Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsbevægelser indenfor Grønland"

Transkript

1 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat

2 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende notat omhandler personer, der er født i årene 1978 til Notatet belyser ændringer i befolkningsgruppens bopæl i de 19 årlige befolkningsopgørelser i perioden fra til er befolkningsgruppen i alderen år og står umiddelbart foran at afslutte grundskolen. I 2012 er befolkningsgruppen i alderen år, og det må formodes at hovedparten af de personer, der vil gennemføre en kompetencegivende uddannelse, har gennemført den på dette tidspunkt. I notatet sammenholdes de demografiske oplysninger om befolkningsgruppen med oplysninger om højest fuldførte uddannelse og personlig bruttoindkomst ved udgangen af analyseperioden. Analysen omfatter personer født i årgang , der boede i Grønland i De væsentligste konklusioner om disse personer er følgende: 13 % har boet på samme lokalitet i hele perioden % bor i 2012 på samme lokalitet som i Der flyttes generelt mod større lokaliteter. Fra bygder og de mindre byer flyttes til de større byer og fra de større byer flyttes der til udlandet. De personer, der i løbet af analyseperioden er flyttet til en større lokaliteter, har i 2012 gennemsnitligt et højere uddannelsesniveau og større indtægter end de personer, der fortsat bor på de mindre lokaliteter. 46 % har været udvandret i løbet af analyseperioden eller er i 2012 fortsat udvandret. 19 % af 1994-beboerne bor i 2012 udenfor Grønland. Der er en mindre overvægt af kvinder blandt de personer, der udvandrer. Mange udvandringer fra Grønland sker i de yngre aldersgrupper i forbindelse med efterskoleophold, men der er også en betydelige udvandring i senere aldersgrupper.

3 En stor andel af udvandrerne har en særlig tilknytning til udlandet, idet enten de selv eller mindste en af forældrene er født i udlandet. 125 personer er døde i Blandt de døde er der en overvægt af mænd fra bygder og mindre byer. Analysen omfatter desuden personer født i årgang , der ikke boede i Grønland i , men som i årene har boet i Grønland i en kortere eller længere periode. De væsentligste konklusioner om disse personer er følgende: Mere end 40 % er kun registreret med folkeregisteradresse i en enkelt af de årlige befolkningsopgørelser. Der er en overvægt af mænd. 70 % har forladt Grønland igen i % af de personer, der fortsat bor i Grønland i 2012, har boet i Grønland i mindre end 3 år. 2 Data Analysepopulationen omfatter personer født i , der er opført i mindst en af de befolkningsopgørelser, der er udarbejdet den 1. januar hvert år i perioden Analysepopulationen omfatter i alt personer. Analysen tager udgangspunkt i oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsregister. Fra befolkningsregisteret trækkes oplysninger om analysepopulations statsborgerskab, køn, fødeår, samt oplysninger om hvorvidt personen og dennes forældre er født i eller udenfor Grønland. For de 19 registreringer mellem 1994 og 2012 hentes oplysninger om den lokalitet, hvor personen har folkeregisteradresse 1. januar. Personer, der er opført som bosiddende i Grønland i et år, men ikke det nærmest efterfølgende år, forudsættes at være udvandret, dog registreres personer, der er opført i Grønlands Statistiks register over dødsårsager som døde. Personer, der er udvandret eller døde, registreres i de efterfølgende år ikke på lokaliteter.

4 Da analysepopulationen i analyseperioden har folkeregisterregistreringer på mere end 80 forskellige lokaliteter, grupperes lokaliteterne i nedenstående lokalitetsgrupper: 1) Store byer (Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq), som efterfølgende benævnes større byer 2) Øvrige byer, som efterfølgende benævnes mindre byer 3) Bygder og fåreholdesteder, som efterfølgende benævnes bygder. Denne gruppe omfatter også Kangerlussuaq og Narsarsuaq som er atypiske i forhold til de øvrige bygder. 4) Stationer, lufthavne og manglende registreringer, som efterfølgende benævnes stationer. Der er primært tale om personer der opholder sig på Pituffik, Kangilinnguit og Nerlerit Inaat. 5) Udlandet 6) Døde Grønlands Statistik har ikke oplysninger om personer, der dør, mens de har folkeregisteradresse i udlandet. Blandt de personer, der optræder som udvandrede i nærværende analyse, kan der derfor være personer, der er døde. Flytninger og vandringer til en lokalitet bliver ikke medtaget, hvis lokaliteten fraflyttes allerede i det samme kalenderår. Et ophold på en lokalitet registreres i nærværende analyse kun, hvis det strækker sig over et årsskifte. Oplysninger om højest fuldførte uddannelse stammer fra Grønlands Statistiks uddannelsesregister. Uddannelsesregisteret er baseret på oplysninger fra uddannelsesstøtteforvaltningen om uddannelser gennemført med grønlandsk uddannelsesstøtte, oplysninger om uddannelser i Grønland gennemført uden uddannelsesstøtte og oplysninger fra Danmark Statistik om uddannelser gennemført i det danske uddannelsessystem. Inddelingen af højest fuldførte uddannelse tager udgangspunkt i ISCED, som er UNESCOs internationale standard for klassificering af uddannelser. Der bruges i nærværende notat dog nedenstående forenklede kategorier og betegnelser:

5 Tabel 2.1 Kategorier for uddannelsesniveau ISCED Kategori 00 Førskole, børnehave, børnehaveklasse Folkeskole 10 Grundskole, lavt niveau Folkeskole 20 Grundskole, højt niveau Folkeskole 3C Erhvervsuddannelser 3A Studieforberedende uddannelser 4A Suppleringskurser Erhvervsuddannelser Studieforberedende uddannelser Studieforberedende uddannelser 5A Videregående akademiske uddannelser Videregående uddannelser 5B Videregående erhvervsuddannelser Videregående uddannelser 60 Avancerede forskeruddannelser Videregående uddannelser Oplysninger om personlig bruttoindkomst stammer fra Grønlands Statistiks indkomstregister for året Der medtages kun indkomster for de personer, der har været fuldt skattepligtige i Grønland i Flytninger og vandringer I 1994 boede der i Grønland personer født i årene år senere i 2012 har personer folkeregisteradresse på en anden lokalitet i Grønland eller i udlandet og 125 personer er døde. 930 personer har i 2012 adresse på samme lokalitet som i 1994, men af disse har 617 personer i en kortere eller længere periode været fraflyttet lokaliteten. Der er således kun 313 personer, der hvert år er registeret med folkeregisteradresse på samme lokalitet i hele perioden I perioden er personer født i årene indvandret til Grønland. De fleste er udvandret igen efter en kortere periode, men i 2012 bor der fortsat 410 personer i Grønland, som var bosat udenfor Grønland i 1994.

6 Ovenstående tal for flytninger og vandringer viser, et meget omfattende og komplekst flyttemønster både internt i Grønland og til- og fra Grønland. Tallene analyseres yderligere i nedenstående afsnit. 4 Vandringer blandt personer bosat i Grønland i 1994 Ud af de personer fra fødselsårgang , der boede i Grønland i 1994, har personer ikke efterfølgende haft folkeregisteradresse udenfor Grønland. De resterende personer har været udvandret en eller flere gange. Ved udgangen af analyseperioden i 2012 var 443 personer bosat udenfor Grønland. Tabel 4.1 viser udvandringer fordelt på køn. Da den samme person kan udvandre mere end en gang overstiger antallet af udvandringer antallet af udvandrede personer. Tabel 4.1 Udvandringer fra Grønland i perioden fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Udvandringer Udvandrede personer Bosat i udlandet Sættes antallet af udvandringer i forhold til befolkningstallet i 1994, ses det, at 19 % er udvandret ved slutningen af analyseperioden i Yderligere 27 % af befolkningsgruppen har været udvandret i en kortere eller længere periode, men er tilbage i Grønland i Det kan konstateres, at kvinderne er udvandret hyppigere end mændene. Tabel 4.2 viser udvandringer sat i forhold til bopæl i Tabellen viser, at unge fra de større byer udvandrer hyppigere end personer fra de mindre byer og bygder. Således er 26 % af de unge fra de større byer bosat i udlandet i Tabel 4.2 Udvandringer fra Grønland i perioden fordelt på bopæl i 1994 (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Større by Mindre by Bygd Stationer I alt Folketal i

7 Udvandringer Bosat i udlandet De personer, der er bosiddende udenfor Grønland i 2012, har generelt et højere uddannelsesniveau end de personer, der fortsat bor i Grønland. Nedstående tabel 4.3 viser uddannelsesniveauet for de personer, der er udvandret. Af Tabel 4.3 fremgår det at 53 % af de personer, der boede i Grønland 1994, har gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Blandt personer der er udvandret og bor udenfor Grønland i 2012 har 66 % gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Tabel 4.3 Uddannelsesniveau for personer bosat i udlandet i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer procent Folketal i Bosat i udlandet En større andel af de personer der er udvandret og fortsat bor udenfor Grønland har en tæt tilknytning til udlandet. 53 % er enten født udenfor Grønland eller har mindst en forælder, der er født udenfor Grønland. Gruppen af personer med særlig tilknytning til udlandet har generelt et højere uddannelsesniveau end personer født i Grønland af grønlandskfødte forældre. Nedenstående Tabel 4.4 viser uddannelsesniveauet for gruppen af personer, der er udvandret til udlandet og stadig bor i udlandet. I tabellen opdeles de i forhold til tilknytning til udlandet. Tabel 4.4 Bosat i udlandet 2012,fordelt på uddannelse og tilknytning til udlandet (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer procent Ikke tilknytning til udlandet Tilknytning til udlandet Note: Personer med tilknytning til udlandet defineres som personer der enten selv er født udenfor Grønland eller har mindst en forældre, der er født udenfor Grønland.

8 Nedenstående Tabel 4.5 viser det år personen udvandrer fra Grønland. I tabellen vises henholdsvis alle udvandringer, korte udvandringer der kun medfører en registrering af folkeregisteradresse udenfor Grønland, samt året for udvandring for de personer der i 2012 fortsat er bosiddende udenfor Grønland. I tabellen ses det eksempelvis, at 226 personer udvandrede i af disse udvandringer medførte kun 1 registreringer af adresse udenfor Grønland. Af de personer der udvandrede i 1996 er 27 fortsat bosiddende udenfor Grønland i Tabel 4.5 Udvandring fordelt på årstal (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland 1/1-1994) I alt Alle udvand Korte udvand Udland Note: Korte udvandringer omfatter udvandringer hvor der kun i et år er registeret folkeregisteradresse udenfor Grønland Note: Udland 2012 omfatter seneste udvandring for de personer der er bosat I udlandet I 2012 Det ses af tabel 0.6 at mange ophold udenfor Grønland er af relativ kort varighed. Der er særlig mange korte ophold i udlandet i starten af analyseperioden, hvor en stor andel af de unge tager på efterskole. 5 Vandringer blandt personer bosat udenfor Grønland i personer, der ikke var bosat i Grønland i 1/ har efterfølgende boet i Grønland i en kortere eller længere periode. 410 af disse personer bor fortsat i Grønland i Enkelte personer er indvandret flere gange. Der kan således i hele perioden tælles indvandringer af personer bosat udenfor Grønland i Tabel 5.1 Indvandringer fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Kvinder Mænd I alt Indvandringer Indvandrede personer

9 Bosat i Grønland i Af Tabel 5.1 fremgår det, at der er flest mænd blandt indvandrerne. Således er 60 % af de indvandrer, der fortsat bor i Grønland i 2012 mænd. Tabel 5.2 Indvandringer fordelt på lokalitet der flyttes til (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Stor by Lille by bygd Stationer I alt Indvandringer Bosat i Grønland i Tabel 5.2 viser, at langt hovedparten indvandrer til de større byer. 75 % af de indvandrere, der fortsat bor i Grønland i 2012, bor i de større byer. Tabel 5.3 Bosat i Grønland i 2012 fordelt på uddannelsesniveau (blandt årgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhversudd. Videregående Personer Procent Bosat i Grønland i Personer fra fødselsårgang , der er indvandret til Grønland efter 1994, har generelt et højere uddannelsesniveau end deres jævnaldrende, der afsluttede folkeskolen i Grønland. 73 % af de personer, der fortsat er bosat i Grønland i 2012, har en uddannelse ud over folkeskolen sammenlignet med 53 % af de personer, der boede i Grønland i af de personer, der er indvandret til Grønland efter 1994, og som fortsat bor i Grønland, er ikke danske statsborgere. Det registrerede uddannelsesniveau for disse personer er væsentligt lavere end indvandrede personer med dansk statsborgerskab, formodentlig delvis som følge af mangelfulde registreringer. Hvis der alene kigges på danske statsborgere er det 88 %, der har en uddannelse udover folkeskolen. Nedenstående Tabel viser det år personen indvandrer til Grønland. I tabellen vises henholdsvis alle indvandringer, korte indvandringer der kun medfører en registrering af

10 folkeregisteradresse i Grønland, samt året for indvandring for de personer, der i 2012 fortsat er bosiddende i Grønland. Tabel 5.4 Indvandring fordelt på årstal (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland 1/1-1994) I alt Alle indv Korte indv Grl Note: Korte indvandringer omfatter indvandringer hvor der kun i et år er registeret folkeregisteradresse i Grønland Note: Grønland 2012 omfatter seneste indvandring for personer der er bosat i Grønland i 2012 Antallet af indvandringer er stigende i den sidste del af perioden, formodentlig som følge af at populationen bliver ældre og dermed får en uddannelse, der efterspørges på det grønlandske arbejdsmarked. Tabel 0.10 illustrerer, at mange ophold i Grønland er af så kort varighed, at der kun sker 1 registrering af adresse i Grønland. 59 % af de indvandrer, der fortsat bor i Grønland i 2012, har boet i Grønland i mindre end 3 år. 6 Flytninger og vandringer blandt personer bosat i en bygd i I fødselsårgang er der 522 personer, der boede i en bygd i I 2012 er de fleste flyttet til andre lokaliteter, således at kun 31 % i 2012 har folkeregisteradresse i samme bygd som i Tabel 6.1 Fraflytninger fra hjembygd fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Fraflyttede personer Personer, udenfor hjembygd i Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i personer bor i 2012 i samme bygd som i 1994, heraf har 94 personer i en kortere eller længere periode forladt hjembygden, men er vendt tilbage, og bor der igen i 2012.

11 De, der flytter fra bygderne, flytter ofte til en af de mindre byer. Som det fremgår af nedenstående tabel 0.12, er det også fortsat i de mindre byer, at hovedparten af de fraflyttede bor i Tabel 6.2 Bopæl i 2012 for personer der er flyttet fra hjembygden (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Større by Mindre by Anden bygd Udlandet Døde Bosat udenfor hjembygd i Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 I alt Af Tabel 6.3 ses det, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i dag er flyttet til udlandet og til byerne, generelt er højere end uddannelsesniveauet hos dem, der er blevet tilbage i bygderne. Tabel 6.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødeselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer Procent Folketal i I samme Bygd Større by Mindre by Anden bygd Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 45 personer der 1/ er døde Tabel 6.4 viser for årstallet for den seneste fraflytning fra hjembygden for de personer, der i 2012 stadig bor udenfor hjembygden. Tabel 6.4 Årstal for seneste fraflytning fra hjembygden for personer bosat udenfor hjembygd i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) I alt Personer Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994

12 7 Flytninger og vandringer blandt personer bosat i de mindre byer i personer fra fødselsårgang boede i en mindre by i I 2012 er de fleste flyttet til en anden lokalitet, således at kun 34 % i 2012 har folkeregisteradresse i samme mindre by som i personer bor i 2012 i samme by som i Der er imidlertid kun 109 personer, der har haft folkeregisteradresse på samme lokalitet gennem hele perioden. 180 personer har forladt hjembyen i en kortere eller længere periode i løbet af analyseperioden, men er vendt tilbage til den pågældende by inden Tabel 7.1 Fraflytninger fra hjemby fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal Fraflyttede personer Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 Størstedelen af de personer, der flytter fra de mindre byer, flytter til de større byer eller til udlandet. Ud af de 840 personer fra årgang , der boede i de mindre byer i 1994, er 405 personer i 2012 bosat i udlandet eller en af de større byer. Tabel 7.2 Bopæl i 2012 for personer der er flyttet fra en mindre by (blandt årgang , bosat i en mindre by i 1994) Større by Mindre by Bygd Udlandet Døde I alt Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Af Tabel 7.3 ses det, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i dag er flyttet til udlandet og til andre byer generelt er højere end uddannelsesniveauet hos dem, der er blevet tilbage i de mindre byer. Tabel 7.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående

13 Personer Procent Folketal i I samme By Større by Anden mindre by Bygd Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 54 personer der 1/ er døde Tabel 7.4 viser årstallet for den seneste fraflytning fra hjembyen for personer, der i 2012 fortsat bor uden for hjembyen. Tabel 7.4 Årstal for seneste fraflytning fra hjembyen for personer bosat udenfor hjembyen i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) I alt Personer Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Flytninger og vandringer blandt personer bosat i de større byer i personer fra fødselsårgangene boede i en større by i I 2012 bor 52 % af disse personer på en anden lokalitet eller de er døde. Kun 137 personer har ikke i en kortere eller længere periode haft en folkeregisteradresse udenfor hjembyen. Tabel 8.1 Fraflytning fra hjemby fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en større by i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Fraflyttede personer Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 En stor andel af flytningerne fra de store byer er til udlandet og mere end halvdelen af de personer, der i 2012 bor uden for hjembyen er flyttet til udlandet.

14 Tabel 8.2 Fraflytninger fordelt på den lokalitet de bor i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en større by i 1994) År Større by Mindre by bygd Stationer Udlandet Døde I alt Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 Personer opvokset i de større byer har generelt et højere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning. Personer uden uddannelse efter folkeskolen er overrepræsenteret blandt de personer, der flytter til de mindre byer og bygder. Tabel 8.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en størreby i 1994) Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer Procent Folketal i I samme By Anden større by Mindre by Bygder Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 26 personer der 1/ er døde Tabel 8.4 viser årstallet den seneste fraflytning fra hjembyen for personer der i 2012 fortsat bor uden for hjembyen. Tabel 8.4 Flytning fra hjembyen (større byer) Fraflyttet I alt Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Indkomster Nedenstående tabel 0.23 viser indkomsten i 2011 for de personer fra årgang , der boede i Grønland i Indkomsten fordeles i forhold til bopæl i 1994 og bopæl i Der

15 er kun medtaget indkomster for personer, der er registeret som fuldt skattepligtige i Grønland i 2011 og der er ikke medtaget indkomster for personer på stationer. Tabel 9.1 : Personlig bruttoindkomst i 2011 fordelt på bosted (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 2012) Personer med Fuld skattepligt Gns. indkomst (1.000 kr.) Median indkomst (1.000 kr.) Bosted 1994 Bosted 2012 Personer Større by Bygd Mindre by Bygd Bygd Bygd Udland Bygd Større by Mindre by Mindre by Mindre by Bygd Mindre by Udland Mindre by Større by Større by Mindre by Større by Bygd Større by Udland Større by Fordelingen af indkomster viser samme mønster som uddannelsesniveauet. De største indkomster ses i de større byer og de mindste indkomster i bygderne. Gennemsnitsindkomsten er højere for de personer, der forlader bygderne og de mindre byer, sammenlignet med dem, der bliver tilbage.

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011

Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 November 2012 Flytteanalyse for Bornholm 2000-2011 Udarbejdet for Bornholms Regionskommune af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning November

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

GRØNLÆNDERE I DANMARK

GRØNLÆNDERE I DANMARK GRØNLÆNDERE I DANMARK EN REGISTERBASERET KORTLÆGNING 15:29 SIDDHARTHA BAVISKAR 15:29 GRØNLÆNDERE I DANMARK EN REGISTERBASERET KORTLÆGNING SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse NOTAT Projekt Undersøgelse af virkninger af kostskoleophold Kunde Privatskoleforeningen Notat nr. 1 Dato 2010-01-15 Fra Rambøll Management Consulting 1. Undersøgelse af virkninger af ophold på kostskole

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMØNSTRE I ÅRENE EFTER GRUNDSKOLEN

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMØNSTRE I ÅRENE EFTER GRUNDSKOLEN UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMØNSTRE I ÅRENE EFTER GRUNDSKOLEN EN SAMMENLIGNING AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE OG ETNISKE DANSKERE 15:17 VIBEKE JAKOBSEN 15:17 UDDANNELSES- OG

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2013 Kvinder og børn på krisecenter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: Socialstyrelsen@Socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2008 Indkomstforhold i Århus Kommune, 2004-2006 Udskrivningsgrundlaget (incl. kommuneskattefordelingen) for 2006 forventes at andrage 38.955 mio.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere