Borgmesterens forslag til Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forslag til Budget 2015"

Transkript

1 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 -

2 Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget Økonomiske målsætninger... 3 Forslag til prioriteringer i budget Oversigt over økonomien... 8 Bilag 1: Oversigt over prioriteringer i forslaget

3 Indledning På baggrund af drøftelserne som kommunalbestyrelsen har haft på budgetseminar 1 og 2, fremlægger jeg i dag borgmesterens budgetforslag for De økonomiske forudsætninger for forslaget fremgår af teksten og viser, at ubalancen for 2015 viser et underskud på 60,7 mio. kr. Derfor er budgetprocessen for 2015 igen en meget vanskelig opgave, som betyder at kommunalbestyrelsen skal prioritere skarpt og finde besparelser på driften på 2,3 pct. Jeg vil kort skitsere de overordnede linjer i forslaget, herunder de væsentligste bidrag til finansieringen. I tabellen i bilag 1 kan endvidere ses samtlige besparelsesforslag, der indgår i borgmesterforslaget. Jeg ser frem til at se de politiske partiers budgetbidrag og til de politiske drøftelser på det 3. budgetseminar den august. Udgangspunktet for budget 2015 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015 var oprindelig en ubalance på 74 mio. kr. ud fra det vedtaget budget 2014 i overslagsåret På denne baggrund blev der igangsat et arbejde med et administrativt sparekatalog til brug for budgetlægningen Ultimo juni meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelingen af tilskud og udligning ud til landets kommuner. I modsætning til sidste år var årets udmelding i tråd med det forventet. Vores skatteindtægter øges, mens tilskud og udligning falder, men samlet en lille forbedring. Der er siden den oprindelige balance for 2015 indarbejdet demografi og tekniske korrektioner i budgetforslaget til Dette resulterede i en samlet forbedring af balancen. Den ubalance, som jeg har arbejdet ud fra, har været en manko på 60,7 mio. kr. i

4 Økonomiske målsætninger Økonomi- og Planudvalget vedtog den 13. maj 2014 en økonomisk politik, som træder i stedet for den tidligere politik for økonomiske vilkår besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. marts I politikken indgår bl.a. fire målsætninger for budgetarbejdet og vedtagelsen af budgettet, som ikke er nævnt i deres fulde tekst her, men som overordnet betyder: Ordinær drift Resultatet af den ordinære drift skal som minimum udgøre et overskud på 60 mio. kr. Dette for at skabe mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer, afdrag på lån samt styrke likviditeten. Anlæg Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr. Dette for at sikre kommunens investeringsbehov i kommunens eksisterende bygningsmasse samt det behov kommunens udvikling skaber. Nettogældsætning (afdrag på lån og låneoptagelse) Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger. Kassebeholdning Det er målsætningen, at kassebeholdningen (den gennemsnitlige likviditet over 365 dage) skal være på minimum 75 mio. kr. Dette for at tilgodese at kommunen kan finansiere uforudset vækst i udgifterne. Vi har i de senere år haft et meget højt anlægsniveau. Vi har bl.a. igangsat nybyggeri af daginstitutioner, plejecenter og boliger inden for socialpsykiatrien. I forhold til vores målsætning om den langfristede gæld pr. indbygger har vi i tidligere år ligget lavt i forhold til landsgennemsnittet, og den administrative vurdering er, at vi også vil ligge lavt i Vores gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 216,0 mio. kr. til 111,1 mio. kr. på et år. Kassebeholdningen forventes at falde yderligere til mio. kr. (gennemsnitligt over et år), når vi ultimo 2014 har indfriet lånene vedr. Slottet. Sidste år vedtog Kommunalbestyrelsen en skattestigning fra 25,9 pct. til 26,2 pct. I dette budgetforslag holdes skatten i ro på samme niveau som i

5 Forslag til prioriteringer i budget 2015 De forebyggende indsatser Borgmesterforslaget indeholder en klar politisk linje, hvor jeg betragter det forebyggende arbejde som en investering, ikke bare i mennesker, men også som en måde at minimere udgifterne på sigt. Hvis vi kan forebygge og tage tingene i opløbet før de vokser sig til store problemer, kan vi mindske udgifterne på sigt. Dette gælder både indenfor børn og unge området samt for ældreområdet. Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et såkaldt paradigmeskiftsamt vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Derfor er der i mit budgetforslag ingen forslag om at neddrosle den forebyggende indsats. Til gengæld forventer jeg at arbejdet i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 10 mio. kr. ind i Mit forslag er at arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget og at de iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsat og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Ældreområdet Også på ældreområdet har vi i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Vi kan se, at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og vi kan se at leve-bo miljøerne på plejehjemmene virkede forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i, at udgifter til den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Jeg har i forslaget ingen besparelser på ældreområdet, som omfatter genoptræning, hverdagsrehabilitering, leve-bo miljøer og hverdagslivet hos de ældre. Vi skal holde fast i ambitionen om leve-bo-miljøer på ældreområdet. Der skal dufte af mad og hjemlig hygge og livet skal nydes, også i alderdommen. Som på børn- og unge området er det en forventning, at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere. Derfor er der lagt en besparelse ind i 2016 på 20 mio. kr. på ældreområdet. Arbejdet forankres under Social- og Sundhedsudvalget

6 Beskæftigelsesområdet Vi skal høste gevinsterne af fremgang på beskæftigelsesområdet i På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge, der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015, som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser, der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges. Dette giver en forventet besparelse på 3 mio. kr. i 2015 Det vil være min forventning, at vi også på det område kan reducere udgifterne i samme takt som borgerne kommer i uddannelse, arbejde eller flexjob. Til gengæld tror jeg ikke, at vi kan reducere på sagsbehandling i samme takt, da beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider. Erhvervslivets rammevilkår Det er en forudsætning for øens udvikling og tilflytningen, at vi har et privat erhvervsliv i vækst. Derfor indeholder borgmesterforslaget ingen forslag om øgede afgifter, opkrævning af dækningsbidrag, gebyrer eller lignende. For at give turistbranchen gode vilkår, er ej heller forslag om neddrosling af strandrensning, fjernelse af sommerblomster eller lukning af offentlige toiletter medtaget. I forventning om at det bornholmske landbrug fortsat udvider, og at vi i endnu højere grad end tidligere skal være en fødevare-ø foreslår jeg, at vi afsætter midler til en sagsbehandling til miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Vi fortsætter arbejdet med at se på fremtidens fødevareproduktion på øen, og projekterne om økologisk omlægning og flere bornholmske fødevare ind i de kommunale køkkener fortsætter uændret. I min borgmestertid har vi haft et meget højt anlægsniveau, de sidste år på over 100 mio. kr. om året. I det fremlagte forslag er anlægsniveauet på ca. 43 mio. kr. Der ligger ikke i mit forslag nye anlægsplaner udover dem, vi har sat i gang, blandt andet den nye børnehave i Nexø og skovbørnehaven i Rønne. Andre store offentlige byggerier fx besøgscenteret på Hammershus og Campus Bornholm vil betyde, at det offentlige anlægsbudget på øen fortsat vil være højt. Sådan at det kan bidrage til beskæftigelsen for øens håndværkere. Effektivisering på tværs uden servicereduktioner I 2014 har vi taget nogle meget store besparelser på både det administrative område og som følge af konkurrenceudsættelse. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen er ikke færdig endnu, og det er en konsekvens af de allerede vedtagne budgetter, at kravet til besparelser både på administrationen og i forbindelse med konkurrenceudsættelse stiger i Derfor er der i mit forslag ikke lagt yderligere besparelser på de to nævnte områder

7 Til gengæld har jeg lagt en forudsætning ind i forslaget om, at alle kommunens centre effektiviserer med 1 % af deres driftsbudget i 2015, stigende til 1,25% i 2016 og 1,5 % i Vel at mærke uden at der sker reduktion af servicen. Der er fx sket investeringer i it på serviceområderne, så mere dokumentation kan foregå sammen med borgerne. Der er sket sammenflytning af administrative enheder, så opgaverne kan løses mere effektivt. Og den fulde effekt af dannelsen af centerdannelsen er måske ikke høstet endnu. Det vil være op til de enkelte centre selv at definere hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes. Der er meget stor forskel på de enkelte institutioner og driftsenheder i Bornholms Regionskommune. Og hvor det måske giver god mening at arbejde intenst på at nedbringe sygefraværet det ene sted, kan ændrede arbejdsgange eller tilrettelæggelsen af arbejdet give bedre mening et andet. Færre temadage, brug af konsulenter eller andet kan også komme i spil. Arbejdet med effektiviseringen forankres i Økonomi- og Planudvalget, som løbende orienteres om fremdriften i projektet. De samlede prioriteringer i mit budgetforslag fordeler sig således på udvalgsområder: Beløb i mio. kr Børne- og Skoleudvalget -3,6-15,2-15,2-15,2 Social- og Sundhedsudvalget -16,1-38,3-38,3-38,3 Fritids- og Kulturudvalget -2,4-3,3-3,8-3,8 Teknik- og Miljøudvalget -9,2-6,5-6,5-6,5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -9,0-9,0-9,0-9,0 Økonomi- og Planudvalget -1,8-1,8-2,0-2,0 Tværgående -19,3-23,9-28,8-28,2 Besparelser i alt -61,3-98,0-103,6-103,1 Nedenfor gennemgås de økonomiske forudsætninger, og i bilag 1 er der en oversigt over alle op- og nedprioriteringer, som indgår i budgetforslaget

8 Det går godt på Bornholm i disse år, det har været en fantastisk sommer, og turist branchen melder om en rigtig god sommer, mens at produktionsvirksomhederne har afleveret rekordregnskaber. Det ændrer desværre ikke på, at vi stadig bliver færre bornholmere Derfor er det et politisk mål, at se på sammensætningen af hele kommunens service på tværs af øen på alle udvalgsområder i denne valgperiode. Herunder hvad bosætningen betyder for den service vi tilbyder, og hvordan vi fordeler den på øen. Jeg har ikke i dette forslag ikke sat et konkret beløb på de forskellige elementer, men inden denne valgperiode er omme, skal alle store serviceområder have været igennem en proces, som den ældreområdet har undergået siden ældreanalysen kom i Skoleområdet er det første område der er igennem en proces, og denne afsluttes ultimo Og i respekt for den proces som kører på området, er der i mit forslag ingen forslag til besparelser eller udvidelser på skoleområdet. Der er dog enkelte forslag på området, for eksempel indgår det i borgmesterforslaget, at skolefritidsklubberne nedlægges på øen. Som konsekvens af den nye skolereform og den længere skoledag, er det vurderingen af mange børn og deres forældre vil fravælge tilbuddet om klub, derfor indgår dette som et besparelsesforslag. Økonomi- og Planudvalget vil primo 2015 forelægges en sag med en proces og tidsplan for de øvrige serviceområder. Jeg ser frem til at se de politiske partiers budgetbidrag og til de politiske drøftelser på det 3. budgetseminar i slutningen af august

9 Oversigt over økonomien Som det fremgår af nederste linje, balancerer budgetforslaget i 2015 stort set, idet der er en forøgelse af kassebeholdningen på 1,9 mio. kr. Beløb i mio. kr. - Løbende priser Oversigten over økonomien i mit forslag til budget 2015 er opstillet i form af en resultatopgørelse nedenfor. Opgørelsen indeholder også regnskabstallene for 2012 og 2013, budgettet for 2014 og budgetoverslagsårene Beløbene er anført i mio. kr. og i årets prisniveau. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , , ,0-960,7-975,6-979,0-988,6 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 656,3 616,8 563,1 545,7 528,5 526,7 528,7 Social- og Sundhedsudvalget 1.169, , , , , , ,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 418,2 436,7 443,7 467,2 478,6 487,1 494,2 Teknik- og Miljøudvalget 157,2 153,2 214,0 209,3 212,0 215,0 218,2 Økonomi- og Planudvalget 142,8 166,6 177,0 161,0 164,1 168,5 171,9 Fritids- og Kulturudvalget 68,7 69,6 64,4 51,1 51,6 52,1 53,1 Tværgående 0,0 0,0 0,7-34,3-44,7-50,3-50,9 Driftsvirksomhed i alt 2.612, , , , , , ,0 Renter m.v. 5,2 6,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59,9 18,1-21,2-41,7-20,3 3,5 30,9 Anlægsvirksomhed 123,8 161,8 40,5 42,5 28,9 29,4 29,5 - heraf pleje-/ældreboliger 58,4 93,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 63,9 179,9 19,2 0,8 8,6 32,9 60,4 Det brugerfinansierede område Drift -15,2-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Anlæg 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -6,0-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Samlet resultat 57,9 170,2 13,8-4,5 2,9 26,7 53,8 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -54,1-99,6-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -11,3-34,5-18,7-16,7-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 20,0 24,6 23,6 22,9 23,2 23,7 23,7 Øvrige balanceforskydninger -9,0 127,8-18,6-3,6-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt -54,3 18,4-18,2 2,6 9,5 10,0 10,0 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 3,6 188,5-4,4-1,9 12,4 36,7 63,8 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr

10 Indtægterne i 2015 Kommunens samlede finansiering i budget 2015 udgør 2.625,0 mio. kr. Heraf udgør skatterne godt 63 pct. svarende til 1.664,3 mio. kr., mens tilskud og udligning udgør 960,7 mio. kr. Skatteindtægterne består hovedsagelig af indkomstskatter, som udgør 1.519,0 mio. kr. eller knap 91 pct. af de samlede skatteindtægter. Grundlaget for beregning af indkomstskatten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt til kommunerne pr. 1. juli Der er forudsat en skatteprocent på 26,2 pct., som nævnt tidligere. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat, som udgør 133,7 mio. kr. i Der er forudsat en uændret grundskyldspromille på 33,41 promille, idet der dog kun opkræves 7,2 promille af produktionsjord, jf. det fastsatte maksimum herfor i lovgivningen. De sidste skatter udgør i alt 11,6 mio. kr. og består af selskabsskat med 9,6 mio. kr. samt af dækningsafgifter af statens ejendomme, dødsboskatter og forskerskat. Tilskud og udligning udgør 960,7 mio. kr. i budget 2015, og er ligeledes baseret på Økonomiog Indenrigsministeriet udmeldinger til kommunerne pr. 1. juli De generelle tilskud og udligning udgør hovedparten, nemlig 761,8 mio. kr. mens de særlige tilskud udgør 220,2 mio. kr. Heri indgår beskæftigelsestilskuddet som den største post med 100,5 mio. kr. Driftsvirksomhed De samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto 2.583,2 mio. kr. i budgetforslaget for Forslagene til besparelser i budgetforslaget er indregnet i driftsudgifterne. Når der er tale om et nettobeløb, er det fordi de forskellige indtægter på driftssiden er modregnet i udgifterne. Indtægterne består af brugerbetalinger, fx for daginstitutionspladser, indtægter ved udlejning af beboelsesejendomme m.m., refusioner fra staten m.m. De samlede serviceudgifter i budgetforslaget udgør 1.750,8 mio. kr. Bornholms Regionskommune ligger dermed et godt stykke under den serviceramme på mio. kr., som KL teknisk har beregnet for kommunen på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for Resultat af ordinær driftsvirksomhed Det ordinære resultat af driftsvirksomheden består af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og nettorenteudgifter. Opgørelsen viser et overskud af ordinær driftsvirksomhed på 41,7 mio. kr. Bornholms Regionskommune lever dermed op til budgetlovens krav om et positivt resultat på den ordinære driftsvirksomhed. Anlægsvirksomhed Anlægsudgifterne udgør netto 42,5 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket som nævnt er et markant lavere niveau end i de seneste år. En del af anlægsudgifterne er forudsat lånefinansieret, bl.a. til ESCO-projektet og tilskud til Bornholms Museum

11 Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 0,8 mio. kr., idet anlægsudgifterne overstiger overskuddet på driftsvirksomhed. Som nævnt lånefinansieres en del af anlægsudgifterne. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område består af Bofa og udviser et driftsoverskud på 5,3 mio. kr., som anvendes til afdrag på Bofas lån, idet dette figurerer under øvrige poster, afdrag på lån. Samlet resultat Det samlede resultat til finansiering udgør et overskud på 4,5 mio. kr. Øvrige poster omfatter finansielle poster i form af optagelse af og afdrag på lån samt langfristede udlån og afdrag på udlån. Samlet set udgør posterne en nettoudgift på 2,6 mio. kr. i budget Kommunens langfristede gæld vil være nogenlunde uændret med budgetforslaget, idet optagelsen af lån og afdragene på lån stort set er liges store. Budgetbalance Med et overskud på det samlede resultat på 4,5 mio. kr. og en nettoudgift på 2,6 mio. kr. på øvrige poster balancerer budgetforslaget med en kasseforøgelse på 1,9 mio. kr

12 Bilag 1: Oversigt over prioriteringer i forslaget Beløb anført i kr. i 2014-priser. Negativt fortegn angiver nedprioritering/besparelse Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Børne- og Skoleudvalget BSU-01 BSU-02 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med klasse BSU-03 Alle skolefritidsklubber nedlægges BSU-15 Delvis nedlæggelse af dagplejen på Bornholm BSU-WG Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Social- og Sundhedsudvalget SU-02 A-SU-02 SU-04 Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering med 5 min pr dag ved tilberedning og anretning af mad SU-06 Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag SU-07 SU-12a SU-14 SU-26-WG Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget) Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 10 minutter Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje Nednormering af pladser på Sandemandsgården SU-27-WG Blæksprutten SU-29 SU-30 Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB)

13 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 SU-33 SU-34 Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af 85 ydelser (pædagogisk bostøtte) Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede SU-35 Reduktion af serviceniveau på botilbud SU-41 Sundhed og forebyggelsespulje SU-42 Indsatsen overfor kronisk syge borgere SU-43 Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-47 Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde SU-50 Audiologiske ydelser SU-51 Dagbehandlingstilbuddet på alkoholområdet SU-53 Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet SU-54 Misbrugspuljen SU-55 Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje SU-56 Reduktion med en tandlægestilling SU-57 Hjælpemidler SU-58 SU-59 SU-WG SU-WG A-SU-WG Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute

14 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Fritids- og Kulturudvalget FKU-01-WG Tilskud til Wonderfestiwall, nedtrapning FKU-02-WG Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse FKU-03 Driftstilskud til museer og samlinger FKU-04 Tilskud til lokalsamfund (borgerforeninger) FKU-05 Tilskud til kultur- og fritidshuse FKU-07 Rejsegodtgørelse til musiklærere FKU-08-WG Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU-09-WG Lokaletilskud til foreninger FKU-11 Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek A-FKU-11 Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek 440 Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU-02 Generel besparelse på miljøbeskyttelse TMU-03 Besparelse på matrikulære berigtigelser TMU-04 Øgede havnetakster TMU-05 Besparelse på naturforvaltning TMU-07 Digitalisering - byggesagsbehandling TMU-08 TMU-12 TMU-13b Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra TMU-15 Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole TMU-16 Lukning af bassin ved Svaneke Skole TMU-17 Reduktion i disponibel anlægspulje til kommunale ejendomme i TMU-18 Betaling for hjælp til Folkemødet

15 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 TMU-19 TMU-20 Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke) Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen TMU-21 Devika 100 % selvfinansierende TMU-22 TMU-24 Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model TMU-26 Fjernelse af tilskud til juleudsmykning TMU-27 TMU-28 Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land) TMU-29 Ingen sommerblomster på torve og pladser TMU-34 Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet TMU-35 Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje TMU-37 Serviceforringelser på de grønne områder TMU-38 Fjernelse af stynede og knudebeskårne træer TMU-41 TMU-42 TMU-43 TMU-WG BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af fodboldbaner og andre anlæg Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift Miljøgodkendelser i forbindelse med øget svineproduktion TMU-WG Husleje i forbindelse med asylcenter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-01 Pulje til sociale flexjob EBU-02 Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige

16 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 EBU-03 Nedskrivning af STU EBU-04 Forstærket indsats for årige jfr. EBU-mål EBU-05 Øget virksomhedaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere EBU-07 Fleks- og førtidspensionsreform EBU-WG-1 Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet EBU-WG-2 Styrkelse af ungeindsatsen Økonomi- og Planudvalget ØPU-01 Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning ØPU-02 Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik ØPU-03 Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MEDrepræsentanter ØPU-04 Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø ØPU-05 Reduktion af budget til Revision ØPU-06 Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse ØPU-10 Optimering af kopi og print i hele BRK ØPU-12 Betaling for arbejde for Feriefonden Tværgående ØPU-07 Begrænset annoncering i fysiske medier ØPU-13 Indkøbsaftale vedr. strøm ØPU-15 ØPU-19 ØPU-20 ØPU-WG Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport Generelt krav om effektivisering på 1 pct. i 2015, 1,25 pct. i 2016 og 1,50 pct. i 2017 uden servicenedgang TOTAL

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015. Bornholms Regionskommunes budget 2016 består af to bøger.

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere