HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI"

Transkript

1 HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra HP, prducenten. Se HPs websted fr at få en mfattende beskrivelse af, hvad din begrænsede garanti berettiger til. Desuden kan du i henhld til gældende lkal lvgivning eller særlige skriftlige aftaler med HP have andre juridiske rettigheder. UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI FREMSÆTTER HP INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG VILKÅR, DER IKKE ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. VARIGHEDEN AF ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, DER KAN VÆRE PÅBUDT VED LOV, ER BEGRÆNSET TIL TIDSRUMMET FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Ikke alle stater g lande/mråder tillader en begrænsning i varigheden af en underfrstået garanti eller udeladelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader i frbindelse med frbrugerprdukter. I disse stater eller lande/ mråder vil visse udeladelser eller begrænsninger i denne begrænsede garanti muligvis ikke gælde fr dig. UNDTAGEN I DET OMFANG DET TILLADES AF LOVGIVNINGEN UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER BETINGELSERNE FOR DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I DETTE DOKUMENT IKKE DE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG, OG DE FUNGERER SOM TILLÆG TIL DE OBLIGATORISKE LOVMÆSSIGE RETTTIGHEDER; SOM GÆLDER FOR SALGET AF PRODUKTET TIL DIG. Denne begrænsede garanti gælder i alle lande/mråder g kan håndhæves i ethvert land/mråde, hvr HP eller HPs autriserede serviceydere tilbyder garantiservice ifølge vilkårene g betingelserne i denne begrænsede garanti. Tilgængeligheden g ekspeditinstiden fr garantiservice kan variere fra land/mråde til land/mråde g kan desuden frudsætte registrering i købslandet. Hvis det er tilfældet, kan HPs autriserede serviceydere give dig nærmere plysninger. Denne begrænsede garanti gælder kun fr de hardwareprdukter, der bærer HPs g Cmpaqs mærke (i den begrænsede garanti under ét benævnt sm HP-hardwareprdukter ) g sælges af eller udbydes i leasing fra Hewlett- Packard Cmpany, firmaets datterselskaber, søsterselskaber, autriserede 1

2 frhandlere eller de enkelte lande/mråders distributører (i denne begrænsede garanti under ét benævnt sm HP ) sammen med denne begrænsede garanti. Betegnelsen HP-hardwareprdukt er begrænset til hardwarekmpnenterne g den krævede firmware. Betegnelsen HP-hardwareprdukt mfatter IKKE alle sftwareprgrammer eller prgrammer, prdukter g ekstraudstyr, der ikke er fremstillet af HP g ikke bærer HPs mærke. Alle prdukter g alt ekstraudstyr, sm ikke er fremstillet af HP eller bærer HPs mærke, sm anvendes til HP-hardwareprduktet f.eks. eksterne hukmmelsesundersystemer, displays, printere g andet ekstraudstyr leveres SOM DET ER OG FOREFINDES uden HPs garanti. Prducenter eller udgivere, der ikke er fra HP, kan udstede deres egne garantier direkte til dig. HP garanterer, at de HP-hardwareprdukter, du har købt eller leaset fra HP, ikke indehlder materialefejl eller frarbejdningsfejl ved nrmalt brug i løbet af den begrænsede garantiperide. Den begrænsede garantiperide starter på købsdaten eller lejeperiden fra HP, eller fra den dat, hvr HP har fuldført installatinen. Den daterede kvittering fr købet /leasingaftalen eller følgesedlen, der viser daten fr købet af prduktet eller leasingaftalens ikrafttrædelse, er din dkumentatin fr købs- eller leasingdaten. Det kan være en betingelse fr service under garantien, at købet eller leasingen kan dkumenteres. Du er berettiget til garantiservice i henhld til vilkårene g betingelserne i dette dkument, hvis der kræves reparatin af dit HP-hardwareprdukt i den begrænsede garantiperide. Med mindre andet er anført, g i det mfang det er tilladt i henhld til gældende lkal lvgivning, kan nye HP-hardwareprdukter være fremstillet af nye materialer eller af nye g brugte materialer, der i ydelse g driftssikkerhed svarer til nye. HP kan reparere eller udskifte HP-hardwareprdukter (a) med nye eller tidligere brugte prdukter eller dele, der i ydeevne g pålidelighed svarer til nye, eller (b) med prdukter, der svarer til det prindelige, sm ikke længere findes på markedet. Reservedele garanteres at være fri fr fejl i materialer g frarbejdning i den længste af følgende t perider: Enten halvfems (90) dage eller i resten af den begrænsede garantiperide fr det HP-hardwareprdukt, de erstatter eller hvr de installeres, hvilken der måtte være længst. I løbet af den begrænsede garantiperide kan HP efter eget skøn vælge at reparere eller udskifte defekte kmpnenter. Alle kmpnenter eller hardwareprdukter, der afmnteres under denne begrænsede garanti, tilhører HP. Hvis det md al sandsynlighed skulle ske, at der pstår gentagne fejl på HP-hardwareprduktet, kan HP efter eget skøn vælge at give dig (a) en anden enhed, sm er den samme sm eller svarer til HP-hardwareprduktet i ydeevne, eller (b) refundere købsprisen eller lejebetalingen (minus renter) i stedet fr en anden enhed til erstatning. Dette er dit eneste retsmiddel i tilfælde af defekte prdukter. 2

3 Undtagelser HP GARANTERER IKKE, AT DETTE PRODUKT VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, SOM OPSTÅR, FORDI DE INSTRUKTIONER, SOM ER BEREGNET TIL HP-HARDWAREPRODUKTET, IKKE ER BLEVET FULGT. Denne begrænsede hardwaregaranti gælder ikke frbrugsvarer eller dele med begrænset varighed g mfatter ikke prdukter, hvrfra serienummeret er fjernet, eller sm er beskadiget eller fejlbehæftet (a) pga. ulykke, misbrug, frkert brug, kntaminering, frkert eller mangelfuld vedligehldelse eller kalibrering eller udefra kmmende årsager, (b) pga. brug uden fr de brugsbetingelser, der er angivet i den brugervejledning, der fulgte med prduktet, (c) pga. brug af prgrammer, tilslutninger, dele eller frsyninger, der ikke er leveret af HP, eller (d) frkert klargøring eller vedligehldelse af brugsstedet; (e) virusinfektin; (f) tab eller beskadigelse under transprt; eller (g) pga. ændringer eller service udført af andre end (i) HP, (ii) en autriseret HP-serviceyder eller (iii) egen installatin af HP-slutbrugererstatningsdele eller dele gdkendt af HP, der måtte være tilgængelige til dit prdukt i det land/mråde, servicen udføres i. SOM FORHOLDSREGEL MOD EVENTUELLE FEJL, ÆNDRINGER ELLER TAB AF DATA BØR DU REGELMÆSSIGT SIKKERHEDSKOPIERE DE DATA, DER ER LAGRET PÅ HARDDISKEN ELLER ANDRE LAGERENHEDER. FØR DU RETURNERER EN ENHED TIL SERVICE, SKAL DU SØRGE FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE DATA OG FJERNE ALLE FORTROLIGE OG PERSONLIGE OPLYSNINGER OG MATERIALE, DER ER BESKYTTET AF LOV OM OPHAVSRET. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR BESKADIGELSE ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGRINGSMEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA UD OVER DEN SOFTWARE, SOM HP INSTALLEREDE VED FREMSTILLINGEN AF PRODUKTET. Særlige retsmidler I DET OMFANG DET TILLADES AF GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, UDGØR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER DEN FULDSTÆNDIGE OG ENESTE GARANTIAFTALE MELLEM DIG OG HP ANGÅENDE DET HP-HARDWAREPRODUKT, SOM DU HAR KØBT ELLER LEASET. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER TILSIDESÆTTER ENHVER TIDLIGERE AFTALE ELLER TILKENDEGIVELSE HERUNDER TILKENDEGIVELSER FREMSAT I HPS SALGSDOKUMENTATION ELLER RÅDGIVNING, DU MÅTTE HAVE MODTAGET FRA HP ELLER EN AGENT FOR ELLER MEDARBEJDER HOS HP SOM MÅTTE VÆRE OPRETTET I FORBINDELSE MED KØBET ELLER LEASINGEN AF HP-HARDWAREPRODUKTET. Ændringer i denne begrænsede garantis vilkår er kun gyldige i skriftlig frm g underskrevet af en autriseret repræsentant fr HP. 3

4 Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKK FUNGERER IFØLGE GARANTIEN OVENFOR, ER HPs MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DEN MINDSTE AF ENTEN DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DE HARDWAREKOMPONENTER, DER IKKE FUNGERER UNDER NORMAL BRUG. UNDTAGEN IFØLGE ANFØRSLERNE OVENFOR ER HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, DER ER FORÅRSAGET AF PRODUKTETS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE, HERUNDER TABT FORTJENESTE, MISTEDE BESPARELSER ELLER SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV, SOM FREMSÆTTES AF TREDJEPART, ELLER SOM DU FREMSÆTTER FOR TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM SKADERNE ER TÆNKTE, ELLER ET KRAV ER FREMSAT UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER SOM ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER SKÆRPET PRODUKTANSVAR), ET KONTRAKTLIGT KRAV ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET KRAV. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVARET KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN. DENNE BEGRÆNSNING AF ANSVARET VIL VÆRE GÆLDENDE, SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR HP OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE BEGRÆNSNING I ANSVARET GÆLDER DOG IKKE I FORBINDELSE MED KRAV VED PERSONSKADE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND/OMRÅDE TIL LAND/OMRÅDE. DET ANBEFALES, AT DU UNDERSØGER DEN GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE STAT ELLER DET PÅGÆLDENDE LAND/OMRÅDE FOR AT FASTSLÅ DINE FULDE RETTIGHEDER. Begrænset garantiperide Den begrænsede garantiperide fr dette håndhldte prdukt er t (2) år med start fra købsdaten. Daten på købskvitteringen er den købsdaten, medmindre HP eller frhandleren har meddelt dig andet på skrift. Garantiservice Med henblik på at gøre det muligt fr HP at yde den bedst mulige supprt g service i den begrænsede garantiperide kan HP bede dig m at kntrllere knfiguratiner, indlæse den nyeste firmware, installere prgramrettelser, køre HPs diagnsetests eller bruge HPs fjernsupprtløsninger, når det er relevant. 4

5 Hvis prduktet kræver service, skal du se HPs websted Hvis en HP-supprttekniker vurderer, at prduktet kræver service, gælder en af nedenstående garantiservicerdninger fr dig. Hent & returner-garantiservice Den begrænsede HP-garanti kan mfatte service med afhentning g returnering. Under betingelserne fr Hent & returner-service henter HP den defekte enhed fra din adresse, reparerer den g returnerer den til din adresse. HP påtager sig alle mkstninger til reparatin, transprt g frsikringer i denne prces. Selvreparatin-garantiservice I lande/mråder, hvr det er relevant, kan HPs begrænsede garanti mfatte garantiservice, hvr kunden selv udfører reparatinen. Hvis det er aktuelt, vurderer HP efter eget skøn, m den mest egnede metde under garantiservicen er selvreparatin. Hvis det er tilfældet, leverer HP gdkendte reservedele direkte til dig med henblik på at pfylde garantiservicen fr HP-hardwareprdukter. Derved spares der betydelig reparatinstid. Når du har kntaktet HP g fejldiagnsticeringen angiver, at prblemet kan løses ved hjælp af en af disse dele, kan HP sende en reservedel direkte til dig. Når du har mdtaget delen, skal du udskifte den defekte del ifølge de instruktiner g den dkumentatin, du har mdtaget. Hvis du har brug fr yderligere hjælp, skal du ringe til HPs center fr teknisk supprt, hvr en tekniker kan vejlede dig pr. telefn. I tilfælde, hvr reservedelen skal returneres HP, skal du sende den defekte del tilbage til HP inden fr en angivet peride, nrmalt femten (15) dage. Den defekte del skal returneres sammen med den tilknyttede dkumentatin i den leverede transprtemballage. Hvis det defekte prdukt ikke returneres, vil du mdtage en regning fra HP på reservedelen. Ved selvreparatin betaler HP alle mkstninger til frsendelse g returnering af dele g bestemmer, hvilket transprtfirma eller hvilken fragtmand der skal anvendes. Hvis selvreparatinsmetden gælder fr dig, skal du se i din specifikke HP-hardwareprduktplysninger. Du kan gså få plysninger m denne garantiservice på HPs websted på: Overførsel af begrænset garanti til et andet land/mråde I henhld til HPs glbale begrænsede garanti kan prdukterne købes i ét land/mråde g verføres til et andet, hvr HPs service findes, uden at garantien træder ud af kraft. Garantibetingelserne, servicens tilgængelighed g ekspeditinstiden kan variere fra land/mråde til land/mråde. Desuden kan den sædvanlige ekspeditinstid variere, afhængigt af m de nødvendige dele er tilgængelige lkalt. Det kan være nødvendigt, at kunden afgiver prduktspecifikke plysninger i verensstemmelse med HPs glbale garantifrmidlingsprces, inden prduktet flyttes. De krævede 5

6 plysninger skal sikre, at HP er i stand til at yde den krævede garantiservice i destinatinslandet, g at prduktet er designet til at fungere i destinatinslandet. Når prduktet er verført til et andet land/mråde, har kunden ret til den samme garantirdning, sm var gældende fr det land/mråde, hvr prduktet er købt. Kntakt HP, den lkale autriserede HP-frhandler eller se på webstedet på: fr at påbegynde HPs glbale garantifrmidlingsprces før du verfører HP-prdukter til et andet land/mråde. HP er ikke ansvarlig fr evt. tld eller skatter, sm måtte pålægges i frbindelse med verførslen af prdukterne. Overførslen af prdukterne kan være mfattet af eksprtrestriktiner, der er udstedt af den amerikanske regering eller andre regeringer. Servicepgraderinger HP tilbyder en række frskellige supplerende supprt- g servicerdninger fr prduktet, sm du kan købe lkalt. Ngle typer supprt g tilknyttede prdukter er muligvis ikke tilgængelige i alle lande/mråder. Oplysninger m de tilgængelige servicepgraderinger g priserne fr disse finder du på HPs websted på: Begrænset garanti fr tilbehør g sftware Vilkår g betingelser fr den begrænsede garanti fr det meste ekstraudstyr fra HP (HP-tilbehør) er angivet i den begrænsede garanti, sm gælder fr det pågældende HP-tilbehør g følger med i prduktemballagen til HP-tilbehøret. Hvis HP-tilbehøret installeres på et HP-hardwareprdukt, kan HP yde garantiservice enten i den peride, der er angivet i garantidkumenterne (begrænset garantiperide fr HP-tilbehør), sm fulgte med HP-tilbehøret, eller i den resterende garantiperide fr det HP-hardwareprdukt, hvr HP-tilbehøret er installeret, hvilken der måtte være længst. Garantien kan dg ikke verstige tre (3) år fra den dat, hvr du købte HP-tilbehøret. Den begrænsede garantiperide fr HP-tilbehøret begynder på daten fr købet fra HP eller en autriseret HPfrhandler. Daterne på din købskvittering eller følgeseddel viser købsdaten fr HP-tilbehøret g udgør startdaten fr garantien. Se den begrænsede garanti fr HP-tilbehør efter yderligere plysninger. HP-tilbehør, der ikke er fra HP, leveres SOM DET ER OG FOREFINDES. Prducenter eller leverandører, der ikke er fra HP, kan imidlertid udstede deres egne garantier direkte til dig. 6

7 UNDTAGEN SOM ANGIVET I DEN GÆLDENDE SLUTBRUGERLICENS- ELLER PROGRAMLICENSAFTALE FOR SOFTWAREN, ELLER HVIS ANDET ER GÆLDENDE IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, LEVERES ALLE SOFTWAREPRODUKTER; HERUNDER ALLE SOFTWAREPRODUKTER ELLER OPERATIVSYSTEMER, DER ER FORUDINDSTALLERET AF HP, SOM DE ER OG FOREFINDES. HPs eneste garantifrpligtelse med hensyn til sftware, der distribueres af HP under HPs mærke, er angivet i den gældende slutbrugerlicens- eller prgramlicensaftale, der følger med den pågældende sftware. Hvis de flytbare medier, sm HP distribuerer sftwaren på, viser sig at indehlde materiale- eller frarbejdningsfejl inden fr halvfems (90) dage efter købet, består dit eneste retsmiddel i at returnere det flytbare medie til HP fr at få et nyt medie. Teknisk sftwaresupprt Teknisk sftwaresupprt til HP-sftware, sftware fra tredjepart, der frudinstalleres af HP, g sftware fra tredjepart, der købes hs HP, er tilgængelig i halvfems (90) dage efter købsdaten hs HP på flere frskellige måder, herunder ved hjælp af elektrniske medier g telefn. Se Kntakt til HP vedrørende nlineressurcer g telefnisk supprt. Alle undtagelser herfra er angivet i slutbrugerlicensaftalen (EULA End User License Agreement). Teknisk sftwaresupprt mfatter hjælp til: Besvarelse af installatinsspørgsmål (hvrdan gør jeg, de første trin g frudsætninger). Installatin g knfiguratin af sftwaren (hvrdan gør jeg g de første trin). Omfatter ikke systemptimering, brugertilpasning g netværksknfiguratin. Frtlkning af systemets fejlmeddelelser. Knstatering af prblemer med systemet sm prblemer i brugen af sftwaren. Hentning af pdateringer eller plysninger m Supprt Pack. Teknisk sftwaresupprt mfatter IKKE hjælp til: Oprettelse eller diagnsticering af brugerens egne prgrammer eller kildekder. Installatin af prdukter, der ikke er fra HP. 7

8 Kntakt til HP Hvis der pstår prduktfejl i den begrænsede garantiperide, g frslagene i dkumentatinen ikke løser prblemet, kan du få supprt på følgende måde: Find det nærmeste sted fr HP-supprt ved hjælp af webstedet på: Kntakt den autriserede HP-frhandler eller -serviceyder. Sørg fr at have følgende plysninger ved hånden, før du ringer til HP: Prduktets serienummer, mdelnavn g mdelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilsluttet tilbehør Operativsystem Hardware eller sftware fra tredjepart Detaljerede spørgsmål 2004 Hewlett-Packard Develpment Cmpany, L.P. Første Udgave, Juni

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere