Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer"

Transkript

1 Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych.

2 Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse af konsulentrollen og konsultativt arbejde. Dette giver den studerende viden og analytiske færdigheder til refleksivt at kunne forholde sig til konsultativt arbejde. B) Herud over giver uddannelsen den studerende praktiske erfaringer med konsulentarbejde såvel som træning i en række konkrete konsultative metoder og værktøjer. Forløbet består af en række intensive seminarer med følgende didaktiske struktur: A) Forskningsbaseret overblik B) Træning i konkrete konsultative metoder C) Anvendelse i praksis (sammen med mentor) D) Refleksion over praksis For at gøre programmet praksisnært samt styrke de studerendes kompetencer er der tilknyttet en række mesterlærere til programmet. Mesterlæreren er en erfaren praktiker der er førende inden for feltet. Mesterlæreren har følgende rolle: o Gæsteunderviser på programmet o Mentor for den studerende o Opgavestiller Den studerende bliver tilknyttet en mesterlærere og følges af vedkommende gennem hele forløbet. Forventningen er her at den studerende observerer mesterlæren arbejde og deltager i løsning af konkrete konsultative opgaver 1 til 2 gange pr. semester. Dette giver den studerende et unik indblik i praksis. De studerende får endvidere gratis adgang til en række inspirerende arrangementer på LOOP uddannelsen. Her vil der ligeledes være rig mulighed for at skabe værdifulde kontakter til erhvervslivet. Kristian Dahl er ankerlærer og overordnet ansvarlig for professionsprogrammet Indhold 7 semester Dette semester består af et opstartsseminar og 3 intensive workshops. Hver workshop består af 3 hele dage. Målet er at give den studerende konsultative grundfærdigheder således at den studerende bliver i stand til at kunne deltage i løsning af konkrete opgaver. Herudover følger de studerende den ordinære åbne forelæsningsrække i konsultativt arbejde. Opstartsseminar Velkommen til specialiseringen i konsultativt arbejde. Vi danner os et overblik over uddannelsen og fokuserer på hvordan vi sammen kan skabe de bedst mulige resultater: o Hvilke mål har den enkelte deltager for sin egen udvikling? o Hvilke forskel vil vi gerne gøre? o Hvordan arbejder vi bedst sammen?

3 Herudover introduceres pensum, mesterlærerne og den enkelte laver en konkret plan for sin egen udvikling af konsultative færdigheder. Workshop 1: Konsultativt arbejde Denne workshop er en intensiv introduktion til det at arbejde konsultativt. Vi folder konsultativ teori og praksis ud og stiller skarpt på følgende temaer: At arbejde multiparadigmatisk og pragmatisk refleksivt: Det multiparadigmatiske består i, at konsulenten tager en grundposition, der ikke er forankret i et enkelt paradigme, men derimod i en refleksivitet over de forskellige paradigmer. Det betyder, at konsulenten konsekvent må arbejde med et dobbelt blik: A) Hvad ser jeg nu, på baggrund af det paradigme, jeg iagttager organisationen igennem. B) Hvad kunne jeg ellers se, hvis jeg iagttog organisationen gennem et andet paradigme. Sideløbende hermed forholder konsulenten pragmatisk refleksivt til den aktuelle situation og vælger mellem de forskellige perspektiver ud fra overvejelsen: Hvad virker bedst her? At kunne navigere sikkert med afsæt i forskellige perspektiver: Komplekse situationer kræver at man behændigt kan veksle mellem forskellige måder at arbejde på. Derfor stiller skarp på følgende perspektiver: o Den systemiske position: At skabe udvikling med afsæt i mønstre og relationer. o Den narrative position: At skabe ny mening gennem fortællinger og metaforer. o Den anerkendende position: At bruge det der virker og drømme for fremtiden som afsæt for nye handlemuligheder. o Den løsningsorienterede position: At skabe hurtige små forandringer der gør en stor forskel. o Den strategiske position: At gøre strategien og visioner til drivkraft i forandringer. Vi danner os et overblik over konsulentens vigtigste redskaber, arbejder intensivt med perspektiverne og fokuserer på hvorledes man kreativt kan bringe disse i spil. Workshop 2: Samtaleteknik / Coaching Denne workshop introducerer coaching og en række virksomme kommunikationsredskaber, der hjælper den enkelte til at være en inspirerende sparringspartner ifht. at udvikle løsninger på komplekse problemer. Workshoppen sætter deltageren i stand til at kunne anvende coaching som et værktøj i mange situationer i arbejdshverdagen dels til hurtig løsningsorienteret coaching og dels til længere, kompetenceudviklende coaching samtaler. Deltageren får overblik over de forskellige traditioner indenfor coaching og en lang række konkrete samtaleværktøjer og færdigheder: Introduktion af coachingbegrebet og rollen som coach. Herunder afklaring af, hvorledes den enkelte deltager kan bruge coaching som samtaleværktøj.

4 Coachen som gamemaster: At styre og koordinere samtaler hen mod fælles definerede mål og på samme tid udvikle andres tænkning gennem inspirerende spørgsmål og hypoteser, der tilbyder nye vinkler på situationer. En lang række spørgeteknikker, der skaber refleksion og nye handlemuligheder. Gennem teori og praktiske øvelser arbejder vi med coaching som svar på følgende spørgsmål: - Hvordan kan jeg hjælpe folk til at finde løsninger, som de selv vil tage ansvar for? - Hvordan kan jeg skabe bevægelse i fastlåste situationer? - Hvad gør jeg for at motivere mine samarbejdspartnere? - Hvordan holder jeg fokus og fremdrift når samtalen bliver svær? I tilknytning til workshoppen vil den enkelte skulle træne færdighederne ved afholde coachingsamtaler med deltagere fra LOOP programmet. Workshop 3: Udvikling af teams og grupper Denne workshop sætter fokus på at skabe udvikling i teams, leder- og personalegrupper. Udgangspunktet er tre typiske opgaver som konsulenten skal kunne mestre; konfliktløsning, teamudvikling / teambuilding og værdiprocesser. Vi sætter fokus på teoretiske, metodiske og praktiske teknikker til at bring alle deltagere i spil: Konsulenten i konfliktløsning: Vi belyser konflikter i teori og praksis og ser på hvordan man konkret kan arbejde med konfliktløsning. Konsulenten i teamudvikling: Virksomme forståelser af hvilke faktorer, der skaber højtydende team. Kendskab til forskning i gruppers og teams typiske udviklingsforløb. Centrale interventionspunkter i forhold til at hjælpe grupper og team til større effektivitet og arbejdsglæde. Konsulenten i værdiudvikling: Forståelse for værdier i et filosofisk perspektiv. Konkrete redskaber og metoder der kan anvendes til at skabe en fælles værdimæssig platform for leder- og medarbejderteam. En væsentlig del af udviklingsprocesser består i afholdelse af møder, der ofte har mange deltagere, hvorfor mestring af denne situation er essentiel. Herfor introduceres en række virksom metoder, der bla. giver nye handlemuligheder i forhold til følgende temaer: - Hvordan holder man effektive og konstruktive møder der skaber handling? - Hvad gør det muligt at lede processer i store grupper af mennesker?

5 - Hvordan leder jeg et møde, så alle bliver hørt? 8 semester Action learning consulting og praktik Målet med dette semester er at den studerende får viden om og konkrete konsultative metoder og værktøjer. Endvidere er målet at den studerende opnår erfaringer med selv at drive konsultative projekter. Vi starter semestret med en fælles 4 dages workshop derpå begyndes praktikken. Workshop 1: Innovativt design af udviklingsprocesser Dette modul giver deltagerne konkrete redskaber til at stå i spidsen for forandringsprocesser. Der tages afsæt i nyeste teori og forskning om forandringsledelse, der omsættes til konkrete metoder. Vi udforsker feltet og bygger bro mellem den klassiske forandringsledelse og det systemiske perspektiv ved at arbejde med: Konsulentens rolle i forandringsprocesser: Med særligt fokus på forskellige tilgange til gennemførsel af forandringsprocesser, herunder et særligt fokus på den anerkendende tilgang. Mødet med kunden : Vi ser på konkrete redskaber, konsulenten kan benytte sig af til at skabe effektive formøder. Centralt er her professionel forventningsafstemning og evnen til at skabe såvel som genforhandle psykologiske kontrakter med kunden. Deltagerinvolverende planlægning og design: At skabe ejerskab for projektet hos kunden. En høj grad af ejerskab hos kunden er afgørende for projekters succes. Dette sikres bedst, når kunden har medansvar såvel som indflydelse på projektet. Vi arbejder derfor med en række konkrete redskaber og dialogmetoder til fælles planlægning og design af udviklingsprojekter. Når det ikke er alle der elsker projektet: At skabe samarbejdspartnere frem for modstandere. En væsentlig udfordring består ofte i, at konsulentens nærmeste samarbejdspartnere ikke er de direkte rekvirenter af projektet. Endvidere er det en væsentlig udfordring, hvis der er decideret modstand mod projektet. Vi arbejder derfor med til konsulentens evne til at skabe samarbejdspartnere frem for modstandere. Workshoppens omdrejningspunkt bliver en live case. Vi får besøg af en kunde (fra loop) og træner alle færdighederne real time. Praktik Deltageren bliver en aktivt del af et studenterkonsultationscenter. Her arbejder de studerende i deres eget konsulentfirma under supervision af Thorkil Søholm og Søren Willert. Der er indgået rammeaftaler med Randers og Aalborg kommune som stiller konkrete opgaver til de studerende. Eksempler på opgaver kan her være: o Hjælp et konfliktramt team til at finde fælles løsninger og komme godt videre. o Arbejd sammen med en ledergruppe om at designe, planlægge og gennemføre en sammenlægning af to afdelinger. o Lav et forløb for et nystartet team der gerne vil rystes sammen og finde fælles fodslag.

6 o Superviser pædagogerne i en daginstitution og hjælp dem med at finde nye veje i forhold til samarbejdet med forældrene. o Lav et forløb for lærerne på en skole der hjælper dem til at tackle vanskelige elever. Udover det praktiske arbejde med konsulentopgaverne vil de studerende skulle deltage i en række workshops der består af følgende elementer: o Workshops om Action Learning Consulting den grundlæggende arbejdsform, de tre designprincipper og de fire forankringsmetoder o Supervision og sparing på de konsultative opgaver o Undervisning i redskaber og metoder o Refleksion over egen praksis. 9 semester Specialisering inden for konsultativt arbejde Målet med semester er at bibringe den studerende avancerede færdigheder og forståelser for konsultativt arbejde. Den studerende har nu et reelt erfaringsgrundlag med konsultativt arbejde og vi arbejder med at sætte dette i perspektiv. På dette semester har den studerende endvidere mulighed for at vælge mellem følgende specialiseringer inden for konsultativt arbejde: A) Konsultation i pædagogiske miljøer B) Erhvervspsykologisk konsultation I hvert af de to spor af holdes en række specialiserede workshops (5 hele dage). Undervisningen varetages her af mesterlærerne og tilrettelægges i samarbejde med de studerende. I spor A (Konsultation i pædagogiske miljøer) kan mulige temaer fx. være pædagogisk udviklingsarbejde i multikulturelle kontekster, at understøtte inkluderende undervisning i folkeskolen etc. I spor B (Erhvervspsykologisk konsultation) kan mulige temaer evt. være: strategiarbejde med ledelsesteams, ledelsesudvikling, krisehåndtering. Gennem semestret skriver den studerende et projekt under temaet integration af teori og praksis. Her er det oplagt at tage udgangspunkt i en konkret opgave sammen med mesterlæren. For at understøtte arbejdet med projekterne afholdes der to fælles vejledningsseminarer med gensidig sparring. Herudover deltager alle på to nedenstående fælles workshops Fælles workshop 1: Community psychology Der er en stigende efterspørgsel efter løsninger som ikke er fokuseret på den enkelte person eller organisation, men som derimod tager udgangspunkt i lokalsamfundet. Her kan man som konsulent spille en vigtig rolle, hvis man formår at arbejde bredt med community psychology udgangspunkt. Vi tager her udgangspunkt i følgende temaer: o Byudvikling: Internationalt er der over de seneste år, spiret en række nye perspektiver på dialogisk byudvikling frem. Asset Based Community Development er her et inspirerende bud på hvordan man kan skabe udvikling i ghetto områder. o Demokrati og deltagelse: Vi udforsker hvordan man kan arbejde med borgerinddragelse og i praksis understøtte nærdemokratiske processer.

7 o Sundhed og sikkerhed: Meget forskning peger på at social kapital er positivt korreleret med fx. sundhed, sikkerhed og økonomisk vækst. Vi ser på hvordan man i praksis kan arbejde med fx. kriminalitetsforebyggelse ved at mobilisere socialkapital. o Disaster management: Vi får en introduktion til international nødhjælpsarbejde i katastrofe situationer. De vigtigste principper illustreres med afsæt i en række konkrete eksempler. Fælles workshop 2: Kreativitet og nytænkning I mange situationer er konsulentens opgave at hjælpe andre til at kunne gøre noget nyt eller anderledes. Ligeledes befinder konsulenten sig ofte i situationer, hvor der skal tænkes ud af boksen. På dette modul introducerer vi derfor en række konkrete metoder og værktøjer, der kan understøtte kreativitet, nytænkning og videns deling. Herudover får deltageren en solid teoretisk forståelse af kreativitet mere generelt. Dette giver deltageren viden til, at kunne forstå og videreudvikle sine kompetencer i processtyring af projekter, teams, organisationer og lignende, hvor der forventes et kreativ output. 10. semester speciale skrivning Den studerende skriver nu speciale. Her udgør erfaringerne fra de foregående semestre en rig empiri der med fordel kan inddrages. En anden mulighed er også at tage udgangspunkt i en problemstilling, teoretisk eller praktisk, fra arbejdet sammen med mesterlæren.

Den professionelle proceskonsulent

Den professionelle proceskonsulent Den professionelle proceskonsulent Vi oplever det felt, som vi brænder for kendetegnet ved to ting. En enorm kreativitet i de mange forskellige lejre der befolkes af proceskonsulenter. De anerkendende,

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere