLER MEDARBEJDER HOS HP SOM MÅTTE VÆRE OPRETTET I FORBINDELSE MED KØBET ELLER LEASINGEN AF HP-HARDWAREPRODUKTET. Ændringer i denne begrænsede garantis vilkår er kun gyldige i skriftlig frm g underskrevet af en autriseret repræsentant fr HP. 3

4 Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKK FUNGERER IFØLGE GARANTIEN OVENFOR, ER HPs MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DEN MINDSTE AF ENTEN DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DE HARDWAREKOMPONENTER, DER IKKE FUNGERER UNDER NORMAL BRUG. UNDTAGEN IFØLGE ANFØRSLERNE OVENFOR ER HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, DER ER FORÅRSAGET AF PRODUKTETS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE, HERUNDER TABT FORTJENESTE, MISTEDE BESPARELSER ELLER SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV, SOM FREMSÆTTES AF TREDJEPART, ELLER SOM DU FREMSÆTTER FOR TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM SKADERNE ER TÆNKTE, ELLER ET KRAV ER FREMSAT UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER SOM ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER SKÆRPET PRODUKTANSVAR), ET KONTRAKTLIGT KRAV ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET KRAV. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVARET KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVARET VIL VÆRE GÆLDENDE, SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR HP OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE BEGRÆNSNING I ANSVARET GÆLDER DOG IKKE I FORBINDELSE MED KRAV VED PERSONSKADE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND/OMRÅDE TIL LAND/OMRÅDE. DET ANBEFALES, AT DU UNDERSØGER DEN GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE STAT ELLER DET PÅGÆLDENDE LAND/OMRÅDE FOR AT FASTSLÅ DINE FULDE RETTIGHEDER. Begrænset garantiperide Den begrænsede garantiperide fr dette håndhldte prdukt er t (2) år med start fra købsdaten. Daten på købskvitteringen er den købsdaten, medmindre HP eller frhandleren har meddelt dig andet på skrift. Garantiservice Med henblik på at gøre det muligt fr HP at yde den bedst mulige supprt g service i den begrænsede garantiperide kan HP bede dig m at kntrllere knfiguratiner, indlæse den nyeste firmware, installere prgramrettelser, køre HPs diagnsetests eller bruge HPs fjernsupprtløsninger, når det er relevant. 4

5 Hvis prduktet kræver service, skal du se HPs websted Hvis en HP-supprttekniker vurderer, at prduktet kræver service, gælder en af nedenstående garantiservicerdninger fr dig. Hent & returner-garantiservice Den begrænsede HP-garanti kan mfatte service med afhentning g returnering. Under betingelserne fr Hent & returner-service henter HP den defekte enhed fra din adresse, reparerer den g returnerer den til din adresse. HP påtager sig alle mkstninger til reparatin, transprt g frsikringer i denne prces. Selvreparatin-garantiservice I lande/mråder, hvr det er relevant, kan HPs begrænsede garanti mfatte garantiservice, hvr kunden selv udfører reparatinen. Hvis det er aktuelt, vurderer HP efter eget skøn, m den mest egnede metde under garantiservicen er selvreparatin. Hvis det er tilfældet, leverer HP gdkendte reservedele direkte til dig med henblik på at pfylde garantiservicen fr HP-hardwareprdukter. Derved spares der betydelig reparatinstid. Når du har kntaktet HP g fejldiagnsticeringen angiver, at prblemet kan løses ved hjælp af en af disse dele, kan HP sende en reservedel direkte til dig. Når du har mdtaget delen, skal du udskifte den defekte del ifølge de instruktiner g den dkumentatin, du har mdtaget. Hvis du har brug fr yderligere hjælp, skal du ringe til HPs center fr teknisk supprt, hvr en tekniker kan vejlede dig pr. telefn. I tilfælde, hvr reservedelen skal returneres HP, skal du sende den defekte del tilbage til HP inden fr en angivet peride, nrmalt femten (15) dage. Den defekte del skal returneres sammen med den tilknyttede dkumentatin i den leverede transprtemballage. Hvis det defekte prdukt ikke returneres, vil du mdtage en regning fra HP på reservedelen. Ved selvreparatin betaler HP alle mkstninger til frsendelse g returnering af dele g bestemmer, hvilket transprtfirma eller hvilken fragtmand der skal anvendes. Hvis selvreparatinsmetden gælder fr dig, skal du se i din specifikke HP-hardwareprduktplysninger. Du kan gså få plysninger m denne garantiservice på HPs websted på: Overførsel af begrænset garanti til et andet land/mråde I henhld til HPs glbale begrænsede garanti kan prdukterne købes i ét land/mråde g verføres til et andet, hvr HPs service findes, uden at garantien træder ud af kraft. Garantibetingelserne, servicens tilgængelighed g ekspeditinstiden kan variere fra land/mråde til land/mråde. Desuden kan den sædvanlige ekspeditinstid variere, afhængigt af m de nødvendige dele er tilgængelige lkalt. Det kan være nødvendigt, at kunden afgiver prduktspecifikke plysninger i verensstemmelse med HPs glbale garantifrmidlingsprces, inden prduktet flyttes. De krævede 5

6 plysninger skal sikre, at HP er i stand til at yde den krævede garantiservice i destinatinslandet, g at prduktet er designet til at fungere i destinatinslandet. Når prduktet er verført til et andet land/mråde, har kunden ret til den samme garantirdning, sm var gældende fr det land/mråde, hvr prduktet er købt. Kntakt HP, den lkale autriserede HP-frhandler eller se på webstedet på: fr at påbegynde HPs glbale garantifrmidlingsprces før du verfører HP-prdukter til et andet land/mråde. HP er ikke ansvarlig fr evt. tld eller skatter, sm måtte pålægges i frbindelse med verførslen af prdukterne. Overførslen af prdukterne kan være mfattet af eksprtrestriktiner, der er udstedt af den amerikanske regering eller andre regeringer. Servicepgraderinger HP tilbyder en række frskellige supplerende supprt- g servicerdninger fr prduktet, sm du kan købe lkalt. Ngle typer supprt g tilknyttede prdukter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/mråder. Oplysninger m de tilgængelige servicepgraderinger g priserne fr disse finder du på HPs websted på: Begrænset garanti fr tilbehør g sftware Vilkår g betingelser fr den begrænsede garanti fr det meste ekstraudstyr fra HP (HP-tilbehør) er angivet i den begrænsede garanti, sm gælder fr det pågældende HP-tilbehør g følger med i prduktemballagen til HP-tilbehøret. Hvis HP-tilbehøret installeres på et HP-hardwareprdukt, kan HP yde garantiservice enten i den peride, der er angivet i garantidkumenterne (begrænset garantiperide fr HP-tilbehør), sm fulgte med HP-tilbehøret, eller i den resterende garantiperide fr det HP-hardwareprdukt, hvr HP-tilbehøret er installeret, hvilken der måtte være længst. Garantien kan dg ikke verstige tre (3) år fra den dat, hvr du købte HP-tilbehøret. Den begrænsede garantiperide fr HP-tilbehøret begynder på daten fr købet fra HP eller en autriseret HPfrhandler. Daterne på din købskvittering eller følgeseddel viser købsdaten fr HP-tilbehøret g udgør startdaten fr garantien. Se den begrænsede garanti fr HP-tilbehør efter yderligere plysninger. HP-tilbehør, der ikke er fra HP, leveres SOM DET ER OG FOREFINDES. Prducenter eller leverandører, der ikke er fra HP, kan imidlertid udstede deres egne garantier direkte til dig. 6

7 UNDTAGEN SOM ANGIVET I DEN GÆLDENDE SLUTBRUGERLICENS- ELLER PROGRAMLICENSAFTALE FOR SOFTWAREN, ELLER HVIS ANDET ER GÆLDENDE IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, LEVERES ALLE SOFTWAREPRODUKTER; HERUNDER ALLE SOFTWAREPRODUKTER ELLER OPERATIVSYSTEMER, DER ER FORUDINDSTALLERET AF HP, SOM DE ER OG FOREFINDES. HPs eneste garantifrpligtelse med hensyn til sftware, der distribueres af HP under HPs mærke, er angivet i den gældende slutbrugerlicens- eller prgramlicensaftale, der følger med den pågældende sftware. Hvis de flytbare medier, sm HP distribuerer sftwaren på, viser sig at indehlde materiale- eller frarbejdningsfejl inden fr halvfems (90) dage efter købet, består dit eneste retsmiddel i at returnere det flytbare medie til HP fr at få et nyt medie. Teknisk sftwaresupprt Teknisk sftwaresupprt til HP-sftware, sftware fra tredjepart, der frudinstalleres af HP, g sftware fra tredjepart, der købes hs HP, er tilgængelig i halvfems (90) dage efter købsdaten hs HP på flere frskellige måder, herunder ved hjælp af elektrniske medier g telefn. Se Kntakt til HP vedrørende nlineressurcer g telefnisk supprt. Alle undtagelser herfra er angivet i slutbrugerlicensaftalen (EULA End User License Agreement). Teknisk sftwaresupprt mfatter hjælp til: Besvarelse af installatinsspørgsmål (hvrdan gør jeg, de første trin g frudsætninger). Installatin g knfiguratin af sftwaren (hvrdan gør jeg g de første trin). Omfatter ikke systemptimering, brugertilpasning g netværksknfiguratin. Frtlkning af systemets fejlmeddelelser. Knstatering af prblemer med systemet sm prblemer i brugen af sftwaren. Hentning af pdateringer eller plysninger m Supprt Pack. Teknisk sftwaresupprt mfatter IKKE hjælp til: Oprettelse eller diagnsticering af brugerens egne prgrammer eller kildekder. Installatin af prdukter, der ikke er fra HP. 7

8 Kntakt til HP Hvis der pstår prduktfejl i den begrænsede garantiperide, g frslagene i dkumentatinen ikke løser prblemet, kan du få supprt på følgende måde: Find det nærmeste sted fr HP-supprt ved hjælp af webstedet på: Kntakt den autriserede HP-frhandler eller -serviceyder. Sørg fr at have følgende plysninger ved hånden, før du ringer til HP: Prduktets serienummer, mdelnavn g mdelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilsluttet tilbehør Operativsystem Hardware eller sftware fra tredjepart Detaljerede spørgsmål 2004 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. Første Udgave, Juni

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 25. februar Til kmmunernes valgansvarlige samt medarbejdere, der arbejder med KMDs valgløsninger KMD tidsfrister ved Eurpa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 20. februar 2014 KMD Valg Ref.: AGC Inden valget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Tillæg Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt beskyttet materiale til Præambel: A. Frmålet med dette tillæg er at udvide rammerne fr kpiering sm fastsat i Aftale m eksemplarfremstilling af phavsretligt

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium

Samlet rejsepolitik. for. Viby Gymnasium Samlet rejseplitik fr Viby Gymnasium Juni 2015 Rev. 20.8.2015/Li 1 Indhldsfrtegnelse 1.0 Rejser g ekskursiner på Viby Gymnasium... 3 2.0 Generelt m ekskursiner... 4 3.0 Generelt m rejser... 5 3.1 Refundering

Læs mere

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008

Den finansielle krise. Gå hjem møde onsdag den 3. december 2008 Den finansielle krise Gå hjem møde nsdag den 3. december 2008 Dagens fredragshldere Jn Lauritzen Mikkel Oxfeldt Michael Brandt Maria Smærup Dagens menu Finansiering Selskabsstrukturer Ansættelsesret Organisatinsstrategi

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

KUNDE & PERSONALE QUE2K ANALYSEVÆRKTØJ. Til mellemstore og større virksomheder. Mål på kunde- og personaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER!

KUNDE & PERSONALE QUE2K ANALYSEVÆRKTØJ. Til mellemstore og større virksomheder. Mål på kunde- og personaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER! KUNDE & PERSONALE ANALYSEVÆRKTØJ QUE2K Til mellemstre g større virksmheder. Mål på kunde- g persnaletilfredshed. UDEN BEGRÆNSNINGER! - hvr nemt skal det være? ring g hør nærmere TEL: 7022 8830 Que2K leverer

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr

N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Klima-, Energi- g Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 334 Offentligt N O T AT 10. september 2013 J.nr. 3401/1001-6346 Ref. mcr Effektvurdering af ecdesign- g energimærkningskrav fr prdukter Energistyrelsen

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere