Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014"

Transkript

1 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014

2 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: Fotos: Sine Westergaard Lex Historik: Departementets personalepolitik vedtaget af SISU den 6. juni 2013 Kapitel 2 om kompetenceudvikling revideret af SISU den 25. juni 2014

3 Departementets personalepolitik

4 4. Departementets personalepolitik Indhold Departementets personalepolitiske mål Den gode arbejdsplads Ansættelse og introduktion Kompetenceudvikling Ledelse Kvinder i ledelse Løn og arbejdstid Fratrædelse Departementets personalehåndbog Ansættelse og introduktion Rekruttering og ansættelse Introduktion af nye medarbejdere Elever Kompetenceudvikling Kompetencestrategi En plan for mig udviklingssamtaler og kompetencekort Karriereafklarende samtale Kompetencepakker Kurser Årlig trivselsmåling Mobilitet Vores arbejdsplads Adgangsforhold Praktiske færdselsregler Frokostordning Medarbejderordninger Personaleforeningen PC, internetopkobling og mobiltelefoni Taxikørsel Jubilæum Gaver Beskatning af personalegoder Seminarer og repræsentative arrangementer Ytringsfrihed Tavshedspligt Pressekontakt Kontrolforanstaltninger Sygefravær Stress Rygepolitik og tilskud til afvænning Alkohol mv Chikane Seniorordning Løn og arbejdstid Forhandlingsprocessen Kriterier for lønforbedringer Tillægstyper Arbejdstid Barselsregler Fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag... 36

5 4.7 Ferie og særlige feriedage Bijob Tjenestefrihed og orlov Fratrædelse Fratrædelsessamtale Opsigelse Afskedigelse Indhold 5.

6 6. Departementets personalepolitik

7 Indhold 7. Departementets personalepolitiske mål Transportministeriet mission er at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund. Transportministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde. Transportministeriet skal skabe grundlaget for at sikre gennemførslen af transportministerens, regeringens og Folketingets transportpolitik. Som departement er vi helt tæt på det politiske system. Vi skal betjene den til enhver tid siddende minister bedst muligt og sikre, at ministeren kan udføre sit arbejde i overensstemmelse med de demokratiske spilleregler. Vi skal samtidig lede vores ministerområde på en sådan måde, at vi opfylder vores mission og understøtter vores visioner. Disse opgaver skaber et tempofyldt og dynamisk miljø på vores arbejdsplads og stiller høje krav til chefer og medarbejdere. Udgangspunktet for departementets personalepolitik er, at trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder skal gå hånd i hånd med, at vi leverer resultater af høj faglig kvalitet. Vi bestræber os på at være en fagligt inspirerende, personligt udviklende og menneskeligt imødekommende arbejdsplads. Det gør vi ved at tilbyde gode muligheder for faglig og personlig udvikling, ved at sikre en god balance mellem arbejdsliv og privatliv i alle medarbejderens livsfaser og ved at arbejde på at fastholde og støtte medarbejdere, der udsættes for sygdom eller kriser. Målet er at have højt kvalificerede, ambitiøse, engagerede og fleksible medarbejdere og chefer. Alle medarbejdere og chefer har ansvar for at bidrage til en åben og konstruktiv dialog om samarbejdet og trivslen i deparmentet og for at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 1 Den gode arbejdsplads De værdier, der skal karakterisere både opgaveløsning og samarbejde - og dermed departementets organisationskultur - er resultater, faglighed, åbenhed, engagement, tillid og fællesskab. Resultater Vores resultater kan i høj grad ses og opleves i vores verden: en ny vej, en bane, en bro, bedre daglig transportmuligheder for hele Danmarks befolkning. Departementets arbejde gør en forskel. Vi skal levere grundlaget for, at der kan træffes politiske beslutninger, og vi skal levere det i rette tid. Faglighed Vores opgave er at sikre, at grundlaget for de politiske beslutninger er baseret på den relevante faglige viden. Vi skal kunne sammenfatte det tekniske, økonomiske og juridiske grundlag i en sag og har ansvar for, at den er tilstrækkeligt belyst. Og vi skal kunne kommunikere målrettet til mange forskellige modtagere også på fremmedsprog. Åbenhed Departementet er en hierarkisk organisation, hvilket bidrager til at sikre en høj faglighed og en ansvarlighed overfor den politiske ledelse. Inden for disse rammer ønsker vi at være en åben arbejdsplads, hvor der bliver kommunikeret om beslutninger og forhold, der har betydning for departementet og den enkelte medarbejder. Chefer på alle ledelsesniveauer skal være tilgængelige for medarbejderne, og medarbejderne skal så vidt muligt kunne følge deres

8 8. Departementets personalepolitik sager gennem hele beslutningsprocessen. Åbenhed betyder også, at der er en kultur for samarbejde på tværs af enheder, og at informationer er tilgængelige for alle medarbejdere. Engagement Vi går op i vores arbejde og vi viser, at vi gør det. Engagement smitter gennem samarbejde og understøttes, når det gode arbejde anerkendes. Derfor prioriterer vi et godt samarbejde og anerkendelse i hverdagen. De større resultater fejrer vi i fællesskab. Tillid Vores samarbejde bærer præg af, at vi kan stole på hinanden. Ledelsen udviser tillid til, at medarbejderne kan håndtere opgaverne, og forventer samtidig, at medarbejderne arbejder loyalt for de politisk fastsatte mål. Vi respekterer trufne beslutninger, også når vi personligt ikke er enige. Fællesskab Vi bruger mange timer af vores hverdag på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt, at vi har gode relationer til hinanden både som faglige medarbejdere og som hele mennesker. Det har betydning for arbejdsglæde og motivation og i sidste ende for de resultater, vi leverer. Vi ønsker derfor en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere føler sig inkluderet uanset baggrund. Vi fremmer det sociale fællesskab i og på tværs af kontorer og centre gennem medarbejderdage, seminarer og fester, og ved at skabe uformelle rum, hvor snakken kan få frit løb. 2 Ansættelse og introduktion Departementet ønsker at tiltrække dygtige og ambitiøse medarbejdere, der matcher de høje og komplekse krav, vores opgaver stiller. Vi ser det som en fordel, at vores medarbejdere er forskellige i forhold til fx uddannelse, erfaring, alder, køn og etnisk baggrund. Departementet er medlem af Foreningen Nydansker. Vi er positivt indstillet overfor at indgå aftaler på særlige vilkår for personer, som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, fx via aftaler om løntilskud, fleksjob eller integrations- og oplæringsstillinger. Vi bestræber os på at håndtere rekrutteringsprocessen så professionelt og smidigt som muligt, bl.a. ved brug af et elektronisk rekrutteringssystem og faglige tests målrettet kompetencekravene i stillingen. Den enkelte chef står i spidsen for ansættelsesforløbet, så fagspecifikke og samarbejdsmæssige forhold tilgodeses, inden departementschefen træffer den endelige afgørelse. En hurtig og grundig introduktion af de nye medarbejdere i departementet er væsentlig for, at deres kompetencer hurtigt kan blive udfoldet. Fra første dag introduceres den nye medarbejder til arbejdspladsen, og der afholdes jævnligt introduktionskurser for nye medarbejdere. 3 Kompetenceudvikling Departementet ønsker at opretholde et højt fagligt niveau ved at skabe gode udviklingsmuligheder for medarbejderne i form af udfordrende opgaver og relevante efteruddannelsestilbud. Målet er hele tiden at have fagligt dygtige og tilfredse medarbejdere, der holder deres markedsværdi - også udenfor ministeriet. En væsentlig del af kompetenceudviklingen sker gennem den daglige opgaveløsning, for eksempel gennem varierede og nye opgaver, deltagelse i projekter samt sparring og vidensudveksling i og imellem kontorer. Den enkelte medarbejder har et ansvar for at bidrage til egen løbende kompetenceudvikling ved at reflektere over egne faglige og personlige udviklingsbehov, opsøge viden hos mere erfarne kolleger, opsøge nye opgaver og benytte sig af departementets tilbud om efteruddannelse og videreudvikling. Alle har desuden et ansvar for at bidrage til andres kompetenceudvikling ved i det daglige at dele viden og erfaringer. Det centrale forum for aftaler om kompetenceudvikling er den årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor medarbejderen i dialog med sin chef vurderer sit aktuelle kompetenceniveau og sætter det i relation til de kompetencer, der kræves i stillingen.

9 Indhold 9. Vi arbejder for at sikre, at lederne har de nødvendige faglige kvalifikationer og de kompetencer, der skal til for at lede og udvikle medarbejderne. Chefernes kompetencer skal løbende udvikles gennem formaliserede uddannelsesforløb og opfølgende individuelle udviklingsaktiviteter. Departementet tilstræber lige muligheder for begge køn inden for alle jobfunktioner og i forhold til udvikling af ledertalenter. Cheferne skal være opmærksomme på karrieremuligheder for kvinder, og direktionen har fokus på kønsfordelingen i tildelingen af længerevarende uddannelsesforløb. 4 Ledelse Lederne spiller en central rolle i departementets opgaveløsning. Kompetent ledelse er samtidig en af de vigtigste forudsætninger for at tiltrække, fastholde, udvikle og løbende motivere dygtige, engagerede medarbejdere. Kompetent ledelse ses som en helhed, der både omfatter faglig og personalemæssig ledelse. Ledelsesopgaven varierer afhængig af, hvor og på hvilket niveau i organisationen ledelsen udøves. Kontorcheferne og enhedscheferne varetager den direkte personaleledelse af medarbejderne og har den daglige kontakt. Direktionen anlægger et mere tværgående blik på organisationen og sikrer, at medarbejdernes samlede kompetencer bruges bedst muligt, ikke bare internt i huset, men også i forhold til ministerområdets styrelser og selskaber. Departementets ledere er også centrale i gennemførelsen af den personalepolitiske linje. Trivselsmålingen og MUS er vigtige omdrejningspunkter i arbejdet med ledelse og personalepolitik i departementet, og ledelsen er forpligtet til løbende og konkret at følge op på resultaterne af målingerne. Departementet forventer, at lederne: har solide faglige og ledelsesmæssige kompetencer og er dygtige sparringspartnere for det politiske niveau, for hinanden og for medarbejderne. er villige til at håndtere prioriteringsudfordringen ift. medarbejderens opgaver for at medvirke til at sikre, at der er balance mellem arbejds- og privatliv, og modvirke stress. har fokus i det daglige på den enkelte medarbejder - både medarbejderens faglige udvikling, kompetencer og generelle trivsel - og skaber et forum, hvor man mindst én gang om måneden har mulighed for at drøfte dette. har et ansvar for, at medarbejderen i videst muligt omfang deltager i drøftelser, der vedrører medarbejderens ansvarsområder. tager ansvar for, at der er en god, positiv og effektiv kommunikation med den enkelte medarbejder og i kontoret, både om faglige spørgsmål og i forhold til personalemæssige udfordringer og organisatoriske ændringer. fremmer en tværgående udnyttelse af kompetencer og et godt og smidigt samarbejde mellem medarbejdere og på tværs af enheder, kontorer og centre med udgangspunkt i den enkelte medarbejders spidskompetencer, og griber ind, hvis der er samarbejdsproblemer. 5 Kvinder i ledelse Transportministeriets departement arbejder for at få flere kvinder i ledelsen og dermed opnå en mere ligelig kønsfordeling på lederniveau. Som led i dette arbejde har departementet sat sig fire mål: 1. Halvdelen af alle deltagere på førlederuddannelse er kvinder Ved afholdelsen af de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) skal den enkelte kontorchef sætte fokus på kvindelige medarbejdere med lederpotentiale - herunder kan der drøftes eventuelle barrierer for, at disse kvinder vil stile mod et lederjob. Der følges op på målet i den årlige MUS-opfølgningsrunde med kontorcheferne. 2. Der sker en ligelig fordeling af opgaver, som giver ledelseserfaring I forbindelse med MUS-runden skal kontorcheferne være opmærksom på, hvordan de fordeler opgaver, der giver

10 10. Departementets personalepolitik ledelseserfaring, blandt medarbejderne i deres kontor. Der spørges til dette i departementets årlige trivselsmåling. 3. Alle medarbejdere oplever, at mænd og kvinder har en lige adgang til chefstillinger I departementets årlige trivselsmåling er der spørgsmål vedr. oplevelsen af lige muligheder i forhold til både lederjob og udviklingsmuligheder i øvrigt. 4. Departementets mandlige ansatte udnytter den barselsorlov, som er forbeholdt fædre Der informeres om barsel og forældreorlov for både mænd og kvinder på intranettet. 6 Løn og arbejdstid Departementet ønsker, at medarbejdernes aflønning afspejler deres kompetencer og præstationer i forhold til de opgaver, der stilles dem. Vi arbejder desuden for, at løndannelsen er kønsmæssigt afbalanceret. Det generelle lønniveau skal så vidt muligt være sammenligneligt med andre tilsvarende statslige arbejdspladser. Vi ønsker en åben og gennemskuelig proces omkring løndannelsen og offentliggør derfor resultatet af den årlige lønrunde med begrundelser på intranettet. Her findes også statistikker, hvor de forskellige personalegruppers lønniveau kan sammenlignes med andre departementer. Medarbejderne vil løbende blive honoreret enten kontant eller ved frihed for de timer, hvor de lægger en ekstra indsats. 7 Fratrædelse Departementet ønsker at fastholde dygtige medarbejdere. Vi tilstræber at udvikle medarbejdernes kompetencer og løbende tilpasse organisationen og arbejdstilrettelæggelsen, så afskedigelser så vidt muligt undgås. Når medarbejdere forlader os, fx for at gå på pension, søge nye udfordringer et andet sted eller af andre årsager, bestræber vi os på at håndtere fratrædelsen så professionelt og smidigt som muligt. I de tilfælde, hvor afskedigelse ikke kan undgås hvad enten det er begrundet i opgaveomlægninger eller i personlige forhold arbejder vi for at sikre, at afskedigelsen og processen omkring den opleves som velbegrundet og rimelig af såvel den afskedigede medarbejder som de tilbageværende kolleger. Derfor skal der tidligt i forløbet etableres en dialog med den berørte medarbejder. Det er desuden vigtigt at få indsigt i, hvilke erfaringer de fratrædende medarbejdere har med departementet som arbejdsplads, og bruge dem til at udvikle vores organisation. Alle fratrædende medarbejdere inviteres derfor til en fortrolig fratrædelsessamtale hos HR. Vores arbejdsopgaver forudsætter fleksibilitet fra medarbejderside. Samtidig har medarbejderne behov for at kunne balancere arbejdsliv med privatliv. Den udstrakte fleksibilitet, som medarbejderne leverer, skal modsvares af en tilsvarende fleksibilitet fra ledelsesside. Arbejdet skal derfor tilrettelægges, så der skabes en passende balance mellem arbejdspladsens behov og den enkelte medarbejders ønske om fleksibel arbejdstid og særlige behov i forskellige faser af livet. Af hensyn til relationerne til kolleger, chef og interne og eksterne samarbejdsparter er medarbejderens fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen i vidt omfang nødvendig.

11 Indhold 11.

12 12. Departementets personalepolitik

13 Departementets personalehåndbog 13. Departementets personalehåndbog Departementets personalehåndbog beskriver den praktiske håndtering af centrale personaleprocesser som ansættelse og introduktion, kompetenceudvikling, løn og arbejdstid samt fratrædelse, ligesom den beskriver de praktiske rammer på vores arbejdsplads. 1 Ansættelse og introduktion 1.1 Rekruttering og ansættelse Departementschefen træffer den endelige beslutning om ansættelse af medarbejdere. Det konkrete ansvar for rekrutteringsprocessen er delt mellem HR og den pågældende kontorchef. HR yder støtte og sparring til chefen under forløbet, og varetager derudover de administrative og ansættelsesretlige opgaver i forløbet. Endelig er det HR s ansvar at være garant for lønsumsbelastningen. Der lægges vægt på, at ansættelsesforløb gennemføres hurtigt og effektivt. Departementet anvender statens e-rekrutteringssystem. Ansættelsesudvalget (kontorchefen og 1-2 medarbejdere fra enheden) kan derfor løbende læse ansøgningerne igennem. De centrale skridt er følgende: Kontorchefen nedsætter et ansættelsesudvalg, hvor begge køn så vidt muligt er repræsenteret. HR sørger for, at ansættelsesudvalget får adgang til rekrutteringssystemet. Ansættelsesudvalget vælger selv, om ansøgningerne skal printes ud eller læses direkte på skærmen. Chefen udvælger kandidater til samtale, og HR indkalder kandidater til samtale. Forud for samtalerne informerer HR kontorchefen om de indkaldte kandidaters lønniveau. Kandidaterne får ved indkaldelsen at vide, at de vil blive forelagt en skriftlig opgave og dernæst komme til en personlig samtale. Samtaleforløbet vil i alt vare ca. 2 timer. (Samtalen min. og opgave 50 min.). Opgaverne er tiltænkt AC ere, men det er en mulighed, at opgaverne kan omfatte andre personalegrupper. HR sikrer gennemførelsen af den skriftlige opgave og sørger for kopier af ansøgerens besvarelse til ansættelsesudvalget. I enkelte tilfælde kan der efter ønske fra ansættelsesudvalget eller direktionen være behov for en 2. samtale. Til denne samtale deltager afdelingschefen og en tillidsrepræsentant. Efterfølgende drøfter afdelingschefen, tillidsrepræsentanten og ansættelsesudvalget kandidaten. Efter samtalerne sender HR en skabelon til indstilling til ansættelsesudvalget, hvori der skal skrives begrundelse for den udvalgte kandidat samt lønforventning. HR forelægger indstillingsnotatet for departementschefen. Chefen tilbyder stillingen til kandidaten med udspil til lønniveau. Ved egentlig lønforhandling sker dette mellem kandidat og HR med inddragelse af tillidsrepræsentanten. Chefen giver mundtligt afslag til øvrige ansøgere, der har været til samtale. HR sender bekræftelse til kandidaten og udarbejder det skriftlige ansættelsesgrundlag. HR sender afslag til øvrige ansøgere. Hvis der er elementer, som man ønsker at fravige, aftales dette nærmere med HR. Ved rekruttering af chefer har departementet fokus på kønssammensætningen i ledelsen, jf.

14 14. Departementets personalepolitik Departementets personalepolitiske mål, afsnit 5. For at fremme mobiliteten af medarbejderne på tværs af ministerområdet udveksler institutionerne stillingsopslag med henblik på annoncering af relevante stillinger på institutionernes intranet. Se mere om mobilitet under afsnittet om kompetenceudvikling. 1.2 Introduktion af nye medarbejdere Tutorordning Chefen for den nye medarbejder skal forud for ansættelsens start udpege en tutor for den nye medarbejder. Tutoren introducerer den nye medarbejder for departementet og kontorets arbejdsgange. Tutoren er også ansvarlig for at introducere den nye medarbejder til oversigten over interne kurser på departementets intranet og sørger for tilmelding af medarbejderen til relevante kurser efter aftale med den pågældendes chef. HR har udarbejdet en tjekliste som bidrag til, at det enkelte kontor og tutoren husker på alle forhold, som kan sikre god velkomst og indkøring af den nye medarbejder. Tutoren skal naturligvis ikke selv gøre alt det, der står på listen, men må gerne uddelegere opgaver, som naturligt hører under kollegaer. HR sender tjeklisten til den nye medarbejder, tutoren og chefen i forbindelse med ansættelsen Introduktionsdag Departementet afholder efter behov en introduktionsdag for nyansatte medarbejdere. Dagen indeholder en introduktion til departementets personalepolitik, muligheder for kompetenceudvikling og til departementet som arbejdsplads. HR sender invitation direkte til deltagerne. Udover introduktionen til departementet som arbejdsplads afholdes efter behov et transportpolitisk kursus, som både introducerer nye medarbejdere og opdaterer erfarne medarbejdere til planer, udfordringer og opgaver på transportområdet Prøvetidssamtaler Der afholdes prøvetidssamtaler for nyansatte medarbejdere inden for de første 3 måneders ansættelse. HR giver besked til chefen, når der skal afholdes en prøvetidssamtale. Nærmeste chef afholder samtalen og giver HR en tilbagemelding om, hvordan prøvetiden er forløbet, hvorefter indstilling om fastansættelse, forlængelse af prøvetiden eller afsked forelægges departementschefen. 1.3 Elever Departementet optager elever og ser det som en væsentlig opgave at give dem en god uddannelse. Departementet ønsker at sikre en god håndtering af elever i praktikforløb i departementet. Eleven skal behandles som enhver ny medarbejder i departementet. HR har det overordnede ansvar for de kontorelever, der er ansat i departementet, herunder rekruttering og udvælgelse af eleverne samt praktik-/uddannelsesplan. Kontoreleverne ansættes for en toårig periode og vil i den periode blive placeret i departementets forskellige centre/enheder. Eleven refererer direkte til den elevoplæringsansvarlige i centret. Alle centre/enheder skal være villige til at modtage elever. Det forsøges i videst mulig omfang at tilpasse praktikperioderne i de enkelte centre/enheder, således at det passer ind i centerets/enhedens hverdag. Eleven vil, foruden at følge den elevoplæringsansvarlige samt udvalgte sagsbehandlere, skulle deltage i kurser for at understøtte opbygningen af relevant viden og kompetencer. Der afholdes ikke MUS med elever. Departementet refunderer alle udgifter i forbindelse med køb af bøger til elevens skoleperioder. I forbindelse med uddannelsen skal eleven på studietur til Bru-xelles. Departementet betaler for studieturen samt udbetaler time/dagpenge.

15 Departementets personalehåndbog Kompetenceudvikling 2.1 Kompetencestrategi Departementets kompetencestrategi er grundlaget for alle kompetenceudviklingsaktiviteter. Sammenhængen mellem de forskellige elementer i kompetencestrategien illustreres i årshjulet nedenfor. Som led i opfyldelsen af departementets strategiske mål, og som opfølgning på den årlige udviklingssamtale-runde og kompetencekortene, drøfter SISU eventuelle indsatsområder for kompetenceudvikling. Ligeledes drøfter direktionen opfølgningen på kompetencekortene. De elementer og aktiviteter, der indgår i kompetencestrategien, beskrives i det følgende. 2.2 En plan for mig udviklingssamtaler og kompetencekort En plan for mig er departementets koncept for kompetenceudvikling, der består af en spørgeguide til udviklingssamtaler (MUS/LUS), kompetencebarometre, kompetencekort og kompetencepakker for tre medarbejdergrupper samt en kompetencepakke for chefer. Materialet skal skabe fælles, formalise- rede rammer om udviklingssamtalerne og dermed sikre, at vi arbejder professionelt og struktureret med kompetenceudvikling. Det er i udviklingssamtalen, at medarbejderen udvikler sin personlige plan for mig sammen med sin chef en plan, som efterfølgende vil fremgå af det udfyldte kompetencekort. Som forberedelse til udviklingssamtalen udfylder medarbejderne sit kompetencebarometer ved at vurdere dels kravene i stillingen, dels sit eget niveau i forhold til en række kompetencer, der er særligt relevante for ens egen medarbejdergruppe. Under samtalen danner det udfyldte kompetencebarometer basis for en dialog om medarbejderens kompetencegab (forskel mellem kompetencekrav i stillingen og medarbejderens niveau) og udviklingsbehov. Kompetencebarometeret er til eget brug og et fortroligt redskab mellem medarbejder og chef.

16 16. Departementets personalepolitik På baggrund af samtalen udfyldes medarbejderens kompetencekort. Kortet indeholder tre områder: kompetencestatus, kompetencemål og kompetencevej, og det viser desuden de aftaler, der er indgået mellem medarbejder og chef om konkrete udviklingsaktiviteter. Det er som udgangspunkt medarbejderens ansvar at følge op på de kurser og aktiviteter, der fremgår af kompetencekortet, med mindre andet er aftalt. Kompetencekortet har to funktioner: Dels skal det understøtte den løbende dialog om kompetenceudvikling mellem chef og medarbejder, dels skal det hjælpe organisationen med at skabe overblik over de samlede kompetencer og udviklingsaktiviteter i organisationen. Det sidste formål opfyldes i forbindelse med direktionens drøftelse af alle kompetencekort. Lidt om de forskellige udviklingssamtaler i departementet: MUS er den individuelle årlige udviklingssamtale og kan beskrives som et formaliseret supplement til den daglige dialog mellem medarbejder og chef. Under MUS drøftes medarbejderens nuværende og fremtidige arbejdssituation. Samtalen giver mulighed for at tale om opgaveløsningen samt komme med gensidig feedback på præstation og samarbejde i året der gik. Samtalen benyttes samtidig til at sætte fokus på medarbejdere med lederønsker og -potentiale. Medarbejdere på barsel har mulighed for at holde MUS under deres orlov. HR/fagsekretæren orienterer dem om muligheden ved MUS-rundens start, hvorefter de selv tager kontakt til deres chef, hvis de ønsker en samtale. Der kan holdes samtaler med medarbejdere i løntilskud, men deres kompetencekort indgår ikke i direktionens behandling. Der afholdes ikke MUS med elever. LUS er lederens udviklingssamtale med sin overordnede. LUS er et systematisk supplement til den daglige dialog om opgaver og udfordringer, hvor der er mulighed for en grundigere dialog om den enkeltes ledelsesudfordringer og kompetenceudvikling. Mini-MUS er et tilbud om en halvårlig status for MUS. Chefens tilbagemelding af resultatet af lønforhandlingerne kan foregå under mini-mus. Holder chefen regelmæssige møder med den enkelte medarbejder, hvor der er mulighed for at følge op på den enkeltes opgaver og udvikling, kan sådanne møder erstatte mini-mus. 2.3 Karriereafklarende samtale Den karriereafklarende samtale er et supplement til udviklingssamtalerne, hvor medarbejderen som udgangspunkt med en afdelingschef drøfter karriereplaner og -potentialer. Det er vigtigt i den forbindelse at holde sig for øje, at en karriere kan have mange forskellige udviklingsforløb. For at sikre et bredt perspektiv afholdes samtalerne som udgangspunkt med en afdelingschef, men hvis den enkelte medarbejder ønsker det, kan medarbejderen også vælge at tage samtalen med sin kontorchef. Der er alene tale om et tilbud om en samtale. Samtalen foregår på medarbejderens initiativ. Det aftales under samtalen, hvordan der følges op. Den karriereafklarende samtale vil typisk kunne gennemføres hvert 3. år dog kan medarbejderen ønske samtalen gennemført på et tidligere tidspunkt. 2.4 Kompetencepakker HR har udviklet kompetencepakker for tre medarbejdergrupper: Kontorpersonale, AC ere og Intern Service, samt en for chefer. Kompetencepakkerne for de tre medarbejdergrupper er inddelt i følgende afsnit: 1. Forløb for nye medarbejdere (0-2 år) Grundlæggende kompetenceopbygning 2. Forløb for nyere medarbejdere (0-4 år) Målrettet den enkeltes opgaveløsning (efter behov) 3. Forløb for erfarne medarbejdere og specialister (2+ år) 4. Længere uddannelsesforløb efter indstilling

17 Departementets personalehåndbog Forslag til individuelle forløb afhængig af den enkeltes behov 6. E-læring i staten CAMPUS Mens nye medarbejdere primært har behov for at opbygge de kompetencer, der opnås ved deltagelse i kurserne i afsnit 1 og 2, vil mere erfarne medarbejdere i højere grad kunne lade sig inspirere af mulighederne for kompetenceudvikling via de længerevarende uddannelsesforløb og via individuel kompetenceudvikling som deltagelse i tænketank-projekter, undervisning på universiteter og lign. Kompetencepakken for chefer er opdelt i lederkurser (mere omfattende forløb om ledelse bredt), og ledelsesværktøjer (kurser, der giver konkrete værktøjer til den ledelsesmæssige værktøjskasse). Der er desuden mulighed for at tilrettelægge helt individuelle forløb og for at tage e-læringskurser i CAMPUS. Kompetencepakkerne udvikles og justeres efter behov og indgår i SISU s årlige drøftelse af kompetencestrategien. Den nyeste version af kompetencepakkerne er tilgængelig på intranettet. 2.5 Kurser HR udvikler og formidler løbende kurser og andre læringsmuligheder, som organiseres og udbydes i departementet enten som interne kurser eller som eksterne undervisningstilbud. Alle interne/eksterne kurser, der arrangeres af departementet, annonceres på intranettet og i CAMPUS. Alle medarbejdere skal selv aktivt holde sig orienteret om aktuelle kursusmuligheder. HR varetager de administrative opgaver omkring kursusafviklingen og sørger for annoncering Kursustilmelding, finansiering og evaluering Tilmelding til alle internt arrangerede kurser foregår via medarbejderens personlige CAMPUS login, mens tilmelding til kurser arrangeret ude af huset foregår direkte hos udbyderen. Den enkelte medarbejder sørger selv for tilmelding efter at have fået accept fra sin chef. Kurser finansieres enten centralt eller af det enkelte kontors eget budget. Den konkrete finansiering af det enkelte kursus fremgår af kompetencepakkerne. Længere uddannelsesforløb som fx projektlederuddannelse, førlederuddannelse og andre længere individuelle forløb (4) finansieres via centrale midler efter indstilling. Deltagelse i sådanne forløb skal godkendes af direktionen. Kontorchefen skal skriftligt beskrive og begrunde forløbet på medarbejderens kompetencekort. HR samler indstillingerne og formidler dem videre til direktionen. Efter godkendelse i direktionen sørger kontoret selv for tilmelding etc. Øvrige individuelle forløb finansieres decentralt, medmindre andet aftales. E-læringskurser i CAMPUS er gratis. Departementet foretager systematisk evaluering af kurserne i kompetencepakkerne, idet alle medarbejdere senest 3 uger efter endt kursus skal udfylde og indsende et elektronisk evalueringsskema, som hentes på intranettet. I forhold til kurser med eksterne undervisere samt e-læring benyttes evalueringsresultaterne til at foretage en vurdering af det enkelte kursus, som formidles på intranettet, samt til at udvikle det enkelte kursus. For de kurser i kompetencepakkerne, der udelukkende har interne undervisere, anvendes evalueringen til at kvalitetssikre og udvikle kurserne. 2.6 Årlig trivselsmåling Departementet gennemfører årligt en trivselsmåling, som er med til at kvalificere grundlaget for ledelsesudviklingen i organisationen. Målingen gennemføres om foråret, og målingens resultater kan dermed bidrage med substans til udviklingssamtalerne. Fx vil man i LUS have mulighed for at koble direkte til, hvorvidt der i målingen er identificeret særlige udviklingspotentialer og udfordringer, som chefen skal arbejde videre med i det kommende år.

18 18. Departementets personalepolitik 2.7 Mobilitet Mobilitet i departementet Departementet er som udgangspunkt positivt indstillet overfor ønsker fra medarbejderne om at skifte til et andet kontor eller en anden enhed internt i departementet. Samtidig vurderer direktionen løbende behov og muligheder for intern rokering. Det kan bidrage til den enkeltes kompetenceudvikling og styrke den faglige forståelse og samarbejdet på tværs i departementet. Medarbejdere, der ønsker at rokere internt i departementet, bør selv være opsøgende ved at drøfte muligheden med egen chef f.eks. under MUS - eller med et medlem af direktionen. Er der ledige stillinger på vej i et kontor, man ønsker at skifte til, kan man kontakte chefen i det pågældende kontor mhp. at få afklaret sine muligheder for at komme i betragtning Mobilitet på ministerområdet Som et led i medarbejdernes kompetenceudvikling udveksler institutionerne systematisk relevante stillingsopslag, som udover at blive annonceret eksternt i de sædvanlige medier også bliver sendt direkte til de øvrige institutioner på ministerområdet. Institutionerne foretager en eksplicit offentliggørelse af stillingerne på de lokale intranet. Institutionerne overvejer derudover systematisk muligheden for rekruttering internt på ministerområdet. Der udarbejdes i fornødent omfang særskilte stillingsopslag med henblik på annoncering internt på en eller flere institutioners intranet. Dette kan fx være tilfældet, hvis en institution ønsker at opbygge viden om ministerbetjening, eller hvis departementet ønsker at øge sin transportfaglige viden inden for et givent område, fx for en tidsbegrænset periode. Institutionerne er opmærksomme på muligheden for udlån/udstationering af en konkret medarbejder for en kortere eller længere periode, med henblik på at vedkommende kan opbygge ekspertise på et givent område og/eller kan dele sin viden med en anden institution. Den udlånende institution aflønner medarbejderen med refusion fra den modtagende institution (med mindre andet er aftalt). 3 Vores arbejdsplads For at vi alle skal kunne befinde os godt på arbejdspladsen, er der en række spilleregler for vores omgang med hinanden, ligesom departementet som arbejdsplads stiller forskellige ordninger til rådighed for medarbejderne. Sikkerheds- og Samarbejdsudvalget er et centralt forum, der fastsætter personalepolitikken og spillereglerne for samarbejdet og drøfter spørgsmål, der berører større grupper af medarbejdere i departementet. Sikkerhedsorganisationen i departementet er - i samarbejde med HR - med til at forebygge, at arbejdsmiljøproblemer opstår. Sikkerhedsorganisationen er ligeledes med til at sikre, at gener og belastninger, som skyldes arbejdsmiljørelaterede forhold, afhjælpes hurtigt og effektivt. 3.1 Adgangsforhold Adgang til departementets lokaler i Frederiksholms Kanal 27 sker normalt fra opgang F, hvor receptionen er bemandet i perioden fra kl mandag-torsdag og kl fredag. Nøgle til døre udleveres af Intern Service. Hvis udleverede nøgler bortkommer, skal dette straks meddeles til Intern Service. Enhver er forpligtet til - ved arbejdstids ophør - at lukke vinduer og slukke for pc en og lys. Alle medarbejdere i departementet skal have et legitimationskort inkl. adgangskode, der fås ved henvendelse til Intern Service. Dette kort er nødvendigt for at kunne passere de aflåste låger ved indgangen til Frederiksholms Kanal uden for vagtens åbningstid og indgangen til opgang F, når døren er låst. Alle medarbejdere skal fremvise gyldigt legitimationskort både i og

19 Departementets personalehåndbog 19. udenfor vagtens åbningstid. Vagten kan til hver en tid afvise personer, der ikke kan fremvise gyldigt legitimationskort. Legitimationskortet skal herudover altid fremvises ved indgangen til Christiansborg og bæres synligt i plastlomme. 3.2 Praktiske færdselsregler De enkelte centre har ansvar for at sikre dækning af forkontorsfunktioner ved ferie, sygdom og andet fravær. Det bør som minimum sikres, at funktioner som kalenderstyring, telefonpasning og fordeling af sager er dækket ind. Alle medarbejdere har pligt til at omstille deres telefon og anvende den elektroniske kalenders ikke til stede meddelelse ved fravær fra arbejdspladsen i længere tid. Husk også at eventuelt efterladte mobiltelefoner altid skal indstilles på lydløs, så kollegaer ikke udsættes for unødig støj. Se også gode råd om telefonservice nedenfor. Alle medarbejdere bør sikre sig, at deres elektroniske kalender altid er opdateret, således at det er muligt for kollegaer at planlægge møder og generelt at vide, hvem der er til stede hvornår. Medarbejderens elektroniske kalender skal være åben for alle. Private aftaler kan eventuelt markeres som privat, og dermed sikres det, at disse aftaler ikke er synlige for andre end medarbejderen selv. 3.3 Frokostordning Departementet tilbyder en frokostordning, hvor maden leveres fra skiftende eksterne leverandører. Vi ønsker at skabe og understøtte sunde kostvaner hos medarbejderne for at fremme sundhed og velvære og for at fremme medarbejdernes arbejdspræstation gennem bedre energi og koncentration. Ordningen tager udgangspunkt i de 8 kostråd Kostog Ernæringsforbundets officielle anbefalinger, som er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet Visioner for frokostordningen Maden skal være frisk- og veltillavet, ernæringsrigtig, og varieret. Den skal fortrinsvis bestå af friske kvalitetsråvarer, afpasset den aktuelle årstid og med størst mulig bestanddel af økologiske fødevarer. Der lægges vægt på at fremme brugernes indtag af frugt, grønt, fisk og at reducere indtaget af fedt, specielt det mættede fedt. Der skal altid være mulighed for at sammensætte et sundt måltid. Til buffeten vil der være afkølet vand fra tappehane. Buffeten vil være åben fra kl Ved møder ude i byen er medarbejderen selv ansvarlig for frokosten. Der vil ikke være refusion som følge af tjenesterejser, ferie eller sygdom. Dog vil der ved en konkret vurdering kunne ske refusion ved længere fravær som fx længerevarende sygdom Til- og framelding Tilmelding til frokostordningen sker ved henvendelse i HR. Tilmeldingen er bindende og kan opsiges med en måneds varsel ved udgangen af en kalendermåned. Herefter vil det først være muligt at melde sig ind igen efter tre måneder. Betaling til frokostordningen sker ved løntræk efter skat. I tilfælde af at prisen stiger, vil det blive varslet med minimum en måned, således at der er mulighed for at opsige sin tilmelding uanset tidspunktet for tilmelding Mødeforplejning Der kan bestilles forplejning til møder afholdt i departementets mødesale. Mødeforplejningen kan f.eks. være kaffe, te, vand, frugt (hele stykker), småkager, chokolade eller kage. Hvad der kan bestilles afhænger af, hvem der er vært for mødet, om der er eksterne deltagere, og om mødet har repræsentativ karakter. De nærmere regler fremgår af vejledning for bestilling af mødeforplejning, der er tilgængelig på intranettet.

20 20. Departementets personalepolitik Gæster kan få frokost i departementets kantine, selv om de ikke er tilmeldt frokostordningen. Ekstra kuverter skal bestilles senest to dage før Bestilling af mad ved overarbejde Udgifter til spisning refunderes i forbindelse med pålagt over- og merarbejde, som strækker sig ud over kl , samt i weekender hvis man er tilkaldt på arbejde. Udgifter til bespisning skal holdes på et rimeligt niveau. Fortæring skal ske på arbejdspladsen eller i nær tilknytning hertil. Udgifter skal godkendes af nærmeste chef. 3.4 Medarbejderordninger Frugtordning Departementets økologiske frugtordning er gratis og betyder, at alle ansatte kan spise et stykke frugt hver dag. Frugtordningen administreres af Intern Service, og spørgsmål kan rettes hertil eller til HR Kaffe, te og afkølet vand Der er gratis kaffe, te og afkølet vand i alle etagekøkkener Massage Der er mulighed for at få 30 minutters massage i det lille lokale i barakken i tidsrummet fra 9.00 til en fast ugedag (dog to dage hver 4. uge). Det er firmaet Musculus (www.musculus.dk), der står for massageordningen. For at bruge ordningen skal du oprette dig som bruger på linket fra intranettets forside. Klik på "Opret konto" og udfyld alle felter med stjerner. Det er ikke muligt at booke flere sammenhængende behandlinger, da det skal være muligt for så mange medarbejdere som muligt at komme til. Der er en egenbetaling på 50 kr., som betales direkte til behandleren. Bliver medarbejderen forhindret, hæfter vedkommende for tiden og egenbetalingen på 50 kr., medmindre der er meldt afbud til Musculus senest kl dagen før behandlingen, eller medarbejderen har sørget for at afsætte massagetiden til en anden medarbejder i departementet. Massagetiden registreres således i Time-Sag: Træk den halve time fra under rubrikken fravær - underaktivitet puljefri - og skriv massage i bemærkningsfeltet Sundhedstjek Alle medarbejdere i departementet tilbydes et årligt helbredstjek og en influenzavaccination. Sundhedstjekket finder normalt sted i efteråret. Der er tale om et frivilligt tilbud, hvor al måling og vurdering er fortrolig Fitnessaftale Transportministeriet har indgået en firmaaftale med Fitness.dk. Firmaaftalen indebærer, at departementets medarbejdere kan få 20 % rabat på træning i Fitness.dk s træningscentre. 3.5 Personaleforeningen Departementets medarbejdere har etableret en personaleforening, der arrangerer udflugter, foredrag, sport, teater, musik, kunst i kantinen og diverse sociale aktiviteter. Foreningen drives af en medarbejdervalgt bestyrelse. Departementet kan i konkrete tilfælde bidrage økonomisk til Personaleforeningens aktiviteter. 3.6 PC, internetopkobling og mobiltelefoni PC og internetopkobling Chefer og ministersekretærer mv. Alle chefer og ministersekretærer får stillet en PC med printer samt internet-opkobling til rådighed i hjemmet. Herudover stilles en mindre bærbar ACER med mobilt bredbånd til rådighed. Medarbejdere Efter chefens godkendelse kan medarbejdere hjemtage deres PC fra arbejdspladsen samt få oprettet en internetopkobling til lejlighedsvist aftalte hjemmearbejdsdage Mobiltelefoni Chefer og ministersekretærer mv. I departementet får chefer og ministersekretærer stillet fri mobiltelefon til rådighed.

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere