Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg bringer her et par eksempler på besvarelser til nogle af vore medlemmer: Tak for dit brev du rammer netop ned i noget af de problemer jeg bruger meget tid på overfor myndighederne i både kommuner men også i ministerier. Jeg kan se du skriver at du har forståelse for at priserne bliver holdt på et rimeligt niveau. Der er tilsyneladende mange andre, der ikke har den forståelse. Med hensyn til hvad der er et rimelig niveau er, så hænger det naturligvis sammen med hvilke øjne der ser. Gennem mange år er Forbundet af myndighederne blevet anbefalet at vi tog meget alvorligt hvad der skete omkring salg af kolonihaver. Dette afstedkom at Kolonihaveforbundet allerede i 60erne tog problemet op og indførte vurderingsregler i hovedstadsregionen og senere i 80erne blev de landsdækkende. Fra myndighederne var det en slet skjult trussel, at hvis vi ikke selv kunne finde ud af styre priserne på kolonihaverne, så skulle de nok hjælpe, hvilket Forbundet ikke synes var den bedste løsning. Med hensyn til at du føler at vi er helt ude af trit med hvad der ellers sker omkring priser i det øvrige samfund, så kan du nok til dels have ret. Imidlertid er problemstillingen ikke så enkel. Når der er tale om kolonihaver så er og har de altid været beregnet til den del af befolkningen der ikke havde råd til at købe parcelhus eller sommerhus ude ved kysten. Det er ud fra den betragtning vi fastsætter priser på et kolonihavehus, - populært siger man at et kolonihavehus er et jævnt godt hus og hvis man som kolonist ønsker at lave eller købe et hus af en særlig høj kvalitet så må det

2 2 være for ens egen skyld. Man må ikke forvente at få pengene hjem, når man ønsker at sælge luksus kolonihavehuset. På det tidspunkt hvor man ønsker at sælge, kan reglerne nok virke lidt stramme men hvis kolonihavetanken skal bestå også ud i fremtiden, så er det vigtigt at vi har for øje, at spekulation i vore kolonihaver skal vi holde os langt væk fra. Jeg har ved tidligere lejligheder sagt, at den største trussel mod kolonihavebevægelsen i dag det er kolonisterne selv. Hvis vi ikke tager det alvorligt, så vil der ske nogle gevaldige prisstigninger på den jord vi lejer, fordi udlejer er meget opmærksom på hvad der sker på området. I det øjeblik udlejerne, typisk kommuner, sætter lejen op til markedsleje, så har husene slet ikke den værdi som du giver udtryk for. Hvis der skal betales mere end kr i månedlig leje(12 gange) for at kunne bo et halv år i haven, så er efterspørgslen nok rimeligt begrænset. I forbindelse med revidering af vores vurderingsregler har vi taget hensyn til at ældre kolonihavehuse der er vel vedligeholdt også kan opskives. Med hensyn til hvor mange penge man ud af en løn skal bruge til at købe et kolonihavehus for, så hænger det meget sammen med, hvor man ligger på lønskalaen, enten man som dig har en tilsyneladende god løn eller hvis du er kassedame i Fakta. Jeg håber du har forståelse for tanken og alvoren der ligger bag reglerne. Og endnu et eksempel: Baggrunden for vurdering af kolonihaver. Her skal vi tilbage til 60erne hvor der også var et alvorligt pres på kolonihaverne her i hovedstadsregionen blandt andet fordi mange kolonihaver i København var blevet opsagt eller nedlagt i forbindelse med nyt bolig byggeri. Det var i samme periode at staten købte jord og byggemodnede kolonihaver i Ballerup, Brøndby og Glostrup kommune for at skaffe til de mange kolonister der havde mistet deres kolonihave på grund af nedlæggelserne. Også på det tidspunkt var der folk der så muligheden for, at tjene nogle hurtigere penge fordi kolonihaverne var blevet en mangelvare. Side 2 af 7

3 3 Fra politisk side blev der fra både kommunalpolitikere men også landspolitikere advaret mod den tendens. Kolonihaverne ligger typisk på jord der er lejet af en kommune, til en ofte meget favorabel pris. Dette indebærer at man i hovedstadsregionen tager skridt til de første vurderingsregler i midten af 60erne.. Senere blev der afholdt et stort anlagt møde på Hotel Sheraton i København i dagene november Baggrunden for mødet var at Planstyrelsen under Miljøministeriet var kommet med en rapport under titlen, KOLONIHAVER I DANMARK og heri blev der sat fokus på kolonihaver over hele landet. I mødet deltog Landbrugsministeriet og Planstyrelsen og så var der borgmestre fra København, Aalborg, Århus og Odense kommuner herudover deltog mange andre. På mødet var der mange tanker fremme om kolonihavernes fremtid; men én af de ting der gik igennem som en rød tråd var, at der fra myndighedernes side blev givet ret kraftigt udtryk, for at der skulle foretages en effektiv kontrol af salgspriserne, for at undgå spekulation i strid med det almennyttige formål. Der blev sagt, at Kolonihaveforbundet for Danmark burde udarbejde landsdækkende vurderingsregler, som skulle praktiseres af kredsene og de enkelte foreninger. Det var jo et vink med en vognstang, Kolonihaveforbundet for Danmark ikke kunne side overhørig. Kolonihaveforbundet for Danmark, havde også været så meget på forkant med udviklingen, at man allerede på kongressen i maj 1979, for at imødegå kritikken havde optaget følgende i forbundsvedtægten: At modvirke enhver form for kapitalvinding i forbindelse med medlemmers afhændelse af haverne gennem udarbejdelse af retningslinier på landsbasis for kredsenes fastsættelse af bestemmelser gældende for sådanne haveafhændelser. Herefter blev der nedsat et udvalg under hovedbestyrelsen der kom med et forslag til vurderingsregler der gjaldt for hele landet, og de blev vedtaget af kongressen i 1982 Side 3 af 7

4 4 Da der tilsyneladende kunne være tvivl om fremgangsmåden reglerne var vedtaget på, fik de en fornyet behandling på kongressen i 1988, hvor så regelsættet blev endelige vedtaget. På kongressen i 2003 besluttede man, at det var tid til en gennemgang af regelsættet, og det blev lagt i hænderne på hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget skulle komme med et udspil som hovedbestyrelsen skulle tage stilling til, og det er nu sket. Hovedbestyrelsen har vedtaget det nye regelsæt og besluttet at regelsættet træder i kraft fra den, 1. juni Som det kan ses, er det ikke noget nyt at kolonihaverne skulle vurderes. Det har været en del af kolonihavernes liv her i hovedstadsregionen helt tilbage til 60erne og på landsplan fra 80erne. Når vi ønsker at afstå vores kolonihave er situationen ikke helt lig den en sommerhusejer befinder sig i, når han eller hun ønsker at sælge sit sommerhus. For sommerhusejeres vedkommende er markedet frit, hvilket vil sig, at priserne kommer til at ligge der, hvor sælger og køber mødes, det vil sige opnår enighed. Samme syn kan vi ikke anlægge, når det drejer sig om kolonihaver, og hvorfor nu ikke er der nok nogle der tænker eller ønsker? For det første har de fleste af os ikke en selvstændig matrikuleret grund at kunne sælge. For det andet er det et kollektive havesamfund der er blevet til i kraft af støttede lejer fra stat eller kommune, og man kan nu en gang ikke blæse og have mel i munden på samme tid. Jeg har ved tidligere lejligheder sagt, at den største trussel mod kolonihavebevægelsen i dag det er kolonisterne selv. Hvis de ikke tager det alvorligt, så vil der ske nogle gevaldige prisstigninger på den jord vi lejer, fordi udlejer er meget opmærksom på hvad der sker på området. I det øjeblik udlejerne, typisk kommuner, sætter lejen op til markedsleje, så har husene slet ikke den værdi som du giver udtryk for. Vil vi bevare de goder vi har, og bevare dem til dem der følger efter os, må vi gøre os helt klart, hvad vi har med at gøre, og handle derefter, - kort sagt lægge bånd på spekulationstendenserne efterhånden som vi støder på dem. Side 4 af 7

5 5 Og her er det såvel dig, som mig der skal gribe ind, hvis et medlem ikke til fulde forstår den tanke der ligger bag det hele. Går vi helt ind til sagens kerne, er situationen den, at du lejer en tom kolonihave, som du så med større eller mindre held, har udfoldet dine gartneriske kunnen på, med opbygning af et haveanlæg, og en bebyggelse, som opfylder de forskrifter der er i lejeaftalen, eller den deklaration, eller lokalplan der er lagt på området. Hvis du så vil af med kolonihaven, betyder det reelt at du frasiger dig retten til fortsat at bruge haven, og herefter opstår spørgsmålet om hvad der skal ske med de ting der er i haven i form af beplantning og bebyggelse du har placeret på havelodden. Der er tilsyneladende to muligheder! a. Du kan fjerne, hvad du har stående eller liggende på den lejede havelod. b. Eller du kan forsøge, at afsætte havens beplantning og bebyggelse til den der ønsker at indtræde i lejemålet efter dig. Ud fra de gældende regler, her under vurdering af kolonihaven før salget. Lov om kolonihaver Kapitel 1 Formål 1. Loven skal sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Vi skal samtidig på det kraftigste understrege, at vore bestyrelser ude i medlemsforeningerne, skal påse at reglerne overholdes. Det fremgår af almindelig foreningsret, af Forbundets vedtægt og Forbundets standardvedtægt. Vi oplever desværre ofte i denne tid, at bestyrelserne vælger enten at direkte medvirke til overtrædelse af reglerne, eller vælger at vende det blinde øje til. Forbundet er bekendt med, at der allerede nu verserer sager imod bestyrelserne i overpris sager. Vi står uforstående overfor, at en bestyrelse helt bevidst kan bringe et kommende medlem i den situation, at det nye medlem står i risiko for at miste måske op til kr ,- eller mere, for at det udtrædende medlem på ulovlig vis score kassen Bestyrelserne skal samtidig gøre sig klart, at en eventuel bestyrelsesansvarsforsikring ikke vil dække de penge som bestyrelsen bliver dømt til at betale til den snydte køber, da bestyrelsen har handlet imod de regler som den er bekendt med, eller som den burde være bekendt med. Vi finder det helt og aldeles ansvarsløst. Side 5 af 7

6 6 Forbundet sidder i et udvalg under Miljøministeriet, hvor det for en uge siden, fra et af de ministerielle embedsfolk blev udtrykt helt klart, hvis vi ikke kommer dette problem til livs, findes der om 20 år ikke kolonihaver i Danmark som vi kender dem i dag. Så bliver det på rene markedsvilkår, også for så vidt angår lejestørrelser, ejendomsskatter etc., altså sommerhuskolonier. Er det det vi ønsker?? II Vi har nu haft vores meget favorable tilbud om tegning af 3 forsikringer i Codan i et år. Det drejer sig om Erhvervsansvarsforsikring, Bestyrelsesansvarsforsikring og underslæbsforsikring. Kun ca. 190 ud af vore ca. 410 foreninger og 34 kredse har tegnet disse forsikringer. Nogle påstår de kan tegne dem billigere i andre forsikringsselskaber, men det vil vi se dokumenteret før vi tror det. Det er et fantastisk billigt tilbud, som kun er så godt som tilfældet er, fordi Codan ser en mulighed i, at komme i kontakt med ca potentielle forsikringskunder. Vi skal derfor endnu engang opfordre alle til at få tegnet disse forsikringer, og vedlægger til orientering kopi af tilmeldingsblanket, kopi af artikel i Havebladet vedrørende bestyrelsesansvar og kopi af tidligere oplysningsbrev af fra Forbundet. Prisen for år 2005 er kr ,00 i årlig præmie. Bemærk også, at Underslæbsforsikringen er på kr ,- pr skade, men ingen selvrisiko. Det mener Forbundet er en forbedring i forhold til den oprindelige aftale. Kontakt Forbundskontoret, og vi sender en original tilmelding frem til jer. III Et andet spørgsmål vi tit bliver stillet, er hvordan bestyrelser skal forholde sig i lånesager. Vi vedlægger til orientering advokat Eivind Krammes skrivelser af 8.oktober 2004 og 22.november. Forbundet er meget enigt i adv. Krammes betragtninger. Det er heldigvis meget oppe i tiden, at vi skal kunne hjælpe vore medborgere akut. IV. Vi vedlægger et tilbud om førstehjælpskursus fra ASF-Dansk Folkehjælp, og opfordrer alle vore medlemsforeninger til at gøre brug af tilbudet. Det sker ved direkte kontakt til ASF- Dansk Folkehjælp, og altså IKKE via Forbundskontoret. Post Danmark har som bekendt lavet nogle helt nye udsendelsesprodukter. Det bevirker blandt andet, at når man i adresser plejer at skrive 1. th., skal der fremover skrives 01 th Nedenfor er reglerne angivet. V. Side 6 af 7

7 7 Etage Etage bør være 'kl', 'mz', 'st', '01', '02', '03',...'99' Placering Placering bør være 'tv " 'th " 'mf " '0001', '0002', '0003',... '9999'. De officielle regler for navngivning af. lejligheder på en etage er følgende: Hvis der kun er en lejlighed på etagen anvendes placering ikke. Hvis der er 2 lejligheder anvendes placeringerne 'tv' og 'th'. Hvis der er 3 lejligheder anvendes placeringerne 'tv' 'mf og 'th'. Hvis der er mere end 3 lejligheder på etagen nummereres lejlighederne fra venstre. Dvs. ved 4 lejligheder: tv=oool, mftv=0002, mfth=0003 og th=0004. VII Endelig skal vi oplyse om, at vi ved fakturering af varekøb etc. ikke kan fakturere på beløb under kr. 15,00 uanset pris. Vi håber det trods alt bliver en god sommer ude i haverne, og beder om, at der vises hensyn til hele formålet med vore dejlige haver, nemlig at vi ikke glemmer vort værdigrundlag, at vi skal tilgodese også de mindre stærke. Ivan Larsen/Mads Kofod Side 7 af 7

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende.

København den 20. marts 2013. Revisor Mogens Drejer Lindeengen 22 2740 Skovlunde. Til venlig viderebringelse til rette vedkommende. På forsiden har bestyrelsen valgt at offentliggøre en ret ubehagelig kommunikation, som den har med den gamle bestyrelse. Den gamle bestyrelse beskyldes for mangt og meget. Brevet beskylder ikke nogen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 4 NOVEMBER 2005 Vi lejere TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE www. lejerneslo.dk LEDER Af Klaus

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013

LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 LEJERE PÅ AMAGER NR. 69 Vinter 2013 Privat udlejning MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Højesteret: Udlejer har pligt til at vedligeholde varmeanlægget En gang imellem kan en tabt sag for lejerne medføre

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere