Hvordan får Frederiksberg sadlet om til bæredygtig trafik?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan får Frederiksberg sadlet om til bæredygtig trafik?"

Transkript

1 Hvordan får Frederiksberg sadlet om til bæredygtig trafik? Rådet for Bæredygtig Trafik Det økologiske inspirationshus 16. februar 2012 Kjeld A. Larsen

2 Fra RBTs høringssvar: Det grundlæggende problem på trafikområdet: den manglende politiske vilje til prioritering af bæredygtige transport i København og påfrederiksberg

3

4 Use of mode to work /school BEST Survey 2008 Page 4

5 Rådet for Bæredygtig Trafiks overordnede målsætning: at fremme af en trafikpolitisk udvikling på et bæredygtigt grundlag, dvs. en udvikling som mindsker trafikkens afledte konsekvenser i form af trængsel og miljøproblemer, herunder reduktion af drivhusgasser Det overordnede virkemiddel: at arbejde mod en mindskelse af efterspørgslen efter transport en opfattelse som ogsåeu's Miljøagentur har givet udtryk for

6 Nødvendige delstrategier i retning af en samlet reduktion af efterspørgslen på transport tre delstrategier: at undgåunødvendig transport, at skiftetil transportformer med større kapacitet, dvs. kollektiv trafik, cykling og gang, at forbedreforholdene for de eksisterende bæredygtige transportformer

7 Instrumenter og strategier til reduktion af transportens CO2-udslip Politiske instrumenter undgå skifte forbedre planlægning Tæt og blandet arealanvendelse Bilfri boligområder Godsomladningsterminaler i byernes periferi Asfalt til grønne arealer Letbaneudbygning Infrastruktur til cykling Integreret offentlig transport Godstransport på skinner Fra fly til tog påkontinentet Delebilsordninger Smukt design Bedre renligholdelse Kapacitetsudvidelse Større regularitet IT-arbejdspladser i kollektiv transport regulering Begrænset adgang for biler Parkeringsrestriktioner Lavere parkeringsnormer Miljøzoner SUVer ud af byerne Flykvoter én per år Parkeringsrestriktioner Parkeringssubsidier ned Park and ride P-anlæg BRT -Busbaner påbyernes indfaldsveje Indenrigsflyvning væk Standarder for bilers brændstofseffektivitet Hastighedsgrænser ITS økonomi Benzinafgifter Registreringsafgifter Parkeringsafgifter Kørselsafgifter Betalingsring Lave kollektive takster Registreringsafgifter Benzinafgifter Kørselsafgifter CO2-beskatning Omlægning af kørselsfradrag Støtteordninger til fremme af grøn transportteknologi information Fremme af alternativer til at rejse, subsidiært rejse langt Mobility mamagement Information om kollektive transportmuligheder Ecodriving: efteruddanelse af chauffører teknologi Virtuel interaktion: Telekonferencer Fælles IT-arbejdspladser Hjemmearbejdspladser Forbedring af den offentlige transports effektivitet og kvalitet Elektronisk ruteplanlægger Elektrificering af kollektiv trafik Enhedsbilletsystem Elbiler, hybridbiler

8 Et paradigmeskift er nødvendigt! På det overordnede plan: Fra business as usual mod bæredygtig udvikling På transportområdet: Fra vægt påstigende mobilitet til prioritering af høj tilgængelighed

9 Forbrugsstruktur Produktions-og lokaliseringsstruktur Ressourceudnyttelse Trafikkens drivkræfter Business as usual Vægt påubegrænset materielt forbrug Stigende global og lokal arbejdsdeling, drevet af krav til øget produktivitet Ubegrænset tilegnelse, inklusive ressourceudtømning Vægt påmobilitet: tilfredsstillelse af individuelt behov for ubegrænset transport i alle retninger Fører til forøget trængsel og omkostninger for samfundet Bæredygtig udvikling Vægt påforøgelse af ikke-materielle goder: rent miljø, mere fritid Større grad af national og lokal selvforsyning Planlagt koncentration af vareproduktion og service Vægt pålokale stofstrømme, produktionsgrundlagets reproduktion og miljøbeskyttelse Vægt påtilgængelighed: muligheden for at nået nødvendigt mål opnås ved planlagt og målrettet styring af trafikstrømme Transportmiddel prioritering Vægt påindividuel biltransport Vægt påintegreret udvikling af kollektiv transport, eldelebilsudbredelse, cyklisme og gang Anvendt mål for udvikling og velstand BNP, dvs. inklusion af alle indkomster, herunder omkostninger forbundet med oprydning efter produktion og transport Grønt BNP, dvs. fratræk af værdien af forbrug af endelige ressourcer, og udgifter forbundet med miljøets, arbejdskraftens nedslidning og borgernes påførte sundhedsskader (støj, partikler)

10 Frederiksbergstrategien 2011 i høring indtil 29. februar 2012

11 Strategi med fire temaer Tema 1: Den fremtidssikrede klimaby, der prioriterer energi-og klimaløsninger, som er velegnede i vores tætte byområde. Rigtig mange fine plusord: bæredygtig mobilitet Midler: FREMME ET BÆREDYGTIGT TRAFIKSYSTEM Målsætning: Frederiksberg vil fremme og bidrage til et bæredygtigt trafiksystem, hvor miljørigtig bilisme, fodgænger-og cykeltrafik kombineres med effektiv kollektiv trafik. Vi prioriterer muligheder for at gå, opholde sig, møde mennesker og dyrke motion i byrummet og i indretningen af byens veje og planlægning af trafikafviklingen. Vi vil generelt søge at erstatte bilisme på bl.a. kortere ture med alternative transportformer. Udvikle en ny trafik-og mobilitetsplan, der optimerer bæredygtig mobilitet på Frederiksberg under hensyntagen til de forskellige trafikformers styrker og som skaber grundlag for prioritering af bylivet. Udvikle den kollektive trafik på Frederiksberg gennem regionalt samarbejde, der ogsåskal omfatte mulighederne for mere Metro på Frederiksberg. Udbygge cykelstinettet, såalle trafikveje har cykelstier og etablere cykelsuperstier gennem Frederiksberg. Fremme mere miljørigtig bilisme via regionale samarbejder om fx udbredelse af brugen af elbilerog udvikling af miljøzonen.

12 Københavns kommunes Grøn mobilitet

13 Tre eksemplariske projekter: 1. radiale letbanelinier 2. Ladegårdsåen op til overfladen 3. Udvidelse af arealet til forgængerformål, cykelstier og cykelparkering påbekostning af arealet til biltrafik og bilparkering

14 Letbaner.dks forslag til letbaneføring, herunder Valbylinien

15 Letbane til Valby Enghave Plads, Carlsberggrunden, Valby Station, Hvidovre Hospital Forslag fra Valby Lokaludvalg

16 Opbringning af Ladegårdsåen projektforsalg fra Københavns Kommune ÅGADE - ÅBOULEVARDEN Ladegårds Å har tidligere løbet gennem Ågade og Åboulevarden, og det kan den komme til igen. En lille del af åen er stadig åben i Den lange Park ved Bispeengbuen, hvor vandet løber i en grøft før det forsvinder i røret under Ågade. Ved at lede mere vand til åen kan den komme til at fylde mere. Også i Den lange Park, hvor en del af den oprindelige å kunne genskabes. I Ågade og Åboulevarden tager trafikken meget plads, og i dette ideprojekt lægges ikke op til at ændre væsentligt ved denne trafik. Blot ved at gøre Ågade-Åboulevard 5-sporet kan der blive plads til at åbne åen, også der, hvor vejen er smallest. Flere steder langs med vejen kan der skabes små pladser med små grønne områder eller en cafe ved åen. På den måde kan åen være med til at gøre Åboulevarden til en mere levende gade.

17 FFrilæggelse af Ladegårdsåen

18 Frederiksberg Alle I dag alene anvendt til bilkørsel og bilparkering -op mod otte baner til dette formål Principiel vedtagelse af anlæg af cykelsti Hvordan kunne vi forestille os en fremtidens allé?

19 Ingen CO₂ reduktionsmål på trafikområdet Mål i Kommuneplanen: Frederiksberg Kommune har som by det mål, at der sker en reduktion af CO2- udslippet påminimum 2 % pr. år fra 2008 til I perioden er målet for reduktion af CO2-udslippet på 35 %. Trafikkens energiforbrug og CO2-udledning skal begrænses gennem fremme af miljøvenlige køretøjer - som f.eks. elbiler og delebiler. Kilde: Sektorplan Bæredygtig udvikling. Udarbejdet af By-og Miljøområdet. Maj 2011

20 RBTs opfordring Kommunen bør fastsætte en markant målsætning om begrænsning af trafikkens energiforbrug og CO2-udslip -og tillige iværksætte udregningen af et alternativt mål for Frederiksbergborgernes klimabelastning baseret på forbrug

21 Fra RBTs: Høringssvar Københavns Kommunes Udkast til Klima København en vision og en plan Transportafsnittet Kapitel 4 Rigtig gode intentioner på transportområdet Københavns Kommunes målsætning er, at 10 % af kommunens samlede CO 2 -reduktion fra 2005 til 2015 skal opnås på transportområdet, i alt en besparelse på ca tons. Da CO 2 -udslippet fra transportsektoren er steget i årene siden 2005, kan målsætningen betegnes som behersket ambitiøs. Transportsektoren kan i klimasammenhæng betragtes som samfundets akilleshæl: over alt i verden er den politiske vilje til at begrænse biltrafikken stort set fraværende.

22 Den bæredygtig trafik har konsekvenser for sundheden

23 Hvilken slags frihed og for hvem? Ifølge det liberalistiske frihedsbegrebopfattes individets uindskrænkede ret til valg af transportmiddel som en naturlighed. Men den voldsomme vækst i bilejerskabet har gradvist påført alle andre trafikantgrupper en indskrænkning i deres frihed/mobilitet: vej-og gaderum fyldes op med biler trængslen vokser forsinkelser for den kollektive trafik og cyklister barriereeffekt for især gående trafikanter Skånetrafikens tilgang til begrebet frihed som strategi går i en noget anden retning end det gængse frihedsbegreb i den danske trafikdebat. Skånetrafikenintroducerer begrebet den kollektivetrafiks unikke værdi, et begreb som bl.a. drejer sig om den frihed, som kollektivt rejsende kan fornemme ved at slippe for de problemer, som bilisten står over for: parkering, service, eftersyn, trafikkøer og høje omkostninger.

24 Et kollektivt frihedsbegreb samfundsmæssig nødvendighed og fælles skaberglæde En alternativ måde at tænke frihed påtager som sit udgangspunkt, at verdens naturressourcer er begrænsede, og at der måsættes et loft for udslip af affald, såfremt kloden skal afleveres i en anvendelig tilstand til kommende generationer, at frihedmed andre ord består iat finde ud af, hvad der er samfundsmæssigt nødvendigt, og ikke mindst: at anvende denne erkendelse i retning af handlinger, som bibringer større grad af bæredygtig udvikling. Frihedsbegrebet baseret påsamfundsmæssig nødvendighed ses ofte at ståi grel modsætning til det individbaserede liberalistiske frihedsbegreb, den stærkestes ret. I trafiksprog: den bilbaserede livsform, afhængig af fossilt brændstof og med en iboende ringe udnyttelse af energien, er en meget lidt bæredygtig overlevering fra industrialismens tidsalder. Så lad os komme igang med alternative trafikløsniger.

25

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere