Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader, dit misbrug giver dig. Hvem kan få hjælp? Du kan få hjælp til behandling, hvis du har et stofmisbrug. Du kan også få hjælp, hvis du er pårørende, samarbejdspartner eller arbejdsgiver til en person med misbrug og har brug for rådgivning. Hvad består hjælpen af? Du kan få rådgivning, vejledning og hjælp til at komme ud af dit misbrug. Kommunen udarbejder sammen med dig en plan for din behandling. Behandling foregår som ambulante samtaleforløb eller gruppeforløb med sundhedsfagligt personale og evt. medicinsk behandling. I sjældne tilfælde kan du tilbydes døgnbehandling. Du har mulighed for få hjælpen anonymt. Sådan søger du om hjælp Hvis du er over 25 år, skal du kontakte Rådgivningscentret på tlf Hvis du er pårørende, samarbejdspartner eller arbejdsgiver til en person over 25 år med misbrugsproblemer, skal du kontakte Rådgivningscentret. Hvis du er under 25 år, skal du kontakte Ungeliv på tlf Hvis du er pårørende, samarbejdspartner eller arbejdsgiver til en person under 25 år, skal du kontakte Ungeliv. Behandling iværksættes hurtigst muligt og senest inden for 14 dage. Normalt vil behandlingen begynde ved dit første fremmøde. Hvad er dit ansvar? Det er dit ansvar: - at deltage aktivt i behandlingen og ønske at forandre dit liv. - at møde til aftaler. - at være aktiv i forhold til din plan. - at betale for kost og ikke behandlingskrævende medicin i forbindelse med døgnbehandling. Du skal betale for logi, medmindre du i forvejen betaler til en bolig. Der bliver taget hensyn til din indkomst, når betalingen fastsættes. Øvrige relevante oplysninger Behandling for stofmisbrug er gratis for dig. Frit valg Du har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen tilbyder. Det tilbud, du vælger, skal være af samme karakter som det, du er blevet tilbudt. 1

2 Faglig uddybning af kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lovgrundlag 101, 101a i Lov om social service. Opgaver, som kommunen udfører på stofmisbrugsbehandlingsområdet Borgere tilbydes hjælp til at klare stofmisbrugsproblemer eller mindske følgerne af et stofmisbrug. Pårørende, samarbejdspartnere og virksomheder, der ønsker at hjælpe en misbruger med at håndtere sit stofmisbrug, tilbydes vejledning og information. Borgere med stofmisbrug tilbydes social behandling eller behandling med afhængighedsskabende lægemidler. Medicinsk stofmisbrugsbehandling sker med hjemmel i Sundhedsloven 142 og er ikke omfattet af denne kvalitetsstandard, men beskrives nærmere i følgende vejledninger: - Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler nr af 27. december Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 18. december 2016 Den medicinske behandling er en integreret del af kommunens samlede behandlingstilbud til stofmisbrugere. Det er Rådgivningscentret, der har ansvar for at tilrettelægge den samlede behandlingsindsats og sikre den fornødne sammenhæng mellem den lægelige behandling og den hermed forbundne psykiske indsats og indsatsen mod de sociale problemer, stofmisbrugeren i øvrigt måtte have. Social behandling til borgere med stofmisbrug Opgaveløsningen i forhold til den enkelte borger tilrettelægges som et forløb, der tager højde for den enkeltes problemstilling. Her arbejdes med følgende tilbudstyper: Forebyggende Opsøgende arbejde Virksomhedsrådgivning Pårørendetilbud Behandlingstilbud Opstartssamtale, udredning/screening Ambulant behandling 2

3 Ungetilbud Dagbehandling Døgnbehandlingstilbud Efterbehandling Efterbehandling, efterværn Henvisning til selvhjælpegrupper Pårørendetilbud Behandlingsindsatsen er en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, som består af strukturerede og målrettede psykosociale indsatser. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og dennes pårørende, hvis borgeren ønsker og giver accept til dette. Målet med behandlingen er at understøtte borgeren i at reducere eller ophøre med sit brug af illegale rusmidler og/eller mindske de psykosociale skader af misbruget. Illegale rusmidler forstås som enhver uautoriseret brug af psykoaktive stoffer. Visitationskriterier Behandlingsopgaverne udføres af professionelle inden for det sociale, psykologiske og sundhedsfaglige felt. Målgruppe Borgere, der er fysisk og/eller psykisk afhængig af et eller flere illegale rusmidler i en sådan grad, at det medfører skader eller problemer for borgeren og/eller pårørende og samfundet. Kommunen tilbyder en særlig indsats til unge under 25 år, gravide, forældre med børn i hjemmet, borgere med alvorlig psykisk eller fysisk sygdom og borgere med risiko for at miste deres arbejde. Behandlingstilbuddenes organisatoriske struktur, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud Rådgivningscentret Rådgivningscentret har ansvaret for behandlingen af borgere med stofmisbrug. Centret hører organisatorisk under Socialpsykiatrien, som er en enhed under Ringsted Kommunens Social- og Sundhedscenter. Borgere under 25 år, der har problemer med rusmidler, kan henvende sig til tilbuddet Ungeliv. Ved behov for medicinsk behandling vil dette ske i samarbejde med Rådgivningscentret. Borgere over 25 år, der har probleber med rusmidler, kan henvende sig til Rådgivningscentret og søge om rådgivning og stofmisbrugsbehandling. Efter aftale med Sorø Kommune gælder dette også for Sorøs borgere. 3

4 Rådgivningscentret er overordnet ansvarlig for, at der arbejdes med relevante temaer under behandlingsforløbet. Det skal fremgå af den individuelle behandlingsplan. I Rådgivningscentret tilbydes ambulantbehandling i form af individuelle samtaler og/eller parsamtaler. Rådgivningscentret har tilknyttet en læge til stofmisbrugsbehandling, jf. Lov om social service 142, herunder substitutionsbehandling, som er lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler, der tilbydes som led i en stabilisering af et misbrug eller som skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling, samt ambulant afrusning. Dagbehandling Ved behov for mere intensiv behandling og overvejelser om stoffrihed og ædruelighed henvises der via Rådgivningscentret til Dagbehandling. Dagbehandling tilbydes i form af gruppebehandling, herunder forberedelse til døgnbehandlingstilbud, evt. suppleret med psykologsamtaler. Til Dagbehandling er der tilknyttet efterbehandling og efterværnstilbud til borgere, der har opnået stoffrihed og ædruelighed. Her støttes den enkelte via frivillige bl.a. i at skabe kontakt til selvhjælpsgrupper. Døgnbehandling Ved særligt behov, der ikke kan dækkes via ambulant- eller dagbehandling, kan borgeren henvises til døgnbehandling. Døgnbehandling i forbindelse med stofmisbrug, tilbydes i kortere perioder (op til 6 måneder) på relevante private bosteder uden for kommunen. Det forudsættes, at den individuelle tilrettelagte behandlingsplan er omdrejningspunktet for indsatsen, og der er løbende dialog mellem borger, behandlingssted og Rådgivningscentret for at sikre kvaliteten i indsatsen. Her henvises til kvalitetsstandard for midlertidige ophold i botilbud, jf. Lov om social service 107, stk. 2, nr. 2, hvor det fremgår under målgruppebeskrivelsen, at afsnittet omhandler døgnbehandling til stofmisbrugere. Efterbehandling Efter døgnbehandling udsluses borgeren til støtte i dagbehandlingens efterbehandling. Formålet er at skabe struktur i vedkommendes hverdag og støtte borgeren til at bevarer stoffriheden. Efterbehandling varer fra ½-1 år, afhængig af den enkelte borgers behov, og bliver efterfulgt af tilbud om tilknytning til efterværnsgruppen og selvhjælpsgrupperne. 4

5 Tilbagefaldsbehandling Ved tilbagefaldsbehandling tilbydes behandling, der bygger på den viden, borgeren har fået i tidligere behandlingsforløb. Hjælp til pårørende Pårørende kan tilbydes rådgivning i form af individuelle samtaler og/eller henvisning til pårørendegrupper. Desuden rådgives forældre med mistanke om et barns misbrug. Specielt i forhold til børn af forældre med stofmisbrug er der særlig fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, herunder dialog med borgeren og dennes netværk. Tilbud om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling Der tilbydes anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling til borgere med et behandlingskrævende stofmisbrug, der ikke har andre sociale problemer, som beskrevet i Lov om social service 101a. Henvendelse modtages via tlf eller mail: Visitationsprocedure Der foretages visitation og behandling på baggrund af den samlede individuelle sundheds- og socialfaglige behandlingsplan. Rådgivningscentret har tilknyttet en læge, der har ansvar for den medicinske behandling. Det indgår i den samlede plan. Behandlingsplanen er en nedskrevet, individuel plan for et udredningsog/eller behandlingsforløb, som løbende justeres på baggrund af udredning, undersøgelsesresultater og vurdering af behandlingens effekt. Behandlingsplanen udformes og justeres i samarbejde med borgeren, når hensynet taler for det. Borgerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt. Rådgivningscentret har ansvar for tilrettelæggelsen og sammenhængen mellem de sociale- og sundhedsfaglige behandlingstiltag over for den enkelte borger. Den sociale behandling koordineres, når det er relevant, i samarbejde med praktiserende læge, sygehus, socialpsykiatrien, arbejdsmarkedscentret m.fl. Bevilling af dag- og døgntilbud foregår i visitationsudvalget for misbrugsområdet. Dette er sammensat af ledelse, læge og personale fra Rådgivningscenteret og dagbehandlingen. Døgnforløb koordineres med Myndighedsenheden/Ungeenheden. Inden for de 2 første måneder af behandlingen afklares det, om der er 5

6 behov for, at Rådgivningscentret også tilbyder en handleplan for den samlede indsats, borgeren tilbydes i kommunen efter Lov om social service 141. Hvad omfatter indsatsen? Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser, samt på det for borgeren mindst indgribende niveau og så vidt muligt i nærmiljøet. Behandlingsgaranti Stofmisbrugsbehandlingen iværksættes, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig til Rådgivningscentret. Frit valg Borgeren har mulighed for at vælge et andet behandlingstilbud end det, kommunen tilbyder. Borgerens frie valg er begrænset, i det omfang at behandlingstilbuddet skal være af samme karakter, som det, kommunen tilbyder, ligesom det skal være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som er beskrevet i behandlingsplanen. Det frie valg kan desuden være begrænset af særlige forhold hos borgeren, fx særlige psykiske forhold. Rådgivningscentret kan hjælpe borgeren med at søge relevant information i tilknytning til det frie valg. Borgere fra andre kommuner, der er visiteret af deres kommune til behandling, kan søge om at modtage behandling fra Rådgivningscentret. Opfølgning på borgerens behandlingsplan I den enkelte borgers behandlingsplan fremgår det, hvornår opfølgning skal ske. Opfølgningen fastsættes efter en konkret og individuel vurdering. Rådgivningscentret gennemfører evaluering og opdatering af behandlingsplanen efter behov og senest efter 6 måneder. Dette gøres via en samtale Rådgivningscentret eller på behandlingsstedet. Ved døgnbehandling følges der op, i et sådant omfang at der sikres en glidende overgang fra døgnophold til efterbehandling i kommunalt regi. Under behandlingen afholdes der et statusmøde mellem Rådgivningscentret og borgeren med henblik på at justere behandlingsplanen. Samtidig tilbydes i samarbejde med borgeren tilretning af behandlingsplanen (efter behov som handleplan efter Lov om social service 141) med henblik på efterbehandlingsforløb og fokus på at sikre et realistisk rehabiliteringsforløb. Dette sker i samarbejde med relevante parter, fx Myndighedsenheden, Arbejdsmarkedscentret, 6

7 Distriktspsykiatrien, Kriminalforsorgen. For borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb, finder opfølgningssamtalen sted senest 1 måned efter endt behandling og igen efter 6 måneder. Formålet er bl.a. at forebygge tilbagefald. Regler for betaling for kost og logi m.v. Behandlingen af stofmisbrug er gratis for borgeren. Ved døgnbehandling betaler borgeren for kost og ikke behandlingskrævende medicin. Har borgeren ikke en bolig, betales der også for logi. Fastsættelse af kost- og logibetalingen tager højde for borgerens aktuelle forsørgelsesgrundlag, forpligtigelser og formåen. Det betyder, at to borgere kan betale forskellige beløb for ophold, selvom de er i samme situation. Målet her er at sikre, at borgerens økonomiske forsørgelse ikke hindrer behandling eller er årsag til, at behandling afbrydes. Forholdene for stofmisbrugerens evt. hjemmeboende børn under 18 år I alle sager udredes misbrugerens familieforhold systematisk. Ved børn under 18 år inddrages Børnecenter og Ungeenheden, herunder sundhedsplejersken. Der samarbejdes med Familieambulatorium ved Næstved Sygehus. Hvis en medarbejder får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn under 18 år udsættes for omsorgssvigt, skal medarbejderen underrette om det via mail til Mailen vil blive læst inden for 24 timer og vurderet af en socialfaglig medarbejder i forhold til det videre forløb. I det opsøgende arbejde er der særligt fokus på børn i udsatte familier. Information om sagsbehandling og klageadgang Sagsbehandling - Når en borger henvender sig med et ønske om behandling, foretager Rådgivningsenheden en udredning og vurdering med henblik på social- og sundhedsfaglig behandling af borgeren. - Når udredningen påbegyndes, indhentes borgerens samtykke til, at kommunen må indhente relevante oplysninger hos fx egen læge eller tidligere behandlingstilbud. I samarbejde med borgeren udarbejdes der en social- og misbrugsanamnese. - Familieperspektivet er en del af udredningssystematikken. I alle udredninger undersøges det systematisk, hvem i borgerens netværk eller familie der kan hjælpe vedkommende, eller om der er nogen i familien, der har behov for støtte. 7

8 Klageadgang - Rådgivningscentret er forpligtiget til at oplyse borgeren om klagemuligheder og vejlede om, hvordan der klages, herunder hjælpe med udformning af klagen. Borgeren kan klage over afgørelser om afslag på behandling og manglende iværksættelse af tilbud, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig til kommunen. - Borgeren skal indgive klagen til Rådgivningscentret, senest 4 uger efter at borgeren har modtaget afgørelsen. - Rådgivningscentret genvurderer afgørelsen, og hvis borgeren ikke får helt eller delvist medhold i klagen, skal Rådgivningscentret sende klagen videre til Ankestyrelsen, som træffer en afgørelse og samtidig orienterer borgeren herom. Fremtidig indsats på området for stofmisbrugsbehandling Der samarbejdes i Region Sjælland om etablering af en styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede et tværsektorielt projekt. Desuden udvikles der aktuelt samarbejdsmodeller (vagtlæge, erhvervsvirksomheder) for at nå tidligere ud til borgere, der er ved at udvikle eller erkende et behandlingskrævende stofmisbrug. Der arbejdes med implementering af indsatsplaner for dobbeltdiagnosticerede. Der arbejdes med implementering af anbefalinger for området og de kommende nationale standarder for området. Kommunens kvalitetsmål Der bliver uddannet bevægelsesambassadør for at fremme den sundhedsfaglige fokus. Overordnet mål med indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Med udgangspunkt i visionen om, at Ringsted vil være en omsorgskommune, er der udarbejdet en politik for voksne med særlige sociale behov. Denne politik sætter Sammenhæng og dialog, Borgernes behov og Faglig viden, Forløbsorientering og Civilsamfundsinddragelse som fem selvstændige pejlemærker over for hinanden. Det gælder om at bringe alle fem pejlemærker i spil og dermed skabe grundlag for, at målet om oplevelse af kvalitet i hverdagen kan nås. Med udgangspunkt i disse overordnede mål og værdier knytter der sig til stofmisbrugsbehandling følgende formål: Afklaring og motivation, der har et mål om at bevidstgøre borgeren om egen situation, yde rådgivning og i et samarbejde udarbejde en behandlingsplan. Behandlingsplanen med faglig begrundelse for det 8

9 visiterede beskriver det konkrete indhold i behandlingen med indsatser, der er specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidsbegrænsede (SMART-mål). Udvikling, der har det mål at øge borgerens livskvalitet, fx udvide dennes handlemuligheder og deltagelse i samfundslivet og sikre, at borgeren opnår størst mulig uafhængighed fra offentlig forsørgelse, herunder en livsførelse med ædruelighed/stoffrihed. Der arbejdes med behandlingsmål om ophør eller reduktion: Ophør er at bringe et misbrug til ophør, herunder eventuel substitutionsbehandling og/eller medikamentel tilbagefaldsbehandling, eller at reducere misbrug af rusmidler. Stabilisering, der har det mål at sikre stabilitet af stoffrihed (ophør med forbrug af et hvilket som helst psykoaktivt stof) eller sikre misbrugsfrihed (forbrug af rusmidler, der ikke forringer det sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau) med henblik på at bevare eller styrke borgerens funktionsniveau ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Skadesreduktion, der har det mål at øge borgerens livskvalitet ved at mindske omfanget af sidemisbrug og kriminalitet samt begrænse den negative påvirkning i nærmiljøet. Målsætning for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner For at optimere behandlingsforløbet med henblik på stoffrihed eller reduktion af misbrugsproblemer tilbydes borgeren tæt opfølgning og koordinering i hele forløbet, dels ved samtaler og dialog, dels gennem justering af behandlingsplanen og ved behov af handleplanen efter Lov om social service 141. Det er individuelt tilrettelagt, og der tages udgangspunkt i borgerens situation. Der er særlig opmærksomhed i efterbehandlingsforløbet og efterværnet. Sikring af brugerinddragelse Borgerens primære kontaktperson i Rådgivningscentret er i tæt dialog med borgeren i hele behandlingsforløbet. Borgerens ønsker og behov indgår i vurderingen af tilbud. Borgere med stofmisbrugsproblemer inddrages i tilrettelæggelse af indsatsen via møder på Rådgivningscentret og månedlige husmøder i Dagbehandlingen. I Dagbehandlingen orienteres borgeren om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug, behandlingskoncepter, aktivitetsplaner m.m. 9

10 Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Den tværfaglige personalegruppe består af socialpædagoger, socialrådgiver, psykologer, alkologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykiater, læger, børne- og ungdomspsykiater og børne- og ungdomspsykologer. Personalegruppen arbejder i teams i forhold til ungetilbud, ambulant- og dagbehandling samt sundhedsydelser. Alle behandlere har eller får videre- og efteruddannelse, der sikrer dem relevante kompetencer med henblik på misbrugsbehandling. Behandlingen er baseret på en systemisk metode, der understøtter den kognitive behandling. Der ydes ekstern supervision. Monitorering af indsatsen og måltal Ringsted Kommune indberetter systematisk til de nationale it-systemer. Desuden anvendes nationale værktøjer til udredning samt kvalitativ evaluering via ekstern konsulent. Efter gældende lovgivning fortages indberetninger til Sundheds- og Servicestyrelsen. For de borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb (færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud eller hospital, udskrevet med anden årsag), foretages opfølgningssamtalen senest efter 1 måned og igen efter 6 måneder. Rådgivningscenteret foretager løbende og systematisk overvågning af aktiviteter og resultater på stofmisbrugsområdet. Fx monitoreres antallet af indskrevne og deres alder, køn, behandlingvarighed, gennemførelse, gengangere. Det er målet i 2018, at: 41 procent af stofmisbrugerne, efter afsluttet behandling, er stoffri eller har reduceret deres stofmisbrug. 35 procent af stofmisbrugerne, der efter behandling har et tilbagefald, er tilbage i behandling inden for 4 måneder. Kommunens opfølgning på bevillingen/ indsatsen Formålet med denne monitorering er bl.a. at opnå konkret og detaljeret information og viden om indsatsen og herigennem at afdække, hvad der virker, og hvor der skal justeres. Kommunens opfølgning på kvaliteten Rådgivningscentret udfører det personrettede tilsyn med, om misbrugsbehandlingen af den enkelte borger er i overensstemmelse med det bevilgede og opfylder sit formål, jf. Lov om social service

11 Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med misbrugsbehandlingen i Ringsted Kommune, jf. Lov om socialtilsyn 4. (Socialtilsyn fører driftsorienteret tilsyn med døgnbehandlingstilbud, jf. Lov om socialtilsyn 4). Godkendt i Ringsted Byråd xx dato 11

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med til

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere