Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service"

Transkript

1 Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale behandling af stofmisbrugere findes i Lov om Social Service 101. Kommunen tilbyder også lægelig behandling for stofmisbrug i henhold til Sundhedslovens 142. Desuden tilbydes behandling for alkoholmisbrug i henhold til Sundhedslovens 141. Der fremgår af Servicelovens 101, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. Fristen kan dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Der er særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, jf. bekendtgørelse nr af Behandlingsgarantien, der vedrører den sociale indsats, men ikke den medicinske behandling, blev indført pr Ringsted Kommune overtog pr driftsansvaret for Rådgivningscentret i Ringsted fra Vestsjællands Amt. Ringsted Kommunes Rådgivningscenter for misbrug retter sig både mod stof- og alkoholmisbrugere, deres pårørende, familier og børn og arbejdspladser. Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er baseret på Lov om Social Service 139 og bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven (bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006). Kvalitetsstandarden skal som minimum beskrive flg. områder: De opgaver, der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Målgruppen for tilbuddene Det overordnede mål for indsatsen og de værdier og normer, indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene og en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud Visitationsproceduren Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Regler for betaling for kost og logi mv. Information om sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen (overvågning og registrering af indsatsen) Desuden skal det beskrives, hvordan man sikrer opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens evt. hjemmeboende børn under18 år. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse om den fremtidige indsats på området. Som sidste punkt skal kvalitetsstandarden informere borgerne om de kvalitetskrav mv., som kommunalbestyrelsen stiller til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender. Behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris mv. i de enkelte tilbud skal oplyses. På dette punkt henvises til Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). 1 af 7

2 Kommunen må ikke benytte sig af behandlingstilbud, der ikke har en godkendt beskrivelse i Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man blandt andet kan søge på tilbud, målgruppe og ydelse og kombinere sig frem, så man kan finde relevante tilbud og sammenligne disse både hvad angår indhold og pris. Formål med kvalitetsstandarden Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgerne en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Hermed beskrives det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, og de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger bag. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Værdigrundlag Ringsted Kommunes Rådgivningscenter indsats, retter sig mod både stof- og alkoholmisbrugere, deres pårørende, familier og børn, og arbejdspladser. Rådgivningscentret tilstræber: nem og synlig adgang til behandling tilpasning af ydelserne til den enkelte brugers situation, behov og motivation en helhedsorienteret behandlingsindsats, der koordineres med kommunens øvrige indsats over for borgeren og dennes familie involvering og ansvarliggørelse af brugeren i løsning af problemerne at familieperspektivet og børns og unges trivsel tænkes ind i behandlingen Mål Ringsted Kommunes Rådgivningscenter skal bidrage til at reducere stofmisbrug og deraf afledte sociale og sundhedsmæssige problemer Den sociale behandling skal tilbydes på det mindst indgribende niveau for brugeren og så vidt muligt i nærmiljøet Den sociale behandling sker i samarbejde med praktiserende læge, sygehus, Ringsted Kommunes Socialpsykiatri, Jobcenter m.fl. for at opnå en koordineret indsats Stofmisbrugerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt I forlængelse af den sociale behandling tilbydes de nødvendige støtteforanstaltninger i samarbejde med kommunens øvrige enheder Ringsted Kommunes Rådgivningscenter skal gennem egne initiativer og tværfagligt samarbejde, medvirke til at forebygge skader på det enkelte menneske og samfundet, som følge af misbruget og at begrænse antallet af nye stofmisbrugere Målgruppe Alle stofmisbrugere i Ringsted og Sorø Kommuner kan få et tilbud om behandling for misbruget. Misbrugernes pårørende, børn og familier, tilhører også målgruppen. Børn, unge og gravide kvinder med misbrug har naturligt høj prioritet i den forebyggende indsats. Børn og unge under 18 år, der har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, som følge af stofmisbrug, kan med forældrenes samtykke modtage et tilbud om social behandling for misbruget. Børn og unge er desuden omfattet af Servicelovens tilbud specielt for denne aldersgruppe. 2 af 7

3 Andre kommuner En stor del af stofmisbrugerne i Sorø Kommune serviceres i Rådgivningscentret i Ringsted, da Sorø Kommune ikke har eget center. Misbrugerne kan selv bestemme om de ønsker at henvende sig i Ringsted eller Slagelse. Rådgivningscentret i Ringsted har indgået samarbejdsaftaler med Sorø Kommune, så brugere fra Sorø ikke udsættes for længere ventetid o.l. end brugerne fra Ringsted, og gives de samme tilbud, som brugere fra Ringsted. Ligeledes er det muligt for andre kommuner, at købe ydelser i Ringsted Kommune, når særlige vilkår i brugerens liv berettiger dette. Individuel behandling Social behandling for stofmisbrug lægges til rette ud fra en helhedsvurdering af den enkelte stofmisbrugers situation, og behandlingen er derfor individuel. Forsamtale og udredning Når en misbruger henvender sig til Ringsted Kommunes Rådgivningscenter, får vedkommende tilbudt en forsamtale. Det kræver ingen henvisning eller visitation, og man kan ringe eller komme personligt i åbningstiden. Rådgivningscentret har et tæt samarbejde med Mødestedet - et yderligere tilbud til misbrugere i Ringsted Kommune, og det er også en mulighed at henvende sig der, idet kontakt til Rådgivningscentret vil blive formidlet. Henvisning kan dog også ske via egen læge, kriminalforsorgen, sygehuset eller forvaltningen eller andet, men behandlingen bygger altid på frivillighed. Afhængigt af brugerens ønsker kan samtalen føre til, at brugeren at tilbuddet begrænser sig til rådgivning og vejledning, men samtalen kan også være første skridt frem mod en mere omfattende behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i brugerens egen forståelse af situationen og brugerens eget ønske om enten at fortsætte et liv med misbrug eller at komme ud af misbruget. Skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling med substitutions medicin er også et tilbud til misbrugere, som gives i Ringsted Kommunes Rådgivningscenter. Når brugeren er interesseret i behandling, foretages en grundig udredning af brugerens samlede situation sociale, fysiske og psykiske forhold samt behandlingsbehov. Forsamtale og udredning danner grundlag for den behandlingsplan, som fastlægger det individuelle behandlingsforløb. Forløbet kan bestå af et eller flere af nedenstående tilbud, som kombineres efter den enkelte brugers behov og ønske. Ambulant behandling og dagbehandling Ambulant behandling er den mindst indgribende behandling. Den er mindre tidskrævende for brugeren end dagbehandling, og har form af individuelle samtaler, der, igen med udgangspunkt i brugerens ønsker og behov, kan variere fra få rådgivende samtaler til et mere langvarigt behandlingsforløb, hvor samtalerne kunne være af motiverende, støttende og/eller terapeutisk karakter. Disse kan munde ud i et gruppeterapeutisk forløb, hvis der er brugere, der har fælles behov og som kan profitere af gruppebehandling. Som udgangspunkt har brugeren én behandler, og det tilstræbes, at der ikke sker unødvendige skift af behandler. Rådgivningscentret har tilknyttet en psykolog, der er specialiseret i behandling af stof- og alkoholmisbrugere. Herud over kan Rådgivningscenteret visitere til flere former for dagbehandling, én er økonomisk dækket af en mellem kommunal abonnementsordning og placeret i Slagelse Kommune, en anden er Mødestedet i Ringsted Kommune. Igen er den enkelte brugers ønsker og behov medbestemmende for valget. Substitution og anden medicin Ved siden af den sociale behandling tilbyder Rådgivningscenteret Metadon, Subutex eller anden medicinsk behandling, når kriterierne for dette er opfyldt. Det sker enten som led i en stabilisering af et misbrug eller som 3 af 7

4 skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling. Igen er brugerens ønsker og behov medbestemmende for behandlingens indhold. Rådgivningscenteret har tilknyttet specialoverlæge og lægekonsulent. Rådgivningscenterets specialoverlæge tager stilling til den medicinske behandling og kan ligeledes ordinere støttemedicin. Helbred og sygdom Hvis misbrugere har somatiske sygdomme og sår, forårsaget af misbruget og det hårde liv en misbruger ofte lever, har Rådgivningscentret kvalificeret personale til at rådgive om pleje og behandling. Det kan også være nødvendigt at skabe kontakt til privat praktiserende læge og/eller samarbejde med denne eller hjemmeplejen om behandlingen af brugeren. Ligeså har Rådgivningscentret et samarbejde med Distriktspsykiatrien i forbindelse med brugere, der har behov for det. Det kan omfatte alt fra administration af medicin til injektion af nødvendig antipsykotisk depot medicin. Dette sker naturligvis med brugerens samtykke, og kan ofte være medvirkende til at begrænse indlæggelser og dermed give brugeren et mere værdigt liv. Hvis brugeren er tilknyttet Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune søges ligeledes, at koordinere indsatsen til gavn for - og i samarbejde med brugeren. Forbehandling Før iværksættelse af et døgnbehandlingstilbud vil der altid forgå en udredning af situation og særlige behov, en forbehandling, hvor brugeren forbereder sig på det store indgreb og den store forandring, det er, at komme i døgnbehandling. Dermed sker også en testning af motivation samt en matchning til institution. Det er nemlig meget forskelligt hvilken form for behandling og hvilket miljø, der passer til den enkelte bruger. Ofte sker denne proces i nært samarbejde med Mødestedet. Døgnbehandling Rådgivningscenteret kan igennem Rådgivningscenterets visitationsgruppe, visiterer til døgnbehandling. Døgnbehandling er for stofmisbrugere, hvis samlede misbrugssituation er så belastet, at ambulant behandling eller dagbehandling vurderes ikke at være et tilstrækkeligt tilbud. Behandlingens mål er stoffrihed og at give misbrugeren redskaber til at forblive stoffri på længere sigt. Døgnbehandling er som regel af 4-6 mdr.s varighed og efterfølges altid af et efterbehandlingstilbud af længere varighed (op til et år) se herom nedenfor. Døgnbehandling foregår på godkendte døgninstitutioner, jf. oplysninger i Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Under døgnopholdet fører Rådgivningscenterets medarbejdere tilsyn med institutionen, gennemfører opfølgningsmøder med brugeren og tilser, at den behandling, der er bestilt til brugeren, gennemføres på betrykkende og kvalificeret vis, ligesom ændringer i behandlingen kan aftales. Tilsynet fokuserer således på, om institutionen lever op til de kvalitetskrav, som Rådgivningscenteret har opstillet. Efterbehandling Efterbehandling er et tilbud, der ligger i umiddelbar forlængelse af døgnbehandling. Efterbehandlingen købes efter samme kriterier som døgnbehandlingen, altså, hvad passer bedst til den enkelte bruger. Målgruppen er brugere, der er færdige med den primære (døgn) behandling og er stabiliserede som stoffri. Efterbehandlingens mål er bl.a. at træne brugeren i at bevare sin stoffrihed, at støtte i opbyggelse af stoffri relationer og fællesskaber, at arbejde med tilbagefaldteorier og forebyggelse af tilbagefald, at træne sociale færdigheder, at afdække erhvervsevne -ønsker og muligheder, så en tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan være en realistisk mulighed. 4 af 7

5 Efterbehandling kan ske ambulant eller som en kombination af ophold i et Halvvejshus i nogle måneder efterfulgt af en ambulant del. Beslutningen om hvilken form for efterbehandlingstilbud der bør gives, sker i et samarbejde mellem brugeren, døgninstitutionen og behandlere fra Rådgivningscentret og evt. Mødestedet Mødestedet og Bagvejen i Ringsted Kommune anvendes jævnligt i den sidste del af efterbehandlingen - når brugerne ønsker det - til bl.a. træning af sociale færdigheder, til at skabe struktur i hverdagen og som støtte til at bevare stoffriheden. Mødestedet tilbyder også individuelle samtaler om alt det, der måtte være vanskeligt ved at fungere som stoffri narkoman. Pårørendetilbud Det er svært at være pårørende til en misbruger, uanset om man er forældre, søskende, ægtefælle, børn eller nær ven. Man kan være plaget af skyldfølelse, skam, magtesløshed, fordømmelse og andre stærke og modstridende følelser. Man kan have et stærkt ønske om at hjælpe, men være i tvivl om hvordan. Pårørende til misbrugere med bopæl i Ringsted Kommune, er altid velkomne til at henvende sig i Ringsted Kommunes Rådgivningscenter. Det kan ske anonymt. Personalets tavshedspligt sætter dog nogle grænser for samtalen, fordi personalet kun kan oplyse og rådgive i generelle vendinger, uden at gå ind i den enkelte misbrugers situation, medmindre misbrugeren har givet skriftligt samtykke til det. Pårørende kan ofte yde et meget positivt bidrag til en vellykket behandling. I andre tilfælde kan de pårørende have en form for medafhængighed, som hverken gavner misbrugeren eller de øvrige pårørende. Med den fornødne støtte kan de pårørende lære at forholde sig til tingene på en sådan måde, at den onde cirkel brydes. Rådgivningscentret tilbyder individuelle pårørendesamtaler og/eller evt. henvisning til pårørendegrupper, hvor de pårørende bl.a. kan dele erfaringer, sorger og glæder, ligesom de kan få behandlet traumatiske oplevelser opstået i forbindelse med det at være relateret til en misbruger. Samtaler med Rådgivningscenterets psykolog kan tilbydes, hvis der viser sig behov for det. Om nødvendigt kan familiebehandling ligeledes være et tilbud. Rådgivningscentret tilbyder ligeså rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges brug af rusmidler. Tilbuddet består bl.a. af information om tegn på brug eller misbrug og vejledning i, hvordan man kan tale med den unge om problemet. Visitationsprocedure Visitationsgruppen afholder møde hver 14 dag og kan her træffe beslutning om iværksættelse af døgn- og efterbehandling i kommunalt eller privat regi. Indstilling varetages af den behandler, der har haft visitationssamtalen. Visitationsudvalget består af leder af Afdelingen For Sociale Opgaver i Ringsted Kommune samt misbrugsrådgivere i Ringsted Kommunes Rådgivningscenter og Mødested. Behandlingsgaranti Den lovpligtige garanti om iværksættelse af behandling inden for 14 dage efter første henvendelse opfyldes. Ofte er en udredning allerede i gang indenfor en ugen efter henvendelsen. Tilbuddets indhold besluttes i et samarbejde mellem brugeren og Rådgivningscentrets behandler. Behandlingsplan Den behandling, der iværksættes inden 14 dage, sker på grundlag af en behandlingsplan, der styrer indsatsen for den enkelte bruger. Her fastsættes målsætning og behandlingsindhold. Planen kan revideres og revurderes løbende, så den også passer hvis brugerens livsomstændigheder og behov ændres. Behandlingsplaner udformes og revideres ALTID i samarbejde med den enkelte bruger. Brugerinddragelse Brugeren inddrages i videst muligt omfang i behandlingsplanen. Brugerens egen forståelse af problematikken er styrende for behandlingen. 5 af 7

6 Desuden afholdes brugermøde én gang om måneden, her kan brugerne få indflydelse på de lidt større linjer i Rådgivningscentret og give udtryk for hvilke mere generelle tiltag Centret, efter brugernes mening, bør arbejde med. Der kan også gives tilbud om andre sociale og fælles tiltag, når brugerne har lyst til det, idet der et lille budget til aktiviteter. Når misbrugeren har børn Personalet på Rådgivningscentret har skærpet indberetningspligt i forhold til børn. Det betyder, at personalet har pligt til straks at underrette relevante myndigheder, hvis der er bekymring for børns tarv. Ligeså skal gravide misbrugere i en helt særlig behandling, og det skal helst ske straks graviditeten konstateres, så det ufødte barn sikres bedst mulige betingelser og får mulighed for at få så almindeligt et liv uden for store skader opstået i fostertilstanden. Overvågning og registrering af indsatsen (monitorering) Det er Rådgivningscentret overbevisning, at vejen til udvikling og dygtiggørelse hænger sammen med dokumentation af egen indsats. Ud over almindelig journalisering på de enkelte brugeres sager, arbejder Rådgivningscentret med flere forskellige dokumentations-systemer. SIB: (Register over stofmisbrugere i behandling) er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen over klienter i behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle klienter, der indskrives i Rådgivningscentret til behandling. DANRIS - ambulant: Center for Rusmiddelforskning er i gang med at udarbejde et registreringssystem til registrering af stofmisbrugere i ambulant og dagbehandling. Rådgivningscentret vil i 2008 udvikle nye tiltag i det fremtidige arbejde. Egenbetaling Stofmisbrugsbehandling er gratis. Ved døgnbehandling betaler brugeren for kost, hvis brugeren ikke har bolig, betales der også logi. Egenbetalingen fastsættes efter en konkret vurdering af den enkelte brugers økonomi og regler herom. Klageadgang En klage over sundhedsmæssige - d.v.s. medicinsk og sundhedsfaglig - behandling skal rettes til: Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 1360 København K En klage over den socialfaglige behandling d.v.s. afslag på behandling, overskridelse af behandlingsgarantien, personalet o.l. - skal rettes til: Ringsted Kommune Rådgivningscentret Nørregade Ringsted Kommunen må bruge 4 uger til at revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Behandlingsarbejdet varetages først og fremmest af socialrådgivere, socialpædagog, social- og sunhedsass., sekretær, læger og psykolog. Medarbejderne i Rådgivningscentret bliver løbende opkvalificeret via deltagelse i relevant efteruddannelse og anden form for intern og ekstern kompetenceudvikling. 6 af 7

7 Fremtidig indsats Konsolidering af driften Fortsat kompetenceudvikling af den samlede i forvejen meget kvalificerede personalegruppe Større fokus på arbejdspladser Styrket samarbejde med de interne og eksterne samarbejdspartnere Styrkelse af kontakt og indsats i forhold til de dårligst fungerende misbrugere i boligområderne Praktiske oplysninger Adresse: Nørregade 56, 4100 Ringsted Telefon: Åbningstider: Substitutionsudlevering: mandag til fredag kl Antabusudlevering: mandag og torsdag kl Derudover samtaler efter aftale. 7 af 7

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune jf. 101 i lov om social service. Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere