Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider"

Transkript

1 huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport medio 2 blev der udarbejdet nye spørgsmål til sælger. Sekretariatet har siden erfaret, at udformningen af disse spørgsmål gav anledning til problemer. En arbejdsgruppe har nu ændret udformningen af spørgsmålene til sælger. Tilstandsrapport version 4.1 Sekretariatet er i gang med at indføre de nye sælgerspørgsmål i en ny version af tilstandsrapport-programmet version (4.1). Udover de nye sælgerspørgsmål, indarbejdes nogle af de tiltag og ideer til praktiske ændringer i brugerfladen, som flere bygningssagkyndige har foreslået Sekretariatet. Som eksempel kan nævnes, at der ved opstart af programmet vises en liste over de sidste tilstandsrapporter, der er arbejdet med. Der vil også være flere opslagsfunktioner, eksempelvis til valg af ejendomsmægler eller forsikringsselskab. Overgangsperiode Den nye version af tilstandsrapportprogrammet med de nye sælgerspørgsmål vil være gældende fra 1. januar 21, med en overgangsperiode til den 31. januar 21. Fra denne dato SKAL alle tilstandsrapporter være udført i version 4.1 af tilstandsrapport-programmet. Husk at indsende krav!! I henhold til ekendtgørelse om Huseftersynsordningen 6 stk. 1 skal den beskikkede bygningssagkyndige underrette y- og oligministeriet, hvis der rejses krav mod den bygningssagkyndige. Den bygningssagkyndige skal således indsende et rejst krav til Sekretariatet inden 14 dage. Sekretariatet vil opfordre samtlige bygningssagkyndige om at indsende de krav som endnu ikke er blevet oplyst til Sekretariatet. Specielt spørgsmåls-formen "Er du bekendt med..." gav anledning til problemer i spørgsmål til sælger. Denne spørgsmåls-form er nu ændret. Antal tusinde rappporter Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 4! På de næste sider Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Side 2: Spørgsmål og svar vedrørende den nye tilstandsrapport Svar på punkter i S-nyhedsbrev 2/2 Kvalitetskontrol No Cure - No Pay Side 3: Hvad kan databasen med tilstandsrapporter bruges til Kurser med relation til Huseftersynsordningen Husk at indsende krav Side 4: Statistikker Nyt fra Energimærkningsordningen Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Side 5: Nyt om hjemmesiden Resultat af statusudsendelen Side 6: Retsafgørelser Okt. Huseftersyn af ideelle anparter og ejerlejligheder Side 7: Ny bekendtgørelse Indberetning af tilstandsrapporter! Spørgsmål og svar - siden sidst Telefon til Ankenævnet Side 8: HE- og EM-sekretariatetsmedarbejdere Spørgsmål og svar - siden sidst

2 Spørgsmål og svar vedrørende den nye tilstandsrapport liver mit gamle program slettet Svar: Det gamle program vil ikke blive slettet, men vil forblive i det bibliotek som programmet blev installeret i. Ligeledes vil ingen af de udførte rapporter blive slettet. Sekretariatet vil dog opfordre alle til at tage en backup af alle udførte tilstandsrapporter, inden det nye program installeres. liver mine standardtekster slettet ved installation af det nye program Svar: Nej, standardteksterne bliver ikke slettet. Filerne, som indeholder standard teksterne, hedder note2.txt og kommen2.txt og ligger i det bibliotek, hvor den forrige version af programmet blev installeret, typisk c:\programmer\hussyn4. Efter installationen af det nye program kan disse tekster kopieres over i biblioteket, hvor det nye program er installeret; default er c\programmer\hussyn41. Kan jeg hente gamle rapporter ind i den nye version af tilstandsrapportprogrammet Svar: Ja, det er muligt at hente ver. 4. rapporter ind i det nye program. Dog vil de besvarede spørgsmål til sælgeren blive slettet (idet der er udformet nye spørgsmål i version 4.1). Sekretariat vil udarbejde et udskriftmodul til at få udskrevet de oprindelige svar på sælgerspørgsmålene. Dette modul vil blive tilgængeligt fra Sekretariatets hjemmeside medio januar. Kan jeg forny en gammel tilstandsrapport i det gamle program efter januar 21 Svar: Nej, det er ikke muligt at forny en tilstandsrapport i de gamle versioner af programmerne. For at forny en tilstandsrapport, skal de nye spørgsmål stilles til sælger, og det er således spørgsmålene i den gældende tilstandsrapport, der skal benyttes (i dette tilfælde version 4.1). Svar på punkter i S-nyhedsbrev 2/2 I S s nyhedsbrev nr. 2, oktober 2, er fremført, at der er nogle fejl eller uigennemtænkte meddelelser i HE-nyt 3/. landt de punkter der fremføres, har Sekretariatet valgt at kommentere følgende: Fejlagtig oplysninger i R ejermeddelelsen Den bygningssagkyndiges opgave med tilstandsrapporten er alene, at afdække skader og tegn på skader på selve ejen- dommen. Derfor skal det ikke fremgå af tilstandsrapporten, om R-ejermeddelelsens oplysninger er korrekte. Datering af tilstandsrapporten Tilstandsrapportens datering er baseret på, at tilstandsrapporten udarbejdes snarest efter, at huseftersynet er foretaget, og bedst sådan at tilstandsrapporten foreligger samme dag eller næstfølgende dag. Tilstandsrapporten bør foreligge inden for 5 dage efter, at huseftersynet er gennemført. Krybekælder Efter Sekretariatets opfattelse er det ikke muligt at definere minimumshøjden på en tilgængelig krybekælder. Det må derfor være den bygningssagkyndiges vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en krybekælder er tilgængelig. Hvis den bygningssagkyndige vurderer, at krybekælderen ikke er tilgængelig, skal dette naturligvis anføres i tilstandsrapporten med en begrundelse for vurderingen. Se endvidere svar på side 7 om krybekældre. Kvalitetskontrol Hvordan sikres ensartet bedømmelse af konstruktioner og skader blandt de bygningssagkyndige, der udfører kvalitetskontrol i Huseftersynsordningen På to - tre møder hvert år udveksles de erfaringer, der er opnået ved de gennemførte kvalitetskontroller. På møderne, hvor "kontrollanterne" (bygningssagkyndige, der udfører kvalitetskontrol) og Sekretariatet deltager, er der endvidere lejlighed til at diskutere konkrete problemstillinger på baggrund af en konkret ejendom. Ved diskussionerne afstemmes meningerne ud fra kontrollanternes og Sekretariatets erfaringer samt lovgivning og retspraksis. Generelle emner, der bliver diskuteret på hvert møde, er: karaktergivning skadevurdering og risiko for skade omfang af huseftersynet. Konkrete emner, der er blevet taget op, er bl.a.: tilgængelighed litrering af bygninger tilstandsrapportens indhold. Kontrollanterne har med deres baggrund og erfaringer forskellige indgangsvinkler til udarbejdelse af tilstandsrapporter. Dette medfører, at der er differencer i deres bedømmelser af konstruktioner og skader, og det kommer til udtryk under møderne. På hvert møde opnås der en mere ensartet opfattelse, som viderebringes til de enkelte bygningssagkyndige under kvalitetskontrolerne. No Cure / No Pay Den bygningssagkyndige må ikke indgå aftaler med sælger om refusion af honoraret, hvis den pågældende ejendom ikke bliver handlet. Sekretariatet lægger stor vægt på dette forhold, idet den bygningssagkyndige skal forblive en uvildig rådgiver i henhold til bekendtgørelsens 6. y- og oligministeriet har påtalt dette over for Sekretariatet og samtlige beskikkede bygningssagkyndige i et notat dateret 2. maj Kopi af notatet kan rekvireres hos Sekretariatet. 2 huseftersyn nyt 4/2 december

3 Hvad kan databasen med tilstandsrapporter bruges til 5 45 Skader på tegltage % tegltage med skader (K2, K3, UN) '63 '65 '67 '69 '71 '73 '75 '77 '79 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 Opførelsesår Registrering af tilstandsrapporter giver mulighed for at analysere den danske parcelhusmasses tilstand. Undersøgelser foretaget af Sekretariatet viser f.eks., at der er et fald i den procentvise andel af alvorligere skader (K2, K3 og UN) på tegltage i forhold til husets opførelsesår. Se figuren herover. Den markante stigning i starten af 9'- erne kan eksempelvis forklares med, at en producent med et fejlbehæftet produkt havde en markedsandel på 15 %. De skadesymptomer, der blandt andet er tale om, er afskalninger, begroninger, utætheder samt knækkede og slidte tagsten. Især for skadesymptomerne revner, afskalninger og begroninger kan der konstateres en afhængighed af ejendommens alder (færrest skader på yngste huse), mens skadesymptomer som utætheder, knækkede og slidte tagsten ligger på et nogenlunde konstant niveau uafhængigt af ejendommens opførelsesår. 25. rapporter Sekretariatet for Huseftersynsordningen har siden ordningens start i 1996 modtaget tilstandsrapporter i elektronisk form. Derfor ligger Sekretariatet inde med beskrivelser af konstruktioner og konstruktioners tilstand mm. for mere end 25. tilstandsrapporter. ygningsregistreringerne er opdelt efter 11 overordnede punkter: 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Lofter/Etageadskillelser 6. Gulvkonstruktioner og gulve 7. Indvendige trapper 8. Tagkonstruktion/-belægning/Skorsten 9. Vådrum 1. VVS-installationer 11. Elinstallationer Ved en behandling af disse data har Sekretariatet mulighed for at kombinere bygningsbeskrivelser og skadeskarakterer og derved lave specialanalyser af konstruktioner og deres tilstande. Dette kan give et billede af en konkret konstruktionstypes tilstand og holdbarhed. Kurser med relation til Huseftersynsordningen Ved de sidst afholdte ERFA møder spurgte Sekretariatet de deltagende bygningssagkyndige om de havde ønsker til kurser som Sekretariatet i samarbejde med yggecentrum skulle afholde. Dette er foreløbigt resulteret i følgende udbud: Kurset Råd og svamp afholdes den 31. januar 21 i ella Center, København og den 5. februar hos yggecentrum i Middelfart. Detaljeret program og beskrivelse er vedlagt dette huseftersyn nyt. Optagelseskursus Næste optagelseskursus afholdes d. 15. marts 21 hos yggecentrum i Middelfart. For at deltage på optagelseskurset skal ansøgere dokumentere, at de opfylder bekendtgørelsens bestemmelser om uddannelse og erfaring. Kurset Hverdagsjura afholdes den 18. januar 21 i ella Center, København og den 24. januar 21 hos yggecentrum i Middelfart. Yderligere oplysninger fås hos: Trine Duus, yggecentrum, telefon huseftersyn nyt 4/2 december 3

4 Antal sagkyndige City Kbh. omegn Nordsjælland ornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af beskikkede bygningssagkyndige. Statistikker Statistikgrundlaget er tilstandsrapporter modtaget i perioden 1. januar til 31. oktober 2. Pr. 31. oktober 2 er der ialt 888 beskikkede bygningssagkyndige. Antal rapporter City Kbh. omegn Nordsjælland ornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter. Nordjylland Antal konsulenter Antal rappporter >4 Tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig. Nyt fra Energimærkningsordningen Der er afholdt 32 obligatoriske halvdagsmøder for godkendte energikonsulenter i løbet af september og oktober. Møderne er afholdt i 1-15 lokalområder rundt i landet med op til ca. 25 deltagere på hvert møde. Kvalitet af energimærkninger Hovedtemaet var kvalitet af energimærkninger, og hovedformålet var at få en drøftelse blandt konsulenterne af de æsentligste problemområder, der er afdækket under den løbende kvalitetskontrol. Herudover var det hensigten at etablere et debatforum, der gav mulighed for erfaringsudveksling og efterfølgende etablering af erfa-grupper. God formidling EM-sekretariatet har fået yderst positive tilbagemeldinger fra mødedeltagerne, ikke mindst vedrørende underviserens formidlingsevne. Deltagers forhåndskendskab Personligt udbytte Fagligt indhold Form og tilrettelæggelse Undervisningsmateriale Formidling Gennemsnitlig karakter Totalt 4,1 3,9 4,2 4,3 4,1 4,6 Sjælland 4,2 3,8 4,4 4,5 4,3 4,8 Fyn/Jylland 4,1 4, 4,1 4,2 3,9 4,5 De gennemsnitlige point i kursusevalueringen varierer mellem 3,9 og 4,8. Maximum er 6 point for karakteren: særdeles godt. Flere erfa-grupper Inden mødernes gennemførelse var i alt 155 energikonsulenter medlem af en erfa-gruppe, og i forbindelse med møderne har yderligere 63 konsulenter tilkendegivet, at de ønsker at deltage i en erfa-gruppe. Sekretariatet støtter etableringen af erfa-grupper og har på baggrund af tilkendegivelserne lavet et oplæg til etablering af 14 nye erfa-grupper. 4 huseftersyn nyt 4/2 december

5 Nyt om hjemmesiden Sekretariatet ændrer nu to væsentlige punkter på hjemmesiden: - Domme - Konsulentlister. Domme Det bliver nemmere at søge efter relevante domme i Sekretariatets samling af domme med relation til Huseftersynsordningen. Nu kan der foretages fritekstsøgning i rettens bemærkninger til dommene, og det er således muligt at søge på specifikke ord. En nærmere introduktion til denne funktion findes på hjemmesiden under punktet retsafgørelser. Konsulentlister Konsulentlisterne udbygges med en søgefunktion svarende til den på domssiderne. rugere af Huseftersynsordningen vil således få en nemmere tilgang til at finde oplysninger om de beskikkede bygningssagkyndige, f.eks. hvordan de kontaktes. Endvidere vil flere oplysninger om de bygningssagkyndige blive tilgængelige på hjemmesiden, herunder oplysninger om deltagelse i erfagrupper. Ansøgning om beskikkelse Alle nødvendige oplysninger og skemaer til ansøgning om beskikkelse som bygningssagkyndig under Huseftersynsordningen vil blive tilgængelige fra ordningens hjemmeside på adressen: Det komplette ansøgningsmateriale kan downloades i PDF-format og læses med Adobe Acrobat Reader v. 4. (ligesom Huseftersyn-nyt). Desuden vil ansøgningsblanketten kunne downloades som Word-fil. Alle nødvendige Eksempler fra hjemmesiden. Til venstre: Find konsulent Herunder: Etablerede erfagrupper i Huseftersynsordningen dokumenter kan således hentes, og ansøgningsblanketten kan udfyldes og returneres til Sekretariatet, der herefter kan behandle ansøgningen. Ofte stillede spørgsmål og programrettelser I forbindelse med lanceringen af tilstandrapport-programmet i version 4., gjorde Sekretariatet de ofte stillede spørgsmål omkring programmet tilgængelige på hjemmesiden. Dette iværksættes også ved overgangen til den nye version 4.1. Ligeledes vil eventuelle mindre programrettelser og diverse brugertips være tilgængelige fra hjemmesiden. Resultat af statusudsendelsen Alle beskikkede bygningssagkyndige modtog i oktober måned en statusudsendelse. Formålet med udsendelsen var at sikre, at alle tilstandsrapporter udført fra 1996 til dags dato er indlæst i Sekretariatets database. Pr. 31/11- havde Sekretariatet ca udestående rapporter - heraf en del numre, der endnu ikke er anvendt. Ifølge ekendtgørelsen om Huseftersynsordningen har den bygningssagkyndige pligt til at " afgive rapport til den, der har bestilt huseftersynet, og indsende inden 14 dage en kopi til Sekretariatet for Huseftersyn". Hvis disse regler overtrædes, kan beskikkelsen inddrages jævnfør 7 og 14. Sekretariatet bestræber sig på at give den bedste service til bygningssagkyndige, ejendomsmæglere og advokater, der bestiller gamle rapporter. Det er derfor vigtigt, at alle udførte rapporter bliver indsendt til Sekretariatet. 65% har endnu ikke svaret! Sekretariatet har udsendt statusopgørelse til 887 beskikkede bygningssagkyndige og har fået svar fra 32 enten telefonisk eller skriftligt. Alt datamateriale, der er indsendt i forbindelse med statusopgørelsen er indlæst, og databladets oplysninger er opdateret. Fejlnumre vil løbende blive rettet og ført ajour i vores database. Hvis der er problemer med indlæsning af indsendte rapporter, forsøges de løst. Når dette ikke er muligt, retter Sekretariatet henvendelse til den sagkyndige, der har udarbejdet rapporterne. Den nemmeste måde Sagkyndige, der endnu ikke har gennemgået statusopgørelsen bør gøre dette snarest. Den nemmeste måde er at tage bilag A "Sekretariatets registreringer af ikke indsendte løbenumre" og gennemgå om løbenumrene er korrekte. Hvis løbenumre vedrører udarbejdede rapporter, sendes disse til Sekretariatet. Sekretariatet efterspørger: numre, der ikke er anvendt numre, der er anvendt men som endnu ikke er indberettet indberettede numre med datafejl. Numre, der endnu ikke er anvendt, kan naturligvis stadig anvendes. ygningssagkyndige der har mange udestående løbenumre, og som ikke har reageret på statusopgørelsen, risikerer at få lukket for køb af nye numre hos yggecentrum. Sekretariatet håber, at alle sagkyndige vil medvirke positivt til, at vi kan få ajourført vores fælles database over udarbejdede tilstandsrapporter. huseftersyn nyt 4/2 december 5

6 Retsafgørelser ygningsdel El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Tabt af sagsøger Kældre Vundet af sagsøger Fundamenter! 1!! 2! 3! 4! 5! 6! 7 Antal retsafgørelser vedr. de enkelte bygningsdele Retsafgørelser fordelt på bygningsdele ygningsdel El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Kældre Fundamenter Givne erstatninger Rejste krav Erstatning x 1 kr. Sum af givne erstatninger i forhold til bygningsdele Nye retsafgørelser L L L Dato Sagsnr. Retsinstans Hovedpunkter i rapport 8 3 3, , 1 3 2, 3, Emner / Stikord Eternitplader fra Dansk Eternit. Korrekt noteret numre på pladerne. Landsretten omstøder yrettens dom. Se også S 1-223/99. Revner i ydermur, Revner i gulv på tilbygningen. Se også S 559/97. Ulovlige El-installationer. Sætningsrevner i fundament fejlagtig karaktergivet. Gavlmur 15-2 mm ude af lod. Tagbrønde ikke ført til faskiner. Fugt i skillevægge. Forkert karaktergivning. Adskillige fejl og mangler i tilstandsrapporten. Svampeangreb i gulv. Se også Sekretariatets sagsnr. 11. Frostspængt skorsten, Skader var ikke visuelt konstaterbare ved besigtigelse. Graferne herover er baseret på de 188 retsafgørelser, der var registreret hos Sekretariatet pr. 3/11-. En retssag kan omhandle flere punkter i tilstandsrapporten. Totalsum af krav = kr. Gennemsnit af krav = kr. Totalsum af erstatning = kr. Gennemsnit af erstatning = kr. Skemaet til venstre viser udvalgte retsafgørelser modtaget i 2. og 3. kvartal 2. L = Landsret, = yret. Rettens bemærkninger og afgørelser til sagerne findes på Sekretariatets hjemmeside, hvor også samtlige registrerede retsafgørelser kan læses. Huseftersyn af ideelle anparter og ejerlejligheder Huseftersyn af en ideel anpart Ved besigtigelse af en ideel anpart foretages en gennemgang af den enkelte boligcelle samt alt, der berører forholdene i den ideelle anpart. Hvis der ved gennemgangen af den enkelte boligcelle, registreres en skade eller tegn på skade i skillefladen til en tilstødende boligcelle, er det nødvendigt at foretage en besigtigelse af forholdene omkring skaden fra den tilstødende boligcelle. De bygningsdele, som oftest er indgår i den ideelle anpart, er typisk: fundamentet tagkonstruktionen facaderne (klimaskærmen). Ligeledes skal der foretages gennemgang af alle sekundære bygninger, som er indeholdt i den ideelle anpart. Alle disse forhold og bygninger skal indarbejdes i én tilstandsrapport. Se yderligere: Lov om forbrugerbeskyttelse 6, samt Huseftersyn-nyt 1/99 s.6 og 3/98 s.5. Huseftersyn af en ejerlejlighed Ved besigtigelsen skal der foretages en gennemgang af den enkelte ejerlejlighed samt en gennemgang af fællesejet. Disse forhold skal være angivet i to tilstandsrapporter én for ejerlejligheden samt én for fællesejet. Se yderligere: ekendtgørelse om huseftersynsordningen 17 samt Huseftersyn-nyt 1/ s.6. 6 huseftersyn nyt 4/2 december

7 Ny bekendtgørelse Som omtalt i sidste nummer af Huseftersyn nyt er bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen under revision. y & oligministeriet udsender indenfor den nærmeste fremtid den ny bekendtgørelse om Huseftersynsordningen, hvoraf det bl.a. vil fremgå, hvordan den beskikkede bygningssagkyndige skal forholde sig til sager, der behandles af Ankenævnet for Huseftersyn. Endvidere lægger bekendtgørelsen op til en præcisering af de krav, der stilles til den beskikkede bygningssagkyndiges forsikringsforhold. Som et 3. punkt ændres 9 i bekendtgørelsen, således at første sætning fjernes. Ændringen af bekendtgørelsen betyder bl.a., at den bygningssagkyndige skal følge en afgørelse fra ankenævnet. Alternativt vil sagen kunne indbringes domstolene af modparten. Indberetning af tilstandsrapporter! For at skærpe opmærksomheden og oplyse om vigtigheden af, at der foretages rettidige indberetninger af tilstandsrapporter og energimærker, følger her Sekretariatets procedure for manglende indberetninger af tilstandsrapporter i henhold til ekendtgørelse om Huseftersynsordningen 14. I de tilfælde hvor Sekretariatet konstaterer, at en bygningssagkyndig undlader at indsende tilstandsrapporter inden for tidsfristen, kontakter Sekretariatet den bygningssagkyndige med en henstilling om at overholde tidsfristen. Sekretariatet vil i gentagelsestilfælde skærpe overfor den bygningssagkyndige at indberetningsfristen skal overholdes Sekretariatet kan ved det 3. tilfælde overdrage sagen til y & oligministeriet med henblik på en inddragelse af beskikkelsen med baggrund i ekendtgørelsen om Huseftersynsordningen 7. Manglende indberetninger kan således medføre en fratagelse af beskikkelsen som bygningssagkyndig, hvorfor Sekretariatet henstiller til de bygningssagkyndige om at overholde indberetningsfristen af tilstandsrapporter og energimærker. Sekretariatet foreslår, at den sidste uges arbejde af tilstandsrapporter og energimærker bliver indberettet på en fast ugedag. For at lette Sekretariatets arbejdsopgaver i forbindelse med behandlingen af indberetningerne skal vi anmode om følgende: at filer navngives som foreslået af edb-programmet med H efterfulgt af løbenummeret på rapporten, fx H hs4 at der indberettes en gang pr. uge. (Hvis indberetningen foretages ved hjælp af diskette, kan den både indeholde filer med tilstandsrapporter og energimærker) at der ikke indberettes filer med spørgsmål og svar - siden sidst Telefon til Ankenævnet KRYEKÆLDRE Hvordan behandler jeg krybekældre i tilstandsrapporten Svar: Der har været tvivl blandt de bygningssagkyndige om behandlingen af krybekældre i tilstandsrapporten. Spørgsmålet er, hvornår krybekælderen er tilgængelig. Som hovedregel må den bygningssagkyndige have en forventning om at kunne besigtige en krybekælder. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt, f.eks. når størrelsen på indgangen er for lille, er krybekælderen en konstruktion med unormale adgangsforhold. Konstruktioner med unormale adgangsforhold herunder visse krybe- kældre skal anføres på siden "Den bygningssagkyndiges vurderinger af skadesårsager og konstruktioner med angivelse af årsagen. LANDRUGSEJENDOMME Er der ændringer i, hvordan en tilstandsrapport udarbejdes for en landbrugsejendom efter revisionen af lov om forbrugerbeskyttelse Svar: Der er ikke kommet nye retningslinier for hvordan en tilstandsrapport på et nedlagt landbrug skal udarbejdes. Men fra den 1. juni 2, hvor lovændringen trådte i kraft, kan der udarbejdes tilstandsrapporter på landbrugsejendomme, hvor købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves. - flere spørgsmål og svar på side 8 I sidste nummer af Huseftersyn nyt var der anført forkert telefon- og faxnummer til Ankenævnet for Huseftersyn. De rigtige numre og e-adresser er: tlf.: fax.: HE- og EM sekretariatet ønsker alle en god jul og et GODT NYTÅR huseftersyn nyt 4/2 december 7

8 HE- og EM-sekretariatets medarbejdere huseftersyn nyt Sekretariatet for Huseftersyn (HE) og Energimærkning (EM) drives af yggecentrum og Teknologisk Institut i fællesskab. Teknologisk Instituts medarbejdere i Sekretariatet har kontor i Taastrup og træffes på telefon yggecentrums sekretaritsmedarbejdere har kontor i Hørsholm og Middelfart, hvor de træffes på telefon og Teknologisk Institut, Taastrup jarne Pedersen, teknikumingeniør: Teknisk support og kvalitetskontrol (HE & EM). Undervisning og information (HE). Administrativ og økonomisk ansvarlig for EM og HE-Sekretariatet. Rie Mayland, teknikumingeniør; Teknisk support, sekretær for Registreringsudvalget, sagsbehandling, undervisning og information (EM). Vibeke Leth Hansen, teknisk assistent: Telefonbetjening, teknisk support, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (EM og HE). Susanne Gundlach, teknisk assistent; Telefonbetjening, teknisk support, kvalitetskontrol, godkendelse af konsulenter og sagsbehandling (EM og HE). Morten øgedal, akademiingeniør: Information (HE). Anne-Grethe Elvang, teknikumingeniør: Kvalitetskontrol (EM) Erik Hansen, cand. silv.: Teknisk support, kvalitetskontrol, sagsbehandling og undervisning (EM). Mette Jørgensen, teknikumingeniør: Database og edb (HE og EM). o Rasmussen, assisten; Edb-behandling, databaser og edb-support (HE og EM). Niels Jensen, IT-konsulent: ED, Internet (HE og EM). Tanja Wetterstein, sekretær (EM og HE). yggecentrum, Hørsholm Flemming reunberg, arkitekt: telefonsupport til forbrugere. Carina Nielsen, regnskabschef: ogholderi og regnskab. Henrik Larsen, assistent: Ekspedition af løbenumre, blanketter og brochurer. Karina Kier, assistent: Ekspedition, løbenumre, blanketter og brochurer. Tina Rievers, assistent: Ekspedition, løbenumre, blanketter og brochurer. Lars Tangaa, civilingeniør: Daglig leder af yggecentrums opgaver i Sekretariatet. yggecentrum, Middelfart Trine Duus Sørensen, Kursuskoordinator: Kursusadministration. Jan Røgind Jørgensen, civilingeniør, direktør. Administrativ og økonomisk ansvarlig for yggecentrums opgaver i Sekretariatet. spørgsmål og svar - siden sidst udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: jarne Pedersen (ansvarshavende) Jan Røgind Jørgensen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: IT-Grafik, 2 Frederiksberg Redaktionen er sluttet 15. december Næste nummer udkommer i marts Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller y- og oligministeriets synspunkter og holdninger. Adresser og telefonnumre Henvendelser om kurser og efteruddannelse bedes rettet til yggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 55 Middelfart Telefon Telefax LANDET ERHVERV OG OLIG Kan der laves tilstandsrapporter for ejendomme med blandet erhverv og bolig Svar: I henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse kan der laves tilstandsrapporter for ejendomme som hovedsageligt er forbeholdt til bolig. Denne formulering er senere blevet kaldet 5% reglen. I praksis betyder dette, at hvis boligarealet udgør 5% eller derover af det samlede ejendomsareal, kan der udarbejdes en tilstandsrapport på ejendommen. Sekretariatet henviser i øvrigt til Justitsministeriets tolkning af ovenstående regel, gengivet i huseftersyn nyt 2/97. ALLONGER Kan sælgeren få udarbejdet en allonge Svar: Hvis sælger har foretaget udbedringer på sit hus indenfor rapportens gyldighedsperiode, kan sælger anmode den bygningssagkyndige om at udarbejde en allonge til tilstandsrapporten. Henvendelser om rapportløbenumre bedes rettet til yggecentrum, Dr. Neergaards Vej 15, 297 Hørsholm Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken huseftersyn nyt 4/2 december

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol.

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol. Indhold Et liv som bygningssagkyndig 2 Obligatorisk 3 Aktuelt 4 Jura 6 Spørgsmål og svar 7 Kurser og konferencer 7 Publikationer og udgivelser 7 Statistikker 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/02 Ny kontrakt

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis

Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis Hvad er god energirådgivning? Tanja Weis God energirådgivning Hvordan Teknologisk Institut, Århus - 30. oktober 2007 Overvejelser ved rådgiver Hvad er god energirådgivning? Hvad er målet? Udskiftning af

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige

3. Huseftersynet Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Vejledning til de bygningssagkyndige 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende fra 05. maj 2009 3. Huseftersynet Side 1 af 1 Vejledning til de bygningssagkyndige Dette kapitel er gældende

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld.

Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld. Flerfamiliehus, beregnet forbrug - generel del. Generelt: Da store dele af den generelle del af håndbogen for flerfamiliehuse er identisk med den generelle del af håndbogen for enfamiliehuse, er kommentarer

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0037 af 2006, jf.

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Påtale For fejl i en tilstandsrapport

Påtale For fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------- ----------------- Påtale For fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------ en påtale for fejl i tilstandsrapporten H

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere