NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport"

Transkript

1 NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012

2 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, Publikatinen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emnerd: Højt specialiseret behandling, Nrdisk Ministeråd, knference Sprg: Dansk Kategri: Faglig rådgivning Versin: 1.0 Versinsdat: 24. januar 2012 Frmat: pdf Elektrnisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, januar / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

3 Indhld 1 Indledning 4 2 Knferencens temaer De nrdiske landes højt specialiserede behandling med fkus på natinale frudsætninger g erfaringer Erfaringer g visiner fr nrdisk samarbejde Knkrete frslag til initiativer Patientrelateret samarbejde g lægefaglig rådgivning Kvalitetsregistre/-databaser Kliniske retningslinjer Kmpetenceudvikling 9 3 Knklusin 11 4 Ekspertgruppens kmmentarer 12 5 Knferencedeltagere 13 6 Arbejdsgruppens medlemmer 13 7 Bilag 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 3 / 14

4 Indledning Nrdisk Ministerråd fr Scial- g Helseplitik drøftede i 2010, hvrdan et frtsat nrdisk samarbejde eventuelt kunne indgå i den stigende centralisering g specialisering, der finder sted i de nrdiske landes sundhedsvæsner i disse år. Disse drøftelser resulterede i, at man bad den nrdiske Embedsmandskmité fr Scial- g Helseplitik m at rientere rådet m, hvrdan et samarbejde inden fr højt specialiserede behandlinger kunne finde sted. Der blev på den baggrund i ktber 2010 nedsat en ekspertgruppe med repræsentatin fra de nrdiske landes sundhedsmyndigheder. Frmålet med at fremme det nrdiske samarbejde på dette mråde er verrdnet set at frbedre patientbehandlingen på relevante mråder g udnytte de tilgængelige ressurcer på den mest effektive måde. De nrdiske lande har en række væsentlige karakteristika, sm gør samarbejde på dette mråde plagt: Sundhedsvæsner sm gennemgår en væsentlig centralisering i disse år Sprglige g kulturelle ligheder Sygdmsmønstre g klinisk praksis, der ligner hinanden Små ppulatiner Ekspertgruppens pgave er bl.a. at beskrive frmål, rammer, muligheder, vanskeligheder g væsentlige prblemstillinger ved at arbejde sammen på tværs af landegrænser. Gruppen skal endvidere definere mulige fælles krav g kriterier til hensigtsmæssige placeringer af højt specialiserede behandlinger i nrdiske samarbejdsrelatiner. Ekspertgruppens pgave afsluttes med udgangen af Ekspertgruppen har bl.a. franlediget, at der blev udarbejdet en rapprt m de højtspecialiserede funktiner i de nrdiske lande 2. Rapprten havde til frmål at beskrive ligheder g frskelle i den måde, hvrpå de nrdiske landes respektive sundhedsvæsner har indrettet sig i frhld til de højtspecialiserede funktiner. Rapprten skulle desuden indehlde en sammenligning af landenes lvgivning i frhld til myndighedernes rller, behandling samt patientrettigheder i nødvendigt mfang. Endvidere skulle rapprten beskrive, hvilke behandlinger de enkelte lande definerer sm så højt specialiserede, at disse ikke skal tilbydes på alle regins- eller universitetssygehuse, herunder hvr mange patienter, det drejer sig m, g hvrdan behandlingerne finansieres. Der ønskedes desuden en beskrivelse af de enkelte landes initiativer g planer, hvad angår mnitrering g kvalitetsudvikling i frhld til de højt specialiserede behandlinger. Ekspertgruppen besluttede desuden at hlde en knference med deltagelse af repræsentanter fr beslutningstagere g kliniske miljøer i de enkelte nrdiske lande. Frmålet var at generere knkrete frslag til, hvrdan det nrdiske sam- 1 Revideret mandat fr nrdisk ekspertgruppe m rganisering af højt specialiseret behandling i sundhedsvæsnet, 1. juni Det er efterfølgende besluttet at frtsætte gruppens arbejde i Høyspesialiserte sygehustjenester I Nrden. Lvgrunnlag, rganisering, finansiering g mfang af sykehustjenester sm ikke tilbys på alle regin- g universitetssykehus I de nrdiske landene Danmark, Finland, Nrge g Sverige. SINTEF Teknlgi g samfunn, / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

5 arbejde kan fremmes inden fr højt specialiserede funktiner, hvilke hindringer der eksisterer, g hvrdan disse hindringer kan tackles. I denne rapprt beskrives de væsentligste knklusiner af gruppens hidtidige arbejde med særligt fkus på den mtalte knference. Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 5 / 14

6 1 Knferencens temaer Knferencen var delt p i tre sektiner: 1.1 De nrdiske landes højt specialiserede behandling med fkus på natinale frudsætninger g erfaringer Indlæg fra Danmark, Sverige, Nrge g Finland. De fire indlæg demnstrerede, at der hersker enighed m, at væsentlige indikatrer fr, hvrnår der er tale m højt specialiseret behandling er, at det handler m sygdms- g behandlingsmråder med små patientgrupper, særligt høje krav m specialviden g/eller ressurcekrævende udstyr. Der er på grund af særlige natinale frhld, bl.a. gegrafiske afstande, frskel på, hvilke krav man stiller til patientppulatinernes størrelser, når man frdeler de højt specialiserede behandlinger på landets sygehuse. Der er gså natinale frskelle i frhld til antallet af behandlinger, der får prædikatet højt specialiseret behandling. Der er dg verrdnet enighed m, at man indtil videre må anvende det princip, der hedder øvelse gør mester, altså at man bliver bedre til at behandle en sygdm j ftere, man gør det. Centralisering af de højt specialiserede behandlinger er derfr generelt udbredt i de nrdiske lande. Der tegner sig derfr et billede af nrdiske sundhedsvæsner, hvr der både er ligheder g frskelle i principperne fr højt specialiseret behandling, men hvr man gså deler mange visiner i frhld til frbedringen af patientbehandling, sundhedsvidenskabelig frskning mv. 1.2 Erfaringer g visiner fr nrdisk samarbejde Indlæg fra Danmark, Nrge, Sverige g Island. Det er rimeligt at antage, at centralisering har størst effekt på sygdms- g behandlingsmråder med små patientppulatiner g høj mrtalitet. Fr visse sygdmme gælder det, at patientppulatinerne bliver fr små, selv når man har centraliseret på natinalt plan, g her er nrdisk samarbejde ideelt. Samfundet stiller i stigende grad høje krav til sundhedsvæsnets ydelser i frhld til evidensbaseret patientbehandling. Samtidig spiller mkstningseffektiv behandling en stadigt større rlle i planlægningen af sundhedsvæsnets tilbud. Dette frhld peger gså i retning af nrdisk samarbejde, sm kan bidrage til at sikre en gd udnyttelse af de tilgængelige øknmiske, frsknings- g uddannelsesmæssige ressurcer m.fl. Sveinn Magnussn fremhævede, at Island på grund af landets størrelse har mange års erfaring med, at læger uddannes i udlandet. Det har betydet, at islandske læger har et meget slidt netværk af udenlandske klleger, sm de kan trække på i deres arbejde i det islandske sundhedsvæsen. Disse erfaringer med de langsigtede frdele ved uddannelse uden fr eget land kan med frdel verføres til de øvrige nrdiske lande. Island har bl.a. en samarbejdsaftale med Sahlgrenska Universitetssjukhuset vedrørende transplantatiner, ligesm man samarbejder med Drnning Ingrids Hspital i Nuuk, Grønland m visse behandlinger. Bernward Zeller (Nrge) rienterede bl.a. m erfaringer fra cancerbehandling fr børn, hvr nrdisk samarbejde m fælles behandlingsprtkller samt fælles kurser fr læger samlet har bevirket, at man har fået dkumenteret g ensartet 6 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

7 gde behandlingsresultater i de lande, der deltager i samarbejdet. Kun 0,7 % af alle cancertilfælde rammer børn under 15 år, g disse tilfælde er spredt på mange frskellige cancerdiagnser. De små patientppulatiner gjrde, at man tidligt så nødvendigheden af et samarbejde m både behandling g frskning. Samarbejdet blev indledt g er frtsat drevet af ildsjæle. Det har bl.a. ført til dannelsen af Nrdisk Frening fr Pediatrisk Hematlgi g Onklgi (NOPHO) i 1981, g man har haft patientregistre på leukæmi-mrådet siden Man har lagt væk på, at alle lande har været repræsenteret i frskellige arbejdsgrupper. Dette brede nrdiske samarbejde m behandling g frskning inden fr børnecancermrådet er ganske unikt på verdensplan g har bl.a. ført til publikatiner i anerkendte internatinale tidsskrifter. Ola Hjalmarsn (Sverige) satte nrdisk samarbejde m højt specialiserede behandling i sammenhæng med samfundets stigende krav til sundhedsvæsnets ydelser i frhld til høj kvalitet, mkstningseffektivitet, uddannelse g frskning. Den freliggende viden peger på, at centralisering har størst effekt ved ikke-hyppige lidelser med høj mrtalitet, g nrdisk samarbejde på de højt specialiserede behandlinger er derfr sm udgangspunkt velbegrundet. Ola Hjalmarsn understregede, at det på den baggrund bl.a. drejer sig m at identificere de behandlinger, der i størst mfang vil nyde gavn af centralisering i et nrdisk samarbejde, g at man i hvert tilfælde skal afveje frdele g ulemper. Denne pgave varetages bedst ved inddragelse af de relevante fagpersner samt patienterne, g der bør laves knkrete samarbejdsaftaler. Nrdisk samarbejde på de højt specialiserede behandlinger åbner muligheder fr, at et land kan tilbyde sine brgere en bedre behandling, end man selv har til rådighed. Der kan etableres nrdiske behandlingscentre fr de lidelser, sm ikke er så hyppige, at det fagligt kan frsvares, at man etablerer dem natinalt. Der kan således høstes gevinster, hvad angår såvel behandlingskvalitet g frskning sm udnyttelse af meget dyrt eller specialiseret udstyr m.fl. Denne pinte blev understøttet af J. Michael Hasenkam (Danmark), der fremhævede de danske erfaringer med inddragelse af de lægefaglige miljøer i planlægningen af de højt specialiserede behandlinger i Danmark. Dette har medvirket til at skabe en større grad af faglig enighed g ejerskab af de beslutninger, der bliver truffet, hvilket bidrager væsentligt til en bedre implementering af beslutningerne. Ét dansk eksempel på vellykket nrdisk samarbejde er bl.a. behandling af krniske lunge-emblier, hvr svenske patienter kmmer til Aarhus fr at blive pereret. Et andet eksempel er behandling af tarm-anmalier på børn (Odense Universitetshspital), hvr der findes et dansk-finsk samarbejde, sm er initieret lkalt af verlæger med særlig interesse fr mrådet. Fr begge typer af samarbejdsrelatiner gælder det, at de med frdel kunne udbredes til flere hspitalsafdelinger g flere patienter. J. Michael Hasenkam understregede, at det i en prces, hvr man samler visse behandlinger, er væsentligt, at man bevarer muligheden fr at udvikle faglige kmpetencer decentralt, sådan at man frtsat sikrer bred faglig udvikling på landsplan. De fire indlæg pegede samlet på følgende helt centrale frudsætninger fr, at nrdisk samarbejde på det højt specialiserede mråde kan drives fremad med succes: At samarbejdsrelatinerne g prjekterne er initieret g drevet af fagpersner, altså såkaldt prfessinsdrevne initiativer. Dette sikrer, at der er tale m fagligt relevante prjekter, sm løser knkrete g aktuelle (eksisterende såvel sm frudsete) prblemer i den højt specialiserede behandling. At man vælger at støtte allerede eksisterende samarbejdsrelatiner g prjekter, hvad end disse er gdt i gang eller de endnu er i deres begyndelse jf. første bullet. Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 7 / 14

8 At man tilskynder til nye prfessinsdrevne initiativer ved at hjælp af mulighed fr at søge midler til disse ét centralt sted i Nrdisk Ministerråds regi. At Nrdisk Ministerråd betjener sig af lægefaglig rådgivning, når der skal bevilges midler til fællesnrdiske prjekter. Dette vil bidrage til at sikre den faglige relevans. At man iværksætter initiativer, der kan udbrede kendskabet til allerede eksisterende samarbejder g prjekter, sådan at flere patienter kan få gavn af dem. Der findes i dag ikke systematiske metder til udbredelse af kendskabet til igangværende prjekter. 1.3 Knkrete frslag til initiativer På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger blev der nedsat fire arbejdsgrupper sm arbejdede med frslag til knkrete initiativer, der kan drive nrdisk samarbejde inden fr højt specialiseret behandling fremad. Der blev peget på følgende verrdnede temaer g knkrete initiativer: Patientrelateret samarbejde g lægefaglig rådgivning Deltagerne var enige m, at der verrdnet er behv fr at igangsætte et arbejde med at udarbejde dynamiske lister ver diagnser g behandlinger, hvr der er behv fr nrdisk centralisering ud fra behandlings- g ressurcemæssige perspektiver. Der vil her i høj grad være tale m mråder med meget få patienter g/eller meget mkstningstung behandling. Arbejdsgruppen anbefalede på den baggrund, at et sådant arbejde udføres i en samarbejdsrelatin mellem de nrdiske lægevidenskabelige selskaber/rganisatiner. I første mgang kan dette ske i ad hc arbejdsgrupper dette igangsættes af de relevante nrdiske rganisatiner. Man fandt desuden, at det på længere sigt kan være en frdel med et egentlig fælles nrdisk lægevidenskabeligt selskab (en paraply-rganisatin). Det vil være en str frdel fr såvel patientbehandling sm frskning g uddannelse g Nrdisk Ministerråd vil kunne høste str gavn af at kunne søge lægefaglig rådgivning hs et sådant selskab. Et nrdisk selskab vil gså bidrage strukturelt i frhld til bl.a. fælles kliniske retningslinjer m.v Kvalitetsregistre/-databaser Der var enighed blandt deltagerne m, at der findes sygdmsmråder der er så små, at det ikke giver faglig mening at prethlde natinale registre. Dette anser man fr prblematisk, da man kan risikere at mangle data, sm kan sikre en frskningsbaseret behandling i tilstrækkeligt mfang. Arbejdsgruppen anbefalede, at de fælles nrdiske kvalitetsregistre skal indehlde både klassiske patientdata g PROM 3 -data. På den baggrund vil kvalitetsregi- 3 PROM = Patient Reprted Outcme Measurement. Patienternes plevelser af behandling g pleje sm kvalitetsmålestk. 8 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

9 strene kunne yde et væsentligt bidrag til at fremme sundhedsvidenskabelig frskning g til benchmarking af natinale behandlinger. Arbejdsgruppen anbefalede desuden, at man baserer samarbejdet på allerede eksisterende registre, sm på baggrund af nærmere undersøgelse kan udvides til at dække flere mråder, end det er tilfældet nu, eller bruges sm mdeller fr eventuelt nye registre. Det anbefales slutteligt, at man starter med 4-5 plagte sygdmsmråder sm erfaringsmæssigt lider under mangel på relevante kvalitetsdata Kliniske retningslinjer Arbejdsgruppen fkuserede igen på de små patientgrupper g meget specialiserede behandlinger g knkluderede, at det giver gd faglig mening at udarbejde fælles nrdiske kliniske retningslinjer fr ngle sygdmme/behandlinger. Sådanne retningslinjer skal pege på, hvilken behandling, der anbefales, ikke hvr behandlingen skal fregå. Der findes sygdmsmråder med så små ppulatiner eller så specialiserede behandlinger, at de kliniske retningslinjer på mråderne vil få et kvalitetsløft ved et nrdisk samarbejde. Deltagerne fandt, at de frhindringer, der i dag står i vejen fr et sådant samarbejde især er manglende tid (hs klinisk arbejdende læger), manglede rganisatriske g sekretariatsmæssige ressurcer g manglende frankring i plitiske rganer sådan at retningslinjerne får fficiel status. De samme frhindringer står i vejen fr den helt nødvendige vedligehldelse g pdatering af allerede eksisterende kliniske retningslinjer. Frdelene ved retningslinjerne er helt klare: Bedre frskning (kliniske retningslinjer skaber verblik ver eksisterende viden g behv fr ny viden) Bedre registre/databaser Bedre vilkår fr benchmarking Arbejdsgruppen freslår på den baggrund, at man starter med et prjekt med en tidsramme på 2-3 år g med maximalt 10 kliniske retningslinjer. Arbejdsgruppen knkluderede endvidere, at der sm udgangspunkt er behv fr at en sådan prces sanktineres både på de plitiske niveauer (frvaltninger, departementer mv.) g i Nrdisk Ministerråds regi. På den måde får retningslinjerne den nødvendige status g dermed impact Kmpetenceudvikling Deltagerne knstaterede, at nrdisk samarbejde inden fr kmpetenceudvikling allerede findes i et vist mfang, g man var enige m, at det med frdel kan udvikles yderligere inden fr både speciallægeuddannelse g efteruddannelse. De nrdiske samarbejder, der findes inden fr kmpetenceudvikling, pstår frdi fagpersnerne plever et knkret behv altså prfessinsdrevet udvikling - men manglende øknmiske ressurcer er en hindring fr, at flere fælles ud- Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 9 / 14

10 dannelsesaktiviteter kan iværksættes g eksisterende aktiviteter kan udvides til at inkludere flere persner. Der er tale m fælles nrdiske kursusaktiviteter. Der kan gså være tale m hspitering, hvr læger gæster andre nrdiske hspitalsafdelinger i krtere eller længere tid g sætter sig ind i afdelingernes behandlingsmetder mv. Hspitering kan i et fælles nrdisk regi bidrage til, at evidensbaserede behandlinger g prcedurer hurtigere bliver udbredt fra et nrdisk land til et andet. Det kan endvidere dreje sig, at læger indgår i samarbejdsrelatiner, hvr de efter knkret aftale udfører patientbehandlinger i en hspitalsafdeling i et andet nrdisk land, frdi de har særlige kmpetencer på det pågældende mråde. I ngle tilfælde rejser læger sammen med patienter med særlige behandlingsbehv til en anden nrdisk hspitalsafdeling fr at gennemføre behandlingen der, frdi den mdtagende afdeling har særlige kmpetencer, sm både den tilrejsende læge g patient nyder gavn af. Både hspitering g behandlingssamarbejde giver således lægerne mulighed fr at lære nye behandlingsmetder på en ubureaukratisk måde midt i den kliniske hverdag. Hvad angår kursusaktiviteter, var deltagerne enige m, at kvaliteten af disse har str betydning fr patientbehandlingen. Kursusaktiviteterne skal være frskningsbaserede fr at sikre den bedst mulige kmpetenceudvikling hs sundhedsvæsnets fagpersnale. Når man samarbejder i nrdisk regi m både speciallægeuddannelse g efteruddannelse, hvr det er relevant, får man adgang til flere respekterede frskere, sm kan øge kvaliteten af kurserne. Hvis det gøres muligt at søge midler til kursusaktiviteter, vil man bidrage til at øge kvaliteten af kmpetenceudviklingen g dermed gså patientbehandlingen. Arbejdsgruppen anbefalede således, at man gør det muligt at søge midler til systematiserede hspiteringsprgrammer. Dette vil bidrage til at udbrede nye behandlinger g prcedurer hurtigere på nrdisk plan. 10 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

11 2 Knklusin Knferencen m nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling den 26.ktber 2011 i København afdækkede, at der allerede nu findes eksempler på succesrige nrdiske samarbejdsrelatiner, sm kan fungere sm inspiratinskilder i frhld til fremtidige prjekter. Det er således en kendsgerning, at nrdisk samarbejde inden fr højt specialiserede behandlinger er til gavn fr de nrdiske patienter, g knferencen gjrde gså klart, at der er et strt uudnyttet udviklingsptentiale på flere definerede mråder, herunder kmpetenceudvikling, kvalitetsregistre, kliniske retningslinjer m.fl. Rapprten indehlder klare anbefalinger til, hvrdan man i regi af Nrdisk Ministerråd fr Scial- g Helseplitik kan bidrage til at understøtte udviklingen inden fr disse mråder. Der er i alle tilfælde tale m initiativer, der kan igangsættes umiddelbart Med knference m nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling er der taget et vigtigt skridt i retning af at pege på mråder, der kan knslidere eksisterende samarbejdsrelatiner g bane vejen fr nye fælles nrdiske prjekter fr systematisk at få gavn af den viden g de ressurcer, der findes i de nrdiske lande på de højt specialiserede mråder. Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 11 / 14

12 3 Ekspertgruppens kmmentarer Ekspertgruppen finder, at knferencen frløb meget psitivt, g at der var str tilslutning i den indbudte kreds af interessenter til at frtsætte arbejdet md at knkretisere mråder fr tættere nrdisk samarbejde. Det er ekspertgruppens pfattelse, at knferencen udgjrde et væsentligt skridt på vejen md at afdække mulige samarbejdsmråder, men at der stadig udestår et ikke ubetydeligt arbejde med dels at afdække grundlaget fr et tættere samarbejde, dels at identificere mråder, hvr et tættere samarbejde vil være frbundet med kmparative frdele. Det er ekspertgruppens anbefaling på baggrund af knferencen, at gruppen videreføres i / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

13 4 Knferencedeltagere Knferencens deltagere var dels repræsentanter fra de nrdiske sundhedsmyndigheder samt inviterede plægshldere alle med særlig viden på mrådet: Sverige Jnas Anderssn, Rikssjukvårdsnämnden Ingrid Lennerwald, Rikssjukvårdsnämnden Ola Hjalmarsn, Svenska Läkaresällskapet Per Trnvall, Svenska Läkaresällskapet Anders Printz, Scialstyrelsen Kerstin Sjöberg, Sveriges Kmmuner ch Landsting Tmmy Skau, Sveriges Kmmuner ch Landsting Nrge Trstein Egeland, Nrsk Senter fr Stamcellefrskning Baard-Christian Schem, Helse Vest Finn Wisløff, Universitetet i Osl Bernward Zeller, Osl Universitetssykehus Finland Mnika Carpelan-Hlmström Helsingfrs Universitetssjukhus Tiina Jahkla, Finlands Plastikkirurgiska Förening Eija Tmás, Tammerfrs Universitetssjukhus Island Sveinn Magnussn, Velferðarráðuneytið Danmark Søren Brstrøm, Sundhedsstyrelsen Svend Hartling, Regin Hvedstaden Mrten Nreng, Aalbrg Sygehus J. Michael Hasenkam, Lægevidenskabelige Selskaber 5 Arbejdsgruppens medlemmer Lne de Neergaard (frmand), Sundhedsstyrelsen, Danmark Brian Bjørn, Sundhedsstyrelsen, Danmark Marie Brashlt, Sundhedsstyrelsen, Danmark Martin Janssn, Scialstyrelsen, Sverige Ragnar Skjøld, Helse- g msrgsdepartementet, Nrge Hans Petter Aarseth, Helsedirektratet, Nrge Tim Keistinen, Scial g Hälsvårdsministeriet, Finland Knferencerapprt: Marie Pinhlt Krabbe, Lægevidenskabelige Selskaber, Danmark Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt 13 / 14

14 6 Bilag Oplægshldernes præsentatiner kan dwnlades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside på adressen: rbejde.aspx 14 / 14 Nrdisk knference m højt specialiseret behandling - rapprt

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger 23. kt. 2014 Satspuljeansøgning (11) Sidste redigering Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte sm brbygger i den sammenhængende recveryindsats fr mennesker med psykiske lidelser Kmmune/Regin: Regin Hvedstaden.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen

Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbogen Det Natinale Indikatrprjekt til måling g frbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser NIP-håndbgen NIP-sekretariatet Kmpetencecenter Nrd, Klinisk Epidemilgisk Afdeling, Aarhus Universitetshspital Kmpetencecenter

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere