EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED DEN EUROPÆISKE UNION Rue d'arlon, BRUXELLES MEDDELELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2971 TEUF Angående: KOMMISSIONENS AFGØRELSE ( ) Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.. For generalsekretæren Valérie DREZET-HUMEZ Bilag : C(2014) 2166 final DK Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) riat_general

2 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIAT Bruxelles, den SG-Greffe(2014) D/ ÍÍ369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED DEN EUROPÆISKE UNION Rue d'arlon, BRUXELLES MEDDELELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2971 TEUF Angående: KOMMISSIONENS AFGØRELSE ( ) Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. For generalsekretæren peyl/ъп Valérie DREZET-HUMEZ Bilag : C(2014) 2166 final DK Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)

3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 2166 final Ydr: Statsstøttesag SA (2011/N) - Danmark Godtgørelse af spildevandsafgift Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) De danske myndigheder anmeldte ved brev af 6. juli 2011 ovennævnte støtteordning til Kommissionen, jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF. Den anmeldte støtteforanstaltning var opdelt i to procedurer, hvoraf den ene omhandler virksomheder, der er aktive inden for fiskerisektoren, og den anden omhandler virksomheder, der er aktive inden for landbrugssektoren. Denne procedure omhandler kun støtte til virksomheder, der er aktive inden for fiskerisektoren. De landbrugsrelaterede aspekter blev godkendt i en kommissionsafgørelse i (2) Ved breve af 12. august 2011, 13. oktober 2011, 19. april 2011 og 21. august 2012 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, hvilket de danske myndigheder svarede på i breve af 17. august 2011, 20. februar 2012 og 27. august Endelig fandt der et møde sted den 22. november 2012, hvor Kommissionen fremsatte yderligere spørgsmål til de danske myndigheder. De danske myndigheder indsendte yderligere oplysninger som svar på disse spørgsmål den 15. februar (3) Den anmeldte støtte er en ændring af en eksisterende ordning. Den eksisterende støtteordning blev godkendt efter de tidligere Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Ændringen af den godkendte ordning vedrører støtte til virksomheder, der forarbejder fiskevarer, og som ikke opfylder kriterierne for de minimis-støtte. Støtten skal derfor vurderes efter Retningslinjerne for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur ("retningslinjer for fiskeri") 2. 1 EUT C 363 af , s EUT C 84 af , s. 10. Udenrigsminister Martin LIDEGAARD U denrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tlf

4 (4) I retningslinjerne for fiskeri fremgår det af punkt 4.2, første led, at støtte "der er omfattet af andre retningslinjer eller forordninger eller andre instrumenter vedtaget af Kommissionen, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis den opfylder kriterierne og betingelserne i sådanne instrumenter [og] principperne i punkt 3". I lyset af, at målet med støtten er at fremme beskyttelse af vandressourcerne, og af de støtteformer, som er anvendt, er det bestemmelserne i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte, der finder anvendelse BESKRIVELSE 2.1. Titel (5) Godtgørelse af spildevandsafgift 2.2. Formål (6) Denne støtteforanstaltning yder en godtgørelse på 80 % af det skattepligtige beløb over DKK (svarende til ca EUR, vekselkurs den ) af afgiften på forurenende stoffer i spildevand, dvs. nitrogen, fosfor og organisk materiale, til virksomheder, der forarbejder fisk og fiskevarer. En afgiftslempelse for denne sektor, hvor de virksomheder, der er aktive i sektoren, påføres en væsentlig ulempe for deres konkurrenceevne i forbindelse med afgiftsstigningen, vil betyde, at Danmarks generelle afgiftsniveau kan være højere, end det ville være uden lempelsen. Målet med foranstaltningen er derfor at bidrage til en høj generel reduktion af udledningen af forurenende stoffer, mere specifikt nitrogen, fosfor og organisk materiale Retsgrundlag (7) Foranstaltningens retsgrundlag var Bekendtgørelse af lov om afgifi af spildevand, lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 og de tekster, der ændrer den, nemlig 6 i Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (i spildevandsgifislovens 11, stk 1, ændres 97 pet til 80 pet), lov nr. 524 af 17. juni 2008 og 1 i Lov om ændring af lov om afgifi af spildevand og forskellige andre love (forhøjelse af spildevandsafgiften mv.), lov nr. 522 af 12. juni Den oprindelige spildevandsafgift (8) Spildevandsafgiften, samt godtgørelsen heraf, blev indført i 1997 med det mål at mindske udledningen af forurenende stoffer. Den er pålagt udledningen af nitrogen (N) med en sats på 20 DKK (2,68 EUR) pr. kg, fosfor (P) med en sats på 110 DKK (14,72 EUR) pr. kg og organisk materiale (BI5) med en sats på 11 DKK (1,47 EUR) pr. kg. Afgiften betales af fælles rensningsanlæg, industrielle egenudledere og indehavere af ejendomme uden for kloaknettet. Ifølge de danske myndigheder er der en tæt forbindelse mellem udledningen af forurenende stoffer og mængden af spildevand, og derfor tilskynder afgiften også til at nedbringe mængden af spildevand. (9) Ifølge de danske myndigheder er udledningen af nitrogen, fosfor og organiske materialer meget ujævnt fordelt mellem forskellige brancher, og de mener, at seks sektorer (fremstilling af cellulose, vitaminer, organisk pigment, sukker og pektin samt fiskeforarbejdning) rammes særlig hårdt af spildevandsafgiften. Der er derfor indført afgiftslempelser for disse sektorer, som producerer særligt store mængder spildevand. I 11 i lov om afgift af spildevand fastsættes de bestemmelser, hvorefter visse sektorer tilgodeses af en afgiftslempelse. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for 3 EUT C 82 af , s. 1.

5 fiskeforarbejdning, cellulose- eller sukkerfremstilling, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 97 % af den betalte afgift. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for fremstilling af organisk pigment, pektin og vitaminer, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 70 % af den betalte afgift. Desuden vedrører godtgørelsen kun den del af den betalte afgift, der årligt overstiger DKK (2 680 EUR), og kun når 80 % af afgiften kan henføres til ovenstående aktiviteter. (10) Spildevandsafgiften, der er en ikke-harmoniseret miljøafgift, og den dertil knyttede afgiftslempelse blev oprindelig indført i 1997 med det formål at mindske udledningen af forurenende stoffer. Kommissionen godkendte den oprindelige ordning den 2. maj og en forlængelse af ordningen den 3. april En ændring af ordningen (der sænkede lempelsen fra 97 % til 80 Ď /o) blev godkendt den 7. december Kommissionen konkluderede i disse beslutninger, at afgiftslempelserne var i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse fra og Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte Spildevandsafgiften efter ændringerne (11) De anmeldte foranstaltninger øger afgiftssatsen med 50 % og ændrer afgiftslempelsen for visse sektorer. Ændringerne indføres med henblik på at styrke princippet om, at forureneren betaler, og øge incitamentet til at reducere forureningen ved enten at rense spildevandet bedre inden udledning eller reducere mængden af spildevand. (12) Der er indført en afgiftslempelse for disse sektorer, som producerer særligt store mængder spildevand. I 11 i lov om afgift af spildevand (se pkt. 7) fastsættes de bestemmelser, hvorefter visse sektorer tilgodeses af en nedsættelse af afgiften. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for fiskeforarbejdning, celluloseeller sukkerfremstilling, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan fa godtgjort 80 % af den betalte afgift. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for fremstilling af organisk pigment, pektin og vitaminer, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 70 % af den betalte afgift. Godtgørelsen vedrører kun den del af den betalte afgift, der årligt overstiger DKK (ca EUR, vekselkurs den ), og kun når mindst 80% af afgiften kan henføres til ovenstående aktiviteter. Der foretages ikke andre differentieringer mellem virksomhederne. (13) Da spildevandsafgiften i sin tid blev indført, vurderede de danske myndigheder, at det var nødvendigt at indføre en afgiftslempelse for seks sektorer for at opretholde et relativt højt miljøafgiftsniveau i de andre sektorer. Eftersom de tildelte afgiftslempelser har gjort det muligt for de danske myndigheder at opretholde et højt generelt afgiftsniveau, har de bidraget til at opfylde det overordnede mål med afgiften, nemlig beskyttelse af miljøet. Dette princip har nu atter gjort det muligt for Danmark at hæve afgiften med 50 % samt hæve det afgiftsbeløb, som der ikke gives lempelse for, med 50 %. Der er sammen med stigningen i afgiftssatsen også indført en stigning i mindstebeløbet for afgiftslempelsen fra DKK til DKK. På trods af Statsstøttesag N 479/96 (EFT C 172 af , s. 5). Statsstøttesag nr. NN 30 a-c/2001 (EFT C 292 af , s. 6). Statsstøttesag N 586/2007 (EUT C 149 af , s. 5). EFT C 37 af , s. 3. EFT L 10 af , s

6 lempelserne vil de seks sektorer, der har haft gavn af afgiftslempelserne, også opleve en betydelig afgiftsstigning. (14) Ændringerne træder i kraft, når Kommissionen har godkendt denne ordning Afgiftens miljøeffekt i perioden (15) De danske myndigheder har indsendt følgende oplysninger om udviklingen i den samlede udledning fra rensningsanlæg: Tabel A: Udledning fra rensningsanlæg fordelt på stoftype for perioden (Kilde: De danske myndigheder) BI5 (ton) Fosfor (ton) Nitrogen (NOx) Vand (mio. m3) BI5 (ton) Fosfor (ton) Nitrogen (NOx) Vand (mio. m3) BI5 (ton) Fosfor (ton) Nitrogen (NOx) Vand (mio. m3) (16) Ifølge de danske myndigheder er der i den samlede udledning fra rensningsanlæg i perioden sket en absolut reduktion i mængden af nitrogen, fosfor og organisk materiale på henholdsvis 21 %, 38 % og 25 % og en relativ reduktion på 35 %, 39 % og 33 % i forhold til mængden af spildevand. Udledningen er faldet pr. år med 5 % for nitrogen, 17 % for fosfor og 3 % for organisk materiale. 4

7 (17) Rådets direktiv 91/271/EØF 9 om rensning af byspildevand finder anvendelse på behandlingen af spildevand fra fiskeforarbejdningsindustrien, hvis den genererede mængde af biokemisk iltforbrug (BOD5) overstiger 87,6 tons pr. år. De danske myndigheder har bekræftet, at alle de fabrikker, som er omfattet af denne afgørelse, genererer mere end 87,6 tons BOD5 pr. år. En del af den producerede BOD5 udledes direkte i havet gennem kølevand, og en del sendes til det kommunale vandrensningsanlæg. Både direkte udledning og videresendelse til det kommunale vandrensningsanlæg kræver specifikke tilladelser. (18) De danske myndigheder har også bekræftet tallene fra de tre pågældende fabrikker, og kun en af de tre fabrikker i Danmark udledte i 2012 mere end 87,6 tons BOD5 pr. år direkte i havet. Mængden af BOD5 pr. år i tons udledt i havet gennem kølevand fra den danske fiskemelsindustri i Hanstholm Fiskemelsfabrik Triple Nine FF Skagen 10,9 39,1 313, Budget og støtteintensitet (19) Det samlede støttebeløb er på DKK (ca EUR, vekselkurs den ) til alle sektorer, hvoraf (ca ) går til virksomheder, der forarbejder fiskevarer Varighed (20) Fra datoen for Kommissionens afgørelse til den 31. december Foranstaltningens anvendelsesområde (21) Afgiftslempelsen finder anvendelse i fiskerisektoren på alle virksomheder, der er aktive inden for forarbejdning af fiskevarer. Sektorens produktionsomkostninger er særligt belastede af afgiften som følge af den store mængde vand, der bruges i fremstillings- og forarbejdningsprocessen. (22) Der er i Danmark adskillige virksomheder, der er aktive inden for denne sektor. Eftersom nogle af dem vil modtage støttebeløb, der falder inden for reglerne om de minimis-støtte 10, er de ikke omfattet af denne anmeldelse, men de er medregnet i det samlede støttebeløb nævnt i punkt 16 ovenfor Støttemodtagere (23) Denne meddelelse vedrører kun de virksomheder i fiskeforarbejdningssektoren, som drager fordel af en afgiftsgodtgørelse over de nůnimis-loftet: Fiskernes Fiskeindustri Amba (Skagen), Triplenine Fish Protein og Hanstholm Fiskemelsfabrik. (24) De danske myndigheder har fremsendt beregninger af spildevandsafgiftens virkning på virksomhedernes konkurrenceevne. 9 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af , s. 40). 10 Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004 (EUT L 193 af , s. 6). 5

8 (25) De danske myndigheder har også bekræftet, at modtagerne af støtten ikke er kriseramte virksomheder i henhold til definitionen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Tabel 1: Hypotetisk brutto- og nettoafgiftsforpligtelse blandt virksomheder med nedsat afgiftsforpligtelse og hypotetisk godtgørelse af afgifi for perioden Virksomhed Bruttoafgift (nye afgifter) Godtgørelse DKK DKK DKK Nettoafgift FF Skagen TripleNine Fish Protein Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Virksomhed Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) TripleNine Fish Protein Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Virksombed Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) TripleNine Fish Protein Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Bruttoafgift Godtgørelse Nettoafgift (nye afgifter) DKK DKK DKK Bruttoafgift Godtgørelse Nettoafgift (nye afgifter) DKK DKK DKK EUT C 244 af , s. 2. 6

9 ч Tabel 2: Momspligtig omsætning og spildevandsafgift fordelt på virksomheder Virksomhed Momspligtig omsætning Bruttospildevan dsafgift (nye satser) t DKK DKK % ,31 Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) TripleNine Fish Protein ,13 Hanstholm Fiskemelsfabrik ,23 A/S Spildevandsafgi ft som andel af momspligtig omsætning Tabel 3: Spildevandsafgift, nettoomsætning, lønomkostninger og s overskud for Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) År Bruttospildev andsafgifl (nye satser) Nettoomsætning Lønomkos tninger Overskud DKK DKK DKK DICK Tabel 4: Bruttospildevandsafgift (nye satser) som en andel af nettoomsætningen, lønomkostninger og overskud (for Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen)) År Bruttospildev andsafgifl: (nye satser) Nettoomsætning Lønomkos tninger DKK % % ΰ /ο ,42 8,5 12, ,28 6,9 7, ,34 9,0 23,4 Overskud 3. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN (26) Det skal fastslås, om foranstaltningen kan betragtes som statsstøtte, og hvis det er tilfældet, om den er forenelig med det indre marked Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte (27) I artikel 107, stk. 1, i TEUF er der fastsat følgende: "Bortset fra de i traktaten hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". Hvorvidt disse kumulative betingelser er opfyldt, vurderes nedenfor. 7

10 (28) Den nuværende afgiftslempelse og -fritagelse medfører et tab af skatteindtægter for den danske stat. Den anmeldte foranstaltning kan derfor tilregnes staten. (29) Under den nuværende ordning er foranstaltningen selektiv, eftersom støtten ydes til fiskeforarbejdningsvirksomheder i Danmark. Virksomhedernes produkter afsættes på EU's indre marked. Eftersom der foregår en væsentlig handel med fiskeprodukter på tværs af grænserne, og Danmark er en stor producent, importør og eksportør, kan det konkluderes, at støtte, der tildeles på denne måde, truer med at fordreje konkurrencevilkårene, fordi den styrker visse virksomheders økonomiske situation i forhold til deres konkurrenter, og den ville kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. (30) I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at den anmeldte støtteforanstaltning giver en selektiv økonomisk fordel til støttemodtagerne. Foranstaltningen finansieres med offentlige midler, truer med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Den anmeldte foranstaltning udgør således statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF Foranstaltningens lovlighed (31) De danske myndigheder har opfyldt deres forpligtelse jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF ved at anmelde foranstaltningen inden dens ikrafttræden. Danmark har bekræftet, at der ikke vil blive udbetalt nogen godtgørelse, før foranstaltningen er blevet godkendt af Kommissionen Støtteforanstaltningens forenelighed med det indre marked (32) Støtten kan betragtes som forenelig med det indre marked, hvis den hører under de undtagelser, der er fastsat i traktaten for Den Europæiske Unions funktionsmåde. Eftersom støtten er til fordel for akvakulturvirksomheder, skal den vurderes efter retningslinjerne for fiskeri. (33) I retningslinjerne for fiskeri fremgår det af punkt 4.2, første led, at støtte "der er omfattet af andre retningslinjer eller forordninger eller andre instrumenter vedtaget af Kommissionen, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis den opfylder kriterierne og betingelserne i sådanne instrumenter [og] principperne i punkt 3". I lyset af, at målet med støtten er at fremme beskyttelse af vandressourcerne, og af de støtteformer, som er anvendt, er det bestemmelserne i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte, der finder anvendelse. Foreneligheden af denne støtteforanstaltning vil derfor blive vurderet efter retningslinjerne for fiskeri og retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte Støttens forenelighed med retningslinjerne for fiskeri (34) Ifølge afsnit 3 i retningslinjerne for fiskeri er statsstøtte til fiskerisektoren kun berettiget, hvis støtten er i overensstemmelse med målene i konkurrencepolitikken og i den fælles fiskeripolitik. De danske myndigheder har forklaret, at grunden til, at man har givet en afgiftslempelse til fiskerisektoren, skyldes sektorens særlige karakter. Eftersom de omhandlede virksomheder blev særligt hårdt ramt af spildevandsafgiften, er formålet med afgiftslempelsen at sikre en mere jævn afgiftsbelastning, men samtidig fastholde incitamentsstrukturen i afgiften og sikre målet om miljøbeskyttelse. Foranstaltningen er derfor i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik. 8

11 3.4. Støttens forenelighed med retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte (35) Retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte indeholder i punkt bestemmelser om støtte i form af lempelser eller fritagelser for miljøafgifter. Ifølge punkt 151 kan denne støtte betragtes "som forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i EFtraktatens artikel 87, stk. 3, litra c), forudsat at støtten i det mindste indirekte bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsesniveauet, og at afgiftslempelsen eller afgiftsfritagelsen ikke underminerer det overordnede mål". (36) De nationale myndigheder søger at begrunde afgiften og afgiftslempelsen på grundlag af disse kriterier. (37) Punkt 151 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte fastsætter, at støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter vil blive betragtet som forenelig med fællesmarkedet, forudsat at støtten i det mindste indirekte bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsesniveauet, og at afgiftslempelsen eller afgiftsfritagelsen ikke underminerer det overordnede mål. (38) De danske myndigheder har forklaret, at forarbejdningsprocessen i fiskemelsindustrien bruger havvand som kølevand, og at der efterlades en lille mængde næringsstoffer direkte hidrørende fira råvaren i det udledte kølevand. Koge- og inddampningsprocessen på en fiskemelsfabrik kræver, at der bruges store mængder kølevand. Den omfatter flere på hinanden følgende kogninger og inddampninger. Det meste af varmen genbruges, men noget af den overføres til kølevandet. Det meste af det fordampede vand udskilles og videresendes til det kommunale vandrensningsanlæg, men noget af det (afhængigt af, hvilken teknologi der bruges i det enkelte anlæg) ledes ud i havet gennem kølevandet. Eftersom der bruges meget kølevand, er koncentrationen af næringsstoffer relativt lav. Den del, som ledes tilbage til havet, er iblandet en stor mængde havvand. Koncentrationen ligger typisk på max. 5 mg N/l og max. 0,5 mg P/l. Det er tæt på det naturlige indhold i det havvand, der tages ind som kølevand. (39) Afgiftslempelsen for fiskemelsindustrien og de andre fem sektorer gør det muligt for Danmark at opretholde et højere miljøafgiftsniveau i de andre sektorer end uden lempelsen. Det højere miljøafgiftsniveau bidrager generelt positivt til det overordnede mål med afgiften, nemlig et højt miljøbeskyttelsesniveau. Desuden vil de sektorer, der indrømmes lempelser, fortsat betale høje afgifter på trods af lempelserne. Kommissionen finder derfor, at afgiftslempelsen indirekte bidrager til en forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet, og at den ikke underminerer det overordnede mål. (40) I punkt 154 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte hedder det, at støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter betragtes som forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i en tiårig periode, forudsat at betingelserne i punkt er opfyldt. 9

12 (41) Punkt 156 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte fastsætter, at der for hver sektor skal gives oplysninger om de bedste teknikker i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til at nedbringe den miljøskade, afgiften tager sigte på. De danske myndigheder har forklaret, at langt hovedparten af de overskydende næringsstoffer fra fiskemelsproduktion renses med brug af de definerede bedste tilgængelige teknikker, som der stilles krav om i fabrikkernes miljøtilladelser fra Miljøstyrelsen. De omfatter biologisk rensning af kondensat fra inddampning og tørring, termisk forbrænding af flygtige næringsstoffer, afledning af rengøringsvand til biogasproduktion eller anden biologisk rensning. De svingende produktionsmængder vanskeliggør ifølge de indsendte oplysninger, at der opretholdes meget høje renhedsniveauer for spildevand i fiskeindustrien. Rensning af spildevand fra fiskeindustrien er baseret på de samme teknikker, som anvendes ved rensning af byspildevand (mekanisk, kemisk og biologisk rensning). Ved hjælp af en række pilotprojekter har man i branchen forsøgt at forbedre rensningen ved at indføre membranfiltrering og inddampe spildevand. På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har indsendt, er det Kommissionens opfattelse, at de beskrevne processer er forenelige med kravene i punkt 156 i retningslinjerne for milj øbeskyttelsesstøtte Støttens nødvendighed (42) I henhold til punkt 158 i rammebestemmelserne for miljøbeskyttelsesstøtte skal tre kumulative betingelser være opfyldt, for at støtten kan betragtes som nødvendig Objektive og klare kriterier (43) I henhold til punkt 158, litra a), skal valget af støttemodtagere være baseret på objektive og klare kriterier, og støtten skal i princippet ydes på samme måde for alle konkurrenter i samme sektor/relevante marked, hvis de er i samme faktuelle situation. I nærværende tilfælde er disse kriterier opfyldt, da det fremgår af dansk lov, at alle virksomheder, der er aktive inden for forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf, kan få gavn af lempelsen, hvis de opfylder kravene til omsætning Betydelig stigning i produktionsomkostningerne (44) I henhold til punkt 158, litra b), skal miljøafgiften uden lempelser føre til en betydelig stigning i produktionsomkostningerne for alle sektorer eller kategorier af individuelle støttemodtagere. (45) I forbindelse med denne betingelse har de danske myndigheder angivet i de fremsendte oplysninger, at driftsomkostningerne for virksomheder i fiskemelsindustrien uden afgiftslempelsen ville stige med mindre end 1 %, hvis de skulle betale den fulde afgift, hvilket i sig selv ikke nødvendigvis udgør en betydelig stigning i produktionsomkostningerne. (46) Derfor er der behov for at se på stigningsniveauet i de potentielle støttemodtageres konkrete økonomiske sammenhæng. Som Danmark viser i det specifikke eksempel med Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) (se tabel 3 og 4), som er den fiskemelsfabrik med den højeste omsætning og den fabrik, der påvirkes mest af spildevandsafgiften, både i absolutte tal og som andel af den momspligtige omsætning, vil den fulde spildevandsafgift med stigningen udgøre 7-9% af fabrikkens lønomkostninger. Som det fremgår af tabel 3, vil virksomhedens overskud, hvis den pålægges at betale den fulde afgift, blive nedbragt med 23,4 % i 2011, mens den fulde afgift kun nedbragte overskuddet med 7,9 % i 2010 og 12 % i

13 (47) På grundlag af disse oplysninger finder Kommissionen, at betingelsen i punkt 158, litra b), er opfyldt Den betydelige stigning i produktionsomkostningerne må ikke kunne overvæltes på forbrugerne (48) I henhold til punkt 158, litra c), må den betydelige stigning i produktionsomkostningerne ikke kunne væltes over på forbrugerne, uden at det fører til betydelig salgsnedgang. (49) De danske myndigheder har påpeget, at den omkostningsstigning, som den fulde spildevandsafgift ville påføre fabrikkerne, ikke vil kunne væltes over på køberne af fiskemel og fiskeolie, uden at det vil medføre en betydelig salgsnedgang. Det ville heller ikke være muligt at vælte afgiftsstigningen over på leverandørerne af råvarerne (fisk) til produktionen. Dette skyldes primært, at langt størstedelen af Danmarks fiskemelsprodukter eksporteres til konkurrenceprægede markeder. De danske fiskemelsfabrikker er i tæt konkurrence om råvarer med fabrikker i Norge, Skotland, Irland, Færøerne og Island, og avancen er generelt lav. Eksporten udgør % af produktionen, som afsættes til verdensmarkedspriser. Eftersom Danmark som udgangspunkt ikke er markedsledende, følger landet snarere markedspriserne. (50) Ifølge de danske myndigheder peger beregninger fra fiskemelsindustrien på, at en afgiftsstigning på 1 % af købsprisen, hvilket vil være resultatet, hvis den nuværende afgiftsgodtgørelse på 80 % falder bort, kunne resultere i et omsætningsfald i den danske fiskemelsindustri på %. (51) På grundlag af disse oplysninger finder Kommissionen, at kriteriet i punkt 158, litra c), er opfyldt Støttens proportionalitet (52) I henhold til punkt 159 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte finder Kommissionen støtten proportionel, hvis en af betingelserne i punktet er opfyldt. De danske myndigheder har fremlagt oplysninger, som viser, at betingelserne i punkt 159, litra b), er opfyldt. Ifølge disse oplysninger skal støttemodtagerne betale mindst 20 % af den nationale afgift, medmindre en lavere sats kan begrundes med henvisning til begrænset konkurrencefordrejning. Det er blevet bekræftet, at de nævnte støttemodtagere alle vil betale mere end mindstesatsen på 20 %. (53) Eftersom de anmeldte foranstaltninger (se punkt 9) ændrer de generelle afgiftssatser ved at forøge dem med 50 % samt afgiftslempelserne for visse sektorer, konkluderer Kommissionen, at betingelserne i punkt 159, litra b), er opfyldt, og at foranstaltningen er proportionel. 11

14 4. AFGØRELSE Kommissionen har derfor besluttet ikke at gøre indsigelse mod den anmeldte foranstaltning, da den opfylder betingelserne for at kunne betragtes som forenelig med artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. Kommissionen minder de danske myndigheder om, at planer om at refinansiere, tilpasse eller ændre denne ordning, jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF, skal anmeldes til Kommissionen i henhold til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) 794/ Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må offentliggøres, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden for denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at dette brev offentliggøres i sin fulde ordlyd på det autentiske sprog på dette websted: Anmodningen sendes anbefalet eller pr. fax til: European Commission Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries DG MARE F4 (Legal Matters) 1049 Brussels Belgium (Fax: ) Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Maria DAMANAKI Medlem af Kommissionen BEKRÆFTET KOPI Jordi AYET PUIGARNAU Direktør for generalsekretariatets kontor EUROPA-KOMMISSIONEN 12 Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af , s. 1). 12

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig. Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S. Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig. Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S. Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig Vedr.: Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S Hr. udenrigsminister 1 SAGSFORLØB (1) De danske myndigheder henvendte sig den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt

N O T A T. Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt N O T A T Vedr.: Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt 1. Indledning Energistyrelsen har erkendt, at den nuværende ordning for levering af elektricitet omfattet

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015

Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 Har du eller din konkurrent modtaget statsstøtte og er det et problem? v/michael Honoré Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Introduktion: mine og jeres forudsætninger Hvornår er der tale om statsstøtte? Eksempler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere