På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012"

Transkript

1 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene Side 1 af 26

2 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen af borgerne er under 50 år (67 %). Kontanthjælp og førtidspension udgør forsørgelsesgrundlaget for over 50 % af borgerne. Gæld og uoverskuelig økonomi udgør baggrunden for at henvende sig i rådgivningen (57 %). Hovedparten af borgerne har gæld, og de fleste skylder mellem og kr. Dog er der en stor procentdel, som ikke ved, hvor meget gæld de har (28 %). De fleste borgere kommer kun en gang til rådgivning (59 %), men der er alligevel 38 %, som kommer mere end en gang. Målet er, at få flere forløb, da projektet giver rådgiverne lov til at give sig god tid til borgerne, og på denne måde hjælpe borgerne til at få indarbejdet gode vaner og til at komme helt til bunds i problemstillingen. Borgerne er glade for vores hjælp, og tallene fra 2012 viser, at 33 % har fået overblik over deres privatøkonomi, og 36 % er meget tilfredse med rådgivningen. At borgerne er tilfredse med rådgivningen, underbygges også at at 50 % af borgerne vil tage kontakt til os igen, hvis de havner i en lignende situation. Side 2 af 26

3 Indholdsfortegnelse Markante resultater for de borgere vi har hjulpet... 2 Data grundlag... 4 Civilstatus... 6 Henvendelserne... 9 Hvad har borgeren fået ud af rådgivningen? Efteråret 2011 til og med De frivillige rådgivere Bilag 1 Gældsrådgiverens ABC (skriftlig introduktion til den frivillige rådgiver) Side 3 af 26

4 Data grundlag Den rapport du sidder med i hænderne er basseret på såkaldte registreringsskemaer indsamlet fra efteråret 2009 til og med december I alt 519 registreringsskemaer. Der er udarbejdet et registreringsskema pr borger, der har modtaget rådgivning i gældsrådgivningsprojektet På Fode Igen. Rapporten omfatter således bevillingsperioden Rapporten har taget de indsamlede tal fra 2009 til juni 2011 med, som er beskrevet i Midtvejsevalueringen fra sommeren 2011, og lagt sammen med de indsamlede tal fra Vi har i 2012 indsamlet 316 registreringsskemaer, hvoraf 18 er sager fra 2010, 166 er sager fra 2011 og 132 er sager fra Dette betyder at de tal, vi har samlet fra 2012 ikke er rene 2012 tal. Rådgivningsstederne er kommet med i projektet spredt over projektårene. Denne faktor koblet med det faktum, at der er mere rådgivningskapacitet i de større byer, gør at der er forskel på, hvor mange borgere de forskellige steder har kunnet hjælpe. Da vi arbejder med forløb med borgerne, der kan strække sig fra 1 til flere rådgivningsmøder over lang tid, betyder det, at der stadig er mange påbegyndte registreringsskemaer på rådgivningsstederne. Disse sager bliver ikke berørt i denne rapport, men dem som vil være færdige fra årsskiftet 2012/13 indgår i næste års optælling. Vejle rådgivningen startede op i maj 2012, og der var allerede nogle sager i gang, da en frivillig på stedet selv havde taget initiativ til økonomisk rådgivning. Det betyder, at nogle af Vejles evaluerede sager er spredt i årstal, og derfor er der heller ikke et klart overblik over, hvor mange rådgivningsgange, som borgerne har været igennem. Evalueringsmetoden fra Midtvejsrapporten går ikke igennem som en lige linje, da der er blevet lavet om i evalueringsdelen undervejs i projektperioden. Dette betyder, at nogle af evaluerinsspørgsmålene er opdelt efter om det er fra Midtvejsevalueringen eller om det er fra i år. Ikke alle spørgsmål i evalueringen er blevet besvaret af alle borgere, hvilket besværliggør ambitionen om at give det fulde billede. Alligevel giver de evaluerede forløb et billede af, at det overvejende er gældsproblematikker henvendelserne drejer sig om. Registreringsskemaerne er blevet udfyldt af en frivillig rådgiver, typisk den rådgiver der har rådgivet borgeren efter endt forløb. Det er foregået ansigt til ansigt eller over telefonen. Der kan være den bias forbundet med de viste resultater, at det er en rådgiver, og ikke en neutral person, der stiller dette spørgsmål til borgeren. De 519 registreringsskemaer (203 fra Midtvejsevalueringen og 316 fra 2012) danner grundlag for indsamlingen af faktuelle oplysninger som fx kønsfordeling, civilstand, forsørgelsesbaggrund, alder, gældsposter, årsag til henvendelse i rådgivningen mv. Der er desværre 45 % af sagerne, som ikke er evalueret. Side 4 af 26

5 Dette kan skyldes, at borgeren har fået andet telefonnummer, ikke svarer tilbage på vores opringning, ikke ønsker at evaluere etc. Under hver statistik står kilde tallet som baggrunden for udregningen. Til slut i rapporten fremgår nogle udsagn fra frivillige rådgivere som den samledes i Fredericia for at evaluere projektet og for at se frem mod de næste år. Rapporten er udarbejdet af jurist og projektmedarbejder Sabine Idel i samarbejde med projektleder Malene Steen Simonsen, januar Kilde: 519 forløb Side 5 af 26

6 Civilstatus Statistikken viser tydeligt, at vores borgere i rådgivningen består overvejende af enlige, 77 %. Kilde: 519 forløb Kilde: 518 forløb 42 % af borgerne har børn under 18 år, som skal forsørges. Side 6 af 26

7 Angående boligforhold bor den overvejende part til leje, 80 %. Kilde: 518 forløb Dette mønster bekræfter, at vi har fat i lavindkomstgrupperne, idet de statistisk oftere bor til leje og dermed ikke ejer deres bolig. Kun i alt 12 % af borgerne i rådgivningen ejer egen bolig (ejer/andel). De 4 % som har svaret Andet kan dække over, at de bor ved venner/familie, i campingvogne etc. Aldersfordelingen er jævnt blandet, hvor den største gruppe er år, 30 %. I Midtvejsevalueringen fra 2011 blev det bemærket, at der ikke var blevet hjulpet en eneste under 20 år. Tallene fra 2012 siger det samme. Fremadrettet skal vi blive bedre til at hjælpe de unge under 20 år. Side 7 af 26

8 Kilde: 519 forløb Forsørgelsesbaggrunden er noget delt, men viser ret tydeligt, at de borgere vi hjælper i rådgivningen rent økonomisk befinder sig i lavindkomstgruppen. Dog er der alligevel en gruppe, som har svaret Andet, hvilket dækker over SU, løn, elevløn, efterløn, folkepension. Denne gruppe på 27 % indikerer, at det er noget de selv har valgt. Hvorimod størstedelen af borgerne på kontanthjælp og førtidspension har haft nogle udefra kommende faktorer, som har gjort, at de har en lav økonomi. Kilde: 520 forløb Side 8 af 26

9 Henvendelserne Nedenfor er skitseret de årsager, som borgerne angiver som grund for, at de kommer i gældsrådgivningen. Den viser tydeligt, at den overvejende part, hele 57 % har mistet overblikket og søger hjælp til at få styr på sin økonomiske situation. Kilde: 772 svar. Man kunne krydse flere svar. Når borgeren kommer i rådgivningen har de et gæt på, hvor meget gæld de har. Nogle gange er det et sandsynligt gæt og andre gange, viser tingene sig bedre eller værre. Det er nok også begrundelsen for det høje procenttal (28 %), som ikke ved, hvor stor deres gæld er. Bemærk at dette spørgsmål stilles indledningsvist til borgeren. Efter et antal rådgivningsgange hjælper rådgiverne dem med at få et overblik over gældsposterne.tallene viser, at størstedelen har gæld op til kr. (49 %). Side 9 af 26

10 Kilde:421 forløb De fleste borgere kommer kun en gang til rådgivning (59 %), men der er alligevel 38 %, som kommer mere end en gang. Målet er at skabe flere forløb, da vi formoder, at det kan være med til at komme til bunds i borgernes problemstillinger. Kilde: 374 forløb Side 10 af 26

11 Hvad har borgeren fået ud af rådgivningen? Efteråret 2011 til og med 2012 Nedenstående resultater er kun for efteråret 2011 (juli 2011-december 2011) og hele 2012 = 205 forløb. Årene er evalueret anderledes og vil derfor fremkomme anderledes i deres besvarelser. Disse er skitseret på side 16. Kilde: 384 svar. Man kunne sætte flere krydser. Side 11 af 26

12 Projektets formål, at borgeren får et overblik over sin privatøkonomi, er blevet opfyldt, da 34 % har fået dette overblik. Også tallet på 12 %, som siger, at de har lavet aftale om afdragelse af gælden er glædeligt. Andre markante resultater er, at borgerne har lært at lægge budget, fået større kompetence til at styre og planlægge privatøkonomien samt at borgeren har fået afklaret et konkret økonomisk eller juridisk problem. Kilde: 207 svar. Man kunne sætte flere krydser. Side 12 af 26

13 Det er ofte svært at se forandringer i borgerens økonomi med det samme, da det tager tid at få en gæld nedbragt. Derfor er tallet for Er gælden blevet mindre svært at forholde sig til, hvis borgeren har søgt om henstand eller gældssanering. Tallet for Har fået gældssanering er derfor også lille, da der er sagsbehandlingstid eller borgeren har fået afslag på grund af kravene til gældssanering. Dog kan en rådgivers øjne på borgerens situation gøre, at man får et større rådighedsbeløb, fordi man eksempelvis kan få hjælp til at søge om henstand hos kreditorer, ændret afdragsordninger eller få nogle gode sparetips mm. Tilfredshed fra borgerne Kilde: 138 svar. Ikke alle har svaret. Skalabedømmelse. Borgerne er meget tilfredse med den rådgivning de har modtaget i KFUM s Sociale Arbejdes gældsrådgivningsprojekt. Kun 1 enkelt person har været utilfreds. Side 13 af 26

14 Kilde: 153 svar. Ikke alle har svaret. Disse tal viser, at borgerne har fået overblikket tilbage og vil være på forkant med regningerne. Erfaringerne fra rådgivningerne har vist os at mange ikke har villet/kunnet tale med deres bank om tingene, da tingene gik i hårdknude. Dette kan der være mange grunde til. Nu vil 35 % af borgerne tage kontakt til kreditor og bank, hvis de havner i en lignende situation igen. Side 14 af 26

15 Kilde: 162 svar. Ikke alle har svaret. 50 % vil kontakte rådgivningen igen, hvis de havner i en lignende problemstilling. Dette er både godt og skidt selvfølgelig, fordi vi gerne vil hjælpe borgeren igen, men rådgivningen skulle jo have givet borgeren nogle redskaber til, hvordan man kan få orden i tingene. Dette er dog et følsomt spørgsmål, da der kan være mange grunde til, at borgeren ikke mener, at de kan klare sådan en situation en gang mere. Der kan være en slags tryghed i at komme i rådgivningen igen, hvis ikke man er helt sikker på, hvordan man skal gribe situationen an. Side 15 af 26

16 Årene er skitseret nedenfor. Disse cirkeldiagrammer er taget fra vores interne Midtvejsstatus Har gælden ændret sig: Ud af de 48 der har besvaret spørgsmålet svarer 65 % at gælden efter rådgivningen er uændret, mens 31 % svarer at gælden er blevet mindre. For 4 % er gælden vokset. Henstand Kilde: 48 forløb. Statistikken er udregnet på baggrund af de 44 der har besvaret spørgsmålet. Den overvejende part 75 % har ikke fået henstand, mens 25 % har opnået hel eller delvis henstand. Side 16 af 26

17 Kilde: 44 forløb. Afdragsordning: 43 % har opnået en hel eller delvis afdragsordning efter endt rådgivning. Ordningen er enten indgået direkte i rådgivningen eller som følge deraf. Rådighedsbeløbet Kilde: 44 rådgivninger 54 % oplever et uændret rådighedsbeløb efter endt rådgivning. Hos 32 % er rådighedsbeløbet vokset og hos 14 % er beløbet blevet mindre (eksempelvis fordi brugeren nu afvikler på sin gæld eller har opnået gældssanering). Side 17 af 26

18 Kilde: 44 forløb. Hvis brugeren var arbejdsløs: 24 brugere der ved rådgivningens start var arbejdsløse har svaret på, om de efterfølgende er kommet i arbejde: For 42 % er det lykkes at komme i arbejde. Forbedring af brugerens families generelle livssituation Kilde: 24 brugere. Afslutningsvist er brugerne blevet spurgt om rådgivningen har forbedret vedkommendes families generelle livssituation. 63 % svarer at rådgivningen har forbedret familiens livssituation, mens 29 % ikke finder at Side 18 af 26

19 rådgivningen har haft betydning for families generelle livssituation og 8 % besvarer spørgsmålet med Ved ikke. Kilde:35 forløb. Side 19 af 26

20 De frivillige rådgivere KFUM s Sociale Arbejde har etableret et samarbejde med Finansrådet om at hverve frivillige bankrådgivere til projektet. Hovedparten af vores frivillige bliver hvervet af den vej. Men vi hverver også frivillige gennem og via presseomtale. Vi begyndte i 2009 med 5 rådgivningssteder, og hvert sted havde 4-5 rådgivere tilknyttet, altså ca. 25 rådgivere. I slutningen af 2012 havde vi 60 frivillige til 8 steder. Nogle af stederne er der åbent for rådgivning 2 gange om ugen og andre steder er de mindre på job end de 2 gange 2 timer månedligt, som er standarden. I begyndelsen var det primært frivillige bankrådgivere, der rådgav, men efter et år var der socialrådgivere og jurister/advokater tilknyttet de fleste steder. Vores erfaring er, at det tager lidt længere tid at hverve frivillige med juridiske eller socialfaglige kompetencer, specielt når vi kommer udenfor de større byer. Det er dog lykkedes de fleste steder, og der hvor det ikke er lykkes har vi haft jurister ansat i projektet til at dække disse vagter ind. Alle frivillige bliver indbudt til en samtale om jobbet, hvor man gensidigt vurderer om der er basis for et samarbejde. Herefter kommer man i en føl ordning sammen med en erfaren rådgiver, indtil man selv er klar til at rådgive egne borgere. Vi anbefaler de frivillige at være 2 rådgivere om 1 borger. I november 2012 inviterede vi alle frivillige til en evalueringskonference i Fredericia hvor vi fremlagde vores resultater, og hvor vi bad frivillige og lokale ledere om at drøfte 3 spørgsmål: 1. Hvad giver det dig at være frivillig i På Fode Igen? 2. Hvad betyder rådgivningen for borgeren? 3. Hvilken effekt har rådgivningen haft for samfundet? De 40 deltagere på konferencen drøftede disse spørgsmål ved 7 forskellige cafeborde, og nedenfor bringes udsagnene i stikordsform ud fra hvert spørgsmål: Hvad giver det dig at være frivillig i På Fode Igen? Rådgivererfaring bliver brugt arbejdsmæssigt ift. kollegaer Kan bruge fagligheden umiddelbart i mødet med borgeren Man kan se, at man gør en forskel Det giver en personlig tilfredsstillelse ift. at se borgerens lettelse Side 20 af 26

21 Giver en perspektiv på egen tilværelse ved at møde udsatte borgere Oplever taknemmelighed og tillid fra borgerne Fået indsigt i andre menneskers liv Glæden ved at kunne hjælpe Gode kollegaer på tværs af faglighed Kan drage erfaringer til det private Personlig udvikling Fået indsigt i andre menneskers liv Bruge mit sociale hjerte fuldt ud - være medmenneske Gøre nytte i samfundet Glæde også for en smule hjælp Har fået øjnene op for frivilligheden i Danmark mennesker som gerne vil yde en indsats Forståelsen for de svage i samfundet det har rystet mig dybt Overskud og indsigt forpligter det giver tilfredshed Hjælper folk i nød Lærer social forskellighed at kende Kan hjælpe borgere som er afvist i banken Jeg har lært at rumme forskelligheder hos borgerne Jeg gør en forskel i den sociale verden Juridisk indsigt Hvad betyder rådgivningen for borgeren? Lettelse ved at blive lyttet til Økonomisk overblik Mere ejerskab til sin økonomi Skaber håb om bedre økonomisk fremtid At få styr på økonomien gør, at andre livsområder forbedres Nogen der lytter Økonomisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp Mod til at gå i banken Overblik over egen økonomi Der er plads til alle Værdighed Ret ryg Selvværd Side 21 af 26

22 Uoverskuelig økonomi behøver ikke være tabu Der nedbrydes barrierer Tager skridtet til dialog med kreditorer Borgeren bliver set og berørt Oplever selvværd og at vi tror på dem Når borgerne får en at dele problemerne med udvikles ansvarlighed man er ikke alene Rudekuverterne åbnes Styr på tilværelsen Ro i sindet Mod til at gå i banken Overblik over egen økonomi Der er plads til alle Selvværd og selvtillid Taknemmelighed Får struktur Mod på at se nye muligheder Ro i sjælen En lysere fremtid Mærker omsorg Hvilken effekt har rådgivningen haft for samfundet? Erhvervslivet bakker op om projektet og udviser CSR Vi løser en vigtig opgave for borgere som ikke bliver løst i det offentlige Vi dækker et behov som pengesamfundet desværre forsømmer Synlighed i kommunerne / medierne om gældsrådgivning til udsatte borgere Mange nye frivillige også indenfor brancher som normalt ikke ville have frivillige Forebygger udsættelse af bolig Forebyggelse af psykisk sygdom Bremse en negativ spiral nogen der lytter Gøre borgeren arbejdsmarkedsparat Det er legalt at snakke om sin dårlige økonomi Færre skilsmisser Øget bevidsthed om andre samfundslag/andre livsvilkår Øget fokus på problemet via presseomtale Vi sparer samfundet for penge Sætter spot på et tabu i et anstrengt miljø med mulighed for netværk og fællesskab Side 22 af 26

23 Udsagnene vidner om stort engagement blandt de frivillige, hvor de både får noget personligt og fagligt ud af deres frivillige job. Endvidere tyder udsagnene på, at de er blevet mere bevidste om nogle problemstillinger, der eksisterer i vores samfund, som de måske ikke tidligere har tænkt over. Side 23 af 26

24 Bilag 1 Gældsrådgiverens ABC (skriftlig introduktion til den frivillige rådgiver) Overordnet handler den frivillige rådgivning om at hjælpe borgeren til at få et overblik over økonomien, motivere til evt. gældsafdragelse og hvis muligt, et større rådighedsbeløb per måned. Det er målet at borgeren igennem et antal rådgivninger skal lære selv at mestre sin økonomi. Første rådgivningsgang Der er afsat en 1 time til det første møde med borgeren. Her opbygges tillid og det indsnævres, hvad det er for en problematik borgeren gerne vil have hjælp til. De fleste har ikke noget budget, så det udarbejder man på det første eller andet møde. I værktøjskassen på vores hjemmeside ligger der et udkast til et budgetskema, som man kan bruge. Husk der skal være god tid til den enkelte. Registreringsskema Der skal udarbejdes et registreringsskema for hver borger. Borgeren skal orienteres om formålene med skemaet (det står på skemaet) samt, at det er fortroligt og opbevares et sted, hvor kun rådgiverne har adgang. For nogle rådgivere fungerer det fint at begynde rådgivningen med at udfylde skemaet, for andre fungerer det bedre at afslutte rådgivningen med at udfylde skemaet sammen. Det er vigtigt, at det bliver udfyldt ved det første møde, da man så har alle data på plads. Eksempel på rådgivningsforløb Gennemgåelse af de enkelte poster i budgettet sammenlign evt. med dokumentation. Del udgifterne op i nødvendige og andre udgifter. Side 24 af 26

25 Undersøg om borgeren skylder det offentlige noget; SKAT, forsørgerbidrag eller ubetalte p-bøder. Det offentlige har nemlig som den eneste kreditor mulighed for at foretage lønindeholdelse. Det betyder at SKAT kan snuppe penge direkte fra borgerens løn. Saml den offentlige gæld ét sted. Ubetalte p-bøder eller børnebidrag ligger hos kommunen, der kan bedes om at overføre det til SKAT. Hjælp borgeren med at få en afdragsordning, så den offentlige gæld kommer ud af verden hurtigst muligt. Borgeren skal evt. hjælpes med at finde ud af sin skattemappe på SKATs hjemmeside. Her er det godt, at borgeren har sin NEMID med til mødet. De faste udgifter bør kobles op på PBS, da det kan forhindre manglende betaling af husleje, el og varme. Vurdér herefter rådighedsbeløbet. De fleste banker forlanger 4500 kr. pr voksen og 2200 kr. pr barn, hvis banken skal yde et banklån til huskøb eller bil. Vores brugere har sandsynligvis ikke så meget, måske kun det halve. Når rådighedsbeløbet og evt. afdrag på den offentlige gæld trækkes fra indkomsten, er det resterende beløb den såkaldte betalingsevne. Det er det beløb, man har til at betale andre kreditorer end det offentlige med. Når der er skabt klarhed over betalingsevnen, er det tid til at finde ud af, hvordan pengene skal fordeles mellem de forskellige kreditorer. Rigtig mange har så meget gæld, at de ikke kan betale det i løbet af deres livstid, og så handler det om at sortere og prioritere kreditorerne. Del dem op i de kreditorer man har behov for, eksempelvis er det vigtigt at få betalt husleje, så man ikke ender på gaden. Og derefter dem, hvor du er afhængig af et godt forhold, eksempelvis dit kontaktlinse abonnement. Gennemgå gældsposterne. o Afhængigt af gældens størrelse, kan man forsøge at samle gælden et sted, gerne i en bank. Er borgeren i RKI er dette ikke muligt. o Forsøg at nedsætte den månedlige ydelse, eller få nedsat gælden. Nedsat afdrag betyder længere løbetid og flere renter, men det kan være nødvendigt for at komme videre. I kan hjælpe med at kontakte kreditor. Få en fuldmagt af borgeren til dette. I kan skrive brevet sammen, og evt. underskrive det med KFUM s Sociale Arbejdes frivillige gældsrådgivning og jeres navn. Det signalerer, at borgere er i gang med at få styr på sin økonomi. Husk at vedlægge dokumentation (et budget og evt. andre bilag der viser borgerens manglende betalingsevne). o Kan man evt. sælge noget af det man har taget lån til eller endda levere det tilbage? o Er gælden meget stor kan man undersøge, om der er basis for en offentlig gældssanering nu eller evt. gøre sagen moden til en senere gældssanering. Læs mere på o En anden mulighed er at hjælpe borgeren med at erklære sig insolvent. Herved fredes borgeren i 6 måneder, hvorved kreditor ikke har mulighed for at gøre udlæg i værdier eller lignende hos debitor. Læs mere på Side 25 af 26

26 o Overfor andre kreditorer tæller privat gæld ikke med i regnskabet (altså penge du skylder familie og venner) Andre spareråd Lav madplan og køb stort ind til 5 eller 7 dage. Undgå rygning. Årlig besparelse på op til kr Undgå køb af fast food det er dyrt og usundt Prøv at bage selv. Årlig besparelse 5000 kr. Undgå bogklubber. Lån bøger på biblioteket. Fitness centre er dyre. Gå en tur, løb en tur eller tag cyklen. Undgå impuls køb. Køb på udsalg eller i Genbrug. Tag cyklen så meget som muligt. Slik er dyrt. Hjemmebagte boller er mums. Smør madpakker til skole og arbejde. Sluk for stand by knapperne. Årlig besparelse på op kr Drop sodavand og drik vand fra hanen. Side 26 af 26

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden

Gode råd til en sund økonomi. Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Gode råd til en sund økonomi Mette Reissmann MF for Socialdemokraterne Vært på Luksusfælden Betalingsvilje og evne At være kreditværdig betyder rigtig meget for den enkelte At skylde penge væk føles byrdefuldt

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Skal Kommunerne have opgaven?

Skal Kommunerne have opgaven? Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 04-02-2015 - Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere