Hovedudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedudvalget REFERAT"

Transkript

1 Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør) Kim Kofod Hansen (Udviklingsdirektør) Kim Bruun Nielsen (Sekretariatschef) Hanne Nielsen (Socialchef) Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef) Lotta Sandsgaard (Byg- og miljøchef) Finn Mikkelsen (Skole- og dagtilbudschef) Ellen Birthe Christensen (FOA) (Næstformand) Carsten Willadsen (AC) Jytte Skiffard (HK) Ole Andersen (3F) Laila Christensen (AMR) Carsten Povlsen (HK) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Vibeke Binnerup (DSR) Michael Aagaard Laursen (DLF) Tinne Christiansen (BUPL) Kirsten Højgaard (DS) Kennet Hansen (AMR) Hanne Helt Kevy (SL) Norddjurs Kommune

2 Fraværende: Eva Iversen (Økonomidirektør) Lotta Sandsgaard (Byg- og miljøchef) Tinne Christiansen (BUPL) Kennet Hansen (AMR)

3 Hovedudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra 10. november Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Budget Arbejdsmiljø Gennemgang af retningslinjer indsamlet fra områdeudvalgene Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Omstrukturering af beredskabsområdet Vedr. digital post fra Norddjurs Kommune som arbejdsgiver Status på rettelser i MED-aftalen Information fra ledelsen Information fra medarbejderne Information og kommunikation Kommende møder Eventuelt...22 Bilagsoversigt...23 Norddjurs Kommune

4 Hovedudvalget Godkendelse af referat fra 10. november 2014 Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Hovedudvalget den Referatet blev godkendt. 1

5 Hovedudvalget Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Det fremgår af MED-aftalen, at hovedudvalget skal informeres om budgetopfølgningerne. Der foretages budgetopfølgning hver måned, som forelægges økonomiudvalget. Juni måneds budgetopfølgning afløses dog af halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet og tre af budgetopfølgningerne går videre til behandling i kommunalbestyrelsen. Det drejer sig om budgetopfølgningerne ultimo marts, ultimo juli og ultimo oktober. I budgetopfølgningen ultimo december 2014, forventes et samlet mindreforbrug på 132,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. ældrebolighandlingsplanen men eksl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med 40,8 mio. kr. i mindreforbrug på driften, 83,6 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg og en mindreudgift på 8,4 mio. kr. på de finansielle områder og ældrebolighandlingsplanen. Mindreforbruget på driften på 40,8 mio. kr. er en del af de overførte midler fra tidligere år. Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. på driften, og det forventes, at der overføres et tilsvarende beløb fra 2014 til Mindreforbruget på driften vedrører primært centrale puljer på økonomiudvalgets område, samt mindreforbrug på børne- og ungdomsudvalget og voksen og plejeudvalget. Mindreforbruget på anlæg vedrører primært byggerier af institutioner på børne- og ungdomsudvalget, og voksen- og plejeudvalget, der først står endelig færdig i Men der er også en del anlægsprojekter på miljø- og teknik og kultur og udviklingsudvalgenes områder, der er blevet forsinket. Mindreforbruget forventes overført til Det skal endvidere bemærkes, at der i i 2014 været et samlet anlægsbudget i 2014 på 189,3 mio. kr., der har været ekstraordinært højt i forhold til tidligere år. 2

6 Hovedudvalget Driftsudgifterne er opdelt i to kategorier indenfor og udenfor servicerammen. Regeringen udmelder hvert år en ramme for serviceudgifterne, som kommunerne skal holde sig indenfor. Norddjurs Kommune forventer ved udgangen af december måned at serviceudgifterne vil ligge ca. 5,5 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Såfremt der er personalemæssige konsekvenser af budgetopfølgningerne orienterer formanden om disse. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om budgetopfølgningerne. Mindreforbruget på driften ligger primært på centrale konti og merårige puljer. Mindreforbuget på anlæg ligger primært på flerårige projekter og projekter, der er blevet forsinket. Der er ingen personalemæssige konsekvenser af budgetopfølgningerne. Formanden pointerede, at eventuelle ændringer i normeringer, som følge af eksempelvis demografisk udvikling, ikke er en del af budgetopfølgningen. I sådanne tilfælde gælder tryghedsaftalen. På det kommende hovedudvalgsmøde forelægges hovedudvalget oversigten over institutionernes redegørelser for mer- og mindreforbrug. Informationen blev taget til efterretning. 3

7 Hovedudvalget Budget 2016 Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Formanden informerer om status på arbejdet med budget 2016, herunder tidsplanen for budgetprocessen. Der deltager tre hovedudvalgsrepræsentanter i de samme møder i løbet af budgetprocessen som hidtil, både før og efter sommerferien. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning, og at der vælges 3 hovedudvalgsrepræsentanter til deltagelse i budgetprocessen. Bilag: 1 Åben Politisk tidsplan /15 Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om processen for budget Repræsentanter for hovedudvalget deltager i følgende dele af processen: 21. april 2015: Temamøde i kommunalbestyrelsen. 25. juni 2015: Temadag i kommunalbestyrelsen. 13. august 2015: Temadag i kommunalbestyrelsen. 4

8 Hovedudvalget På mødet blev følgende hovedudvalgsmedlemmer valgt til at deltage i temamøderne: Tinne Christiansen, Vibeke Binnerup og Michael Laursen. Derudover afholdes det årlige møde for hovedudvalget og økonomiudvalget. Dette møde afholdes d. 11. august

9 Hovedudvalget Arbejdsmiljø Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Hovedudvalget afholder fast den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse på det ordinære møde i tredje kvartal, hvor der samles op på arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene. Derudover behandler hovedudvalget kvartalsvise sygefraværs- og arbejdsskadestatistikker. Arbejdsskadestatistik Vedlagt dagsordenen findes arbejdsskadestatistikken for 4. kvartal Som det fremgår af oversigten på side et i arbejdsskadestatistikken er der registreret 60 skader i perioden, hvilket har resulteret i 457 sygedage. Samlet set er der et lille fald i antallet af arbejdsskader i 2014 sammenlignet med Til information er der tale om en ny arbejdsskadestatistik som automatisk tilpasser sig registreringerne og kun viser de områder, hvor der rent faktisk er blevet registreret skader. Dette giver et mere overskueligt materiale. Fraværsstatistik Der er udarbejdet en fraværsstatistik, der vedlægges dagsordenen som bilag. Materialet består af en samlet fraværsstatistik, individuelle fraværsstatistikker for områdeudvalgene samt et faktaark, der beskriver, hvorledes de enkelte elementer i statistikken er fremkommet. Af hensyn til at sikre, at enkeltpersoner ikke kan identificeres er små enheder på under fem medarbejdere samlet i en særskilt række under hvert direktørområde. Det er aftalt, at hovedudvalgets arbejdsmiljørepræsentanter til en hver tid kan henvende sig til HR og få oplyst hvilke enheder, der opgjort på denne måde. I nærværende fraværsstatistik sammenlignes perioden 1. januar til 31. december 2014 med den tilsvarende periode for Det kan konstateres, at både sygefravær samt andet fravær samlet set fortsætter med at falde. Ansættelse af arbejdsmiljøkonsulent Norddjurs Kommune har pr. 1. februar 2015 ansat Trine Kjær Poulsen som arbejdsmiljøkonsulent. Trine er ansat i Direktionssekretariatet og HR. 6

10 Hovedudvalget Arbejdsmiljøkonsulenten får sin daglige gang i hele organisationen og er i et tæt samarbejde med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter omkring arbejdsmiljøspørgsmål og processer. Trine Kjær Poulsen vil blive præsenteret på hovedudvalgsmødet. Planlægning af arbejdsmiljødag Den 8. juni 2015 afholder hovedudvalget sin årlige arbejdsmiljødag for hele arbejdsmiljøorganisationen. På mødet nedsættes der en arbejdsgruppe, der udarbejder program til dagen. Indstilling Formanden indstiller, at punktet drøftes, og at der nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger arbejdsmiljødagen. Bilag: 1 Åben Fraværsstatistik /15 2 Åben Arbejdsskadestatistik 2014.pdf 20307/15 Beslutning i Hovedudvalget den Norddjurs Kommunes nye arbejdsmiljøkonsulent Trine Kjær Poulsen deltog på mødet. Trine præsenterede sig selv. Der blev nedsat en gruppe, der skal planlægge arbejdsmiljødagen i juni. Gruppen består af Trine Kjær Poulsen, Laila Kristensen og Kennet Hansen. Medarbejdersiden pointerede, at selvom antallet af arbejdsskader var faldet, så var antallet af sygedage som følge af skaderne steget. Hovedudvalget lagde i den forbindelse vægt på, at 7

11 Hovedudvalget voldsforebyggelse er et vigtigt emne at sætte fokus på. HR informerede i den forbindelse om, at der arbejdes på at etablere et kursus i nænsom nødværge. I forhold til sygefraværsstatistikken drøftede man sygefraværet på skole- og dagtilbudsområdet. Medarbejdersiden ønskede at høre, hvorledes der arbejdes med dette emne på området. Skole- og dagtilbudschefen informerede om, at der er et stort fokus på emnet, og at der er et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse i den forbindelse. Der gennemføres en kvalitativ analyse af arbejdsmiljøet på hele området. Derudover sættes der også fokus på kompetenceudvikling af alle medarbejdere. Det blev aftalt, at årsagerne til sygefraværet på skole- og dagtilbudsområdet undersøges nærmere i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 8

12 Hovedudvalget Gennemgang af retningslinjer indsamlet fra områdeudvalgene Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling På hovedudvalgsmødet d. 8. august 2014 blev det aftalt, at samtlige lokale retningslinjer skal samles og gennemgås af hovedudvalget. Områdeudvalgene har forestået indsamlingen og sorteringen af materialet, således, at hovedudvalget både kan forholde sig til de personalepolitiske retningslinjer, samt danne sig et overblik over, hvilke retningslinjer, der desuden eksisterer i organisationen. Der er modtaget materiale fra følgende områdeudvalg: Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for sundhed- og omsorgsområdet Områdeudvalget for kulturområdet Områdeudvalget for skole- og dagtilbudsområdet har behandlet emnet på sit møde d. 3. december 2014 og konstateret, at der er behov for en gennemgang af retningslinjer og procedurer på hele skole- og dagtilbudsområdet. Områdeudvalget vil derfor behandle emnet igen på sit møde d. 17. november 2015, hvorefter hovedudvalget vil blive forelagt materialet. Brev fra områdeudvalget for skole- og dagtilbudsområdet er vedlagt denne dagsorden som bilag. Områdeudvalget for socialområdet har ikke modtaget retningslinjer eller procedurer fra sine institutioner. Indstilling 9

13 Hovedudvalget Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter det indsendte materiale, og at emnet tages op igen når skole- og dagtilbudsområdets materiale foreligger. Bilag: 1 Åben Retningslinjer sundhed og omsorg.pdf 20330/15 2 Åben Retningslinjer administrationen.pdf 20329/15 3 Åben Reningslinjer kulturområdet.pdf 20328/15 4 Åben Brev fra Skole- og dagtilbudsområdet til hovedudvalget 20327/15 Beslutning i Hovedudvalget den Hovedudvalget drøftede emnet. Emnet genoptages, når retningslinjerne fra skole- og dagtilbudsområdet foreligger. De andre områdeudvalg bedes benytte lejligheden til at indsamle eventuelle retningslinjer som ikke var kommet med i første omgang. Hovedudvalget opfordrer ligeledes til, at områdeudvalgene bruger anledningen til at bede lokaludvalgene om at rydde op i de eksisterende personalepolitiske og arbejdsmæssige retningslinjer, herunder drøfte, om nogle af retningslinjerne er overflødige. Der udarbejdes en central beskrivelse af hvad der menes med begreberne retningslinjer, procedurer, politikker etc. Ifølge MED-aftalen skal alle personalepolitiske retningslinjer sendes til hovedudvalget. Er man i tvivl om, hvorvidt der er tale om en personalepolitisk retningslinje, sendes den ind til hovedudvalget. 10

14 Hovedudvalget Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af behovet for et stærkere fokus på arbejdsmarkedsområdet, grundet bl.a. en række nye reformer på området, besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 18. november 2014, at der ansættes en arbejdsmarkedsdirektør for at styrke gennemførelsen af ny arbejdsmarkedspolitik, kvalitetsstandarder og en handlingsplan med fokus på: 1. Hurtigere sagsbehandling 2. Bedre kommunikation med borgerne 3. Styrke dialogen med omverdenen 4. Godt arbejdsmiljø 5. Fastlægge en klar og tydelig ledelsesstruktur Arbejdsmarkedsområdets ledere og medarbejdere har siden dette gennemført en proces, med henblik på at få udarbejdet forslag til en ny organisering af området. På en fælles temadag d. 17. december 2014 drøftede alle ansatte de fem indsatsområder fra handlingsplanen. Der er udarbejdet vedlagte opsamling på temadagen. Der har været nedsat en koordinationsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalgsmedlemmer, som har været omdrejningspunktet for kvalificering og udvikling af forslag til ny struktur. Alle medarbejdere er blevet præsenteret for et nyt strukturforslag den 29. januar Den 2. februar blev de relevante lokaludvalg samt områdeudvalget for administrationen præsenteret for forslaget. Der har efterfølgende været mulighed for at MED-udvalgene kan afgive 11

15 Hovedudvalget høringssvar. Økonomiudvalget behandler sagen den 17. februar 2015 og kommunalbestyrelsen behandler sagen den 24. februar Notat med forslag om ny struktur på arbejdsmarkedsområdet samt tidsplan for processen er vedlagt som bilag. På mødet vil formanden informere om processen og præsentere forslaget til en ny struktur for arbejdsmarkedsområdet. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Tidsplan proces arbejdsmarkedsområdet 20331/15 2 Åben Opsamling på temadag /15 3 Åben Notat ny struktur på arbejdsmarkedsområdet 20803/15 Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om processen. Informationen blev taget til efterretning. 12

16 Hovedudvalget Omstrukturering af beredskabsområdet Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling I juni 2014 indgik regeringen og KL aftale om det fremtidige beredskab. Aftalen indebærer, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder og derved reducere antallet af beredskabsenheder fra de nuværende 87 enheder til op til 20 beredskabsenheder. Der er i den forbindelse en forventning om, at der kan opnås effektiviseringsgevinster. Det er op til kommunerne selv at finde sammen i op til 20 beredskabsenheder. Borgmestrene i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Mariagerfjord og Randers kommuner igangsatte i august 2014 et analysearbejde, som skal afdække grundlag og muligheder for et eventuelt samarbejde mellem kommunerne. Analysen konkluderer, at de 5 kommuner og deres beredskaber er sammenlignelige på så mange områder, at der kan etableres et fælles, stærkere og mere effektivt beredskab med en større robusthed. Det er også vurderingen, at beredskabet vil få en størrelse, som gør det muligt at løse de eventuelle opgaver, som måtte blive overdraget fra det statslige beredskab i forbindelse med kommende strukturændringer. Det er politisk besluttet i de enkelte kommunalbestyrelser, at forberede en sammenlægning af beredskaberne i Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Randers Kommune og Favrskov Kommune. Mariagerfjord ønskede ikke at deltage i samarbejder, men samarbejder i stedet med de nordjyske kommuner. Formanden informerer på mødet om processen, herunder involvering af medarbejderne. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. 13

17 Hovedudvalget Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om processen for sammenlægningen. I forhold til involvering af medarbejderne er det fortsat uafklaret præcist hvilken form involveringen får. Norddjurs Kommune har i den forbindelse fremsat ønske om, at medarbejderne repræsenteres direkte i styregruppen for sammenlægningsprocessen. Hovedudvalget vil løbende blive informeret om processen. 14

18 Hovedudvalget Vedr. digital post fra Norddjurs Kommune som arbejdsgiver Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling På hovedudvalgsmødet d. 10. november 2014 forespurgte medarbejdersiden om konsekvenserne af kravene om digitalpost fra det offentlige, når det gælder personalemæssige henvendelser, eksempelvis afskedigelser. På daværende tidspunkt var de juridiske konsekvenser af sagen ikke afklaret. Pr. 1. november 2014 er Norddjurs Kommune forpligtet til at sende al post digitalt og alle borgere har i samme anledning fået oprettet en digital postkasse. Pr. 1 april 2015 vil alle breve fra Norddjurs Kommune som arbejdsgiver derfor blive sendt til medarbejderens digitale postkasse, herunder indkaldelse til tjenestelige samtaler, partshøringsbreve, afskedigelser med videre. Der sendes brev ud til alle medarbejdere i Norddjurs Kommune i løbet af marts måned om denne ændring. Ved alle nyansættelser oplyses der om ovenstående i ansættelsesbrevet. HR informerer på mødet om den nye procedure. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den HR informerede om ændringen. 15

19 Hovedudvalget Der udsendes information til alle medarbejdere i marts måned. Der er opmærksomhed på de dilemmaer, der er i at kommunikere digitalt om alvorlige sager, eksempelvis indkaldelse til tjenestelig samtale og afskedigelse. 16

20 Hovedudvalget Status på rettelser i MED-aftalen Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Som der blev informeret om på hovedudvalgsmødet i august, så har KL og KTO henvendt sig til Norddjurs Kommune med rettelser til MED-aftalen. Det nedsatte forhandlingsorgan i Norddjurs Kommune er nået til enighed om rettelserne. Den tilrettede MED-aftale er fremsendt til KL, KTO og SHK med henblik på godkendelse. Der er udarbejdet et rettelsesblad til den eksisterende MED-aftale, som vil blive lagt på hjemmesiden så snart parterne har godkendt forhandlingsorganets rettelser. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den HR informerede om status på rettelserne i MED-aftalen. Informationen blev taget til efterretning. 17

21 Hovedudvalget Information fra ledelsen Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Byg- og miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard har fratrådt sin stilling. På mødet informerer ledelsen om de overvejelser, man gør sig i forhold til at organisere udviklingsforvaltningen. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om, at udviklingsforvaltningens ledere og medarbejdere er i gang med en fælles proces, som har til formål at nytænke samarbejdsmuligheder mellem de nuværende afdelinger under udviklingsdirektøren. 18

22 Hovedudvalget Information fra medarbejderne Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Medarbejdersiden informerede om, at der på næste hovedudvalgsmøde kommer en sag på vedr. etablering af en fysioterapiordning for Norddjurs Kommunes medarbejdere. Sagsfremstillingen vil blive fremsendt til ledelsen, når den er udarbejdet. Medarbejdersiden fremførte på vegne af en medarbejder et ønske om, at der kan etableres mulighed for bruttolønsordninger. Ledelsen gjorde i den forbindelse rede for, at man principielt var imod ordninger, der på den ene eller anden måde blander skat og skattefordele ind i ansættelsesforholdet. Medarbejderne forespurgte derudover om de karafler med norddjurs-logo der, jf. personalepolitikken, gives til medarbejdere i forbindelse med pensionering og overgang til efterløn, også ville kunne gives til jubilæer. Ledelsen undersøger muligheden for dette. Slutteligt ville medarbejdersiden gerne anerkende den proces, der havde været i forbindelse med lukningen af Bakkely. Der er stor tilfredshed med processen og flytningen af borgere og medarbejdere havde forløbet godt. 19

23 Hovedudvalget Information og kommunikation Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Formålet med punktet er, at hovedudvalget drøfter om der, på baggrund af mødet, er emner, der skal informeres ud til resten af organisationen. Indstilling Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter om der er emner, der skal informeres om. Beslutning i Hovedudvalget den Hovedvalget henleder opmærksomheden på, at Norddjurs Kommune pr. 1. april 2015 vil sende alle breve til medarbejderne via digital post. Der vil i den forbindelse blive udsendt et informationsbrev til alle medarbejdere i marts måned. Derudover henledes opmærksomheden på at Trine Kjær Poulsen er tiltrådt som ny arbejdsmiljøkonsulent i Norddjurs Kommune. Arbejdsmiljøgrupperne opfordres til at kontakte Trine, og invitere hende ud på arbejdspladsen til en snak om arbejdsmiljø og igangværende aktiviteter på arbejdspladsen. Hovedudvalget opfordrer områdeudvalgene til at bruge indsamlingen af retningslinjer som en anledning til at bede lokaludvalgene om at rydde op i eksisterende retningslinjer. Derudover udarbejdes der en beskrivelse af hvad der menes med begreberne retningslinje, procedure, politik etc. 20

24 Hovedudvalget Kommende møder Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Formanden indstiller, at der samles op på emner til kommende møder. 21

25 Hovedudvalget Eventuelt Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Indstilling Beslutning i Hovedudvalget den Mødetidspunkterne for hovedudvalget i 2015 skal rettes til, således at møderne slutter kl Arbejdsgruppe til planlægning af seminar består af Ole Andersen, Michael Laursen, Trine Kjær Poulsen og Thøger Terp. HR indkalder til det første møde. 22

26 Hovedudvalget Bilagsoversigt 3. Budget Politisk tidsplan (14623/15) 4. Arbejdsmiljø 1. Fraværsstatistik 2014 (20306/15) 2. Arbejdsskadestatistik 2014.pdf (20307/15) 5. Gennemgang af retningslinjer indsamlet fra områdeudvalgene 1. Retningslinjer sundhed og omsorg.pdf (20330/15) 2. Retningslinjer administrationen.pdf (20329/15) 3. Reningslinjer kulturområdet.pdf (20328/15) 4. Brev fra Skole- og dagtilbudsområdet til hovedudvalget (20327/15) 6. Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet 1. Tidsplan proces arbejdsmarkedsområdet (20331/15) 2. Opsamling på temadag (19005/15) 3. Notat ny struktur på arbejdsmarkedsområdet (20803/15) 23

27 Hovedudvalget Underskriftsside Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør) Kim Bruun Nielsen (Sekretariatschef) Søs Fuglsang (Sundhed- og omsorgschef) Finn Mikkelsen (Skole- og dagtilbudschef) Carsten Willadsen (AC) Ole Andersen (3F) Carsten Povlsen (HK) Vibeke Binnerup (DSR) Tinne Christiansen (BUPL) Kennet Hansen (AMR) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kim Kofod Hansen (Udviklingsdirektør) Hanne Nielsen (Socialchef) Lotta Sandsgaard (Byg- og miljøchef) Ellen Birthe Christensen (FOA) (Næstformand) Jytte Skiffard (HK) Laila Christensen (AMR) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Michael Aagaard Laursen (DLF) Kirsten Højgaard (DS) Hanne Helt Kevy (SL) 24

28 Bilag: 3.1. Politisk tidsplan Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 14623/15

29 Tidsplan for budgetprocessen Tidsfrist Politisk aktivitet 17. februar 2015 Overordnet budgetprocedure og tidsplan godkendes i økonomiudvalget. 24. februar 2015 Overordnet budgetprocedure og tidsplan godkendes i kommunalbestyrelsen. 1. april - 5. maj 2015 Kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fagudvalgene har mulighed for at stille spørgsmål / beregninger af driftsforslag til idekatalog. Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne går via gruppeformændene. 21. april 2015 kl Temamøde inden Kommunalbestyrelsesmødet. Status på det tekniske budget. 4. maj 2015 kl Borgmestermøde i KL 21. maj - 9. juni 2015 Fagudvalgene og ØK prioriterer anlægsforslag indenfor eget område 25. juni 2015 kl Temadag for kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget gennemgår og godkender de tekniske korrektioner samt mængdeudviklingsforslag. Godkender de foreløbige skøn over lov- og cirkulæreprogrammet og budgetgaranterede områder. Økonomiudvalget behandler budgetbemærkninger samt politiske spørgsmål indenfor udvalgets område. 11. august august 2015 kl Økonomiudvalget holder møde med hovedudvalget fra kl Temadag for kommunalbestyrelsen Gennemgang af teknisk budget inkl. statsgaranti. Orientering om status på idékataloget. Uge 34 - august 2015 På de ordinære møder i uge 34 orienteres fagudvalgene om budgettet, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram samt eventuelle ændringer ift. anlægsforslag prioriteret af fagudvalgene i maj. Desuden skal udvalgene behandle budgetbemærkninger samt politiske spørgsmål indenfor udvalgets område august 2015 Udarbejdelse /forhandling omkring 1. behandlingsbudget. 26. august august september kl. 10 Høringsperiode 27. august september Forhandling om budgetaftale Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 1. behandling. Forslaget sendes til høring. 1. september behandling af budgetforslag i kommunalbestyrelsen 3. september 2015 kl Borgmestermøde i KL kl Uge 36 Borgermøde 17. september kl Budgetseminar for kommunalbestyrelsen 18. september Deadline for budgetaftale 21. september 2015 kl. 10 Frist for politiske ændringsforslag 24. september 2015 kl Borgmestermøde i KL kl september oktober behandling kommunalbestyrelsen 2. behandling i økonomiudvalget. Der foretages gennemgang af evt. ændringsforslag og afgives endelig indstilling.

30 Bilag: 4.1. Fravà rsstatistik 2014 Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: à ben Bilagsnr: 20306/15

31 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet Senest opdateret 1/30/ Kommunaldirektørens område Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. Kort fravær Langt sygefravæ sygdom fravær rsdage pr. (<= 14 dg) i sygdom (> medarb. pct. 14 dg) i pct. Kommunaldirektørens område i alt 38,2 3,09% 7,2 3,54% 8,3 1,28% 2,26% 34,4 0,26% 0,6 6,39% 14,7 1,70% 4,69% Direktionssekretariatet Direktionssekretariat Direktionssekretariat & HR 38,2 3,09% 7,2 3,54% 8,3 1,28% 2,26% 34,4 0,26% 0,6 6,39% 14,7 1,70% 4,69% Øvrige enheder med få ansatte, i alt Økonomidirektørens område Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. Kort fravær Langt sygefravæ sygdom fravær rsdage pr. (<= 14 dg) i sygdom (> medarb. pct. 14 dg) i pct. Økonomidirektørens område i alt 216,6 3,33% 8,4 4,03% 10,2 2,18% 1,85% 205,8 3,14% 8,0 3,79% 9,6 2,19% 1,60% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen 88,8 1,83% 4,6 5,22% 13,2 2,39% 2,83% 81,9 2,15% 5,4 4,06% 10,2 2,03% 2,04% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Arbejdsmarkedsafdelingen UU - Djursland 18,1 2,86% 7,2 2,96% 7,5 2,02% 0,94% 19,2 2,08% 5,2 3,62% 9,0 1,12% 2,50% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Borgerservicecenter Borgerservice 19,0 4,97% 12,4 5,26% 13,1 3,24% 2,02% 17,6 12,48% 30,8 5,34% 13,2 4,17% 1,17% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Borgerservicecenter Udbetalingscenter 28,8 12,79% 32,7 2,98% 7,6 2,24% 0,74% 27,1 2,22% 5,7 3,18% 8,1 2,65% 0,53% IT IT-afdeling IT-Afdelingen 11,8 0,20% 0,5 1,02% 2,7 1,02% 10,0 0,16% 0,4 1,55% 4,0 0,94% 0,61% Løn- og bogholderiafdelingen Løn- og bogholderiafdeling Løn og bogholderi 23,3 1,09% 2,7 4,57% 11,5 2,33% 2,24% 23,3 1,83% 4,7 5,04% 12,9 2,90% 2,13% Økonomi- og indkøbsafdelingen Økonomi- og indkøbsafdeling Økonomi og indkøb 22,2 0,67% 1,8 2,01% 5,2 1,34% 0,67% 22,1 5,05% 13,1 2,86% 7,4 1,74% 1,12% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 4,6 2,15% 5,6 0,56% 1,59% 4,7 0,94% 2,4 0,94% Udviklingsdirektørens område Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. Kort fravær Langt sygefravæ sygdom fravær rsdage pr. (<= 14 dg) i sygdom (> medarb. pct. 14 dg) i pct. Udviklingsdirektørens område i alt 184,9 1,52% 3,6 3,35% 8,0 2,19% 1,16% 171,9 1,70% 4,1 3,60% 8,7 2,22% 1,39% Byg- og miljøafdelingen Byg- og miljøafdeling Byg og miljø 35,1 0,88% 2,2 1,50% 3,8 1,50% 41,9 0,60% 1,5 3,50% 8,8 2,45% 1,05% Kultur- og udviklingsafdeling Kulturafdeling Grenaa Egnsarkiv 5,0 0,15% 0,4 0,31% 0,8 0,31% 4,8 4,88% 12,6 0,72% 1,9 0,72% Kultur- og udviklingsafdeling Kulturafdeling Norddjurs Bibliotek 28,1 7,58% 17,6 4,21% 9,8 2,66% 1,54% 28,3 8,25% 18,7 2,56% 5,8 1,93% 0,63% Kultur- og udviklingsafdeling Kulturafdeling Norddjurs Kulturskole 15,1 1,05% 1,0 1,05% 11,0 1,54% 2,0 1,54% Kultur- og udviklingsafdeling Udviklingsafdeling 16,5 0,33% 0,8 6,80% 17,5 3,17% 3,63% 13,4 0,21% 0,5 2,48% 6,4 1,73% 0,75% Sekretariat Grenaa-Anholt Færgefart 11,7 0,07% 0,2 2,73% 6,5 1,34% 1,39% 12,6 5,09% 11,9 1,24% 3,85% Sekretariat Sekretariat 12,8 1,38% 3,5 2,72% 7,0 2,69% 0,03% 1,4 Vej- og ejendomsafdelingen Vej- og ejendomsafdeling Vej og ejendom 59,8 0,21% 0,5 3,87% 10,0 2,47% 1,41% 57,4 0,27% 0,7 4,69% 12,1 2,77% 1,92% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,0 1, Velfærdsdirektørens område Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. Kort fravær Langt sygefravæ sygdom fravær rsdage pr. (<= 14 dg) i sygdom (> medarb. pct. 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 2.941,7 2,52% 5,7 5,30% 12,1 2,36% 2,94% 2.881,9 2,83% 6,5 5,34% 12,3 2,45% 2,89% Myndighedsafdelingen Børn- og familieteam Børn- og familieteam 10,2 0,39% 0,9 2,79% 6,3 2,79% 24,3 0,40% 1,0 3,02% 7,2 2,91% 0,10% Myndighedsafdelingen Børn- og familieteam Myndighed børn 17,5 7,60% 19,2 4,11% 10,4 2,86% 1,25% 5,9 6,87% 17,9 6,91% 18,1 1,55% 5,36% Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen 13,8 7,23% 18,1 1,68% 4,2 1,31% 0,38% 27,7 7,55% 18,8 1,61% 4,0 1,61% Myndighedsafdelingen Myndighedsafd voksen Myndighedsafd voksen 10,0 6,99% 17,9 1,48% 3,8 1,48% Skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet 12,8 0,29% 0,7 3,12% 7,6 1,49% 1,63% 7,0 0,75% 1,8 1,47% 3,6 1,47% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner 10. klasse center Djursland 18,6 0,46% 1,1 2,88% 7,2 2,09% 0,80% 21,2 0,87% 2,2 10,71% 27,0 3,38% 7,34% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Auning Skole 119,7 6,14% 14,9 5,80% 14,1 2,38% 3,42% 121,2 8,03% 19,6 3,91% 9,5 2,42% 1,50% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Daginstitutionsafdeling 22,9 0,96% 2,5 4,47% 11,6 2,38% 2,09% 33,6 0,05% 0,1 7,31% 18,6 2,24% 5,07% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Allingåbro 47,0 3,24% 8,1 3,73% 9,4 1,98% 1,75% 55,0 3,20% 8,1 6,56% 16,7 2,29% 4,27% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Anholt 13,1 10,24% 21,9 0,94% 2,0 0,94% 13,3 3,94% 8,2 0,94% 2,0 0,56% 0,38% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Glesborg 52,0 2,57% 6,0 5,75% 13,4 3,18% 2,57% 52,8 2,00% 4,5 4,45% 10,0 1,72% 2,73% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Mølleskolen 66,3 2,04% 4,6 1,93% 4,3 1,21% 0,72% 67,3 1,61% 3,7 2,09% 4,8 1,70% 0,39% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Ørsted 65,8 2,45% 6,0 5,54% 13,5 2,58% 2,96% 67,1 3,89% 9,9 4,13% 10,6 2,81% 1,32% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Ørum 98,7 2,19% 5,2 6,05% 14,3 1,97% 4,09% 102,3 1,97% 4,6 5,20% 12,2 2,34% 2,86% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Toubro 47,4 3,12% 7,3 4,54% 10,7 1,81% 2,73% 48,2 3,46% 8,3 2,77% 6,7 1,70% 1,07% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Vestre Voldby 105,7 1,83% 4,4 5,65% 13,5 3,60% 2,05% 119,1 2,79% 6,7 4,06% 9,7 2,56% 1,50% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Djurslandsskolen 142,4 1,81% 4,4 7,71% 18,7 3,97% 3,74% 144,0 2,46% 5,9 6,43% 15,5 3,06% 3,36% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Kattegat Skole 128,9 3,36% 8,1 7,61% 18,3 2,98% 4,63% 135,9 3,80% 9,2 4,44% 10,7 2,62% 1,82% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Auning 77,0 2,94% 7,7 5,16% 13,4 2,17% 2,98% 75,4 1,82% 4,8 6,64% 17,7 3,16% 3,47% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Grenaa 153,5 1,84% 4,8 5,90% 15,5 1,63% 4,28% 136,8 1,76% 4,7 3,46% 9,3 1,99% 1,46% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner PPR 27,3 3,68% 8,7 1,27% 3,0 1,27% 26,0 2,51% 6,1 3,00% 7,2 2,07% 0,93% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Vivild Børneby 66,0 0,99% 2,4 7,40% 17,7 2,35% 5,04% 69,5 4,03% 9,7 6,35% 15,3 1,91% 4,45% Socialområdet Område 0-30 år Familiehus og sundhedspleje 50,7 2,53% 5,6 3,56% 7,8 1,97% 1,59% 53,5 1,80% 3,8 3,91% 8,2 2,13% 1,78% Socialområdet Område 0-30 år Norddjurs Børnecenter 42,4 3,27% 7,8 6,62% 15,7 1,99% 4,63% 39,2 2,21% 5,4 6,71% 16,4 3,12% 3,59% Socialområdet Område 0-30 år Område Ørum 55,0 0,29% 0,6 6,10% 13,6 3,95% 2,15% 47,1 0,74% 1,7 6,33% 14,4 3,10% 3,23% Socialområdet Område 0-30 år Rusmiddelcenteret 10,0 0,43% 1,0 2,73% 6,5 1,75% 0,97% 8,5 0,26% 0,6 6,25% 14,5 3,16% 3,09% Socialområdet Område 0-30 år Tandplejen 24,5 2,18% 4,5 7,36% 15,2 1,82% 5,54% 23,9 2,16% 4,4 7,87% 16,0 3,01% 4,86% Socialområdet Område 0-30 år Team 16-25/30 Øst 34,3 2,98% 7,5 8,47% 21,4 3,41% 5,06% 30,9 4,01% 10,1 10,29% 26,0 3,06% 7,23% Socialområdet Område 0-30 år Team 16-25/30 Vest 20,6 3,99% 8,3 3,80% 7,9 3,47% 0,33% 18,9 3,64% 7,7 8,74% 18,5 3,58% 5,16% Socialområdet Område 0-30 år UngNorddjurs 88,8 2,27% 4,0 2,78% 4,9 1,14% 1,64% 73,6 5,56% 11,7 3,43% 7,2 1,42% 2,01% Socialområdet Område handicap og psykiatri Ålunden, Mellemgården, Nærheden 33,5 1,38% 3,4 2,68% 6,6 1,97% 0,71% 36,5 2,39% 5,7 5,15% 12,2 1,54% 3,62% Socialområdet Område handicap og psykiatri Omr. Ørsted, Kærvang-Skovvang-Solhøj 48,2 1,70% 3,7 3,88% 8,6 2,40% 1,49% 40,1 0,15% 0,3 6,69% 14,9 2,79% 3,90% Socialområdet Område handicap og psykiatri Psykiatriområde Auning-Glesborg 19,0 0,48% 1,1 8,43% 19,5 1,80% 6,63% 17,9 0,63% 1,4 7,48% 16,8 2,36% 5,12% Socialområdet Område handicap og psykiatri Psykiatriområde Grenaa 49,8 1,02% 2,4 6,06% 14,4 2,46% 3,60% 47,6 0,70% 1,6 7,17% 16,5 3,02% 4,15% Socialområdet Område handicap og psykiatri Rougsøctr, Broagervej, Stadionparken 32,3 0,63% 1,5 4,10% 9,7 1,85% 2,25% 38,3 2,93% 6,7 5,59% 12,7 1,96% 3,63% Socialområdet Område handicap og psykiatri Skovstjernen 49,3 1,20% 2,4 5,06% 10,1 3,45% 1,61% 47,4 0,43% 0,9 6,28% 12,6 2,62% 3,66% Socialområdet TAP- gruppen 13,9 7,21% 16,2 2,71% 6,1 1,79% 0,92% 10,8 1,97% 4,5 5,90% 13,4 3,17% 2,73% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udvikling Sundhed, administration og udvikling 23,8 8,10% 19,8 3,71% 9,1 2,07% 1,64% 10,2 17,65% 43,8 2,21% 5,5 0,71% 1,50% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Digterparken 106,1 2,59% 5,5 5,50% 11,7 2,36% 3,13% 100,8 2,10% 4,5 7,67% 16,2 3,09% 4,57% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Fuglsanggården 71,9 1,40% 2,9 5,65% 11,9 2,14% 3,52% 73,6 0,51% 1,1 5,47% 11,4 1,69% 3,78% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Øst Sundhed og Omsorg 195,7 2,80% 5,9 4,96% 10,4 2,53% 2,43% 174,0 1,49% 3,2 5,35% 11,5 2,75% 2,60% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Træningscenter Øst 42,9 1,59% 3,3 4,32% 8,9 2,48% 1,84% 37,3 7,11% 14,2 3,31% 6,6 2,27% 1,04% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Violskrænten. 108,5 2,82% 6,0 4,35% 9,3 1,86% 2,49% 99,1 3,17% 6,8 5,63% 12,1 1,91% 3,72% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Farsøhthus 83,5 1,72% 3,5 3,68% 7,5 2,46% 1,22% 92,8 1,97% 4,1 9,25% 19,1 3,16% 6,08% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Glesborg Plejecenter 71,9 1,57% 3,3 10,69% 22,8 1,92% 8,77% 72,9 2,23% 4,8 6,10% 13,2 2,14% 3,97% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Allingåbro 104,8 2,65% 5,8 3,84% 8,4 2,04% 1,81% 94,3 1,16% 2,5 5,72% 12,6 2,76% 2,96% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Glesborg 65,3 3,38% 7,1 4,53% 9,5 2,45% 2,08% 65,3 3,23% 6,5 4,92% 9,9 2,73% 2,19% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Møllehjemmet. 42,7 1,57% 3,0 3,53% 6,8 1,72% 1,82% 46,8 1,14% 2,2 7,48% 14,7 1,95% 5,53% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Sundhed og Omsorg Vest 5,0 1,27% 2,7 0,51% 0,76% 6,5 0,97% 2,1 0,97% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Træningscenter Vest 47,6 0,97% 1,9 7,15% 14,3 2,35% 4,80% 35,3 7,53% 14,9 5,06% 10,0 3,13% 1,93% Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdet 28,0 2,53% 6,5 7,96% 20,5 2,80% 5,16% 41,9 5,71% 14,5 6,82% 17,3 2,93% 3,89% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Hjælpemidler 20,4 0,35% 0,8 5,86% 12,6 2,60% 3,26% 19,4 0,50% 1,1 4,07% 8,8 3,29% 0,77% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Visitation og hjælpemidler 12,2 5,04% 12,3 3,80% 9,2 2,01% 1,78% 11,8 6,46% 15,5 3,03% 7,3 2,60% 0,43% Velfærdssekretariatet 5,5 4,87% 12,7 0,12% 0,3 0,12% 5,3 15,23% 39,4 0,57% 1,5 0,57% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 17,3 0,07% 0,2 1,09% 2,6 1,09% 7,0 0,15% 0,4 0,15% Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. sygefravæ rsdage pr. medarb. Kort fravær Langt sygdom fravær (<= 14 dg) i sygdom (> pct. 14 dg) i pct. Norddjurs Kommune, Samlet 3.381,3 2,52% 5,8 5,08% 11,7 2,33% 2,75% 3.294,0 2,76% 6,4 5,15% 12,0 2,41% 2,74%

32 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Administration 2014 Senest opdateret 1/30/ Kommunaldirektørens område Kommunaldirektørens område i alt Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. 38,2 3,09% 7,2 3,54% 8,3 1,28% 2,26% 34,4 0,26% 0,6 6,39% 14,7 1,70% 4,69% Direktionssekretariatet Direktionssekretariat Direktionssekretariat & HR 38,2 3,09% 7,2 3,54% 8,3 1,28% 2,26% 34,4 0,26% 0,6 6,39% 14,7 1,70% 4,69% Øvrige enheder med få ansatte, i alt Økonomidirektørens område Økonomidirektørens område i alt Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. 216,6 3,33% 8,4 4,03% 10,2 2,18% 1,85% 205,8 3,14% 8,0 3,79% 9,6 2,19% 1,60% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen 88,8 1,83% 4,6 5,22% 13,2 2,39% 2,83% 81,9 2,15% 5,4 4,06% 10,2 2,03% 2,04% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Arbejdsmarkedsafdelingen UU - Djursland 18,1 2,86% 7,2 2,96% 7,5 2,02% 0,94% 19,2 2,08% 5,2 3,62% 9,0 1,12% 2,50% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Borgerservicecenter Borgerservice 19,0 4,97% 12,4 5,26% 13,1 3,24% 2,02% 17,6 12,48% 30,8 5,34% 13,2 4,17% 1,17% Arbejdsmarkeds- og borgerservice Borgerservicecenter Udbetalingscenter 28,8 12,79% 32,7 2,98% 7,6 2,24% 0,74% 27,1 2,22% 5,7 3,18% 8,1 2,65% 0,53% IT IT-afdeling IT-Afdelingen 11,8 0,20% 0,5 1,02% 2,7 1,02% 10,0 0,16% 0,4 1,55% 4,0 0,94% 0,61% Løn- og bogholderiafdelingen Løn- og bogholderiafdeling Løn og bogholderi 23,3 1,09% 2,7 4,57% 11,5 2,33% 2,24% 23,3 1,83% 4,7 5,04% 12,9 2,90% 2,13% Økonomi- og indkøbsafdelingen Økonomi- og indkøbsafdeling Økonomi og indkøb 22,2 0,67% 1,8 2,01% 5,2 1,34% 0,67% 22,1 5,05% 13,1 2,86% 7,4 1,74% 1,12% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 4,6 2,15% 5,6 0,56% 1,59% 4,7 0,94% 2,4 0,94% Udviklingsdirektørens område Udviklingsdirektørens område i alt Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. 136,8 0,49% 1,3 3,40% 8,7 2,22% 1,18% 127,8 0,34% 0,9 4,01% 10,1 2,36% 1,65% Byg- og miljøafdelingen Byg- og miljøafdeling Byg og miljø 35,1 0,88% 2,2 1,50% 3,8 1,50% 41,9 0,60% 1,5 3,50% 8,8 2,45% 1,05% Kultur- og udviklingsafdeling Udviklingsafdeling 16,5 0,33% 0,8 6,80% 17,5 3,17% 3,63% 13,4 0,21% 0,5 2,48% 6,4 1,73% 0,75% Sekretariat Grenaa-Anholt Færgefart 11,7 0,07% 0,2 2,73% 6,5 1,34% 1,39% 12,6 5,09% 11,9 1,24% 3,85% Sekretariat Sekretariat 12,8 1,38% 3,5 2,72% 7,0 2,69% 0,03% 1,4 Vej- og ejendomsafdelingen Vej- og ejendomsafdeling Vej og ejendom 59,8 0,21% 0,5 3,87% 10,0 2,47% 1,41% 57,4 0,27% 0,7 4,69% 12,1 2,77% 1,92% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,0 1, Velfærdsdirektørens område Velfærdsdirektørens område i alt Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. 104,9 3,48% 8,7 2,83% 7,1 1,91% 0,93% 105,8 3,32% 8,3 3,98% 9,9 2,00% 1,98% Myndighedsafdelingen Børn- og familieteam Børn- og familieteam 10,2 0,39% 0,9 2,79% 6,3 2,79% 24,3 0,40% 1,0 3,02% 7,2 2,91% 0,10% Myndighedsafdelingen Børn- og familieteam Myndighed børn 17,5 7,60% 19,2 4,11% 10,4 2,86% 1,25% 5,9 6,87% 17,9 6,91% 18,1 1,55% 5,36% Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingen 13,8 7,23% 18,1 1,68% 4,2 1,31% 0,38% 27,7 7,55% 18,8 1,61% 4,0 1,61% Myndighedsafdelingen Myndighedsafd voksen Myndighedsafd voksen 10,0 6,99% 17,9 1,48% 3,8 1,48% Skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsområdet 12,8 0,29% 0,7 3,12% 7,6 1,49% 1,63% 7,0 0,75% 1,8 1,47% 3,6 1,47% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Daginstitutionsafdeling 22,9 0,96% 2,5 4,47% 11,6 2,38% 2,09% 33,6 0,05% 0,1 7,31% 18,6 2,24% 5,07% Velfærdssekretariatet 5,5 4,87% 12,7 0,12% 0,3 0,12% 5,3 15,23% 39,4 0,57% 1,5 0,57% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 12,3 0,09% 0,2 1,23% 3,0 1,23% 2,0 Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Samlet Gns. antal Gns. fraværsdag Gns. sygefravær Kort fravær Langt fravær Gns. antal Gns. fraværsdag Gns. sygefravær Kort fravær Langt fravær medarbejde Fravær i e pr. Sygefrav sdage pr. sygdom (<= sygdom (> medarbejde Fravær i e pr. Sygefrav sdage pr. sygdom (<= sygdom (> re pct medarb. ær i pct medarb. 14 dg) i pct. 14 dg) i pct. re pct medarb. ær i pct medarb. 14 dg) i pct. 14 dg) i pct. 496,4 2,55% 6,4 3,57% 9,0 2,07% 1,50% 473,8 2,23% 5,6 4,07% 10,2 2,16% 1,90%

33 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Kultur- og udviklingsområdet Udviklingsdirektørens område Senest opdateret 1/30/ Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. Gns. fraværsdag e pr. Sygefrav medarb. ær i pct sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefra vær i pct Gns. sygefraværsda ge pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Udviklingsdirektørens område i alt 48,2 5,36% 10,3 3,17% 6,1 2,08% 1,09% 44,2 6,51% 13,4 2,15% 4,4 1,71% 0,44% Kultur- og udviklingsafdeling Kulturafdeling Grenaa Egnsarkiv 5,0 0,15% 0,4 0,31% 0,8 0,31% 4,8 4,88% 12,6 0,72% 1,9 0,72% Kultur- og udviklingsafdeling Kulturafdeling Norddjurs Bibliotek 28,1 7,58% 17,6 4,21% 9,8 2,66% 1,54% 28,3 8,25% 18,7 2,56% 5,8 1,93% 0,63% Kultur- og udviklingsafdeling Kulturafdeling Norddjurs Kulturskole 15,1 1,05% 1,0 1,05% 11,0 1,54% 2,0 1,54% Øvrige enheder med få ansatte, i alt

34 Fravær og sygefravær Norddjurs kommune, Områdeudvalget for Skole- og dagtilbudsområdet Velfærdsdirektørens område Senest opdateret 1/30/ Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsdag e pr. Gns. sygefravær Sygefrav sdage pr. medarb. ær i pct medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde re Fravær i pct Gns. fraværsdag e pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 1.231,3 2,73% 6,7 5,74% 14,0 2,49% 3,26% 1.257,0 3,16% 7,7 4,71% 11,5 2,41% 2,30% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner 10. klasse center Djursland 18,6 0,46% 1,1 2,88% 7,2 2,09% 0,80% 21,2 0,87% 2,2 10,71% 27,0 3,38% 7,34% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Auning Skole 119,7 6,14% 14,9 5,80% 14,1 2,38% 3,42% 121,2 8,03% 19,6 3,91% 9,5 2,42% 1,50% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Allingåbro 47,0 3,24% 8,1 3,73% 9,4 1,98% 1,75% 55,0 3,20% 8,1 6,56% 16,7 2,29% 4,27% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Anholt 13,1 10,24% 21,9 0,94% 2,0 0,94% 13,3 3,94% 8,2 0,94% 2,0 0,56% 0,38% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Glesborg 52,0 2,57% 6,0 5,75% 13,4 3,18% 2,57% 52,8 2,00% 4,5 4,45% 10,0 1,72% 2,73% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Mølleskolen 66,3 2,04% 4,6 1,93% 4,3 1,21% 0,72% 67,3 1,61% 3,7 2,09% 4,8 1,70% 0,39% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Ørsted 65,8 2,45% 6,0 5,54% 13,5 2,58% 2,96% 67,1 3,89% 9,9 4,13% 10,6 2,81% 1,32% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Ørum 98,7 2,19% 5,2 6,05% 14,3 1,97% 4,09% 102,3 1,97% 4,6 5,20% 12,2 2,34% 2,86% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Toubro 47,4 3,12% 7,3 4,54% 10,7 1,81% 2,73% 48,2 3,46% 8,3 2,77% 6,7 1,70% 1,07% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Distrikt Vestre Voldby 105,7 1,83% 4,4 5,65% 13,5 3,60% 2,05% 119,1 2,79% 6,7 4,06% 9,7 2,56% 1,50% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Djurslandsskolen 142,4 1,81% 4,4 7,71% 18,7 3,97% 3,74% 144,0 2,46% 5,9 6,43% 15,5 3,06% 3,36% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Kattegat Skole 128,9 3,36% 8,1 7,61% 18,3 2,98% 4,63% 135,9 3,80% 9,2 4,44% 10,7 2,62% 1,82% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Auning 77,0 2,94% 7,7 5,16% 13,4 2,17% 2,98% 75,4 1,82% 4,8 6,64% 17,7 3,16% 3,47% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Område Grenaa 153,5 1,84% 4,8 5,90% 15,5 1,63% 4,28% 136,8 1,76% 4,7 3,46% 9,3 1,99% 1,46% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner PPR 27,3 3,68% 8,7 1,27% 3,0 1,27% 26,0 2,51% 6,1 3,00% 7,2 2,07% 0,93% Skole- og dagtilbudsområdet Skoler og institutioner Vivild Børneby 66,0 0,99% 2,4 7,40% 17,7 2,35% 5,04% 69,5 4,03% 9,7 6,35% 15,3 1,91% 4,45% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 2,0 2,24% 4,3 2,24% 2,0 0,70% 1,3 0,70%

35 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Socialområdet Senest opdateret 1/30/15 Velfærdsdirektørens område Gns. antal medarbejde Fravær i re pct Gns. fraværsd age pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. sygefraværs dage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejde re Fravær i pct Gns. fraværsd age pr. medarb. Sygefrav ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 574,2 1,89% 4,1 4,93% 10,8 2,37% 2,55% 536,2 2,17% 4,8 6,12% 13,6 2,50% 3,62% Socialområdet Område 0-30 år Familiehus og sundhedspleje 50,7 2,53% 5,6 3,56% 7,8 1,97% 1,59% 53,5 1,80% 3,8 3,91% 8,2 2,13% 1,78% Socialområdet Område 0-30 år Norddjurs Børnecenter 42,4 3,27% 7,8 6,62% 15,7 1,99% 4,63% 39,2 2,21% 5,4 6,71% 16,4 3,12% 3,59% Socialområdet Område 0-30 år Område Ørum 55,0 0,29% 0,6 6,10% 13,6 3,95% 2,15% 47,1 0,74% 1,7 6,33% 14,4 3,10% 3,23% Socialområdet Område 0-30 år Rusmiddelcenteret 10,0 0,43% 1,0 2,73% 6,5 1,75% 0,97% 8,5 0,26% 0,6 6,25% 14,5 3,16% 3,09% Socialområdet Område 0-30 år Tandplejen 24,5 2,18% 4,5 7,36% 15,2 1,82% 5,54% 23,9 2,16% 4,4 7,87% 16,0 3,01% 4,86% Socialområdet Område 0-30 år Team 16-25/30 Øst 34,3 2,98% 7,5 8,47% 21,4 3,41% 5,06% 30,9 4,01% 10,1 10,29% 26,0 3,06% 7,23% Socialområdet Område 0-30 år Team 16-25/30 Vest 20,6 3,99% 8,3 3,80% 7,9 3,47% 0,33% 18,9 3,64% 7,7 8,74% 18,5 3,58% 5,16% Socialområdet Område 0-30 år UngNorddjurs 88,8 2,27% 4,0 2,78% 4,9 1,14% 1,64% 73,6 5,56% 11,7 3,43% 7,2 1,42% 2,01% Socialområdet Område handicap og psykiatri Ålunden, Mellemgården, Nærheden 33,5 1,38% 3,4 2,68% 6,6 1,97% 0,71% 36,5 2,39% 5,7 5,15% 12,2 1,54% 3,62% Socialområdet Område handicap og psykiatri Omr. Ørsted, Kærvang-Skovvang-Solhøj 48,2 1,70% 3,7 3,88% 8,6 2,40% 1,49% 40,1 0,15% 0,3 6,69% 14,9 2,79% 3,90% Socialområdet Område handicap og psykiatri Psykiatriområde Auning-Glesborg 19,0 0,48% 1,1 8,43% 19,5 1,80% 6,63% 17,9 0,63% 1,4 7,48% 16,8 2,36% 5,12% Socialområdet Område handicap og psykiatri Psykiatriområde Grenaa 49,8 1,02% 2,4 6,06% 14,4 2,46% 3,60% 47,6 0,70% 1,6 7,17% 16,5 3,02% 4,15% Socialområdet Område handicap og psykiatri Rougsøctr, Broagervej, Stadionparken 32,3 0,63% 1,5 4,10% 9,7 1,85% 2,25% 38,3 2,93% 6,7 5,59% 12,7 1,96% 3,63% Socialområdet Område handicap og psykiatri Skovstjernen 49,3 1,20% 2,4 5,06% 10,1 3,45% 1,61% 47,4 0,43% 0,9 6,28% 12,6 2,62% 3,66% Socialområdet TAP- gruppen 13,9 7,21% 16,2 2,71% 6,1 1,79% 0,92% 10,8 1,97% 4,5 5,90% 13,4 3,17% 2,73% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 2,0 2,0

36 Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Områdeudvalget for Sundheds- og omsorgsområdet Velfærdsdirektørens område Senest opdateret 1/30/15 Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct 2014 Gns. fraværsd age pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær sdage pr. medarb. Kort fravær sygdom (<= 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Gns. antal medarbejd Fravær i ere pct 2013 Gns. fraværs dage pr. Sygefrav medarb. ær i pct Gns. sygefravær Kort fravær sdage pr. sygdom (<= medarb. 14 dg) i pct. Langt fravær sygdom (> 14 dg) i pct. Velfærdsdirektørens område i alt 1.031,3 2,46% 5,2 5,22% 11,1 2,25% 2,97% 982,9 2,66% 5,7 6,00% 12,8 2,55% 3,45% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed, administration og udvikling Sundhed, administration og udvikling 23,8 8,10% 19,8 3,71% 9,1 2,07% 1,64% 10,2 17,65% 43,8 2,21% 5,5 0,71% 1,50% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Digterparken 106,1 2,59% 5,5 5,50% 11,7 2,36% 3,13% 100,8 2,10% 4,5 7,67% 16,2 3,09% 4,57% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Fuglsanggården 71,9 1,40% 2,9 5,65% 11,9 2,14% 3,52% 73,6 0,51% 1,1 5,47% 11,4 1,69% 3,78% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Øst Sundhed og Omsorg 195,7 2,80% 5,9 4,96% 10,4 2,53% 2,43% 174,0 1,49% 3,2 5,35% 11,5 2,75% 2,60% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Træningscenter Øst 42,9 1,59% 3,3 4,32% 8,9 2,48% 1,84% 37,3 7,11% 14,2 3,31% 6,6 2,27% 1,04% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Øst Violskrænten. 108,5 2,82% 6,0 4,35% 9,3 1,86% 2,49% 99,1 3,17% 6,8 5,63% 12,1 1,91% 3,72% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Farsøhthus 83,5 1,72% 3,5 3,68% 7,5 2,46% 1,22% 92,8 1,97% 4,1 9,25% 19,1 3,16% 6,08% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Glesborg Plejecenter 71,9 1,57% 3,3 10,69% 22,8 1,92% 8,77% 72,9 2,23% 4,8 6,10% 13,2 2,14% 3,97% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Allingåbro 104,8 2,65% 5,8 3,84% 8,4 2,04% 1,81% 94,3 1,16% 2,5 5,72% 12,6 2,76% 2,96% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Hjemmepleje Glesborg 65,3 3,38% 7,1 4,53% 9,5 2,45% 2,08% 65,3 3,23% 6,5 4,92% 9,9 2,73% 2,19% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Møllehjemmet. 42,7 1,57% 3,0 3,53% 6,8 1,72% 1,82% 46,8 1,14% 2,2 7,48% 14,7 1,95% 5,53% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Sundhed og Omsorg Vest 5,0 1,27% 2,7 0,51% 0,76% 6,5 0,97% 2,1 0,97% Sundheds- og omsorgsområdet Sundhed og Omsorg Vest Træningscenter Vest 47,6 0,97% 1,9 7,15% 14,3 2,35% 4,80% 35,3 7,53% 14,9 5,06% 10,0 3,13% 1,93% Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdet 28,0 2,53% 6,5 7,96% 20,5 2,80% 5,16% 41,9 5,71% 14,5 6,82% 17,3 2,93% 3,89% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Hjælpemidler 20,4 0,35% 0,8 5,86% 12,6 2,60% 3,26% 19,4 0,50% 1,1 4,07% 8,8 3,29% 0,77% Sundheds- og omsorgsområdet Visitation og hjælpemidler Visitation og hjælpemidler 12,2 5,04% 12,3 3,80% 9,2 2,01% 1,78% 11,8 6,46% 15,5 3,03% 7,3 2,60% 0,43% Øvrige enheder med få ansatte, i alt 1,0 1,0

37 Seneste opdatering Fraværsstatistikkens definitioner og afgrænsninger Statistikken viser (øverst) datoen for seneste opdatering. Afgrænsning i personkreds Generelt vil nye oplysninger (= ny lønperiode) være tilgængelige omkring den 5./6. i måneden efter den måned, lønnen vedrører. Hvis datoen fx er 10/05/13 indeholder statistikken oplysninger til og med april. Hvis datoen fx er 03/10/13 indeholder statistikken oplysninger til og med august. I lønsystemet er alle personer, som Norddjurs Kommune udbetaler løn til (herunder fx honorar, vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, lommepenge m.v.) indplaceret på en organisatorisk enhed i LOS. LOS afspejler kommunens organisatoriske struktur. Organisatoriske enheder med 5 personer eller færre vises ikke særskilt i fraværsstatistikken af hensyn til at undgå identifikation af enkeltpersoner. Disse små enheder (vises som tomme linjer) er slået sammen og vises som en sum med betegnelsen "Øvrige enheder med få ansatte". Som noget nyt er der i statistikken for 2014 for sammenligningens skyld også medtaget oplysninger for tilsvarende periode fra BEMÆRK at på områder, hvor der er sket organisationsændring, vil sammenligning af data fra hhv og 2013 sandsynligvis ikke give mening. Ikke alle personer er relevante i forhold til fraværsstatistikken. Følgende sorteringer er foretaget: - Kun personer, der er ansat under hhv. Kommunaldirektør-, Udviklingsdirektør-, Velfærdsdirektør- og Økonomidirektørområdet er medtaget. Dette medfører, at personer som Norddjurs Kommune er lønadministrerende for - fx DjursMad, Brand og Redning, RenoDjurs m.fl. - ikke er omfattet af statistikken. Yderligere afgrænsninger Aflønningsform: - Kun månedslønnede (forud/bagud) er omfattet af statistikken Medarbejderkreds: - Folkevalgte - Honorar/Vederlag - Tabt arbejdsfortjeneste - Efterindtægt af løn - Løntilskudspersoner er IKKE medtaget i statistikken Stillinger: - Tabt arbejdsfortjeneste - Familiepleje - Arbejdsdusør - Lommepenge/beklædning - Medhjælper - Kommunalbestyrelsesmedlem - Diæter er IKKE medtaget i statistikken Stillingskategorier: - Personlig hjælper - Handicapledsager er IKKE medtaget i statistikken Beregning af gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnittet er opgjort som det antal medarbejdere (jf. ovenstående begrænsninger), der er udbetalt løn til, i den periode statistikken dækker - divideret med antallet af måneder i perioden

38 Fravær Sygdom Beregning af fraværs- og sygefraværsprocent Beregning af gns. antal fraværs- hhv. sygefraværsdage pr. medarbejder Korttids- hhv. langtidsfravær vedr. sygdom Fraværsstatistikkens definitioner og afgrænsninger Følgende fraværsårsager er medtaget i statistikken: - Alvorligt sygt barn - Barsel - Barsel fædre - Barsel drypvis - Barsel delvis genoptaget arbejde - Barsel uden løn - Barsel udskudt - Graviditetsgener - Hjemmeboende barn syg - Nedsat tjeneste graviditetsgene - Omsorgsdage - Sygdom med 56-aftale Følgende fraværsårsager vedr. sygdom er medtaget i statistikken: - Arbejdsskade - Delvist syg - Nedsat tjeneste - Sygdom Begge fraværsprocenter er opgjort som det konstaterede fraværstimetal, jf. ovenstående fraværsårsager divideret med antal nærværstimer*. * Nærværstimer er planlagt normaltid fratrukket søgne- og helligdage. Gennemsnittet er opgjort som det faktiske antal fraværs- hhv. sygefraværstimer, der har været i den periode statistikken dækker - divideret med gns. antal medarbejdere - divideret med 7,4 Er opgjort som det konstaterede sygefravær i procent fordelt på varighed på hhv dage og derunder - 15 dage og derover

39 Bilag: 4.2. Arbejdsskadestatistik 2014.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 20307/15

40 Arbejdsskadestatistik kvartal kvartal kvartal kvartal i alt Skader i alt Sygedage i alt I alt kvartal kvartal kvartal kvartal i alt Skader i alt Sygedage i alt I alt Skadekategorierne psykisk, ryg, vold og arme/ben er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader i fordeler sig således 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Hovedtotal Psykisk Ryg Vold Arme / ben I alt Fordeling af skader under "andet" Allergi 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Hovedtotal Briller Brok Bækken Finger Forbrænding Hals Hofte Hoved Kroppen Nakke Ribben Skulder Stikskader Sårskader Tandskader Tå Udslæt 1 1 Øjenskade Død 1 1 I alt

41 Arbejdsskadestatistik Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype Skader i alt Sygedage i alt 4. kvartal 2014 Administrationen Arbejdsmarked og borgerservice Karen Skau Jobcenter Kontor 1 0 IT-afdelingen Leif Raaby Pedersen IT Kontor 1 1 Myndighedsafdelingen Helle Støve Myndighed Kontor 1 0 Skole- og dagtilbudsområdet Finn Nørskov Mikkelsen Skole- og dagtilbud Kontor 1 0 Administrationen Total 4 1 Serviceområdet Vej og ejendom Kim T. Jensen Entreprenørgaarden Andet 2 0 Serviceområdet Total 2 0 Skole- og dagtilbudsområdet Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Skole Undervisning 2 0 Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk SFO Pædagog 1 0 Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Skole Undervisning Distrikt Ørsted Henning Hansen Dagtilbud Pædagog 1 0 Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skole Andet 1 0 Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Pædagog Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Undervisning 1 90 Kattegatskolen Allan Vestrup SFO Pædagog 1 0 Område Auning Doris Bang Dagtilbud Pædagog 2 3 Område Grenaa Bente Have Dagtilbud Pædagog 2 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Andet 1 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Undervisning 3 0 Skole- og dagtilbudsområdet Total Socialområdet Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Børnecenter Pædagog 2 0 Område Ørum Ulrik Nørgaard Jensen Ørum Bo- og aktivitetscenter Plejen 2 0 Psykiatri Øst Jan Hoel Psykiatri Øst Andet 1 0 Team 16-25/30 Øst Helle Hartman Ravnholtskolen Pædagog 1 3 Socialområdet Total 6 3 Ældreområdet Bakkely Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 1 13 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Andet 1 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Plejen 4 0 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Pædagog 2 0 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Plejecenter Plejen 2 3 Sundhed og omsorg VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmeplejen Plejen 5 13 Sundhed og omsorg ØST Ninna Thomsen Hjemmeplejen Plejen 5 29 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Andet 1 13 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Plejen 1 0 Ældreområdet Total kvartal 2014 Total Hovedtotal

42 Arbejdsskadestatistik Periode Område Aftaleenheder / medudvalg Leder Institution Ansættelsestype Sygedage i alt Ryg Arme / ben Psykisk Vold Andet 4. kvartal 2014 Administrationen Arbejdsmarked og borgerservice Karen Skau Jobcenter Kontor IT-afdelingen Leif Raaby Pedersen IT Kontor 1 1 Myndighedsafdelingen Helle Støve Myndighed Kontor Skole- og dagtilbudsområdet Finn Nørskov Mikkelsen Skole- og dagtilbud Kontor Administrationen Total Serviceområdet Vej og ejendom Kim T. Jensen Entreprenørgaarden Andet 0 2 Serviceområdet Total 0 2 Skole- og dagtilbudsområdet Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Skole Undervisning Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk SFO Pædagog Distrikt Vivild (Langhøj) Jonna Nielsen Skole Undervisning Distrikt Ørsted Henning Hansen Dagtilbud Pædagog Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Skole Andet Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Pædagog Djurslandsskolen Jesper J. Pedersen Skole Undervisning Kattegatskolen Allan Vestrup SFO Pædagog Område Auning Doris Bang Dagtilbud Pædagog Område Grenaa Bente Have Dagtilbud Pædagog 0 2 Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Andet Vestre Skole Jacob Hørlyck Skole Undervisning Skole- og dagtilbudsområdet Total Socialområdet Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Børnecenter Pædagog Område Ørum Ulrik Nørgaard Jensen Ørum Bo- og aktivitetscenter Plejen Psykiatri Øst Jan Hoel Psykiatri Øst Andet 0 1 Team 16-25/30 Øst Helle Hartman Ravnholtskolen Pædagog Socialområdet Total Ældreområdet Bakkely Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 13 1 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Plejecenter Plejen 0 1 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Andet 0 1 Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Plejen Fuglsanggården Helle Thomsen Plejecenter Pædagog Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Plejecenter Plejen Sundhed og omsorg VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmeplejen Plejen Sundhed og omsorg ØST Ninna Thomsen Hjemmeplejen Plejen Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Andet 13 1 Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Plejecenter Plejen Ældreområdet Total kvartal 2014 Total Hovedtotal

43 Bilag: 5.4. Brev fra Skole- og dagtilbudsomrã det til hovedudvalget Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 20327/15

44 Til Hovedudvalget Afdeling: Skole- og Dagtilbudsafdeling Dato: 16. januar 2015 Reference: Finn N. Mikkelsen Direkte telefon: KL-journalnr.: Sagsnr.: 15/108 Personalepolitiske retningslinjer på Skole- og dagtilbudsområdet. Områdeudvalget for skole- og dagtilbud har på baggrund af Hovedudvalgets anmodning indkaldt alle aftaleenheders personalepolitiske retningslinjer og andre retningslinjer. Områdeudvalget for skoler og dagtilbud har behandlet sagen på sit møde den 3. december Områdeudvalget måtte her konstatere, at der findes, hvad der må betegnes som en nærmest uoverskuelig mængde af retningslinjer såvel personalepolitiske som andre ude på skoler, børnebyer og dagtilbud. Områdeudvalget må derfor konkludere, at der er behov for en længere proces til at få gennemarbejdet de retningslinjer, der ligger ude lokalt. Områdeudvalget har derfor bedt lokaludvalgene om at gennemgå alle lokale retningslinjer. Retningslinjerne skal være revideret, så Områdeudvalget for skole- og dagtilbud kan behandle dem igen på Områdeudvalgets møde den 17. november Med venlig hilsen Finn N. Mikkelsen Formand for områdeudvalget for skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

45 Bilag: 5.2. Retningslinjer administrationen.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 20329/15

46 Regler for godtgørelse af tid brugt på uddannelse og møder 2. udgave Godkendt af områdeudvalget for administrationen den 13. august Reglerne er revideret af HR-afdelingen forår 2013 og godkendt af områdeudvalget for administrationen den 4. juni 2013.

47 Disse regler gælder for medarbejdere i administrationen, der er omfattet af højeste tjenestetid. Uddannelse Norddjurs Kommune ønsker at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling. Derfor indregnes den tid, medarbejderne anvender på videreuddannelse, i arbejdstiden. Internatkurser For første kursusdag medregnes al den tid, der er kursus (hvis undervisningstiden er fra kl inkl. pauser medregnes 11 timer den pågældende dag). For anden og efterfølgende dage medregnes 7,4 time pr. dag uanset den daglige arbejdstid. Transporttid ved ud- og hjemrejse, der ligger ud over transporttiden til og fra arbejde, medregnes ligeledes. Eksternatkurser Den medgåede tid inkl. evt. transporttid, der ligger udover transporttiden til og fra arbejde medregnes i arbejdstiden den pågældende dag. Kommunomkurser og diplomuddannelse Der gives tjenestefrihed med løn svarende til normalarbejdstiden den pågældende dag. Eksamen I forbindelse med eksamen på Kommunomuddannelse og diplomuddannelse gives der tjenestefrihed på eksamensdagen samt dagen før eksamen (dog ikke, hvis eksamensdagen er en mandag). Møder/seminarer og lign. Deltagelse i tjenstlige møder/seminarer og lign., der varer udover normal arbejdstid, medregnes i præsteret arbejdstid. Transporttid ved ud- og hjemrejse gælder som udgangspunkt fra arbejdsstedet, med mindre der er kortere tidsafstand fra hjem til møde-/kursussted. 1

48 Lokal rygepolitik for rådhuset og adm. bygningerne i Norddjurs Kommune Rygepolitikken gælder for alle medarbejdere på rådhuset Torvet 3 i Grenaa, i administrationsbygningen på Glesborg Bygade 1 i Glesborg og i administrationsbygningen på Kirkestien 1 i Allingåbro. I Norddjurs Kommunes personalepolitik står der om rygning: Politik for røgfrit miljø i Norddjurs Kommune skal sikre, at ingen mod deres vilje udsættes for passiv rygning. Alle har krav på et røgfrit arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune. Det er derfor... ikke tilladt at ryge i arbejdstiden ikke tilladt at ryge i kommunens bygninger eller biler ikke tilladt at ryge på kommunens udendørsarealer, hvor der færdes borgere eller brugere. Denne lokale rygepolitik angiver hvor der må ryges udendørs ved rådhuset og administrationsbygningerne: Rådhuset i Grenaa ved cykel/skraldeskuret. Adm. bygningen i Glesborg - i cykelskuret. Adm. bygningen i Allingåbro - på plænen vest for læhegnet og p-pladsen se vedlagte kort. Eventuelle overtrædelser af rygepolitikken vil blive betragtet som enhver anden overtrædelse af Norddjurs Kommunes politikker og retningslinjer og kan i sidste ende få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvilket vil være op til den enkelte aftaleholder. Ikrafttrædelsesdato 4. december Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør. Områdeudvalget for administrationen har på sit møde den 3. december 2014 taget informationen om den lokale rygepolitik til efterretning. Eva Holm Iversen, formand. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

49 Administrationsbygningen i Allingåbro Det med rødt markerede areal er tilladt rygeområde Ortofoto GST Målforhold 1:800 Dato 6/6-2014

50 1 Mobbe politik. Formål. Af Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøpolitik fremgår det, at kommunen overordnet ønsker at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, gennem høj prioritet af arbejdsmiljøet i dagligdagen. I administrationsbygningen i Glesborg er det derfor besluttet at udarbejde en mobbepolitik, hvor målet er: at have en arbejdsplads, hvor alle omgås hinanden på en værdig og respektfuld måde, selv om vi er forskellige. at have en arbejdsplads, hvor både ledelse og medarbejdere har en klar holdning om nul-tolerance overfor mobning. at alle arbejdstagere er grundigt informeret om arbejdspladsens mobbepolitik. at have en handleplan i forhold til håndtering af mobning. Definition. Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, som alle parter opfatter som godartede, er ikke mobning. Enkeltstående konflikter, som ledelsen evt. skal hjælpe med til at løse, er heller ikke mobning. Identificering af mobning. Undersøge det psykiske arbejdsmiljø hvert år ved hjælp af et spørgeskema Medarbejde Udvikling Samtale (MUS) Bearbejdning af sygefraværs statistik Være opmærksomme på usynlige tegn i afdelingen som f.eks. ignorering og isolation af bestemte medarbejdere. Være opmærksomme på synlige tegn som krænkende adfærd og/eller bemærkninger overfor bestemte medarbejdere. Forebyggelse af mobning. Fælles ansvar i afdelingen at bidrage til god trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø Både ledere og medarbejdere skal i ord og handling vise, at mobning og anden negativ handling er uacceptabelt i afdelingen. Højt informationsniveau og åbenhed om beslutninger i afdelingen. Medarbejder Udvikling Samtale (MUS) Handleplaner ud fra Arbejdspladsvurdering (APV) Sociale arrangementer

51 2 Håndtering af mobning. Den enkelte medarbejder, som føler sig krænket eller chikaneret, har så vidt det er muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer som udøver mobningen eller til vedkommendes nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. Alle har pligt til at reagere, hvis man overværer krænkende adfærd på arbejdspladsen tage kontakt til ledelse, TR eller arbejdsmiljørepræsentant. Enhver henvendelse sættes på dagsordenen på både Arbejdsmiljøgruppens møde og MED-mødet og behandles med varsomhed og diskretion. Leder og arbejdsmiljørepræsentant er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede medarbejdere findes en løsning på problemet, samt til at følge op på de involverede medarbejdere efter aftalt tid. I de tilfælde, hvor der er behov for det, er det muligt at benytte hjælp ude fra i form af ekstern rådgivning. Gode råd kan anonymt hentes via Arbejdstilsynet hotline tlf , tast 4. Skole- og dagtilbudafdelingen

52 Retningslinier vedr. traktement i forbindelse med jubilæum og fratræden til pension/efterløn gældende for det administrative personale på rådhuset i Grenaa, adm. bygningerne i Allingåbro, Glesborg og Østergade: Jubilæer: Norddjurs Kommune tilbyder en markering af 25, 40 og 50 års jubilæum og denne markering og omtale heraf tilrettelægges i et samarbejde med jubilaren og udgiften afholdes af afdelingens decentrale budget. Jubilæum markeres ved en indbudt reception med dertil hørende buffet. Markeringen afholdes på rådhuset eller den administrationsbygning, hvor jubilaren er ansat. Sammenkomsten afholdes på jubilæumsdagen, hvis dette er en hverdag ellers nærmeste efterfølgende hverdag kl Alt efter stillingen vil der være mulighed for at invitere følgende deltagere til et sådant arrangement: Borgmester, kommunaldirektør, direktør, afdelingschef., teamledere. Øvrigt personale Deltagerkredsen er foruden medarbejderne i afdelingen/afdelingerne også eksterne samarbejdspartnere og den ansattes nærmeste familie. Deltagerkredsen er den afdeling, hvor medarbejderen er ansat og i begrænset omfang - medarbejderens nærmeste samarbejdskolleger, som er ansat i andre afdelinger og den ansattes nærmeste familie. Pensionering/efterløn: Norddjurs Kommune tilbyder en markering, når en medarbejder fratræder sin stilling for at gå på pension/efterløn. Denne markering og omtale heraf tilrettelægges i et samarbejde med den pågældende medarbejder og udgiften afholdes af afdelingens decentrale budget. Sammenkomsten afholdes i umiddelbar tilknytning til medarbejderens sidste arbejdsdag kl Fratrædelsen markeres ved en indbudt reception med dertil hørende buffet. Markeringen afholdes på rådhuset eller den administrationsbygning, hvor medarbejderen er ansat. Alt efter stillingen vil der være mulighed for at invitere følgende deltagere til et sådant arrangement: Borgmester, kommunaldirektør, direktør, afdelingschef., teamledere. Øvrigt personale Deltagerkredsen er foruden medarbejderne i afdelingen/ Afdelingerne også eksterne samarbejdspartnere og den ansattes nærmeste familie. Deltagerkredsen er den afdeling, hvor medarbejderen er ansat og i begrænset omfang - medarbejderens nærmeste samarbejdskolleger, som er ansat i andre afdelinger og den ansattes nærmeste familie. Godkendt af kommunaldirektøren den 11. januar 2010

53 Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår 2013 og godkendt af områdeudvalget for administrationen den 4. juni Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår 2014 og godkendt af områdeudvalget for administrationen den 4. juni 2014.

54 Disse retningslinjer gælder for alle administrative medarbejdere i administrationen i Norddjurs Kommune. Formål: Retningslinjerne har til formål at medvirke til: At forebygge grænseoverskridende adfærd fra borgere At medarbejderne ved, hvordan de skal håndtere grænseoverskridende adfærd, mens den foregår At medarbejderne kan håndtere situationen, når adfærden er foregået At alle medarbejdere kender retningslinjerne, så de kan agere hensigtsmæssigt i en vanskelig situation. Grænseoverskridende adfærd: Ved grænseoverskridende adfærd forstås eks.: mundtlige og fysiske trusler, vold og krænkelser. Borgere kan gribe til forskellige former for trusler eller direkte voldelig adfærd med baggrund i utilfredshed med trufne afgørelser, utilfredshed med systemet, ændringer i lovgivning, ventetider m.v. Eksempler kan være: Verbale trusler om vold eller chikane mod medarbejdere eller disses pårørende Ødelæggelse af inventar o.l. Fysisk voldsudøvelse Krænkende, negativ eller injurierende omtale på sociale medier eller lign. Selv om vold eller trusler direkte eller pr. telefon oftest er udtryk for afmagt, kan det under ingen omstændigheder accepteres overfor medarbejderne. Uddrag fra Østjyllands politis vejledning om anmeldelse af voldssager: Vold Vold er når en person angriber en anden person, f.eks. med slag og spark. Lette berøringer, småpuf og lignende betragtes ikke som vold. Spyt og overhælden med væske (ikke ubetydelig[mængde]) er omfattet af voldsbestemmelsen. Trusler Trusler kan være strafbare, hvis de fremsættes på en måde, der er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for liv eller helbred. Trusler om simpel vold er således ikke kriminaliseret. Vold mod offentligt ansatte Offentligt ansatte nyder en særlig beskyttelse efter straffelovens 119, der omhandler overfald med vold eller trussel om vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste. Volden eller truslen om vold skal være direkte relateret til personens tjeneste. Betingelser for straf Det er en betingelse for straf, at gerningsmandens handling var forsætlig. Der kan således ikke straffes for handlinger, der udspringer af hændelige uheld, tilfældigheder eller som reflekshandlinger ved fysisk berøring og lignende. 1

55 FØR Forebyggelse: For at undgå situationer med grænseoverskridende adfærd og for at forebygge konfliktsituationer skal den enkelte medarbejder foretage sig følgende: 1. Ved alle borgerkontakter skal medarbejdere risikovurdere situationen og forebygge, at situationen udvikler sig: Medarbejderen skal ved højlydt stemmeføring fra borgeren, neddæmpe stemmelejet og tale roligt og langsomt til borgeren. Medarbejderen skal altid udvise venlig, rolig og neutral adfærd. Medarbejderen skal ikke argumentere med borgeren. Medarbejderen skal ved en forventet vanskelig samtale orientere kolleger eller leder. Disse kan evt. overvære samtalen. Medarbejderen kan kontakte rådhusbetjente, (der evt. kan kontakte politiet på 114, hvis dette skønnes nødvendigt) kolleger eller leder, hvis der er risiko for voldelig adfærd. 2. Ved alle borgerkontakter skal følgende sikres: At medarbejderen har en åben flugtvej i lokaler, som anvendes til møder. At medarbejderen placerer sig således, at medarbejderen kan komme først ud af lokalet. At der i lokalet ikke findes genstande, som kan anvendes som kasteskyts. 3. Ved borgersamtaler over telefon kan det være nyttigt, at få afsluttet en samtale, inden det bliver til grænseoverskridende adfærd, og medarbejderne skal vide, at det er okay at bruge følgende fremgangsmåde for at få en samtale afsluttet: Hvis borgeren taler grimt til medarbejderen, skal medarbejderen stille og roligt bede borgeren om at tale pænt, samt oplyse om, at det ikke er acceptabelt at tale på denne måde. Hjælper dette ikke, skal medarbejderen fortælle, at hvis adfærden fortsætter, så vil medarbejderen lægge røret på. Det er vigtigt, at man oplyser dette inden, således at borgeren kan nå at rette for sig. Fortsætter adfærden skal medarbejderen fortælle, at man nu vil lægge røret på, fordi adfærden er fortsat, hvorefter røret lægges på. Der gælder de samme grænser ved telefonsamtaler som ved personligt fremmøde. Det er derfor vigtigt, at der er den samme opbakning fra kolleger mv., jf. ovenstående. 4. Medarbejderne skal have kompetencer, således at de kan forebygge grænseoverskridende adfærd. Nødvendige kompetencer kan erhverves f.eks. ved kursus i konflikthåndtering, ved træning i tackling af vanskelige situationer m.v. De lokale MED-udvalg vurderer løbende, om de nødvendige kompetencer er til stede. 2

56 UNDER I en vanskelig situation: Medarbejderen skal søge at undgå, at situationen optrappes yderligere, dette kan gøres ved at følge det under forebyggelsen beskrevet. Opbakningen fra kollegerne er vigtig når man står i en situation, der måske kan udvikle sig. Kollegerne skal synliggøre sig således, at den berørte medarbejder kan bede om hjælp, hvis denne skønner, at der er brug herfor. Da der er tale om meget forskellige arbejdssteder, vil det være op til de enkelte arbejdssteder, nærmere at lave aftaler herom. Ved akut brug for hjælp: Brug alarmknap hvor dette er muligt Tilkald hjælp fra kolleger Ring EFTER - Hvis skaden er sket: Tilkaldelse af politi ring eller Skønnes situationen at være af et omfang man ikke selv kan magte, tilkaldes politiet. Direktionen orienteres umiddelbart herefter. Hjælp fra kolleger Det er en kollegial opgave at bistå hinanden i tilfælde af oplevelse af grænseoverskridende adfærd. Kolleger og ledelse tager umiddelbart ansvar for den ramte, således at kolleger yder førstehjælp og der tages ledelsesmæssigt stilling til anden hjælp eventuelt psykolog m.v. Når der er behov for hjælp, kan det være vigtigt at tage højde for følgende: Lad ikke den ramte person være alene Find et roligt sted Skab ro og tryghed Vær tydelig uden at være omklamrende Lad personen fortælle hvad der er sket gerne mange gange Lyt og spørg for at få personen til at fortælle Bagatelliser eller kritiser ikke Vurder, om der skal tages initiativ til at familie og pårørende bliver kontaktet Vurder, om personen skal følges hjem, og om pågældende må være alene det første døgn 3

57 Hvem skal hjælpe? Når man står i en krisesituation, er det vigtigt at føle sig tryg, og områdeudvalget opfordrer derfor til, at de enkelte medarbejdere tager stilling til, hvilke kolleger man gerne vil have, skal tage hånd om en efter en krisesituation. Herudover opfordrer områdeudvalget til, at man i de enkelte afdelinger laver pårørendelister, således at man ved, hvem der skal underrettes efter en evt. krisesituation. Krisehjælp Der sikres om nødvendigt krisehjælp gennem kontakt til psykologer. Det er den enkelte afdeling, der afholder udgiften til krisehjælp. Forsikringsmedarbejderen i direktionssekretariatet kan kontaktes på tlf Registrering, anmeldelse og opfølgning: Al grænseoverskridende adfærd skal registreres og straks videregives til nærmeste leder eller leder, som er til stede. Lederen orienterer forsikringsmedarbejderen i direktionssekretariatet på tlf Hvad skal registreres? Det er vigtigt, at den berørte medarbejder samt eventuelle vidner så hurtigt som muligt skriver ned, hvad der er sket, samt hvor og hvornår det er sket. Det er vigtigt, at det sker så hurtigt som muligt, da det er nemmere præcist at huske, hvad der er sket kort tid efter selve hændelsen. Hvis den grænseoverskridende adfærd sker på sociale medier eller lign. er det vigtigt straks at dokumentere adfærden, da der er tale om flygtige medier, hvor ytringer kan fjernes igen. Brug skærmprint eller anden fysisk dokumentation. Hvorfor skal grænseoverskridende adfærd registreres? Der er flere grunde til, at grænseoverskridende adfærd skal registres. Registreringen sker, således at ledelsen har en mulighed for at følge op på omfanget af grænseoverskridende adfærd og iværksætte yderligere forebyggende tiltag. Der registreres for at skabe tryghed for medarbejderne. Da alle medarbejdere er forskellige, er det ikke sikkert, at en isoleret episode medfører problemer for medarbejderen, men ved at der sker en registrering, kan dette hjælpe med til, at dokumentere en evt. senere psykisk arbejdsskade. Registreringen kan hjælpe medarbejderen til senere at kunne huske selve hændelsesforløbet i forbindelse med et retsligt efterspil. Anmeldelse Ledelsen anmelder altid fysisk vold til politiet. Anden anmeldelse skal alene ske, hvis der er sket noget ulovligt. Det er i den forbindelse vigtigt at sondre mellem, om der er sket noget ulovligt eller noget ubehageligt, da det kun er det ulovlige, der skal anmeldes til politiet. De ubehagelige hændelser registreres internt i forbindelse med registrering af grænseoverskridende adfærd. Særligt i forbindelse med trusler kan der opstå tvivl om, hvad der er ulovligt. Direktionssekretariatet & HR er behjælpelig med at vurdere hvad der er ulovligt. Årsagen hertil kan være, at mange udtalelser opfattes som trusler, uden at de kan betragtes som trusler i straffelovens forstand. 4

58 Opfølgning Ledelsen følger op på en hændelse gennem samtaler med den berørte medarbejder, og der tages stilling til, hvilke forholdsregler der efterfølgende skal gælde for den person, der har udøvet den grænseoverskridende adfærd. Ledelsen orienterer om fornødent den ramtes kolleger. Områdeudvalget drøfter årligt de gældende retningslinjer og der følges i den forbindelse op på omfanget af registreringer med henblik på yderligere forebyggende tiltag. Særligt om generelle trusler: Der kan indgå generelle trusler, som kan berøre flere afdelinger f.eks. bombetrusler, terrortrusler el. lign. Der skal udarbejdes en fælles handleplan til håndtering af disse situationer. Direktionssekretariatet er ansvarlig for udarbejdelsen. Der kan være behov for lokale tiltag Da der er tale om meget forskellige afdelinger under områdeudvalget for administrationen, vil det være nødvendigt, at der i de lokale MED-udvalg vedtages særlige regler. Det kan f.eks. være: At medarbejderen skal vurdere, om der er særlige forholdsregler, der skal tages, f.eks. i forhold borgergrupper med særlige udfordringer og problematikker. At der på visse kontorer f.eks. i jobcentret, udbetalingscentret og opkrævningen er installeret alarmknap. At der aftales særlige retningslinjer for medarbejdere, der arbejder ude af huset. Områdeudvalget opfordrer de lokale MED-udvalg til, at de ser på, om der for det enkelte udvalg skal gælde yderligere retningslinjer. Kommunikation i forbindelse med aktuelle episoder Der kan opstå episoder, hvor det er nødvendigt at etablere særlige ordninger i en periode eksempelvis vagter, låste døre mv. I forbindelse med en sådan særlig ordning er det vigtigt, at der kommunikeres klart ud omkring dette særligt for at undgå utryghed, men også for at sikre at alle har de korrekte oplysninger om ordningen. Den ansvarlige leder skal derfor sørge for, at der kommunikeres klart ud til alle medarbejdere både når en ordning etableres, men det kan også være nødvendigt, at der kommunikeres ud når ordningen ophører. 5

59 1 Stress politik. Formål. Af Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøpolitik fremgår det, at kommunen overordnet ønsker at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen, gennem høj prioritet af arbejdsmiljøet i dagligdagen. På administrationsbygningen i Glesborg betyder det udarbejdelse af en stress politik, hvor målet er: at forebygge stressrelaterede forhold at have en handleplan i forhold til håndtering af stress at alle skal have en udvidet opmærksomhed på stress symptomer og reaktioner Definition Stress er et resultat af den enkeltes oplevelser, tolkninger og reaktioner på forhold og begivenheder i arbejdsliv, privatliv og generelle livssituation. Der opleves en ubalance mellem de krav, man oplever situationen stiller til en, og de evner og ressourcer man umiddelbart har til rådighed til at håndtere situationen. Stress kan antage to hovedformer: Akut stress er den stress der opstår, når vi kortvarigt er udsat for øget pres, men vi er i stand til at håndtere de ting, der påvirker os eller fjerne os fra den stressfremkaldende situation. Kronisk stress opstår, når vi er i pressede situationer over længere tid, hvor vi hverken kan gøre noget ved presset eller fjerne os fra det. Identificering af stress. Begyndende stress kan være vanskelig at give sikre identifikationsredskaber til, da der kan være mange varierende tegn. Også ydre faktorer som alder, køn, private livs omstændigheder og arvelige forhold kan spille ind. De vigtigste tegn vil derfor være forandringer hos en selv, en kollega eller leder, ofte i form af : Fysiske stress symptomer som f. eks. søvnløshed, hovedpine, svedeture, træthed, svimmelhed og hjertebanken. Psykiske stress symptomer som f.eks. dårlig koncentrationsevne, hukommelsesbesvær, angst, ændret stemningsleje/humør, og depression. Adfærdsmæssige stress symptomer som f.eks. rastløshed, øget forbrug af stimulanser, undvigende social kontakt. Andre identifikationsmuligheder: Undersøge det psykiske arbejdsmiljø hvert år ved hjælp af spørgeskema Medarbejder Udvikling Samtale(MUS) Bearbejdning af sygefraværs statistik

60 2 Forebyggelse af stress. Den bedste forebyggelse af stress er åbenhed og opmærksomhed omkring emnet. Det er også vigtigt, at der er mulighed for at tale sammen om stress i afdelingen. Andre forebyggende metoder vil være Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) Handleplaner ud fra Arbejdspladsvurdering (APV). Løbende dialog om arbejdsprocesser, kompetencer og opgavemængde. Mulighed for kompetenceudvikling Højt informationsniveau i afdelingen Mulighed for supervision Fokus på godt psykisk arbejdsmiljø Opmærksomhed på hinandens trivsel Oplevelse af mening i arbejdet se sammenhænge og formål. Håndtering af stress. Håndtering af stress er et fællesansvar i afdelingen. Der er både et lederansvar, et medarbejder ansvar og et individuelt ansvar. Lederen har ansvar for at tage hånd om en medarbejder, så snart der udvises tegn på stress. Lederen har ansvar for at udarbejde en handleplan og eventuelt iværksætte psykologbistand til den stressramte. Medarbejderne har ansvar for at tale med den stressramte om problematikken og sammen tage kontakt til TR, arbejdsmiljørepræsentant eller afdelingens leder. Den enkelte har også selv et ansvar for at kontakte kollega, TR, arbejdsmiljørepræsentant eller leder med henblik på at få afbalanceret situationen. Den enkelte må overveje at sænke eget ambitionsniveau, og sige hensigtsmæssigt til og fra i forhold til arbejdsopgaver/ressourcer. Skole- og dagtilbudsafdelingen

61 3

62 Ved etablering af distancearbejdspladser og hjemmeadgang 1. Indledning. I nærværende er anført de bestemmelser, der er gældende i forbindelse med etablering af distancearbejdspladser vedrørende anvendelse af pc-arbejdspladser udenfor Norddjurs Kommunes lokationer med adgang til kommunens netværk, herunder også politikerarbejdspladser. Da distancearbejdspladser befinder sig udenfor Norddjurs Kommunes vante rammer, og således opbevares i et ureguleret område, stilles der særlige krav til anvendelsen og sikringen af den type enheder. Brugerne skal derfor være særlig opmærksomme omkring lagring af data og håndteringen af udskrifter fra centrale systemer. 2. Definitioner. I nærværende skelnes der mellem distancearbejdsplads og hjemmeadgang. Ved en distancearbejdsplads forstås en arbejdsplads udenfor Norddjurs Kommunes lokationer med adgang til kommunens netværk. Distancearbejdspladsen kan bestå af enten en stationær PC, en bærbar PC, en tablet, en hybrid, en smartphone eller lignende. Ved en hjemmeadgang forstås, at en medarbejder får adgang til Norddjurs Kommunes netværk via en elektronisk adgangsnøgle, men benytter sig at sit private IT-udstyr. NB: Der er i ingen af tilfældene tale om en hjemmearbejdsplads i overenskomstmæssig forstand. 3. Hvem kan få en distancearbejdsplads. Formålet med at etablere en distancearbejdsplads er at give en medarbejder mulighed for en mere fleksibel afvikling af arbejdsopgaverne.

63 Beslutning om hvilke medarbejdere der kan få en distancearbejdsplads foretages af aftaleholderen. Aftaleholderen, eller den medarbejder, aftaleholderen har uddelegeret opgaven til, fremsender bestillingen til IT-afdelingens indkøbsportal, der herefter foretager diverse indkøb mv. 4. Distancearbejdspladsen. Som altovervejende hovedregel vil godkendelse af en distancearbejdsplads for en medarbejder basere sig på at medarbejderen har arbejdsopgaver, hvor det er relevant undertiden at have mulighed for at arbejde fra anden lokalitet end medarbejderens faste arbejdsplads hos Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune betaler udgifterne til det udstyr, der vurderes at være relevant for den pågældende medarbejder. Det er bestilleren (aftaleenheden) der afholder udgifterne til etableringen og driften af distancearbejdspladsen Følgende bestemmelser gælder for distancearbejdspladser: 4.1.Adgang til netværk og data. Som udgangspunkt vil en bruger med udstyr stillet til rådighed for en distancearbejdsplads få tildelt samme rettigheder til netværket og kommunens data som medarbejderen har på arbejdspladsen i Norddjurs Kommune. Når distancearbejdspladsen forlades skal den derfor sikres mod uautoriseret adgang. Som minimum skal der logges af Norddjurs Kommunes netværk, men det anbefales at enheden helt slukkes. 4.2.Fysisk sikkerhed Udstyret til distancearbejdspladsen skal opbevares på forsvarlig vis. Det vil bl.a. sige, at man ikke forlader sit hjem ulåst, og at udstyret ikke efterlades i køretøjer eller på anden måde uden opsyn. 4.3.Udskrivning Når udskrivning sker udenfor Norddjurs Kommunes fysiske lokaliteter, skal du være opmærksom på, at papir der indeholder fortrolige og/eller personhenførbare data aldrig må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald eller afleveres til genbrug. Disse fortrolige dokumenter skal makuleres eller medtages på arbejdspladsen, der sikrer makuleringen. 4.4.Sikkerhedskopiering

64 Norddjurs Kommune foretager dagligt sikkerhedskopiering af alle data som er gemt på kommunens centrale servere. Det er derfor vigtigt at alle arbejdsrelaterede data gemmes på disse. Der må ikke gemmes fortrolige data og/eller personhenførbare data på enheden. 4.5.Udstyret til distancearbejdspladsen. Der skal ske registrering af det udleverede udstyr, og da det er Norddjurs Kommunes ejendom skal udstyret tilbageleveres ved ophør af ansættelsesforholdet. Ved anvendelsen af udstyret gælder principielt de samme regler som for Norddjurs Kommunes øvrige it-udstyr. Den enkelte medarbejder skal således sikre, at informationssikkerhedspolitikken overholdes. Der stilles ikke særlige krav til indretningen af boligen, men følgende regler skal overholdes: Udstyret skal altid opbevares forsvarligt. Det vil bl.a. sige at man ikke forlader sit hjem ulåst samt at udstyret ikke efterlades i køretøjer eller uden opsyn. Der må ikke ændres på Pc ens sikkerhedsindstillinger Pc en er forsynet med et antivirussoftwareprogram, som løbende opdateres ved opkoblingen til Norddjurs Kommunes netværk. Virusscanningen skal derfor altid være aktiveret. Der må aldrig gemmes fortrolige data og/eller personhenførbare data på PC en. Disse gemmes på kommunens centrale servere. 5. Hjemmeadgang. Hovedreglen er at Norddjurs Kommune stiller nødvendigt udstyr til rådighed når en medarbejder tildeles adgang til kommunens netværk. Der kan alternativt etableres en hjemmeadgang dvs. at en medarbejder får adgang til Norddjurs Kommunes netværk via Citrix (Netscaler) på privat udstyr tilhørende medarbejderen. Dette giver mening, når behovet for en egentlig distancearbejdsplads ikke er tilstede, men hvor der er behov for en vis fleksibilitet. Hjemmeadgang kan etableres enten via en direkte datalinje, eller via en Citrix opkobling. Når medarbejderens PC er opkoblet på Norddjurs Kommunes netværk, gælder principielt de samme retningslinjer som for almindelige arbejdspladser (herunder distancearbejdspladser) i Norddjurs Kommune. Der er dog følgende særlige opmærksomhedspunkter:

65 Det er ikke tilladt for medarbejderen at overlade den private PC til andre, når den er opkoblet på Norddjurs Kommunes systemer Det er ikke tilladt at overdrage password/adgangskode til andre Der må aldrig gemmes kommunale data på den private PC der har hjemmeadgang 6. Ikrafttræden. Dette dokument erstatter de tidligere gældende retningslinjer fra og med d. 12. maj 2014.

66 Retningslinjer om arbejdstid og fleksibel arbejdstid 2. udgave Oprindeligt lavet i HR-afdelingen den 14. november 2006 og 20. september Retningslinjerne er sammenskrevet af HR-afdelingen forår 2013 og godkendt af områdeudvalget for administrationen den 4. juni 2013.

67 Disse retningslinjer gælder for alle administrative medarbejdere i administrationen i Norddjurs Kommune. Arbejdstid Arbejdstidsnorm: Den ugentlige arbejdstid, der som hovedregel fordeles på ugens 5 første dage, er 37 timer pr. uge inkl. spisepause. For fuldtidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden ½ times daglig spisepause. For deltidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden ½ times daglig spisepause, hvis beskæftigelsen er mere end 4 timer pr. dag. Medarbejderne står til rådighed i spisepausen. Normalarbejdstiden er følgende: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Åbningstiden er følgende: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontiden svarer til åbningstiden. Der kan aftales undtagelser. Kontorerne skal være bemandede i åbningstiden. Udenfor åbningstiden kan medarbejderne frit placere deres arbejdstid. Det skal understreges, at det ikke skal være kutyme, at der planlægges faste ugentlige møder udenfor åbningstiden, men der kan være afdelinger, hvor der ikke er andre muligheder. Man kan ikke pålægge medarbejderne møder uden for normalarbejdstiden. Dette skal aftales. Pauser Der er en betalt kaffepause torsdag eftermiddag af max. 15 minutters varighed. Lukkedage Administrationen er lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt hele 1. maj og Grundlovsdag. De ansatte afvikler ferie eller afspadsering. Nogle medarbejdere kan være nødsaget til at arbejde enkelte af disse lukkedage. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage. De respektive overenskomsters arbejdstidsbestemmelser følges med hensyn til øvrige fridage. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at 1. maj og Grundlovsdag er fridage fra kl

68 Fleksibel arbejdstid De administrative medarbejdere i Norddjurs Kommune, der arbejder i administrationen og som er omfattet af højeste tjenestetid, har, i det omfang det er foreneligt med de opgaver de skal varetage, fleksibel arbejdstid. Enkelte medarbejdergrupper kan være helt eller delvist udelukket fra den fleksible arbejdstid, hvilket aftales i det enkelte tilfælde med nærmeste leder. Der er flekstid indenfor nærmere aftalte rammer. Inden for den fleksible arbejdstid er muligheden for at arbejde hjemme tilstede, hvilket kan ske efter aftale med nærmeste leder, når arbejdsopgaverne egner sig hertil. Hvis medarbejderne ønsker at flekse/afspadsere i åbningstiden, skal aftale træffes med kolleger og nærmeste leder, så det sikres, at kontoret er bemandet. Dette gælder også, hvis man ønsker at ryge, da det i følge personalepolitikken ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at overholde den fastsatte arbejdstidsnorm ved selvregistrering af timer. Ved konstateret manglende overholdelse/misbrug af den fleksible arbejdstid kan ordningen inddrages for den enkelte medarbejder, som så vil få pålagt at arbejde i overensstemmelse med normalarbejdstiden. Har en medarbejder opsparet mere end 37 timer eller er i underskud med mere end 10 timer, skal pågældende tage kontakt til sin leder for at aftale afvikling/indhentelse. Overarbejde: Ved overarbejde forstås alene beordret merarbejde, som altid skal aftales med nærmeste leder. Honorering sker efter gældende overenskomst. Ved beordret overarbejde føres særskilt regnskab. Overarbejde kan tidligst påbegyndes ved normalarbejdstidens ophør. 2

69 Bilag: 5.1. Retningslinjer sundhed og omsorg.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 20330/15

70 SUNDHED & OMSORG Personalepolitiske retningslinjer Farsøhthus Plejecenter Ferie og vagtplanlægningsprocedure Møllehjemmet Plejecenter Beredskabsplan voldshåndtering Vold instruks psykisk førstehjælp Glesborg Plejecenter Ferieretningslinjer Fuglsanggården Plejecenter Retningslinjer for tryghed i ansættelsen Ferieretningslinjer Retningslinjer for brug af egen mobiltelefon i arbejdstiden Personalegode retningslinjer vedr. jubilæer Personalegode retningslinjer vedr. nye medarbejdere Personalegode retningslinjer vedr. pædagogiske måltider Sygefravær retningslinjer for gennemførelse af sygefraværssamtale Diverse retningslinjer for tillidsvalgte Retningslinjer for aftenvagt Violskrænten Plejecenter Aftale om FO dage Ferie retningslinjer

71 Digterparken Plejecenter Mødeforplejning Rammer for daglig drift Rammer for drift og etagemøder Rammer for mødetider Rammer for vagtplanlægger Klagevejledning den gode dialog Hjemmeplejen Vest Retningslinjer for aflevering af nøgler osv ved langvarigt fravær Retningslinjer for påklædning og fremtoning Retningslinjer for afvikling af afspadsering, FO, seniordage, omsorgsdage Retningslinjer for ferieafvikling Retningslinjer ved snevejr Hjemmeplejen Øst Brug af facebook Sygemelding Rasmelding Retningslinjer vedr. afspadsering Påklædning osv Efterløn fratrædelse Ferie afvikling Pauser Mobil brug Afskedigelser Gruppeudviklingssamtaler Natarbejde og helbredskontrol Afløsning på Anholt

72 Træning & Døgn Vest Påklædning osv Ferie afvikling Træning & Døgn Øst Retningslinjer ferieafholdelse Retningslinjer for brug af I pad / tablets Visitation & Hjælpemidler Grænseoverskridende adfærd Guide sygefravær Sundhed & Omsorg

73 Voldshåndtering Beredskabsplan for Møllebo og Elmebo Målgruppe Alt personale tilknyttet Møllebo og Elmebo Ikrafttræden Ajourført af Teamleder Jytte Skak Når skaden er sket Ring efter kollega som støtter og yder psykisk førstehjælp Tilkald ekstra personale om nødvendigt - fastansatte Leder underrettes hurtigst muligt og senest inden 24 timer Akut hjælp ring 112 Akut politi ring 114 Psykisk førstehjælp Lad ikke den voldsramte være alene Find et roligt sted Skab ro og tryghed Lad personen fortælle hvad der er sket gerne mange gange Lyt og spørg for at få personen til at fortælle Bagatelliser ikke kritiser ikke Vær anerkendende Vurder om familie og pårørende skal kontaktes Vurder om personen skal følges hjem Vurder om pågældende kan være alene det første døgn. Krisehjælp Der sikres om nødvendigt psykologhjælp gennem Norddjurs Kommune. Kan man ikke få fat i Norddjurs Kommune kontaktes Falcks krisepsykolog. Opfølgning Leder eller SR hjælper med anmeldelse efter gældende regler Leder orienterer de øvrige medarbejdere Leder sørger for forholdsregler i forhold til skadesvolder Hændelsen registreres og drøftes i MED Telefonliste Medarbejderliste udarbejdet Hvilke pårørende skal kontaktes, hvis skaden sker

74

75 FERIEAFVIKLING Hovedferier: Ferieuge: Skal AFHOLDES inden: Skal ØNSKES inden: Sommerferie 3 uger Inden 30. september Inden 15. januar 4. ferieuge + ferie/fri-ugen Inden 1. januar Inden 15. august * (efterårsferie) 5. ferieuge (vinterferie) Inden 30. april Inden 1. november * Ferie/fri-ugen = 6. ferieuge. Denne kan også udbetales. Weekender: Da ferieloven ikke foreskriver noget om weekender, er der i MED-udvalget besluttet følgende: Arbejder man: Lov til at ønske: Hver 2. weekend 4 weekender fri om året Hver 3. weekend 3 weekender fri om året Hver 4. weekend 2 weekender fri om året (Herudover er man jo velkommen til indbyrdes at bytte vagter) Det står medarbejderen frit for om der bruges feriedage, A9, FO eller ferie/feriefridage i weekenderne. December: Der gives som udgangspunkt IKKE hele ugers ferie/afspadseringsafvikling i ugerne Enkeltdage: ønsker skal så vidt muligt afgives minimum 1 måned før ny plan A9, FO, omsorgsdage: kan normalt ikke tilgodeses i ferieperioderne

76 VAGTPLANLÆGNING Helligdage: Dagvagter: Der planlægges indbyrdes i den enkelte afdeling, hvem der arbejder hvilke dage. Aften- og nattevagter: Der planlægges indbyrdes, hvem der arbejder hvilke dage. Jul og nytår planlægges således, at der arbejdes hver 2. år. Det år, der arbejdes juleaften, har man fri nytårsdagen og omvendt. Det tilstræbes, at der sættes en ekstra i vagt begge dage. Ferie: Sommerferie: Planlægges indbyrdes i de enkelte afdelinger ud fra de ovennævnte kriterier omring ferie. Der er ingen garanti for, at man kan få 3 uger sammenhængende eller de samme uger hvert år, hvis det ikke kan planlægges således. Skulle det blive et problem, må dette gå på skift. Sommerferieplanlægning skal være planlæggeren i hænde senest 1. februar. Øvrig ferie: Efterårs- og vinterferie: Det kan ikke garanteres en hel sammenhængende uge i ugerne 7 og 42. Hvis der opstår tvister, ses på hvem der holdt ferie året før. Det skal tilstræbes, at man kun har 1 uges ferie tilbage efter årsskiftet. Det er ens eget ansvar at få ønsket og afviklet sin restferie. Der kan kun overføres eller udbetales restferie, hvis særlige vilkår er opfyldt. Ønskebogen: Ønskebogen er en ØNSKEbog, og det kan ikke garanteres, at det der er ønsket, altid kan imødekommes. Da der planlægges 4 uger frem, skal alle ønsker skrives i inden da. Skulle der opstå et behov for frihed af den ene eller anden grund, rettes henvendelse til planlæggeren for at få friheden.

77 Voldshåndtering Politik for Møllebo og Elmebo Ikrafttræden Ajourført af Teamleder Jytte Skak Definition Når en medarbejder føler sig truet fysisk og psykisk Fysisk vold slag, spark, spyt, bid, nap, riven i hår etc Psykisk vold verbale overgreb, skældsord, trusler om vold, ydmygelse etc Målsætning At forbygge og mindske vold og trusler på arbejdspladsen At sikre tryghed og åbenhed i personalegruppen At støtte medarbejderen, så selvværd, arbejdsevne og arbejdsglæde bevares. At udvikle arbejdsmetoder der imødegår vold og trusler At sikre medarbejderen får den nødvendige krisehjælp Handleplan Forebyggelse af vold ved grundig introduktion til emnet og velkvalificeret personale Hele personalegruppen har ansvar for, at der tages hånd om problemet og medvirker til at udarbejde handleplaner i forhold til skadesvolder Motivere medarbejdere til at indberette vold på skemaer - Voldsmappen Indberetninger gennemgås på MED møder og der udarbejdes handleplan for den voldsramte i samarbejde med Sikkerhedsgruppen.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Digterparken Mødeforplejning Pædagogiske måltider Interne møder Medarbejderen spiser måltiderne sammen med beboeren. Måltidet er det samme som til beboerne. Måltiderne indbefatter hovedmåltider, mellemmåltider og drikkevarer Der betales 195 kr./mdl. Trækkes over lønnen. Tilmelding varetages af sekretæren. Tilmeldingen er frivillig og ledelsen ser gerne at alle ansatte i Digterparken er medlem af pædagogiske måltider. Det underbygger Digterparkens værdigrundlag, bl.a. føje liv til år. 2 timer eller derunder Teamet medbringer selv kaffe, the og isvand Mellem 2 4 timer Kaffe, the og isvand samt frugt eller kage/brød. Bestilles i Modtagekøkkenet, senest kl dagen før mødet. Over 4 timer Fuld forplejning: kan være morgenmad, frugt, frokost og eftermiddagskaffe. Drikkevarer kaffe, the og isvand. Modtagekøkkenet bestemmer menuen. Bestilles i Modtagekøkkenet, senest kl.12.00, 2 dage før mødet. Møder med gæster Arrangementer for beboere, pårørende o.a. Jubilæum, pension, efterløn m.m. Mødeforplejning bestilles i Modtagekøkkenet. Der kan bestilles morgenmad, formiddagskaffe, frokost og/eller eftermiddagskaffe. Antal og hvem der aktivt hjælper til ved arrangementer m.m. besluttes af koordinerende eller leder. Disse medarbejdere og frivillige får gratis forplejning. Norddjurs kommunes overordnede retningslinjer for markering af mærkedage for medarbejdere følges. Dog har vi har tidligere besluttet på LMU, at beløbet ved jubilæum er 5000 kr. til arrangementet. Mødeindkalder bestiller forplejning. Dække bord/rydde af: Kommer 5 min. før og mødet afsluttes 5 min før og alle hjælper med opgaven. LMU

95 Møder i teamet. Emne Etage teammøde Driftsmøde Hvor ofte Max 4 gange årligt à 2 timer Max 4 gange årligt à 2 timer Beslutningsdygtig Ja lige gyldig hvor mange fremmødte Ja lige gyldig hvor mange fremmødte mødepligt Nej men udgangspunktet er at man kommer. Der meldes afbud senest 1 uge før. Nej men udgangspunktet er at man kommer. Der meldes afbud senest 1 uge før. Hvem deltager Kun fastansat personale Kun fastansat personale struktur Der skal foreligge en dagsorden. Dagsordenen har faste punkter Den koordinerende orienterer om hvad sker der i Digterparken lige nu og tre måneder frem med fokus på beboerne Der planlægges beboer aktiviteter de næste 3 måneder Samarbejde med Etagerådet Evt. Der skal foreligge en dagsorden. Dagsordenen har faste punkter Ferieplanlægning Vagtplan Status på arbejdsopgaver Samarbejde med resten af huset Teambudget Nyt til det kommende personalemøde (læs under personalemøder) - hvilken god historie vil vi have med og hvem fremlægger den? LMU s dagsorden gennemgås af teamets LMU repræsentant og evt. punkter til LMU videregives til teamets LMU repræsentant. Det punkt må max. vare 20 min. Vidensdeling sidste nyt fra den der har været på kursus. Punkter fra nattevagt og springerteamet. Valg af ordstyrer/referent næste gang / der aftales evt. en turnus. Teamet indkalder selv til møderne. Evt Planlægning Der laves årshjul ved årets første møde Bente planlægger får datoerne for team/driftmøderne for hele året, så hun er orienteret. Der laves årshjul ved årets første møde. Møderne ligger 3 uger før LMU. Bente planlægger får datoerne for

96 Teamet planlægger selv evt. afløsning team/driftmøderne for hele året, så hun er orienteret. Teamet planlægger selv evt. afløsning Fokus Forberedelse Beboer/bruger er i fokus ved etageteammøderne Der skal være generel orientering, debatter, dialoger ikke beboerorientering, det hører under beboerkonference. F.eks. samarbejdsrelationer i hverdagen eller planlægning af de næste tre måneders aktiviteter i forhold til beboerne. Hvem, tager sig af hvad til fester, højtider, arrangementer mv. Det kan også være måltidsplanlægning i forhold til menuer, der passer til højtiden. Hverdagsliv. Personale oversigt om hvem der gør hvad til fester, højtider, arrangementer mv medbringes altid. Menuplaner i forhold til højtider medbringes Samarbejde og teamet er i fokus LMU referat fra sidste møde samt den dagsorden til det kommende LMU er læst inden mødet.

97 Plejebolig: Digterparken Titel på instruks Arbejdsgruppe Overordnede rammer for mødetider. Inge Bukart, plejecenterleder Digterparken Anna M. Olsen, koordinerende sygeplejerske Digterparken Mie D. Christiansen, koordinerende sygeplejerske, Digterparken Lisbeth Steffensen, koordinerende plejehjemsassistent, Digterparken Marlene Ditlevsen, koordinerende sygeplejerske, Digterparken Dato / godkendelse Udarbejdet: august 2011 Godkendelse: 25.august 2011 Ikrafttræden: 1. september 2011 Revideres: 2013 Målgruppe Baggrund Formål Procedure Selvstyrende teams ansat i Digterparken. Medarbejdere uddannes og udvikles til at forstå og til at fungere som medlemmer i selvstyrende teams. De selvstyrende teams udvikler kompetencer til at varetage ansvar for Digterparkens daglige drift og til at træffe beslutninger i fællesskab. Medarbejdere kender de overordnede rammer, hvor de indenfor disse rammer har handlefrihed. Beboernes behov og ønsker opfyldes, budgettet overholdes og lovgivningen overholdes indenfor kvalitetsstandarden og indenfor de overordnede rammer. At medarbejderne selv planlægger deres mødetider. At planlægningen altid tager udgangspunkt i beboernes behov og ønsker. At de selvstyrende teams med øget frihed og fleksibilitet får ejerskab til den daglige drift At handlefriheden øger kvaliteten, overblikket og organisering af arbejdet til gavn for beboerne. At styrke det gode arbejdsmiljø Mødetidspunkter Medarbejderne i de selvstyrende teams er ansvarlige for tilrettelæggelse af deres timer. Tilrettelæggelsen tager altid udgangspunkt i beboernes behov og den daglige drift. En dagvagt kan arbejde i tidsrummet mellem kl kl En aftenvagt kan arbejde i tidsrummet mellem kl kl En nattevagt kan arbejde i tidsrummet i kl kl F.eks. hvis et team har mange beboere, der kan lide at sove længe, kan det være hensigtsmæssigt at nogle dagvagter først møder f.eks. kl

98 Når der ændres i arbejdstiden, er det altid i samråd med de involverede teams. F.eks. hvis dagvagtteamet ændrer deres mødetider, så der er få kollegaer mellem kl kl.17.00, så er det altid sket i samråd med aftenvagtteamet. Hver 3. måned evalueres mødetiderne. Som udgangspunkt er det kun muligt at ændre på mødetiderne hver 3. måned. Der skal være noget absolut akut, der indikerer behovet for ændringer af mødetiderne her og nu. En akut ændring skal altid godkendes af ledelsesteamet, Digterparken og i samarbejde med planlæggerteamet. Teamet begrunder og dokumenterer altid valget af mødetider. Begrundelserne skal altid være med udgangspunkt i beboernes behov. De skriftlige begrundelser sættes altid i en mappe eller gemmes på Digterparkens drev. Referencer: Bilag: Planlæggernes skal altid have besked om evt. ændringer i planen med det samme. De indberetter vagtplanen og den skal være korrekt. 2

99 Plejebolig: Digterparken Titel på instruks Overordnede rammer for vagtplanlægger Arbejdsgruppe Inge Bukart, plejecenterleder Digterparken Mie D. Hansen, kvalitetssygeplejerske, Digterparken Lisbeth Steffensen, koordinerende plejehjemsassistent, Digterparken Marlene Ditlevsen, koordinerende sygeplejerske, Digterparken Inge Bang, TR og social- og sundhedsassistent, Digterparken Betina Bloch, TR og sygeplejerske, Digterparken Bente Rasmussen, sygehjælper og vagtplanlægger, Digterparken Dato / godkendelse Udarbejdet: august 2011 Godkendelse: 25. august 2011 Ikrafttræden: 1. september 2011 Revideret: september 2013 Godkendt i LMU: 31. oktober 2013 Revideres: september 2015 Målgruppe Baggrund Formål Selvstyrende teams ansat i Digterparken Vagtplanlæggeren kender de overordnede rammer, således at vedkommende er bevidst om, at funktionen er en myndighedsopgave. Myndighedsopgaven betyder, at vagtplanlæggeren har ansvar, ret og pligt til at tage den endelig beslutning i forhold til vagtplanen, vel at mærke indenfor de vedtagne rammer. Ved afvigelse af rammerne, er det udelukkende plejecenterlederen, der har beslutningskompetencen. At fremmødet blandt medarbejderne tilgodeser beboernes individuelle behov. At den daglige drift fungerer optimalt og der er et godt arbejdsmiljø. Procedure Vagtplanlæggeren administrerer et lønbudget på netto cirka 28 mill.kr. i 2013 Vagtplanlæggeren arbejder udelukkende administrativt og arbejder udelukkende på hverdage. Vagtplanlæggeren indgår i Administrations- og serviceteamet. Vagtplanlæggeren planlægger ferie, fridage m.m. i samarbejde med sit team. Evt. overarbejde afspadseres. Vagtplanlæggeren deltager i budgetopfølgning i

100 Digterparken med administrativ medarbejder, plejecenterlederen og kommunens økonomispecialist. Der er een vagtplan for hele huset. Vagtplanen for 4 uger hænger på de respektive teamkontorer, gældende fra den 1. november Dagsoversigten ophører fra den 1. november Indenfor 5 uger bytter kollegaer indbyrdes med hinanden i hele huset også når det drejer sig om kurser, møder o.lign. Det er vagtplanlæggeren uvedkommende! Begrundelsen for, det er 5 uger og ikke 4 uger, er at vagtplanlægger derved har mulighed for at overholde 4 ugers reglen. Ved f.eks. møder, foredrag og undervisning planlægger teamet selv hvem der passer gangen. Som udgangspunkt prioriteres fastansatte til deltagelse i møder, foredrag, undervisning m.m. Teamet kan evt. få hjælp fra andre teams eller teammedlemmerne skiftes til at være på gangen De respektive teams kan beslutte spilleregler, som f.eks. at studerende, elever og løntilskudsansatte altid er på gangen. Ved særlige tilfælde, som f.eks. alvorlig sygdom i familien og begravelse er vagtplanlæggeren behjælpelig med planlægning af den nødvendige frihed. Kurser, planlagt efter 5 uger. Det er medarbejderens eget ansvar at sikre sig den fornødne frihed ved at skrive i ønskebogen og kurset bliver selvfølgelig prioriteret. Vagttype - ændringer spørges vedkommende i arbejdstiden eller via advis. Når ændringen er accepteret, skriver vagtplanlæggeren OK med kuglepen ud for den ændrede vagt. Ændringer af mødetidspunkter, f.eks. fra kl til kl giver vagtplanlæggeren hele teamet besked via advis om ændringer af mødetidspunkter. Hvis der helt exceptionelt ikke kan dækkes en vagt, kan plejecenterlederen pålægge en medarbejder vagten. Vagtplanlæggeren har 4 uger til at godkende sommerferieplanen og 2 uger for efterårs- og vinterferieplanen. Udkast skal være udarbejdet af de

101 selvstyrende teams. Teams og vagtplanlæggeren er forpligtiget til at overholde deadlines. Fra den 1. marts 2014 arbejdes der med et 12 ugers rul. Det øger fleksibiliteten ved at flere kollegaer kan skiftes til at tage de upopulære vagter. F.eks. aftenvagt hver fjerde fredag, da kan 3 kollegaer skiftes til at tage vagten over et 12 ugers rul, fremfor den samme kollega, når det er et 4 ugers rul. Vagtplanlæggeren modtager løbende coaching, sparring og vejledning fra plejecenterlederen, Digterparken Som udgangspunkt: ingen afløsere eller vikarer. Vi er dem vi er altså fastansatte kollegaer, incl. Springerteamet, der fungerer som afløsere/vikarer i Digterparken.. Overenskomsten for FOA, DSR, HK, Kost- og ernæringsforbundet, Terapeuternes fagforening o.a. Bilag

102 Plejebolig: Digterparken Titel på vejledning Arbejdsgruppe Klagevejledning. Den gode dialogsamtale Ledelsesteamet, Digterparken AMG LMU Dato / godkendelse Udarbejdet: Juni 2013 Træder i kraft: 1. november 2013 Revideres: 2015 Godkendt i LMU: 31. oktober 2013 Målgruppe Primært ledelsesteamet Sekundært øvrige medarbejdere/teams i Digterparken. Formål At vedkommende, der klager oplever at blive taget alvorligt og tilliden genoprettes At medarbejderne/teams oplever at blive hørt i en klagesag og tilliden genoprettes Invitation Invitér pr. telefon Oplys om, hvem og hvor mange der deltager Oplys om muligheden for at have bisidder med og fordelene ved dette Forberedelse Vær velforberedt inden samtalen Læs journalmateriale Genopfrisk eventuelle kliniske retningslinjer, procedurer, vejledninger m.m. på områder, der er klaget over Vær åben i tolkningen af klagesagens formuleringer Afklar roller, hvis flere personer deltager Afhold så vidt muligt samtalen som et fysisk møde i Digterparken (alternativt pr. telefon) Det er plejecenterlederen og den koordinerende, der afholder samtalen Evt. deltagelse af en eller flere de involverede personer Bisidder Vedkommende, der klager, har mulighed for at tage en bisidder med. Samtalens forløb Forsøg at skabe en god stemning: behagelig, venlig, respektfuld og ligeværdig tone Indledning Præsentation af deltagerne og evt. deres roller. F.eks. referent. Fortæl om formålet og rammerne for dialogen (tid afsat, tale om klagen, oplevelser og til slut tage stilling til klagens videre forløb) Spørg om vedkommende, der klager vil starte med at uddybe klagen og fortælle om sine oplevelser af forløbet/hændelsen, der er klaget over. Giv vedkommende god tid.

103 Lyt til vedkommendes oplevelser Udvis forståelse for og anerkend vedkommendes oplevelse af forløbet/hændelsen Giv en grundig og faglig begrundet forklaring til vedkommende, der klager På praksis Om der er sket fejl eller ej, og hvorfor de evt. er sket Pas på, at forklaringen ikke bliver en forsvarstale Besvar eventuelle spørgsmål Erkend og undskyld, hvis Der er sket en fejl Der burde have været en anden opførsel Der burde være handlet anderledes Fortæl vedkommende, der klager om jeres læring og fremtidige handlen på baggrund af klagen og dialogsamtalen Hvad har du/i lært Hvad tager du/i med jer videre (f.eks. deling af viden, snak med de involverede personer, ændring i vejledninger, procedurer mv.) Konsensus Referat sendes til de deltagende ved dialogsamtalen, senest 14 dage efter mødet Feedback til relevante personer Bilag Sygeplejersken nr. 5, 12. april 2013, 113. årgang

104 Plejebolig: Digterparken Titel på instruks Overordnede rammer for den daglige drift Sygemeldinger Ferieafvikling Helligedage Omsorgsdage Seniordage Afspadsering FO-dage Arbejdsgruppe Inge Bukart, plejecenterleder Digterparken Mie D. Hansen, Kvalitetssygeplejerske, Digterparken Lisbeth Steffensen, koordinerende plejehjemsassistent, Digterparken Marlene Ditlevsen, koordinerende sygeplejerske, Digterparken Inge Bang, TR og social- og sundhedsassistent, Digterparken Betina Bloch, TR og sygeplejerske, Digterparken Bente Rasmussen, vagtplanlægger og sygehjælper, Digterparken Dato / godkendelse Udarbejdet: august 2011 Godkendelse: 25. august 2011 Ikrafttræden: September 2011 Revideret: September 2013 Godkendt i LMU: 31. oktober 2013 Revideres: 2015 Målgruppe Baggrund Formål Selvstyrende teams ansat i Digterparken Medarbejdere uddannes og udvikles til at forstå og til at fungere som medlemmer i selvstyrende teams. At medarbejdere udvikler ansvar og ejerskab til den daglige drift i Digterparken. At den daglige drift fungerer optimalt, således at beboernes individuelle behov tilgodeses. At den daglige drift fungerer optimalt, således at der er et godt arbejdsmiljø. At opgaverne bliver løst i overensstemmelse med Norddjurs kommunes kvalitetsstandard for plejeboliger Procedure Syge- og raskmeldinger på hverdage på tlf Dagvagt Sygemelding, kl kl.07.00, når du møder i dagvagt

105 Af hensyn til fordeling af Springerne i de respektive teams, er det nødvendigt at sygemeldinger til dagvagt senest er kl Raskmelding senest dagen før en arbejdsdag kl kl Aftenvagt Sygemelding, kl kl Raskmelding, senest på arbejdsdagen, kl kl Nattevagt Sygemelding, kl kl Raskmelding, senest på arbejdsdagen, kl kl Syge- og raskmeldinger i weekends og helligdage på tlf Samme procedure som på hverdage. Medarbejdere kan ikke syge eller raskmelde sig til en kollega. Som udgangspunkt modtages beskeden af koordinerende eller kvalitetssygeplejerske. I tilfælde af at de er forhindret besvares telefonen som regel af sekretæren eller vagtplanlæggeren. Koordinerende og kvalitetssygeplejerske kan udelukkende sygemelde sig til plejecenterlederen. Ved langtidssygemeldinger bliver medarbejderen altid kontaktet af plejecenterlederen. Ved sygdom vurderes belægningsprocenten og plejetyngden i hele huset. Ved sygdom hjælper medarbejderne hinanden i hele huset. Det er plejecenterlederen, vagtplanlæggeren, koordinerende eller kvalitetssygeplejerske, der vurderer, hvornår der indkaldes ekstra kollegaer. Det er udelukkende plejepersonalet der har afløsning ved sygdom, kurser, ferie m.m. Ved personalefravær er det muligt at nedsætte serviceniveauet som beskrevet i Norddjurs kommunes kvalitetsstandard for plejeboliger. Derudover har de enkelte teams udfærdiget en rød, gul og grøn plan, godkendt af ledelsesteamet og LMU august 2011, som alle medarbejdere loyalt overholder. Det skal dog bemærkes, det er vigtigt at bevare et overblik, således at plejen planlægges på en måde, så der er mindst mulige ændringer for den enkelte beboer. F.eks. er det ikke den samme beboer, der ikke kommer i bad eller får gjort rent i lejligheden i 3 uger.

106 Det organiseres således, at det midlertidige nedsatte serviceniveau bliver jævnt fordelt på alle beboere og dermed mindst mulige ændringer for den enkelte beboer. Ferieafvikling Planlægning af ferie afholdes under hensynstagen til gældende overenskomst og til den daglige drift. De selvstyrende teams skal udfærdige et udkast til vagtplanlæggeren. Vagtplanlæggeren vil altid være behjælpelig med vejledning og sparring. Vagtplanlæggeren godkender eller justerer en ferieplanen med henvisning til den daglige drift. Ferieplanlægningen lægges ind i etageteamets årshjul og planlægges som et driftmøde. Sommerferie Efterårsferie 3 uger, som tilstræbes afholdt samlet. Afholdes mellem 1. maj og 30. september Planlægges den sidste uge i november. Afholdes mellem 1. oktober og til og med uge 50. Ferie er ikke muligt i uge 51, 52 (uge 53) og uge 1. Koordinator- og kvalitetsteamet afholder ikke ferie i december måned. Planlægges senest 1. juni Vinterferie: Afholdes mellem 1. januar og 30. april Planlægges senest 1. oktober 6. ferieuge Afholdes efter eget ønske, under hensyntagen til den øvrige planlægning. Overføres til næste år, under forudsætning af at ferien er planlagt Der er også mulighed for udbetaling. Planlægges senest 1.februar

107 Helligdage De selvstyrende teams fordeler selv alle vagterne i helligdagene. Senest den sidste uge i november, for det efterfølgende års helligedage. Medarbejderne skiftes til at arbejde i jul og nytår. Gældende for aftenvagter og som udgangspunkt dækkes aftenvagter af aftenvagterne: Julen: december. Nytår: 31.december+1. januar. En dagvagt dækker en aftenvagt jul eller nytår hvert andet år, i de teams hvor der ikke er 6 faste aftenvagter. Når der mangler aftenvagtdækning den 24. december og en dagvagt tager vagten frivilligt,er der frit valg mht. afholdelse af sommerferien det efterfølgende år. Springerteamet har samme rammer, som øvrige teams En nyansat medarbejder følger det rul, vedkommende kommer i, også mht. vagter på helligdage Mht. de øvrige helligdage, anbefales det, at de respektive teams udarbejder spilleregler. Vagtplanlæggeren vil altid være behjælpelig med vejledning og sparring. Vagtplanlæggeren godkender eller justerer helligdags-planen med henvisning til den daglige drift. Omsorgsdage og seniordage Disse dage tilstræbes at være jævnt fordelt over hele året, jf. formålet med omsorgsdage og seniordage. Det anbefales at hvert år i januar måned giver medarbejderen, vagtvagtplanlæggeren en oversigt over hvilke dage, der ønskes afholdt som seniordage eller omsorgsdage. På den måde tager medarbejderen ansvar og får indflydelse på sin personlige vagtplan. Vagtplanlæggeren vil altid være behjælpelig med vejledning og sparring. Vagtplanlæggeren godkender eller justerer en vagtplan med henvisning til den daglige drift. Afspadsering Når arbejdet tillader det, kan medarbejderen benytte sig af planlagt afspadsering og altid i samarbejde med vagtplanlæggeren. Hvis medarbejderne ikke har ønsket afspadsering inden disse udbetales, vil vagtplanlæggeren som udgangspunkt selv planlægge afspadseringen, i den udstrækning det er driftmæssigt muligt.

108 Ved pludselig mulighed for afspadsering og hvor flere kollegaer ønsker afspadsering, er det altid den kollega med flest optjente timer, der kan afspadsere. Referencer: Bilag: FO-dage FO-dagene afholdes. Der er nogle få medarbejdere i Digterparken, der har en aftale om at FO-dagene udbetales. Jf. formålet med FO-dagene, skal dagene afholdes i nær tilknytning til helligdagene, i den udstrækning det er driftmæssigt muligt. Hvis medarbejderne ikke har meddelt vagtplanlæggeren, hvornår FO-dagene ønskes afholdt, planlægges det af vagtplanlæggeren. Overenskomsten for FOA, DSR, HK, Kost- og ernæringsforbundet, Terapeuternes fagforening o.a.

109 Hjemmeplejen VEST Retningslinier for aflevering af nøgler, PDA og token ved langvarigt fravær. HVAD HVORDAN BEMÆRKNINGER Nøgler og PDA Token Sygdom: Hvis fraværet forventes at være af længere varighed, skal medarbejderen som udgangspunkt aflevere PDA og nøgler. Tingene afleveres ved 1. fraværssamtale, der afholdes senest 4 uger efter sygemeldingen. Øvrigt langvarigt fravær, fx barsel, orlov og kurser: Nøgler og PDA afleveres sidste arbejdsdag. Sygdom: Hvis fraværet forventes at være af længere varighed, skal medarbejderen som udgangspunkt aflevere sin token. Afleveringen sker ved 1. fraværssamtale, der afholdes senest 4 uger efter sygemeldingen. Øvrigt langvarigt fravær, fx barsel, orlov og kurser: Token afleveres sidste arbejdsdag. Medarbejderen modtager kvittering ved afleveringen. Det er ledelsen, der udfra en individuel vurdering afgør, om det er hensigtsmæssigt at medarbejderen afleverer nøgler og PDA Når arbejdet genoptages, udleveres nøgler og PDA efter vanlige retningslinier. Medarbejderen modtager kvittering ved afleveringen. Det er ledelsen, der udfra en individuel vurdering afgør, om det er hensigtsmæssigt at medarbejderen afleverer token. Kan f. eks. udelades, hvis man i fraværsperioden stadig udfører sit tillidshverv. Udarbejdet: januar 2011 af Hjemmeplejen VEST. Godkendt, Lokaludvalg MED d. 2/ Norddjurs Kommune, Halvej 3, 8961 Allingåbro \\FREJA02\Profiles\adz7ajr.NORDDJURS\Desktop\Retningslinjer\Sundheds- og omsorgsområdet\retningslinier for aflevering af nøgler telefon og token v sygdom - GODKENDT (Hj Vest).doc

110 Hjemmeplejen VEST Retningslinier for afvikling af ferie og 6. ferieuge for FOA og DSR i Hjemmeplejen Vest HVAD HVORDAN BEMÆRKNINGER Generelt Ferieåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år. Der afvikles 4 ugers ferie i perioden 1. maj til 31. december og 1 uge i perioden 2. januar til 30. april Man kan ikke forvente at afholde ferie både i skolernes efterårsferie og vinterferie. Endvidere kan man ikke forvente at afvikle hele ferieuger i , med mindre det ligger i et fast FErul. Ferie - Weekend For medarbejdere, der arbejder: hver 2. weekend må der afholdes 4 weekender. hver 3. weekend må der afholdes 3 weekender. hver 4. weekend må der afholdes 2 weekender. Weekenderne kan afvikles som enkeltdage. Overførsel af ferie Sker efter gældende regler. Kun efter aftale med leder. Der indgås en skriftlig aftale. Sommerferie (ferieuge 1, 2 og 3) Sommerferien afvikles i perioden 1. maj til 30. september. Alle har ret til 3 ugers sammenhængende ferie i denne periode. Det tilstræbes, at alle der ønsker det, får 3 ugers sammenhængende ferie i skolernes sommerferie dog under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. Det tilstræbes, at max. 1/3 af medarbejdergruppen afvikler ferie samtidig. Vagthold/weekendhold: Spec. bevågenhed omkring disse. Medarbejdere der arbejder hver 2. uge (7/7) kan som hovedregel afvikle 1 arbejdsuge. Norddjurs Kommune, Halvej 3, 8961 Allingåbro \\FREJA02\Profiles\adz7ajr.NORDDJURS\Desktop\Retningslinjer\Sundheds- og omsorgsområdet\retningslinier for afvikling af ferie med mere godkendt feb 14 (hj Vest).docx

111 Hjemmeplejen VEST Tidsfrist: Ferieønsker for næste ferieår afgives inden 1.december Tidspunktet for afvikling af hovedferien skal være kendt af medarbejderen senest 1. feb. i ferieåret. Resterende ferie planlægges løbende, skal være kendt af medarbejderen senest 4 uger før afvikling.. Ferieuge 4 Afvikles i perioden 1. september til 31. december. Kan afvikles som enkeltdage under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. Ferieuge 5 Ferieuge 6 (FF) Afvikles i perioden 1. januar til 30. april. Afvikles i videst muligt omfang i perioden 1. maj til 31. december. Kan afvikles som enkeltdage under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. Afholdes dagene ikke inden 1. maj skal det meddeles til lederen om overførsel til næste år, ellers går de til udbetaling. Kan afvikles som enkeltdage i hele ferieåret, under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. Udarbejdet, september 2007 af Hjemmeplejen VEST. Godkendt, Lokaludvalg MED d. 3/ G:\Personalehåndbog\Retningslinier for afvikling af fe. og 6. rev doc Norddjurs Kommune, Halvej 3, 8961 Allingåbro \\FREJA02\Profiles\adz7ajr.NORDDJURS\Desktop\Retningslinjer\Sundheds- og omsorgsområdet\retningslinier for afvikling af ferie med mere godkendt feb 14 (hj Vest).docx

112

113 Træning og Hjemmeplejen VEST Retningslinjer for påklædning og fremtoning. HVAD HVORDAN BEMÆRKNINGER Påklædning (Gælder kun for plejepersonale) Hovedbeklædning ALLE medarbejdere SKAL bære udleveret uniform. Der skal altid kunne fremvises ID.( Alle skal selv bestille nyt ved beskadigelse af gammelt) Bukser, veste og skjorter skiftes efter behov. Bluse skiftes dagligt. Ansigtet skal af hensyn til genkendelighed holdes frit. Korte tørklæder, der overholder de hygiejniske principper og harmonerer med den øvrige beklædning, kan anvendes Af hygiejniske grunde må der KUN bæres tøj med korte ærmer. Dvs. over albuen. Af hygiejniske grunde må der ikke bæres store tørklæder under udførelse af plejen. GENERALT: Tvivlsspørgsmål afklares af ledelsen og beror på en individuel vurdering. Øvrig fremtoning Ansigtet skal være alm. velsoigneret. For mænds vedkommende skal evt. skæg være veltrimmet. Hår, der er skulderlangt eller længere, skal være samlet i nakken. Af hygiejniske grunde Det er ikke tilladt at have tatoveringer eller piercinger i ansigtet. Der må ikke bæres smykker på hænder og arme i arbejdstiden. Negle på fingre skal være kortklippede og rene. Der må ikke anvendes neglelak eller påsatte negle. Norddjurs Kommune, Halvej 3, 8961 Allingåbro Evt. halssmykker skal være tynde og sidde tæt til halsen. Der må ikke bæres lange ørenringe. \\FREJA02\Profiles\adz7ajr.NORDDJURS\Desktop\Retningslinjer\Sundheds- og omsorgsområdet\retningslinje for påklædning, til punkt 3 (hj Vest).doc

114 Træning og Hjemmeplejen VEST Udarbejdet af Hjemmeplejen VEST AMO Godkendt, Lokaludvalg MED d 16/ Norddjurs Kommune, Halvej 3, 8961 Allingåbro \\FREJA02\Profiles\adz7ajr.NORDDJURS\Desktop\Retningslinjer\Sundheds- og omsorgsområdet\retningslinje for påklædning, til punkt 3 (hj Vest).doc

115 Hjemmeplejen Vest Retningslinjer ved snevejr Er det umuligt at møde på arbejdet på grund af snevejr, skal du hurtigst muligt melde det til arbejdsstedet. Kan du ikke møde på arbejdet, vil du blive trukket i løn det er muligt at bruge en afspadseringsdag eller en fridag i stedet for løntræk. For plejepersonale, der ikke kan komme frem til klienterne, men har mulighed for at nå frem lokalt vil der blive udarbejdet en alternativ arbejdsplan. Der hænger en sneliste ved Lone Junchers opslagstavle Vagtnummer til snerydning Også aften og nat Freddy sne Fjellerup området Kirsten Jacobsen har en A-nøgle til boxen Rimsø Nørrevang har en A-nøgle Gjerrild Lone Juncher har en A-nøgle \\FREJA02\Profiles\adz7ajr.NORDDJURS\Desktop\Retningslinjer\Sundheds- og omsorgsområdet\retningslinjer ved snevejr (hj Vest).doc

116 GENERELLE RETNINGSLINJER AFSPADSERING I HJEMMEPLEJEN Afspadsering planlægges med planlæggeren eller fordeleren. Afspadsering kan kun i særlige tilfælde afvikles lørdag-søndag. Ønsker man at bytte fridage - må man selv finde en at bytte med. Der kan først bevilges afspadsering til weekenden efter at de andre grupper er blevet spurgt, om de mangler vagter. Afspadsering i weekender kan først aftales fredag kl Ønskes afspadsering i weekender fratrækkes det i det samlede antal mulige ferie og friweekender. Pålagt afspadsering i weekender trækkes ikke fra i antallet af fri weekender. Udbetaling/afspadsering af tillæg/særydelser Mertimer Kan forekomme i forbindelse med: personalemøder arrangementer brandkursus m.m. Skal afspadseres. Afløsning under sygdom og ferie Fastansat personale skal afspadsere. Andre forhold er gældende for vikarkorpset. AFLØSNING PÅ ANHOLT Udrejse og hjemrejse Billetten bestilles på kontoret Diæter Se decentral arbejdstidsaftale for sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter ansat på Anholt. Social-og sundhedshjælpere kan indgå i aftalen ved afløsning. Der ydes diæter for ud- og hjemrejse dagen I den periode afløseren arbejder på Anholt, ydes diæter Er der i perioden fridage, ydes der diæter for enkelte fridage samt 2 sammenhængende fridage. For fridage ud over 2 sammenhængende fridage, ydes ikke diæter Der betales 3 timer på udrejse/hjemrejsedagen

117 AKTINDSIGT I PERSONALEMAPPER Ifølge offentlighedsloven kan borgere uden nogen form for begrundelse bede om aktindsigt i en medarbejders personalemappe - idet der dog er undtagelser omkring interne notater, oplysninger af personlig/privat karakter m.v. I Norddjurs Kommune er det besluttet ikke at give aktindsigt i Kommunens personale- mapper, idet man er af den opfattelse, at der er tale om en uheldig og utilsigtet virkning af loven. Holdningen er, at loven bør ændres, således at der ikke er risiko for chikane mod Kommunens ansatte. Kun hvor der er konkrete sager omkring en kommunalt ansat medarbejders ansættelsesforhold f.eks. afskedigelses- og disciplinærsager o.a., hvor offentligheden kan have almen interesse, kan der blive tale om aktindsigt - i hvilken forbindelse, der gælder en række undtagelser. Ovenstående gælder for de personaleakter, der forefindes på alle kommunale arbejdspladser. Eventuelle henvendelser om aktindsigt i personaleoplysninger henvises til Løn- og Personaleafdelingen. Rettes der en henvendelse til Norddjurs Kommune om aktindsigt i en personalesag vil den pågældende medarbejder i alle tilfælde blive kontaktet om evt. baggrund for henvendelse. BEKLÆDNING OG KROPSUDSMYKNING Tøj Der stilles arbejdstøj til rådighed for fastansat personale, dette skal bruges i arbejdstiden. Tøj / vikarer og ferieafløsere Det skal kunne ses, at man kommer fra hjemmeplejen. Alle skal bære ID-kort, som fremvises på forlangende. Der udleveres overdel, som skal bruges i arbejdstiden. I øvrigt skal man være tækkeligt klædt. Tutor informerer ved introduktionen. Sko Der skal anvendes fornuftigt fodtøj, der sidder fast på foden. Skoene/sandalerne skal have en rem bag hælen (sikkerhed). Smykker Fingerring, lange halskæder, ur og armbånd må ikke bæres i hjemmeplejen (hygiejne og sikkerhed)

118 Kropsudsmykning Af hensyn til de signaler, der sendes til borgerne, er det som udgangspunkt ikke acceptabelt at ansatte: Har tatoveringer i ansigtet. Har ansigtet domineret af piercinger. Hovedbeklædning Korte tørklæder og kasketter, der overholder de hygiejniske retningslinjer og harmonerer med arbejdspladsens øvrige beklædning, er intet problem. Ansigtet skal af hensyn til øjenkontakt med borgerne holdes fri Tvivlsspørgsmål afklares af ledelsen og beror på en individuel vurdering. BORGERE, DER IKKE LUKKER OP, NÅR HJEMMEHJÆLPEN KOMMER TIL AFTALT TID Hvis det er den aftalte tid, man kommer 1. Hvis der er nøgleordning, gå ind. 2. Ring på dørklokken, bank hårdt på dør eller vindue 3. Ring på borgerens telefonnummer. 4. Spørg om naboerne har set eller hørt noget til borgeren i dag? 5. Dagvagt: Giv besked til kontoret og fortsæt din rute. Kontoret prøver at få kontakt til borgeren eller pårørende. Hvis det ikke lykkedes: kontakter lederen politiet. 6. Aftenvagt: Giv besked til sygeplejersken. Sygeplejersken kontakter borgeren eller pårørende. Hvis det ikke lykkes, kontakter sygeplejersken politiet. BUDGET MED-udvalget skal have viden og indsigt i kommunens budgetforslag for området i årets 3. kvartal, så de kvalificeret kan udtale sig om budgetforslagets konsekvenser CYKELHJELME KØB OG BRUG AF DEN Personale i Hjemmeplejen med ansættelsesbrev over ½ år kan, mod en egenbetaling på 50 kr., få en cykelhjelm til ejendom. Krav Ved al kørsel på cykel i arbejdstiden skal cykelhjelmen anvendes uanset årstiden Der kan udelukkende købes cykelhjelm til eget brug.

119 DYR MED BID I Hvis borgeren har dyr, der er utryghedsskabende, voldsomt gøende eller bidende, skal borgeren sørge for, at de er lukket inde, inden hjemmeplejen ankommer til husstanden. Når hjemmeplejen besøger borgere med nødkald, skal dyret altid være lukket inde i et andet rum, end der hvor borgeren opholder sig. EFTERLØN FRATRÆDELSE Afskeden fejres med et traktement for de nærmeste kollegaer. Traktementet består af 1 glas vin og lidt mundgodt. Gave: Se Norddjurs Kommunes personalepolitik. FERIE AFVIKLING Hovedferien skal være planlagt senest den 1.februar. Hovedferieønsker Hovedferieønsker skal fremsættes senest den i året før afvikling. Efter ferielovens 14 stk.1 kap.3 skal der holdes 3 ugers ferie fra 1.5. til 30.9., således at man afholder 3/5 af sine ferietimer i dette tidsrum. Ferieønsker til perioden september, oktober og november skal afleveres til planlæggeren senest 1.5 og være planlagt senest Ønske om afvikling ferie aftales med planlægger. Restferie inkl. Feriefridage Ønsker skal være afleveret senest den 1.9., ellers har planlæggeren kompetence til at placere rest ferie. Restferien skal være planlagt senest Der kan max. afholdes feriedage svarende til ugentligt timetal i perioden Ansatte, der arbejder hver 2. weekend har ret til max 3 ferieweekender pr. år, incl. FO, A9, omsorgsdage og seniordage. Medarbejdere, der arbejder hver 3. weekend, har ret til 2 ferieweekender. Som hovedregel afholdes ferieweekend med 1 sommer, 1 efterår eller 1 forår, når man arbejder hver 3. weekend. Hvis man arbejder hver 2. weekend afholdes som hovedregel 1 sommer, 1 efterår og 1 forår. Normalt afvikles ikke ferie i december måned. Planlæggeren kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette. Grupperne planlægger selv afvikling af ferier og afspadsering. Administrationsmedarbejderne planlægger i samarbejde med leder.

120 FØRSTEHJÆLP Det bestræbes at afholde årlige grundkurser i førstehjælp. Grundkurser gælder i 3 år. Der ydes time for time til afspadsering. GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) Mål At fremme udviklingen i organisationen med fokus på den enkelte gruppes og ledelsens samlede faglige/ personlige kompetencer og udvikling. Udvikling af arbejds- og/eller beslutningsgange Udvikling af samarbejdskultur og / eller struktur Etablering af nye samarbejdsrelationer Dele viden om hinandens udviklingsområder Implementering af værdigrundlaget Styrke det psykiske arbejdsmiljø Ledelsesmæssig tilgang Der tages udgangspunkt i den værdsættende og anerkendende tilgang. GRUS løser ikke personale- eller samarbejdsproblemer, de skal løses inden GRUS samtalen. GRUS anvendes ikke i grupper med samarbejdsproblemer GRUS erstatter MUS samtalen. Hvis en MUS ønskes er det altid muligt. Hvad fungerer godt og skal bevares Hvad vil gruppen have skal være anderledes Hvad skal udvikles eller afvikles Hvilke personlige/faglige kompetencer ønsker den enkelte udviklet Medarbejder tilgang Deltager aktivt og tager medansvar for udvikling af egne og gruppens kompetencer. Processen Lokaludvalget udarbejder årets tema.

121 JULEAFTEN OG NYTÅRSAFTEN Den person, som står på vagtplanen til at arbejde helligdage, er ansvarlig for, enten selv at arbejde pågældende vagt eller bytte med en kollega. Hvis der ikke er nogen, der vil bytte, er man selv ansvarlig for vagten. KURSUS RETNINGSLINJER Regler for godtgørelse af medgået tid, betaling af transport m.v. til uddannelse/kurser og møder uden for normal arbejdstid Uddannelse Norddjurs Kommune ønsker at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling, derfor indregnes den tid medarbejderne anvender på videreuddannelse i arbejdstiden. Internatkurser. For første kursusdag medregnes al den tid der er kursus (hvis undervisningstiden er fra kl inkl. pauser medregnes 11timer den pågældende dag), for anden og efterfølgende dage medregnes 7,4 time pr. dag uanset den daglige arbejdstid. Transporttid ved ud og hjemrejse, der ligger ud over den normale transporttid - til og fra arbejde - medregnes ligeledes. Eksternatkurser Den medgåede tid inklusive evt. transporttid, der ligger udover pågældendes normale transporttid - til og fra arbejde medregnes i arbejdstiden den pågældende dag. Transporttid ved ud og hjemrejse gælder som udgangspunkt fra arbejdsstedet, med mindre der er kortere tidsafstand fra hjem til møde-/kursussted. Møder/seminarer o.l. Deltagelse i tjenstlige møder/seminarer o.l., der varer udover normal arbejdstid medregnes i præsteret arbejdstid. Transporttid ved ud og hjemrejse, der ligger ud over pågældendes normale transporttid - til og fra arbejde - medregnes ligeledes. Diæter Ved kurser der varer mere end et døgn gives diæter efter statens takster for de måltider som ikke er indeholdt i kurset. Overnatning Ved eksternatkurser dækkes til billigst mulig overnatning, også hvis man er nødt til at komme dagen før, for at kunne møde til tiden. Obs. at Norddjurs har indkøbsaftale.

122 Kørsel Gældende regler vedtaget i hovedudvalget. VEU Der skal søges VEU godtgørelse, hvor muligheden er til stede. Arbejdsstedet får godtgørelsen og man får sædvanlig løn. Kompetence/afklaring af uenighed Kompetencen til at bevilge kurser, uddannelse o.l. ligger på den enkelte arbejdsplads ved ledelsen. Uenighed om vilkår, muligheder, omfang m.v. skal forelægges det lokale medudvalg til orientering, drøftelse m.v. Det er lederen der har den endelige beslutningskompetence. Godkendt af områdeudvalget for plejeområdet den 18. november KØRSEL MED PASSAGERER I EMBEDS MEDFØR I PRIVAT BIL Som udgangspunkt køres der ikke med borgere i privat bil, men hvis der undtagelsesvis er behov for det, er det vigtigt at undersøge: 1. Medarbejderen skal undersøge ved eget forsikringsselskab, om der er dækning. 2. Er tjenestekørsel omfattet af forsikringsbestemmelsen, dækker bilens lovlige ansvarsforsikring også passagererne 3. For at en passager skal kunne få erstatning, er det en forudsætning, at den pågældende lider et økonomisk tab. Eventuel erstatning for svie og smerte. 4. Folkepensionen sidestilles ifølge det oplyste ikke med økonomiske tab. 5. Hjemmeplejebilen er forsikringsmæssigt dækket af Kommunen. MODTAGELSE AF GAVER/LÅN/ARV FRA BORGERE Indledning Norddjurs Kommune har ikke på nuværende tidspunkt fastsat/aftalt retningslinjer for ansattes adgang til at modtage gaver og arv fra borgere/klienter, som medarbejderen har kontakt med via sit arbejde. På plejeområdet er der mange medarbejdere, der har en meget tæt relation til borgerne via arbejdet. Af hensyn til såvel medarbejderne, ledelsen samt signalværdien til borgerne, er det nødvendigt, at der er aftalte retningslinjer omkring ansattes adgang til at modtage arv og gaver fra brugerne, foretage køb og salg med brugerne m.v.

123 Formålet med præciseringen er at tydeliggøre, at der aldrig må opstå et afhængighedsforhold mellem giver og modtager. Retningslinjerne skal medvirke til at sikre bl.a. At en borger med en tæt relation til en kommunal medarbejder ikke føler sig forpligtet til at yde en form for gave, sælge til under værdiprisen e.l. At en medarbejder ikke sættes i en vanskelig situation ved at afvise en gave. En gave som er givet med den bedste hensigt. At medarbejderne har klare retningslinjer for modtagelse af gaver, tilbud om køb, salg m.v. At der er aftalte klare retningslinjer medarbejderne imellem ens for alle. At en borger ikke via gaver kan/skal sikre sig en særlig bevågenhed i forhold til personalet og personalets indsats i hjemmet. Nedenfor angives retningslinjerne for samtlige medarbejdere ansat under Plejeområdet i Norddjurs Kommune. 1. Personkreds Personkredsen omfatter alle ansatte ved Norddjurs Kommunes plejeområde d.v.s. plejeboliger, hjemmeplejen, træning, hjælpemidler, forebyggende foranstaltninger, depoter m.v. 2. Kredsen af evt. givere m.v. Kredsen af mulige gave- og arvegivere m.v. er samtlige kommunens borgere, pårørende til borgerne og andre med nære relationer til en borger (samboende e.l.). 3. Modtagelse af gave eller arv. Ingen medarbejder må modtage nogen form for gave eller arv fra de personer, der er anført under kredsen af givere m.v., som medarbejderen har direkte arbejdsmæssig relation til. Skal betragtes som et forbud. 4. Hvad er gave og arv? Alle former for testamenteret arv. Ydelser i form af arv, gave, legat, lån af penge, pengegave, smykker, værdigenstande, møbler, frimærkesamlinger, leverancer fra have o.l. Reelt omfatter området alle øvrige begunstigelser af økonomisk karakter. 5. Hvad er ikke omfattet? Alle former for egentlige påskyndelser i mindre omfang og i konkrete enkeltsituationer er ikke omfattet af retningslinjerne. Ikke omfattet er f.eks. lejlighedsgaver, d.v.s. en lille gave i forbindelse med fødselsdage,

124 jubilæer, fratræden e.l. Den acceptable værdi ligger på niveau med en æske chokolade, en blomst, en flaske vin e.l. Det må ikke kunne give grundlag for mistanke om afhængighedsforhold til giveren. Der må udelukkende gives naturalier, d.v.s. at der under ingen omstændigheder må modtages penge uanset beløbets størrelse. 6. Køb/salg mellem borger/nære pårørende og medarbejder Der må ikke foregå handel mellem borgeren og dennes nære pårørende og medarbejderen med f.eks. køb af Tv-apparater, antikviteter, møbler, smykker, biler, cykler e.l. 7. Konsekvenser En overtrædelse af retningslinjerne vil blive behandlet som en overtrædelse af direktiverne for udførelse af arbejdet og kan betyde bortvisning, afskedigelse, advarsel e.l. 8. Godkendelse af arve- eller gavetilbud e.l. Såfremt der overfor en ansat fremsættes tilbud om gave, arv e.l. fra personer, der er anført i afsnit 2 (kredsen af evt. givere), skal sagen forelægges for Plejechefen eller Socialdirektøren. Såfremt en borger yder arv e.l. uden at medarbejderen er vidende herom, skal sagen forelægges Plejechefen/Socialdirektøren til afgørelse. 9. Information Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at nærværende retningslinjer er bekendt for personalet. 10. Ikrafttræden Nærværende retningslinjer træder i kraft efter godkendelse i OMU Gældende fra 1. december 2009 Ansatte i hjemmeplejen og træning må ikke modtage gave, arv eller låne penge af personer, som de i forbindelse med tjenestens udførelse yder hjælp til. Undtaget herfra er mindre taknemmelighedsgaver i de tilfælde, hvor det kan synes uhøfligt og være en skuffelse for giveren, hvis gaven afslås. Teamlederen skal orienteres om, hvilke gaver, der tiltænkes. Overtrædelse heraf kan have ansættelsesmæssige konsekvenser, herunder uansøgt afskedigelse. Ved tvivl skal den ansatte spørge nærmeste leder.

125 NATARBEJDE OG HELBREDSKONTROL En natarbejder er 1. En ansat, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioder eller 2. En ansat, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Helbredskontrol Der tilbydes lokalt helbredskontrol hver 3. år efter aftale. Hver medarbejder er selv ansvarlig for at rette henvendelse til nærmeste leder. Der er mulighed for at tage en såkaldt power-nap i løbet af en nattevagt af ca. 20 minutters varighed. PAUSER, KAFFE OG MAD Pause I løbet af formiddagen er det acceptabelt, hvis arbejdet tillader det, at der afholdes en enkelt ikke planlagt "hvilepause" af kort varighed under 15 minutter. Frokostpause Under forudsætning af, at man arbejder mere end 6 timer den aktuelle dag, er der i arbejdstiden inkluderet 29 minutters spisepause. Da frokostpausen er inkluderet i den daglige arbejdstid, er man forpligtet til at stå til rådighed i pausen. Frokostpausen afholdes som udgangspunkt i cafeen. RETNINGSLINIER FOR MARKERING AF MÆRKEDAGE Se Norddjurs Kommunes personalepolitik. SKÆRMTERMINALBRILLER Norddjurs Kommune betaler for arbejdsbrille/glas for medarbejdere, såfremt synsprøven viser, at pågældende har behov for arbejdsbrille o.a., der i styrke afviger fra den, som medarbejderen i øvrigt har brug for, hvilket også anføres i rekvisitionen.

126 VIKARKORPS LOKALAFTALE Decentral arbejdstidsaftale for oprettelse af vikarkorps indgået mellem Hjemmeplejen i Norddjurs kommune og FOA. Vikarkorpset skal som udgangspunkt dække medarbejdernes fravær i Hjemmeplejen i forbindelse med sygdom, kortere orlov, ferie, afspadsering, kurser, graviditetsgener mv. Fravær hvor det ikke er muligt at kalde afløsere ind. Det forudsættes at arbejdsmiljølovgivningen og EU direktiver overholdes af begge aftale parter. Vikarkorpset er en del af Hjemmeplejen og er derfor underlagt områdelederne. I det daglige ledes / koordineres vikarkorpset af teamlederne i området. Mål for vikarkorpset Bedre service overfor borgerne Færre forskellige vikarer hos borgerne Færre ændringer af aftaler på grund af medarbejdernes fravær Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv arbejdsplads Tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere Mulighed for forhøjet indtjening for den enkelte medarbejder Forbedring af arbejdsmiljøet i Hjemmeplejen Respektere aftalte ansættelses normer og dermed familie / privatliv hos de medarbejdere, der ikke ønsker vikar arbejde Mulighed for kendskab til arbejdet i andre grupper og vagter Bedre udnyttelse af vikarressourcerne Aftalens parter Aftalens parter er FOA Randers og Hjemmeplejen i Norddjurs Kommune Aftalen omfatter hjemmehjælpere, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter Aftalen omfatter ikke elever, medarbejdere ansat på særlige vilkår og uuddannede Aftalens indhold i forhold til forudsætninger, fleksibilitetskrav og aflønning Er tilmeldt vikarkorpset Korte forløb / enkelte dage / timer

127 Fleksibilitetskrav Medarbejderne er forpligtet til at meddele månedsvis forud, hvilke vagter / timer medarbejderen ønsker at stå til rådighed via det valgte system Medarbejderen kan annullere vagten indtil 72 timer før vagtens begyndelse Sammenlagt arbejdstid pr. døgn mellem 6 og 10 timer I særlige tilfælde kan arbejdstiden være min. 4 timer, hvis det er et ønske fra vikaren. Arbejdsgiveren kan annullere senest 4 timer før arbejdstidens begyndelse Hviletiden kan nedsættes til min. 8 timer max 1 gang om ugen En kort fridøgnsperiode af min. 32 timer Der kan max. arbejdes 7 døgn i træk Delt tjeneste bør så vidt muligt undgås Aflønning Aflønning sker efter gældende overenskomst / arbejdstidsaftale, uddannelse og optjent erfaring / anciennitet Der udloddes ingen varslingsgodtgørelse eller overarbejdsbetaling Der udloddes ikke pension for vikartillægget Der udloddes et vikartillæg på 60 kr. pr. time til vagter på 4-6 timer. Der udloddes et vikartillæg på 75 kr. pr. time til vagter 4-6 timer i weekender Der udloddes vikartillæg på 550 kr. for dagvagter på hverdage Der udloddes vikartillæg på 650 kr. for aften og nattevagter på hverdage Der udloddes vikartillæg på 900 kr. for dagvagt lørdag og søndag Der udloddes et vikartillæg på 950 kr. for aften- og nattevagter fredag, lørdag, søndag inkl. natten til mandag Der udloddes et vikartillæg på 950 kr. for dag-, aften- og nattevagter på helligdage Der udloddes kun betaling for udført arbejde Aftalens ikrafttræden, opsigelse og fortolkning Aftalen træder i kraft 1. april 2009 og løber indtil udgangen af marts Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til en måneds udgang. Der kan ske ændring/opsigelse af aftalen uden varsel såfremt begge parter er enige heri. Fleksibilitetskravene nævnt i denne aftale træder i stedet for arbejdstidsaftalens tilsvarende regler/rettigheder og de på områdets fastsatte regler. Denne aftale skal derfor ses som en indgåelse af en lokal arbejdstidsaftale.

128 Uenighed om tolkning af aftalen søges først afklaret mellem aftalens parter. Ved fortsat uenighed kan parterne inddrage respektive centrale parter. Ovenstående decentrale arbejdstidsaftale og lønaftale aftales hermed. Dato: For FOA: For Norddjurs Kommune

129 RETNINGSLINIER FOR FORMÅL / HVORFOR AFHOLDELSE AF FERIE MÅL / HVAD PROCEDURE / HVORDAN TRÆNING OG HJÆLPEMIDLER NORDDJURS KOMMUNE SIDE 1 af 3 At ferieafvikling foregår på en At alle medarbejdere oplever retfærdig * HF = hovedferieperioden hensigtsmæssig måde. afvikling af ferie. Konkrete ønsker for HF At arbejdsstedet fungerer under indgives til nærmeste leder senest afvikling af ferie Endelig ferieplan foreligger (medarbejderen har ret til at kende HF senest 3 md. før afhold. Ved planlægning tages i videst mulig omfang hensyn til: at ansatte med skolesøgende børn - også stedbørn, får ferie i skolernes ferie. Ønskes der 3 sammenhængende uger, kan dette ikke forventes i skoleferien. At ægtefæller/samlevende får mulighed for at afvikle ferie sammen At ansatte med børn i ferielukkede institutioner kan afvikle ferie i denne periode

130 RETNINGSLINIER FOR FORMÅL / HVORFOR AFHOLDELSE AF FERIE MÅL / HVAD PROCEDURE / HVORDAN TRÆNING OG HJÆLPEMIDLER NORDDJURS KOMMUNE SIDE 2 af 3 Øvrig ferie incl. 6. ferieuge (FF) Maks. 1 uge gemmes til afh. efter Ønsker for perioden indgives til nærmeste leder senest Ønsker for perioden indgives til nærmeste leder senest Medarbejderen har ret til at vide om ferieønsker for øvrigt ferie imødekommes senest 4 uger før ferien skal afholdes Overførsel af ferie I særlige tilfælde kan leder og medarbejder skriftlig aftale overførsel samt afholdelse af af optjent ferie ud over 4 uger Aftale skal tiltrædes af begge parter og lederen skal give besked til HR-afd. Inden ferieårets udløb d

131 RETNINGSLINIER FOR FORMÅL / HVORFOR AFHOLDELSE AF FERIE MÅL / HVAD PROCEDURE / HVORDAN TRÆNING OG HJÆLPEMIDLER NORDDJURS KOMMUNE SIDE 3 af 3 Generelt Hver enkelt afdeling kan aftale turnusordning i f.m.afholdelse af ferie. Hver enkelt afdeling skal aftale bemanding i f.m. afholdelse LEDEREN HAR RET TIL AT LEDE OG FORDELE BÅDE ARBEJDE OG FERIE

132

133

134

135 Retningslinjer for brug af IPad/Tablets - Der laves ikke retningslinjer for brug. - Alle indkøb af APS skal aftales/godkendes af ledelse. - Der skal kvitteres for udlevering. Vedtaget på LMU i Posthaven d

136 Visitationsafdelingen og Hjælpemiddelafdelingen Norddjurs kommune Oktober 2014 Pårørendeliste I forbindelse med Norddjurs kommunes retningslinier for håndtering af grænseoverskridende adfærd, er det aftalt i det lokale MED udvalg af alle medarbejdere skal udfylde nedenstående. Læs mere om retningslinierne i meddelelsen fra HR afd., som er placeret i Arbejdsmiljø/sikkerhedsmappen. Undertegnede kan få brug for at kollegaer kontakter følgende personer: Nærmeste pårørende skal kontaktes: 1. prioritet: 2. prioritet: Evt. daginstitution eller skole der skal kontaktes: Eventuelle bemærkninger: Underskrift og dato:

137 Fraværsdag 1 Sygemelding Du skal sygemelde dig til: Navn Du vil og tale, hvi stående indenfo Tlf.: Det er vigtigt at bevare en god kontakt fra første sygedag. Vi ønsker at give dig de bedste betingelser for at kunne slappe af. Målet er, igennem tillid, tryghed og anerkendelse, at bevare den gode kontakt. Du kan forvente at få disse spørgsmål fra din leder eller den der modtager din sygemelding: Er der noget, jeg kan gøre? Aftaler/opgaver, der skal frameldes? Hvornår forventer du at blive rask? Til alle samtaler har du mulighed for at tage en bisidder med. Ved alle fraværssamtaler laves referat, som opbevares i personalemappen. Fraværsd Dialog Det er vigtigt at beva leder kontakter dig, o fortælle om eventue være med til at forlæ Du kan forvente at få leder: Hvordan går det? Hvordan skal arbe kan klare den, selv Hvordan kan vi i fæ for, hvordan du hu godt i gang igen? Har du haft overve er nogle af dine ar medvirkende til, a Hvordan synes du, takt i den periode, Hvad skal vi aftale leger? Derudover skal det a ringer næste gang.

138 Fraværsdag 14 2 uger il også blive kaldt til sam-, hvis du har haft 5 enkeltnde sygefraværsperioder nfor 3 måneder. dag 5 evare den gode dialog. Din ig, og du har mulighed for at tuelle problemer, som kan orlænge dit sygefravær. at få disse spørgsmål fra din et? rbejdsdagen se ud, for at du selvom du ikke er helt rask? i i fællesskab lave en plan u hurtigst muligt kommer n? ervejelser om, hvorvidt der e arbejdsforhold, der er til, at du er sygemeldt? du, vi bedst kan være i konde, du ikke er her hver dag? Information om det videre forløb Din leder ringer til dig. Du kan forvente at blive kaldt ind til en samtale, hvis du fortsat er syg. Hvordan går det? Hvordan skal arbejdsdagen se ud, for at du kan klare den, selvom du ikke er helt rask? Hvordan kan vi i fællesskab lave en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer godt i gang igen? Har du haft overvejelser om, hvorvidt der er nogle af dine arbejdsforhold, der er medvirkende til, at du er sygemeldt? Hvordan synes du, vi bedst kan være i kontakt i den periode, du ikke er her hver dag? Hvad skal vi aftale, at vi fortæller dine kolleger? Derudover skal det aftales, hvor og hvornår en samtale kan finde sted. Samtalen kan foregå på arbejdspladsen, men hvis det er mere hensigtsmæssigt at mødes hjemme hos dig, er det oplagt at holde samtalen der. Samtalen kan også foregå i telefonen, det vigtigste er, at vi får talt sammen. Når du efter en langtidssygemelding igen er raskmeldt, vil din leder, efter ca. en måned, indkalde dig til en opfølgende samtale. ftale at vi fortæller dine kolet aftales hvornår lederen g.

139 Af hensyn til kollegaer og driften afgives syge- og raskmelding så tidligt som muligt. Den forebygg samtale Den forebyggende samtale samtale, du kan blive indka tegn på dårlig trivsel på arb I henhold til den overordnede fraværs- og fastholdelsespolitik i Norddjurs kommune har vi en fælles udfordring med: Eller... Hvis du har haft 5 enkeltstå fraværsperioder inden for 3 At forebygge og nedbringe sygefravær Fastholde den ansatte Give tryghed i ansættelsen, også i sygeperioden I vores afdeling for visitation og hjælpemidler er det fortsat vigtigt at fastholde den fælles kultur vi har, om hvordan vi giver en kollega omsorg. I henhold til ny lovgivning af 1. januar 2010 skal din leder indberette sygdom til Jobcentret. Dette sker på særligt skema og vil være på baggrund af en sygefraværssamtale I har haft indenfor 4 uger efter 1. fraværsdag.

140 GUIDE ggende - Sygefravær - - Forebyggelse - tale er en individuel dkaldt til, hvis der er arbejdspladsen ltstående syge or 3 måneder. God bedring! - os fra jobbet Fælles spilleregler for, hvornår og hvordan vi afholder syge og fraværssamtaler i Afdelingen for visitation og hjælpemidler i Norddjurs Kommune. Gældende fra 2012

141 Retningslinjer for afvikling af ferie, FF og SH dage HVAD HVORDAN BEMÆRKNINGER Generelt Ferieåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år. Der afvikles 4 ugers ferie i perioden 1. maj til 31. december og 1 uge i perioden 2. januar til 30. april. Weekend Overførsel af ferie Medarbejdere, der arbejder hver 2. weekend har krav på 3 ferie-weekender Sker efter gældende regler. Man kan ikke forvente at afholde ferie i både skolernes efterårsferie og vinterferie. Endvidere kan man ikke forvente at afvikle hele ferieuger i ugerne Weekenderne kan afvikles som enkeltdage. Derudover kan der holdes Fe, FF eller afsp. i weekender, når der er plads i arbejdsplanen Kun efter aftale med leder. Der indgås en skriftlig aftale. Sommerferie (FE-uge 1, 2 og 3) Sommerferie afvikles i perioden 1. maj til 30. september alle har ret til 3 ugers sammenhængende ferie i denne periode. I januar måned indkaldes til møde i hvert hus / dobbelthus vedr. planlægning af sommerferien. Personalet har på forhånd på et skema tilkendegivet hvornår man ønsker ferie. Der skal altid være fast personale tilbage i teamet / og altid en assistent i hele huset dag + aften. Det tilstræbes, at alle der ønsker det, får 3 ugers sammenhængende ferie i skolernes sommerferie dog under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. Medarbejdere, der arbejder hver 2. uge (typisk nattevagter), kan som hovedregel afvikle 1 arbejdsuge. FE-uge 4 Afvikles i perioden 1. september til 31. december Kan afvikles som enkeltdage under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. FE-uge 5 Afvikles i perioden 1. januar til 30. april Kan afvikles som enkeltdage under hensyntagen til tjenestetidsplanlægningen. Glesborg Plejecenter

142 6. ferieuge (FF) Kan afvikles i hele perioden. Kan afvikles som enkeltdage under hensyntagen til tjenesteplanlægningen. Afholdes dagene ikke inden 1. maj, skal det meddeles til lederen om overførsel til næste år, ellers går de til udbetaling. FO-dage FO-dage fordeles mellem medarbejderne Ønsker man ikke at afholde FO-dage, kan timerne udbetales. Aftales med leder for et år af gangen i oktober måned Godkendt G:\Personalehåndbog\Retn. linier ferie, FF og FO-dage.doc Glesborg Plejecenter

143 Bilag: 5.3. Reningslinjer kulturomrã det.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 16. februar Kl. 13:00 Adgang: Ã ben Bilagsnr: 20328/15

144 PERSONALEHÅNDBOG Fordi kreativitet er alletiders råstof Kreativitet, Høj faglighed, Seriøsitet. VERSION 5 Kulturskole Rev: Nov 2014

145 1. Indhold 1. INTRODUKTION...4 a. Hvem er VI?...4 b. Åbningstider LØN ARBEJDSTID...6 a. Skolens forventninger...6 b. Fuldtidsansat...6 c. Gummitid ved ansættelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. d. Forberedelsestid...7 e. Ændring af personlige oplysninger FERIE JUBILÆER...8 Ved festligheder gælder følgende retningslinjer for fuldtids ansatte SYGDOM /FRAVÆR KØRSELSGODTGØRELSE...8 a. Beregning af tjenesterejsens længde KURSUSER OG UDDANNELSE INDKØB IND-UDMELDELSE ARRANGEMENTER...9 a. Årsplan KONCERTER a. Musikskolen Storkoncerter - Nytårskoncert, forårskoncerter Store sammenspilskoncerter Temakoncerter Workshops Reklame koncerter Minikoncerter OVERENSKOMST TAVHEDSPLIGT MØDER a. Lærermøder

146 b. Gruppemøder c. Ad hoc - møder OPSTART AF NY SÆSON BRUG AF UNDERVISNINGLOKALET a. Lokaltilstand b. Låner ting SPEEDADMIN SÆSONLÆNGDE a. Musikskole: b. Billedskole og dramaskole fra 2010: TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER SNEVEJR STØTTEKREDS TILLIDSHVERV

147 2. INTRODUKTION Denne håndbog er til brug for lærere ved Norddjurs Kulturskole. De primære formål med håndbogen er, at der kan bruges som opslagsværk og give svar på de fleste af de spørgsmål, som naturligt kan opstå i forbindelse med et ansættelsesforhold. Vi ajourfører Personalehåndbogen løbende. Mangler du informationer i håndbogen, eller har du forslag til forbedringer, er du velkommen til at aflevere dine forslag til skolens leder. Vi har forsøgt at gøre håndbogen så kortfattet og overskuelig som muligt. Det betyder, at ikke alle emner er medtaget, og hvis du ikke kan finde svar på i håndbogen, bedes du kontakte skolens leder. a. Hvem er VI? Kulturskole Norddjurs er en kommunal kulturskole, der tilbyder forskellige typer undervisning for alle aldersgrupper. Vi tilbyder Dramaskole, Musikskole, Billedskole og Dans. Kultur Akademiet er en del af Kulturskolen Norddjurs. Vi blev stiftet den.1 August 2007 vi er 23 lærere som er professionelt, højt uddannede på de forskellige kunst arter. Vores formål er at fremme kundskaber indenfor musik, dans, drama og billed kunst for børn og unge i Norddjurs kommune. Vores værdier er kreativitet, høj faglighed og seriøsitet. I Kulturskolen, kan du sikre dig at får det bedste undervisning inden for kunst arter. Kulturskole rummer en bred vifte af undervisningstilbud både soloundervisning og holdundervisning. Bestyrelsen mødes 4 gange årligt. Souschef Christien van der Hoeven Bestyrelse Leder Finn Rosenløv Sekretær Ingeborg Andresen 2 Dramalærere 17 Musiklærere 1 Danselærere 3 Billedlærere Kontoret Privat Mobil Finn Rosenløv Leder

148 Christien van Der Hoeven Souchef Ingeborg Andresen Sekretær Du kan om nødvendigt træffe Finn og Chris uden for kontorets åbningstider på vore mobiltelefoner. b. Åbningstider De aktuelle åbningstider står på c. Ansvar områder på kontoret INGEBORG Admin - Telefonpasning, Nøgleskemaer, Lokaleplaner, Distribution af flyers ved sæson start Økonomi - OPUS system, Faktura betaling, Honorarer udbetaling, Kørselgodtgørelse, Ferie indberetning, Lønrapport, Indberetning af sygefravær SpeedAdmin - Afkrydsningslister, Aflysning, Tildeling af lokaler Arrangement - Forårsarrangement Auning, GO NUTS Undervisning CHRISTIEN SpeedAdmin - Ind/Udmeldinger, Opkrævning Ansvarlig- Instrumenter, Inventar, Printere HR - Kompetenceudvikling, Kurser Arrangement - Glesborg koncert Økonomi - Indkøb, Opkrævning, Kurser betaling, Bestyrelsen - Referent Undervisning FINN HR -Ansættelse, MUS, samarbejde med TR og LR, Sikkerhedsarbejde /lokaletilsyn, Overenkomst, PR - Hjemmeside, Facebook, Youtube, Annoncering Ansvarlig - Samarbejde med eksterne institutionerne Arrangement - Grenå koncert, Kulturdagen Økonomi - Løn, Budget SpeedAdmin - Opsætning Bestryrelsen - Dagsorden, Mødeindkaldelse Undervisning?? Projektledelse - Kommunikation koordinering, etablering og gennemførsel af samarbejde, Evalueringrapportering, Ansøgning af midler, Indhold indsamling & organisering, Styre økonomien PR - Hjemmeside, Facebook, Youtube, Annoncering, Arrangementer gennemførelse, Film, Billeder, Plakater Admin -Statistik, Booke lokaler, Indhold beskrivelse, Opdatering personalehåndbog, Lokaler, Statistik, Lejekontrakt SpeedAdmin - Tilmelding, Udlån instrumenter, Lejekontrakt 5

149 3. LØN 4. Aflønningen sker i henhold til overenskomsten mellem KL og FFM. Man kan læse mere om overenskomsten og løntabeller på fagforeningernes hjemmesider. Der er hovedsaligt to foreninger der varetager løn og arbejdsforhold på musikskoleområdet, nemlig DMpF og DMF. Lønsatserne i musikskoleoverenskomsten anvendes også ved aflønning af danse, billed- og dramalærerne. ARBEJDSTID Opgaverne i Kulturskolen er bredere end undervisningsopgaverne. I musikskoleoverenskomstens tekst herunder præciseres de arbejdsopgaver der ligger ud over den almindelige undervisning. a. Skolens forventninger For at præcisere nedenstående Gummiparagraf, kan man se skolens forventning ifm. den tid der er afsat til udover undervisning -aktiviteter. Gummiparagraffen Overenskomstens 13, Stk. 4 Det i stk. 1 nævnte undervisningstimetal er fastsat under hensyntagen til, at det påhviler musikskolelærere - ud over at tilrettelægge og forberede undervisning - at varetage en række opgaver uden direkte forbindelse med undervisningen, herunder blandt andet: a) kontakten mellem musikskolen og elevens hjem, b) deltagelse i lærermøder og kollegiale konferencer, c) medvirke ved indkøb af instrumenter og andet undervisningsmateriale, d) medvirke til gennemførelse af koncerter, e) medvirke ved løsning af forskellige sociale opgaver vedrørende eleverne, f) medvirke ved gennemførelsen af eventuelle koncertturneer, g) tid til den enkelte lærers øvetid. b. Arbejdstid for en Fuldtidsansat Sæson 2013/2014 Løntimer Minus ferie (25 dage x 7,4 time) 1.924,00 timer 185,00 timer Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time) 66,60 timer Nettoårsnorm 1.672,40 timer 6

150 c. Tid til andre opgaver: lek = 45 min, 1t = 60 min Beskrivelse Fuldtid 25 lek Halvtid - 12,5 lek 1/4 tid - 6,25 lek 1/8 tid - 3,13 lek Undervisningstid 750 t. 375 t.188 t. 94 Yderlig arbejdstid 922 t.461 t.230 t.115 Arbejdstid 1672 t.836 t.418 t.209 Vi bestræber os på at organisere arbejdet omkring arrangementer således at der bliver en jævnbyrdig fordeling af opgaver. Lærere med ledig tid (eller som er under nedvarsling), blive bedt om at løse opgaver i de tidsrum der er ledige, ifm. at elever melder fra i løbet af året. Disse opgaver aftales mellem leder og medarbejder kan bl.a. være tilsyn med instrumenter, lokaler m.m. gøre reklame for sig selv og skolen, diverse udviklings- eller planlægningsopgaver. d. Forberedelsestid Forberedelsestid er inkluderet i lønnen. e. Ændring af personlige oplysninger I tilfælde af at dine personlige oplysninger ændres, bedes du meddele dette til kulturskolens kontor. Dette vil typisk være ved flytning eller ændring af telefon- og kontonumre til lønudbetaling. 5. FERIE Vi følger folkeskolens ferie plan: 1 uge i efterårsferien (uge 42) 1 uge i vinterferien (uge 7) 4 uger i sommerferien (28, 29, 30 og 31) Ved udfyldelse af feriekort anvendes ovenstående perioder. I disse perioder vil kulturskolen ikke henvende sig til lærerne ang. arbejdsmæssige forhold. Læs overenskomsten vedr. afvikling af 6. ferieuge. Tjek Hvis du ikke ønsker at afholde 6. ferieuge (og få den udbetalt) skal du meddele kontoret dette inden 1. oktober hvert år. Lederen vil da, i samarbejde med dig, tilrettelægge opgaver svarende til en uges arbejde. Kulturskolen følger folkeskolens ferieplan. 7

151 6. JUBILÆER a. Ved festligheder gælder følgende retningslinjer for fuldtids ansatte Eget jubilæum (25, 40 eller 50 år) Kollegers jubilæum ved kommunen Egen 50, 60 eller 70 års fødselsdag Eget bryllup Børns eller samlevers børns bryllup Egne eller samlevers børns konfirmation Fri på dagen Frihed til at deltage Fri på dagen Fri på dagen Fri på dagen Fri på dagen 7. SYGDOM /FRAVÆR Sygdom skal meddeles kulturskolens kontor. Ligesom du skal huske at raskmelde dig. Hvis du er i stand til at ringe, eller sende sms om afbud til eleverne bedes du gøre det via Speedadmin. Ellers skal du kontakte kontoret, så vi kan sende afbud til eleverne. Du kan melde afbud via SpeedAdmin I tilfælde af, at du af andre grunde end sygdom er forhindret i at undervise, har du mulighed for at flytte din undervisning. Du skal huske, at du skal opnå det samlede antal undervisningsgange. Du kan tjekke det lovede antal undervisningsgange på hjemmesiden. Eks: Billedskole 22 gange, Dramaskole 22 gange, Instrumentalundervisning 34 gange, musikholdundervisning 30 gange og kor 22 gange. I tilfælde af at vi ikke kan opnå det lovede antal undervisningsgange, skal den manglende undervisning enten erstattes af læreren, eller pengene bliver returneret til eleven. Først i april hvert år melder vi ud, hvor vidt der er råd til erstatningsundervisning, eller om vi refunderer deltagerbetalingen for den manglende undervisning. 8. KØRSELSGODTGØRELSE - Hvis man af kulturskolen sendes ud på kørsel i egen bil, kan man få kørselsgodtgørelse til et kursus, en konference, et seminar, et indkøb - Hvis man underviser på flere forskellige steder samme dag, dækker kørselsordningen for kilometer kørt imellem undervisningsstederne. - Kørsel til og fra hhv. første og sidste undervisningssted skal trækkes fra på selvangivelsen (det almindelige befordringsfradrag). - Kørsel til og fra arrangementerne i skolens årsplan skal også trækkes fra på selvangivelsen (det almindelige befordringsfradrag). - Kilometersatsen er pr. 1. januar 2014 o Indtil km kr. 3,73 per km o Ud over km kr. 2,10 per km - Til indberetning af befordringsgodtgørelse bruges skema S0042-Kulturskolen.htm. Skemaet kan rekvireres på kontoret i digital eller papir form. - Skemaet skal udfyldes og sendes til Kulturskolen - Det skal være os i hænde senest den sidste dag måneden, så vi kan nå at få det videre til HR-afdelingen inden den 10. i hver måned. Kørselsgodtgørelsen vil derefter blive udbetalt sammen med lønudbetalingen den efterfølgende måned. 8

152 - Skulle du have transportudgifter til bus/tog/parkering osv. afregner vi ift. fremsendte kvitteringer KORRIGERER HERFRA KURSUSER OG UDDANNELSE Kulturskole betragter medarbejderne som skolens vigtigste aktiv. Det er derfor Kulturskole målsætning at uddanne medarbejderne for at sikre, at der er overensstemmelse mellem jobkrav og medarbejderkvalifikationer. Kulturskole ser derfor gerne, at medarbejderne efteruddanner sig på områder, der kan være til gavn for foreningen. Ønsker du at deltage en uddannelsesaktivitet inden for dit arbejds-og ansvarområde, beder vi dig henvende dig til din skolens leder i god tid inden kursus-eller uddannelsesstart for at aftale nærmere omkring deltagelse. 10. INDKØB Indkøb skal altid aftales med souschef eller i dennes fravær leder. I nogle tilfælde er det nødvendigt at betale kontant. I dette tilfælde er det vigtigt at du videresender kvitteringen til Kulturskolen, da den skal indgå som bilag i regnskabet. I de fleste tilfælde vil indkøbet foregå via kulturskolens konti hos diverse leverandører. I disse tilfælde skal kulturskolens EAN-nr. ( ) opgives, ydermere er det vigtigt at du sikrer at dit navn kommer på fakturaen. 11. IND-UDMELDELSE Det er vigtigt at du er opdateret om skolens regler, da du har den daglige forældrekontakt. Tjek reglerne på vores hjemmeside ARRANGEMENTER Skolens oversigt over arrangementer ligger på skolens hjemmeside: Kulturskolens hjemmeside præciserer skolens tilbud, regler, arrangementer, priser, lærere, m.m. Endvidere foregår tilmeldingen online via hjemmesiden. Du opfordres til at læse hjemmesiden grundigt, da du som ansat i Kulturskolen vil komme til at hjælpe forældrene i forhold til div. regler. Eksempelvis ind- og udmelding af skolen. a. Årsplan Hvert år udarbejdes på lærermøderne en årsplan som rundsendes til alle. 9

153 13. KONCERTER (I Musikskolen) a. Musikskolen 1. Storkoncerter - Nytårskoncert, forårskoncerter - Evt. flere niveauer - Evt. kun øvede - hørværdigt 2. Store sammenspilskoncerter - Evt. med ekstern instruktør 3. Temakoncerter - Eks. Filmmusik/Disney/billeder/dans/klassisk/Lærer og elevkoncert Lokale minikoncerter og alle steder hvor vi underviser 4. Workshops - Eks. Stomp /Flygeltræf /Grej-dag/sammenspil osv. 5. Reklame koncerter - I skoler og kirker m.m. Besøge forskole- og karruselholdene og spille for dem. Eller præsentere sjældne instrumenter. 6. Minikoncerter - Alle lærere arrangerer minikoncerter, dette for at alle elever får mulighed for at optræde for et publikum. - Lærernes huskeliste i forbindelse med minikoncerter: o Finde ud at tid og sted for din/jeres minikoncert. o Tjekke med stedet at lokalerne er tilgængelige og booke dem o Melde ind til kulturskolen, så vi kan få koncerten skrevet ind i årsplanen. o Invitere elever, forældre, m.m. samt Chris og Finn o Evt. spørge forældre (støttekreds) om praktisk hjælp (stole, kaffe, kage m.m.) o Gennemføre koncerten. Alle kulturskolens musikelever skal have tilbudt at optræde ved minimum én koncert. Vi arrangerer minikoncerter på alle undervisningssteder. Den tid lærer og elev bruger på koncerter, betragtes som en del af undervisningen og kan derfor indgå som en af elevens undervisningsgange. Vi kan, ifølge kulturskolens regelsæt, normalt bruge op til to gange af musikelevernes undervisning på arrangementer. 10

154 14. OVERENSKOMST Kulturskolen følger overenskomsten på musikskoleområdet. Taksterne fra denne overenskomst anvendes også i aflønningen af lærerne fra Drama og Billedskolen. Derudover aflønnes meget unge lærere under 19 år efter ungdomstakster. Spørg nærmere om dette på kontoret. 15. TAVHEDSPLIGT Alle kulturskolens ansatte har, ved ansættelsen, underskrevet erklæring om tavsheds pligt. Dette betyder i dagligdagen at personlige oplysninger(cpr, tlf, adresser) og viden om elever og kolleger(eks. økonomiske, sociale forhold) ikke må videregives ud af huset. Der kan læses mere om tavshedspligt i God adfærd i det offentlige, Juni Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner. Bestemmelser om tavshedspligt findes i forvaltningslovens 27 og i straffelovens MØDER a. Lærermøder Indhold: Pædagogik - Strategi - Organisering - Samarbejde - Overenskomst Idégenerering - Orientering Der er 3 møder årligt 1. Møde i august (opstartsmøde) 2. møde i januar (midvejsmøde) 3. Møde i juni (afslutningsmøde) Disse møder er for alle skolens lærere. b. Gruppemøder Indhold: Grupper eller udvalg der arbejder med faste opgaver stillet af kulturskolen (eks. vedtaget på vores lærermøder). Eksempel: Billedgruppen, Dramagruppen, Klavergruppen, Guitargruppen, Arrangementsgruppen, arbejdsmiljøgruppen, osv Grupperne laver selv aftaler om møderne (tid, sted og indhold), der vælges evt. en tovholder og referent. c. Ad hoc - møder Indhold: Pludseligt opståede kortvarige specifikke hurtigløste opgaver eller interessefællesskaber. Eksempel: Arrangementsgruppen(Spilleriet) Grupperne laver selv aftaler om møderne (tid, sted og indhold), der vælges evt. en tovholder. 11

155 17. OPSTART AF NY SÆSON I forbindelse med opstart af en ny sæson ligger ansvaret for at planlægge skemaet (elevernes/holdenes rækkefølge og mødetidspunkter) hos læreren. Endvidere er det lærerens opgave at udmelde disse tider til eleverne/forældrene. Der beregnes et vederlagt svarende til 5 minutters undervisning pr. elev for dette arbejde. Kulturskolen planlægger inden sæsonstart 1 eftermiddag/aften, hvor kontoret er tilgængeligt for lærere der ønsker at anvende kontorets faciliteter til ovenstående opgave. 18. BRUG AF UNDERVISNINGLOKALET a. Lokaletilstand Det er vigtigt at tage hensyn til hinanden når du/i bruger undervisningslokalet. - Alle instrumenter skal være på plads igen efter brug - Borde og stole skal tilbage på plads efter brug - Hvis man spiser og drikker på lokalet, vær venglist at rydde op efter en og ikke efterlader på lokalet. b. Låner ting Skriv på tavlen og mail til kontoret hvis man låner ting fra Grenå Kulturhus Sammenspilslokalet. 19. SPEEDADMIN Al skolens undervisning registreres via SpeedAdmin. Det er vigtigt at du ofte opdaterer din undervisning. På arbejdsfordeling matrix kan se, hvem har ansvar til SpeedAdmin 20. SÆSONLÆNGDE a. Musikskole og dansskole: - Instrumentalundervisning 34 gange - Holdundervisning 30 gange/kor 22 gange b. Billedskole og dramaskole fra 2010: - 22 undervisningsgange - Herudover kan skolen køre kortere forløb 21. TVÆRFAGLIGE AKTIVITETER Som et forsøg i sæson 10/11 vil op til 4 af undervisningsgangene blive brugt til anderledes aktiviteter, eks. tværfaglige aktiviteter med de andre kunstarter, sammenspil med andre instrumenter og diverse småprojekter. Dette for at eleverne skal opleve at deres kompetencer kan sættes i spil på flere måder. 12

156 22. SNEVEJR Ved kraftigt snevejr aflyses undervisningen hvis: 1. "politiet fraråder al udkørsel" eller 2. Folkeskolen/undervisningsstedet er lukket. Inden du tager afsted til undervisningen tages følgende forholdsregler: - Tænd for radioen, Danmarks Radio P4- Østjylland. Lyt hvorvidt der er aflysninger (skoler m.v.) i tvivlstilfælde kontaktes undervisningsstedet. - Tjek mail eller ring til kontoret/lederen for at få afklaret om der er taget en generel beslutning for hele kulturskolen om aflysning. - Giv eleverne besked om evt. aflysning. Det er vigtigt, at du, så vidt muligt, sikrer at eleverne får vores meddelelse om aflysning. Dette for at mindske mulighederne for at elever kommer galt af sted i forbindelse med dårligt vejr. - Tjek hjemmesiden til den pågældende skole 23. STØTTEKREDS Kulturskolens forældre har oprettet en støttekreds, som vil være kulturskolen behjælpelige ved arrangementerne. De fleste forældre vil få tilbudt at blive medlem af støttekredsen, hvorfor du roligt kan bede dine elevers forældre om denne hjælp. Det være sig opsætning af scene/opslagstavler/instrumenter/borde/stole eller at lave og sælge kaffe/te/kage osv. 24. TILLIDSHVERV - Tillidsrepræsentant (TR) - Pt. er Søren Frieboe valgt. - Der er valgt en tillidsrepræsentant, som varetager personalets interesser overfor skolen i forbindelse med løn- ansættelses- og arbejdsforhold. - Arbejdsmiljørepræsentant (AR) (tidl. SR) - Pt. er Annette Møs valgt. - Der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant, som varetager personalets interesser overfor skolen i forbindelse med fysisk og psykisk arbejdsmiljø. - Lærerrådsformand (LR) - Pt. er Eva Maria Larsson valgt. - Der er valgt en lærerrepræsentant, der repræsenterer lærerne ved bestyrelsesmøderne. Sidst opdateret af Shareen Nielsen 10/11/2014 & Finn R 13

157 Seniorordning Alle der er fyldt 60 år har ret til seniordage (fridage). Hvor mange du har ret til a ænger af hvilket overenskomst du er dækket af. Spørg din tillidsrepræsentant. Ferie og fridage: Påskelørdag er en fridag. 1. maj og 5. juni er halve fridage fra kl Bibliotekerne er lukket og timerne inden kl. 12 afspadseres Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er fridage Ledelsen anbefaler, at man a older eller overfører den 6. ferieuge, men den kan udbetales, hvis der er ansøgt inden uges ferie (+ eventuelt den 6.) kan overføres fra det ene ferieår til det andet mod at udfylde et skema Man må max oparbejde 37 timers afspadsering Afspadsering er time for time, søndag dog 1 til 1½ time Ferier aftales på afdelingsmøderne. På lokalbibliotekerne skal sommerferien dog fortrinsvis a oldes i lokalbibliotekernes lukkeperiode på 3 uger. På lokalbibliotekerne er der lukket mellem jul og nytår. Derfor skal der afspadseres eller a oldes ferie Velkommen Til Se også kommunens hjemmeside, under Medarbejderinfo 8. Udg. 2014

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 11. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet Fravær og Norddjurs Kommune, Samlet 2016 Arbejdsmarkedsdirektørens område antal Fravær i medarbejdere e pr. Sygefrav ær i Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 9. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl.

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl. Hovedudvalget Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 DAGSORDEN Formøde for medarbejderne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 Formøde

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 11. maj 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 17. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet

Område MED På skole- og dagtilbudsområdet Område På skole- og dagtilbudsområdet Denne folder handler om område på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du læse om, hvem vi er, hvad der er vores formål og opgaver, og hvordan vi løser dem. Formålet

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT REFERAT Sted: Grenaa Egnsarkiv Dato: Fredag den 19. juni 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Helen Rosager ( Formand) Peter Hansen (Ledelse) Finn Rosenløv (Ledelse) Trine Grejsen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. november 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Helen Rosager (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 22. august 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor Dato: Onsdag den 11. oktober 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 12/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 15. april 2009 Start kl. : Slut kl. : 12.20

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 12/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 15. april 2009 Start kl. : Slut kl. : 12.20 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 12/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 15. april 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 11. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 25. februar 2009 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.20 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 12:

Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder:

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en handlingsplan med fem overordnede indsatsområder: Notat Dato: 02.02.2015 Journalnr.: 14/18269 Ny struktur på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet, med ca. 150 kompetente og engagerede medarbejdere, har i en periode været udfordret i løsningen af

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 02. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Formøde for medarbejdersiden kl.

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere