Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare stofmisbrugsproblemer eller mindske følgerne af et stofmisbrug. Der tilbydes vejledning og information til pårørende til misbrugere, samarbejdspartner og virksomheder der ønsker, at hjælpe borgere til, at klare deres alkohol- eller stofmisbrug. Der tilbydes social behandling til borgere med stofmisbrug. Desuden tilbydes behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere og behandling til alkoholmisbrugere. Medicinsk stofmisbrugsbehandling sker med hjemmel i sundhedslovens 142 og er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard, men beskrives nærmere i følgende vejledninger: - Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler nr af 10. juni Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008 Den medicinske behandling er en integreret del af kommunens samlede behandlingstilbud for stofmisbrugere. Det er Rådgivningscentret der har ansvar for, at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats, og sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne psykiske indsats og indsatsen mod de sociale problemer, stofmisbrugeren i øvrigt måtte have. Social behandling til borgere med stofmisbrug Opgaveløsningen i forhold til den enkelte borger tilrettelægges som et forløb, der tager højde for den enkeltes problemstilling. Her arbejdes med følgende tilbudstyper: 1

2 Forebyggende: Opsøgende arbejde Virksomhedsrådgivning Konkret behandlingstilbud: Forsamtale, udredning/screening Ambulant behandling Ungetilbud Dagbehandling Døgnbehandlingstilbud Efterbehandling: Efterbehandling, efterværn Henvisning til selvhjælpegrupper Pårørendetilbud Behandlingsindsatsen er en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, som består af strukturerede og målrettede psykiske og sociale indsatser. Behandlingsopgaverne tilbydes fra professionelle inden for det sociale, psykologiske og sundhedsfaglige felt. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og dennes pårørende, hvis borgeren ønsker og giver accept til dette. Målet med behandlingen er at understøtte borgeren i at reducere eller ophøre med sit brug af illegale rusmidler og/eller mindske de psykosociale skader af misbruget. 2. Målgruppen for tilbuddene Det er borgere der er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere illegale rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for borgeren og/eller nærtstående samt samfundet. Illegale rusmidler er forstået som enhver uautoriseret brug af psykoaktive stoffer. Der tilbydes en særlig indsats for unge under 25 år, gravide misbrugere, forældre med børn i hjemmet, borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, eller borgere med risiko for at miste arbejdet. 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de Med udgangspunkt i visionen om, at Ringsted vil være en Omsorgskommune er der udarbejdet en politik for voksne med særlige sociale behov. Denne politik sætter Sammenhæng og dialog, Borgernes behov og 2

3 værdier og normer som indsatsen bygger på Faglig viden, Forløbsorientering og Civilsamfundsinddragelse som fem selvstændige pejlemærker over for hinanden. Det gælder, om at bringe alle fem pejlemærker i spil, for at skabe grundlag for, at målet om oplevelse af kvalitet i hverdagen kan nås. Med udgangspunkt i disse overordnede mål og værdier knytter der sig til stofmisbrugsbehandling følgende mål: Afklaring og motivation, der har et mål om, at bevidstgøre borgeren om egen situation, yde rådgivning og i et samarbejde udarbejde en behandlingsplan. Behandlingsplanen med faglig begrundelse for det visiterede, beskriver det konkrete indhold i behandlingen, med indsatser der er målbare, accepterede, realistiske og tidsbegrænsede. Udvikling, der har det mål at skabe bedre livskvalitet hos borgeren, f.eks. udvide handlemuligheder, deltage i samfundslivet og opnå størst mulig uafhængighed fra offentlig forsørgelse, herunder en livsførelse med ædruelighed/stoffrihed. Der arbejdes med behandlingsmål om ophør eller reduktion. Ophør er at bringe et misbrug til ophør, herunder også en eventuel substitutionsbehandling og/eller medikamentel tilbagefaldsbehandling, eller med mål om reduktion, der er at reducere misbrug af rusmidler. Stabilisering, der har det mål, at sikre stabilitet af stoffrihed (ophør med forbrug af et hvilket som helst psykoaktivt stof) eller sikre misbrugsfrihed (forbrug af rusmidler, der ikke forringer det sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau) med målet om at bevare eller styrke borgerens funktionsniveau ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Skadesreduktion, der har det mål at øge livskvaliteten ved at mindske omfanget af sidemisbrug og kriminalitet, samt begrænse den negative påvirkning i nærmiljøet. 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en Rådgivningscentret har ansvar for behandlingen af borgere med stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Det er organisatorisk en afdeling af Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien er en enhed under Ringsted Kommunens Socialcenter. Unge under 25 år, der har problemer med rusmidler, kan henvende sig til tilbuddet Ungeliv. Ved behov for medicinsk behandling vil dette være i 3

4 beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes samarbejde med Rådgivningscentret. Borgere der har et misbrug og er over 25 år kan rette henvendelse til Rådgivningscentret og søge om rådgivning og stofmisbrugsbehandling. Efter aftale med Sorø Kommune gælder dette også for Sorø borgere. Rådgivningscentret er overordnet ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet og det skal fremgå af den individuelle behandlingsplan. I Rådgivningscentret tilbydes ambulantbehandling i form af individuelle samtaler og/eller par- eller gruppebehandling. Rådgivningscentret har tilknyttet læge til stofmisbrugsbehandling, jfr. sundhedslovens 142. Herunder substitutionsbehandling, som er lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler, der tilbydes som led i en stabilisering af et misbrug eller som skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling, samt ambulant afrusning. Ved behov for mere intensiv behandling og overvejelser om stoffrihed og ædruelighed henvises der via Rådgivningscentret til dagbehandling. Dagbehandling tilbydes i form af gruppebehandling og/eller individuel behandling, herunder forberedelse til døgnbehandlingstilbud. Til dagbehandlingen er der tilknyttet efterbehandling og efterværnstilbud til borgere der har opnået stoffrihed og ædruelighed. Her støttes den enkelte via frivillige, bl.a. i at skabe kontakt til selvhjælpsgrupper. Ved særligt behov, der ikke kan dækkes via ambulant- eller dagbehandling, kan der henvises til døgnbehandling. Døgnbehandling i forbindelse med stofmisbrug, tilbydes i kortere perioder (op til 6 mdr.) på relevante private bosteder udenfor kommunen. Det forudsættes at den individuelle tilrettelagte behandlingsplan er omdrejningspunktet for indsatsen, og der er løbende dialog mellem borger, behandlingssted og Rådgivningscentret for, at sikre kvaliteten i 4

5 indsatsen. Her henvises til kvalitetsstandarden for midlertidige ophold i botilbud, jfr. servicelovens 107 stk. 2 nr. 2, hvor det fremgår under målgruppe beskrivelsen, at dette omhandler døgnbehandling til stofmisbrugere. Efter døgnbehandling udsluses til støtte i dagbehandlingens efterbehandling, for at skabe struktur i hverdagen, samt som støtte til at bevarer stoffriheden. Efterbehandling varierer fra ½ - 1 år, afhængigt af den enkeltes behov og bliver efterfulgt med tilbud om tilknytning til efterværnsgruppen og selvhjælpsgrupperne. Ved tilbagefaldsbehandling tilbydes behandling der bygger på den viden, borgeren har fået i tidligere behandlingsforløb. Pårørende kan tilbydes rådgivning i form af individuelle samtaler og/eller henvisning til pårørendegrupper. Det kan udmøntes som samtaler med Rådgivningscentrets psykolog eller som familiebehandling. Desuden rådgives forældre med mistanke om barns misbrug. Specielt i forhold til børn af forældre med stofmisbrug er der særlig fokus i den helhedsorienterede sagsbehandling, herunder dialog med borger og netværk. 5. Visitationsproceduren Der foretages visitation og behandling på baggrund af den samlede individuelle sundheds- og socialfaglige behandlingsplan. Rådgivningscentret har tilknyttet læge, der har ansvar for den medicinske behandling og det indgår i den samlede plan. Behandlingsplanen er en nedskrevet, individuel plan for et udrednings- og/eller behandlingsforløb, som løbende justeres på baggrund af udredning, undersøgelsesresultater og vurdering af behandlingens effekt. Behandlingsplanen udformes og justeres i samarbejde med borgeren, når hensynet taler for det. 5

6 Borgerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt. Rådgivningscentret har ansvar for tilrettelæggelsen og sammenhængen mellem de sociale - og de sundhedsfaglige behandlingstiltag overfor den enkelte borger. Den sociale behandling koordineres, når det er relevant i et samarbejde med praktiserende læge, sygehus, socialpsykiatrien, arbejdsmarkedscentret m.fl. Bevilling af dag- og døgntilbud foregår i visitationsudvalget for misbrugsområdet, der er sammensat af ledelsen fra Rådgivningsenheden og repræsentanter fra Myndighedsenheden. Indenfor de 2 første måneder af behandlingen tilbyder Rådgivningscentret også en handleplan efter servicelovens 141, for den samlede indsats borgeren tilbydes i kommunen. Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser, samt på det mindst indgribende niveau for borgeren og så vidt muligt i nærmiljøet. 6. Behandlings-g aranti. 7. Muligheden for frit valg. Stofmisbrugsbehandlingen iværksættes indenfor 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til Rådgivningscentret. Borgeren har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det der tilbydes af kommunen. Det frie valg er begrænset i det omfang, at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det der er tilbudt, og det skal stadig være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som står beskrevet i behandlingsplanen. Det frie valg kan desuden være begrænset, hvor forhold hos borgeren gør sig gældende, f.eks. særlige psykiske forhold. Rådgivningscentret stiller sig til rådighed for, at være borgeren behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til muligheden 6

7 for det frie valg. Borgere fra andre kommuner, der er visiteret af deres kommune til behandling, kan søge om at modtage behandling fra Rådgivningscentret. 8. Opfølgning på borgerens behandlings-pl an. I den enkelte borgers behandlingsplan fremgår det, hvornår der følges op. Opfølgningen fastsættes efter en konkret og individuel vurdering. Rådgivningscentret gennemfører evaluering og opdatering af behandlingsplanen efter behov og senest efter 6 måneder. Dette gøres via samtale i Rådgivningscentret, eller på behandlingsstedet. Ved døgnbehandling følges op i et sådant omfang, at der sikres en glidende overgang fra døgnophold til efterbehandling i kommunalt regi. Under behandlingen afholdes statusmøde mellem Rådgivningscentret og borger for justering af behandlingsplanen. Samtidig tilbydes i samarbejde med borgeren tilretning af handleplanen efter servicelovens 141, med henblik på efterbehandlingsforløb og fokus på, at sikre et realistisk rehabiliteringsforløb. Dette sker i samarbejde med relevante parter, f.eks. myndighedsenheden, arbejdsmarkedscentret, distriktspsykiatrien, kriminalforsorgen. For de borgere der har afsluttet et behandlingsforløb er opfølgningssamtalen senest efter 1 mdr. og igen efter 6 mdr., og skal bl.a. forebygge tilbagefald. 9. Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner For at optimerer behandlingsforløbet, med henblik på stoffrihed eller reduktion af misbrugsproblemer, tilbydes der en tæt opfølgning og koordinering i hele forløbet, dels ved samtaler og dialog, dels med tilretning af behandlingsplan, og den helhedsorienterede indsats der fremgår af handleplanen efter servicelovens 141. Det er individuelt tilrettelagt og der tages udgangspunkt i borgerens situation. Der er særlig opmærksomhed i efterbehandlingsforløbet og efterværnet. 7

8 10. Hvordan bruger-inddrag elsen sikres 11. Reglerne for betaling for kost og logi m.v. 12. Information om sagsbehand-li ng og klageadgang Primær kontaktperson i Rådgivningscentret er i tæt dialog med borgeren i hele behandlingsforløbet. Borgerens ønsker og behov indgår i vurderingen af tilbud. Borgere med stofmisbrugsproblemer inddrages i tilrettelæggelse af indsatsen via møder på Rådgivningscentret og månedlige husmøder i dagbehandlingen. I dagbehandlingen orienteres om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug, behandlingskoncepter, aktivitetsplaner m.m.. Behandlingen af stofmisbrug er gratis for borgeren. Ved døgnbehandling betaler borgeren for kost og ikke behandlingskrævende medicin. Har borgeren ikke bolig, betales også for logi. Fastsættelse af logi betalingen vil være ud fra borgerens aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtigelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan betale forskellige beløb for ophold, selvom de er i samme situation. Der sigtes på at borgerens økonomiske forsørgelse ikke hindre behandling eller er årsag til afbrydelse af behandlingen. Sagsbehandling: Ved borgers henvendelse med ønske om behandling, foretages udredning og vurdering fra Rådgivningsenheden med henblik på en socialfaglig behandling. Ved påbegyndelse af udredning sikres indhentning af de fornødne oplysninger. Der indhentes borgerens samtykke til at indhente relevante oplysninger hos f.eks. egen læge eller tidligere behandlingstilbud. I samarbejde med borgeren udarbejdes en social- og misbrugsanamnese. Familieperspektivet er en del af udredningssystematikken. Ved alle udredninger undersøges systematisk, hvem i netværk eller familie, der kan hjælpe den behandlingssøgende borger eller om 8

9 der er nogen i familien der har behov for støtte. Klageadgang: Rådgivningscentret er forpligtiget til at oplyse borger om klagemuligheder og vejlede om hvordan der klages, herunder hjælpe med udformning af klagen. Der kan klages over afgørelser om afslag på behandling og manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Borgeren skal indgive klagen til Rådgivningsenheden senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Rådgivningsenheden genvurderer afgørelsen og hvis borgeren ikke får helt eller delvist medhold i klagen, skal Rådgivningscentret sende klagen videre til Ankestyrelsens afgørelse og samtidig orienterer borger om dette. 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetence u dvikling. 14. Monitorering af indsatsen og måltal Den tværfaglige personalegruppe består af socialpædagoger, socialrådgiver, psykologer, alkologer, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, psykiater, læger, børne- og ungdomspsykiater og børne- og ungdomspsykolog. Personalegruppen arbejder i teams i forhold til ungetilbud, ambulant- og dagbehandling samt sundhedsydelser. Alle behandlere har eller får videre- og efteruddannelse, der sikrer dem relevante kompetencer med henblik på misbrugsbehandling. Behandlingen baserer sig på en systemisk metode, der understøtter den kognitive behandling. Der ydes ekstern supervision. Ringsted Kommunen anvender systematisk indberetninger til de nationale IT-systemer, desuden anvendes nationale værktøjer til udredning samt kvalitativ evaluering via ekstern konsulent. Efter gældende lovgivning fortages indberetninger til Sundheds- og Servicestyrelsen. 9

10 For de borgere der har afsluttet et behandlingsforløb (færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud eller hospital, udskrevet med anden årsag) er opfølgningssamtalen senest efter 1 måned og igen efter 6 måneder. Rådgivningscenteret har løbende og systematisk overvågning af aktiviteter og resultater på stofmisbrugsområdet. F.eks. monitoreres antal indskrevne, alder, køn behandlingslængde, gennemførelse, gengangere. Det er målet i 2015, at: 41 % af stofmisbrugerne, efter afsluttet behandling, er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. 35 % af stofmisbrugerne, der efter behandling har et tilbagefald, er tilbage i behandling inden for fire måneder. Formålet med denne monitorering er bl.a. at opnå en konkret og detaljeret information og viden om indsatsen, og herigennem at afdække, hvad der virker, og hvor der skal justeres. Forholdene for stofmisbrugeren s eventuelle hjemmeboende børn under 18 år I alle sager udredes systematisk for familieforholdende. Ved børn under 18 år inddrages Børne- og Ungeenheden, herunder sundhedsplejersken. Der samarbejdes med Familieambulatorium ved Næstved Sygehus. Hvis en medarbejder får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung under 18 udsættes for omsorgssvigt underrettes der om dette via mail til Her vil den blive læst indenfor 24 timer og vurderet af en socialfaglig medarbejder, i forhold til det videre forløb. I det opsøgende arbejde er der et særligt fokus på børn i udsatte familier. Fremtidig indsats på stofmisbrugs-be handlingsom-råd Der samarbejdes i Region Sjælland om etablering af en styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede et tværsektorielt projekt. Desuden udvikles der aktuelt samarbejdsmodeller (vagtlæge, erhvervsvirksomheder) for, at nå tidligere ud til borgere, der er i færd med at udvikle eller erkende et 10

11 et behandlingskrævende stofmisbrug. Der arbejdes med implementering af indsatsplaner for dobbeltdiagnosticerede. Der arbejdes med implementering af anbefalinger for området og de kommende nationale standards for området. Der uddannes bevægelsesambassadør for at fremme den sundhedsfaglige fokus. Kommunens opfølgning på kvaliteten: Rådgivningsenheden udfører det personrettede tilsyn med, om misbrugsbehandlingen til den enkelte borger er efter det bevilgede og opfylder sit formål, jfr. servicelovens 148 Socialtilsyn Øst har driftsorienteret tilsyn med misbrugsbehandlingen i Ringsted Kommune, jfr. lov om socialtilsyn 4. (Socialtilsynet har driftsorienteret tilsyn med døgnbehandlings tilbud, jfr. lov om socialtilsyn 4.) Godkendt den xx.xx.2014 af Ringsted Byråd 11

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere