Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn"

Transkript

1 huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse med oplysninger om, hvad Sekretariatet har registreret siden februar i år. Med denne statusudsendelse er det Sekretariatets håb at få fjernet de sidste uklarheder vedrørende tilstandsrapporter udarbejdet i perioden fra 1996 til dato. Udsendelsen indeholder lister over: Tilstandsrapporter registreret i Sekretariatet Købte, men ikke anvendte numre jf. Sekretariatets registreringer Datablad med adresse, telefon, forsikring mv. Krav oplyst til Sekretariatet Som opfølgning på statusudsendelsen fra februar 2 har Sekretariatet i løbet af foråret og sommeren kontaktet et antal sagkyndige. Sekretariatet har anmodet hver enkelt sagkyndig om at bekræfte, at alt er indberettet til Sekretariatet, herunder tilstandsrapporter udarbejdet i perioden fra 1996 til februar 2. Optagelseskurser Huseftersynsordningen afholder optagelseskursus på yggecentrum i Middelfart den 25. september. Undervisere på HE-optagelseskurset vil denne gang være: advokat irthe Valentin; Advokatfirmaet Klaus ering beskikket bygningssagkyndig Tommy Glindvad; Glindvad & Jeppesen jarne Pedersen; Sekretariatet for Huseftersynsordningen advokat Simon Hejsing; rix Jensen, Havemann, Djurhus. Energimærkningsordningen afholder et firedages optagelseskursus ultimo november på yggecentrum i Middelfart. Antal tusinde rappporter Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter 1996 Okt. Udviklingen i solgte og modtagne tilstandsrapporter. Flere statistikker på side 5-7! Ankenævnet for Huseftersyn 1997 Til betjening af Ankenævnet for Huseftersyn er der pr. 1. august 2 oprettet et sekretariat beliggende hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Sekretariatet ledes af sekretariatschef Cand. Jur. Lene Holten Petersen. Adressen er: Ankenævnet for Huseftersyn Kristianiagade 8, 21 København Ø Telefon: Fax: Mail: Ankenævnet for Huseftersyn kan behandle klager indgivet af såvel køber som sælger over tilstandsrapporter udfærdiget af beskikkede bygningssagkyndige, samt tage stilling til den bygningssagkyndiges ansvar. Ankenævnet kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. Ved indbringelse af en klage for Ankenævnet for Huseftersyn vil der blive opkrævet et klagegebyr på 25 kr. der tilbagebetales, hvis klagen ikke behandles i ankenævnet, eller hvis ankenævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen. Starten på ankenævnets virksomhed afventer godkendelse i Forbrugerklagenævnets forretningsudvalg, der forventes i løbet af august 2. Herefter vil formand og nævnsmedlemmer blive udpeget, så ankenævnet kan påbegynde behandlingen af klagesagerne. Salg af enfamiliehuse i almindelig fri handel i henhold til Danmarks Statistik 1998 Okt. Okt Okt. Det forventes, at Forbrugerklagenævnet også godkender, at ankenævnet alene behandler klager over tilstandsrapporter udarbejdet efter 1. januar 2. Ankenævnets afgørelser planlægges offentliggjort i et endnu ikke fastlagt omfang. Der vil snarest blive oprettet en hjemmeside for ankenævnet. På de næste sider 2 Side 2: Spørgsmål og svar vedrørende den nye tilstandsrapport Side 3: Utilgængelige/skjulte konstruktioner Den reviderede lov om forbrugerbeskyttelse EM orienteringsmøder Side 4: Side- og brugerstatistik juli 2 Ejerskifteforsikring Side 5: Ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige Statistikker Side 6: Manglende indsendelse af tilstandsrapporter Tilstandsrapport med to forskellige indhold Evaluering af forårets erfa-møder Revision af bekendtgørelse Side 7: Ansvarsforsikring Retsafgørelser Sekretariatet deltager gerne i Erfa-møder Side 8: Spørgsmål og svar - siden sidst

2 Spørgsmål og svar vedrørende den nye tilstandsrapport SÆLGERS OPLYSNINGER Hvad skal sælger underskrive og hvordan skal oplysninger indhentes Svar: Med indførelsen af den nye tilstandsrapport skal sælger besvare nogle nye spørgsmål. esvarelsen af disse spørgsmål skal af den bygningssagkyndige overføres til den endelige tilstandsrapport ved hjælp af edb-programmet. Dette medfører, at sælgers underskrift ikke skal fremgå af tilstandsrapporten. Derimod skal den bygningssagkyndige - på linien hvor sælgers underskrift ville kunne være - skrive hvem der har underskrevet oplysningerne, eksempelvis: [sign: Jens Jensen og Hanne Hansen]. Jf. kap. 3 i Håndbogen skal den bygningssagkyndige opbevare de originale sælgeroplysninger. Hvad er formålet med spørgsmålene Svar: Der har i forbindelse med sælgers spørgsmål i den nye tilstandsrapport været en del diskussioner om, hvad formålene er med spørgsmålene. landt de formål der kan nævnes er, at: - afklare i hvilket omfang sælger har kendskab til den ejendom, der sælges. - give den bygningssagkyndige anledning til at høre sælger om dennes oplevelser med ejendommen. Med dette in mente bør den bygningssagkyndige benytte de muligheder, der gives i forbindelse med gennemførelse af huseftersynet, til at få en dialog med sælger om ejendommen. Som det endvidere fremgår af tilstandsrapporten og kap. 3 i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige, bør den bygningssagkyndige være sælger behjælpelig med at besvare spørgsmålene i tilstandsrapporten. Sekretariatet er helt bevidst om, at det ikke i alle tilfælde er muligt at få en snak med sælger, men det må være undtagelsen. Hvad svarer sælger på i rapporten - eksempelvis spørgsmål.7 "Er du bekendt med om grunden periodevis er oversvømmet" Svar: Med afkrydsning i "ja" giver sælger udtryk for at have et kendskab til forholdet. Sælger må derefter i samarbejde med den bygningssagkyndige uddybe svaret ved at beskrive, om grunden aldrig oversvømmes eller i perioder er oversvømmet. Hvis grunden i perioder oversvømmes, kunne bl.a. oplysninger om oversvømmelsernes omfang naturligt indgå som en del af svaret. Hvis sælger ikke har et kendskab til, om grunden oversvømmes, skal sælger afkrydse "nej" feltet udfor spørgsmålet. HVAD ESKRIVES HVOR Hvad skal den bygningssagkyndige gøre, hvis der i forbindelse med gennemførelsen af huseftersynet konstateres uoverensstemmelse mellem R oplysninger og de faktiske forhold Svar: Hvis den bygningssagkyndige konstaterer, at R oplysningerne ikke svarer til de faktiske forhold, kan den bygningssagkyndige gøre opmærksom på dette overfor sælger. Sekretariatet vil foreslå, at sådanne oplysninger fremføres overfor sælger i et følgebrev til tilstandsrapporten, hvorved oplysningerne holdes ude af tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige kan i tilfælde af sådanne uoverensstemmelser anføre de faktiske arealer udfra et skøn, dvs. at der ikke skal foretages en opmåling af de faktiske arealer i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Hvis den bygningssagkyndige samtidig med udarbejdelsen af tilstandsrapporten også udarbejder et Energimærke, kan de opmålinger den bygningssagkyndige foretager i den forbindelse anvendes som arealangivelser i tilstandsrapporten. Hvordan skal den bygningssagkyndige forholde sig i de tilfælde, hvor der udarbejdes en tilstandsrapport på en ejendom, der ikke nødvendigvis falder ind under Huseftersynsordningen Fx ejendomme, der har været udlejet og landbrugsejendomme under nedlæggelse Svar: Hvis tilstandsrapporten omhandler en ejendom, hvor sælger under visse betingelser kan opnå en ansvarsfraskrivelse, kan den bygningssagkyndige henlede sælgers eller sælgers rådgivers opmærksomhed på problemstillingen ved i et følgebrev at beskrive forudsætningerne for som sælger at opnå en ansvarsfraskrivelse i forbindelse med salget af den konkrete ejendom. Sådanne oplysninger bør ikke anføres i tilstandsrapporten. Hvornår og hvordan anvendes muligheden for at skrive en note til en skade og en kommentar til materialerne Svar: Noter anvendes i forbindelse med beskrivelsen af skader. I noterne kan den sagkyndige give nogle skøn og vurderinger af skadernes omfang og mulige årsager. Endvidere kan den sagkyndige kommentere konstruktioner, idet det må anbefales, at den sagkyndige i sit ordvalg giver udtryk for, at der er tale om skøn og vurderinger, samt at der ikke anføres udbedringsforslag, prisoverslag eller anden rådgivning. Kommentarer kan anvendes til at uddybe nogle forhold omkring de enkelte konstruktioner og materialer, som indgår i bygningen eller bygningerne. Ligesom i tilfældet med anvendelsen af noterne bør den bygningssagkyndige undlade at yde rådgivning, herunder give forslag til vedligeholdelse. Hvis der er en skade i forbindelse med specielle konstruktioner, skal skaden registreres og beskrives på siden "Registreringer af bygningens tilstand". Hvorfor er der foretaget ændringer i tilstandsrapportens lister over konstruktioner og materialer Svar: Ændringerne har bl.a. haft til formål at sikre en mere præcis beskrivelse af de bygninger der besigtiges. Derved får forsikringsselskaberne også en bedre mulighed for at fastsætte præmien for ejerskifteforsikringen. landt de ændringer der er foretaget kan nævnes, at 9. Vådrum er ændret til 9. ad, toilet og bryggers. Under dette punkt er der nu krav om, at den bygningssagkyndige vurderer, om de omgivende konstruktioner (gulv og vægge) er udført af et organisk eller uorganisk materiale. 2 huseftersyn nyt 3/2 august

3 Utilgængelige/skjulte konstruktioner Fra flere sider har der været ønske om, at Huseftersyn-nyt igen behandler problemerne omkring ikke tilgængelige bygningsdele. Et tilbagevendende problem! men der er nu ikke altid grund til bemærkninger Der kan være 4 årsager til, at en bygningsdel ikke er besigtiget: 1. Det ligger uden for huseftersynet at undersøge den pågældende bygningsdel 2. Den pågældende bygningsdel lader sig generelt ikke undersøge 3. En normalt tilgængelig bygningsdel kunne i den pågældende ejendom ikke besigtiges 4. Sælgeren har i forbindelse med huseftersynet forhindret besigtigelse Det ligger uden for huseftersynet at undersøge den pågældende bygningsdel Af bekendtgørelse om Huseftersynsordningen fremgår det, hvilke bygninger og bygningsdele, der er omfattet af huseftersynet og hvilke der ikke er det. Som eksempel kan nævnes indretninger uden for selve bygningen, f.eks. vandstik og udendørs svømmebassiner. ygningsdele, som i henhold til bekendtgørelsen ikke er omfattet af huseftersynet, skal ikke nævnes i rapporten. Den pågældende bygningsdel lader sig generelt ikke undersøge Selvom en bygningsdel principielt er omfattet af huseftersynet, er der bygningsdele, som det ikke er muligt at besigtige ved en visuel gennemgang af bygningen. Som eksempel kan nævnes strøer i et terrængulv eller terrændækskonstruktioner i øvrigt, spær i built-up konstruktioner eller tilsvarende parallelkonstruktioner. Det skal ikke angives i rapporten, at sådanne bygningsdele som ikke kan besigtiges ikke er blevet det. En normalt tilgængelig bygningsdel kunne i den pågældende ejendom ikke besigtiges Er der tale om bygningsdele, som normalt kan forventes besigtiget, men som på grund af forhold i den besigtigede ejendom ikke er blevet det, skal der svares ja til spørgsmålet: "Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges" på side 4 i tilstandsrapporten. Endvidere skal der under afsnittet Uddybende kommentarer anføres hvilke bygningsdele, der ikke er besigtiget og årsagen hertil. Som eksempel kan nævnes krybekælder med lav højde, hanebåndsloft, hvor der ikke er udført loftlem og skunk uden skunklem samt gulve med vægtil-væg tæpper eller andre foranstaltninger, der skjuler et færdigt gulv eller andre bygningsdele. Sælgeren har i forbindelse med huseftersynet forhindret besigtigelse Er den bygningssagkyndige af den opfattelse, at sælgeren bevidst i forbindelse med huseftersynet har hindret adgangen til en bygning eller en bygningsdel, skal der svares ja til spørgsmålet "Er der bygningsdele, der er gjort utilgængelige" Er sælgeren til stede i forbindelse med huseftersynet, bør han opfordres til at skaffe den bygningssagkyndige adgang til at besigtige bygningsdelen, da en afkrydsning af "gjort utilgængelig" bevirker, at der ikke er dækning på ejerskifteforsikringen, ligesom det i tilfælde af skader kan være nærliggende for en køber at rejse et erstatningskrav mod sælgeren. Som eksempler kan nævnes aflåste bygninger/rum, flyttekasser placeret så bygningsdele ikke kan besigtiges eller skunklemme, som er blevet skruet fast umiddelbart forud for bygningsgennemgangen. Emnet har tidligere været omtalt bl.a. i Huseftersyn-nyt 4/99. Dengang i relation til tilstandsrapporten version 3.. Den reviderede lov om forbrugerbeskyttelse Den 1. juli 2 trådte som bekendt nogle ændringer til bl.a. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. i kraft. Vi omtalte denne lovændring generelt i Huseftersyn-nyt 1/. landt ændringerne skal vi kort nævne følgende tre: Dødsbo ansvarsfraskrivning Det er ikke længere muligt for boet efter en ejer at lave en ansvarsfraskrivelse uden brug af Huseftersynsordningen, hvis ejendommen der sælges kommer ind under Huseftersynsordningen jf. 21 a. Landbrugsejendomme under nedlæggelse Landbrugsejendomme, hvor landbrugspligten i forbindelse med handlen ophæves, kan efter denne lovændring komme ind under Huseftersynsordningen jf. 1 stk. 2. Ejerskifteforsikring sælger skal tilbyde at betale mindst 5% Den ændring der har betydning for flest i forbindelse med Huseftersynsordningen er, at sælger skal tilbyde at betale mindst 5% af ejerskifteforsikringen for at opnå en ansvarsfraskrivelse jf. 2 stk. 3. Denne ændring har været omtalt i dagspressen. EM orienteringsmøder Der afholdes obligatoriske orienteringsmøder for godkendte energikonsulenter i efteråret. På baggrund af de positive erfaringer, der er høstet ved Huseftersynsordningens erfa-møder i foråret, afholdes energimærkningsmøderne efter samme principper, dvs. som 32 halvdagsmøder fordelt på 1-12 lokaliteter. Hovedtemaet på møderne bliver kvalitet af energimærkninger, og der vil blive berørt nogle af de konkrete problemer konsulenter oplever i hverdagen og som bl.a. er afdækket under den løbende kvalitetskontrol. Deltagerpris 65 kr. for godkendte energikonsulenter og 9 kr. for øvrige deltagere. huseftersyn nyt 3/2 august 3

4 Sekretariatet for Huseftersyn har nu gennem godt 2 1 /2 år haft sin egen hjemmeside. Til en start var hensigten at formidle oplysninger om, hvilke bygningssagkyndige der var beskikkede til at udføre huseftersyn, eksponeringer af Huseftersyn-nyt samt diverse statistikker omkring ordningen. I takt med den stigende efterspørgsel om yderligere tiltag på hjemmesiden, er der gennemført flere revisioner, og hjemmesiden er nu blevet udbygget med flere punkter, bl.a. : Erfa-grupper Retsafgørelser Om Tilstandsrapporten Pas På Dit Hus. Erfa-grupper Ugentligt antal besøg: Ca. 4 Sekretariatet begyndte i 1999 at registrere erfa-grupper oprettet af beskikkede bygningssagkyndige. Det har siden vist sig, at formidling af disse grupper via hjemmesiden har fået flere beskikkede bygningssagkyndige til at tage kontakt til erfa-gruppernes kontaktpersoner i lokalområderne for at deltage i erfa-arbejdet. Sekretariatet vil i umiddelbar reaktion til de netop afholdte obligatoriske erfa-møder etablere en opsamlings- og formidlingstjeneste af erfa- grupperne. Denne tjeneste vil komme på vores hjemmeside i løbet af sensommeren. Retsafgørelser Ugentligt antal besøg: Ca. 8 Sekretariatet har fulgt udviklingen af domspraksis vedrørende Huseftersynsordningen på tæt hold. Via domsudvekslingsaftaler med domstole og flere advokater har Sekretariatet løbende indsamlet størstedelen af samtlige retsafgørelser afsagt ved domstolene. Sekretariatet har siden medio 1999 gengivet rettens bemærkninger til de verserende sager på hjemmesiden. Sekretariatet har herefter erfaret, at netop denne formidling har været af meget stor interesse, og disse sider har vist sig at være nogle af de bedst besøgte sider på hjemmesiden. Side- og brugerstatistik juli 2 Sidevisninger Gennemsnitlig viste sider pr. dag 364 rugere Antal brugere pr. dag 75 Gennemsnitlig forbrugstid på hjemmesiden :16:23 Hvilke sider er blevet brugt mest Sider Antal visninger 1 Huseftersynsordningen Retsafgørelser Find konsulent 259 Hyppigst downloadede filer Fil Antal downloads Om Tilstandsrapporten og Pas På Dit Hus Ugentligt antal besøg: Ca. 95 For at levere forbrugervenlige informationer om Huseftersynsordningen har Sekretariatet givet mulighed for at læse om tilstandsrapporten og dens indhold, bl.a. med beskrivelser af skadeskaraktererne. Ligeledes er vejledningen "Pas på dit hus" præsenteret på hjemmesiderne, og disse sider har ligeledes en stor bevågenhed blandt brugerne af Huseftersynsordningen. Hvad så Som følge af den stigende interesse for Huseftersynsordningens hjemmesider, Ejerskifteforsikring Af Lisbeth Rasmussen, Forsikring & Pension Dækning ved bygningsdele, der ikke er besigtiget Der kan være forskellige årsager til, at bygningsdele ikke er blevet besigtiget - og forskellig angivelse deraf i tilstandsrapporten. Der er også forskel på, i hvilke tilfælde, der er dækning på ejerskifteforsikringen for skader på ikke-besigtigede bygningsdele. Ejerskifteforsikringen dækker ikke forhold, som er beskrevet i tilstandsrapporten medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Har den bygningssagkyndige f.eks. givet karakteren "UN" til en bygningsdel, som han ikke har kunnet besigtige, vil skader, der kunne være konstateret ved en nærmere undersøgelse, ikke være dækket på ejerskifteforsikringen. Indretninger, som i henhold til huseftersynsbekendtgørelsen ikke skal besigtiges - såsom vandstik og udendørs både fra folk med tilknytning til Huseftersynsordningen og fra forbrugerne, vil Sekretariatet iværksætte nye tiltag. Her kan bl.a. nævnes opbygning af søgefunktioner under de forskellige punkter, lettere tilgængeligt design samt en tydeligere differentiering mellem fagspecifikke oplysninger og informationer til forbrugerne. svømmebassiner - er undtaget fra dækningen på ejerskifteforsikringen. Skader i bygningsdele, som generelt ikke kan besigtiges - for eksempel strøer i et terrængulv eller terrændækskonstruktioner i øvrigt, spær i built-up konstruktioner eller tilsvarende parallel-konstruktioner - vil typisk være dækket på ejerskifteforsikringen. Har den bygningssagkyndige svaret "ja" til spørgsmålet: "Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges" er skader i denne bygningsdel ikke automatisk undtaget fra dækningen på ejerskifteforsikringen. Forsikringsselskabet kan dog ud fra en vurdering af den konkrete ejendom tage et forbehold i ejerskifteforsikringen. Har den bygningssagkyndige sat kryds i "Er der bygningsdele, der er gjort u- tilgængelige", vil der ikke være dækning for skader, som kunne være opdaget, hvis den bygningssagkyndige havde haft adgang til den pågældende bygningsdel. 4 huseftersyn nyt 3/2 august

5 Ansvarsforsikring for beskikkede bygningssagkyndige Af Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension Ifølge bekendtgørelse nr. 915 er det en forudsætning for at være beskikket bygningssagkyndig, at man har tegnet en ansvarsforsikring, som dækker de erstatningskrav, der kan rejses mod én i op til 6 år fra tilstandsrapportens datering. Denne bestemmelse har gennem tiderne givet anledning til flere problemer - problemer som dog et langt stykke hen ad vejen er løst med de forsikringserklæringer, forsikringsselskaber og bygningssagkyndige skal udfylde. Den retroaktive dato Ansvarsforsikringer dækker som udgangspunkt erstatningskrav som rejses, mens forsikringen er i kraft. I forbindelse med selskabsskift betyder bekendtgørelsen imidlertid, at forsikringen skal dække "bagud". I forsikringsselskaberne kalder man det retroaktiv dato. Forsikringen skal nemlig udvides til at dække tilstandsrapporter, som er udarbejdet før den nye forsikring træder i kraft. Derudover skal forsikringsselskaberne i erklæringen give garanti for, at alle erstatningskrav, som efterfølgende rejses mod den bygningssagkyndige, er dækket op til 6 år frem i tiden. Dette giver imidlertid det problem, at ikke alle forsikringsselskaber ved overtagelse af en forsikring ønsker at stille garanti for, at tilstandsrapporter, som er udarbejdet før forsikringen trådte i kraft i selskabet, vil være omfattet af forsikringen - navnlig såfremt forsikringen opsiges inden de 6 år er gået, og det nye selskab ikke vil overtage dækningen bagud. Det nye selskab bestemmer Det er op til forsikringsselskaberne, om de - når de overtager en forsikring for en beskikket bygningssagkyndig - vil tegne forsikring bagud (retroaktiv dato). Det er også frivilligt, om man vil garantere at give dækning forud for så vidt angår de tilstandsrapporter, som er udarbejdet før forsikringen træder i kraft i selskabet. yretten i Grenå er i en konkret sag (som i øjeblikket er under forberedelse til Landsretten) nået frem til, at hvis et overtagende forsikringsselskab i forbindelse med forsikringstegning ikke både vil give retroaktiv dækning og udstrække garantitilsagnet til de besigtigelser, som er udført i det eller de tidligere forsikringsselskab/-ers forsikringstid, så kan det afgivende forsikringsselskab risikere, at der i op til 6 år rent faktisk anmeldes krav på forsikringen. Erstatningskrav, som det afgivende selskab er forpligtet til at håndtere, fordi selskabet tidligere har underskrevet garantibestemmelsen i forsikringserklæringen. På den baggrund er det afgivende selskab - meget rimeligt - berettiget til at opkræve en forsikringspræmie for at dække denne risiko. Prisen for en afløbsforsikring Der er derfor grund til at opfordre til, at de bygningssagkyndige - hvis de overvejer at skifte forsikringsselskab - undersøger følgende: 1. Vil det overtagende selskab dække både retroaktivt og med fuldt garantitilsagn, også for rapporter udarbejdet før forsikringens ikrafttræden 2. Hvis nej, bør en fuldstændig økonomisk oversigt over prisen for forsikringsskift også indeholde oplysninger fra det afgivende selskab om, hvad prisen er for en afløbsforsikring. Dermed undgår man forhåbentlig ubehagelige overraskelser i form af en ekstraopkrævning for en dækning, som ingen ved, om man får brug for Antal konsulenter Antal rappporter 26-5 Antal tilstandsrapporter pr. beskikket bygningssagkyndig. Statistikgrundlag: tilstandsrapporter modtaget fra 1. januar til 31. juli > Antal 5 City Kbh. omegn Nordsjælland ornholm Sydsjælland Loll. Falster Fyn Sydjylland Vestjylland Østjylland Nordjylland Geografisk fordeling af udførte tilstandsrapporter pr. 31. juli 2. aseret på modtagne tilstandsrapporter. huseftersyn nyt 3/2 august 5

6 Karakter: Dårligt = 1 Mindre godt = 2 Acceptabelt = 3 Godt = 4 Udmærket = 5 Særdeles godt = 6 Spørgsmål: Dit forkendskab til mødets emner Dit personlige udbytte Det faglige indhold Undervisningsformen og tilrettelæggelse Undervisningsmaterialet Underviserens formidlingsevne Karakter:! 1! 2! 3! 4! 5! 6 Total Sjælland Fyn/Jylland Dårligt Manglende indsendelse af tilstandsrapporter Jf. bekendtgørelsen om huseftersynsordningen skal beskikkede bygningssagkyndige senest 14 dage efter at en tilstandsrapport er udarbejdet indsende en kopi til Sekretariatet. Hvis den bygningssagkyndige undlader at indsende kopier af tilstandsrapporter til Sekretariatet kan beskikkelsen inddrages. I fortsættelse af den på forsiden omtalte statusopgørelse vil Sekretariatet følge med i den enkelte bygningssagkyndiges indberetningstider og specielt manglende indberetning af udarbejdede tilstandsrapporter. Altid elektronisk indberetning Der er stadig enkelte bygningssagkyndige som er af den opfattelse, at tilstandsrapporter skal indsendes som papirkopier til Sekretariatet. Med indførelsen af den nye tilstandsrapport skal kopier af tilstandsrapporter altid indsendes til Sekretariatet i elektronisk udgave, dvs. på diskette eller ved hjælp af e-post på adressen: 5! 1.! 1.5! 2.! 2.5 Antal besvarelser Mindre godt Acceptabelt Godt Udmærket Særdeles godt Tilstandsrapport med to forskellige indhold I løbet af sommeren er Sekretariatet blevet opmærksom på, at en beskikket bygningssagkyndig har udarbejdet en tilstandsrapport i to udgaver. Den ene udgave af tilstandsrapporten blev sendt til sælger. Den anden udgave af rapporten, som indeholdt oplysninger om nogle flere skader, blev sendt til et forsikringsselskab og til Sekretariatet. I forbindelse med berigtigelsen af handlen blev købers advokat opmærksom på, at der var uoverensstemmelser mellem de forbehold der var i tilbudet på ejerskifteforsikringen og den tilstandsrapport som køber havde modtaget. I denne sag blev både sælger, køber og den bygningssagkyndige reddet af en dygtig advokat. Evaluering af forårets erfa-møder I forbindelse med årets erfa-møder blev deltagerne bedt om at udtrykke deres opfattelse af erfa-møderne og udbyttet af møderne. På graferne til venstre er vist en sammenstilling af resultaterne. landt de kommentarer, der kom fra deltagerne på møderne, kan nævnes: "Af de møder jeg har deltaget i, var dette klart det mest udbytterige" "For lidt tid til den faglige diskussion og gennemgang" "Juridiske forhold helt forbigået" "Lidt karakter af et tvunget erfa-møde" "Spil af tid". Som det fremgår af kommentarerne er der både positive og negative opfattelser af erfa-møderne, men hovedparten af deltagerne i møderne har haft en positiv oplevelse. Kurser og seminarer På møderne erfarede Sekretariatet, at der er et ønske om, at Sekretariatet udbyder kurser og seminarer om specifikke faglige emner i tilknytning til huseftersyn og energimærkning. Med henblik på at afdække det reelle behov for sådanne aktiviteter beder vi om, at alle interesserede udfylder vedlagte spørgeskema omhyggeligt og returnerer det til yggecentrum senest den 2. oktober 2. esvarelsen er naturligvis helt uforpligtende. Endelig tilmeldingsblanket udsendes senere sammen med en fyldig beskrivelse af de kurser og seminarer, som udbydes. Revision af bekendtgørelse Efter indførelsen af ankenævnet er det blevet nødvendigt at foretage nogle rettelser i bekendtgørelsen om huseftersynsordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft i løbet af efteråret. 6 huseftersyn nyt 3/2 august

7 Antal retsafgørelser Rejste krav mod bygningssagkyndige Antal krav rejst mod bygningssagkyndige fordelt efter bygningsdele ifølge Sekretariatets registreringer pr ygningsdel ygningsdel Ej oplyst El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Kældre Fundamenter! 1! 2! 3! 4! 5! 6 Antal krav (ialt 281) El VVS Vådrum Tage Trapper Gulve Lofter Vinduer Vægge Tabt af sagsøger Vundet af sagsøger Kældre Fundamenter! 5! 1! 15! 2! 25! 3! 35! 4! 45! 5 Antal retsafgørelser vedrørende de enkelte bygningsdele Krav rejst fra køber Erstatninger til køber >1 Erstatningskrav x 1. kr. Nye retsafgørelser L L L Dato Sagsnr. Retsinstans Hovedpunkter i rapport 1, , , 6, 8 5, 8 Emner Stikord Køkkenet var beskrevet som nyt i salgsopstillingen. Retten finder ikke at dette er gældende. Stadfæstelse af sagsnr. 145 Skjolder fra vandindtrængning i karnap Sætningsskader i fundament og vægge indingsværksmur ikke omtalt i tilstandsrapporten, trods at den visuelt synlig Eternitplader uden asbest (udviklingsplader) Stadfæstelse af sagnr. 67 Rådangreb i bærende bjælker, gulvet har sat sig; Fejl og mangler på kvistopbygningen Udvalgte retsafgørelser modtaget i 2. og 3. kvartal 2. L = Landsret, = yret. Rettens bemærkninger og afgørelser til sagerne findes på Sekretariatets hjemmesider, hvor også samtlige registrerede retsafgørelser kan læses. Ifølge Sekretariatets registreringer er der en nedgang i antallet af krav, der rejses imod beskikkede bygningssagkyndige. År: Registrerede krav: pr. 31/7 128 Denne nedgang er formentlig begrundet i følgende 3 forhold: at retshjælpsforsikringerne er blevet mere kritisk at tilstandsrapporterne har en bedre kvalitet at bygningssagkyndige undlader at informere Sekretariatet i tilfælde af, at der rejses krav. Retsafgørelser Figuren er fire diagrammer i ét: Erstatningssummer i relation til krav rejst af køber erstatninger tilkendt køber Antal retsafgørelser for bygningsdele tabt af sagsøger vundet af sagsøger Nederst vises krav rejst af køber samt erstatninger tilkendt køber ved domstolene pr. 31/7-2. Totalsum af krav = kr. Gennemsnit af krav = kr. Totalsum af erstatning = kr. Gennemsnit af erstatning = kr. Antal retsafgørelser = 168 Øverst vises de 168 retsafgørelser fordelt på bygningsdele, henholdsvis tabt og vundet af sagsøger. I ca. 1 tilfælde blev køber ikke tilkendt erstatning. Sekretariatet deltager gerne i ERFA-møder Medarbejderne i Sekretariatet har gennem årene deltaget i erfa-gruppers møder rundt i landet. Ligeledes har Sekretariatets medarbejdere deltaget i huseftersyn sammen med enkelte bygningssagkyndige. Sekretariatet ønsker fortsat at deltage i erfa-gruppers møder med henblik på at indsamle og videregive erfaringer om de problemer bygningssagkyndige oplever i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporter og energimærker. huseftersyn nyt 3/2 august 7

8 spørgsmål og svar - siden sidst huseftersyn nyt Skal ejerlejligheder og ejendomme opdelt i ideelle anparter behandles ens i forbindelse med udfærdigelse af tilstandsrapport Svar: Forskellen mellem at udarbejde en tilstandsrapport på en ejerlejlighed og en tilstandsrapport for en ideel anpart ligger hovedsageligt i følgende: Ved udarbejdelse af en tilstandsrapport for en ideel anpart skal den bygningssagkyndige, i sin gennemgang, foruden den individuelle lejlighed medtage alt det udenom, der vedrører den ideelle anpart, dvs. fundament, facader, tagkonstruktion, eventuelt fælles vaskerum og kælder samt øvrige sekundære bygninger, der måtte være indeholdt i den ideelle anpart, jf. Justitsministeriets svar bragt i Huseftersyn-nyt 3/98 side 5. For ejerlejlighedens vedkommende skal der udarbejdes en tilstandsrapport på den pågældende ejerlejlighed og en tilstandsrapport for fællesejet i henhold til "ekendtgørelse om Huseftersynsordningen" 17. Vi henviser i øvrigt til Huseftersyn-nyt 1/99 samt Huseftersyn-nyt 3/98 for flere detaljer. Det nye ED-program Sekretariatet har modtaget flere reaktioner vedrørende det nye tilstandsrapports program version 4.1. Hvorfor sælgerspørgsmål vedrørende trapper Svar: Pkt. 7 i sælgerspørgsmålene er taget med for at gøre dig eller sælger opmærksom på, om der er kommentarer til husets trapper. Hvis det er tilfældet skal kommentarerne skrives ind på siden under sælgers supplerende bemærkninger vedrørende fejl og mangler. Hvordan får jeg afkrydset "Ingen bemærkninger" til en bygningsdel, så de vises på Resume siden Svar: På gennemgangssiden vælges den bygningsdel, hvor der ønskes at afkrydse "Ingen bemærkninger", heref- ter vælges "emærkninger" og der dobbeltklikkes på "Ingen bemærkninger", så der bliver sat flueben ved punktet. I stedet for at dobbeltklikke kan man bruge mellemrums-tasten. Hvordan fungerer teksten på resumesiden Svar: Der er 14 liniers tekst til rådighed i felterne "Generelle kommentarer til bygningens tilstand", samt "Uddybende kommentarer til pkt. 1-4". Teksten på siden flytter sig alt efter hvor mange linier man skriver i de respektive felter. Har du problemer med at få udskrevet den logiske og de kronologiske gennemgangssider Svar: Der er konsulenter, der har problemer med at udskrive gennemgangssiderne korrekt. Problemet er, at de enkelte punkter til gennemgangen ikke udskrives i den korrekte rækkefølge. Dette er ikke en egentlig fejl i programmet, idet den færdige rapport udskrives korrekt, dog kan det give problemer at registrere sine skader ude i marken. Sekretariatet har på sin hjemmeside en opdateret version af programmet, der løser dette problem. Hvordan slettes et punkt indtastet under gennemgangen Svar: Hvis et allerede indført punkt under gennemgangen skal slettes, skal punktet markeres i det "store" felt i bunden af indtastningsskærmbilledet efterfulgt af et tryk på tastaturknappen Delete. Sekretariatet anbefaler, at man går ind på hjemmesiden for at læse de sidste nye brugertips vedrørende det nye tilstandsrapportprogram samt downloader rettelserne til programmet. Andre spørgsmål Hvilken dato skal der anføres på forsiden af tilstandsrapporten ved den bygningssagkyndiges underskrift på side 2 Svar: Der skal anføres den dato, hvor rapporten er udarbejdet og ikke den dato, hvor huseftersynet er gennemført. udgives af Sekretariatet for Huseftersynsordningen Telefon: Telefax: Postadresse: Postboks 141, 263 Taastrup Redaktion: jarne Pedersen (ansvarshavende) Jan Røgind Jørgensen K. Jørgen Christensen DTP: K. Jørgen Christensen Repro og tryk: IT-Grafik, 2 Frederiksberg Redaktionen er sluttet 18. august Næste nummer udkommer i november Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller y- og oligministeriets synspunkter og holdninger. Adresser og telefonnumre Henvendelser om kurser og efteruddannelse bedes rettet til yggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 55 Middelfart Telefon Telefax Henvendelser om rapportløbenumre bedes rettet til yggecentrum, Dr. Neergaards Vej 15, 297 Hørsholm Telefon Telefax Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 263 Taastrup Telefon: Telefax: mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken huseftersyn nyt 3/2 august

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 52-2008 AA mod BB v/ MM & SS P/S afsagt sålydende Kendelse Med brev af 9. september 2008 har AA som køber af ejendommen (..1..) indbragt BB v/ MM & SS P/S for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring.

Ejendommen er opført med murede gavle og byder foruden husets 150 m 2 endvidere på integreret garage med plads til bil eller opbevaring. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Jim Riel A/S Solrød Strandvej 118 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 1. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse

Opfriskningskursus for Energikonsulenter. 26. februar 2014 i Slagelse Opfriskningskursus for Energikonsulenter 26. februar 2014 i Slagelse Ralf Petersen Introduktion Lidt om mig selv: Ralf Petersen, 57 år Akademiingeniør Ansat i Energistyrelsen juli 2012 Ansat i SEeB november

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varme i en ejerlejlighed.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om varme i en ejerlejlighed. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo Aalborg A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere