Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsbevægelser indenfor Grønland"

Transkript

1 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat

2 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende notat omhandler personer, der er født i årene 1978 til Notatet belyser ændringer i befolkningsgruppens bopæl i de 19 årlige befolkningsopgørelser i perioden fra til er befolkningsgruppen i alderen år og står umiddelbart foran at afslutte grundskolen. I 2012 er befolkningsgruppen i alderen år, og det må formodes at hovedparten af de personer, der vil gennemføre en kompetencegivende uddannelse, har gennemført den på dette tidspunkt. I notatet sammenholdes de demografiske oplysninger om befolkningsgruppen med oplysninger om højest fuldførte uddannelse og personlig bruttoindkomst ved udgangen af analyseperioden. Analysen omfatter personer født i årgang , der boede i Grønland i De væsentligste konklusioner om disse personer er følgende: 13 % har boet på samme lokalitet i hele perioden % bor i 2012 på samme lokalitet som i Der flyttes generelt mod større lokaliteter. Fra bygder og de mindre byer flyttes til de større byer og fra de større byer flyttes der til udlandet. De personer, der i løbet af analyseperioden er flyttet til en større lokaliteter, har i 2012 gennemsnitligt et højere uddannelsesniveau og større indtægter end de personer, der fortsat bor på de mindre lokaliteter. 46 % har været udvandret i løbet af analyseperioden eller er i 2012 fortsat udvandret. 19 % af 1994-beboerne bor i 2012 udenfor Grønland. Der er en mindre overvægt af kvinder blandt de personer, der udvandrer. Mange udvandringer fra Grønland sker i de yngre aldersgrupper i forbindelse med efterskoleophold, men der er også en betydelige udvandring i senere aldersgrupper.

3 En stor andel af udvandrerne har en særlig tilknytning til udlandet, idet enten de selv eller mindste en af forældrene er født i udlandet. 125 personer er døde i Blandt de døde er der en overvægt af mænd fra bygder og mindre byer. Analysen omfatter desuden personer født i årgang , der ikke boede i Grønland i , men som i årene har boet i Grønland i en kortere eller længere periode. De væsentligste konklusioner om disse personer er følgende: Mere end 40 % er kun registreret med folkeregisteradresse i en enkelt af de årlige befolkningsopgørelser. Der er en overvægt af mænd. 70 % har forladt Grønland igen i % af de personer, der fortsat bor i Grønland i 2012, har boet i Grønland i mindre end 3 år. 2 Data Analysepopulationen omfatter personer født i , der er opført i mindst en af de befolkningsopgørelser, der er udarbejdet den 1. januar hvert år i perioden Analysepopulationen omfatter i alt personer. Analysen tager udgangspunkt i oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsregister. Fra befolkningsregisteret trækkes oplysninger om analysepopulations statsborgerskab, køn, fødeår, samt oplysninger om hvorvidt personen og dennes forældre er født i eller udenfor Grønland. For de 19 registreringer mellem 1994 og 2012 hentes oplysninger om den lokalitet, hvor personen har folkeregisteradresse 1. januar. Personer, der er opført som bosiddende i Grønland i et år, men ikke det nærmest efterfølgende år, forudsættes at være udvandret, dog registreres personer, der er opført i Grønlands Statistiks register over dødsårsager som døde. Personer, der er udvandret eller døde, registreres i de efterfølgende år ikke på lokaliteter.

4 Da analysepopulationen i analyseperioden har folkeregisterregistreringer på mere end 80 forskellige lokaliteter, grupperes lokaliteterne i nedenstående lokalitetsgrupper: 1) Store byer (Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq), som efterfølgende benævnes større byer 2) Øvrige byer, som efterfølgende benævnes mindre byer 3) Bygder og fåreholdesteder, som efterfølgende benævnes bygder. Denne gruppe omfatter også Kangerlussuaq og Narsarsuaq som er atypiske i forhold til de øvrige bygder. 4) Stationer, lufthavne og manglende registreringer, som efterfølgende benævnes stationer. Der er primært tale om personer der opholder sig på Pituffik, Kangilinnguit og Nerlerit Inaat. 5) Udlandet 6) Døde Grønlands Statistik har ikke oplysninger om personer, der dør, mens de har folkeregisteradresse i udlandet. Blandt de personer, der optræder som udvandrede i nærværende analyse, kan der derfor være personer, der er døde. Flytninger og vandringer til en lokalitet bliver ikke medtaget, hvis lokaliteten fraflyttes allerede i det samme kalenderår. Et ophold på en lokalitet registreres i nærværende analyse kun, hvis det strækker sig over et årsskifte. Oplysninger om højest fuldførte uddannelse stammer fra Grønlands Statistiks uddannelsesregister. Uddannelsesregisteret er baseret på oplysninger fra uddannelsesstøtteforvaltningen om uddannelser gennemført med grønlandsk uddannelsesstøtte, oplysninger om uddannelser i Grønland gennemført uden uddannelsesstøtte og oplysninger fra Danmark Statistik om uddannelser gennemført i det danske uddannelsessystem. Inddelingen af højest fuldførte uddannelse tager udgangspunkt i ISCED, som er UNESCOs internationale standard for klassificering af uddannelser. Der bruges i nærværende notat dog nedenstående forenklede kategorier og betegnelser:

5 Tabel 2.1 Kategorier for uddannelsesniveau ISCED Kategori 00 Førskole, børnehave, børnehaveklasse Folkeskole 10 Grundskole, lavt niveau Folkeskole 20 Grundskole, højt niveau Folkeskole 3C Erhvervsuddannelser 3A Studieforberedende uddannelser 4A Suppleringskurser Erhvervsuddannelser Studieforberedende uddannelser Studieforberedende uddannelser 5A Videregående akademiske uddannelser Videregående uddannelser 5B Videregående erhvervsuddannelser Videregående uddannelser 60 Avancerede forskeruddannelser Videregående uddannelser Oplysninger om personlig bruttoindkomst stammer fra Grønlands Statistiks indkomstregister for året Der medtages kun indkomster for de personer, der har været fuldt skattepligtige i Grønland i Flytninger og vandringer I 1994 boede der i Grønland personer født i årene år senere i 2012 har personer folkeregisteradresse på en anden lokalitet i Grønland eller i udlandet og 125 personer er døde. 930 personer har i 2012 adresse på samme lokalitet som i 1994, men af disse har 617 personer i en kortere eller længere periode været fraflyttet lokaliteten. Der er således kun 313 personer, der hvert år er registeret med folkeregisteradresse på samme lokalitet i hele perioden I perioden er personer født i årene indvandret til Grønland. De fleste er udvandret igen efter en kortere periode, men i 2012 bor der fortsat 410 personer i Grønland, som var bosat udenfor Grønland i 1994.

6 Ovenstående tal for flytninger og vandringer viser, et meget omfattende og komplekst flyttemønster både internt i Grønland og til- og fra Grønland. Tallene analyseres yderligere i nedenstående afsnit. 4 Vandringer blandt personer bosat i Grønland i 1994 Ud af de personer fra fødselsårgang , der boede i Grønland i 1994, har personer ikke efterfølgende haft folkeregisteradresse udenfor Grønland. De resterende personer har været udvandret en eller flere gange. Ved udgangen af analyseperioden i 2012 var 443 personer bosat udenfor Grønland. Tabel 4.1 viser udvandringer fordelt på køn. Da den samme person kan udvandre mere end en gang overstiger antallet af udvandringer antallet af udvandrede personer. Tabel 4.1 Udvandringer fra Grønland i perioden fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Udvandringer Udvandrede personer Bosat i udlandet Sættes antallet af udvandringer i forhold til befolkningstallet i 1994, ses det, at 19 % er udvandret ved slutningen af analyseperioden i Yderligere 27 % af befolkningsgruppen har været udvandret i en kortere eller længere periode, men er tilbage i Grønland i Det kan konstateres, at kvinderne er udvandret hyppigere end mændene. Tabel 4.2 viser udvandringer sat i forhold til bopæl i Tabellen viser, at unge fra de større byer udvandrer hyppigere end personer fra de mindre byer og bygder. Således er 26 % af de unge fra de større byer bosat i udlandet i Tabel 4.2 Udvandringer fra Grønland i perioden fordelt på bopæl i 1994 (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Større by Mindre by Bygd Stationer I alt Folketal i

7 Udvandringer Bosat i udlandet De personer, der er bosiddende udenfor Grønland i 2012, har generelt et højere uddannelsesniveau end de personer, der fortsat bor i Grønland. Nedstående tabel 4.3 viser uddannelsesniveauet for de personer, der er udvandret. Af Tabel 4.3 fremgår det at 53 % af de personer, der boede i Grønland 1994, har gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Blandt personer der er udvandret og bor udenfor Grønland i 2012 har 66 % gennemført en uddannelse efter folkeskolen. Tabel 4.3 Uddannelsesniveau for personer bosat i udlandet i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer procent Folketal i Bosat i udlandet En større andel af de personer der er udvandret og fortsat bor udenfor Grønland har en tæt tilknytning til udlandet. 53 % er enten født udenfor Grønland eller har mindst en forælder, der er født udenfor Grønland. Gruppen af personer med særlig tilknytning til udlandet har generelt et højere uddannelsesniveau end personer født i Grønland af grønlandskfødte forældre. Nedenstående Tabel 4.4 viser uddannelsesniveauet for gruppen af personer, der er udvandret til udlandet og stadig bor i udlandet. I tabellen opdeles de i forhold til tilknytning til udlandet. Tabel 4.4 Bosat i udlandet 2012,fordelt på uddannelse og tilknytning til udlandet (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer procent Ikke tilknytning til udlandet Tilknytning til udlandet Note: Personer med tilknytning til udlandet defineres som personer der enten selv er født udenfor Grønland eller har mindst en forældre, der er født udenfor Grønland.

8 Nedenstående Tabel 4.5 viser det år personen udvandrer fra Grønland. I tabellen vises henholdsvis alle udvandringer, korte udvandringer der kun medfører en registrering af folkeregisteradresse udenfor Grønland, samt året for udvandring for de personer der i 2012 fortsat er bosiddende udenfor Grønland. I tabellen ses det eksempelvis, at 226 personer udvandrede i af disse udvandringer medførte kun 1 registreringer af adresse udenfor Grønland. Af de personer der udvandrede i 1996 er 27 fortsat bosiddende udenfor Grønland i Tabel 4.5 Udvandring fordelt på årstal (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland 1/1-1994) I alt Alle udvand Korte udvand Udland Note: Korte udvandringer omfatter udvandringer hvor der kun i et år er registeret folkeregisteradresse udenfor Grønland Note: Udland 2012 omfatter seneste udvandring for de personer der er bosat I udlandet I 2012 Det ses af tabel 0.6 at mange ophold udenfor Grønland er af relativ kort varighed. Der er særlig mange korte ophold i udlandet i starten af analyseperioden, hvor en stor andel af de unge tager på efterskole. 5 Vandringer blandt personer bosat udenfor Grønland i personer, der ikke var bosat i Grønland i 1/ har efterfølgende boet i Grønland i en kortere eller længere periode. 410 af disse personer bor fortsat i Grønland i Enkelte personer er indvandret flere gange. Der kan således i hele perioden tælles indvandringer af personer bosat udenfor Grønland i Tabel 5.1 Indvandringer fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Kvinder Mænd I alt Indvandringer Indvandrede personer

9 Bosat i Grønland i Af Tabel 5.1 fremgår det, at der er flest mænd blandt indvandrerne. Således er 60 % af de indvandrer, der fortsat bor i Grønland i 2012 mænd. Tabel 5.2 Indvandringer fordelt på lokalitet der flyttes til (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Stor by Lille by bygd Stationer I alt Indvandringer Bosat i Grønland i Tabel 5.2 viser, at langt hovedparten indvandrer til de større byer. 75 % af de indvandrere, der fortsat bor i Grønland i 2012, bor i de større byer. Tabel 5.3 Bosat i Grønland i 2012 fordelt på uddannelsesniveau (blandt årgang , bosat udenfor Grønland i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhversudd. Videregående Personer Procent Bosat i Grønland i Personer fra fødselsårgang , der er indvandret til Grønland efter 1994, har generelt et højere uddannelsesniveau end deres jævnaldrende, der afsluttede folkeskolen i Grønland. 73 % af de personer, der fortsat er bosat i Grønland i 2012, har en uddannelse ud over folkeskolen sammenlignet med 53 % af de personer, der boede i Grønland i af de personer, der er indvandret til Grønland efter 1994, og som fortsat bor i Grønland, er ikke danske statsborgere. Det registrerede uddannelsesniveau for disse personer er væsentligt lavere end indvandrede personer med dansk statsborgerskab, formodentlig delvis som følge af mangelfulde registreringer. Hvis der alene kigges på danske statsborgere er det 88 %, der har en uddannelse udover folkeskolen. Nedenstående Tabel viser det år personen indvandrer til Grønland. I tabellen vises henholdsvis alle indvandringer, korte indvandringer der kun medfører en registrering af

10 folkeregisteradresse i Grønland, samt året for indvandring for de personer, der i 2012 fortsat er bosiddende i Grønland. Tabel 5.4 Indvandring fordelt på årstal (blandt fødselsårgang , bosat udenfor Grønland 1/1-1994) I alt Alle indv Korte indv Grl Note: Korte indvandringer omfatter indvandringer hvor der kun i et år er registeret folkeregisteradresse i Grønland Note: Grønland 2012 omfatter seneste indvandring for personer der er bosat i Grønland i 2012 Antallet af indvandringer er stigende i den sidste del af perioden, formodentlig som følge af at populationen bliver ældre og dermed får en uddannelse, der efterspørges på det grønlandske arbejdsmarked. Tabel 0.10 illustrerer, at mange ophold i Grønland er af så kort varighed, at der kun sker 1 registrering af adresse i Grønland. 59 % af de indvandrer, der fortsat bor i Grønland i 2012, har boet i Grønland i mindre end 3 år. 6 Flytninger og vandringer blandt personer bosat i en bygd i I fødselsårgang er der 522 personer, der boede i en bygd i I 2012 er de fleste flyttet til andre lokaliteter, således at kun 31 % i 2012 har folkeregisteradresse i samme bygd som i Tabel 6.1 Fraflytninger fra hjembygd fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Fraflyttede personer Personer, udenfor hjembygd i Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i personer bor i 2012 i samme bygd som i 1994, heraf har 94 personer i en kortere eller længere periode forladt hjembygden, men er vendt tilbage, og bor der igen i 2012.

11 De, der flytter fra bygderne, flytter ofte til en af de mindre byer. Som det fremgår af nedenstående tabel 0.12, er det også fortsat i de mindre byer, at hovedparten af de fraflyttede bor i Tabel 6.2 Bopæl i 2012 for personer der er flyttet fra hjembygden (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Større by Mindre by Anden bygd Udlandet Døde Bosat udenfor hjembygd i Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 I alt Af Tabel 6.3 ses det, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i dag er flyttet til udlandet og til byerne, generelt er højere end uddannelsesniveauet hos dem, der er blevet tilbage i bygderne. Tabel 6.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødeselsårgang , bosat i en bygd i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer Procent Folketal i I samme Bygd Større by Mindre by Anden bygd Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 45 personer der 1/ er døde Tabel 6.4 viser for årstallet for den seneste fraflytning fra hjembygden for de personer, der i 2012 stadig bor udenfor hjembygden. Tabel 6.4 Årstal for seneste fraflytning fra hjembygden for personer bosat udenfor hjembygd i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en bygd i 1994) I alt Personer Note: Betegnelsen hjembygd bruges om den bygd, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994

12 7 Flytninger og vandringer blandt personer bosat i de mindre byer i personer fra fødselsårgang boede i en mindre by i I 2012 er de fleste flyttet til en anden lokalitet, således at kun 34 % i 2012 har folkeregisteradresse i samme mindre by som i personer bor i 2012 i samme by som i Der er imidlertid kun 109 personer, der har haft folkeregisteradresse på samme lokalitet gennem hele perioden. 180 personer har forladt hjembyen i en kortere eller længere periode i løbet af analyseperioden, men er vendt tilbage til den pågældende by inden Tabel 7.1 Fraflytninger fra hjemby fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal Fraflyttede personer Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 Størstedelen af de personer, der flytter fra de mindre byer, flytter til de større byer eller til udlandet. Ud af de 840 personer fra årgang , der boede i de mindre byer i 1994, er 405 personer i 2012 bosat i udlandet eller en af de større byer. Tabel 7.2 Bopæl i 2012 for personer der er flyttet fra en mindre by (blandt årgang , bosat i en mindre by i 1994) Større by Mindre by Bygd Udlandet Døde I alt Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Af Tabel 7.3 ses det, at uddannelsesniveauet blandt de personer, der i dag er flyttet til udlandet og til andre byer generelt er højere end uddannelsesniveauet hos dem, der er blevet tilbage i de mindre byer. Tabel 7.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) Folketal Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående

13 Personer Procent Folketal i I samme By Større by Anden mindre by Bygd Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 54 personer der 1/ er døde Tabel 7.4 viser årstallet for den seneste fraflytning fra hjembyen for personer, der i 2012 fortsat bor uden for hjembyen. Tabel 7.4 Årstal for seneste fraflytning fra hjembyen for personer bosat udenfor hjembyen i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en mindre by i 1994) I alt Personer Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Flytninger og vandringer blandt personer bosat i de større byer i personer fra fødselsårgangene boede i en større by i I 2012 bor 52 % af disse personer på en anden lokalitet eller de er døde. Kun 137 personer har ikke i en kortere eller længere periode haft en folkeregisteradresse udenfor hjembyen. Tabel 8.1 Fraflytning fra hjemby fordelt på køn (blandt fødselsårgang , bosat i en større by i 1994) Kvinder Mænd I alt Folketal i Fraflyttede personer Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 En stor andel af flytningerne fra de store byer er til udlandet og mere end halvdelen af de personer, der i 2012 bor uden for hjembyen er flyttet til udlandet.

14 Tabel 8.2 Fraflytninger fordelt på den lokalitet de bor i 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en større by i 1994) År Større by Mindre by bygd Stationer Udlandet Døde I alt Personer, udenfor hjemby i Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i 1994 Personer opvokset i de større byer har generelt et højere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning. Personer uden uddannelse efter folkeskolen er overrepræsenteret blandt de personer, der flytter til de mindre byer og bygder. Tabel 8.3 Uddannelsesniveau efter bopæl 2012 (blandt fødselsårgang , bosat i en størreby i 1994) Folkeskole Studieforb. Erhvervsudd. Videregående Personer Procent Folketal i I samme By Anden større by Mindre by Bygder Udlandet Note: Folketallet i 1994 inkluderer 26 personer der 1/ er døde Tabel 8.4 viser årstallet den seneste fraflytning fra hjembyen for personer der i 2012 fortsat bor uden for hjembyen. Tabel 8.4 Flytning fra hjembyen (større byer) Fraflyttet I alt Note: Betegnelsen hjemby bruges om den by, hvor personen havde folkeregisteradresse i Indkomster Nedenstående tabel 0.23 viser indkomsten i 2011 for de personer fra årgang , der boede i Grønland i Indkomsten fordeles i forhold til bopæl i 1994 og bopæl i Der

15 er kun medtaget indkomster for personer, der er registeret som fuldt skattepligtige i Grønland i 2011 og der er ikke medtaget indkomster for personer på stationer. Tabel 9.1 : Personlig bruttoindkomst i 2011 fordelt på bosted (blandt fødselsårgang , bosat i Grønland i 2012) Personer med Fuld skattepligt Gns. indkomst (1.000 kr.) Median indkomst (1.000 kr.) Bosted 1994 Bosted 2012 Personer Større by Bygd Mindre by Bygd Bygd Bygd Udland Bygd Større by Mindre by Mindre by Mindre by Bygd Mindre by Udland Mindre by Større by Større by Mindre by Større by Bygd Større by Udland Større by Fordelingen af indkomster viser samme mønster som uddannelsesniveauet. De største indkomster ses i de større byer og de mindste indkomster i bygderne. Gennemsnitsindkomsten er højere for de personer, der forlader bygderne og de mindre byer, sammenlignet med dem, der bliver tilbage.

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere