Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service"

Transkript

1 Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale behandling af stofmisbrugere findes i Lov om Social Service 101. Kommunen tilbyder også lægelig behandling for stofmisbrug i henhold til Sundhedslovens 142. Desuden tilbydes behandling for alkoholmisbrug i henhold til Sundhedslovens 141. Der fremgår af Servicelovens 101, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at tilbud skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen. Fristen kan dog fraviges, hvis en person, der er visiteret til behandling, vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til. Retten til at vælge selv kan dog begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Der er særlige regler om behandling af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde, jf. bekendtgørelse nr af Behandlingsgarantien, der vedrører den sociale indsats, men ikke den medicinske behandling, blev indført pr Ringsted Kommune overtog pr driftsansvaret for Rådgivningscentret i Ringsted fra Vestsjællands Amt. Ringsted Kommunes Rådgivningscenter for misbrug retter sig både mod stof- og alkoholmisbrugere, deres pårørende, familier og børn og arbejdspladser. Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er baseret på Lov om Social Service 139 og bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven (bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006). Kvalitetsstandarden skal som minimum beskrive flg. områder: De opgaver, der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet Målgruppen for tilbuddene Det overordnede mål for indsatsen og de værdier og normer, indsatsen bygger på Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene og en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud Visitationsproceduren Behandlingsgaranti Muligheden for frit valg Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Hvordan brugerinddragelsen sikres Regler for betaling for kost og logi mv. Information om sagsbehandling og klageadgang Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Monitorering af indsatsen (overvågning og registrering af indsatsen) Desuden skal det beskrives, hvordan man sikrer opmærksomhed på forholdene for stofmisbrugerens evt. hjemmeboende børn under18 år. Kommunalbestyrelsen skal endvidere oplyse om den fremtidige indsats på området. Som sidste punkt skal kvalitetsstandarden informere borgerne om de kvalitetskrav mv., som kommunalbestyrelsen stiller til de døgnbehandlingstilbud, som kommunen anvender. Behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris mv. i de enkelte tilbud skal oplyses. På dette punkt henvises til Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). 1 af 7

2 Kommunen må ikke benytte sig af behandlingstilbud, der ikke har en godkendt beskrivelse i Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man blandt andet kan søge på tilbud, målgruppe og ydelse og kombinere sig frem, så man kan finde relevante tilbud og sammenligne disse både hvad angår indhold og pris. Formål med kvalitetsstandarden Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgerne en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Hermed beskrives det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, og de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger bag. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Værdigrundlag Ringsted Kommunes Rådgivningscenter indsats, retter sig mod både stof- og alkoholmisbrugere, deres pårørende, familier og børn, og arbejdspladser. Rådgivningscentret tilstræber: nem og synlig adgang til behandling tilpasning af ydelserne til den enkelte brugers situation, behov og motivation en helhedsorienteret behandlingsindsats, der koordineres med kommunens øvrige indsats over for borgeren og dennes familie involvering og ansvarliggørelse af brugeren i løsning af problemerne at familieperspektivet og børns og unges trivsel tænkes ind i behandlingen Mål Ringsted Kommunes Rådgivningscenter skal bidrage til at reducere stofmisbrug og deraf afledte sociale og sundhedsmæssige problemer Den sociale behandling skal tilbydes på det mindst indgribende niveau for brugeren og så vidt muligt i nærmiljøet Den sociale behandling sker i samarbejde med praktiserende læge, sygehus, Ringsted Kommunes Socialpsykiatri, Jobcenter m.fl. for at opnå en koordineret indsats Stofmisbrugerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt I forlængelse af den sociale behandling tilbydes de nødvendige støtteforanstaltninger i samarbejde med kommunens øvrige enheder Ringsted Kommunes Rådgivningscenter skal gennem egne initiativer og tværfagligt samarbejde, medvirke til at forebygge skader på det enkelte menneske og samfundet, som følge af misbruget og at begrænse antallet af nye stofmisbrugere Målgruppe Alle stofmisbrugere i Ringsted og Sorø Kommuner kan få et tilbud om behandling for misbruget. Misbrugernes pårørende, børn og familier, tilhører også målgruppen. Børn, unge og gravide kvinder med misbrug har naturligt høj prioritet i den forebyggende indsats. Børn og unge under 18 år, der har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, som følge af stofmisbrug, kan med forældrenes samtykke modtage et tilbud om social behandling for misbruget. Børn og unge er desuden omfattet af Servicelovens tilbud specielt for denne aldersgruppe. 2 af 7

3 Andre kommuner En stor del af stofmisbrugerne i Sorø Kommune serviceres i Rådgivningscentret i Ringsted, da Sorø Kommune ikke har eget center. Misbrugerne kan selv bestemme om de ønsker at henvende sig i Ringsted eller Slagelse. Rådgivningscentret i Ringsted har indgået samarbejdsaftaler med Sorø Kommune, så brugere fra Sorø ikke udsættes for længere ventetid o.l. end brugerne fra Ringsted, og gives de samme tilbud, som brugere fra Ringsted. Ligeledes er det muligt for andre kommuner, at købe ydelser i Ringsted Kommune, når særlige vilkår i brugerens liv berettiger dette. Individuel behandling Social behandling for stofmisbrug lægges til rette ud fra en helhedsvurdering af den enkelte stofmisbrugers situation, og behandlingen er derfor individuel. Forsamtale og udredning Når en misbruger henvender sig til Ringsted Kommunes Rådgivningscenter, får vedkommende tilbudt en forsamtale. Det kræver ingen henvisning eller visitation, og man kan ringe eller komme personligt i åbningstiden. Rådgivningscentret har et tæt samarbejde med Mødestedet - et yderligere tilbud til misbrugere i Ringsted Kommune, og det er også en mulighed at henvende sig der, idet kontakt til Rådgivningscentret vil blive formidlet. Henvisning kan dog også ske via egen læge, kriminalforsorgen, sygehuset eller forvaltningen eller andet, men behandlingen bygger altid på frivillighed. Afhængigt af brugerens ønsker kan samtalen føre til, at brugeren at tilbuddet begrænser sig til rådgivning og vejledning, men samtalen kan også være første skridt frem mod en mere omfattende behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i brugerens egen forståelse af situationen og brugerens eget ønske om enten at fortsætte et liv med misbrug eller at komme ud af misbruget. Skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling med substitutions medicin er også et tilbud til misbrugere, som gives i Ringsted Kommunes Rådgivningscenter. Når brugeren er interesseret i behandling, foretages en grundig udredning af brugerens samlede situation sociale, fysiske og psykiske forhold samt behandlingsbehov. Forsamtale og udredning danner grundlag for den behandlingsplan, som fastlægger det individuelle behandlingsforløb. Forløbet kan bestå af et eller flere af nedenstående tilbud, som kombineres efter den enkelte brugers behov og ønske. Ambulant behandling og dagbehandling Ambulant behandling er den mindst indgribende behandling. Den er mindre tidskrævende for brugeren end dagbehandling, og har form af individuelle samtaler, der, igen med udgangspunkt i brugerens ønsker og behov, kan variere fra få rådgivende samtaler til et mere langvarigt behandlingsforløb, hvor samtalerne kunne være af motiverende, støttende og/eller terapeutisk karakter. Disse kan munde ud i et gruppeterapeutisk forløb, hvis der er brugere, der har fælles behov og som kan profitere af gruppebehandling. Som udgangspunkt har brugeren én behandler, og det tilstræbes, at der ikke sker unødvendige skift af behandler. Rådgivningscentret har tilknyttet en psykolog, der er specialiseret i behandling af stof- og alkoholmisbrugere. Herud over kan Rådgivningscenteret visitere til flere former for dagbehandling, én er økonomisk dækket af en mellem kommunal abonnementsordning og placeret i Slagelse Kommune, en anden er Mødestedet i Ringsted Kommune. Igen er den enkelte brugers ønsker og behov medbestemmende for valget. Substitution og anden medicin Ved siden af den sociale behandling tilbyder Rådgivningscenteret Metadon, Subutex eller anden medicinsk behandling, når kriterierne for dette er opfyldt. Det sker enten som led i en stabilisering af et misbrug eller som 3 af 7

4 skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling. Igen er brugerens ønsker og behov medbestemmende for behandlingens indhold. Rådgivningscenteret har tilknyttet specialoverlæge og lægekonsulent. Rådgivningscenterets specialoverlæge tager stilling til den medicinske behandling og kan ligeledes ordinere støttemedicin. Helbred og sygdom Hvis misbrugere har somatiske sygdomme og sår, forårsaget af misbruget og det hårde liv en misbruger ofte lever, har Rådgivningscentret kvalificeret personale til at rådgive om pleje og behandling. Det kan også være nødvendigt at skabe kontakt til privat praktiserende læge og/eller samarbejde med denne eller hjemmeplejen om behandlingen af brugeren. Ligeså har Rådgivningscentret et samarbejde med Distriktspsykiatrien i forbindelse med brugere, der har behov for det. Det kan omfatte alt fra administration af medicin til injektion af nødvendig antipsykotisk depot medicin. Dette sker naturligvis med brugerens samtykke, og kan ofte være medvirkende til at begrænse indlæggelser og dermed give brugeren et mere værdigt liv. Hvis brugeren er tilknyttet Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune søges ligeledes, at koordinere indsatsen til gavn for - og i samarbejde med brugeren. Forbehandling Før iværksættelse af et døgnbehandlingstilbud vil der altid forgå en udredning af situation og særlige behov, en forbehandling, hvor brugeren forbereder sig på det store indgreb og den store forandring, det er, at komme i døgnbehandling. Dermed sker også en testning af motivation samt en matchning til institution. Det er nemlig meget forskelligt hvilken form for behandling og hvilket miljø, der passer til den enkelte bruger. Ofte sker denne proces i nært samarbejde med Mødestedet. Døgnbehandling Rådgivningscenteret kan igennem Rådgivningscenterets visitationsgruppe, visiterer til døgnbehandling. Døgnbehandling er for stofmisbrugere, hvis samlede misbrugssituation er så belastet, at ambulant behandling eller dagbehandling vurderes ikke at være et tilstrækkeligt tilbud. Behandlingens mål er stoffrihed og at give misbrugeren redskaber til at forblive stoffri på længere sigt. Døgnbehandling er som regel af 4-6 mdr.s varighed og efterfølges altid af et efterbehandlingstilbud af længere varighed (op til et år) se herom nedenfor. Døgnbehandling foregår på godkendte døgninstitutioner, jf. oplysninger i Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk). Under døgnopholdet fører Rådgivningscenterets medarbejdere tilsyn med institutionen, gennemfører opfølgningsmøder med brugeren og tilser, at den behandling, der er bestilt til brugeren, gennemføres på betrykkende og kvalificeret vis, ligesom ændringer i behandlingen kan aftales. Tilsynet fokuserer således på, om institutionen lever op til de kvalitetskrav, som Rådgivningscenteret har opstillet. Efterbehandling Efterbehandling er et tilbud, der ligger i umiddelbar forlængelse af døgnbehandling. Efterbehandlingen købes efter samme kriterier som døgnbehandlingen, altså, hvad passer bedst til den enkelte bruger. Målgruppen er brugere, der er færdige med den primære (døgn) behandling og er stabiliserede som stoffri. Efterbehandlingens mål er bl.a. at træne brugeren i at bevare sin stoffrihed, at støtte i opbyggelse af stoffri relationer og fællesskaber, at arbejde med tilbagefaldteorier og forebyggelse af tilbagefald, at træne sociale færdigheder, at afdække erhvervsevne -ønsker og muligheder, så en tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan være en realistisk mulighed. 4 af 7

5 Efterbehandling kan ske ambulant eller som en kombination af ophold i et Halvvejshus i nogle måneder efterfulgt af en ambulant del. Beslutningen om hvilken form for efterbehandlingstilbud der bør gives, sker i et samarbejde mellem brugeren, døgninstitutionen og behandlere fra Rådgivningscentret og evt. Mødestedet Mødestedet og Bagvejen i Ringsted Kommune anvendes jævnligt i den sidste del af efterbehandlingen - når brugerne ønsker det - til bl.a. træning af sociale færdigheder, til at skabe struktur i hverdagen og som støtte til at bevare stoffriheden. Mødestedet tilbyder også individuelle samtaler om alt det, der måtte være vanskeligt ved at fungere som stoffri narkoman. Pårørendetilbud Det er svært at være pårørende til en misbruger, uanset om man er forældre, søskende, ægtefælle, børn eller nær ven. Man kan være plaget af skyldfølelse, skam, magtesløshed, fordømmelse og andre stærke og modstridende følelser. Man kan have et stærkt ønske om at hjælpe, men være i tvivl om hvordan. Pårørende til misbrugere med bopæl i Ringsted Kommune, er altid velkomne til at henvende sig i Ringsted Kommunes Rådgivningscenter. Det kan ske anonymt. Personalets tavshedspligt sætter dog nogle grænser for samtalen, fordi personalet kun kan oplyse og rådgive i generelle vendinger, uden at gå ind i den enkelte misbrugers situation, medmindre misbrugeren har givet skriftligt samtykke til det. Pårørende kan ofte yde et meget positivt bidrag til en vellykket behandling. I andre tilfælde kan de pårørende have en form for medafhængighed, som hverken gavner misbrugeren eller de øvrige pårørende. Med den fornødne støtte kan de pårørende lære at forholde sig til tingene på en sådan måde, at den onde cirkel brydes. Rådgivningscentret tilbyder individuelle pårørendesamtaler og/eller evt. henvisning til pårørendegrupper, hvor de pårørende bl.a. kan dele erfaringer, sorger og glæder, ligesom de kan få behandlet traumatiske oplevelser opstået i forbindelse med det at være relateret til en misbruger. Samtaler med Rådgivningscenterets psykolog kan tilbydes, hvis der viser sig behov for det. Om nødvendigt kan familiebehandling ligeledes være et tilbud. Rådgivningscentret tilbyder ligeså rådgivning til forældre, der er bekymrede over deres unges brug af rusmidler. Tilbuddet består bl.a. af information om tegn på brug eller misbrug og vejledning i, hvordan man kan tale med den unge om problemet. Visitationsprocedure Visitationsgruppen afholder møde hver 14 dag og kan her træffe beslutning om iværksættelse af døgn- og efterbehandling i kommunalt eller privat regi. Indstilling varetages af den behandler, der har haft visitationssamtalen. Visitationsudvalget består af leder af Afdelingen For Sociale Opgaver i Ringsted Kommune samt misbrugsrådgivere i Ringsted Kommunes Rådgivningscenter og Mødested. Behandlingsgaranti Den lovpligtige garanti om iværksættelse af behandling inden for 14 dage efter første henvendelse opfyldes. Ofte er en udredning allerede i gang indenfor en ugen efter henvendelsen. Tilbuddets indhold besluttes i et samarbejde mellem brugeren og Rådgivningscentrets behandler. Behandlingsplan Den behandling, der iværksættes inden 14 dage, sker på grundlag af en behandlingsplan, der styrer indsatsen for den enkelte bruger. Her fastsættes målsætning og behandlingsindhold. Planen kan revideres og revurderes løbende, så den også passer hvis brugerens livsomstændigheder og behov ændres. Behandlingsplaner udformes og revideres ALTID i samarbejde med den enkelte bruger. Brugerinddragelse Brugeren inddrages i videst muligt omfang i behandlingsplanen. Brugerens egen forståelse af problematikken er styrende for behandlingen. 5 af 7

6 Desuden afholdes brugermøde én gang om måneden, her kan brugerne få indflydelse på de lidt større linjer i Rådgivningscentret og give udtryk for hvilke mere generelle tiltag Centret, efter brugernes mening, bør arbejde med. Der kan også gives tilbud om andre sociale og fælles tiltag, når brugerne har lyst til det, idet der et lille budget til aktiviteter. Når misbrugeren har børn Personalet på Rådgivningscentret har skærpet indberetningspligt i forhold til børn. Det betyder, at personalet har pligt til straks at underrette relevante myndigheder, hvis der er bekymring for børns tarv. Ligeså skal gravide misbrugere i en helt særlig behandling, og det skal helst ske straks graviditeten konstateres, så det ufødte barn sikres bedst mulige betingelser og får mulighed for at få så almindeligt et liv uden for store skader opstået i fostertilstanden. Overvågning og registrering af indsatsen (monitorering) Det er Rådgivningscentret overbevisning, at vejen til udvikling og dygtiggørelse hænger sammen med dokumentation af egen indsats. Ud over almindelig journalisering på de enkelte brugeres sager, arbejder Rådgivningscentret med flere forskellige dokumentations-systemer. SIB: (Register over stofmisbrugere i behandling) er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen over klienter i behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle klienter, der indskrives i Rådgivningscentret til behandling. DANRIS - ambulant: Center for Rusmiddelforskning er i gang med at udarbejde et registreringssystem til registrering af stofmisbrugere i ambulant og dagbehandling. Rådgivningscentret vil i 2008 udvikle nye tiltag i det fremtidige arbejde. Egenbetaling Stofmisbrugsbehandling er gratis. Ved døgnbehandling betaler brugeren for kost, hvis brugeren ikke har bolig, betales der også logi. Egenbetalingen fastsættes efter en konkret vurdering af den enkelte brugers økonomi og regler herom. Klageadgang En klage over sundhedsmæssige - d.v.s. medicinsk og sundhedsfaglig - behandling skal rettes til: Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 1360 København K En klage over den socialfaglige behandling d.v.s. afslag på behandling, overskridelse af behandlingsgarantien, personalet o.l. - skal rettes til: Ringsted Kommune Rådgivningscentret Nørregade Ringsted Kommunen må bruge 4 uger til at revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen videre til Det sociale nævn. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Behandlingsarbejdet varetages først og fremmest af socialrådgivere, socialpædagog, social- og sunhedsass., sekretær, læger og psykolog. Medarbejderne i Rådgivningscentret bliver løbende opkvalificeret via deltagelse i relevant efteruddannelse og anden form for intern og ekstern kompetenceudvikling. 6 af 7

7 Fremtidig indsats Konsolidering af driften Fortsat kompetenceudvikling af den samlede i forvejen meget kvalificerede personalegruppe Større fokus på arbejdspladser Styrket samarbejde med de interne og eksterne samarbejdspartnere Styrkelse af kontakt og indsats i forhold til de dårligst fungerende misbrugere i boligområderne Praktiske oplysninger Adresse: Nørregade 56, 4100 Ringsted Telefon: Åbningstider: Substitutionsudlevering: mandag til fredag kl Antabusudlevering: mandag og torsdag kl Derudover samtaler efter aftale. 7 af 7

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere