Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare stofmisbrugsproblemer eller mindske følgerne af et stofmisbrug. Der tilbydes vejledning og information til pårørende til misbrugere, samarbejdspartner og virksomheder der ønsker, at hjælpe borgere til, at klare deres alkohol- eller stofmisbrug. Der tilbydes social behandling til borgere med stofmisbrug. Desuden tilbydes behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere og behandling til alkoholmisbrugere. Medicinsk stofmisbrugsbehandling sker med hjemmel i sundhedslovens 142 og er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard, men beskrives nærmere i følgende vejledninger: - Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler nr af 10. juni Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008 Den medicinske behandling er en integreret del af kommunens samlede behandlingstilbud for stofmisbrugere. Det er Rådgivningscentret der har ansvar for, at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats, og sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne psykiske indsats og indsatsen mod de sociale problemer, stofmisbrugeren i øvrigt måtte have. Social behandling til borgere med stofmisbrug Opgaveløsningen i forhold til den enkelte borger tilrettelægges som et forløb, der tager højde for den enkeltes problemstilling. Her arbejdes med følgende tilbudstyper: 1

2 Forebyggende: Opsøgende arbejde Virksomhedsrådgivning Konkret behandlingstilbud: Forsamtale, udredning/screening Ambulant behandling Ungetilbud Dagbehandling Døgnbehandlingstilbud Efterbehandling: Efterbehandling, efterværn Henvisning til selvhjælpegrupper Pårørendetilbud Behandlingsindsatsen er en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, som består af strukturerede og målrettede psykiske og sociale indsatser. Behandlingsopgaverne tilbydes fra professionelle inden for det sociale, psykologiske og sundhedsfaglige felt. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og dennes pårørende, hvis borgeren ønsker og giver accept til dette. Målet med behandlingen er at understøtte borgeren i at reducere eller ophøre med sit brug af illegale rusmidler og/eller mindske de psykosociale skader af misbruget. 2. Målgruppen for tilbuddene Det er borgere der er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere illegale rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for borgeren og/eller nærtstående samt samfundet. Illegale rusmidler er forstået som enhver uautoriseret brug af psykoaktive stoffer. Der tilbydes en særlig indsats for unge under 25 år, gravide misbrugere, forældre med børn i hjemmet, borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, eller borgere med risiko for at miste arbejdet. 3. Det overordnede mål for indsatsen, herunder de Med udgangspunkt i visionen om, at Ringsted vil være en Omsorgskommune er der udarbejdet en politik for voksne med særlige sociale behov. Denne politik sætter Sammenhæng og dialog, Borgernes behov og 2

3 værdier og normer som indsatsen bygger på Faglig viden, Forløbsorientering og Civilsamfundsinddragelse som fem selvstændige pejlemærker over for hinanden. Det gælder, om at bringe alle fem pejlemærker i spil, for at skabe grundlag for, at målet om oplevelse af kvalitet i hverdagen kan nås. Med udgangspunkt i disse overordnede mål og værdier knytter der sig til stofmisbrugsbehandling følgende mål: Afklaring og motivation, der har et mål om, at bevidstgøre borgeren om egen situation, yde rådgivning og i et samarbejde udarbejde en behandlingsplan. Behandlingsplanen med faglig begrundelse for det visiterede, beskriver det konkrete indhold i behandlingen, med indsatser der er målbare, accepterede, realistiske og tidsbegrænsede. Udvikling, der har det mål at skabe bedre livskvalitet hos borgeren, f.eks. udvide handlemuligheder, deltage i samfundslivet og opnå størst mulig uafhængighed fra offentlig forsørgelse, herunder en livsførelse med ædruelighed/stoffrihed. Der arbejdes med behandlingsmål om ophør eller reduktion. Ophør er at bringe et misbrug til ophør, herunder også en eventuel substitutionsbehandling og/eller medikamentel tilbagefaldsbehandling, eller med mål om reduktion, der er at reducere misbrug af rusmidler. Stabilisering, der har det mål, at sikre stabilitet af stoffrihed (ophør med forbrug af et hvilket som helst psykoaktivt stof) eller sikre misbrugsfrihed (forbrug af rusmidler, der ikke forringer det sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau) med målet om at bevare eller styrke borgerens funktionsniveau ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Skadesreduktion, der har det mål at øge livskvaliteten ved at mindske omfanget af sidemisbrug og kriminalitet, samt begrænse den negative påvirkning i nærmiljøet. 4. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en Rådgivningscentret har ansvar for behandlingen af borgere med stofmisbrug eller alkoholmisbrug. Det er organisatorisk en afdeling af Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien er en enhed under Ringsted Kommunens Socialcenter. Unge under 25 år, der har problemer med rusmidler, kan henvende sig til tilbuddet Ungeliv. Ved behov for medicinsk behandling vil dette være i 3

4 beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes samarbejde med Rådgivningscentret. Borgere der har et misbrug og er over 25 år kan rette henvendelse til Rådgivningscentret og søge om rådgivning og stofmisbrugsbehandling. Efter aftale med Sorø Kommune gælder dette også for Sorø borgere. Rådgivningscentret er overordnet ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet og det skal fremgå af den individuelle behandlingsplan. I Rådgivningscentret tilbydes ambulantbehandling i form af individuelle samtaler og/eller par- eller gruppebehandling. Rådgivningscentret har tilknyttet læge til stofmisbrugsbehandling, jfr. sundhedslovens 142. Herunder substitutionsbehandling, som er lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler, der tilbydes som led i en stabilisering af et misbrug eller som skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling, samt ambulant afrusning. Ved behov for mere intensiv behandling og overvejelser om stoffrihed og ædruelighed henvises der via Rådgivningscentret til dagbehandling. Dagbehandling tilbydes i form af gruppebehandling og/eller individuel behandling, herunder forberedelse til døgnbehandlingstilbud. Til dagbehandlingen er der tilknyttet efterbehandling og efterværnstilbud til borgere der har opnået stoffrihed og ædruelighed. Her støttes den enkelte via frivillige, bl.a. i at skabe kontakt til selvhjælpsgrupper. Ved særligt behov, der ikke kan dækkes via ambulant- eller dagbehandling, kan der henvises til døgnbehandling. Døgnbehandling i forbindelse med stofmisbrug, tilbydes i kortere perioder (op til 6 mdr.) på relevante private bosteder udenfor kommunen. Det forudsættes at den individuelle tilrettelagte behandlingsplan er omdrejningspunktet for indsatsen, og der er løbende dialog mellem borger, behandlingssted og Rådgivningscentret for, at sikre kvaliteten i 4

5 indsatsen. Her henvises til kvalitetsstandarden for midlertidige ophold i botilbud, jfr. servicelovens 107 stk. 2 nr. 2, hvor det fremgår under målgruppe beskrivelsen, at dette omhandler døgnbehandling til stofmisbrugere. Efter døgnbehandling udsluses til støtte i dagbehandlingens efterbehandling, for at skabe struktur i hverdagen, samt som støtte til at bevarer stoffriheden. Efterbehandling varierer fra ½ - 1 år, afhængigt af den enkeltes behov og bliver efterfulgt med tilbud om tilknytning til efterværnsgruppen og selvhjælpsgrupperne. Ved tilbagefaldsbehandling tilbydes behandling der bygger på den viden, borgeren har fået i tidligere behandlingsforløb. Pårørende kan tilbydes rådgivning i form af individuelle samtaler og/eller henvisning til pårørendegrupper. Det kan udmøntes som samtaler med Rådgivningscentrets psykolog eller som familiebehandling. Desuden rådgives forældre med mistanke om barns misbrug. Specielt i forhold til børn af forældre med stofmisbrug er der særlig fokus i den helhedsorienterede sagsbehandling, herunder dialog med borger og netværk. 5. Visitationsproceduren Der foretages visitation og behandling på baggrund af den samlede individuelle sundheds- og socialfaglige behandlingsplan. Rådgivningscentret har tilknyttet læge, der har ansvar for den medicinske behandling og det indgår i den samlede plan. Behandlingsplanen er en nedskrevet, individuel plan for et udrednings- og/eller behandlingsforløb, som løbende justeres på baggrund af udredning, undersøgelsesresultater og vurdering af behandlingens effekt. Behandlingsplanen udformes og justeres i samarbejde med borgeren, når hensynet taler for det. 5

6 Borgerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt. Rådgivningscentret har ansvar for tilrettelæggelsen og sammenhængen mellem de sociale - og de sundhedsfaglige behandlingstiltag overfor den enkelte borger. Den sociale behandling koordineres, når det er relevant i et samarbejde med praktiserende læge, sygehus, socialpsykiatrien, arbejdsmarkedscentret m.fl. Bevilling af dag- og døgntilbud foregår i visitationsudvalget for misbrugsområdet, der er sammensat af ledelsen fra Rådgivningsenheden og repræsentanter fra Myndighedsenheden. Indenfor de 2 første måneder af behandlingen tilbyder Rådgivningscentret også en handleplan efter servicelovens 141, for den samlede indsats borgeren tilbydes i kommunen. Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser, samt på det mindst indgribende niveau for borgeren og så vidt muligt i nærmiljøet. 6. Behandlings-g aranti. 7. Muligheden for frit valg. Stofmisbrugsbehandlingen iværksættes indenfor 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til Rådgivningscentret. Borgeren har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det der tilbydes af kommunen. Det frie valg er begrænset i det omfang, at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det der er tilbudt, og det skal stadig være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som står beskrevet i behandlingsplanen. Det frie valg kan desuden være begrænset, hvor forhold hos borgeren gør sig gældende, f.eks. særlige psykiske forhold. Rådgivningscentret stiller sig til rådighed for, at være borgeren behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til muligheden 6

7 for det frie valg. Borgere fra andre kommuner, der er visiteret af deres kommune til behandling, kan søge om at modtage behandling fra Rådgivningscentret. 8. Opfølgning på borgerens behandlings-pl an. I den enkelte borgers behandlingsplan fremgår det, hvornår der følges op. Opfølgningen fastsættes efter en konkret og individuel vurdering. Rådgivningscentret gennemfører evaluering og opdatering af behandlingsplanen efter behov og senest efter 6 måneder. Dette gøres via samtale i Rådgivningscentret, eller på behandlingsstedet. Ved døgnbehandling følges op i et sådant omfang, at der sikres en glidende overgang fra døgnophold til efterbehandling i kommunalt regi. Under behandlingen afholdes statusmøde mellem Rådgivningscentret og borger for justering af behandlingsplanen. Samtidig tilbydes i samarbejde med borgeren tilretning af handleplanen efter servicelovens 141, med henblik på efterbehandlingsforløb og fokus på, at sikre et realistisk rehabiliteringsforløb. Dette sker i samarbejde med relevante parter, f.eks. myndighedsenheden, arbejdsmarkedscentret, distriktspsykiatrien, kriminalforsorgen. For de borgere der har afsluttet et behandlingsforløb er opfølgningssamtalen senest efter 1 mdr. og igen efter 6 mdr., og skal bl.a. forebygge tilbagefald. 9. Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner For at optimerer behandlingsforløbet, med henblik på stoffrihed eller reduktion af misbrugsproblemer, tilbydes der en tæt opfølgning og koordinering i hele forløbet, dels ved samtaler og dialog, dels med tilretning af behandlingsplan, og den helhedsorienterede indsats der fremgår af handleplanen efter servicelovens 141. Det er individuelt tilrettelagt og der tages udgangspunkt i borgerens situation. Der er særlig opmærksomhed i efterbehandlingsforløbet og efterværnet. 7

8 10. Hvordan bruger-inddrag elsen sikres 11. Reglerne for betaling for kost og logi m.v. 12. Information om sagsbehand-li ng og klageadgang Primær kontaktperson i Rådgivningscentret er i tæt dialog med borgeren i hele behandlingsforløbet. Borgerens ønsker og behov indgår i vurderingen af tilbud. Borgere med stofmisbrugsproblemer inddrages i tilrettelæggelse af indsatsen via møder på Rådgivningscentret og månedlige husmøder i dagbehandlingen. I dagbehandlingen orienteres om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug, behandlingskoncepter, aktivitetsplaner m.m.. Behandlingen af stofmisbrug er gratis for borgeren. Ved døgnbehandling betaler borgeren for kost og ikke behandlingskrævende medicin. Har borgeren ikke bolig, betales også for logi. Fastsættelse af logi betalingen vil være ud fra borgerens aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtigelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan betale forskellige beløb for ophold, selvom de er i samme situation. Der sigtes på at borgerens økonomiske forsørgelse ikke hindre behandling eller er årsag til afbrydelse af behandlingen. Sagsbehandling: Ved borgers henvendelse med ønske om behandling, foretages udredning og vurdering fra Rådgivningsenheden med henblik på en socialfaglig behandling. Ved påbegyndelse af udredning sikres indhentning af de fornødne oplysninger. Der indhentes borgerens samtykke til at indhente relevante oplysninger hos f.eks. egen læge eller tidligere behandlingstilbud. I samarbejde med borgeren udarbejdes en social- og misbrugsanamnese. Familieperspektivet er en del af udredningssystematikken. Ved alle udredninger undersøges systematisk, hvem i netværk eller familie, der kan hjælpe den behandlingssøgende borger eller om 8

9 der er nogen i familien der har behov for støtte. Klageadgang: Rådgivningscentret er forpligtiget til at oplyse borger om klagemuligheder og vejlede om hvordan der klages, herunder hjælpe med udformning af klagen. Der kan klages over afgørelser om afslag på behandling og manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Borgeren skal indgive klagen til Rådgivningsenheden senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Rådgivningsenheden genvurderer afgørelsen og hvis borgeren ikke får helt eller delvist medhold i klagen, skal Rådgivningscentret sende klagen videre til Ankestyrelsens afgørelse og samtidig orienterer borger om dette. 13. Personalets faglige kvalifikationer og kompetence u dvikling. 14. Monitorering af indsatsen og måltal Den tværfaglige personalegruppe består af socialpædagoger, socialrådgiver, psykologer, alkologer, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, psykiater, læger, børne- og ungdomspsykiater og børne- og ungdomspsykolog. Personalegruppen arbejder i teams i forhold til ungetilbud, ambulant- og dagbehandling samt sundhedsydelser. Alle behandlere har eller får videre- og efteruddannelse, der sikrer dem relevante kompetencer med henblik på misbrugsbehandling. Behandlingen baserer sig på en systemisk metode, der understøtter den kognitive behandling. Der ydes ekstern supervision. Ringsted Kommunen anvender systematisk indberetninger til de nationale IT-systemer, desuden anvendes nationale værktøjer til udredning samt kvalitativ evaluering via ekstern konsulent. Efter gældende lovgivning fortages indberetninger til Sundheds- og Servicestyrelsen. 9

10 For de borgere der har afsluttet et behandlingsforløb (færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud eller hospital, udskrevet med anden årsag) er opfølgningssamtalen senest efter 1 måned og igen efter 6 måneder. Rådgivningscenteret har løbende og systematisk overvågning af aktiviteter og resultater på stofmisbrugsområdet. F.eks. monitoreres antal indskrevne, alder, køn behandlingslængde, gennemførelse, gengangere. Det er målet i 2015, at: 41 % af stofmisbrugerne, efter afsluttet behandling, er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. 35 % af stofmisbrugerne, der efter behandling har et tilbagefald, er tilbage i behandling inden for fire måneder. Formålet med denne monitorering er bl.a. at opnå en konkret og detaljeret information og viden om indsatsen, og herigennem at afdække, hvad der virker, og hvor der skal justeres. Forholdene for stofmisbrugeren s eventuelle hjemmeboende børn under 18 år I alle sager udredes systematisk for familieforholdende. Ved børn under 18 år inddrages Børne- og Ungeenheden, herunder sundhedsplejersken. Der samarbejdes med Familieambulatorium ved Næstved Sygehus. Hvis en medarbejder får kendskab til eller grund til at antage at et barn eller en ung under 18 udsættes for omsorgssvigt underrettes der om dette via mail til Her vil den blive læst indenfor 24 timer og vurderet af en socialfaglig medarbejder, i forhold til det videre forløb. I det opsøgende arbejde er der et særligt fokus på børn i udsatte familier. Fremtidig indsats på stofmisbrugs-be handlingsom-råd Der samarbejdes i Region Sjælland om etablering af en styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede et tværsektorielt projekt. Desuden udvikles der aktuelt samarbejdsmodeller (vagtlæge, erhvervsvirksomheder) for, at nå tidligere ud til borgere, der er i færd med at udvikle eller erkende et 10

11 et behandlingskrævende stofmisbrug. Der arbejdes med implementering af indsatsplaner for dobbeltdiagnosticerede. Der arbejdes med implementering af anbefalinger for området og de kommende nationale standards for området. Der uddannes bevægelsesambassadør for at fremme den sundhedsfaglige fokus. Kommunens opfølgning på kvaliteten: Rådgivningsenheden udfører det personrettede tilsyn med, om misbrugsbehandlingen til den enkelte borger er efter det bevilgede og opfylder sit formål, jfr. servicelovens 148 Socialtilsyn Øst har driftsorienteret tilsyn med misbrugsbehandlingen i Ringsted Kommune, jfr. lov om socialtilsyn 4. (Socialtilsynet har driftsorienteret tilsyn med døgnbehandlings tilbud, jfr. lov om socialtilsyn 4.) Godkendt den xx.xx.2014 af Ringsted Byråd 11

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere