Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Gæstekantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian Kaastrup Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden KL s Delegeretmøde Vederlag til byrådsmedlemmer mv Økonomiopfølgning Justering af budget Tilrettelæggelse af budgetproceduren for Svendborg Kraftvarme - intern aftale Aftale med private vandværker om levering af måleroplysninger Kloakprojekter 2007, frigivelse af rådighedsramme for detailkloakker Kloakprojekter frigivelse af rådighedsrammen for kloakfornyelse Vindeby Vandforsyning - godkendelse af takster for Skårup Vandværk - godkendelse af takster Bjerreby Vandværk - Godkendelse af takster Gadekæret i Melby- ejendomsberigtigelse Udmøntning af bloktilskud til arbejdet med sikkerhed på legepladser Erstatningsbyggeriet for Svendborghusene - Udvidelse af anlægsbudget Endelig vedtagelse lokalplan og kommuneplantillæg Tankefuld - valg af model for den videre proces Vedtægter for Svendborg Musikskole Naturama - Vedtægter for den selvejende institution Udskillelse af Vand og Spildevand i 2 selvstændige aktieselskaber ejet 100% af Svendborg Kommune Orientering Rantzausmindevej arealerhvervelse til cykelsti Nyborgvejs forlægning - ekspropriation af lejeaftaler Spildevandsplan, tillæg Opkrævning af kloakbidrag på Teglværksgården A/S, tilkendegivelse fra Østre Landsret Øhavsstien annullering af 3 ekspropriationer Øhavsstien annullering af 1 ekspropriation Centralklinikken Tinghusgade Skolestruktur Samarbejdsaftale Team Danmark og Svendborg Kommune... 63

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. KL s Delegeretmøde /1122 KL meddeler i skrivelse af 8. december 2006, at der afholdes delegeretmøde i Aalborg den marts Sammenlægningsudvalget har i møde den 12. december 2006 udpeget følgende som delegerede: Lars Erik Hornemann (V), Jørgen Lundsgaard (C), Svend Rosager (V), Finn Olsen (B), Bruno Hansen (F), Jesper Kiel (Ø), Flemming Madsen (A), Christian Kaastrup (A). Til efterretning. 3. Vederlag til byrådsmedlemmer mv. 07/154 Byrådet kan beslutte at yde vederlag til byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv. Vederlag til formænd for de stående udvalg, Børne- og Ungeudvalget samt Folkeoplysningsudvalget er fastsat i styrelsesvedtægten. Byrådsmedlemmers udvalgsvederlag fremgår af særskilt sag. Vederlagene er gældende fra 1. januar Byrådet kan beslutte at yde vederlag til byrådsmedlemmer og andre, der varetager kommunale hverv. Der er regnet med uændrede vederlag som følger i % af borgmesterens vederlag. Viceborgmester 10 % Huslejenævn 15 % Beboerklagenævn 5 % Havnebestyrelsen 10 % (formanden) og 5 % (øvrige medlemmer tilsammen) Herudover: Ø-Udvalget: Telefongodtgørelse 111 kr. pr. md. Hegnssyn: Honorar 365 kr. pr. møde + kørselsgodtgørelse. Ved møder over 4 timer det dobbelte honorar. Der vedlægges bilag med oversigt over de samlede vederlag. Diæter udbetales i henhold til listen. 33

3 Vederlaget er budgetteret. Styrelseslovens 16. Borgmesteren indstiller til godkendelse. Bilag: Oversigt over vederlag, dateret Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat. Jesper Ullemose (V) var fraværende. 4. Økonomiopfølgning /1276 Økonomiopfølgning Ved tilrettelæggelsen af den løbende økonomiopfølgning i 2007 skelnes mellem 2 niveauer. 1. Niveau 1 omfatter Byråd, Økonomiudvalg og Direktionen 2. Niveau 2 omfatter det respektive fagudvalg og direktør Formålet er at den information som tilflyder de 2 niveauer opleves som relevant, og at informationen til Byråd og Økonomiudvalg er kortfattet, forståelig og koncentreret. Opfølgningen til Økonomiudvalget benævnes økonomirapport. Opfølgning til fagudvalget benævnes budgetkontrol. I 2007 vil Økonomiudvalget 5 gange få forelagt økonomirapport, som udarbejdes som et resumé af fagudvalgenes budgetkontrol. For at understøtte kommunens værdi om helhed i opgaveløsningen herunder at sikre den tværgående prioritering anbefales det, at tillægsbevillinger som udgangspunkt kun rejses for Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af økonomirapporten. Omfang og indhold af økonomirapporten og budgetkontrollen er beskrevet i vedlagte bilag. Ingen. Ingen. Direktionen indstiller: At økonomiopfølgningen i 2007 udarbejdes som angivet i vedlagte bilag. 34

4 At tillægsbevillinger som udgangspunkt kun rejses for Økonomiudvalg i forbindelse med behandling af økonomirapporten. Bilag: Oplæg budgetopfølgning Justering af budget /1365 Justering af budget Efter vedtagelsen af budget 2007 konstateres løbende behov for at foretage justeringer/tilpasninger af det vedtagne budget. Som følge heraf er der foretaget en opsamling på disse sager for alle direktørområderne med henblik på at søge en samlet tillægsbevilling. Justeringer/tilpasninger omfatter overførsel af opgaveområder imellem direktørområderne, fejlplacering af oprindeligt budget samt fejl i budgetforudsætningerne. Den samlede nettoeffekt medfører en merudgift på 0,9 mio. kr. De væsentligste justeringer omfatter overflytning af medarbejdere fra borgerservice under Erhvervsudvalget til Udvalget for Miljø og Teknik, overførsel af budget vedr. handicapafdelingen under Socialudvalget til Børn og Ungeudvalget, samt overførsel af budgetbeløb vedr. udgifter til kantine, ejendomsudgifter og pedel til Svinget 14 og Egebjerg Rådhus. Endvidere er der jf. Sammenlægningsudvalgets beslutning om indførelse af barselsudligningsordning etableret en fælles pulje under kommunaldirektørens område, som medfører at det brugerfinansierede område skal bidrage med netto kr. I forbindelse med udarbejdelsen af lønbudgettet for administrationen er der fjernet 0,7 mio. kr. for meget på Erhvervsudvalgets område. I nærværende tillægsbevillingssag indgår desuden forslag til harmonisering af reglerne for håndtering af refusion fra dagpengekontoret i forbindelse med sygdom. Harmonisering medfører at den nuværende praksis i Gl. Svendborg Kommune tilpasses de øvrige kommuner/amtet. Harmoniseringen indebærer, at refusionen fra dagpengekontoret fremover tilgår institutionerne, samtidig med at de nuværende sygevikarpuljer på i alt 6,8 mio. kr. bortfalder. I 2006 udgjorde de samlede refusioner 9,9 mio. kr. mod budgetlagt 8,8 mio. kr. Omlægningen indebærer, at udvalgenes lønbudgetter reduceres med 9,9 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. finansieres ved bortfald af nuværende sygevikarpuljer. Merindtægten på 1,1 mio. kr. afsættes foreløbig under Økonomiudvalget, og reserveres til medfinansiering af eventuelle merudgifter vedrørende forsikring af kommunens tjenestemænd jf. hidtidig praksis. For yderligere oplysninger henvises til vedlagte bilag. 35

5 Samlet medfører ovenstående ændringer en netto merudgift på 0,9 mio. kr., som finansieres af kassen. Ingen. Direktionen indstiller: At udvalgenes budget tilpasses ændringerne som skitseret i vedlagte bilag, og at merudgiften på 0,9 mio. kr. finansieres af kassen. Bilag: Justering af budget Tilrettelæggelse af budgetproceduren for /1266 Tilrettelæggelse af budgetproceduren for budget Indretningen af kommunens budgetproces afspejler ofte de udfordringer og vilkår, som kommunen har stået over for i de seneste år. Ved tilrettelæggelse af budgetprocessen er det dog mindst ligeså vigtigt, at sætte fokus på de fremtidige udfordringer og hvilke forudsætninger af økonomisk og anden art, der må forventes at danne udgangspunkt for budgetlægningen. Budgetproceduren for budget 2008 er derfor tilrettelagt med udgangspunkt i kommunens værdier og de aktuelle økonomiske forudsætninger. Udgangspunktet indebærer, at der ligger en betydelig udfordring i budgetlægningen for 2008 både med hensyn til at skabe bedre balance i økonomien og med hensyn til at skabe grundlag for omprioriteringer. Der lægges derfor op til, at proceduren tilrettelægges som blokbudgettering, hvor Direktionen på driftsområdet udarbejder oplæg til reduktions- og udvidelsesblokke, som danner grundlag for Byrådets tværgående prioriteringsseminar i maj måned. Fagudvalgenes budgetlægning vil fokusere på beskrivelse af serviceniveau, økonomi og aktivitetsforudsætninger på politikområder samt beskrivelse af politiske mål og resultatkrav på politikområder som oplæg til kommende aftaler. Høring af budgetmaterialet vil foregå fra primo juni til primo august. Ultimo august drøfter Byrådet budgetoplæg og høringssvar, og på baggrund af disse drøftelser og prioriteringsseminaret i maj udarbejder Direktionen et budgetforslag for både drift og anlæg, som indarbejdes i budgetforslaget til Økonomiudvalgets 1. behandling. 36

6 Kendes pt. ikke. Ingen. Direktionen indstiller: At budget 2008 udarbejdes, som skitseret i vedlagte bilag. Bilag: Notat budgetprocedure Svendborg Kraftvarme - intern aftale /17 Der fremlægges forslag til intern aftale mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik omhandlende Svendborg Kraftvarmes driftsaktiviteter i Budget 2007 er en del af aftalen. Af den eksisterende aftale for 2006 fremgår det, at aftalen for 2007 skal udarbejdes og fremlægges ultimo Aftalen fremlægges dog først nu, idet det har været nødvendigt at foretage en revurdering af det oprindelig vedtagne budget Som oplyst i perioderegnskab for 2. tertial 2006, blev der ved revision af affaldsanlægget i september 2006 konstateret skader på kedelvæggene, ligesom det har været nødvendigt at udskifte neddeler jf. Sammenlægningsudvalgets bevilling af på 2,7 mio. kr. Det revurderede udgiftsniveau for affaldsdelen skal kunne holdes inden for det for 2007 indførte prisloft på 364,50 kr. pr. MWh inkl. afgift og moms for affaldsforbrændingsanlægs varmesalg, hvilket samtidig giver mulighed for finansiering af 0,72 mio. kr. af fremført underskud på 11,3 mio. kr. fra tidligere år. Det skal bemærkes, at Svendborg Kraftvarme tolker det indførte prisloft som alene rettet mod affaldsdelen, mens Gasmotordelen ikke indgår. Den i perioderegnskabet oplyste manglende opfyldelse af modtagerforpligtelsen for affald forventes at medføre ekstraomkostninger i størrelsesordenen 1 mio. kr., der skal finansieres af affaldskunderne. For Gasmotordelen er de forventede salgsindtægter af CO2-kvoter revurderet, idet markedsprisen er faldet betydeligt i forhold til den oprindelige budgetlægning. Aftalen for 2007 er hovedsageligt baseret på grundlaget i aftalen for 2006 for Svendborg Kraftvarmeværk. Hovedmålet med aftalen er fortsat, at virksomheden - i kommunalt regi - kan drives ud fra en mere markedsorienteret synsvinkel, så de fordele og frihedsgrader en selskabsdannelse ville have givet, søges imødekommet inden for de givne rammer. Budgettet er samtidig 37

7 indskrevet i en skabelon, der understøtter perioderegnskaber, og er baseret på erhvervsøkonomiske principper. Aftalen fastlægger de overordnede retningslinier for styring og kontrol af Svendborg Kraftvarmes driftsaktiviteter. Herunder de primære mål for virksomheden i 2007, der er: At der opnås økonomisk balance for At det implementerede økonomistyringssystem beviser sin evne til at håndtere budgetter, opfølgning og regnskaber. At opretholde det certificerede kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001:2000. At fortsætte den løbende renovering, forbedring og optimering af anlæggenes drift ved operatørenes aktive medvirken. Det udarbejdede forslag til aftale og det reviderede budget 2007, der er udsendt til udvalgets medlemmer, fremlægges hermed til politisk drøftelse og godkendelse. Aftaleperioden foreslås fastsat til kalenderåret 2007 med en revurdering/genforhandling af en ny aftale for 2008 i forbindelse med indførelse af aftalestyringskonceptet. Indgåelse af den interne aftale har i sig selv ikke direkte økonomiske konsekvenser, men det revurderede budget medfører behov for en yderligere driftsbevilling for affaldsdelen på kr., der takstmæssigt skal fordeles forholdsmæssigt på varme- og affaldstakst. Dertil kommer behov for en driftsbevilling på 1 mio. kr. vedrørende manglende affaldsmodtagelse, der belaster affaldstaksterne. Endelig medfører forventede lavere CO2-indtægter en lavere indtægt svarende til en driftsbevilling på kr., der medfører højere varmetakster på Gasmotordelen. Udgiftsstigningen inkl. 0,72 mio. kr. fremførsel af underskud fra tidligere år vedrørende affaldsdelen medfører følgende takststigninger opgjort inkl. afgift og moms i forhold til oprindelig vedtaget budget for 2007: Affaldsdelen: Varmetakst pr. MWh fra 327,65 kr. til 364,47 kr. Affald, småt brændbart pr. tons fra 650,12 kr. til 706,82 kr. Affald, stort brændbart pr. tons fra 850,12 kr. til 906,82 kr. Gasmotordelen: Varmetakst pr. MWh fra 636,58 kr. til 687,19 kr. Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Godkende det fremlagt udkast til intern aftale for 2007 mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik. Godkende det reviderede budget for 2007, herunder: Give driftsudgiftsbevilling på kr. for affaldsdelen Give driftsindtægtsbevilling på for affaldsdelen Godkende varmetakst pr. MWh på 364,47 kr. inkl. afgift og moms for affaldsdelen Godkende affaldstakst for småt brændbart pr. tons på 706,82 kr. inkl. afgift og moms for affaldsdelen 38

8 Godkende affaldstakst for stort brændbart pr. tons på 906,82 kr. inkl. afgift og moms for affaldsdelen Godkende varmetakst pr. MWh på 687,19 kr. inkl. moms for gasmotordelen Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt, idet Udvalget for Miljø og Teknik opfordrer Økonomiudvalget til at kontakte Fjernvarmecentralens bestyrelse for at fremme en afklaring af den verserende sag med Fjernvarmecentralen. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. Udsattes. Borgmesteren vender tilbage til Økonomiudvalget med en anbefaling efter forudgående drøftelse med Fjernvarmecentralens bestyrelse inden for en måned. 8. Aftale med private vandværker om levering af måleroplysninger 06/5104 Godkendelse af vilkår for aftaler med 16 private vandværker i Svendborg Kommune efter 1. januar 2007 om levering af målerdata til brug for afregning af afledningsbidrag. Kloakforsyningen opkræver spildevandsafgift efter vandforbruget. For de forbrugere, der er tilsluttet private vandværker, har Svendborg Vand ikke direkte adgang til måleroplysningerne. For at undgå at forbrugeren skal indberette måleroplysningerne to gange, tilstræbes at indgå aftaler med de private vandværker, så Svendborg Vand får leveret de nødvendige data til en fastsat tid. Der har været aftaler mellem de tre kommuner og de respektive private vandværker. Der har imidlertid været forskelle i indholdet, primært vedrørende tidsfristen for levering og prisen for oplysningerne. I Egebjerg leveres data pr. 15. januar til en pris af 20,42 kr./oplysning. I Gudme leveres data pr. 15. februar til en pris af 23,58 kr./oplysning. I Svendborg leveres data pr. 25. januar til en pris af 15,90 kr./oplysning. En vægtet pris for en måleroplysning i de tre kommuner kan beregnes til 19,58 kr. Alle priser er 2005-priser, ekskl. moms. Svendborg Vand skal have rådighed over data senest 20. januar for at kunne fastholde forfaldsdatoen til 1. marts. Dette harmonerer fint med de nuværende vilkår for vandværkerne i Egebjerg og Svendborg, men er en stramning i forhold til vandværkerne i Gudme. To vandværker i Gudme har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at levere data tidligere end 15. februar. Hvis udsendelsen af forbrugsopkrævningen skal afvente data fra disse to værker, skal forfaldsdatoen flyttes én måned. Hvis forfaldsdatoen for både 39

9 1. og 2. aconto udskydes 30 dage, vil forsyningsområdet samlet lide et rentetab på ca kr./år (kalkulationsrente = diskontoen, 3,50%). Det anbefales, at leveringsfristen fastsættes til den 20. januar, og prisen for måleroplysningerne fastsættes til den vægtede pris på 19,58 kr./oplysning som beskrevet i udkast til aftale, der vedlægges som bilag. Måleroplysninger fra ejendomme med egen udledning af spildevand skal vederlagsfrit udleveres til kommunen, jf. lov om afgift af spildevand. Når vilkårene for aftalen er politisk behandlet, kan aftalen præsenteres på et møde med vandværkerne. Hvis et vandværk ikke kan tiltræde på de givne vilkår, bliver Svendborg Vand nødsaget til at indhente oplysningerne hos forbrugerne. Omkostningen til måleroplysninger er uændret i forhold til nuværende. Lov om afgift af spildevand af 1. januar 1998 regulerer kloakforsyningens opkrævning af statsafgift fra ejendomme med egen udledning af spildevand. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Leveringsfristen fastsættes til 20. januar. Prisen pr måleroplysning fastsættes til 19,58 kr. (forbrugerprisindeks 1. oktober 2005 = 111,1). Prisen indeksreguleres efter forbrugerprisindekset pr. 1. oktober det foregående år. Der ikke betales for måleroplysninger fra ejendomme med egen spildevandsrensning. Bilag: Udkast til aftale Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 9. Kloakprojekter 2007, frigivelse af rådighedsramme for detailkloakker 40

10 06/4702 I henhold til intern aftale mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Miljø og Teknik vedrørende Svendborg Vands drifts- og anlægsaktiviteter for 2007 søges bevillingen til byggemodninger i 2007 frigivet. Budgettet for byggemodning i 2007 er øget væsentligt i forhold til tidligere år. Det skyldes dels en forventet vækst i området, dels at udbuddet af ledige byggemodnede grunde er lavt og efterspørgslen høj. Følgende boligområder forventes byggemodnet i 2007: Gammel Nybyvej Traverskiftet, 1.og 2. etape Dyrekredsen/Højensvej, 1. etape Walkendorffsvej/Ørbækvej 1. etape Kogtvedvej Granvænget Grenvænget Færgegårdsvej/Vindeby Tværvej Østervangen i Oure Kirkestræde i Vejstrup Sønderballevej i Gudbjerg Hørup Å Vej/Bryggerens Mark i Kirkeby Desuden diverse stik til ubebyggede grunde I alt budgetteret til kr Følgende erhvervsområder forventes byggemodnet i 2007: Erhvervsområde øst ved Englandsvej/Norgesvej Erhvervsområde ved Heldagervej/motorvej Erhvervsområde ved Assensvej/Smedegårdsvej i Kirkeby I alt budgetteret til kr. I forbindelse med perioderegnskabet vil der blive redegjort for status på de enkelte byggemodninger. Det afsatte beløb i budget 2007 på kr. til udgifter til byggemodninger til bolig- og erhvervsområder frigives fuldt ud og indtægter på kr. frigives fra byggemodning af bolig- og erhvervsområder, hvorefter der resterer kr. på indtægtsrammen. Restindtægtsrammen er budgetsat til nye kloakker ( kr.) og spildevand i det åbene land ( kr.). Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Der bevilges og frigives en udgiftsbevilling på kr. til byggemodninger over rådighedsrammen for 2007 på konto , detailkloakker 41

11 Der bevilges og frigives en indtægtsbevilling på kr. til byggemodninger over rådighedsrammen for 2007 på konto , spildevandsanlæg Der resterer herefter 0 kr.på udgiftsrammen for detailkloakker og kr. på indtægtsrammen for det samlede spildevandsområde. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 10. Kloakprojekter frigivelse af rådighedsrammen for kloakfornyelse 06/4702 I henhold til kontraktstyring på Svendborg Vand søges bevillingen for kloakfornyelse på kr. fri på én gang ved årets start. Med baggrund i forvaltningens kloakfornyelsesplaner og øvrige arbejder i kommunen er de mest påtrængende ledningsstrækninger valgt til fornyelse. I 2007 er der bl.a. planlagt kloakfornyelse i Østre Skolevej, Erantisvej, Traverskiftet og Ørbækvej fra 61 til 92 i Gudbjerg. Pumpestationen ved Strandgade forventes fornyet. Kloakfornyelsesprojektet Nyborgvej - ny vejføring fortsætter i 2007 med fornyelse af kloakledninger i Toldbodvej, Havnegade, Østre Havnevej og Lerchesvej. Arbejdet er koordineret med vejprojektet. Desuden forventes der kørt kloak-tv i ca. 25 km hovedkloakledninger (etape 2) i området ved Rantzausminde og udarbejdet fornyelsesplan. I forbindelse med perioderegnskaber vil der blive redegjort for status på planlagte kloakfornyelser. Det afsatte beløb på kr. i budget 2007 til kloakfornyelse søges frigivet. Der resterer herefter kr. budgetteret til bassiner ( kr.), nye kloakledninger ( kr.) og spildevand i det åbne land ( kr.). Økonomisk opgørelse er fremlagt på sagen. Ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. 42

12 Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Der søges frigivet kr. til kloakfornyelse over rådighedsrammen for 2007 på konto , Hovedkloakker og pumpestationer. Der resterer herefter kr. på den samlede ramme for hovedkloakker og pumpestationer. Bilag: Økonomisk opgørelse Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 11. Vindeby Vandforsyning - godkendelse af takster for /4423 Godkendelse af Vindeby Vandforsynings takster for Vindeby Vandforsyning har søgt om godkendelse for takster for Der er en række stigninger af taksterne begrundet med vandforsyningens udgifter til nye stik og stikledninger. Endvidere har vandforsyningen haft arbejdet med implementering af Fyns Amts Indsatsplan, hvilket medfører en række stigende udgifter. Endvidere begrundes stigningerne med stigende udgifter til håndværkere og leverandører. Vindeby Vandforsyning fusionerede medio 2004 med Troense Vandværk i form af et fælles selskab med to driftsselskaber med hver sin økonomi. For takstbladet for 2007 er der nu samme takster for de to forsyningsområder undtagen f.s.v. angår den faste årlige afgift, idet afgiften for Troense-området er 100 kr./år højere, begrundet med arbejdet med at nedsætte ledningstabet til mindre end 8%. Når det er opnået, vil taksterne blive ens i de to områder. Der er ikke indsendt et flerårigt drifts- og anlægsbudget. Miljø og Teknik har af hensyn til lighedsprincippet vurderet på de samme parametre for begge forsyningsområder, jf. nævnte vejledning, som for Bjerreby Vandværk og har ikke yderligere bemærkninger hertil. Ingen bemærkninger. 43

13 Lovbekendtgørelse om vandforsyning, nr. 130 af , 53 om godkendelse af takster for almene vandværker. Jf. 76 kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at De ansøgte takstforhøjelser godkendes. Der er tale om følgende takstforhøjelser for begge områder: Hovedanlæg med kr. til kr. Ledningsbidrag med kr. til kr. 40 mm stikledning med kr. til kr. 50 mm stikledning med kr. til kr. 63 mm stikledning med kr. til kr. Kubikmeterpris med 0,75 kr./m³ til 6,75 kr./m³. Vand tappet via måler fra brandstander o. l. med 2,00 kr./m³ til 10,00 kr./m³. Fast årlig afgift for målerstørrelse 1,5-2,5 m³ for Vindeby-området 100 kr. til 600 kr./år. Fast årlig afgift for målerstørrelse 5,0-10,0 m³ med 50 kr. til 1300 kr./år. Fast årlig afgift for målerstørrelse 15,0-15,0 m³ fastholdes til kr./år;. Fast årlig afgift for målerstørrelse 50 m³ fastholdes med kr./år. Den faste årlige afgift for Troense-området fastholdes til 700 kr./år. De øvrige gebyrer i takstbladet skal ikke godkendes af Kommunen. Ved fremtidige ansøgninger om takstgodkendelse, medsendes et flerårigt drifts- og anlægsbudget. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 12. Skårup Vandværk - godkendelse af takster /4424 Godkendelse af Skårup Vandværks takster for Skaarup Vandforsyning søger om følgende takststigninger for anlægsbidrag: Hovedanlægsbidrag med 433 kr. til kr. Forsyningsledningsbidrag med kr. til kr. Stikledningbidrag med 624 kr. til 7564 kr. 44

14 Der søges også om godkendelse af rykkergebyret, men det skal kommunen ikke godkende. Forvaltningen har af hensyn til lighedsprincippet vurderet ansøgningen i forhold til vejledningen for fastsættelse af vandværkstakster udgivet af DANVA. Der er ikke udarbejdet Indsatsplan for området Skårup Vandforsyning ligger i. Den forventes vedtaget i 2007, hvorefter vandværkets takster skal afspejle implementering af handleplanerne. Vandværket har ikke medsendt budget for de nærmeste år. Det bemærkes, at under Skårup Vandforsyning ligger én større ejendom uden for området med ledningsnet. Takstbladet angiver, at tilslutning skal betales efter regning. Det blev i 2005 aftalt med vandværket, at dette drøftes nærmere internt med henblik på større lighed mellem store og små vandforbrugere. Det er ikke oplyst, om dette er sket. Der ønskes en redegørelse for, at vandværket har sikret, at der for 2007 bliver ensartede anlægsbidrag i hele forsyningsområdet. Samt at budget for overslagsårene vedlægges ved næste takstgodkendelse. Ingen for Svendborg Kommune. Vandforsyningslovens 53 fastlægger, at kommunalbestyrelsen godkender anlægs- og driftsbidrag på almene vandværker efter disses indstilling. Afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Takstblad for Skaarup Vandforsyning godkendes som ansøgt, d.v.s. for 2007, så det samlede anlægsbidrag bliver på kr. Kubikmeterprisen fastholdes til 4,25 kr./m³ og den faste årlige afgift på 500 kr./år. Der ønskes en redegørelse for, at vandværket i 2007 sikrer, at det samlede anlægsbidrag er ens i hele forsyningsområdet. Vandværket ved takstgodkendelse for 2008 vedlægger et budget for overslagsårene. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt, idet udvalget får en status inden 1/ Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 13. Bjerreby Vandværk - Godkendelse af takster 45

15 06/4422 Godkendelse af Bjerreby vandværks takster for Bjerreby Vandværk har søgt om at få godkendt de nuværende takster i 5 år frem, idet vandværket ikke forventer udvidelsesaktiviteter. Der er ikke indsendt et anlægsbudget for den ansøgte periode. I Vandforsyningsplanen har Byrådet vedtaget, at der lægges vægt på, at ejendomme i det åbne land kan tilslutte sig en almen vandforsyning, samt at der i samarbejde med de private almene vandværker arbejdes på, at beboerne inden for et forsyningsområde betaler samme pris uanset beliggenheden. Bjerreby Vandværk har fortsat to forskellige priser for tilslutning inden for sit forsyningsområde på henholdsvis kr. for det ældre ledningsnet og for det nyere ledningsnet på kr. Opdelingen er blevet behandlet på vandværkets generalforsamling i foråret Ligeledes har vandværket på generalforsamlingen i foråret 2005 behandlet forholdet mellem kubikmeterprisen og den faste afgift på 50:50, hvor det af foreningen for danske vandværker anbefalede forhold er på 60:40. Administrationen vurderer følgende: Bjerreby Vandværk har ikke fulgt Byrådets intentioner i Vandforsyningsplanen om at arbejde på at få samme tilslutningsbidrag i hele forsyningsområdet. Vandværket har ikke fulgt op på Fyns Amts Indsatsplan mht. grundvandsbeskyttelse og har tilsyneladende ikke afsat midler til den vedtagne grundvandsbeskyttelse, jf. seneste møde om opfølgning på Indsatsplanen. Endvidere har vandværket ikke fulgt op på Indsatsplanen mht. at etablere den aftalte nye boring, idet der alene er rettet en henvendelse til en lodsejer om en evt. placering af en boring. Der var i 2004 afsat midler til boringen. Der er heller ikke, som anført i Indsatsplanen, taget initiativ eller afsat midler til etablering af forbindelse til Landet Vandværk Vandværket har en god økonomi med opsparet kapital. På den baggrund vurderes det, at de nuværende takster kan godkendes for 2007 med de i indstillingen anførte supplerende tiltag. Ingen bemærkninger. Lovbek. om vandforsyning, nr. 130 af , 53 om godkendelse af takster for almene vandværker. Jf. 76 kan afgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Takstansøgningen fra Bjerreby vandværk godkendes for 2007, idet alle taksterne for 2006 fastholdes. Disse er følgende: Kubikmeterprisen 3,75 kr./m³ inkl. moms, tilslutningsbidrag på 46

16 eksisterende ledningsnet kr., tilslutningsbidrag på nyt anlæg kr., hovedbidrag kr., stikledningsbidrag kr., fast årligt afgift kr. Øvrige takster er gebyrer, som ikke skal godkendes af kommunen. Bjerreby Vandværk arbejder aktivt på at tilslutningsbidraget for hele forsyningsområdet fra 2008 bliver det samme. Bjerreby Vandværk i 2007 aktivt følger op på aftalerne vedtaget i Indsatsplanen, gældende for vandværket. Der til godkendelse af takster for 2008 og frem indsendes et flerårigt drifts- og anlægsbudget, som afspejler de to foregående punkter. For 2007 godkendes det, at forholdet mellem kubikmeterpris og fast årlig afgift fortsat er 50:50, idet vandværkets generalforsamling forsat skal tydeliggøre dette overfor forbrugerne. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt, idet udvalget får en status inden 1/ Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 14. Gadekæret i Melby- ejendomsberigtigelse 06/5006 Ejendomsberigtigelse ved gadekæret i Melby, matr. 1-b og 6, Melby By, Landet. Landinspektørfirmaet Hvenegård A/S har fremsendt erklæring om ejendomsberigtigelse af gadejord ved gadekæret i Melby. Svendborg Kommune købte i 1986 af Valdemars Slot 8 for offentligheden særlig værdifulde gadekær med tilhørende gadejord, bl.a. gadekæret i Melby, beliggende på matr. nr. 6, Melby By. Naboejendommen, matr. nr. 1-b har i mange år og længe forud for kommunens overtagelse af arealet anvendt en mindre del af gadekærsarealet som have og har derfor vundet hævd på 340 m². I forbindelse med salg af naboejendommen er der opnået enighed om placering af skel. Administrationen vurderer, at arealoverførslen ikke forringer gadekærets værdi for offentligheden. Ingen, idet sagsomkostningerne betales af den hævdende. Udstykningsloven. Konsekvens i forhold til kommunalbestyrelserne: Ingen bemærkninger. Administrationen anbefaler oversendelse til Økonomiudvalget, at 47

17 Der foretages ejendomsberigtigelse som beskrevet. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Tiltrådt. Per Ulrik Jørgensen (V) var fraværende. 15. Udmøntning af bloktilskud til arbejdet med sikkerhed på legepladser 06/4827 Sikre at permanent forøgelse af bloktilskud til arbejdet med sikkerhed på legepladser tilføres Børn og Unge, Distriktsteamet. Familie og Forbrugerministeriet har med baggrund i regeringsgrundlaget "Nye Mål" afsat 2 mia. kr. fra 2005 til og med 2009 til at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene. I finansloven for 2006 har regeringen udmøntet de første 400 mio. kr., hvoraf der blev afsat 15 mio. kr. til finansiering af forbedret sikkerhed på legepladser. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2007 er der givet et permanent løft af bloktilskuddet på 15.0 mio. kr. årligt fra 2007 og frem til understøttelse af kommunernes nuværende indsats og videreudvikling af sikkerheden på legepladser. Der er i Svendborg Kommune igangsat en proces for at øge sikkerheden på lejepladserne på dagpasningsområdet. Et øget bloktilskud kan medvirke til at reetablere og genopbygge legepladser på de daginstitutioner, der ifølge legepladsinspektionsrapporterne viser et behov samt til at udarbejde en legepladspolitik for hele området. Den andel Svendborg Kommune får af det permanente bloktilskud på 15.0 mio. kr. fra 2007 og fremover udmøntes til Børn og Unge, Distriktsteamet, til legepladssikkerhed. Familie- og Forbrugsministeriet har med baggrund i regeringsgrundlaget "Nye Mål" sat fokus på at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene, og i finansloven for 2006 afsat permanent bloktilskud målrettet sikkerhed på legepladser. Det indstilles: at det permanente bloktilskud tilføres distriktsteamet til legepladssikkerhed. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 48

18 Indstiller til Byrådets godkendelse, at Svendborg Kommunes andel af bloktilskuddet på 1,08%, svarende til kr., tilføres Distriktsteamet til legepladssikkerhed. Hanne Klit (A) var fraværende. 16. Erstatningsbyggeriet for Svendborghusene - Udvidelse af anlægsbudget 06/4321 Udvidelse af anlægsprojekt til erstatning for Svendborghusene (tidligere Sydbo), således at byggeriet på Ryttervej blandt andet kan indeholde et produktionskøkken. Svendborg Kommune har i forbindelse med amternes nedlæggelse overtaget et anlægsprojekt til erstatning for de nuværende Svendborghuse. Der er tale om i alt 28 boliger, heraf 18 erstatnings- og 10 ventelisteboliger med et tilhørende serviceareal. Byggeriets samlede areal er på 2100 m2. Sammenlægningsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 afsat 1,3 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der er nedsat en byggegruppe, der har vurderet projektet nærmere med henblik på at udarbejde et byggeprogram. Gruppen består af pårørende, interesseorganisationen LEV, personale, Domea, ekstern rådgiver samt medarbejdere fra Svendborg Kommunes Handicapafdeling, Sekretariatet og Bygherreafdeling. Det nuværende projekt indebærer, at produktionskøkken og en række beboerfunktioner ikke etableres. Byggegruppen anbefaler, at der dels etableres et produktionskøkken, og dels etableres flere og større fællesarealer for beboerne, herunder café- og opholdsarealer med videre. De driftsmæssige fordele ved etablering af et køkken vil være både økonomiske og pædagogiske. Dels vil man med køkkenet kunne anvende personaleressourcerne mere rationelt, hvis der etableres et produktionskøkken, og dels vil der kunne etableres en række beskæftigelsespladser for interne eller eksterne brugere. Alternativt skal maden leveres udefra til opvarmning i køkkener, der etableres i forbindelse med beboernes opholdsrum. Det vurderes, at projektet forbedres væsentligt såfremt projektet udvides med 210 m 2, heraf 100 m 2 køkken der er kommunalt finansieret. Projektet er bevilliget 7 mio. kr. fra Statens Satspulje. Når byggeriet tages i brug fraflyttes de tre nuværende villaer. Handicaprådets høringssvar vil foreligge på udvalgsmødet. Nuværende projekt I forbindelse med godkendelse af skema A andrager udgifterne 49

19 - 28 boliger kr. - Servicearealer * kr. - Inventar, div. mindre poster, rådgiver * kr. * Beløbene er angivet uden moms Den kommunale andel udgør - 7 % af kr kr. - 2 % af kr. (beboerindskud) kr. - Servicearealer, inventar, mindre poster og rådgiver kr. I alt ekskl. Moms kr. De kommunale udgifter finansieres ved - Satspuljemidler kr. - Salg af grund til boligselskab kr. - B07-bevilling kr. I alt kr. Differencen på kr. mellem den samlede kommunale udgift og indtægter skyldes, at budget 2007 blev vedtaget før den amtslige detailberegning for projektet forelå. Udvidet projekt - 28 boliger kr. - Servicearealer * kr. - Inventar, div. mindre poster, rådgiver * kr. * Beløbene er angivet uden moms Den kommunale andel udgør - 7 % af kr kr. - 2 % af kr. (beboerindskud) kr. - Servicearealer, inventar, mindre poster og rådgiver, grund med henblik på videresalg kr. I alt ekskl. Moms kr. De kommunale udgifter finansieres ved - Satspuljemidler kr. - Salg af grund til boligselskab kr. - B07-bevilling kr. - Ekstrabevilling kr. I alt kr. Salg af de nuværende villaer forventes at kunne indbringe minimum kr. Ejendommene er valuarvurderet medio Den kommunale merudgift på kr. forslås finansieret af salget af villaerne. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. En udvidelse af boligerne fra 65 til 69 brutto-m 2, svarende til 48 netto-m2, vil give en månedlig huslejestigning på ca. 250 kr. pr bolig. Lov om almene boliger 115. Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller, 50

20 at byggeriet udvides med i alt 210 brutto-m 2, og at udbudsgrundlaget udvides fra kr. til kr. inkl. moms at den kommunale anlægsbevilling forhøjes med kr. ekskl. moms til udvidelse af projektet at udvidelsen finansieres af salgsprovenuet fra salg af de nuværende villaer Bilag: SU Bilag Notat om udvidelse af arealet i forbindelse med erstatningsbyggeri for Sydbo Høringssvar fra Handicaprådet vedr. erstatningsbyggeri for Svendborghusene. Beslutning i Socialudvalget den : Birthe Skovgård (V) var fraværende. 17. Endelig vedtagelse lokalplan og kommuneplantillæg /195 Endelig vedtagelse af kommunplantillæg nr og lokalplan nr for et boligområde ved Holmevej og Dronningholmsvej. Forslag til kommuneplantillæg nr og forslag til lokalplan nr for et område ved Holmevej og Dronningholmsvej har været offentligt fremlagt fra den 2. september til 28. oktober Der har været afholdt borgermøde 5. oktober Der er modtaget 6 indsigelser og bemærkninger fra borgermødet vedrørende: - trafikforhold - ledningsforhold - bevaring af eksisterende bygninger - bebyggelsens omfang og placering - trafikstøj Notat - Indsigelser/bemærkninger til forslagene vedlægges sagen og udsendes til udvalgets medlemmer. Forvaltningen anbefaler, at planforslagene vedtages med følgende ændringer: Lokalplanens redegørelse side 7 tilføjes bemærkning om undtagelsesbestemmelser for støjkrav ved huludfyldning i eksisterende boligområder. Kortbilag 1 tilføjelse om beskyttelsesområde for gasledning. Kortbilag 2 ændres ved, at de 2 sydligste boligblokke rykkes 1,2 m mod øst. 51

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere