Borgmesterens forslag til Budget 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens forslag til Budget 2015"

Transkript

1 Borgmesterens forslag til Budget 2015 Fremlagt på et pressemøde den 11. august 2014 af borgmester Winni Grosbøll - 1 -

2 Indhold Indledning... 2 Udgangspunktet for budget Økonomiske målsætninger... 3 Forslag til prioriteringer i budget Oversigt over økonomien... 8 Bilag 1: Oversigt over prioriteringer i forslaget

3 Indledning På baggrund af drøftelserne som kommunalbestyrelsen har haft på budgetseminar 1 og 2, fremlægger jeg i dag borgmesterens budgetforslag for De økonomiske forudsætninger for forslaget fremgår af teksten og viser, at ubalancen for 2015 viser et underskud på 60,7 mio. kr. Derfor er budgetprocessen for 2015 igen en meget vanskelig opgave, som betyder at kommunalbestyrelsen skal prioritere skarpt og finde besparelser på driften på 2,3 pct. Jeg vil kort skitsere de overordnede linjer i forslaget, herunder de væsentligste bidrag til finansieringen. I tabellen i bilag 1 kan endvidere ses samtlige besparelsesforslag, der indgår i borgmesterforslaget. Jeg ser frem til at se de politiske partiers budgetbidrag og til de politiske drøftelser på det 3. budgetseminar den august. Udgangspunktet for budget 2015 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015 var oprindelig en ubalance på 74 mio. kr. ud fra det vedtaget budget 2014 i overslagsåret På denne baggrund blev der igangsat et arbejde med et administrativt sparekatalog til brug for budgetlægningen Ultimo juni meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelingen af tilskud og udligning ud til landets kommuner. I modsætning til sidste år var årets udmelding i tråd med det forventet. Vores skatteindtægter øges, mens tilskud og udligning falder, men samlet en lille forbedring. Der er siden den oprindelige balance for 2015 indarbejdet demografi og tekniske korrektioner i budgetforslaget til Dette resulterede i en samlet forbedring af balancen. Den ubalance, som jeg har arbejdet ud fra, har været en manko på 60,7 mio. kr. i

4 Økonomiske målsætninger Økonomi- og Planudvalget vedtog den 13. maj 2014 en økonomisk politik, som træder i stedet for den tidligere politik for økonomiske vilkår besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. marts I politikken indgår bl.a. fire målsætninger for budgetarbejdet og vedtagelsen af budgettet, som ikke er nævnt i deres fulde tekst her, men som overordnet betyder: Ordinær drift Resultatet af den ordinære drift skal som minimum udgøre et overskud på 60 mio. kr. Dette for at skabe mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer, afdrag på lån samt styrke likviditeten. Anlæg Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr. Dette for at sikre kommunens investeringsbehov i kommunens eksisterende bygningsmasse samt det behov kommunens udvikling skaber. Nettogældsætning (afdrag på lån og låneoptagelse) Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger. Kassebeholdning Det er målsætningen, at kassebeholdningen (den gennemsnitlige likviditet over 365 dage) skal være på minimum 75 mio. kr. Dette for at tilgodese at kommunen kan finansiere uforudset vækst i udgifterne. Vi har i de senere år haft et meget højt anlægsniveau. Vi har bl.a. igangsat nybyggeri af daginstitutioner, plejecenter og boliger inden for socialpsykiatrien. I forhold til vores målsætning om den langfristede gæld pr. indbygger har vi i tidligere år ligget lavt i forhold til landsgennemsnittet, og den administrative vurdering er, at vi også vil ligge lavt i Vores gennemsnitlige kassebeholdning er faldet fra 216,0 mio. kr. til 111,1 mio. kr. på et år. Kassebeholdningen forventes at falde yderligere til mio. kr. (gennemsnitligt over et år), når vi ultimo 2014 har indfriet lånene vedr. Slottet. Sidste år vedtog Kommunalbestyrelsen en skattestigning fra 25,9 pct. til 26,2 pct. I dette budgetforslag holdes skatten i ro på samme niveau som i

5 Forslag til prioriteringer i budget 2015 De forebyggende indsatser Borgmesterforslaget indeholder en klar politisk linje, hvor jeg betragter det forebyggende arbejde som en investering, ikke bare i mennesker, men også som en måde at minimere udgifterne på sigt. Hvis vi kan forebygge og tage tingene i opløbet før de vokser sig til store problemer, kan vi mindske udgifterne på sigt. Dette gælder både indenfor børn og unge området samt for ældreområdet. Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et såkaldt paradigmeskiftsamt vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Derfor er der i mit budgetforslag ingen forslag om at neddrosle den forebyggende indsats. Til gengæld forventer jeg at arbejdet i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 10 mio. kr. ind i Mit forslag er at arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget og at de iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret. Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsat og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Ældreområdet Også på ældreområdet har vi i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Vi kan se, at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og vi kan se at leve-bo miljøerne på plejehjemmene virkede forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i, at udgifter til den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Jeg har i forslaget ingen besparelser på ældreområdet, som omfatter genoptræning, hverdagsrehabilitering, leve-bo miljøer og hverdagslivet hos de ældre. Vi skal holde fast i ambitionen om leve-bo-miljøer på ældreområdet. Der skal dufte af mad og hjemlig hygge og livet skal nydes, også i alderdommen. Som på børn- og unge området er det en forventning, at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere. Derfor er der lagt en besparelse ind i 2016 på 20 mio. kr. på ældreområdet. Arbejdet forankres under Social- og Sundhedsudvalget

6 Beskæftigelsesområdet Vi skal høste gevinsterne af fremgang på beskæftigelsesområdet i På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge, der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015, som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser, der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges. Dette giver en forventet besparelse på 3 mio. kr. i 2015 Det vil være min forventning, at vi også på det område kan reducere udgifterne i samme takt som borgerne kommer i uddannelse, arbejde eller flexjob. Til gengæld tror jeg ikke, at vi kan reducere på sagsbehandling i samme takt, da beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider. Erhvervslivets rammevilkår Det er en forudsætning for øens udvikling og tilflytningen, at vi har et privat erhvervsliv i vækst. Derfor indeholder borgmesterforslaget ingen forslag om øgede afgifter, opkrævning af dækningsbidrag, gebyrer eller lignende. For at give turistbranchen gode vilkår, er ej heller forslag om neddrosling af strandrensning, fjernelse af sommerblomster eller lukning af offentlige toiletter medtaget. I forventning om at det bornholmske landbrug fortsat udvider, og at vi i endnu højere grad end tidligere skal være en fødevare-ø foreslår jeg, at vi afsætter midler til en sagsbehandling til miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Vi fortsætter arbejdet med at se på fremtidens fødevareproduktion på øen, og projekterne om økologisk omlægning og flere bornholmske fødevare ind i de kommunale køkkener fortsætter uændret. I min borgmestertid har vi haft et meget højt anlægsniveau, de sidste år på over 100 mio. kr. om året. I det fremlagte forslag er anlægsniveauet på ca. 43 mio. kr. Der ligger ikke i mit forslag nye anlægsplaner udover dem, vi har sat i gang, blandt andet den nye børnehave i Nexø og skovbørnehaven i Rønne. Andre store offentlige byggerier fx besøgscenteret på Hammershus og Campus Bornholm vil betyde, at det offentlige anlægsbudget på øen fortsat vil være højt. Sådan at det kan bidrage til beskæftigelsen for øens håndværkere. Effektivisering på tværs uden servicereduktioner I 2014 har vi taget nogle meget store besparelser på både det administrative område og som følge af konkurrenceudsættelse. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen er ikke færdig endnu, og det er en konsekvens af de allerede vedtagne budgetter, at kravet til besparelser både på administrationen og i forbindelse med konkurrenceudsættelse stiger i Derfor er der i mit forslag ikke lagt yderligere besparelser på de to nævnte områder

7 Til gengæld har jeg lagt en forudsætning ind i forslaget om, at alle kommunens centre effektiviserer med 1 % af deres driftsbudget i 2015, stigende til 1,25% i 2016 og 1,5 % i Vel at mærke uden at der sker reduktion af servicen. Der er fx sket investeringer i it på serviceområderne, så mere dokumentation kan foregå sammen med borgerne. Der er sket sammenflytning af administrative enheder, så opgaverne kan løses mere effektivt. Og den fulde effekt af dannelsen af centerdannelsen er måske ikke høstet endnu. Det vil være op til de enkelte centre selv at definere hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes. Der er meget stor forskel på de enkelte institutioner og driftsenheder i Bornholms Regionskommune. Og hvor det måske giver god mening at arbejde intenst på at nedbringe sygefraværet det ene sted, kan ændrede arbejdsgange eller tilrettelæggelsen af arbejdet give bedre mening et andet. Færre temadage, brug af konsulenter eller andet kan også komme i spil. Arbejdet med effektiviseringen forankres i Økonomi- og Planudvalget, som løbende orienteres om fremdriften i projektet. De samlede prioriteringer i mit budgetforslag fordeler sig således på udvalgsområder: Beløb i mio. kr Børne- og Skoleudvalget -3,6-15,2-15,2-15,2 Social- og Sundhedsudvalget -16,1-38,3-38,3-38,3 Fritids- og Kulturudvalget -2,4-3,3-3,8-3,8 Teknik- og Miljøudvalget -9,2-6,5-6,5-6,5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -9,0-9,0-9,0-9,0 Økonomi- og Planudvalget -1,8-1,8-2,0-2,0 Tværgående -19,3-23,9-28,8-28,2 Besparelser i alt -61,3-98,0-103,6-103,1 Nedenfor gennemgås de økonomiske forudsætninger, og i bilag 1 er der en oversigt over alle op- og nedprioriteringer, som indgår i budgetforslaget

8 Det går godt på Bornholm i disse år, det har været en fantastisk sommer, og turist branchen melder om en rigtig god sommer, mens at produktionsvirksomhederne har afleveret rekordregnskaber. Det ændrer desværre ikke på, at vi stadig bliver færre bornholmere Derfor er det et politisk mål, at se på sammensætningen af hele kommunens service på tværs af øen på alle udvalgsområder i denne valgperiode. Herunder hvad bosætningen betyder for den service vi tilbyder, og hvordan vi fordeler den på øen. Jeg har ikke i dette forslag ikke sat et konkret beløb på de forskellige elementer, men inden denne valgperiode er omme, skal alle store serviceområder have været igennem en proces, som den ældreområdet har undergået siden ældreanalysen kom i Skoleområdet er det første område der er igennem en proces, og denne afsluttes ultimo Og i respekt for den proces som kører på området, er der i mit forslag ingen forslag til besparelser eller udvidelser på skoleområdet. Der er dog enkelte forslag på området, for eksempel indgår det i borgmesterforslaget, at skolefritidsklubberne nedlægges på øen. Som konsekvens af den nye skolereform og den længere skoledag, er det vurderingen af mange børn og deres forældre vil fravælge tilbuddet om klub, derfor indgår dette som et besparelsesforslag. Økonomi- og Planudvalget vil primo 2015 forelægges en sag med en proces og tidsplan for de øvrige serviceområder. Jeg ser frem til at se de politiske partiers budgetbidrag og til de politiske drøftelser på det 3. budgetseminar i slutningen af august

9 Oversigt over økonomien Som det fremgår af nederste linje, balancerer budgetforslaget i 2015 stort set, idet der er en forøgelse af kassebeholdningen på 1,9 mio. kr. Beløb i mio. kr. - Løbende priser Oversigten over økonomien i mit forslag til budget 2015 er opstillet i form af en resultatopgørelse nedenfor. Opgørelsen indeholder også regnskabstallene for 2012 og 2013, budgettet for 2014 og budgetoverslagsårene Beløbene er anført i mio. kr. og i årets prisniveau. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , , ,0-960,7-975,6-979,0-988,6 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 656,3 616,8 563,1 545,7 528,5 526,7 528,7 Social- og Sundhedsudvalget 1.169, , , , , , ,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 418,2 436,7 443,7 467,2 478,6 487,1 494,2 Teknik- og Miljøudvalget 157,2 153,2 214,0 209,3 212,0 215,0 218,2 Økonomi- og Planudvalget 142,8 166,6 177,0 161,0 164,1 168,5 171,9 Fritids- og Kulturudvalget 68,7 69,6 64,4 51,1 51,6 52,1 53,1 Tværgående 0,0 0,0 0,7-34,3-44,7-50,3-50,9 Driftsvirksomhed i alt 2.612, , , , , , ,0 Renter m.v. 5,2 6,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -59,9 18,1-21,2-41,7-20,3 3,5 30,9 Anlægsvirksomhed 123,8 161,8 40,5 42,5 28,9 29,4 29,5 - heraf pleje-/ældreboliger 58,4 93,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 63,9 179,9 19,2 0,8 8,6 32,9 60,4 Det brugerfinansierede område Drift -15,2-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Anlæg 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -6,0-9,8-5,4-5,3-5,7-6,2-6,7 Samlet resultat 57,9 170,2 13,8-4,5 2,9 26,7 53,8 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -54,1-99,6-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -11,3-34,5-18,7-16,7-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån 20,0 24,6 23,6 22,9 23,2 23,7 23,7 Øvrige balanceforskydninger -9,0 127,8-18,6-3,6-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt -54,3 18,4-18,2 2,6 9,5 10,0 10,0 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 3,6 188,5-4,4-1,9 12,4 36,7 63,8 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr

10 Indtægterne i 2015 Kommunens samlede finansiering i budget 2015 udgør 2.625,0 mio. kr. Heraf udgør skatterne godt 63 pct. svarende til 1.664,3 mio. kr., mens tilskud og udligning udgør 960,7 mio. kr. Skatteindtægterne består hovedsagelig af indkomstskatter, som udgør 1.519,0 mio. kr. eller knap 91 pct. af de samlede skatteindtægter. Grundlaget for beregning af indkomstskatten er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt til kommunerne pr. 1. juli Der er forudsat en skatteprocent på 26,2 pct., som nævnt tidligere. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat, som udgør 133,7 mio. kr. i Der er forudsat en uændret grundskyldspromille på 33,41 promille, idet der dog kun opkræves 7,2 promille af produktionsjord, jf. det fastsatte maksimum herfor i lovgivningen. De sidste skatter udgør i alt 11,6 mio. kr. og består af selskabsskat med 9,6 mio. kr. samt af dækningsafgifter af statens ejendomme, dødsboskatter og forskerskat. Tilskud og udligning udgør 960,7 mio. kr. i budget 2015, og er ligeledes baseret på Økonomiog Indenrigsministeriet udmeldinger til kommunerne pr. 1. juli De generelle tilskud og udligning udgør hovedparten, nemlig 761,8 mio. kr. mens de særlige tilskud udgør 220,2 mio. kr. Heri indgår beskæftigelsestilskuddet som den største post med 100,5 mio. kr. Driftsvirksomhed De samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område udgør netto 2.583,2 mio. kr. i budgetforslaget for Forslagene til besparelser i budgetforslaget er indregnet i driftsudgifterne. Når der er tale om et nettobeløb, er det fordi de forskellige indtægter på driftssiden er modregnet i udgifterne. Indtægterne består af brugerbetalinger, fx for daginstitutionspladser, indtægter ved udlejning af beboelsesejendomme m.m., refusioner fra staten m.m. De samlede serviceudgifter i budgetforslaget udgør 1.750,8 mio. kr. Bornholms Regionskommune ligger dermed et godt stykke under den serviceramme på mio. kr., som KL teknisk har beregnet for kommunen på baggrund af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for Resultat af ordinær driftsvirksomhed Det ordinære resultat af driftsvirksomheden består af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og nettorenteudgifter. Opgørelsen viser et overskud af ordinær driftsvirksomhed på 41,7 mio. kr. Bornholms Regionskommune lever dermed op til budgetlovens krav om et positivt resultat på den ordinære driftsvirksomhed. Anlægsvirksomhed Anlægsudgifterne udgør netto 42,5 mio. kr. i budgetforslaget, hvilket som nævnt er et markant lavere niveau end i de seneste år. En del af anlægsudgifterne er forudsat lånefinansieret, bl.a. til ESCO-projektet og tilskud til Bornholms Museum

11 Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 0,8 mio. kr., idet anlægsudgifterne overstiger overskuddet på driftsvirksomhed. Som nævnt lånefinansieres en del af anlægsudgifterne. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område består af Bofa og udviser et driftsoverskud på 5,3 mio. kr., som anvendes til afdrag på Bofas lån, idet dette figurerer under øvrige poster, afdrag på lån. Samlet resultat Det samlede resultat til finansiering udgør et overskud på 4,5 mio. kr. Øvrige poster omfatter finansielle poster i form af optagelse af og afdrag på lån samt langfristede udlån og afdrag på udlån. Samlet set udgør posterne en nettoudgift på 2,6 mio. kr. i budget Kommunens langfristede gæld vil være nogenlunde uændret med budgetforslaget, idet optagelsen af lån og afdragene på lån stort set er liges store. Budgetbalance Med et overskud på det samlede resultat på 4,5 mio. kr. og en nettoudgift på 2,6 mio. kr. på øvrige poster balancerer budgetforslaget med en kasseforøgelse på 1,9 mio. kr

12 Bilag 1: Oversigt over prioriteringer i forslaget Beløb anført i kr. i 2014-priser. Negativt fortegn angiver nedprioritering/besparelse Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Børne- og Skoleudvalget BSU-01 BSU-02 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med klasse BSU-03 Alle skolefritidsklubber nedlægges BSU-15 Delvis nedlæggelse af dagplejen på Bornholm BSU-WG Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Social- og Sundhedsudvalget SU-02 A-SU-02 SU-04 Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering med 5 min pr dag ved tilberedning og anretning af mad SU-06 Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag SU-07 SU-12a SU-14 SU-26-WG Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget) Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 10 minutter Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje Nednormering af pladser på Sandemandsgården SU-27-WG Blæksprutten SU-29 SU-30 Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB)

13 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 SU-33 SU-34 Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af 85 ydelser (pædagogisk bostøtte) Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede SU-35 Reduktion af serviceniveau på botilbud SU-41 Sundhed og forebyggelsespulje SU-42 Indsatsen overfor kronisk syge borgere SU-43 Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-44 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU-47 Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde SU-50 Audiologiske ydelser SU-51 Dagbehandlingstilbuddet på alkoholområdet SU-53 Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet SU-54 Misbrugspuljen SU-55 Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje SU-56 Reduktion med en tandlægestilling SU-57 Hjælpemidler SU-58 SU-59 SU-WG SU-WG A-SU-WG Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute

14 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Fritids- og Kulturudvalget FKU-01-WG Tilskud til Wonderfestiwall, nedtrapning FKU-02-WG Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse FKU-03 Driftstilskud til museer og samlinger FKU-04 Tilskud til lokalsamfund (borgerforeninger) FKU-05 Tilskud til kultur- og fritidshuse FKU-07 Rejsegodtgørelse til musiklærere FKU-08-WG Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller FKU-09-WG Lokaletilskud til foreninger FKU-11 Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek A-FKU-11 Lukning af Svaneke og Hasle bibliotek 440 Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU-02 Generel besparelse på miljøbeskyttelse TMU-03 Besparelse på matrikulære berigtigelser TMU-04 Øgede havnetakster TMU-05 Besparelse på naturforvaltning TMU-07 Digitalisering - byggesagsbehandling TMU-08 TMU-12 TMU-13b Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra TMU-15 Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole TMU-16 Lukning af bassin ved Svaneke Skole TMU-17 Reduktion i disponibel anlægspulje til kommunale ejendomme i TMU-18 Betaling for hjælp til Folkemødet

15 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 TMU-19 TMU-20 Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke) Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen TMU-21 Devika 100 % selvfinansierende TMU-22 TMU-24 Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model TMU-26 Fjernelse af tilskud til juleudsmykning TMU-27 TMU-28 Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land) TMU-29 Ingen sommerblomster på torve og pladser TMU-34 Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet TMU-35 Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje TMU-37 Serviceforringelser på de grønne områder TMU-38 Fjernelse af stynede og knudebeskårne træer TMU-41 TMU-42 TMU-43 TMU-WG BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af fodboldbaner og andre anlæg Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift Miljøgodkendelser i forbindelse med øget svineproduktion TMU-WG Husleje i forbindelse med asylcenter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU-01 Pulje til sociale flexjob EBU-02 Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige

16 Nr. Forslagets titel BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 EBU-03 Nedskrivning af STU EBU-04 Forstærket indsats for årige jfr. EBU-mål EBU-05 Øget virksomhedaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere EBU-07 Fleks- og førtidspensionsreform EBU-WG-1 Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet EBU-WG-2 Styrkelse af ungeindsatsen Økonomi- og Planudvalget ØPU-01 Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning ØPU-02 Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik ØPU-03 Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MEDrepræsentanter ØPU-04 Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø ØPU-05 Reduktion af budget til Revision ØPU-06 Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse ØPU-10 Optimering af kopi og print i hele BRK ØPU-12 Betaling for arbejde for Feriefonden Tværgående ØPU-07 Begrænset annoncering i fysiske medier ØPU-13 Indkøbsaftale vedr. strøm ØPU-15 ØPU-19 ØPU-20 ØPU-WG Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport Generelt krav om effektivisering på 1 pct. i 2015, 1,25 pct. i 2016 og 1,50 pct. i 2017 uden servicenedgang TOTAL

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere