Borgmesterens forslag til Budget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forslag til Budget 2015"

Transkript

1 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 -

2 Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget Økonomiske målsætninger... 3 Forslag til prioriteringer i budget Oversigt over økonomien... 8 Bilag 1: Oversigt over prioriteringer i forslaget

3 Indledning På baggrund af drøftelserne som kommunalbestyrelsen har haft på budgetseminar 1 og 2, fremlægger jeg i dag borgmesterens budgetforslag for De økonomiske forudsætninger for forslaget fremgår af teksten og viser, at ubalancen for 2015 viser et underskud på 60,7 mio. kr. Derfor er budgetprocessen for 2015 igen en meget vanskelig opgave, som betyder at kommunalbestyrelsen skal prioritere skarpt og finde besparelser på driften på 2,3 pct. Jeg vil kort skitsere de overordnede linjer i forslaget, herunder de væsentligste bidrag til finansieringen. I tabellen i bilag 1 kan endvidere ses samtlige besparelsesforslag, der indgår i borgmesterforslaget. Jeg ser frem til at se de politiske partiers budgetbidrag og til de politiske drøftelser på det 3. budgetseminar den august. Udgangspunktet for budget 2015 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015 var oprindelig en ubalance på 74 mio. kr. ud fra det vedtaget budget 2014 i overslagsåret På denne baggrund blev der igangsat et arbejde med et administrativt sparekatalog til brug for budgetlægningen Ultimo juni meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelingen af tilskud og udligning ud til landets kommuner. I modsætning til sidste år var årets udmelding i tråd med det forventet. Vores skatteindtægter øges, mens tilskud og udligning falder, men samlet en lille forbedring. Der er siden den oprindelige balance for 2015 indarbejdet demografi og tekniske korrektioner i budgetforslaget til Dette resulterede i en samlet forbedring af balancen. Den ubalance, som jeg har arbejdet ud fra, har været en manko på 60,7 mio. kr. i

4 Økonomiske målsætninger Økonomi- og Planudvalget vedtog den 13. maj 2014 en økonomisk politik, som træder i stedet for den tidligere politik for økonomiske vilkår besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. marts I politikken indgår bl.a. fire målsætninger for budgetarbejdet og vedtagelsen af budgettet, som ikke er nævnt i deres fulde tekst her, men som overordnet betyder: Ordinær drift Resultatet af den ordinære drift skal som minimum udgøre et overskud på 60 mio. kr. Dette for at skabe mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer, afdrag på lån samt styrke likviditeten. Anlæg Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr. Dette for at sikre kommunens investeringsbehov i kommunens eksisterende bygningsmasse samt det behov kommunens udvikling skaber. Nettogældsætning (afdrag på lån og låneoptagelse) Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger. Kassebeholdning Det er målsætningen, at kassebeholdningen (den gennemsnitlige likviditet over 365 dage) skal være på minimum 75 mio. kr. Dette for at tilgodese at kommunen kan finansiere uforudset vækst i udgifterne. Vi har i de senere år haft et meget højt anlægsniveau. Vi har bl.a. igangsat nybyggeri af daginstitutioner, plejecenter og boliger inden for socialpsykiatrien. I forhold til vores målsætning om den langfristede gæld pr. indbygger har vi i tidligere år ligget lavt i forhold til landsgennemsnittet, og den administrative vurdering er, at vi også vil ligge lavt i Vores gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 216,0 mio. kr. til 111,1 mio. kr. på et år. Kassebeholdningen forventes at falde yderligere til mio. kr. (gennemsnitligt over et år), når vi ultimo 2014 har indfriet lånene vedr. Slottet. Sidste år vedtog Kommunalbestyrelsen en skattestigning fra 25,9 pct. til 26,2 pct. I dette budgetforslag holdes skatten i ro på samme niveau som i

5 Forslag til prioriteringer i budget 2015 De forebyggende indsatser Borgmesterforslaget indeholder en klar politisk linje, hvor jeg betragter det forebyggende arbejde som en investering, ikke bare i mennesker, men også som en måde at minimere udgifterne på sigt. Hvis vi kan forebygge og tage tingene i opløbet før de vokser sig til store problemer, kan vi mindske udgifterne på sigt. Dette gælder både indenfor børn og unge området samt for ældreområdet. Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et såkaldt paradigmeskiftsamt vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Derfor er der i mit budgetforslag ingen forslag om at neddrosle den forebyggende indsats. Til gengæld forventer jeg at arbejdet i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 10 mio. kr. ind i Mit forslag er at arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget og at de iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsat og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Ældreområdet Også på ældreområdet har vi i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Vi kan se, at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og vi kan se at leve-bo miljøerne på plejehjemmene virkede forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i, at udgifter til den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Jeg har i forslaget ingen besparelser på ældreområdet, som omfatter genoptræning, hverdagsrehabilitering, leve-bo miljøer og hverdagslivet hos de ældre. Vi skal holde fast i ambitionen om leve-bo-miljøer på ældreområdet. Der skal dufte af mad og hjemlig hygge og livet skal nydes, også i alderdommen. Som på børn- og unge området er det en forventning, at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere. Derfor er der lagt en besparelse ind i 2016 på 20 mio. kr. på ældreområdet. Arbejdet forankres under Social- og Sundhedsudvalget

6 Beskæftigelsesområdet Vi skal høste gevinsterne af fremgang på beskæftigelsesområdet i På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge, der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015, som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser, der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges. Dette giver en forventet besparelse på 3 mio. kr. i 2015 Det vil være min forventning, at vi også på det område kan reducere udgifterne i samme takt som borgerne kommer i uddannelse, arbejde eller flexjob. Til gengæld tror jeg ikke, at vi kan reducere på sagsbehandling i samme takt, da beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider. Erhvervslivets rammevilkår Det er en forudsætning for øens udvikling og tilflytningen, at vi har et privat erhvervsliv i vækst. Derfor indeholder borgmesterforslaget ingen forslag om øgede afgifter, opkrævning af dækningsbidrag, gebyrer eller lignende. For at give turistbranchen gode vilkår, er ej heller forslag om neddrosling af strandrensning, fjernelse af sommerblomster eller lukning af offentlige toiletter medtaget. I forventning om at det bornholmske landbrug fortsat udvider, og at vi i endnu højere grad end tidligere skal være en fødevare-ø foreslår jeg, at vi afsætter midler til en sagsbehandling til miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Vi fortsætter arbejdet med at se på fremtidens fødevareproduktion på øen, og projekterne om økologisk omlægning og flere bornholmske fødevare ind i de kommunale køkkener fortsætter uændret. I min borgmestertid har vi haft et meget højt anlægsniveau, de sidste år på over 100 mio. kr. om året. I det fremlagte forslag er anlægsniveauet på ca. 43 mio. kr. Der ligger ikke i mit forslag nye anlægsplaner udover dem, vi har sat i gang, blandt andet den nye børnehave i Nexø og skovbørnehaven i Rønne. Andre store offentlige byggerier fx besøgscenteret på Hammershus og Campus Bornholm vil betyde, at det offentlige anlægsbudget på øen fortsat vil være højt. Sådan at det kan bidrage til beskæftigelsen for øens håndværkere. Effektivisering på tværs uden servicereduktioner I 2014 har vi taget nogle meget store besparelser på både det administrative område og som følge af konkurrenceudsættelse. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen er ikke færdig endnu, og det er en konsekvens af de allerede vedtagne budgetter, at kravet til besparelser både på administrationen og i forbindelse med konkurrenceudsættelse stiger i Derfor er der i mit forslag ikke lagt yderligere besparelser på de to nævnte områder

7 Til gengæld har jeg lagt en forudsætning ind i forslaget om, at alle kommunens centre effektiviserer med 1 % af deres driftsbudget i 2015, stigende til 1,25% i 2016 og 1,5 % i Vel at mærke uden at der sker reduktion af servicen. Der er fx sket investeringer i it på serviceområderne, så mere dokumentation kan foregå sammen med borgerne. Der er sket sammenflytning af administrative enheder, så opgaverne kan løses mere effektivt. Og den fulde effekt af dannelsen af centerdannelsen er måske ikke høstet endnu. Det vil være op til de enkelte centre selv at definere hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes. Der er meget stor forskel på de enkelte institutioner og driftsenheder i Bornholms Regionskommune. Og hvor det måske giver god mening at arbejde intenst på at nedbringe sygefraværet det ene sted, kan ændrede arbejdsgange eller tilrettelæggelsen af arbejdet give bedre mening et andet. Færre temadage, brug af konsulenter eller andet kan også komme i spil. Arbejdet med effektiviseringen forankres i Økonomi- og Planudvalget, som løbende orienteres om fremdriften i projektet. De samlede prioriteringer i mit budgetforslag fordeler sig således på udvalgsområder: Beløb i mio. kr Børne- og Skoleudvalget -3,6-15,2-15,2-15,2 Social- og Sundhedsudvalget -16,1-38,3-38,3-38,3 Fritids- og Kulturudvalget -2,4-3,3-3,8-3,8 Teknik- og Miljøudvalget -9,2-6,5-6,5-6,5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -9,0-9,0-9,0-9,0 Økonomi- og Planudvalget -1,8-1,8-2,0-2,0 Tværgående -19,3-23,9-28,8-28,2 Besparelser i alt -61,3-98,0-103,6-103,1 Nedenfor gennemgås de økonomiske forudsætninger, og i bilag 1 er der en oversigt over alle op- og nedprioriteringer, som indgår i budgetforslaget

8 Det går godt på Bornholm i disse år, det har været en fantastisk sommer, og turist branchen melder om en rigtig god sommer, mens at produktionsvirksomhederne har afleveret rekordregnskaber. Det ændrer desværre ikke på, at vi stadig bliver færre bornholmere Derfor er det et politisk mål, at se på sammensætningen af hele kommunens service på tværs af øen på alle udvalgsområder i denne valgperiode. Herunder hvad bosætningen betyder for den service vi tilbyder, og hvordan vi fordeler den på øen. Jeg har ikke i dette forslag ikke sat et konkret beløb på de forskellige elementer, men inden denne valgperiode er omme, skal alle store serviceområder have været igennem en proces, som den ældreområdet har undergået siden ældreanalysen kom i Skoleområdet er det første område der er igennem en proces, og denne afsluttes ultimo Og i respekt for den proces som kører på området, er der i mit forslag ingen forslag til besparelser eller udvidelser på skoleområdet. Der er dog enkelte forslag på området, for eksempel indgår det i borgmesterforslaget, at skolefritidsklubberne nedlægges på øen. Som konsekvens af den nye skolereform og den længere skoledag, er det vurderingen af mange børn og deres forældre vil fravælge tilbuddet om klub, derfor indgår dette som et besparelsesforslag. Økonomi- og Planudvalget vil primo 2015 forelægges en sag med en proces og tidsplan for de øvrige serviceområder. Jeg ser frem til at se de politiske partiers budgetbidrag og til de politiske drøftelser på det 3. budgetseminar i slutningen af august

9 Oversigt over økonomien Som det fremgår af nederste linje, balancerer budgetforslaget i 2015 stort set, idet der er en forøgelse af kassebeholdningen på 1,9 mio. kr. Beløb i mio. kr. - Løbende priser Oversigten over økonomien i mit forslag til budget 2015 er opstillet i form af en resultatopgørelse nedenfor. Opgørelsen indeholder også regnskabstallene for 2012 og 2013, budgettet for 2014 og budgetoverslagsårene Beløbene er anført i mio. kr. og i årets prisniveau. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , , ,0-960,7-975,6-979,0-988,6 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 656,3 616,8 563,1 545,7 528,5 526,7 528,7 Social- og Sundhedsudvalget 1.169, , , , , , ,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 418,2 436,7 443,7 467,2 478,6 487,1 494,2 Teknik- og Miljøudvalget 157,2 153,2 214,0 209,3 212,0 215,0 218,2 Økonomi- og Planudvalget 142,8 166,6 177,0 161,0 164,1 168,5 171,9 Fritids- og Kulturudvalget 68,7 69,6 64,4 51,1 51,6 52,1 53,1 Tværgående 0,0 0,0 0,7-34,3-44,7-50,3-50,9 Driftsvirksomhed i alt 2.612, , , , , , ,0 Renter m.v. 5,2 6,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59,9 18,1-21,2-41,7-20,3 3,5 30,9 Anlægsvirksomhed 123,8 161,8 40,5 42,5 28,9 29,4 29,5 - heraf pleje-/ældreboliger 58,4 93,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 63,9 179,9 19,2 0,8 8,6 32,9 60,4 Det brugerfinansierede område Drift -15,2-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Anlæg 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -6,0-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Samlet resultat 57,9 170,2 13,8-4,5 2,9 26,7 53,8 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -54,1-99,6-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -11,3-34,5-18,7-16,7-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 20,0 24,6 23,6 22,9 23,2 23,7 23,7 Øvrige balanceforskydninger -9,0 127,8-18,6-3,6-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt -54,3 18,4-18,2 2,6 9,5 10,0 10,0 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 3,6 188,5-4,4-1,9 12,4 36,7 63,8 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr

10 Indtægterne i 2015 Kommunens samlede finansiering i budget 2015 udgør 2.625,0 mio. kr. Heraf udgør skatterne godt 63 pct. svarende til 1.664,3 mio. kr., mens tilskud og udligning udgør 960,7 mio. kr. Skatteindtægterne består hovedsagelig af indkomstskatter, som udgør 1.519,0 mio. kr. eller knap 91 pct. af de samlede skatteindtægter. Grundlaget for beregning af indkomstskatten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt til kommunerne pr. 1. juli Der er forudsat en skatteprocent på 26,2 pct., som nævnt tidligere. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat, som udgør 133,7 mio. kr. i Der er forudsat en uændret grundskyldspromille på 33,41 promille, idet der dog kun opkræves 7,2 promille af produktionsjord, jf. det fastsatte maksimum herfor i lovgivningen. De sidste skatter udgør i alt 11,6 mio. kr. og består af selskabsskat med 9,6 mio. kr. samt af dækningsafgifter af statens ejendomme, dødsboskatter og forskerskat. Tilskud og udligning udgør 960,7 mio. kr. i budget 2015, og er ligeledes baseret på Økonomiog Indenrigsministeriet udmeldinger til kommunerne pr. 1. juli De generelle tilskud og udligning udgør hovedparten, nemlig 761,8 mio. kr. mens de særlige tilskud udgør 220,2 mio. kr. Heri indgår beskæftigelsestilskuddet som den største post med 100,5 mio. kr. Driftsvirksomhed De samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto 2.583,2 mio. kr. i budgetforslaget for Forslagene til besparelser i budgetforslaget er indregnet i driftsudgifterne. Når der er tale om et nettobeløb, er det fordi de forskellige indtægter på driftssiden er modregnet i udgifterne. Indtægterne består af brugerbetalinger, fx for daginstitutionspladser, indtægter ved udlejning af beboelsesejendomme m.m., refusioner fra staten m.m. De samlede serviceudgifter i budgetforslaget udgør 1.750,8 mio. kr. Bornholms Regionskommune ligger dermed et godt stykke under den serviceramme på mio. kr., som KL teknisk har beregnet for kommunen på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for Resultat af ordinær driftsvirksomhed Det ordinære resultat af driftsvirksomheden består af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og nettorenteudgifter. Opgørelsen viser et overskud af ordinær driftsvirksomhed på 41,7 mio. kr. Bornholms Regionskommune lever dermed op til budgetlovens krav om et positivt resultat på den ordinære driftsvirksomhed. Anlægsvirksomhed Anlægsudgifterne udgør netto 42,5 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket som nævnt er et markant lavere niveau end i de seneste år. En del af anlægsudgifterne er forudsat lånefinansieret, bl.a. til ESCO-projektet og tilskud til Bornholms Museum

11 Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 0,8 mio. kr., idet anlægsudgifterne overstiger overskuddet på driftsvirksomhed. Som nævnt lånefinansieres en del af anlægsudgifterne. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område består af Bofa og udviser et driftsoverskud på 5,3 mio. kr., som anvendes til afdrag på Bofas lån, idet dette figurerer under øvrige poster, afdrag på lån. Samlet resultat Det samlede resultat til finansiering udgør et overskud på 4,5 mio. kr. Øvrige poster omfatter finansielle poster i form af optagelse af og afdrag på lån samt langfristede udlån og afdrag på udlån. Samlet set udgør posterne en nettoudgift på 2,6 mio. kr. i budget Kommunens langfristede gæld vil være nogenlunde uændret med budgetforslaget, idet optagelsen af lån og afdragene på lån stort set er liges store. Budgetbalance Med et overskud på det samlede resultat på 4,5 mio. kr. og en nettoudgift på 2,6 mio. kr. på øvrige poster balancerer budgetforslaget med en kasseforøgelse på 1,9 mio. kr

12 Bilag 1: Oversigt over prioriteringer i forslaget Beløb anført i kr. i 2014-priser. Negativt fortegn angiver nedprioritering/besparelse Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Børne- og Skoleudvalget BSU-01 BSU-02 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med klasse BSU-03 Alle skolefritidsklubber nedlægges BSU-15 Delvis nedlæggelse af dagplejen på Bornholm BSU-WG Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Social- og Sundhedsudvalget SU-02 A-SU-02 SU-04 Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering med 5 min pr dag ved tilberedning og anretning af mad SU-06 Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag SU-07 SU-12a SU-14 SU-26-WG Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget) Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 10 minutter Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje Nednormering af pladser på Sandemandsgården SU-27-WG Blæksprutten SU-29 SU-30 Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB)

13 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 SU-33 SU-34 Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af 85 ydelser (pædagogisk bostøtte) Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede SU-35 Reduktion af serviceniveau på botilbud SU-41 Sundhed og forebyggelsespulje SU-42 Indsatsen overfor kronisk syge borgere SU-43 Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-47 Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde SU-50 Audiologiske ydelser SU-51 Dagbehandlingstilbuddet på alkoholområdet SU-53 Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet SU-54 Misbrugspuljen SU-55 Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje SU-56 Reduktion med en tandlægestilling SU-57 Hjælpemidler SU-58 SU-59 SU-WG SU-WG A-SU-WG Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute

14 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Fritids- og Kulturudvalget FKU-01-WG Tilskud til Wonderfestiwall, nedtrapning FKU-02-WG Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse FKU-03 Driftstilskud til museer og samlinger FKU-04 Tilskud til lokalsamfund (borgerforeninger) FKU-05 Tilskud til kultur- og fritidshuse FKU-07 Rejsegodtgørelse til musiklærere FKU-08-WG Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU-09-WG Lokaletilskud til foreninger FKU-11 Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek A-FKU-11 Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek 440 Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU-02 Generel besparelse på miljøbeskyttelse TMU-03 Besparelse på matrikulære berigtigelser TMU-04 Øgede havnetakster TMU-05 Besparelse på naturforvaltning TMU-07 Digitalisering - byggesagsbehandling TMU-08 TMU-12 TMU-13b Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra TMU-15 Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole TMU-16 Lukning af bassin ved Svaneke Skole TMU-17 Reduktion i disponibel anlægspulje til kommunale ejendomme i TMU-18 Betaling for hjælp til Folkemødet

15 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 TMU-19 TMU-20 Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke) Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen TMU-21 Devika 100 % selvfinansierende TMU-22 TMU-24 Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model TMU-26 Fjernelse af tilskud til juleudsmykning TMU-27 TMU-28 Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land) TMU-29 Ingen sommerblomster på torve og pladser TMU-34 Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet TMU-35 Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje TMU-37 Serviceforringelser på de grønne områder TMU-38 Fjernelse af stynede og knudebeskårne træer TMU-41 TMU-42 TMU-43 TMU-WG BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af fodboldbaner og andre anlæg Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift Miljøgodkendelser i forbindelse med øget svineproduktion TMU-WG Husleje i forbindelse med asylcenter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-01 Pulje til sociale flexjob EBU-02 Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige

16 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 EBU-03 Nedskrivning af STU EBU-04 Forstærket indsats for årige jfr. EBU-mål EBU-05 Øget virksomhedaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere EBU-07 Fleks- og førtidspensionsreform EBU-WG-1 Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet EBU-WG-2 Styrkelse af ungeindsatsen Økonomi- og Planudvalget ØPU-01 Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning ØPU-02 Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik ØPU-03 Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MEDrepræsentanter ØPU-04 Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø ØPU-05 Reduktion af budget til Revision ØPU-06 Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse ØPU-10 Optimering af kopi og print i hele BRK ØPU-12 Betaling for arbejde for Feriefonden Tværgående ØPU-07 Begrænset annoncering i fysiske medier ØPU-13 Indkøbsaftale vedr. strøm ØPU-15 ØPU-19 ØPU-20 ØPU-WG Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport Generelt krav om effektivisering på 1 pct. i 2015, 1,25 pct. i 2016 og 1,50 pct. i 2017 uden servicenedgang TOTAL

Resultatopgørelser 2012-2018

Resultatopgørelser 2012-2018 Version: Budgetforlig Beløb i mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2012 2013 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

Læs mere

Forslag nr Titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg 2015 Anlæg 2016 Anlæg 2017 Anlæg 2018 J/N Bemærkning BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4-696 -696-696 -696 almene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget BSU-01 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid -696-696 -696-696 almene skoler BSU-02 Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter

Læs mere

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm. 1. september 2014 Aftale om budget 2015 for Bornholms Regionskommune Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten er enige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Resultatopgørelser 2014-2020 Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2014 2015 2016 Det skattefinansierede område Indtægter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Administrativt sparekatalog. Budget 2015 2018

Administrativt sparekatalog. Budget 2015 2018 Administrativt sparekatalog Budget 2015 2018 Økonomi og Personale 28. maj 2014 Administrativt sparekatalog pr. 28.5.2014 Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Anlæg

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner

Ansøgning om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø Social og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: 16ansogninger@oim.dk Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere