Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider"

Transkript

1 huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport medio 2 blev der udarbejdet nye spørgsmål til sælger. Sekretariatet har siden erfaret, at udformningen af disse spørgsmål gav anledning til problemer. En arbejdsgruppe har nu ændret udformningen af spørgsmålene til sælger. Tilstandsrapport version 4.1 Sekretariatet er i gang med at indføre de nye sælgerspørgsmål i en ny version af tilstandsrapport-programmet version (4.1). Udover de nye sælgerspørgsmål, indarbejdes nogle af de tiltag og ideer til praktiske ændringer i brugerfladen, som flere bygningssagkyndige har foreslået Sekretariatet. Som eksempel kan nævnes, at der ved opstart af programmet vises en liste over de sidste tilstandsrapporter, der er arbejdet med. Der vil også være flere opslagsfunktioner, eksempelvis til valg af ejendomsmægler eller forsikringsselskab. Overgangsperiode Den nye version af tilstandsrapportprogrammet med de nye sælgerspørgsmål vil være gældende fra 1. januar 21, med en overgangsperiode til den 31. januar 21. Fra denne dato SKAL alle tilstandsrapporter være udført i version 4.1 af tilstandsrapport-programmet. Husk at indsende krav!! I henhold til ekendtgørelse om Huseftersynsordningen 6 stk. 1 skal den beskikkede bygningssagkyndige underrette y- og oligministeriet, hvis der rejses krav mod den bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndige skal således indsende et rejst krav til Sekretariatet inden 14 dage. Sekretariatet vil opfordre samtlige bygningssagkyndige om at indsende de krav som endnu ikke er blevet oplyst til Sekretariatet. Specielt spørgsmåls-formen "Er du bekendt med..." gav anledning til problemer i spørgsmål til sælger. Denne spørgsmåls-form er nu ændret. Antal tusinde rappporter Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 4! På de næste sider Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Side 2: Spørgsmål og svar vedrørende den nye tilstandsrapport Svar på punkter i S-nyhedsbrev 2/2 Kvalitetskontrol No Cure - No Pay Side 3: Hvad kan databasen med tilstandsrapporter bruges til Kurser med relation til Huseftersynsordningen Husk at indsende krav Side 4: Statistikker Nyt fra Energimærkningsordningen Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Side 5: Nyt om hjemmesiden Resultat af statusudsendelen Side 6: Retsafgørelser Okt. Huseftersyn af ideelle anparter og ejerlejligheder Side 7: Ny bekendtgørelse Indberetning af tilstandsrapporter! Spørgsmål og svar - siden sidst Telefon til Ankenævnet Side 8: HE- og EM-sekretariatetsmedarbejdere Spørgsmål og svar - siden sidst

2 Spørgsmål og svar vedrørende den nye tilstandsrapport liver mit gamle program slettet Svar: Det gamle program vil ikke blive slettet, men vil forblive i det bibliotek som programmet blev installeret i. Ligeledes vil ingen af de udførte rapporter blive slettet. Sekretariatet vil dog opfordre alle til at tage en backup af alle udførte tilstandsrapporter, inden det nye program installeres. liver mine standardtekster slettet ved installation af det nye program Svar: Nej, standardteksterne bliver ikke slettet. Filerne, som indeholder standard teksterne, hedder note2.txt og kommen2.txt og ligger i det bibliotek, hvor den forrige version af programmet blev installeret, typisk c:\programmer\hussyn4. Efter installationen af det nye program kan disse tekster kopieres over i biblioteket, hvor det nye program er installeret; default er c\programmer\hussyn41. Kan jeg hente gamle rapporter ind i den nye version af tilstandsrapportprogrammet Svar: Ja, det er muligt at hente ver. 4. rapporter ind i det nye program. Dog vil de besvarede spørgsmål til sælgeren blive slettet (idet der er udformet nye spørgsmål i version 4.1). Sekretariat vil udarbejde et udskriftmodul til at få udskrevet de oprindelige svar på sælgerspørgsmålene. Dette modul vil blive tilgængeligt fra Sekretariatets hjemmeside medio januar. Kan jeg forny en gammel tilstandsrapport i det gamle program efter januar 21 Svar: Nej, det er ikke muligt at forny en tilstandsrapport i de gamle versioner af programmerne. For at forny en tilstandsrapport, skal de nye spørgsmål stilles til sælger, og det er således spørgsmålene i den gældende tilstandsrapport, der skal benyttes (i dette tilfælde version 4.1). Svar på punkter i S-nyhedsbrev 2/2 I S s nyhedsbrev nr. 2, oktober 2, er fremført, at der er nogle fejl eller uigennemtænkte meddelelser i HE-nyt 3/. landt de punkter der fremføres, har Sekretariatet valgt at kommentere følgende: Fejlagtig oplysninger i R ejermeddelelsen Den bygningssagkyndiges opgave med tilstandsrapporten er alene, at afdække skader og tegn på skader på selve ejen- dommen. Derfor skal det ikke fremgå af tilstandsrapporten, om R-ejermeddelelsens oplysninger er korrekte. Datering af tilstandsrapporten Tilstandsrapportens datering er baseret på, at tilstandsrapporten udarbejdes snarest efter, at huseftersynet er foretaget, og bedst sådan at tilstandsrapporten foreligger samme dag eller næstfølgende dag. Tilstandsrapporten bør foreligge inden for 5 dage efter, at huseftersynet er gennemført. Krybekælder Efter Sekretariatets opfattelse er det ikke muligt at definere minimumshøjden på en tilgængelig krybekælder. Det må derfor være den bygningssagkyndiges vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en krybekælder er tilgængelig. Hvis den bygningssagkyndige vurderer, at krybekælderen ikke er tilgængelig, skal dette naturligvis anføres i tilstandsrapporten med en begrundelse for vurderingen. Se endvidere svar på side 7 om krybekældre. Kvalitetskontrol Hvordan sikres ensartet bedømmelse af konstruktioner og skader blandt de bygningssagkyndige, der udfører kvalitetskontrol i Huseftersynsordningen På to - tre møder hvert år udveksles de erfaringer, der er opnået ved de gennemførte kvalitetskontroller. På møderne, hvor "kontrollanterne" (bygningssagkyndige, der udfører kvalitetskontrol) og Sekretariatet deltager, er der endvidere lejlighed til at diskutere konkrete problemstillinger på baggrund af en konkret ejendom. Ved diskussionerne afstemmes meningerne ud fra kontrollanternes og Sekretariatets erfaringer samt lovgivning og retspraksis. Generelle emner, der bliver diskuteret på hvert møde, er: karaktergivning skadevurdering og risiko for skade omfang af huseftersynet. Konkrete emner, der er blevet taget op, er bl.a.: tilgængelighed litrering af bygninger tilstandsrapportens indhold. Kontrollanterne har med deres baggrund og erfaringer forskellige indgangsvinkler til udarbejdelse af tilstandsrapporter. Dette medfører, at der er differencer i deres bedømmelser af konstruktioner og skader, og det kommer til udtryk under møderne. På hvert møde opnås der en mere ensartet opfattelse, som viderebringes til de enkelte bygningssagkyndige under kvalitetskontrolerne. No Cure / No Pay Den bygningssagkyndige må ikke indgå aftaler med sælger om refusion af honoraret, hvis den pågældende ejendom ikke bliver handlet. Sekretariatet lægger stor vægt på dette forhold, idet den bygningssagkyndige skal forblive en uvildig rådgiver i henhold til bekendtgørelsens 6. y- og oligministeriet har påtalt dette over for Sekretariatet og samtlige beskikkede bygningssagkyndige i et notat dateret 2. maj Kopi af notatet kan rekvireres hos Sekretariatet. 2 huseftersyn nyt 4/2 december

3 Hvad kan databasen med tilstandsrapporter bruges til 5 45 Skader på tegltage % tegltage med skader (K2, K3, UN) '63 '65 '67 '69 '71 '73 '75 '77 '79 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 Opførelsesår Registrering af tilstandsrapporter giver mulighed for at analysere den danske parcelhusmasses tilstand. Undersøgelser foretaget af Sekretariatet viser f.eks., at der er et fald i den procentvise andel af alvorligere skader (K2, K3 og UN) på tegltage i forhold til husets opførelsesår. Se figuren herover. Den markante stigning i starten af 9'- erne kan eksempelvis forklares med, at en producent med et fejlbehæftet produkt havde en markedsandel på 15 %. De skadesymptomer, der blandt andet er tale om, er afskalninger, begroninger, utætheder samt knækkede og slidte tagsten. Især for skadesymptomerne revner, afskalninger og begroninger kan der konstateres en afhængighed af ejendommens alder (færrest skader på yngste huse), mens skadesymptomer som utætheder, knækkede og slidte tagsten ligger på et nogenlunde konstant niveau uafhængigt af ejendommens opførelsesår. 25. rapporter Sekretariatet for Huseftersynsordningen har siden ordningens start i 1996 modtaget tilstandsrapporter i elektronisk form. Derfor ligger Sekretariatet inde med beskrivelser af konstruktioner og konstruktioners tilstand mm. for mere end 25. tilstandsrapporter. ygningsregistreringerne er opdelt efter 11 overordnede punkter: 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Lofter/Etageadskillelser 6. Gulvkonstruktioner og gulve 7. Indvendige trapper 8. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten 9. Vådrum 1. VVS-installationer 11. Elinstallationer Ved en behandling af disse data har Sekretariatet mulighed for at kombinere bygningsbeskrivelser og skadeskarakterer og derved lave specialanalyser af konstruktioner og deres tilstande. Dette kan give et billede af en konkret konstruktionstypes tilstand og holdbarhed. Kurser med relation til Huseftersynsordningen Ved de sidst afholdte ERFA møder spurgte Sekretariatet de deltagende bygningssagkyndige om de havde ønsker til kurser som Sekretariatet i samarbejde med yggecentrum skulle afholde. Dette er foreløbigt resulteret i følgende udbud: Kurset Råd og svamp afholdes den 31. januar 21 i ella Center, København og den 5. februar hos yggecentrum i Middelfart. Detaljeret program og beskrivelse er vedlagt dette huseftersyn nyt. Optagelseskursus Næste optagelseskursus afholdes d. 15. marts 21 hos yggecentrum i Middelfart. For at deltage på optagelseskurset skal ansøgere dokumentere, at de opfylder bekendtgørelsens bestemmelser om uddannelse og erfaring. Kurset Hverdagsjura afholdes den 18. januar 21 i ella Center, København og den 24. januar 21 hos yggecentrum i Middelfart. Yderligere oplysninger fås hos: Trine Duus, yggecentrum, telefon huseftersyn nyt 4/2 december 3

4 Antal sagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland ornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige. Statistikker Statistikgrundlaget er tilstandsrapporter modtaget i perioden 1. januar til 31. oktober 2. Pr. 31. oktober 2 er der ialt 888 beskikkede bygningssagkyndige. Antal rapporter City Kbh. omegn Nordsjælland ornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter. Nordjylland Antal konsulenter Antal rappporter >4 Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig. Nyt fra Energimærkningsordningen Der er afholdt 32 obligatoriske halvdagsmøder for godkendte energikonsulenter i løbet af september og oktober. Møderne er afholdt i 1-15 lokalområder rundt i landet med op til ca. 25 deltagere på hvert møde. Kvalitet af energimærkninger Hovedtemaet var kvalitet af energimærkninger, og hovedformålet var at få en drøftelse blandt konsulenterne af de æsentligste problemområder, der er afdækket under den løbende kvalitetskontrol. Herudover var det hensigten at etablere et debatforum, der gav mulighed for erfaringsudveksling og efterfølgende etablering af erfa-grupper. God formidling EM-sekretariatet har fået yderst positive tilbagemeldinger fra mødedeltagerne, ikke mindst vedrørende underviserens formidlingsevne. Deltagers forhåndskendskab Personligt udbytte Fagligt indhold Form og tilrettelæggelse Undervisningsmateriale Formidling Gennemsnitlig karakter Totalt 4,1 3,9 4,2 4,3 4,1 4,6 Sjælland 4,2 3,8 4,4 4,5 4,3 4,8 Fyn/Jylland 4,1 4, 4,1 4,2 3,9 4,5 De gennemsnitlige point i kursusevalueringen varierer mellem 3,9 og 4,8. Maximum er 6 point for karakteren: særdeles godt. Flere erfa-grupper Inden mødernes gennemførelse var i alt 155 energikonsulenter medlem af en erfa-gruppe, og i forbindelse med møderne har yderligere 63 konsulenter tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en erfa-gruppe. Sekretariatet støtter etableringen af erfa-grupper og har på baggrund af tilkendegivelserne lavet et oplæg til etablering af 14 nye erfa-grupper. 4 huseftersyn nyt 4/2 december

5 Nyt om hjemmesiden Sekretariatet ændrer nu to væsentlige punkter på hjemmesiden: - Domme - Konsulentlister. Domme Det bliver nemmere at søge efter relevante domme i Sekretariatets samling af domme med relation til Huseftersynsordningen. Nu kan der foretages fritekstsøgning i rettens bemærkninger til dommene, og det er således muligt at søge på specifikke ord. En nærmere introduktion til denne funktion findes på hjemmesiden under punktet retsafgørelser. Konsulentlister Konsulentlisterne udbygges med en søgefunktion svarende til den på domssiderne. rugere af Huseftersynsordningen vil således få en nemmere tilgang til at finde oplysninger om de beskikkede bygningssagkyndige, f.eks. hvordan de kontaktes. Endvidere vil flere oplysninger om de bygningssagkyndige blive tilgængelige på hjemmesiden, herunder oplysninger om deltagelse i erfagrupper. Ansøgning om beskikkelse Alle nødvendige oplysninger og skemaer til ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig under Huseftersynsordningen vil blive tilgængelige fra ordningens hjemmeside på adressen: Det komplette ansøgningsmateriale kan downloades i PDF-format og læses med Adobe Acrobat Reader v. 4. (ligesom Huseftersyn-nyt). Desuden vil ansøgningsblanketten kunne downloades som Word-fil. Alle nødvendige Eksempler fra hjemmesiden. Til venstre: Find konsulent Herunder: Etablerede erfagrupper i Huseftersynsordningen dokumenter kan således hentes, og ansøgningsblanketten kan udfyldes og returneres til Sekretariatet, der herefter kan behandle ansøgningen. Ofte stillede spørgsmål og programrettelser I forbindelse med lanceringen af tilstandrapport-programmet i version 4., gjorde Sekretariatet de ofte stillede spørgsmål omkring programmet tilgængelige på hjemmesiden. Dette iværksættes også ved overgangen til den nye version 4.1. Ligeledes vil eventuelle mindre programrettelser og diverse brugertips være tilgængelige fra hjemmesiden. Resultat af statusudsendelsen Alle beskikkede bygningssagkyndige modtog i oktober måned en statusudsendelse. Formålet med udsendelsen var at sikre, at alle tilstandsrapporter udført fra 1996 til dags dato er indlæst i Sekretariatets database. Pr. 31/11- havde Sekretariatet ca udestående rapporter - heraf en del numre, der endnu ikke er anvendt. Ifølge ekendtgørelsen om Huseftersynsordningen har den bygningssagkyndige pligt til at " afgive rapport til den, der har bestilt huseftersynet, og indsende inden 14 dage en kopi til Sekretariatet for Huseftersyn". Hvis disse regler overtrædes, kan beskikkelsen inddrages jævnfør 7 og 14. Sekretariatet bestræber sig på at give den bedste service til bygningssagkyndige, ejendomsmæglere og advokater, der bestiller gamle rapporter. Det er derfor vigtigt, at alle udførte rapporter bliver indsendt til Sekretariatet. 65% har endnu ikke svaret! Sekretariatet har udsendt statusopgørelse til 887 beskikkede bygningssagkyndige og har fået svar fra 32 enten telefonisk eller skriftligt. Alt datamateriale, der er indsendt i forbindelse med statusopgørelsen er indlæst, og databladets oplysninger er opdateret. Fejlnumre vil løbende blive rettet og ført ajour i vores database. Hvis der er problemer med indlæsning af indsendte rapporter, forsøges de løst. Når dette ikke er muligt, retter Sekretariatet henvendelse til den sagkyndige, der har udarbejdet rapporterne. Den nemmeste måde Sagkyndige, der endnu ikke har gennemgået statusopgørelsen bør gøre dette snarest. Den nemmeste måde er at tage bilag A "Sekretariatets registreringer af ikke indsendte løbenumre" og gennemgå om løbenumrene er korrekte. Hvis løbenumre vedrører udarbejdede rapporter, sendes disse til Sekretariatet. Sekretariatet efterspørger: numre, der ikke er anvendt numre, der er anvendt men som endnu ikke er indberettet indberettede numre med datafejl. Numre, der endnu ikke er anvendt, kan naturligvis stadig anvendes. ygningssagkyndige der har mange udestående løbenumre, og som ikke har reageret på statusopgørelsen, risikerer at få lukket for køb af nye numre hos yggecentrum. Sekretariatet håber, at alle sagkyndige vil medvirke positivt til, at vi kan få ajourført vores fælles database over udarbejdede tilstandsrapporter. huseftersyn nyt 4/2 december 5

6 Retsafgørelser ygningsdel El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Tabt af sagsøger Kældre Vundet af sagsøger Fundamenter! 1!! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Antal retsafgørelser vedr. de enkelte bygningsdele Retsafgørelser fordelt på bygningsdele ygningsdel El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Kældre Fundamenter Givne erstatninger Rejste krav Erstatning x 1 kr. Sum af givne erstatninger i forhold til bygningsdele Nye retsafgørelser L L L Dato Sagsnr. Retsinstans Hovedpunkter i rapport 8 3 3, , 1 3 2, 3, Emner / Stikord Eternitplader fra Dansk Eternit. Korrekt noteret numre på pladerne. Landsretten omstøder yrettens dom. Se også S 1-223/99. Revner i ydermur, Revner i gulv på tilbygningen. Se også S 559/97. Ulovlige El-installationer. Sætningsrevner i fundament fejlagtig karaktergivet. Gavlmur 15-2 mm ude af lod. Tagbrønde ikke ført til faskiner. Fugt i skillevægge. Forkert karaktergivning. Adskillige fejl og mangler i tilstandsrapporten. Svampeangreb i gulv. Se også Sekretariatets sagsnr. 11. Frostspængt skorsten, Skader var ikke visuelt konstaterbare ved besigtigelse. Graferne herover er baseret på de 188 retsafgørelser, der var registreret hos Sekretariatet pr. 3/11-. En retssag kan omhandle flere punkter i tilstandsrapporten. Totalsum af krav = kr. Gennemsnit af krav = kr. Totalsum af erstatning = kr. Gennemsnit af erstatning = kr. Skemaet til venstre viser udvalgte retsafgørelser modtaget i 2. og 3. kvartal 2. L = Landsret, = yret. Rettens bemærkninger og afgørelser til sagerne findes på Sekretariatets hjemmeside, hvor også samtlige registrerede retsafgørelser kan læses. Huseftersyn af ideelle anparter og ejerlejligheder Huseftersyn af en ideel anpart Ved besigtigelse af en ideel anpart foretages en gennemgang af den enkelte boligcelle samt alt, der berører forholdene i den ideelle anpart. Hvis der ved gennemgangen af den enkelte boligcelle, registreres en skade eller tegn på skade i skillefladen til en tilstødende boligcelle, er det nødvendigt at foretage en besigtigelse af forholdene omkring skaden fra den tilstødende boligcelle. De bygningsdele, som oftest er indgår i den ideelle anpart, er typisk: fundamentet tagkonstruktionen facaderne (klimaskærmen). Ligeledes skal der foretages gennemgang af alle sekundære bygninger, som er indeholdt i den ideelle anpart. Alle disse forhold og bygninger skal indarbejdes i én tilstandsrapport. Se yderligere: Lov om forbrugerbeskyttelse 6, samt Huseftersyn-nyt 1/99 s.6 og 3/98 s.5. Huseftersyn af en ejerlejlighed Ved besigtigelsen skal der foretages en gennemgang af den enkelte ejerlejlighed samt en gennemgang af fællesejet. Disse forhold skal være angivet i to tilstandsrapporter én for ejerlejligheden samt én for fællesejet. Se yderligere: ekendtgørelse om huseftersynsordningen 17 samt Huseftersyn-nyt 1/ s.6. 6 huseftersyn nyt 4/2 december

7 Ny bekendtgørelse Som omtalt i sidste nummer af Huseftersyn nyt er bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen under revision. y & oligministeriet udsender indenfor den nærmeste fremtid den ny bekendtgørelse om Huseftersynsordningen, hvoraf det bl.a. vil fremgå, hvordan den beskikkede bygningssagkyndige skal forholde sig til sager, der behandles af Ankenævnet for Huseftersyn. Endvidere lægger bekendtgørelsen op til en præcisering af de krav, der stilles til den beskikkede bygningssagkyndiges forsikringsforhold. Som et 3. punkt ændres 9 i bekendtgørelsen, således at første sætning fjernes. Ændringen af bekendtgørelsen betyder bl.a., at den bygningssagkyndige skal følge en afgørelse fra ankenævnet. Alternativt vil sagen kunne indbringes domstolene af modparten. Indberetning af tilstandsrapporter! For at skærpe opmærksomheden og oplyse om vigtigheden af, at der foretages rettidige indberetninger af tilstandsrapporter og energimærker, følger her Sekretariatets procedure for manglende indberetninger af tilstandsrapporter i henhold til ekendtgørelse om Huseftersynsordningen 14. I de tilfælde hvor Sekretariatet konstaterer, at en bygningssagkyndig undlader at indsende tilstandsrapporter inden for tidsfristen, kontakter Sekretariatet den bygningssagkyndige med en henstilling om at overholde tidsfristen. Sekretariatet vil i gentagelsestilfælde skærpe overfor den bygningssagkyndige at indberetningsfristen skal overholdes Sekretariatet kan ved det 3. tilfælde overdrage sagen til y & oligministeriet med henblik på en inddragelse af beskikkelsen med baggrund i ekendtgørelsen om Huseftersynsordningen 7. Manglende indberetninger kan således medføre en fratagelse af beskikkelsen som bygningssagkyndig, hvorfor Sekretariatet henstiller til de bygningssagkyndige om at overholde indberetningsfristen af tilstandsrapporter og energimærker. Sekretariatet foreslår, at den sidste uges arbejde af tilstandsrapporter og energimærker bliver indberettet på en fast ugedag. For at lette Sekretariatets arbejdsopgaver i forbindelse med behandlingen af indberetningerne skal vi anmode om følgende: at filer navngives som foreslået af edb-programmet med H efterfulgt af løbenummeret på rapporten, fx H hs4 at der indberettes en gang pr. uge. (Hvis indberetningen foretages ved hjælp af diskette, kan den både indeholde filer med tilstandsrapporter og energimærker) at der ikke indberettes filer med spørgsmål og svar - siden sidst Telefon til Ankenævnet KRYEKÆLDRE Hvordan behandler jeg krybekældre i tilstandsrapporten Svar: Der har været tvivl blandt de bygningssagkyndige om behandlingen af krybekældre i tilstandsrapporten. Spørgsmålet er, hvornår krybekælderen er tilgængelig. Som hovedregel må den bygningssagkyndige have en forventning om at kunne besigtige en krybekælder. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt, f.eks. når størrelsen på indgangen er for lille, er krybekælderen en konstruktion med unormale adgangsforhold. Konstruktioner med unormale adgangsforhold herunder visse krybe- kældre skal anføres på siden "Den bygningssagkyndiges vurderinger af skadesårsager og konstruktioner med angivelse af årsagen. LANDRUGSEJENDOMME Er der ændringer i, hvordan en tilstandsrapport udarbejdes for en landbrugsejendom efter revisionen af lov om forbrugerbeskyttelse Svar: Der er ikke kommet nye retningslinier for hvordan en tilstandsrapport på et nedlagt landbrug skal udarbejdes. Men fra den 1. juni 2, hvor lovændringen trådte i kraft, kan der udarbejdes tilstandsrapporter på landbrugsejendomme, hvor købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves. - flere spørgsmål og svar på side 8 I sidste nummer af Huseftersyn nyt var der anført forkert telefon- og faxnummer til Ankenævnet for Huseftersyn. De rigtige numre og e-adresser er: tlf.: fax.: HE- og EM sekretariatet ønsker alle en god jul og et GODT NYTÅR huseftersyn nyt 4/2 december 7

8 HE- og EM-sekretariatets medarbejdere huseftersyn nyt Sekretariatet for Huseftersyn (HE) og Energimærkning (EM) drives af yggecentrum og Teknologisk Institut i fællesskab. Teknologisk Instituts medarbejdere i Sekretariatet har kontor i Taastrup og træffes på telefon yggecentrums sekretaritsmedarbejdere har kontor i Hørsholm og Middelfart, hvor de træffes på telefon og Teknologisk Institut, Taastrup jarne Pedersen, teknikumingeniør: Teknisk support og kvalitetskontrol (HE & EM). Undervisning og information (HE). Administrativ og økonomisk ansvarlig for EM og HE-Sekretariatet. Rie Mayland, teknikumingeniør; Teknisk support, sekretær for Registreringsudvalget, sagsbehandling, undervisning og information (EM). Vibeke Leth Hansen, teknisk assistent: Telefonbetjening, teknisk support, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (EM og HE). Susanne Gundlach, teknisk assistent; Telefonbetjening, teknisk support, kvalitetskontrol, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (EM og HE). Morten øgedal, akademiingeniør: Information (HE). Anne-Grethe Elvang, teknikumingeniør: Kvalitetskontrol (EM) Erik Hansen, cand. silv.: Teknisk support, kvalitetskontrol, sagsbehandling og undervisning (EM). Mette Jørgensen, teknikumingeniør: Database og edb (HE og EM). o Rasmussen, assisten; Edb-behandling, databaser og edb-support (HE og EM). Niels Jensen, IT-konsulent: ED, Internet (HE og EM). Tanja Wetterstein, sekretær (EM og HE). yggecentrum, Hørsholm Flemming reunberg, arkitekt: telefonsupport til forbrugere. Carina Nielsen, regnskabschef: ogholderi og regnskab. Henrik Larsen, assistent: Ekspedition af løbenumre, blanketter og brochurer. Karina Kier, assistent: Ekspedition, løbenumre, blanketter og brochurer. Tina Rievers, assistent: Ekspedition, løbenumre, blanketter og brochurer. Lars Tangaa, civilingeniør: Daglig leder af yggecentrums opgaver i Sekretariatet. yggecentrum, Middelfart Trine Duus Sørensen, Kursuskoordinator: Kursusadministration. Jan Røgind Jørgensen, civilingeniør, direktør. Administrativ og økonomisk ansvarlig for yggecentrums opgaver i Sekretariatet. spørgsmål og svar - siden sidst udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: jarne Pedersen (ansvarshavende) Jan Røgind Jørgensen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: IT-Grafik, 2 Frederiksberg Redaktionen er sluttet 15. december Næste nummer udkommer i marts Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller y- og oligministeriets synspunkter og holdninger. Adresser og telefonnumre Henvendelser om kurser og efteruddannelse bedes rettet til yggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 55 Middelfart Telefon Telefax LANDET ERHVERV OG OLIG Kan der laves tilstandsrapporter for ejendomme med blandet erhverv og bolig Svar: I henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse kan der laves tilstandsrapporter for ejendomme som hovedsageligt er forbeholdt til bolig. Denne formulering er senere blevet kaldet 5% reglen. I praksis betyder dette, at hvis boligarealet udgør 5% eller derover af det samlede ejendomsareal, kan der udarbejdes en tilstandsrapport på ejendommen. Sekretariatet henviser i øvrigt til Justitsministeriets tolkning af ovenstående regel, gengivet i huseftersyn nyt 2/97. ALLONGER Kan sælgeren få udarbejdet en allonge Svar: Hvis sælger har foretaget udbedringer på sit hus indenfor rapportens gyldighedsperiode, kan sælger anmode den bygningssagkyndige om at udarbejde en allonge til tilstandsrapporten. Henvendelser om rapportløbenumre bedes rettet til yggecentrum, Dr. Neergaards Vej 15, 297 Hørsholm Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken huseftersyn nyt 4/2 december

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0037 af 2006, jf.

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse P Wedels Vej 2 Postnr. 5881 Dato 14-02-2014 y Skårup Fyn Udløbsdato 14-08-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-73287 Matrikel/Ejerlav: 15E Skårup y, Skårup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere