Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Gæstekantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian Kaastrup Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden KL s Delegeretmøde Vederlag til byrådsmedlemmer mv Økonomiopfølgning Justering af budget Tilrettelæggelse af budgetproceduren for Svendborg Kraftvarme - intern aftale Aftale med private vandværker om levering af måleroplysninger Kloakprojekter 2007, frigivelse af rådighedsramme for detailkloakker Kloakprojekter frigivelse af rådighedsrammen for kloakfornyelse Vindeby Vandforsyning - godkendelse af takster for Skårup Vandværk - godkendelse af takster Bjerreby Vandværk - Godkendelse af takster Gadekæret i Melby- ejendomsberigtigelse Udmøntning af bloktilskud til arbejdet med sikkerhed på legepladser Erstatningsbyggeriet for Svendborghusene - Udvidelse af anlægsbudget Endelig vedtagelse lokalplan og kommuneplantillæg Tankefuld - valg af model for den videre proces Vedtægter for Svendborg Musikskole Naturama - Vedtægter for den selvejende institution Udskillelse af Vand og Spildevand i 2 selvstændige aktieselskaber ejet 100% af Svendborg Kommune Orientering Rantzausmindevej arealerhvervelse til cykelsti Nyborgvejs forlægning - ekspropriation af lejeaftaler Spildevandsplan, tillæg Opkrævning af kloakbidrag på Teglværksgården A/S, tilkendegivelse fra Østre Landsret Øhavsstien annullering af 3 ekspropriationer Øhavsstien annullering af 1 ekspropriation Centralklinikken Tinghusgade Skolestruktur Samarbejdsaftale Team Danmark og Svendborg Kommune... 63

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. KL s Delegeretmøde /1122 KL meddeler i skrivelse af 8. december 2006, at der afholdes delegeretmøde i Aalborg den marts Sammenlægningsudvalget har i møde den 12. december 2006 udpeget følgende som delegerede: Lars Erik Hornemann (V), Jørgen Lundsgaard (C), Svend Rosager (V), Finn Olsen (B), Bruno Hansen (F), Jesper Kiel (Ø), Flemming Madsen (A), Christian Kaastrup (A). Til efterretning. 3. Vederlag til byrådsmedlemmer mv. 07/154 Byrådet kan beslutte at yde vederlag til byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv. Vederlag til formænd for de stående udvalg, Børne- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget er fastsat i styrelsesvedtægten. Byrådsmedlemmers udvalgsvederlag fremgår af særskilt sag. Vederlagene er gældende fra 1. januar Byrådet kan beslutte at yde vederlag til byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv. Der er regnet med uændrede vederlag som følger i % af borgmesterens vederlag. Viceborgmester 10 % Huslejenævn 15 % Beboerklagenævn 5 % Havnebestyrelsen 10 % (formanden) og 5 % (øvrige medlemmer tilsammen) Herudover: Ø-Udvalget: Telefongodtgørelse 111 kr. pr. md. Hegnssyn: Honorar 365 kr. pr. møde + kørselsgodtgørelse. Ved møder over 4 timer det dobbelte honorar. Der vedlægges bilag med oversigt over de samlede vederlag. Diæter udbetales i henhold til listen. 33

3 Vederlaget er budgetteret. Styrelseslovens 16. Borgmesteren indstiller til godkendelse. Bilag: Oversigt over vederlag, dateret Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat. Jesper Ullemose (V) var fraværende. 4. Økonomiopfølgning /1276 Økonomiopfølgning Ved tilrettelæggelsen af den løbende økonomiopfølgning i 2007 skelnes mellem 2 niveauer. 1. Niveau 1 omfatter Byråd, Økonomiudvalg og Direktionen 2. Niveau 2 omfatter det respektive fagudvalg og direktør Formålet er at den information som tilflyder de 2 niveauer opleves som relevant, og at informationen til Byråd og Økonomiudvalg er kortfattet, forståelig og koncentreret. Opfølgningen til Økonomiudvalget benævnes økonomirapport. Opfølgning til fagudvalget benævnes budgetkontrol. I 2007 vil Økonomiudvalget 5 gange få forelagt økonomirapport, som udarbejdes som et resumé af fagudvalgenes budgetkontrol. For at understøtte kommunens værdi om helhed i opgaveløsningen herunder at sikre den tværgående prioritering anbefales det, at tillægsbevillinger som udgangspunkt kun rejses for Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af økonomirapporten. Omfang og indhold af økonomirapporten og budgetkontrollen er beskrevet i vedlagte bilag. Ingen. Ingen. Direktionen indstiller: At økonomiopfølgningen i 2007 udarbejdes som angivet i vedlagte bilag. 34

4 At tillægsbevillinger som udgangspunkt kun rejses for Økonomiudvalg i forbindelse med behandling af økonomirapporten. Bilag: Oplæg budgetopfølgning Justering af budget /1365 Justering af budget Efter vedtagelsen af budget 2007 konstateres løbende behov for at foretage justeringer/tilpasninger af det vedtagne budget. Som følge heraf er der foretaget en opsamling på disse sager for alle direktørområderne med henblik på at søge en samlet tillægsbevilling. Justeringer/tilpasninger omfatter overførsel af opgaveområder imellem direktørområderne, fejlplacering af oprindeligt budget samt fejl i budgetforudsætningerne. Den samlede nettoeffekt medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. De væsentligste justeringer omfatter overflytning af medarbejdere fra borgerservice under Erhvervsudvalget til Udvalget for Miljø og Teknik, overførsel af budget vedr. handicapafdelingen under Socialudvalget til Børn og Ungeudvalget, samt overførsel af budgetbeløb vedr. udgifter til kantine, ejendomsudgifter og pedel til Svinget 14 og Egebjerg Rådhus. Endvidere er der jf. Sammenlægningsudvalgets beslutning om indførelse af barselsudligningsordning etableret en fælles pulje under kommunaldirektørens område, som medfører at det brugerfinansierede område skal bidrage med netto kr. I forbindelse med udarbejdelsen af lønbudgettet for administrationen er der fjernet 0,7 mio. kr. for meget på Erhvervsudvalgets område. I nærværende tillægsbevillingssag indgår desuden forslag til harmonisering af reglerne for håndtering af refusion fra dagpengekontoret i forbindelse med sygdom. Harmonisering medfører at den nuværende praksis i Gl. Svendborg Kommune tilpasses de øvrige kommuner/amtet. Harmoniseringen indebærer, at refusionen fra dagpengekontoret fremover tilgår institutionerne, samtidig med at de nuværende sygevikarpuljer på i alt 6,8 mio. kr. bortfalder. I 2006 udgjorde de samlede refusioner 9,9 mio. kr. mod budgetlagt 8,8 mio. kr. Omlægningen indebærer, at udvalgenes lønbudgetter reduceres med 9,9 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. finansieres ved bortfald af nuværende sygevikarpuljer. Merindtægten på 1,1 mio. kr. afsættes foreløbig under Økonomiudvalget, og reserveres til medfinansiering af eventuelle merudgifter vedrørende forsikring af kommunens tjenestemænd jf. hidtidig praksis. For yderligere oplysninger henvises til vedlagte bilag. 35

5 Samlet medfører ovenstående ændringer en netto merudgift på 0,9 mio. kr., som finansieres af kassen. Ingen. Direktionen indstiller: At udvalgenes budget tilpasses ændringerne som skitseret i vedlagte bilag, og at merudgiften på 0,9 mio. kr. finansieres af kassen. Bilag: Justering af budget Tilrettelæggelse af budgetproceduren for /1266 Tilrettelæggelse af budgetproceduren for budget Indretningen af kommunens budgetproces afspejler ofte de udfordringer og vilkår, som kommunen har stået over for i de seneste år. Ved tilrettelæggelse af budgetprocessen er det dog mindst ligeså vigtigt, at sætte fokus på de fremtidige udfordringer og hvilke forudsætninger af økonomisk og anden art, der må forventes at danne udgangspunkt for budgetlægningen. Budgetproceduren for budget 2008 er derfor tilrettelagt med udgangspunkt i kommunens værdier og de aktuelle økonomiske forudsætninger. Udgangspunktet indebærer, at der ligger en betydelig udfordring i budgetlægningen for 2008 både med hensyn til at skabe bedre balance i økonomien og med hensyn til at skabe grundlag for omprioriteringer. Der lægges derfor op til, at proceduren tilrettelægges som blokbudgettering, hvor Direktionen på driftsområdet udarbejder oplæg til reduktions- og udvidelsesblokke, som danner grundlag for Byrådets tværgående prioriteringsseminar i maj måned. Fagudvalgenes budgetlægning vil fokusere på beskrivelse af serviceniveau, økonomi og aktivitetsforudsætninger på politikområder samt beskrivelse af politiske mål og resultatkrav på politikområder som oplæg til kommende aftaler. Høring af budgetmaterialet vil foregå fra primo juni til primo august. Ultimo august drøfter Byrådet budgetoplæg og høringssvar, og på baggrund af disse drøftelser og prioriteringsseminaret i maj udarbejder Direktionen et budgetforslag for både drift og anlæg, som indarbejdes i budgetforslaget til Økonomiudvalgets 1. behandling. 36

6 Kendes pt. ikke. Ingen. Direktionen indstiller: At budget 2008 udarbejdes, som skitseret i vedlagte bilag. Bilag: Notat budgetprocedure Svendborg Kraftvarme - intern aftale /17 Der fremlægges forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik omhandlende Svendborg Kraftvarmes driftsaktiviteter i Budget 2007 er en del af aftalen. Af den eksisterende aftale for 2006 fremgår det, at aftalen for 2007 skal udarbejdes og fremlægges ultimo Aftalen fremlægges dog først nu, idet det har været nødvendigt at foretage en revurdering af det oprindelig vedtagne budget Som oplyst i perioderegnskab for 2. tertial 2006, blev der ved revision af affaldsanlægget i september 2006 konstateret skader på kedelvæggene, ligesom det har været nødvendigt at udskifte neddeler jf. Sammenlægningsudvalgets bevilling af på 2,7 mio. kr. Det revurderede udgiftsniveau for affaldsdelen skal kunne holdes inden for det for 2007 indførte prisloft på 364,50 kr. pr. MWh inkl. afgift og moms for affaldsforbrændingsanlægs varmesalg, hvilket samtidig giver mulighed for finansiering af 0,72 mio. kr. af fremført underskud på 11,3 mio. kr. fra tidligere år. Det skal bemærkes, at Svendborg Kraftvarme tolker det indførte prisloft som alene rettet mod affaldsdelen, mens Gasmotordelen ikke indgår. Den i perioderegnskabet oplyste manglende opfyldelse af modtagerforpligtelsen for affald forventes at medføre ekstraomkostninger i størrelsesordenen 1 mio. kr., der skal finansieres af affaldskunderne. For Gasmotordelen er de forventede salgsindtægter af CO2-kvoter revurderet, idet markedsprisen er faldet betydeligt i forhold til den oprindelige budgetlægning. Aftalen for 2007 er hovedsageligt baseret på grundlaget i aftalen for 2006 for Svendborg Kraftvarmeværk. Hovedmålet med aftalen er fortsat, at virksomheden - i kommunalt regi - kan drives ud fra en mere markedsorienteret synsvinkel, så de fordele og frihedsgrader en selskabsdannelse ville have givet, søges imødekommet inden for de givne rammer. Budgettet er samtidig 37

7 indskrevet i en skabelon, der understøtter perioderegnskaber, og er baseret på erhvervsøkonomiske principper. Aftalen fastlægger de overordnede retningslinier for styring og kontrol af Svendborg Kraftvarmes driftsaktiviteter. Herunder de primære mål for virksomheden i 2007, der er: At der opnås økonomisk balance for At det implementerede økonomistyringssystem beviser sin evne til at håndtere budgetter, opfølgning og regnskaber. At opretholde det certificerede kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001:2000. At fortsætte den løbende renovering, forbedring og optimering af anlæggenes drift ved operatørenes aktive medvirken. Det udarbejdede forslag til aftale og det reviderede budget 2007, der er udsendt til udvalgets medlemmer, fremlægges hermed til politisk drøftelse og godkendelse. Aftaleperioden foreslås fastsat til kalenderåret 2007 med en revurdering/genforhandling af en ny aftale for 2008 i forbindelse med indførelse af aftalestyringskonceptet. Indgåelse af den interne aftale har i sig selv ikke direkte økonomiske konsekvenser, men det revurderede budget medfører behov for en yderligere driftsbevilling for affaldsdelen på kr., der takstmæssigt skal fordeles forholdsmæssigt på varme- og affaldstakst. Dertil kommer behov for en driftsbevilling på 1 mio. kr. vedrørende manglende affaldsmodtagelse, der belaster affaldstaksterne. Endelig medfører forventede lavere CO2-indtægter en lavere indtægt svarende til en driftsbevilling på kr., der medfører højere varmetakster på Gasmotordelen. Udgiftsstigningen inkl. 0,72 mio. kr. fremførsel af underskud fra tidligere år vedrørende affaldsdelen medfører følgende takststigninger opgjort inkl. afgift og moms i forhold til oprindelig vedtaget budget for 2007: Affaldsdelen: Varmetakst pr. MWh fra 327,65 kr. til 364,47 kr. Affald, småt brændbart pr. tons fra 650,12 kr. til 706,82 kr. Affald, stort brændbart pr. tons fra 850,12 kr. til 906,82 kr. Gasmotordelen: Varmetakst pr. MWh fra 636,58 kr. til 687,19 kr. Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Godkende det fremlagt udkast til intern aftale for 2007 mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik. Godkende det reviderede budget for 2007, herunder: Give driftsudgiftsbevilling på kr. for affaldsdelen Give driftsindtægtsbevilling på for affaldsdelen Godkende varmetakst pr. MWh på 364,47 kr. inkl. afgift og moms for affaldsdelen Godkende affaldstakst for småt brændbart pr. tons på 706,82 kr. inkl. afgift og moms for affaldsdelen 38

8 Godkende affaldstakst for stort brændbart pr. tons på 906,82 kr. inkl. afgift og moms for affaldsdelen Godkende varmetakst pr. MWh på 687,19 kr. inkl. moms for gasmotordelen Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt, idet Udvalget for Miljø og Teknik opfordrer Økonomiudvalget til at kontakte Fjernvarmecentralens bestyrelse for at fremme en afklaring af den verserende sag med Fjernvarmecentralen. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Udsattes. Borgmesteren vender tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling efter forudgående drøftelse med Fjernvarmecentralens bestyrelse inden for en måned. 8. Aftale med private vandværker om levering af måleroplysninger 06/5104 Godkendelse af vilkår for aftaler med 16 private vandværker i Svendborg Kommune efter 1. januar 2007 om levering af målerdata til brug for afregning af afledningsbidrag. Kloakforsyningen opkræver spildevandsafgift efter vandforbruget. For de forbrugere, der er tilsluttet private vandværker, har Svendborg Vand ikke direkte adgang til måleroplysningerne. For at undgå at forbrugeren skal indberette måleroplysningerne to gange, tilstræbes at indgå aftaler med de private vandværker, så Svendborg Vand får leveret de nødvendige data til en fastsat tid. Der har været aftaler mellem de tre kommuner og de respektive private vandværker. Der har imidlertid været forskelle i indholdet, primært vedrørende tidsfristen for levering og prisen for oplysningerne. I Egebjerg leveres data pr. 15. januar til en pris af 20,42 kr./oplysning. I Gudme leveres data pr. 15. februar til en pris af 23,58 kr./oplysning. I Svendborg leveres data pr. 25. januar til en pris af 15,90 kr./oplysning. En vægtet pris for en måleroplysning i de tre kommuner kan beregnes til 19,58 kr. Alle priser er 2005-priser, ekskl. moms. Svendborg Vand skal have rådighed over data senest 20. januar for at kunne fastholde forfaldsdatoen til 1. marts. Dette harmonerer fint med de nuværende vilkår for vandværkerne i Egebjerg og Svendborg, men er en stramning i forhold til vandværkerne i Gudme. To vandværker i Gudme har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at levere data tidligere end 15. februar. Hvis udsendelsen af forbrugsopkrævningen skal afvente data fra disse to værker, skal forfaldsdatoen flyttes én måned. Hvis forfaldsdatoen for både 39

9 1. og 2. aconto udskydes 30 dage, vil forsyningsområdet samlet lide et rentetab på ca kr./år (kalkulationsrente = diskontoen, 3,50%). Det anbefales, at leveringsfristen fastsættes til den 20. januar, og prisen for måleroplysningerne fastsættes til den vægtede pris på 19,58 kr./oplysning som beskrevet i udkast til aftale, der vedlægges som bilag. Måleroplysninger fra ejendomme med egen udledning af spildevand skal vederlagsfrit udleveres til kommunen, jf. lov om afgift af spildevand. Når vilkårene for aftalen er politisk behandlet, kan aftalen præsenteres på et møde med vandværkerne. Hvis et vandværk ikke kan tiltræde på de givne vilkår, bliver Svendborg Vand nødsaget til at indhente oplysningerne hos forbrugerne. Omkostningen til måleroplysninger er uændret i forhold til nuværende. Lov om afgift af spildevand af 1. januar 1998 regulerer kloakforsyningens opkrævning af statsafgift fra ejendomme med egen udledning af spildevand. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Leveringsfristen fastsættes til 20. januar. Prisen pr måleroplysning fastsættes til 19,58 kr. (forbrugerprisindeks 1. oktober 2005 = 111,1). Prisen indeksreguleres efter forbrugerprisindekset pr. 1. oktober det foregående år. Der ikke betales for måleroplysninger fra ejendomme med egen spildevandsrensning. Bilag: Udkast til aftale Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 9. Kloakprojekter 2007, frigivelse af rådighedsramme for detailkloakker 40

10 06/4702 I henhold til intern aftale mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik vedrørende Svendborg Vands drifts- og anlægsaktiviteter for 2007 søges bevillingen til byggemodninger i 2007 frigivet. Budgettet for byggemodning i 2007 er øget væsentligt i forhold til tidligere år. Det skyldes dels en forventet vækst i området, dels at udbuddet af ledige byggemodnede grunde er lavt og efterspørgslen høj. Følgende boligområder forventes byggemodnet i 2007: Gammel Nybyvej Traverskiftet, 1.og 2. etape Dyrekredsen/Højensvej, 1. etape Walkendorffsvej/Ørbækvej 1. etape Kogtvedvej Granvænget Grenvænget Færgegårdsvej/Vindeby Tværvej Østervangen i Oure Kirkestræde i Vejstrup Sønderballevej i Gudbjerg Hørup Å Vej/Bryggerens Mark i Kirkeby Desuden diverse stik til ubebyggede grunde I alt budgetteret til kr Følgende erhvervsområder forventes byggemodnet i 2007: Erhvervsområde øst ved Englandsvej/Norgesvej Erhvervsområde ved Heldagervej/motorvej Erhvervsområde ved Assensvej/Smedegårdsvej i Kirkeby I alt budgetteret til kr. I forbindelse med perioderegnskabet vil der blive redegjort for status på de enkelte byggemodninger. Det afsatte beløb i budget 2007 på kr. til udgifter til byggemodninger til bolig- og erhvervsområder frigives fuldt ud og indtægter på kr. frigives fra byggemodning af bolig- og erhvervsområder, hvorefter der resterer kr. på indtægtsrammen. Restindtægtsrammen er budgetsat til nye kloakker ( kr.) og spildevand i det åbene land ( kr.). Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Der bevilges og frigives en udgiftsbevilling på kr. til byggemodninger over rådighedsrammen for 2007 på konto , detailkloakker 41

11 Der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på kr. til byggemodninger over rådighedsrammen for 2007 på konto , spildevandsanlæg Der resterer herefter 0 kr.på udgiftsrammen for detailkloakker og kr. på indtægtsrammen for det samlede spildevandsområde. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 10. Kloakprojekter frigivelse af rådighedsrammen for kloakfornyelse 06/4702 I henhold til kontraktstyring på Svendborg Vand søges bevillingen for kloakfornyelse på kr. fri på én gang ved årets start. Med baggrund i forvaltningens kloakfornyelsesplaner og øvrige arbejder i kommunen er de mest påtrængende ledningsstrækninger valgt til fornyelse. I 2007 er der bl.a. planlagt kloakfornyelse i Østre Skolevej, Erantisvej, Traverskiftet og Ørbækvej fra 61 til 92 i Gudbjerg. Pumpestationen ved Strandgade forventes fornyet. Kloakfornyelsesprojektet Nyborgvej - ny vejføring fortsætter i 2007 med fornyelse af kloakledninger i Toldbodvej, Havnegade, Østre Havnevej og Lerchesvej. Arbejdet er koordineret med vejprojektet. Desuden forventes der kørt kloak-tv i ca. 25 km hovedkloakledninger (etape 2) i området ved Rantzausminde og udarbejdet fornyelsesplan. I forbindelse med perioderegnskaber vil der blive redegjort for status på planlagte kloakfornyelser. Det afsatte beløb på kr. i budget 2007 til kloakfornyelse søges frigivet. Der resterer herefter kr. budgetteret til bassiner ( kr.), nye kloakledninger ( kr.) og spildevand i det åbne land ( kr.). Økonomisk opgørelse er fremlagt på sagen. Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. 42

12 Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Der søges frigivet kr. til kloakfornyelse over rådighedsrammen for 2007 på konto , Hovedkloakker og pumpestationer. Der resterer herefter kr. på den samlede ramme for hovedkloakker og pumpestationer. Bilag: Økonomisk opgørelse Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 11. Vindeby Vandforsyning - godkendelse af takster for /4423 Godkendelse af Vindeby Vandforsynings takster for Vindeby Vandforsyning har søgt om godkendelse for takster for Der er en række stigninger af taksterne begrundet med vandforsyningens udgifter til nye stik og stikledninger. Endvidere har vandforsyningen haft arbejdet med implementering af Fyns Amts Indsatsplan, hvilket medfører en række stigende udgifter. Endvidere begrundes stigningerne med stigende udgifter til håndværkere og leverandører. Vindeby Vandforsyning fusionerede medio 2004 med Troense Vandværk i form af et fælles selskab med to driftsselskaber med hver sin økonomi. For takstbladet for 2007 er der nu samme takster for de to forsyningsområder undtagen f.s.v. angår den faste årlige afgift, idet afgiften for Troense-området er 100 kr./år højere, begrundet med arbejdet med at nedsætte ledningstabet til mindre end 8%. Når det er opnået, vil taksterne blive ens i de to områder. Der er ikke indsendt et flerårigt drifts- og anlægsbudget. Miljø og Teknik har af hensyn til lighedsprincippet vurderet på de samme parametre for begge forsyningsområder, jf. nævnte vejledning, som for Bjerreby Vandværk og har ikke yderligere bemærkninger hertil. Ingen bemærkninger. 43

13 Lovbekendtgørelse om vandforsyning, nr. 130 af , 53 om godkendelse af takster for almene vandværker. Jf. 76 kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at De ansøgte takstforhøjelser godkendes. Der er tale om følgende takstforhøjelser for begge områder: Hovedanlæg med kr. til kr. Ledningsbidrag med kr. til kr. 40 mm stikledning med kr. til kr. 50 mm stikledning med kr. til kr. 63 mm stikledning med kr. til kr. Kubikmeterpris med 0,75 kr./m³ til 6,75 kr./m³. Vand tappet via måler fra brandstander o. l. med 2,00 kr./m³ til 10,00 kr./m³. Fast årlig afgift for målerstørrelse 1,5-2,5 m³ for Vindeby-området 100 kr. til 600 kr./år. Fast årlig afgift for målerstørrelse 5,0-10,0 m³ med 50 kr. til 1300 kr./år. Fast årlig afgift for målerstørrelse 15,0-15,0 m³ fastholdes til kr./år;. Fast årlig afgift for målerstørrelse 50 m³ fastholdes med kr./år. Den faste årlige afgift for Troense-området fastholdes til 700 kr./år. De øvrige gebyrer i takstbladet skal ikke godkendes af Kommunen. Ved fremtidige ansøgninger om takstgodkendelse, medsendes et flerårigt drifts- og anlægsbudget. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 12. Skårup Vandværk - godkendelse af takster /4424 Godkendelse af Skårup Vandværks takster for Skaarup Vandforsyning søger om følgende takststigninger for anlægsbidrag: Hovedanlægsbidrag med 433 kr. til kr. Forsyningsledningsbidrag med kr. til kr. Stikledningbidrag med 624 kr. til 7564 kr. 44

14 Der søges også om godkendelse af rykkergebyret, men det skal kommunen ikke godkende. Forvaltningen har af hensyn til lighedsprincippet vurderet ansøgningen i forhold til vejledningen for fastsættelse af vandværkstakster udgivet af DANVA. Der er ikke udarbejdet Indsatsplan for området Skårup Vandforsyning ligger i. Den forventes vedtaget i 2007, hvorefter vandværkets takster skal afspejle implementering af handleplanerne. Vandværket har ikke medsendt budget for de nærmeste år. Det bemærkes, at under Skårup Vandforsyning ligger én større ejendom uden for området med ledningsnet. Takstbladet angiver, at tilslutning skal betales efter regning. Det blev i 2005 aftalt med vandværket, at dette drøftes nærmere internt med henblik på større lighed mellem store og små vandforbrugere. Det er ikke oplyst, om dette er sket. Der ønskes en redegørelse for, at vandværket har sikret, at der for 2007 bliver ensartede anlægsbidrag i hele forsyningsområdet. Samt at budget for overslagsårene vedlægges ved næste takstgodkendelse. Ingen for Svendborg Kommune. Vandforsyningslovens 53 fastlægger, at kommunalbestyrelsen godkender anlægs- og driftsbidrag på almene vandværker efter disses indstilling. Afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Takstblad for Skaarup Vandforsyning godkendes som ansøgt, d.v.s. for 2007, så det samlede anlægsbidrag bliver på kr. Kubikmeterprisen fastholdes til 4,25 kr./m³ og den faste årlige afgift på 500 kr./år. Der ønskes en redegørelse for, at vandværket i 2007 sikrer, at det samlede anlægsbidrag er ens i hele forsyningsområdet. Vandværket ved takstgodkendelse for 2008 vedlægger et budget for overslagsårene. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt, idet udvalget får en status inden 1/ Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 13. Bjerreby Vandværk - Godkendelse af takster 45

15 06/4422 Godkendelse af Bjerreby vandværks takster for Bjerreby Vandværk har søgt om at få godkendt de nuværende takster i 5 år frem, idet vandværket ikke forventer udvidelsesaktiviteter. Der er ikke indsendt et anlægsbudget for den ansøgte periode. I Vandforsyningsplanen har Byrådet vedtaget, at der lægges vægt på, at ejendomme i det åbne land kan tilslutte sig en almen vandforsyning, samt at der i samarbejde med de private almene vandværker arbejdes på, at beboerne inden for et forsyningsområde betaler samme pris uanset beliggenheden. Bjerreby Vandværk har fortsat to forskellige priser for tilslutning inden for sit forsyningsområde på henholdsvis kr. for det ældre ledningsnet og for det nyere ledningsnet på kr. Opdelingen er blevet behandlet på vandværkets generalforsamling i foråret Ligeledes har vandværket på generalforsamlingen i foråret 2005 behandlet forholdet mellem kubikmeterprisen og den faste afgift på 50:50, hvor det af foreningen for danske vandværker anbefalede forhold er på 60:40. Administrationen vurderer følgende: Bjerreby Vandværk har ikke fulgt Byrådets intentioner i Vandforsyningsplanen om at arbejde på at få samme tilslutningsbidrag i hele forsyningsområdet. Vandværket har ikke fulgt op på Fyns Amts Indsatsplan mht. grundvandsbeskyttelse og har tilsyneladende ikke afsat midler til den vedtagne grundvandsbeskyttelse, jf. seneste møde om opfølgning på Indsatsplanen. Endvidere har vandværket ikke fulgt op på Indsatsplanen mht. at etablere den aftalte nye boring, idet der alene er rettet en henvendelse til en lodsejer om en evt. placering af en boring. Der var i 2004 afsat midler til boringen. Der er heller ikke, som anført i Indsatsplanen, taget initiativ eller afsat midler til etablering af forbindelse til Landet Vandværk Vandværket har en god økonomi med opsparet kapital. På den baggrund vurderes det, at de nuværende takster kan godkendes for 2007 med de i indstillingen anførte supplerende tiltag. Ingen bemærkninger. Lovbek. om vandforsyning, nr. 130 af , 53 om godkendelse af takster for almene vandværker. Jf. 76 kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Takstansøgningen fra Bjerreby vandværk godkendes for 2007, idet alle taksterne for 2006 fastholdes. Disse er følgende: Kubikmeterprisen 3,75 kr./m³ inkl. moms, tilslutningsbidrag på 46

16 eksisterende ledningsnet kr., tilslutningsbidrag på nyt anlæg kr., hovedbidrag kr., stikledningsbidrag kr., fast årligt afgift kr. Øvrige takster er gebyrer, som ikke skal godkendes af kommunen. Bjerreby Vandværk arbejder aktivt på at tilslutningsbidraget for hele forsyningsområdet fra 2008 bliver det samme. Bjerreby Vandværk i 2007 aktivt følger op på aftalerne vedtaget i Indsatsplanen, gældende for vandværket. Der til godkendelse af takster for 2008 og frem indsendes et flerårigt drifts- og anlægsbudget, som afspejler de to foregående punkter. For 2007 godkendes det, at forholdet mellem kubikmeterpris og fast årlig afgift fortsat er 50:50, idet vandværkets generalforsamling forsat skal tydeliggøre dette overfor forbrugerne. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt, idet udvalget får en status inden 1/ Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 14. Gadekæret i Melby- ejendomsberigtigelse 06/5006 Ejendomsberigtigelse ved gadekæret i Melby, matr. 1-b og 6, Melby By, Landet. Landinspektørfirmaet Hvenegård A/S har fremsendt erklæring om ejendomsberigtigelse af gadejord ved gadekæret i Melby. Svendborg Kommune købte i 1986 af Valdemars Slot 8 for offentligheden særlig værdifulde gadekær med tilhørende gadejord, bl.a. gadekæret i Melby, beliggende på matr. nr. 6, Melby By. Naboejendommen, matr. nr. 1-b har i mange år og længe forud for kommunens overtagelse af arealet anvendt en mindre del af gadekærsarealet som have og har derfor vundet hævd på 340 m². I forbindelse med salg af naboejendommen er der opnået enighed om placering af skel. Administrationen vurderer, at arealoverførslen ikke forringer gadekærets værdi for offentligheden. Ingen, idet sagsomkostningerne betales af den hævdende. Udstykningsloven. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. Administrationen anbefaler oversendelse til Økonomiudvalget, at 47

17 Der foretages ejendomsberigtigelse som beskrevet. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 15. Udmøntning af bloktilskud til arbejdet med sikkerhed på legepladser 06/4827 Sikre at permanent forøgelse af bloktilskud til arbejdet med sikkerhed på legepladser tilføres Børn og Unge, Distriktsteamet. Familie og Forbrugerministeriet har med baggrund i regeringsgrundlaget "Nye Mål" afsat 2 mia. kr. fra 2005 til og med 2009 til at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene. I finansloven for 2006 har regeringen udmøntet de første 400 mio. kr., hvoraf der blev afsat 15 mio. kr. til finansiering af forbedret sikkerhed på legepladser. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2007 er der givet et permanent løft af bloktilskuddet på 15.0 mio. kr. årligt fra 2007 og frem til understøttelse af kommunernes nuværende indsats og videreudvikling af sikkerheden på legepladser. Der er i Svendborg Kommune igangsat en proces for at øge sikkerheden på lejepladserne på dagpasningsområdet. Et øget bloktilskud kan medvirke til at reetablere og genopbygge legepladser på de daginstitutioner, der ifølge legepladsinspektionsrapporterne viser et behov samt til at udarbejde en legepladspolitik for hele området. Den andel Svendborg Kommune får af det permanente bloktilskud på 15.0 mio. kr. fra 2007 og fremover udmøntes til Børn og Unge, Distriktsteamet, til legepladssikkerhed. Familie- og Forbrugsministeriet har med baggrund i regeringsgrundlaget "Nye Mål" sat fokus på at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene, og i finansloven for 2006 afsat permanent bloktilskud målrettet sikkerhed på legepladser. Det indstilles: at det permanente bloktilskud tilføres distriktsteamet til legepladssikkerhed. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 48

18 Indstiller til Byrådets godkendelse, at Svendborg Kommunes andel af bloktilskuddet på 1,08%, svarende til kr., tilføres Distriktsteamet til legepladssikkerhed. Hanne Klit (A) var fraværende. 16. Erstatningsbyggeriet for Svendborghusene - Udvidelse af anlægsbudget 06/4321 Udvidelse af anlægsprojekt til erstatning for Svendborghusene (tidligere Sydbo), således at byggeriet på Ryttervej blandt andet kan indeholde et produktionskøkken. Svendborg Kommune har i forbindelse med amternes nedlæggelse overtaget et anlægsprojekt til erstatning for de nuværende Svendborghuse. Der er tale om i alt 28 boliger, heraf 18 erstatnings- og 10 ventelisteboliger med et tilhørende serviceareal. Byggeriets samlede areal er på 2100 m2. Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 afsat 1,3 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der er nedsat en byggegruppe, der har vurderet projektet nærmere med henblik på at udarbejde et byggeprogram. Gruppen består af pårørende, interesseorganisationen LEV, personale, Domea, ekstern rådgiver samt medarbejdere fra Svendborg Kommunes Handicapafdeling, Sekretariatet og Bygherreafdeling. Det nuværende projekt indebærer, at produktionskøkken og en række beboerfunktioner ikke etableres. Byggegruppen anbefaler, at der dels etableres et produktionskøkken, og dels etableres flere og større fællesarealer for beboerne, herunder café- og opholdsarealer med videre. De driftsmæssige fordele ved etablering af et køkken vil være både økonomiske og pædagogiske. Dels vil man med køkkenet kunne anvende personaleressourcerne mere rationelt, hvis der etableres et produktionskøkken, og dels vil der kunne etableres en række beskæftigelsespladser for interne eller eksterne brugere. Alternativt skal maden leveres udefra til opvarmning i køkkener, der etableres i forbindelse med beboernes opholdsrum. Det vurderes, at projektet forbedres væsentligt såfremt projektet udvides med 210 m 2, heraf 100 m 2 køkken der er kommunalt finansieret. Projektet er bevilliget 7 mio. kr. fra Statens Satspulje. Når byggeriet tages i brug fraflyttes de tre nuværende villaer. Handicaprådets høringssvar vil foreligge på udvalgsmødet. Nuværende projekt I forbindelse med godkendelse af skema A andrager udgifterne 49

19 - 28 boliger kr. - Servicearealer * kr. - Inventar, div. mindre poster, rådgiver * kr. * Beløbene er angivet uden moms Den kommunale andel udgør - 7 % af kr kr. - 2 % af kr. (beboerindskud) kr. - Servicearealer, inventar, mindre poster og rådgiver kr. I alt ekskl. Moms kr. De kommunale udgifter finansieres ved - Satspuljemidler kr. - Salg af grund til boligselskab kr. - B07-bevilling kr. I alt kr. Differencen på kr. mellem den samlede kommunale udgift og indtægter skyldes, at budget 2007 blev vedtaget før den amtslige detailberegning for projektet forelå. Udvidet projekt - 28 boliger kr. - Servicearealer * kr. - Inventar, div. mindre poster, rådgiver * kr. * Beløbene er angivet uden moms Den kommunale andel udgør - 7 % af kr kr. - 2 % af kr. (beboerindskud) kr. - Servicearealer, inventar, mindre poster og rådgiver, grund med henblik på videresalg kr. I alt ekskl. Moms kr. De kommunale udgifter finansieres ved - Satspuljemidler kr. - Salg af grund til boligselskab kr. - B07-bevilling kr. - Ekstrabevilling kr. I alt kr. Salg af de nuværende villaer forventes at kunne indbringe minimum kr. Ejendommene er valuarvurderet medio Den kommunale merudgift på kr. forslås finansieret af salget af villaerne. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. En udvidelse af boligerne fra 65 til 69 brutto-m 2, svarende til 48 netto-m2, vil give en månedlig huslejestigning på ca. 250 kr. pr bolig. Lov om almene boliger 115. Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller, 50

20 at byggeriet udvides med i alt 210 brutto-m 2, og at udbudsgrundlaget udvides fra kr. til kr. inkl. moms at den kommunale anlægsbevilling forhøjes med kr. ekskl. moms til udvidelse af projektet at udvidelsen finansieres af salgsprovenuet fra salg af de nuværende villaer Bilag: SU Bilag Notat om udvidelse af arealet i forbindelse med erstatningsbyggeri for Sydbo Høringssvar fra Handicaprådet vedr. erstatningsbyggeri for Svendborghusene. Beslutning i Socialudvalget den : Birthe Skovgård (V) var fraværende. 17. Endelig vedtagelse lokalplan og kommuneplantillæg /195 Endelig vedtagelse af kommunplantillæg nr og lokalplan nr for et boligområde ved Holmevej og Dronningholmsvej. Forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan nr for et område ved Holmevej og Dronningholmsvej har været offentligt fremlagt fra den 2. september til 28. oktober Der har været afholdt borgermøde 5. oktober Der er modtaget 6 indsigelser og bemærkninger fra borgermødet vedrørende: - trafikforhold - ledningsforhold - bevaring af eksisterende bygninger - bebyggelsens omfang og placering - trafikstøj Notat - Indsigelser/bemærkninger til forslagene vedlægges sagen og udsendes til udvalgets medlemmer. Forvaltningen anbefaler, at planforslagene vedtages med følgende ændringer: Lokalplanens redegørelse side 7 tilføjes bemærkning om undtagelsesbestemmelser for støjkrav ved huludfyldning i eksisterende boligområder. Kortbilag 1 tilføjelse om beskyttelsesområde for gasledning. Kortbilag 2 ændres ved, at de 2 sydligste boligblokke rykkes 1,2 m mod øst. 51

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere