Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling"

Transkript

1 1 af :53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2: /ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets anmeldelse af Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling. Aftalerne om betalingsformidlingssystemet fastlægger reglerne for hvordan der kan overføres pengeløb mellem konti i forskellige pengeinstitutter samt ud-/indbetaling i andre pengeinstitutter end ens eget. Systemet skal overholde de krav til sikkerhed og fortrolighed, der stilles til pengeinstitutterne. I 1999 gennemførtes via Finansrådets betalingsformidlingssystem i alt 833 mio. transaktioner. Formidlingen sker i praksis elektronisk og omfatter følgende parter (Pi= pengeinstitut) 2. Pilene illustrerer hvorledes der passerer informationer fra Pi1 via en edb-central til clearing og afvikling i PBS og Nationalbanken, hvorefter de relevante oplysninger om transaktionernes gennemførelse og om bogføring sendes tilbage til Pi1 samt til Pi2. 3. Styrelsen vurderer systemet som en essential facility - Deltagelse i betalingsformidlingen er af afgørende betydning for et pengeinstituts mulighed for at drive virksomhed. 4. Finansrådet er systemejer. Systemets regler er fastlagt ved 8 enkeltaftaler samt aftalen, der behandles i dette notat om fælles adgangskrav til alle 8 aftaler. For pengeinstitutter, der ønsker at deltage i betalingsformidlingen, er det obligatorisk at deltage i enkelte af de 8 aftaler: Det drejer sig om de aftaler, der fastlægger tekniske vilkår mv. for dokumentløs udveksling af oplysninger og krav i forbindelse hermed samt tilsvarende regler for konti med Dankort og checks. De øvrige aftaler fx aftalen om hævekort og aftalen om fælles indbetalingskort, kan deltagerne vælge ikke at tilslutte sig, i nogle tilfælde kan de tilslutte sig indirekte gennem et andet pengeinstitut. 5. Der er anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Aftalen om adgangsvilkår kræver, at deltagende pengeinstitutter til systemet skal betale a) en tilslutningsafgift samt b) en årlig afgift. Begge afgifter er de samme uanset hvor mange af de underliggende aftaler, pengeinstituttet ønsker at tilslutte sig. Desuden skal der betales til PBS. Det omfatter igen a) en tilslutningsafgift og b)en årlig afgift. Betalingen afhænger af hvor mange PBS-moduler, pengeinstituttet ønsker at tilslutte sig. Endelig skal pengeinstitutterne tilslutte sig de obligatoriske aftaler, der er nævnt foran. De obligatoriske aftaler (om dokumentløs clearing og om konti med Dankort og check) vil blive behandlet særskilt. Det samme gælder efter sommer - aftalerne om tilslutning til PBS. 7. Styrelsen finder, at Adgangsvilkår ud fra de oplysninger, som styrelsen har kendskab til, ikke falder ind under forbudet i kl. 6, stk. 1, jf. stk. 3. Kriterierne er formuleret skriftligt, åbent tilgængelige og ikke-diskriminerende. Der er fastsat lempelige regler for mindre pengeinstitutters adgang.

2 2 af :53 8. Denne vurdering omfatter ikke en konkret stillingtagen til PBS-aftaler eller -afgifter. Dette spørgsmål vil blive taget op særskilt efter sommerferien. Afgørelse 9. Det meddeles Finansrådet, at Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling" efter de forhold, som rådet er bekendt med, ikke falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Der kan derfor meddeles en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9. Sagsfremstilling Sagens anledning 10. Finansrådet har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling. Adgangsvilkår ajourføres årligt af Finansrådet bl.a. med hensyn til beløbsangivelser. De anmeldte vilkår er vedtaget af Finansrådet den 3. marts 1998, og det er styrelsens vurdering, at disse vilkår ikke er nye i forhold til de vilkår, der var gældende den 1. januar Anmeldelsen er dermed omfattet af kl. 27, stk Finansrådet ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 12. Finansrådets aftaler om betalingsformidling omfatter ud over den foreliggende aftale i alt 8 aftaler. 4 af de 8 aftaler er tidligere anmeldt til Kommissionen, som den 14. juli 1998 og 9. august 1999 med lidt forskellige begrundelser har meddelt Finansrådet, at aftalerne ikke gav anledning til at foretage yderligere efter artikel 85 (1) (nu artikel 81 (1) ) respektive artikel 85 (3) (nu 81 (3)). 13. "Adgangsvilkår" har ikke været særskilt anmeldt til Kommissionen, men Kommissionen har fået forelagt de dengang gældende vilkår som del af sin sagsbehandling Betalingsformidlingssamarbejdet 14. Betalingsformidlingssamarbejdet omfatter 8 aftaler om formidling af betalinger fra konti i et pengeinstitut til konti i et andet. Den aftale, der behandles i dette notat, fastlægger vilkårene for adgang dette system af aftaler om betalingsformidling. De 8 aftaler er anmeldt særskilt til rådet og vil blive behandlet hver for sig. 15. Betalingsformidlingen sker som hovedregel elektronisk via edb. De enkelte pengeinstitutter har egne edb-centraler eller er tilsluttet fælles edb-centraler. EDB-centralerne samler opgørelserne for de enkelte pengeinstitutter og sørger for dataudveksling med de øvrige edb-centraler og med PBS. Den enkelte aktiviteter i formidlingen omfatter følgende trin, jf. figur 2. Figur 2. Interessenterne i betalingsformidlingen Kunde Pengeinstitut 1

3 3 af :53 EDB-central 1 Nationalbankens EDB-central(BEC) Sumclearing Nationalbanken (PBS) EDB-central 2 Pengeinstitut 2 Kunde 16. En kunde kan foranledige en betalingsformidlingstransaktion fx ved at indsætte en fremmed check på sin konto, ved at hæve på sit Dankort i et fremmed pengeinstituts automat eller ved at indbetale giroindbetalingskort eller fælles indbetalingskort i sit pengeinstitut. 17. Pengeinstituttet sender (efter de regler, der er fastlagt bl.a. i aftalen om den såkaldte dokumentløse clearing) de nødvendige informationer og transaktioner til sin edb-central. EDB-centralerne opgør den samlede nettostilling for de tilknyttede pengeinstitutter og alle de øvrige deltagere i systemet og sender disse oplysninger videre til sumclearing. I sumclearingen, som PBS varetager for Finansrådet, samles oplysningerne fra de enkelte edb-centraler. Hertil lægges oplysninger og transaktioner for PBS egne produkter (dvs. betalingsservice, leverandørservice og dankorttransaktioner for de terminaler, som PBS administrerer mv.), og derved får man en endelige opgørelse af nettomellemværender mellem deltagerne. 18. Det er ikke alle pengeinstitutter, der deltager direkte i sumclearingen. De (mindre) pengeinstitutter, der ikke deltager direkte, har bilaterale aftaler med et andet institut, som er direkte deltager. 19. Resultatet af sumclearingen sammenholdes med de beløb, som Nationalbanken (via sin edbcentral BEC, jf. figuren) har udmeldt, at den enkelte deltager maksimalt er berettiget til at trække. Hvis der er dækning, gennemføres afviklingen. Hvis der ikke er tilstrækkelig dækning på de direkte deltageres konto i Nationalbanken, henlægges disse sumtal til senere afvikling, når deltagerne har skaffet den fornødne dækning. Dette forløb sker dagligt til faste tider. Der kan gennemføres flere daglige afviklinger, såfremt clearingen ikke kan gennemføres 100 pct. gennem den normale afvikling. 20. Når Nationalbanken har godkendt det modtagne bogføringsgrundlag afvikler Nationalbanken clearingen ved at bogføre de modtagne nettopositioner på deltagernes konti for sumclearing i Nationalbanken. Når dette er sket, meddeles det til PBS, der sender besked og en status tilbage til de enkelte edb-centraler i systemet osv. 21. Sumclearingen gennemføres dagligt, startende med at de enkelte edb-centraler til PBS skal aflevere oplysninger inden kl Det samlede system er beskrevet i detaljer i Finansrådets Håndbog for betalingsformidling.

4 4 af : De enkelte aftaler, der indgår i betalingsformidlingssystemet, drejer sig bl.a. om aftale om anvendelse af hævekort i andre pengeinstitutter, aftale om deltagelse i sumclearingen og aftale om giroindbetalingskort/fælles indbetalingskort. En række af de gebyrer, der opkræves mellem pengeinstitutterne er aftalt i den særlige aftale om interbankgebyrer. 24. De generelle adgangskrav omfatter navnlig betaling til de nødvendige investeringer og til driften. Dertil kommer regler om standarder og om registrering (systemkrav). For de enkelte aftaler gælder yderligere krav fx om bestemte procedurer, sikkerhedsregler, forpligtelser til at acceptere andre pengeinstitutters checks, hævekort mv., ansvarsregler osv. Virksomhederne 25. "Adgangsvilkår" er vedtaget i Finansrådet, og blandt deltagerne er de pengeinstitutter, der har tilsluttet sig aftalerne om betalingsformidling. 26. Finansrådet Danske Pengeinstitutters Forening - er pengeinstitutternes interesseorganisation, der omfatter banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker. Finansrådet repræsenterer pengeinstitutterne i generelle spørgsmål over for regering, Folketing og offentlige myndigheder. Blandt de tilsluttede pengeinstitutter er flere udenlandske ejede, bl.a. Codan Bank, SEB, Svenska Handelsbanken og (nu) Unibank. Ligeledes deltager grønlandske og færøske pengeinstitutter. 27. Den samlede omsætning i pengeinstitutterne i Danmark var i ,6 mia. kr. Heraf udgjorde omsætningen beregnet efter samme regler i Den Danske Bank 31 mia. kr., Unibank 22 mia. kr. og BG Bank 11 mia. kr Opgørelsen er sket efter reglerne i Erhvervsministeriets bekendtgørelse af 17. december 1997 om beregning af omsætning mv. i konkurrencelovens 7, stk PBS Pengeinstitutternes Betalings Service A/S ejes af danske pengeinstitutter. Koncernomsætningen i PBS var i 1999 kr. 1,8 mia. Det relevante marked Produktmarkedet 30. Vilkårene vedrører markedet for formidling af betalinger mellem konti i pengeinstitutter, hvad enten der er tale om check, Dankort, kreditoverførsler, fælles indbetalingskort, giroindbetalingskort eller andet. 31. Betalingsformidlingen som den er afgrænset her skiller sig ud i forhold til de transaktioner, der foregår mellem pengeinstitutter, centralbanker mv. (valutamarkeder, pengemarkedstransaktioner mv.). Her er tale om andre parter og om væsentligt større beløb (både i alt og pr. transaktion) og der følges en væsentligt anden fremgangsmåde ved overførslen. Det geografiske marked 32. Drift af pengeinstitutvirksomhed i Danmark kræver tilladelse af Finanstilsynet, og pengeinstitutterne vil være undergivet Finanstilsynets tilsyn og skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udenlandske pengeinstitutter vil kunne udbyde betalingsoverførsler gennem datterselskaber eller filialer, der oprettes her i landet. 33. Det geografiske marked er Danmark. 2

5 5 af :53 Parternes stilling på det relevante marked Tabel 1: Omsætningen på markedet for betalingsoverførsler 1999 Antal, mio. stk. Volumen, mia. kr. Checks Hævekort Kredittransaktioner Fælles indbetalingskort Giroindbetalingskort PBS Dankort I alt Kredittransaktioner omfatter bl.a. virksomheders overførsler til kreditering af leverandører, og PBS's overførsler på 840 mia. kr., drejer sig bl.a. om betalingsservice. Markedet omfatter ud over de forhold, der er opregnet i tabellen, overførsler ved anvendelse af danske og internationale betalingskort (andre end Dankort) og girooverførsler, hvis omfang ikke er opgjort. Aftalerne 35. Vilkår for adgang til Finansrådets aftaler på betalingsformidlingsområdet opstiller følgende adgangskrav: Betaling af et adgangsgebyr på kr. 2,25 mio. (i 1999) og et årligt bidrag. Deltagelse i PBS infrastruktur inkl. betaling af tilslutningsgebyr og et årligt bidrag. Tilslutningsbidraget afhænger af hvor mange moduler af infrastrukturen, der ønskes. Blandt de 8 aftaler i betalingsformidlingssystemet er det obligatorisk at deltage i nr. 1 og 2: Tiltrædelsesdokument vedrørende dokumentløs clearing og Aftale om konti med check og/eller Dankort. 36. Der er i alt 208 pengeinstitutter, der deltager i betalingsformidlingssystemet. 37. Adgangsgebyret er kr. 2,25 mio. (i 1999). Det reguleres årligt pr. 1. januar i takt med forbrugerpriserne. Et pengeinstitut, der ejes af et eller flere pengeinstitutter, der deltager i betalingsformidlingsaftalerne, skal ikke betale adgangsgebyr for deltagelse i aftalerne. 38. Det årlige bidrag afhænger af om pengeinstituttet er medlem af Finansrådet For medlemskab af Finansrådet betales p.t. et indmeldelsesgebyr på kr Medlemmer betaler kontingent til Finansrådet, og dette dækker også deres bidrag til deltagelse i betalingsformidlingsaftalerne. Finansrådets bestyrelse fastsætter indmeldelsesgebyrets og kontingentets størrelse, herunder et eller flere minimumskontingenter for grupper af medlemmer. Størrelsen af kontingent beregnes på grundlag af lovgivningens kapitalkrav til de enkelte

6 6 af :53 kreditinstitutter Ikke medlemmer, som ønsker adgang til betalingsformidlingsaftalene betaler et bidrag svarende til 20 pct. af kontingentet for medlemmer. 41. Adgangsgebyret og det reducerede bidrag på 20 pct. er baseret på et skøn over omkostningerne til opbygning af infrastrukturen og nye deltageres forventede belastning af systemet. Finansrådet anslår, at ressourceforbruget til opbygning af systemet historisk udgør ca. 20 pct. af sekretariatets udgifter (som dog har været stigende ved omlægningen af Sumclearingen i Nationalbanken (fra 1996) og ØMU-forberedelser.). Den forventede belastning af en ny deltager er sat til 1 pct. ud fra en formodning om, at en ny markedsdeltager vil søge at opnå en markedsandel mindst svarende hertil. 42. Det er ikke muligt at betale et mindre adgangsgebyr eller årligt bidrag, selv om det alene ønskes at deltage i enkelte af aftalerne. Det begrundes med, at der er en tæt sammenhæng mellem de 8 anførte betalingsformidlingsaftaler, som det ifølge anmelder ikke er muligt at identificere hver for sig. 43. Deltagelse i PBS aftaler er ikke fastsat som en betingelse i Vilkår for adgang, men det anses for nødvendigt for pengeinstitutterne at deltage. PBS' datamaskiner og teleforbindelser er i praksis den eneste vej til formidling af en række af de oplysninger, der er nødvendige for en korrekt gennemførelse. Optagelsen i PBS' systemer afgøres af PBS, og disse betingelser er særskilt anmeldt til rådet. 44. Alle pengeinstitutter i Danmark - herunder filialer og datterselskaber af udenlandske pengeinstitutter - kan deltage i PBS systemer. 45. Deltagelse i PBS systemer kræver, at man har tiltrådt relevante sektoraftaler på betalingsformidlingsområdet, det vil sige mindst Finansrådets to aftaler jf. ovenfor. Man skal ligeledes være tilmeldt PBS registre. For at deltage i systemet skal en række tekniske standarder og forskrifter, herunder af sikkerhedsmæssig art overholdes. 46. Der betales særskilt for deltagelse i PBS' infrastruktur, jf. tabel 2: Tabel 2: Afgifter for tilslutning til PBS' infrastruktur pr. 1. januar 1998 Moduler Mio. kr. Tilslutningsafgift, basale infrastruktur 2,60 Dankortsystemet 4,35 Plus evt. deltagelse i infrastrukturen internationale kort 2,20 Alle moduler 8, Udover tilslutningsafgiften betales en abonnementsafgift og en transaktionsafgift. Abonnementsafgiften udgør samlet for hvert af årene 1999, 2000 og ,8 mio. kr. De enkelte pengeinstitutters andel beregnes ud fra den "arbejdende kapital" således som den defineres af Finanstilsynet: Indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital. Den arbejdende kapital for det enkelte pengeinstitut vægtes efter en skala, således at kapitalen inden for nærmere angivne intervaller vægter mindre, jo større kapital. Kapital i første interval vægter

7 7 af : pct., medens kapital i det sidste interval vægter 15 pct.. Samtidig gælder et loft på 7 mio. kr. for pengeinstituttets samlede betaling. 48. Pengeinstitutter, der ikke bruger dankortmodulet, slipper med 33 pct. af abonnementsafgiften. Der er indsat et mindstebeløb på kr , hvis pengeinstituttet udsteder Dankort, og kr hvis det ikke udsteder Dankort. 49. Transaktionsafgiften er kr. 0,36 pr. transaktion og betales af det pengeinstitut, der debiteres (kortholders pengeinstitut). Vurdering 50. Den regulering, der er vedtaget i "Vilkår for adgang." er økonomisk virksomhed, der er omfattet af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens Der gælder ikke undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. konkurrencelovens 4., og "Adgangsvilkår" gælder uden for koncernfor-hold, jf. konkurrencelovens "Adgangsvilkår" er ikke omfattet af bagatelreglerne i lovens 7, allerede fordi aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. 53. "Adgangsvilkår" kan derfor tages til bedømmelse efter konkurrencelovens 6. Konkurrencelovens Anmelder finder, at adgangsvilkårene bør anses som ikke konkurrencebegrænsende. Vilkårene må anses som en nødvendig forudsætning for etablering og opretholdelse af et fælles betalingsformidlingssystem baseret på brancheaftaler. Det anses for fundamentalt, at kun pengeinstitutter deltager for derved at opnå den nødvendige sikkerhed. 55. Finansrådet henviser til Kommissionens "Meddelelser" 5, hvor det bl.a. anføres (pkt. 25), at "Et betalingssystem, der betragtes som en "væsentlig facilitet" 6 skal være åbent for nye medlemskaber forudsat kandidaterne opfylder kriterierne." Videre fremgår (pkt. 26), at "Et grænseoverskridende pengeoverførselssystem, der betragtes som en væsentlig facilitet, kan anvende kriterier for medlemskab, forudsat at disse er objektivt begrundet. Medlemskabet kan tage form af direkte eller indirekte deltagelse, således at kriterierne for medlemskab som henholdsvis direkte eller indirekte medlem er forskellige i forhold til ansvarsområderne. Kriterierne for medlemskab bør være fastlagt skriftligt, være tilgængelige og ikke-diskriminerende. De kan fx indeholde krav til medlemmerne om deres finansielle status, tekniske eller ledelsesmæssige kapacitet og kreditværdighed. Der kan ligeledes kræves betaling af et adgangsgebyr. Et eventuelt adgangsgebyr må imidlertid ikke være så stort, at det udgør en hindring for at få adgang. Under alle omstændigheder må størrelsen af et adgangsgebyr ikke overstige en rimelig del af de faktisk foretagne investeringer i systemet. Kriterierne for medlemskab må ikke indeholde betingelser, der kræver accept af uvedkommende tjenesteydelser." 56. Konkurrencestyrelsen finder, at kravet om betaling af adgangsbidrag til systemet og et årligt kontingent hviler på objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Kravene er udformet skriftligt og let tilgængelige. Der er taget hensyn til, at de årlige gebyrer for små pengeinstitutter ikke må være for høje. 97 af de deltagende pengeinstitutter betaler under kr i årligt bidrag - og herunder er 23 under kr

8 8 af : Det bemærkes, at opgørelsen af de historiske omkostninger ved betalingsformidlingsaftalerne hviler på et skøn, men styrelsen har ikke grundlag for at anfægte dette skøn Det andet krav er forudsætningen om, at kandidaterne tilslutter sig PBS' systemer. PBS' adgangskrav omfatter en række tekniske betingelser samt betaling af en tilslutningsafgift og et årligt bidrag: abonnement og transaktionsafgift. Disse krav skal vurderes konkret, når rådet tager stilling til PBS' adgangsvilkår. Kravene fremtræder imidlertid som objektive, ikke-diskriminerende, skriftligt formulerede og tilgængelige. Kandidaterne behøver ikke aftage alle PBS' produkter. Der er tre niveauer. Basismodulet omfatter alene betalingsservice, dataløn og andre betalingssystemer, som pengeinstitutternes kunder eventuelt måtte ønske at tilslutte sig. Modul 2 - der er det dyreste - omfatter Dankortet, mens de internationale kort ligger i et tredje modul. I forbindelse med vurderingen af Finansrådets aftaler finder styrelsen ikke anledning til at kritisere opdelingen eller tariferingen. 59. Det tredje krav angår tilslutning til aftalerne "Tiltrædelsesdokument vedrørende dokumentløs clearing" og "Aftale om konti med check og/eller Dankort." Begge disse aftaler og deres vilkår vil blive vurderet konkret i forhold til konkurrencelovens 6. Det forhold, at Finansrådet kræver tilslutning til disse to aftaler, kan ikke i sig selv føre til, at "Adgangsvilkår" anses for konkurrencebegrænsende. Der er tale om tekniske forhold fastlagt ved en rammeaftale, der beskriver rettigheder og pligter ved clearing uden papir, samt om regler om checkreturnering, checkindlevering m.v. Fælles regler om sådanne forhold er fundamentale for at drive et betalingsformidlingssystem med moderne teknik. 60. Der ligger et yderligere krav i, at alle deltagere skal betale samme tilslutningsbidrag og løbende bidrag til Finansrådet uanset hvor mange ydelser, pengeinstituttet ønsker at trække på. Bortset fra aftale nr. 1 og 2 er deltagelse i de øvrige 6 aftaler frivillig.. Disse 6 aftaler hænger ikke fast sammen. Man kan godt forestille sig (mindre) pengeinstitutter, der har interesse i at tilslutte sig f.eks. aftalen om hævekort eller om indbetalingskort, men som ikke vil deltage i sumclearingen. I dag er 208 pengeinstitutter tilsluttet de to obligatoriske aftaler. I 4 af de øvrige deltager mellem 193 og 198, dvs. lidt mere end 10 står uden for. Der er kun 69, der deltager direkte i sumclearingen, medens 168 deltager i aftalen om udlandsbetalinger. 61. Anmelder har argumenteret for, at det ikke er muligt at foretage en særskilt prisfastsættelse for de enkelte ydelser, da man ikke kan identificere omkostningerne ved de enkelte aftaler. Dette kan ikke anses for tilstrækkelig begrundelse for at undlade en opdeling. Hele opgørelsen af omkostnings-grundlaget for bidragsberegningen hviler i forvejen på et skøn. 62. Dernæst har Finansrådet anført, at selv om man foretog en opdeling af afgifterne så ville en evt. besparelse for et pengeinstitut, der ikke ønsker at tilslutte sig enkelte af aftalerne være beskeden sammenholdt med det kapitalkrav, der stilles ved etablering af et pengeinstitut på euro 5 mio. Pengeinstitutter, der er medlemmer af Finansrådet, betaler ikke ekstra for deltagelse i formidlingssystemet, og der har ikke været fremført nogen utilfredshed fra pengeinstitutter over omkostningsfordelingen hverken mellem betalingsformidlingsområdet og Finansrådets øvrige aktiviteter eller inden for betalingsformidlingsområdet. Aktuelt er betalingskravene til pengeinstitutter, der ikke er medlem af Finansrådet, beskedne. 54 tilsluttede pengeinstitutter står således uden for Finansrådet. De har i 1998 og 1999 betalt tilsammen i alt hhv. kr og kr i årlige bidrag. 63. Styrelsen finder på den baggrund, at kravet om en samlet betaling for adgang til alle 8 aftaler ikke kan have en sådan selvstændig virkning, at det kan anses for konkurrencebegrænsende. Der er adgang til at blive medlem af Finansrådet og derved deltage i alle aftalerne på lempelige vilkår. Pengeinstitutter kan endvidere vælge at stå uden for Finansrådet og alligevel være tilsluttet suppleret med betaling af et mindre bidrag. Konklusion

9 9 af : Samlet indeholder aftalen om adgangsvilkår ikke bestemmelser, som efter de forhold, som styrelsen har kendskab til, kan anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Vilkårene er almindeligt tilgængelige, formuleret skriftligt og ikke diskriminerende. Der er lempelige regler for adgang for mindre pengeinstitutter bl.a. således, at der er mulighed for indirekte deltagelse gennem andre pengeinstitutter. 1 Koncernomsætningen i disse 3 største pengeinstitutter er væsentligt større 2 Kommissionens "Meddelelse om anvendelse af EU's konkurrenceregler på grænseoverskridende pengeoverførsler" ( i det flg. "Meddelelser") - EU-Tidende 1995/C 251/03 - anfører i pkt retningslinier for markedsafgrænsning. Det anføres bl.a., at det geografiske marked stadig i høj grad er nationalt, da konkurrencebetingelserne for grænseoverskridende betalinger varierer fra den ene medlemsstat til den anden. 3 Som medlem af Finansrådet kan ifølge vedtægterne optages ethvert dansk kreditinstitut, d.v.s. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og herværende datterselskaber og filialer af udenlandske kreditinstitutter. 4 For holdingselskaber beregnes kontingentet på grundlag af summen af kapitalkrav til de kreditinstitutter, der er ejet af holdingselskabet. Der beregnes ikke særskilt kontingent for de pågældende kreditinstitutter, men efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. For medlemmer, hvor der ikke foreligger det nævnte grundlag efter lovgivningens kapitalkrav, beregner bestyrelsen kontingentgrundlaget. 5 Kommissionens "Meddelelse om anvendelse af EU's konkurrenceregler på grænseoverskridende pengeoverførsler" ( i det flg. "Meddelelser") - EU-Tidende 1995/C 251/03. 6 En væsentlig facilitet er i "Meddelelser" defineret som en facilitet eller infrastruktur, uden hvilken konkurrenterne ikke kan levere tjenester til deres kunder. Se også Kirsten Levinsen: Konkurrenceloven med kommentarer, 1998, s Der kan i denne forbindelse henvises til styrelsens notat om "Teknologiske "first mover" monopoler i relation til konkurrenceloven", som rådet tog til efterretning den 16. december "First mover"-notatet fastlægger nogle principper og konkrete bud på hvorledes den konkrete pris for adgang m.v. bør fastsættes. En sådan konkret bedømmelse af prisansættelsen er der ikke anledning til i forhold til konkurrencelovens kapitel 2.

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere.

7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS. Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. 7. APRIL 2016 PRISSTRUKTUR I KRONOS Principper for prisfastsættelse i Kronos Kronos finansieres af de deltagende foliokontohavere. Nationalbanken lægger vægt på, at prisstrukturen ikke er diskriminerende,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK

STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK STRAKSOVERFØRSLER AF PENGE I DANMARK Morten Fremmich Andresen, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Egeberg Jensen, Betalingsformidlingsafdelingen. INDLEDNING I november 2014 bliver det muligt for borgere

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

SEPA Direct Debit et nyt europæisk betalingsprodukt

SEPA Direct Debit et nyt europæisk betalingsprodukt 83 SEPA Direct Debit et nyt europæisk betalingsprodukt Anders Mølgaard Pedersen, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING De europæiske banker indførte 2. november i år et nyt betalingsprodukt i euro, kaldet

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Proceduren for den indledende markedsundersøgelse

Proceduren for den indledende markedsundersøgelse Indledning Moderniseringsstyrelsen påtænker at genudbyde betalingsformidlingsydelser, hvor nugældende kontrakter omfatter Statens KoncernBetaling (SKB)/Offentligt Betalingssystem (OBS) (Delaftale 1) og

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) 1) LBK nr 459 af 13/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7004-0010 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark

Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Clearing og afvikling af detailbetalinger i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning 2 27. juni 2013 Clearing og afvikling af betalinger 2 Sumclearingen 2 Clearingafvikling 3 Den dokumentløse clearing 4

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier

Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier Klage over gebyrer for brug af betalingskort i taxier 2:351-29 02. marts 2000 1. Resumé Forbrugerrådet indsendte den 13. januar 2000 en klage over Hillerød Taxa, Birkerød Taxa og Roskilde Taxas opkrævning

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Finanstilsynet Juridisk Kontor Aarhusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail til ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag til ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere