Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2: /hhk/fødevarer, finans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans"

Transkript

1 1 af :02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2: /hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet om en 9-erklæring eller fritagelse efter kl. 8, stk. 1, jf. kl 27, stk. 4. Matas kæden beskæftiger sig med detailhandel af personlig pleje, helse og materialhandel. 2. Vedtægterne regulerer forholdene for Matas kædens aktionærer, der alle ejer en eller flere af kædens 289 butikker. Matas har en markedsandel på op til x pct. for den del af kædesortimentet, der omfatter high cosmetics, men under x pct., for visse materialistprodukter. 3. Rådet finder, at der ikke kan meddeles en 9-erklæring, da vedtægterne indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser, der er omfattet af kl. 6. Kædevedtægterne opstiller således kvantitative adgangskrav og kvalitative krav til kandidaterne, der går videre end nødvendigt af hensyn til de forhandlede produkter. Dertil kommer at kæden markedsfører et fælles sortiment under fælles priser. 4. Vedtægterne opfylder heller ikke kravene i gruppefritagelsen for detailhandel 1, da vedtægterne indeholder 4 konkurrencebegrænsende punkter, der går videre end tilladt efter gruppefritagelsen. Derudover har Matas en centerprioriteringsregel, der er fastsat med hjemmel i vedtægterne, og som ikke er entydig og dermed kan give grundlag for forskelsbehandling. 5. De 4 punkter er: 1) Kandidater skal have 3 års praksis fra en Matas forretning (pkt ), 2) forbud mod at medlemmerne deltager i andre indkøbs- og salgssamarbejder og i virksomhed inden for pleje, helse og materialhandel (pkt. 7.1 nr. 1 og 2.), 3) forbud mod videresalg af varer indkøbt fra Matas A/S (pkt. 8.1) og, 4) pligt til at tilbyde Matas at overtage lejemål, som medlemmet ellers ønskede at sælge til en konkurrent (pkt. 11, jf. pkt ). 6. Centerprioriteringsreglen har følgende ordlyd: Den aktionær der først giver Matas A/S skriftlig oplysning om sin interesse i etablering af en butik i centersammenhæng, er den aktionær vi overfor center-administrationen først forhandler færdig. Hvis den pågældende aktionær herefter ikke kan acceptere betingelserne går vi videre til nummer 2 i rækken. Det betyder, at centret ikke får mulighed for at spille os ud mod hinanden, og det sikrer, at ansøgeren får det bedst tænkelige arrangement med centeret. For at sikre, at alle relevante oplysninger er til stede, har markedsafdelingen udarbejdet et oplysningsskema til brug i forbindelse med ovennævnte interesse-tilkendegivelse. 7. Rådet finder endvidere, at vedtægterne ikke kan fritages i henhold til kl. 8. stk. 1, med mindre de nævnte konkurrencebegrænsende bestemmelser ophæves/ændres. 8. Matas har foreslået ændringer til det første, andet og tredje punkt. 9. Matas har desuden givet tilsagn om at ophæve vedtægternes punkt 11, jf. vedtægternes pkt Afgørelse

2 2 af : Der kan ikke meddeles en erklæring efter kl. 9, da vedtægterne for Matas indeholder bestemmelser omfattet af kl Det er herved lagt til grund, at vedtægterne indeholder konkurrencebegrænsende kvantitative og kvalitative krav. Der henvises til vedtægternes pkt. 3.4, 4.2.3, 4.4, 7.1, 8.1 og Vedtægterne er ikke omfattet af bkg. nr. 352 om kædesamarbejde, jf. kl. 10, da vedtægterne indeholder konkurrencebegrænsninger, der går videre end gruppefritagelsen, nemlig pkt , 7.1 nr. 1 og 2, 8.1, 11, samt centerprioriteringsreglen. 13. Vedtægterne kan fritages efter kl. 8, stk. 1., med undtagelse af pkt , 7.1 nr. 1 og 2, 8.1. og 11 og centerprioriteringsreglen. 14. Matas påbydes at ophæve pkt f.s.v.a. kravet om 3 års sammenhængende fuldtidsskæftigelse i en Matas-forretning, pkt. 7.1 nr. 1 og 2, 8.1 og 11 samt centerprioriteringsreglen, jf. kl. 6, stk. 4, og 16, stk.1, nr Påbudene skal være efterkommet senest den 22. september Herefter vil vedtægterne være omfattet af gruppefritagelsen for kædeaftaler. Sagsfremstilling Indledning 16. Matas A/S indsendte den 24. juni 1998 anmeldelse af selskabets vedtægter. Der er anmodet om ikke-indgreb iht. konkurrencelovens 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Matas A/S vedtægter er justeret i november 1999, og vedtægterne er omfattet af overgangsreglerne i 27, stk. 4. Vedtægterne var anmeldt efter 5 i konkurrenceloven fra Parterne 18. Matas kæden er en såkaldt frivillig kæde. Kæden består af de til enhver tid værende aktionærer i grossistvirksomheden Matas A/S. 19. Matas forretningsområde er i følge vedtægterne fremstilling 2 og salg af produkter inden for personlig pleje, helse og materialhandel. For at drive en Matas forretning kræves foruden visse faglige kvalifikationer, at der erhverves én aktie pr. forretning i Matas A/S. 20. Matas kæden består i øjeblikket af et landsdækkende butiksnet på 289 butikker, hvis skønnede detailomsætning i seneste regnskabsår (1998/99) var ca. X mia. kr. excl. moms. Den gennemsnitlige omsætning i en Matas forretning er således på ca. X mio. kr. årligt excl. moms. Ca. X pct. af omsætningen hidrører fra Matas egne produkter og hovedparten fra stribevarerne (X pct.). 21. Ca. X pct. af forretningernes indkøb går via Matas A/S enten ved direkte leverancer eller ved gennemfakturering, hvor selve leverancen sker direkte fra leverandør til butik. Matas A/S omsætning udgjorde i 1998/99 X mia. kr. X pct. af Matas A/S omsætning hidrører fra lagerleverancer og X pct. fra gennemfakturering. Vedtægterne

3 3 af : Vedtægterne regulerer Matas kædens og dens medlemmers virksomhed, herunder organisation, forretningsområde, optagelsesbetingelser, ledelse og forretningsdrift, overdragelse af forretninger og udtræden af kæden mv. Vedtægterne er således en horisontal aftale mellem selvstændige erhvervsdrivende. 23. Der stilles krav til kædedeltagernes erhvervsmæssige adfærd i og uden for Matas kæden. Blandt disse kan opregnes følgende Vedtægternes pkt. 3.4 bestemmer, at Matas A/S alene må levere eneforhandlingsvarer til detailforretninger tilsluttet Matas kæden. 25. Vedtægternes pkt opstiller kravene til de faglige kvalifikationer en indehaver af en Matas forretning skal besidde. Bestemmelsen fastsætter: : Det er en betingelse for optagelse i Matas-kæden, at ansøgeren: 3) såfremt denne er en person: a) enten er faguddannet materialist, hvorved forstås personer, der har udstået deres læretid i en forretning, der er tilknyttet Matas-kæden, eller som i tre sammenhængende år har haft fuldtidsbeskæftigelse i en forretning, der er tilknyttet Matas-kæden, og som har bestået den statsanerkendte materialhandelsfagskoleeksamen eller b)c)d)e) er uddannet efter nærmere beskrevne alternative systemer, dog således at kravet om tre års sammenhængende fuldtidsbeskæftigelse i en Matas-forretning gælder generelt. Dertil kommer, at der for personer uddannet som salgsassistent i en forretning tilknyttet Matas (b) og som salgsassistent i en anden detailhandelsforretning (c) stilles krav om, at de (h) inden for de seneste 18 måneder forud for optagelsen i 12 måneder har haft fuldtidsbeskræftigelse i en forretning, der er tilknyttet Matas-kæden. 26. Matas har ved anmeldelsen af vedtægterne, og efter en drøftelse med styrelsen i 1998, erklæret at ville ændre den nuværende formulering af pkt Matas har fremsendt et ændringsforslag. Ændringsforslaget har følgende ordlyd: i) I litra a)-e) sidestilles uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse i en eller flere forretninger, der forhandler produkter til personlig pleje, helsekost og materialprodukter, med uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse i en forretning, der er tilknyttet Matas-kæden. Ansøgeren skal dog dokumentere at have opnået den fornødne erfaring inden for de tre nævnte produktkategorier gennem sin beskæftigelse i sådanne forretninger. 3 Ændringsforslaget er endnu ikke gennemført. 27. Pkt kræver, at det dokumenteres at forretningen drives fra et selvstændigt sammenhængende salgslokale på mindst 125 m 2 i en etage. Bestyrelsen kan dispensere ned til 100 m Vedtægternes pkt. 4.4 opregner 3 kriterier, hvorefter Matas kan afslå etablering af en Matas forretning. Det drejer sig om 1) hvis områdets kundeunderlag ikke skønnes tilstrækkeligt under hensyn til de krav, der følger af Matas koncept, 2) områdets omsætning dækkes effektivt af de eksisterende forhandlere, 3) etableringen vil skade kædens image. 29. Vedtægternes pkt. 7.1 forbyder et medlem af Matas kæden nr. 1) at være tilsluttet andre indkøbs- og salgsorganisationer eller kædesamarbejder end Matas kæden, og nr. 2) deltage direkte eller indirekte i driften i forretninger, der har samme forretningsområder (helse, personlig pleje eller materialhandel). 30. Fsva. vedtægternes pkt nr. 1 har Matas tilkendegivet, at ville ændre forbudet for Matas kædens medlemmer til ikke at: 1) være tilsluttet indkøbs- og salgsorganisationer eller kædesamarbejder, der konkurrerer med Matas-kæden.

4 4 af : Matas har tillige fremsat forslag til vedtægternes pkt. 7.1 nr.2, således at medlemmerne får forbud mod 2) deltage direkte eller indirekte i driften af virksomhed uden for Matas-kæden, hvis hovedforretningsområde er salg af produkter enten inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel. Matas har oplyst at den nuværende formulering af bestemmelsen ikke er praktiseret under den gældende konkurrencelov. Vedtægternes pkt. 8.1 fastsætter, at varer købt af MATAS må udelukkende sælges fra medlemmets godkendte forretningsadresse direkte til detailkunder, der henvender sig til forretningen, som led i Matas-kædens salg via Internettet, jf. vedtægternes pkt. 12.1, nr. 8, og til andre Matas-forretninger. 32. Denne formulering forbyder bl.a. salg af varer, der distribueres gennem et selektivt distributionssystem. Matas har ved anmeldelsen af vedtægterne i 1998 lovet at ændre den nuværende formulering af pkt Herefter forbydes det Matas medlemmer at videresælge Matas egenvarer og eneforhandlingsvarer, dog kan salg af selektivt distribuerede varer finde sted til andre godkendte forhandlere, også uden for Matas kæden. 33. Vedtægternes pkt. 11, jf. også pkt , vedrører Matas kædens rettigheder over for et medlem, der ønsker at overdrage et lejemål til en konkurrent, hvorefter kæden bl.a. har krav på at overtage lejemålet, hvor butikken er beliggende på samme betingelser, som tredjemand har tilbudt. Matas kæden har i forbindelse med anmeldelsen oplyst, at reglen ikke er blevet praktiseret under den gældende konkurrencelov og, at bestemmelsen vil blive fjernet, når rådet har afgjort anmeldelsessagen. Det relevante marked 34. Matas inddeler overordnet sit produktsortiment i 3 hovedgrupper. Beauty, som er high og low cosmetics, Vital, som er helsekost, naturlægemidler mv. og Material, der er bredt udvalg af varer, fx spændende fra vin-udstyr til rengøringsmidler. 35. Produktmæssigt står Matas navnlig stærkt inden for high cosmetics og naturlægemidler med markedsandele af det samlede salg fra detaillister i Danmark på over hhv. X pct. og X pct. For helsekost har Matas en markedsandel for slankemidler og droger på omkring X pct., mens markedsandelen på low cosmetics og material er henholdsvis ca. X pct. og under X pct. 36. Produktmarkedet grænser på den ene side op til dagligvarehandelen. Det gælder især inden for low cosmetics og material-handel, hvor der er tale om en række produktsammenfald. Men Matas butikker er, i modsætning til hvad der normalt er tilfældet i dagligvarehandelen, betjente. På den anden side grænser produkterne op til apoteker og andre specialvarebutikker, der også er betjente. Her finder man også et vist produktsammenfald. 37. Geografisk kan der sondres mellem afsætning og indkøb. Afsætningsmæssigt omfatter markedet en række overlappende lokale markeder i Danmark. Selv om Matas har enkelte butikker i Sverige rækker markedet ikke ud over landets grænser. Produkterne er vid udstrækning underlagt særlige godkendelsesordninger og mærkningsregler (vejledninger, etiketter mv. på dansk). Konkurrencevilkårene bliver dermed gennem lovgivning og sprog gjort national. 38. Indkøbsmæssigt er Matas væsentligste leverandører beliggende i Danmark. Hvis Matas selv skal importere skal selskabet selv overtage en række opgaver ud over selve indførslen og lagerføringen også de fornødne tilladelser til markedsføring, udarbejdelse af danske etiketter og vejledninger. Der er en vis parallelimport af high cosmetics og naturlægemidler til markedet, men tilførslerne er ikke stabile og udgør ikke en mærkbar del af forsyningen. Indkøbsmarkedet må anses for nationalt.

5 5 af : Der er barrierer for adgangen til high cosmetics og vital. Det skyldes at leverandørerne i vid udstrækning betjener sig af selektive distributionskanaler, ligesom lovgivning og mærkeloyalitet gør det vanskeligt for nye aktører at komme ind på detailmarkedet. 40. Matas har med sit fintmaskede landsdækkende net af butikker en unik stilling inden for forhandling af navnlig kædens hovedforretningsområder, der er Beauty og Vital. Der findes ikke i Danmark konkurrerende kæder med samme tværgående sortiment som Matas. 41. Inden for de enkelte dele af Matas sortiment findes konkurrenter i organiserede (landsdækkende) kæder, som fx apoteker og dagligvareforretninger. Der findes enkelte mindre kæder af parfumeforretninger. 42. Tendenser til brancheglidning, der bl.a. har medført, at Matas også inkluderer dagligvarer i sit program, ændrer ikke ved kædens karakter af specialforretning. Vurdering 43. Matas A/S og de enkelte kædeforretninger udøver erhvervsvirksomhed som omfattet af konkurrencelovens Samarbejdet er ikke omfattet af nogen EU-fritagelse eller -undtagelse, jf. kl. 4. Der er ikke tale om koncerninterne forhold, jf. kl. 5, og bagatelgrænsen i kl 7, stk. 1, er overskredet, da parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Konkurrencelovens I notatets punkt 24 til 33 er opregnet 7 bestemmelser i vedtægterne, som skal vurderes efter konkurrencelovens Matas kædens vedtægter er konkurrencebegrænsende, da der er tale vedtagelser mellem indbyrdes konkurrerende virksomheder, der både indeholder kvalitative og kvantitative begrænsninger. Vedtægterne regulerer blandt andet hvem der kan deltage i samarbejdet, de deltagende virksomheders sortiment, indkøb, videresalg, beliggenhed af forretningerne og forpligter medlemmerne til ved udtræden at tilbyde deres lejemål til kæden. Endelig udsendes vejledende priser for medlemmernes produkter. 47. De kvalitative begrænsninger kommer frem gennem de gældende vedtægters pkt blandt andet om kandidaternes teoretiske uddannelse og 3 årige oplæring i en Matas forretning. Uddannelse i andre forretninger evt. i andre lande kan ikke kvalificere selv om de måtte opfylde tilsvarende krav. 48. De kvantitative begrænsninger kommer frem gennem kravet til butiksstørrelse og etageplacering samt gennem de kvantitative reguleringer i pkt De adfærdsregulerende bestemmelser findes bl.a. i vedtægternes pkt (forpligtelse til at føre et bestemt sortiment, at indrette butikken efter bestemte retningslinier og med en bestemt facade), pkt. 7.1 (medlemmerne må ikke være tilsluttet andre indkøbs- eller salgsorganisationer), pkt (om videresalgsforbud) og pkt. 11, jf. pkt , (om tilbudspligt for lokaler, som medlemmer ønsker at overdrage til konkurrenter). Sidstnævnte pkt. tilsigter efter sit formål at begrænse konkurrenters adgang til markedet Der kan derfor ikke meddeles en 9-erklæring.

6 6 af :02 Gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde kl Matas kæden udgør et kædesamarbejde mellem detailhandelsvirksomheder efter gruppefritagelsen for detailhandel, bekg. 352 af 15. maj 2000, jf. 1. Kædens omsætningsandel efter gruppefritagelsens 7, overstiger ikke 25\% af den samlede danske detailhandelsomsætning inden for kædesamarbejdets hovedforretningsområder, kosmetik, helsekost og materialhandel. 52. Matas kæden er således som udgangspunkt omfattet af anvendelsesområdet for gruppefritagelsen for detailhandel. Det må derfor vurderes om de enkelte bestemmelser i vedtægterne ligger inden for rammerne af gruppefritagelsen. Samtidig vil styrelsen vurdere de forslag som Matas har fremsat, men endnu ikke har gennemført. 53. Efter bestemmelsen i pkt. 3.4 må Matas A/S hverken direkte eller indirekte levere eneforhandlingsvarer til detailforretninger i Danmark, der ikke er tilsluttet Matas kæden. Matas har i anmeldelsen præciseret, at bestemmelsen alene er en forpligtelse for Matas A/S til kun at levere eneforhandlingsvarer til medlemmerne. Det vil sige, at denne bestemmelse ikke hindrer medlemmernes evt. videresalg af varer til virksomheder uden for Matas kæden. (Se derimod om pkt nedenfor) 54. Matas har oplyst, at disse eneforhandlingsvarer omfatter egne produkter (stribevarer) og fremmedvarer, der i Danmark udelukkende forhandles af Matas. Gruppefritagelsen 4 tillader en forpligtelse til at indkøbe et bestemt sortiment og til at købe et bestemt mindsteindkøb af fælles indkøbte varer. Matas forpligtelse til kun at levere til Matas forretninger er i overensstemmelse med disse bestemmelser. 55. Vedtægternes pkt opstiller kravene til de faglige kvalifikationer en indehaver af en Matas forretning skal besidde. Matas har ved anmeldelsen af vedtægterne, og efter en foreløbig drøftelse med styrelsen, lovet at ændre den nuværende formulering af pkt Matas har fremsendt et ændringsforslag, hvorefter kravene til uddannelse er de samme som stilles af lovgiver samt 3 års praktisk erfaring, der dog ikke behøver stamme fra en Matas forretning. Ansøgere må i givet fald dokumentere at have opnået den fornødne praktiske erfaring inden for de 3 produktkategorier droge og helsekost, kemi i husholdningen og plantebeskyttelse-, sygeplejeog toiletartikelkundskab. Ændringsforslaget er endnu ikke gennemført. 56. Styrelsen skal bemærke, at det som et element i driften af et detailhandelskoncept efter gruppefritagelsens 2, stk. 1, nr. 5, er acceptabelt at stille krav til indehavere- eller personales faglige kvalifikationer. Det stillede krav synes ikke at overstige, hvad der med rimelighed kan forventes af en materialist. Med ændringsforslaget bliver uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse i en eller flere forretninger, der forhandler produkter til personlig pleje, helsekost og materialprodukter, sidestillet med uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse i en forretning, der er tilknyttet Matas-kæden. Styrelsen finder, at bestemmelsen med den foreslåede ændring vil ligge inden for rammerne af gruppefritagelsen for detailhandel 4, stk Pkt foreskriver, at forretninger skal drives fra et sammenhængende salgslokale på mindst 125 m 2. Gruppefritagelsen tillader at der stilles krav til konceptet, herunder til indretning, sortiment og service, men ikke til butikkernes størrelse. Et krav om et stort butiksareal, en bestemt etageopdeling osv. kan begrænse adgangen til markedet. Det vil heller ikke være nødvendigt med sådanne krav hvis de kvalitative krav til sortiment, indretning og service er opfyldt. Et krav om et areal på 125 m 2 kan imidlertid ikke anses for urimeligt, når forretningen skal føre et fuldt sortiment inden for alle Matas 3 produktområder. Det kan derfor ikke generelt anses for konkurrencebegrænsende. 58. Vedtægternes pkt. 4.4 opregner 3 kriterier, hvorefter Matas kan afslå etablering af en Matas forretning. Det drejer sig om 1) hvis områdets kundeunderlag ikke skønnes tilstrækkeligt for at

7 7 af :02 kunne opretholde de krav, der følger af Matas koncept, 2) områdets omsætning dækkes effektivt af de eksisterende forhandlere, 3) etableringen vil skade kædens image. 59. Vedtægternes punkt 4.4 har været genstand for flere klagesager fra afviste ansøgere. Der henvises til rådets behandling af 3 klager på mødet den 25. februar Rådet fandt, at bestemmelsen både efter sit indhold og sin administration var omfattet af gruppefritagelsen for detailhandel, jf Rådets afgørelse blev af 2 af klagerne påklaget til Konkurrenceankenævnet, der stadfæstede rådets afgørelse f.s.v.a et afslag på en ansøgning i henhold til vedtægternes pkt. 4.4 om beliggenhedsgodkendelse. Ankenævnet fandt derimod, at Matas ikke havde godtgjort, at en særlig regel om centeretableringer var administreret konsekvent og således omfattet af gruppefritagelsen. Der henvises til ankenævnskendelse af 15. oktober Sidstnævnte sag blev hjemvist til fornyet behandling af Konkurrencerådet. 61. Matas har uddybet indholdet af centerprioritetsreglen. Matas fastholder, at prioritetsreglens eksistens og praktisering ikke medfører nogen konkurrencebegrænsning. I hvert fald medfører reglen ikke en sådan mærkbar begrænsning af konkurrencen, at der er tale om en konkurrencebegrænsning i konkurrencelovens forstand, anføres det. 62. Matas bemærker videre, at prioritetsreglen er omfattet af gruppefritagelsens 6. Reglen indebærer, at lige kvalificerede ansøgere opnår forhandlingsret til et givent center i den rækkefølge, de anmelder deres interesse. En forudsætning for godkendelse af placeringer af Matas-butikker i centre er, at centerprioritetsreglen er iagttaget. Reglen er således en særregel for placeringsgodkendelse i centre, og reglens indhold er derfor omfattet af gruppefritagelsens Styrelsen finder, at vedtægternes pkt. 4.4, som det også fremgår af såvel rådets som Konkurrenceankenævnets tidligere afgørelser, er omfattet af gruppefritagelsen for detailhandel, jf. 6. Uden i øvrigt at foregribe den selvstændige rådsbehandling af klagesagen vedr. centerprioritetsreglen, vil også denne kunne anses for omfattet af 6 i gruppefritagelsen. Dog må det i forlængelse af ankenævnets bemærkninger forudsættes at reglerne og retningslinierne for hvordan den håndhæves gøres tydeligere navnlig på følgende punkter. 64. For det første tillægger den nuværende formulering Matas indehaverne en eneret til at blive registreret til en centerplacering. Det fremgår af Matas egen redegørelse, at dette ikke er hensigten med reglen og at den heller ikke er praktiseret således. Dette bør også fremgå af den skrevne tekst, der således må præciseres så det er tydeligt at Matas medlemmer og udenforstående ligestilles. 65. For det andet kan Matas rolle i forhandlingsforløbet give anledning til tvivl. Matas argumenterer for at selskabet ikke forhandler lokaler med centerledelsen med mindre kandidaten ønsker det. Men i klagesagen henvises flere gange til Matas forhandlinger med centeret på en måde der kan skabe væsentlig tvivl om dette. Ifølge det oplyste skulle Matas ikke have deltaget i forhandlingerne. Også dette bør derfor præciseres. 66. For det tredje bestemmer reglen, at Matas over for førsteprioritetshaver vil sætte en frist til, at denne kan afslutte sine forhandlinger med centerledelsen, hvis der melder sig en kvalificeret kandidat nr. 2. Hvis førsteprioritetshaver ikke accepterer markedsmæssige rimeligt acceptable lejevilkår inden for denne frist vil forhandlingsretten overgå til andenprioritetshaver. 67. Matas har understreget, at når nr. 2 melder sin interesse, vil der altid blive meddelt en passende frist indenfor hvilken, der skal være færdigforhandlet. Matas meddeler dog først en frist når materialisten har haft den nødvendige tid til at forhandle sig frem til acceptable vilkår. Hvor længe denne forhandlingsproces løber afhænger i øvrigt af de konkrete forhold, anføres det.

8 8 af : Matas anfører, at man vil tilsikre en fornuftig balance mellem de forskellige hensyn. 1) Hvis der ikke føres reelle forhandlinger meddeles der en kort frist, således at man ikke spærrer for de efterfølgende prioriteter. Sålænge materialisten befinder sig i en progressiv forhandlingsproces, men lejevilkårene endnu ikke har nået et acceptabelt niveau, bliver materialisten ikke meddelt en frist til færdigforhandling, 2) Såfremt Materialisten i forhandlingsprocessen afslår tilbudte lejevilkår, som Matas vurderer er sædvanlige og rimelige, vil materialisten blive meddelt en kort frist inden for hvilken der skal færdigforhandles. Dette sker for at sikre, at første prioritetshaveren ikke spærrer for efterfølgende prioriteter ved at forlange lejevilkår, der er urealistiske og dermed forhale forhandlingsprocessen. 69. Styrelsen skal bemærke, at det med reglen skal sikres, at der kun er en materialist, der forhandler ad gangen. Reservationen skal dog ikke kunne opretholdes længere end nødvendigt og der må ikke forhandles på skrømt. Hvis der således melder sig en anden kvalificeret ansøger, der har et konkret tilbud om at overtage et lejemål i centret, så skal første prioritetshaver meddeles en rimelig frist - fx en måned - til at færdiggøre sine forhandlinger. 70. Hvis kandidat nr. 2 ikke har et konkret tilbud skal Matas sikre sig, at der foregår reelle forhandlinger mellem udlejer og første prioritetshaver. Det kan ske ved at indhente en erklæring/bekræftelse fra udlejer. Er det ikke tilfældet meddeles første prioritetshaver en frist på 1 måned til at afslutte forhandlingerne. Foregår der forhandlinger skal disse afsluttes inden rimelig tid. 71. Som reglen i praksis er beskrevet i dag, er centerprioriteringsreglen ikke omfattet af gruppefritagelsen. 72. Vedtægternes pkt. 7.1 forbyder et medlem af Matas kæden 1) at være tilsluttet andre indkøbs- og salgsorganisationer eller kædesamarbejder end Matas kæden, eller 2) deltage direkte eller indirekte i driften i forretninger, der har samme forretningsområder (helse, personlig pleje eller materialhandel). 73. Styrelsen finder, at vedtægternes pkt. 7.1 nr. 1 og 2 begrænser Matas kædens medlemmers erhvervsaktiviteter udover, hvad der følger af gruppefritagelsens 5. Gruppefritagelsens 5 sigter således til, at frivillige kæder skal have mulighed for at sikre loyalitet hos sine medlemmer ved at forbyde dem at deltage i konkurrerende kædesamarbejder eller at have væsentlige interesser i virksomheder, der indgår i kædesamarbejder, der konkurrerer med kæden. Vedtægternes pkt. 7.1 nr. 1 og 2 forhindrer medlemmer af Matas kæden i - i endnu videre udstrækning - at drive anden erhvervsvirksomhed. Fx må Matas medlemmer ikke deltage i indkøbs- og salgssamarbejder, der er Matas uvedkommende, og ingen Matas ejere må deltage i nogen form for drift af konkurrerende selskaber. 74. Matas har oplyst, at kæden vil ændre formuleringen i pkt nr. 1., så medlemmerne forbydes, at være tilsluttet indkøbs- og salgsorganisationer eller kædesamarbejder, der konkurrerer med Matas kæden. Styrelsen finder, at bestemmelsen med den foreslåede ændring vil ligge inden for rammerne af gruppefritagelsen for detailhandel Matas har ligeledes tilkendegivet, at ville ændre vedtægternes pkt. 7.1 nr. 2 til at 2) deltage direkte eller indirekte i driften af virksomhed uden for Matas-kæden, hvis hovedforretningsområde er salg af produkter enten inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel. 76. Styrelsen skal bemærke, at bestemmelsen går videre end gruppefritagelsen for detailhandel 5. Gruppefritagelsen skærmer frivillige kæder mod illoyale medlemmerne, der bliver involveret i konkurrerende kæder. Matas vil med sit ændringsforslag også hindre medlemmernes engagement i (konkurrerende) enkeltbutikker. Det må derfor undersøges om der er grundlag for en individuel fritagelse efter kl. 8, stk Vedtægternes pkt. 8.1 begrænser Matas kædens medlemmers erhvervsaktivitet på den

9 9 af :02 godkendte forretningsadresse ved kun at tillade, at varer købt af Matas sælges til Matas detailkunder og til andre Matas forretninger 5. Matas har ved anmeldelsen af vedtægterne lovet at ændre den nuværende formulering af pkt Ændringsforslaget er endnu ikke gennemført. Herefter forbydes Matas medlemmer at videresælge Matas egenvarer og eneforhandlingsvarer, mens salg af selektivt distribuerede varer også finde sted til andre godkendte forhandlere uden for Matas kæden. 78. Styrelsen skal bemærke, at reglen i sin nuværende udformning er for vidtgående da den indebærer et generelt videresalgsforbud. Med det seneste ændringsforslag hindres salg til uautoriserede forhandlere af varer omfattet af selektive distributionssystemer. Men derudover forbydes salg til ikke-matas forretninger og ikke-detailkunder af eneforhandlingsvarer og af Matas egenvarer. Styrelsen finder derfor, at bestemmelsen går ud over gruppefritagelsens 4 6. Det må derfor undersøges om der er grundlag for en individuel fritagelse efter kl. 8, stk Vedtægternes pkt. 11, jf. pkt , vedrører Matas kædens rettigheder i forbindelse med et kædemedlems udtræden af kæden. Matas har i forbindelse med anmeldelsen oplyst, at reglen ikke er praktiseret under den gældende konkurrencelov og bestemmelsen vil blive fjernet, når rådet har afgjort anmeldelsessagen. Styrelsen skal bemærke, at der derfor ikke er grund til at gå nærmere ind i en vurdering af bestemmelsen. Sammenfatning 80. Rådet skal tage stilling til Matas anmeldte vedtægter i forhold til gruppefritagelsen. Det følger at i alt 5 bestemmelser i det anmeldte ikke er omfattet. Tre forslag til vedtægtsændringer vedr. pkt , 7.1 nr. 1 og 11, jf. pkt , vil ligge inden for rammerne af gruppefritagelsen for detailhandel. Men Matas kædens vedtægter indeholder også 2 bestemmelser/forslag, pkt. 7.1 nr. 2, og 8.1, samt en centerprioritetsregel, der går videre end tilladt efter gruppefritagelsen for detailhandel, jf. bekg. nr. 352 af 15. maj Det må derfor vurderes om vedtægterne kan fritages individuelt efter konkurrenceloven 8. Anvendelse af konkurrencelovens De bestemmelser/forslag i vedtægterne, der er (vil være) omfattet af gruppefritagelsen for detailhandel, vil ikke blive gennemgået i det følgende. 8, stk. 1, nr. 1 Styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 82. Matas har generelt argumenteret for, at selskabets vedtægter styrker distributionen af et stort tværgående sortiment inden for Beauty, Helse og Material-varer med tilhørende service og vejledning. 83. Styrelsen er enig. Vedtægterne bidrager til en effektiv distribution gennem kædens næsten 300 forretningssteder af et ensartet og stærkt profileret sortiment. 84. Betingelse nr. 1 må derfor som helhed anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 sikring af forbrugerne 85. Matas har peget på fordelene ved et samlet sortiment med tilhørende service på et højt kvalitetsniveau til en konkurrencedygtig pris. 86. Styrelsen er enig i at en rimelig del af fordelene ved kædesamarbejdet kommer forbrugerne til gode i form af et bredt, landsdækkende vareudbud. Matas kæden har ingen konkurrenter med samme tværgående sortiment, men inden for de enkelte produktgrupper møder kæden virksom konkurrence bl.a. fra dagligvarekæderne og fra apoteker, helseforretninger mv. Mindst effektiv er konkurrencen for high cosmetics og for naturlægemidler, hvor Matas ikke møder virksom

10 10 af :02 landsdækkende konkurrence. 87. Betingelse nr. 2 må som helhed anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 88. Matas har bebudet, at kæden vil ændre vedtægternes pkt. 7.1 nr. 2 således, at medlemmerne forbydes at deltage direkte eller indirekte i driften af virksomhed uden for Matas-kæden, hvis hovedforretningsområde er salg af produkter enten inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel. Matas har argumenteret for, at Matas skal have mulighed for at sikre sig loyale medlemmer. Hensynet bag et forbud mod deltagelse i konkurrerende virksomheder, der ikke er en del af et kædesamarbejde, er det samme og lige så vægtigt som hensynet bag tilladelsen til forbud mod deltagelse i konkurrerende kædesamarbejder efter gruppefritagelsen. Det skal således være muligt at sikre sig mod utilbørlig udnyttelse af de fordele medlemmet opnår gennem sit medlemskab af Matas. Det forekommer uundgåeligt, at kædemedlemmet vil anvende væsentlige fortrolige informationer om Matas-kædens planer for kampagner, varesortiment, markedsføringstiltag mv. Medlemmet får kendskab til Matas-kædens strategi længe før den gennemføres, og det pågældende medlem kan således indrette sin strategi for den konkurrerende virksomhed herefter. Det er en urimelig, uacceptabel og utilbørlig udnyttelse af de fordele medlemmet opnår. 89. Styrelsen skal bemærke, at gruppefritagelsen for kædesamarbejde 5 tillader at forbyde kædemedlemmer at deltage i eller eje væsentlige økonomiske interesser i virksomheder, der deltager i konkurrerende kæder. En hvilken som helst besiddelse af aktier eller andele i en konkurrerende virksomhed kan således ikke automatisk antages at påføre Matas illoyal konkurrence. 90. Styrelsen finder, at ændringsforslaget ikke udelukker medlemmernes deltagelse i forretninger med begrænset produktsammenfald eller deltagelse i oplysende virksomhed. Samtidig vil det være muligt at indkøbe varer til Matas-butikkerne i konkurrence med det gennem Matas indkøbte sortiment. Forslaget vil imidlertid hindre en Matas-ejer i at deltage i driften af en anden butik inden for personlig pleje, helsekost eller materialhandel, og som ikke deltager i en kæde. Dette er ikke tilladt efter gruppefritagelsen. Der ses ikke at være særlige hensyn til Matas-kæden, der medfører, at medlemmerne skal pålægges begrænsninger i deres erhvervsudøvelse, der går ud over, hvad der følger af gruppefritagelsen. Det skal således være muligt for medlemmerne at deltage i driften af butikker, der ikke indgår i konkurrerende kæder. Bestemmelsen går derfor videre end nødvendigt. 91. Ændringsforslaget til pkt. 7.1, nr.2 opfylder dermed ikke betingelse nr Matas har henvist til at vedtægternes pkt administreres i overensstemmelse med konkurrencereglerne om selektiv distribution (og er blevet det siden februar 98). Matas bemærker, at Matas er en detailhandelskæde og ikke en grossist-kæde. Formålet med kæden er at fremme medlemmernes detailsalg. Uden vedtægternes pkt. 8.1, kan medlemmerne på fællesskabets bekostning drive konkurrerende virksomhed ved at sælge varer købt gennem Matas A/S til Matas kædens konkurrenter til skade for Matas kædens konkurrencemæssige position og udvikling. En sådan fremgangsmåde er i strid med detailkædesamarbejdets forudsætninger. Hele konceptet undergraves, og der er tillige tale om urimelig og utilbørlig udnyttelse af de fordele, medlemmet opnår gennem kædesamarbejdet, anfører Matas. Matas finder derfor, at der ikke er tale om en urimelig eller unødvendig konkurrencebegrænsning. 93. Styrelsen skal bemærke, at bestemmelsen efter sin ordlyd indeholder et generelt videresalgsforbud for Matas medlemmer fsva. varer købt fra Matas. Et sådant generelt videresalgsforbud kan ikke anses for nødvendigt for at nå fordelene i stk. 1, nr. 1. Matas sortiment omfatter et betydeligt antal varenumre og en del af disse distribueres bredt fx gennem dagligvarehandelen uden nogen kvalitative begrænsninger. Videresalgsforbud vil normalt kun

11 11 af :02 kunne fritages, hvis der foreligger en helt særlig kvalificeret begrundelse. Dette er ikke tilfældet. Selv varer der distribueres gennem et selektivt distributionssystem skal kunne handles frit dog indenfor systemet. 94. Med det seneste ændringsforslag forbydes medlemmerne at videresælge Matas egenvarer (eksempelvis stribevarer) og eneforhandlingsvarer til ikke-detailkunder og ikke-matasforretninger, idet varer omfattet af et selektivt distributionssystem dog kan sælges til andre godkendte forhandlere. Styrelsen finder, at dette forslag også er for vidtgående for så vidt angår videresalgsforbudet af eneforhandlingsvarer. Det er ikke nødvendigt for at sikre Matas-kædens konkurrenceevne at hindre medlemmerne i at distribuere eneforhandlingsvarer til den kreds, som de ønsker. Med en eneforhandlingsaftale kan en leverandør forpligtes til at sælge et givent produkt til en fastsat kunde eksempelvis Matas, mens begrænsninger på dennes aftagerkreds er en unødvendig konkurrencebegrænsning. Videresalgsforbud betragtes som en hard core konkurrencebegrænsning. 95. Betingelsen i stk.1, nr. 3 er således ikke opfyldt for vedtægternes pkt Matas centerprioritetsregel medfører, at den første som meddeler Matas sin interesse i en centeretablering opnår fortrinsret til denne etablering. Matas finder at reglen hverken efter sin ordlyd eller indhold går videre end nødvendigt af hensyn til sikring af kædens legitime interesse i at sikre sin konkurrencedygtighed. Den konkrete administration er strammet op således at der meddeles en rimelig frist til første prioritetshaver, hvis andre meddeler deres interesse. 97. Styrelsen skal bemærke, at prioritetsreglen efter sin ordlyd ikke er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke pålægges konkurrencebegrænsninger, der går længere end nødvendigt for at opfylde sit formål. Administrationen af bestemmelsen udelukker ikke, at reglen kan anvendes af bestående aktionærer til at blokere for optagelsen af konkurrenter. Styrelsen finder derfor, at det er nødvendigt at sikre, at reglen gælder ens for alle ansøgere til Matas kæden, at Matas kun på opfordring fra ansøgere deltager i lejemålsforhandlingerne og at Matas sikrer, at der ikke forhandles på skrømt. Det sidste kan fx ske ved at indhente erklæringer fra udlejer om at der pågår forhandlinger. 98. Så længe disse vilkår ikke er opfyldt er betingelserne i kl. 8, stk. 1, nr. 3 ikke opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 ikke udelukkelse af konkurrencen. 99. Anmelder har henvist til, at konkurrencen er skærpet i de seneste år især fra dagligvarehandelens, stormagasinernes, parfumeriernes, apotekernes og helsekostforretningernes side. Der er heller ikke noget der hindrer konkurrenter fra at opbygge alternative koncepter, således som bl.a. fremgik af de klagesager, som rådet har behandlet. Anmelder finder derfor at vedtægterne ikke udelukker konkurrencen på en væsentlig del af de relevante marked Den skærpede konkurrence, som Matas henviser til, har ikke hindret selskabet i at øge sin omsætning og antal af medlemsbutikker. Samlet er der dog med Matas stilling inden for det helt særlige sortiment, som selskabet har valgt ikke grundlag for at antage, at vedtægterne udelukker konkurrencen Betingelse nr. 4 er således opfyldt. Sammenfatning af konkurrencelovens For så vidt angår Matas forslag bemærkes, at forslaget til vedtægternes pkt nr. 2 om

12 12 af :02 forbud mod deltagelse i konkurrerende virksomhed og til pkt. 8.1 om forbud mod videresalg, udover forbud mod videresalg af varer der distribueres efter et selektivt distributionssystem og egne mærker (stibevarer), ikke opfylder betingelserne i kl. 8, stk. 1, nr. 3. Der vil derfor ikke kunne meddeles en individuel fritagelse efter 8, stk. 1 for disse bestemmelser Da Matas vedtægter er omfattet af kl. 6 og da der ikke kan meddeles fritagelse efter 8, stk. 1, er der grundlag for at meddele påbud efter kl. 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1. Matas har den 15. august 2000 indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnets kendelse af 6. april Bkg. nr af 16. december 1997 afløses pr. 1. juni 2000 af bekg. 352 af 15. maj 2000 af gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen. 2 Matas har meddelt, at selskabet ikke har nogen produktion overhovedet. 3 De 3 produktkategorier er droge og helsekost, kemi i husholdningen og plantebeskyttelse-, sygepleje- og toiletartikelkundskab. 4 Der er således ikke tale om en alm. rådighedsindskrænkning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Ejendommene vil normalt tilhøre tredjemand eller evt. Matas-medlemmet. 5 Der kan i øvrigt henvises til Konkurrencerådets afgørelse om Inbogulve den 31. maj Matas vedtægter regulerer de horisontale aftalevilkår i detailleddet. Bestemmelserne regulerer ikke Matas forhold til leverandørerne.

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Klager over Matas A/S

Klager over Matas A/S Klager over Matas A/S Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:801-20, 21, 22/HHK 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget 3 klager over Matas kædens bestemmelser om etablering af nye Matas-forretninger.

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin J.nr. 2:801-1/hhk Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget en klage fra Merlin A/S over en leveringsnægtelse fra Bang & Olufsen A/S.

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet

1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet 1999-10-15: Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 15. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i de forenede sager Klaus Kejser Nielsen og Ib Skov ctr. Konkurrencerådet, j.nr.

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014 KOMMENTERET

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Fair trade-kriterier i Danmark

Fair trade-kriterier i Danmark Fair trade-kriterier i Danmark De følgende produktions- og handelskriterier udgør en fælles minimumsstandard for handel i Danmark med fair trade-varer fra ulande. Kriterierne er vedtaget i Fair Trade Danmark,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 6. august 2009 (J.nr. 2008-0018314) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 1 og stk. 2, nr. 6. (Ingrid Henriksen,

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere