EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED DEN EUROPÆISKE UNION Rue d'arlon, BRUXELLES MEDDELELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2971 TEUF Angående: KOMMISSIONENS AFGØRELSE ( ) Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.. For generalsekretæren Valérie DREZET-HUMEZ Bilag : C(2014) 2166 final DK Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) riat_general

2 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALSEKRETARIAT Bruxelles, den SG-Greffe(2014) D/ ÍÍ369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION VED DEN EUROPÆISKE UNION Rue d'arlon, BRUXELLES MEDDELELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2971 TEUF Angående: KOMMISSIONENS AFGØRELSE ( ) Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. For generalsekretæren peyl/ъп Valérie DREZET-HUMEZ Bilag : C(2014) 2166 final DK Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2)

3 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 2166 final Ydr: Statsstøttesag SA (2011/N) - Danmark Godtgørelse af spildevandsafgift Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) De danske myndigheder anmeldte ved brev af 6. juli 2011 ovennævnte støtteordning til Kommissionen, jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF. Den anmeldte støtteforanstaltning var opdelt i to procedurer, hvoraf den ene omhandler virksomheder, der er aktive inden for fiskerisektoren, og den anden omhandler virksomheder, der er aktive inden for landbrugssektoren. Denne procedure omhandler kun støtte til virksomheder, der er aktive inden for fiskerisektoren. De landbrugsrelaterede aspekter blev godkendt i en kommissionsafgørelse i (2) Ved breve af 12. august 2011, 13. oktober 2011, 19. april 2011 og 21. august 2012 anmodede Kommissionen om yderligere oplysninger, hvilket de danske myndigheder svarede på i breve af 17. august 2011, 20. februar 2012 og 27. august Endelig fandt der et møde sted den 22. november 2012, hvor Kommissionen fremsatte yderligere spørgsmål til de danske myndigheder. De danske myndigheder indsendte yderligere oplysninger som svar på disse spørgsmål den 15. februar (3) Den anmeldte støtte er en ændring af en eksisterende ordning. Den eksisterende støtteordning blev godkendt efter de tidligere Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Ændringen af den godkendte ordning vedrører støtte til virksomheder, der forarbejder fiskevarer, og som ikke opfylder kriterierne for de minimis-støtte. Støtten skal derfor vurderes efter Retningslinjerne for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur ("retningslinjer for fiskeri") 2. 1 EUT C 363 af , s EUT C 84 af , s. 10. Udenrigsminister Martin LIDEGAARD U denrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tlf

4 (4) I retningslinjerne for fiskeri fremgår det af punkt 4.2, første led, at støtte "der er omfattet af andre retningslinjer eller forordninger eller andre instrumenter vedtaget af Kommissionen, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis den opfylder kriterierne og betingelserne i sådanne instrumenter [og] principperne i punkt 3". I lyset af, at målet med støtten er at fremme beskyttelse af vandressourcerne, og af de støtteformer, som er anvendt, er det bestemmelserne i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte, der finder anvendelse BESKRIVELSE 2.1. Titel (5) Godtgørelse af spildevandsafgift 2.2. Formål (6) Denne støtteforanstaltning yder en godtgørelse på 80 % af det skattepligtige beløb over DKK (svarende til ca EUR, vekselkurs den ) af afgiften på forurenende stoffer i spildevand, dvs. nitrogen, fosfor og organisk materiale, til virksomheder, der forarbejder fisk og fiskevarer. En afgiftslempelse for denne sektor, hvor de virksomheder, der er aktive i sektoren, påføres en væsentlig ulempe for deres konkurrenceevne i forbindelse med afgiftsstigningen, vil betyde, at Danmarks generelle afgiftsniveau kan være højere, end det ville være uden lempelsen. Målet med foranstaltningen er derfor at bidrage til en høj generel reduktion af udledningen af forurenende stoffer, mere specifikt nitrogen, fosfor og organisk materiale Retsgrundlag (7) Foranstaltningens retsgrundlag var Bekendtgørelse af lov om afgifi af spildevand, lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 og de tekster, der ændrer den, nemlig 6 i Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (i spildevandsgifislovens 11, stk 1, ændres 97 pet til 80 pet), lov nr. 524 af 17. juni 2008 og 1 i Lov om ændring af lov om afgifi af spildevand og forskellige andre love (forhøjelse af spildevandsafgiften mv.), lov nr. 522 af 12. juni Den oprindelige spildevandsafgift (8) Spildevandsafgiften, samt godtgørelsen heraf, blev indført i 1997 med det mål at mindske udledningen af forurenende stoffer. Den er pålagt udledningen af nitrogen (N) med en sats på 20 DKK (2,68 EUR) pr. kg, fosfor (P) med en sats på 110 DKK (14,72 EUR) pr. kg og organisk materiale (BI5) med en sats på 11 DKK (1,47 EUR) pr. kg. Afgiften betales af fælles rensningsanlæg, industrielle egenudledere og indehavere af ejendomme uden for kloaknettet. Ifølge de danske myndigheder er der en tæt forbindelse mellem udledningen af forurenende stoffer og mængden af spildevand, og derfor tilskynder afgiften også til at nedbringe mængden af spildevand. (9) Ifølge de danske myndigheder er udledningen af nitrogen, fosfor og organiske materialer meget ujævnt fordelt mellem forskellige brancher, og de mener, at seks sektorer (fremstilling af cellulose, vitaminer, organisk pigment, sukker og pektin samt fiskeforarbejdning) rammes særlig hårdt af spildevandsafgiften. Der er derfor indført afgiftslempelser for disse sektorer, som producerer særligt store mængder spildevand. I 11 i lov om afgift af spildevand fastsættes de bestemmelser, hvorefter visse sektorer tilgodeses af en afgiftslempelse. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for 3 EUT C 82 af , s. 1.

5 fiskeforarbejdning, cellulose- eller sukkerfremstilling, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 97 % af den betalte afgift. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for fremstilling af organisk pigment, pektin og vitaminer, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 70 % af den betalte afgift. Desuden vedrører godtgørelsen kun den del af den betalte afgift, der årligt overstiger DKK (2 680 EUR), og kun når 80 % af afgiften kan henføres til ovenstående aktiviteter. (10) Spildevandsafgiften, der er en ikke-harmoniseret miljøafgift, og den dertil knyttede afgiftslempelse blev oprindelig indført i 1997 med det formål at mindske udledningen af forurenende stoffer. Kommissionen godkendte den oprindelige ordning den 2. maj og en forlængelse af ordningen den 3. april En ændring af ordningen (der sænkede lempelsen fra 97 % til 80 Ď /o) blev godkendt den 7. december Kommissionen konkluderede i disse beslutninger, at afgiftslempelserne var i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse fra og Kommissionens forordning (EF) nr. 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte Spildevandsafgiften efter ændringerne (11) De anmeldte foranstaltninger øger afgiftssatsen med 50 % og ændrer afgiftslempelsen for visse sektorer. Ændringerne indføres med henblik på at styrke princippet om, at forureneren betaler, og øge incitamentet til at reducere forureningen ved enten at rense spildevandet bedre inden udledning eller reducere mængden af spildevand. (12) Der er indført en afgiftslempelse for disse sektorer, som producerer særligt store mængder spildevand. I 11 i lov om afgift af spildevand (se pkt. 7) fastsættes de bestemmelser, hvorefter visse sektorer tilgodeses af en nedsættelse af afgiften. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for fiskeforarbejdning, celluloseeller sukkerfremstilling, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan fa godtgjort 80 % af den betalte afgift. Virksomheder, der er aktive inden for sektorerne for fremstilling af organisk pigment, pektin og vitaminer, og som er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få godtgjort 70 % af den betalte afgift. Godtgørelsen vedrører kun den del af den betalte afgift, der årligt overstiger DKK (ca EUR, vekselkurs den ), og kun når mindst 80% af afgiften kan henføres til ovenstående aktiviteter. Der foretages ikke andre differentieringer mellem virksomhederne. (13) Da spildevandsafgiften i sin tid blev indført, vurderede de danske myndigheder, at det var nødvendigt at indføre en afgiftslempelse for seks sektorer for at opretholde et relativt højt miljøafgiftsniveau i de andre sektorer. Eftersom de tildelte afgiftslempelser har gjort det muligt for de danske myndigheder at opretholde et højt generelt afgiftsniveau, har de bidraget til at opfylde det overordnede mål med afgiften, nemlig beskyttelse af miljøet. Dette princip har nu atter gjort det muligt for Danmark at hæve afgiften med 50 % samt hæve det afgiftsbeløb, som der ikke gives lempelse for, med 50 %. Der er sammen med stigningen i afgiftssatsen også indført en stigning i mindstebeløbet for afgiftslempelsen fra DKK til DKK. På trods af Statsstøttesag N 479/96 (EFT C 172 af , s. 5). Statsstøttesag nr. NN 30 a-c/2001 (EFT C 292 af , s. 6). Statsstøttesag N 586/2007 (EUT C 149 af , s. 5). EFT C 37 af , s. 3. EFT L 10 af , s

6 lempelserne vil de seks sektorer, der har haft gavn af afgiftslempelserne, også opleve en betydelig afgiftsstigning. (14) Ændringerne træder i kraft, når Kommissionen har godkendt denne ordning Afgiftens miljøeffekt i perioden (15) De danske myndigheder har indsendt følgende oplysninger om udviklingen i den samlede udledning fra rensningsanlæg: Tabel A: Udledning fra rensningsanlæg fordelt på stoftype for perioden (Kilde: De danske myndigheder) BI5 (ton) Fosfor (ton) Nitrogen (NOx) Vand (mio. m3) BI5 (ton) Fosfor (ton) Nitrogen (NOx) Vand (mio. m3) BI5 (ton) Fosfor (ton) Nitrogen (NOx) Vand (mio. m3) (16) Ifølge de danske myndigheder er der i den samlede udledning fra rensningsanlæg i perioden sket en absolut reduktion i mængden af nitrogen, fosfor og organisk materiale på henholdsvis 21 %, 38 % og 25 % og en relativ reduktion på 35 %, 39 % og 33 % i forhold til mængden af spildevand. Udledningen er faldet pr. år med 5 % for nitrogen, 17 % for fosfor og 3 % for organisk materiale. 4

7 (17) Rådets direktiv 91/271/EØF 9 om rensning af byspildevand finder anvendelse på behandlingen af spildevand fra fiskeforarbejdningsindustrien, hvis den genererede mængde af biokemisk iltforbrug (BOD5) overstiger 87,6 tons pr. år. De danske myndigheder har bekræftet, at alle de fabrikker, som er omfattet af denne afgørelse, genererer mere end 87,6 tons BOD5 pr. år. En del af den producerede BOD5 udledes direkte i havet gennem kølevand, og en del sendes til det kommunale vandrensningsanlæg. Både direkte udledning og videresendelse til det kommunale vandrensningsanlæg kræver specifikke tilladelser. (18) De danske myndigheder har også bekræftet tallene fra de tre pågældende fabrikker, og kun en af de tre fabrikker i Danmark udledte i 2012 mere end 87,6 tons BOD5 pr. år direkte i havet. Mængden af BOD5 pr. år i tons udledt i havet gennem kølevand fra den danske fiskemelsindustri i Hanstholm Fiskemelsfabrik Triple Nine FF Skagen 10,9 39,1 313, Budget og støtteintensitet (19) Det samlede støttebeløb er på DKK (ca EUR, vekselkurs den ) til alle sektorer, hvoraf (ca ) går til virksomheder, der forarbejder fiskevarer Varighed (20) Fra datoen for Kommissionens afgørelse til den 31. december Foranstaltningens anvendelsesområde (21) Afgiftslempelsen finder anvendelse i fiskerisektoren på alle virksomheder, der er aktive inden for forarbejdning af fiskevarer. Sektorens produktionsomkostninger er særligt belastede af afgiften som følge af den store mængde vand, der bruges i fremstillings- og forarbejdningsprocessen. (22) Der er i Danmark adskillige virksomheder, der er aktive inden for denne sektor. Eftersom nogle af dem vil modtage støttebeløb, der falder inden for reglerne om de minimis-støtte 10, er de ikke omfattet af denne anmeldelse, men de er medregnet i det samlede støttebeløb nævnt i punkt 16 ovenfor Støttemodtagere (23) Denne meddelelse vedrører kun de virksomheder i fiskeforarbejdningssektoren, som drager fordel af en afgiftsgodtgørelse over de nůnimis-loftet: Fiskernes Fiskeindustri Amba (Skagen), Triplenine Fish Protein og Hanstholm Fiskemelsfabrik. (24) De danske myndigheder har fremsendt beregninger af spildevandsafgiftens virkning på virksomhedernes konkurrenceevne. 9 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af , s. 40). 10 Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om ændring af forordning (EF) nr. 1860/2004 (EUT L 193 af , s. 6). 5

8 (25) De danske myndigheder har også bekræftet, at modtagerne af støtten ikke er kriseramte virksomheder i henhold til definitionen i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Tabel 1: Hypotetisk brutto- og nettoafgiftsforpligtelse blandt virksomheder med nedsat afgiftsforpligtelse og hypotetisk godtgørelse af afgifi for perioden Virksomhed Bruttoafgift (nye afgifter) Godtgørelse DKK DKK DKK Nettoafgift FF Skagen TripleNine Fish Protein Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Virksomhed Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) TripleNine Fish Protein Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Virksombed Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) TripleNine Fish Protein Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S Bruttoafgift Godtgørelse Nettoafgift (nye afgifter) DKK DKK DKK Bruttoafgift Godtgørelse Nettoafgift (nye afgifter) DKK DKK DKK EUT C 244 af , s. 2. 6

9 ч Tabel 2: Momspligtig omsætning og spildevandsafgift fordelt på virksomheder Virksomhed Momspligtig omsætning Bruttospildevan dsafgift (nye satser) t DKK DKK % ,31 Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) TripleNine Fish Protein ,13 Hanstholm Fiskemelsfabrik ,23 A/S Spildevandsafgi ft som andel af momspligtig omsætning Tabel 3: Spildevandsafgift, nettoomsætning, lønomkostninger og s overskud for Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) År Bruttospildev andsafgifl (nye satser) Nettoomsætning Lønomkos tninger Overskud DKK DKK DKK DICK Tabel 4: Bruttospildevandsafgift (nye satser) som en andel af nettoomsætningen, lønomkostninger og overskud (for Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen)) År Bruttospildev andsafgifl: (nye satser) Nettoomsætning Lønomkos tninger DKK % % ΰ /ο ,42 8,5 12, ,28 6,9 7, ,34 9,0 23,4 Overskud 3. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN (26) Det skal fastslås, om foranstaltningen kan betragtes som statsstøtte, og hvis det er tilfældet, om den er forenelig med det indre marked Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte (27) I artikel 107, stk. 1, i TEUF er der fastsat følgende: "Bortset fra de i traktaten hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". Hvorvidt disse kumulative betingelser er opfyldt, vurderes nedenfor. 7

10 (28) Den nuværende afgiftslempelse og -fritagelse medfører et tab af skatteindtægter for den danske stat. Den anmeldte foranstaltning kan derfor tilregnes staten. (29) Under den nuværende ordning er foranstaltningen selektiv, eftersom støtten ydes til fiskeforarbejdningsvirksomheder i Danmark. Virksomhedernes produkter afsættes på EU's indre marked. Eftersom der foregår en væsentlig handel med fiskeprodukter på tværs af grænserne, og Danmark er en stor producent, importør og eksportør, kan det konkluderes, at støtte, der tildeles på denne måde, truer med at fordreje konkurrencevilkårene, fordi den styrker visse virksomheders økonomiske situation i forhold til deres konkurrenter, og den ville kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. (30) I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at den anmeldte støtteforanstaltning giver en selektiv økonomisk fordel til støttemodtagerne. Foranstaltningen finansieres med offentlige midler, truer med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Den anmeldte foranstaltning udgør således statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF Foranstaltningens lovlighed (31) De danske myndigheder har opfyldt deres forpligtelse jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF ved at anmelde foranstaltningen inden dens ikrafttræden. Danmark har bekræftet, at der ikke vil blive udbetalt nogen godtgørelse, før foranstaltningen er blevet godkendt af Kommissionen Støtteforanstaltningens forenelighed med det indre marked (32) Støtten kan betragtes som forenelig med det indre marked, hvis den hører under de undtagelser, der er fastsat i traktaten for Den Europæiske Unions funktionsmåde. Eftersom støtten er til fordel for akvakulturvirksomheder, skal den vurderes efter retningslinjerne for fiskeri. (33) I retningslinjerne for fiskeri fremgår det af punkt 4.2, første led, at støtte "der er omfattet af andre retningslinjer eller forordninger eller andre instrumenter vedtaget af Kommissionen, kan anses for forenelig med fællesmarkedet, hvis den opfylder kriterierne og betingelserne i sådanne instrumenter [og] principperne i punkt 3". I lyset af, at målet med støtten er at fremme beskyttelse af vandressourcerne, og af de støtteformer, som er anvendt, er det bestemmelserne i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte, der finder anvendelse. Foreneligheden af denne støtteforanstaltning vil derfor blive vurderet efter retningslinjerne for fiskeri og retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte Støttens forenelighed med retningslinjerne for fiskeri (34) Ifølge afsnit 3 i retningslinjerne for fiskeri er statsstøtte til fiskerisektoren kun berettiget, hvis støtten er i overensstemmelse med målene i konkurrencepolitikken og i den fælles fiskeripolitik. De danske myndigheder har forklaret, at grunden til, at man har givet en afgiftslempelse til fiskerisektoren, skyldes sektorens særlige karakter. Eftersom de omhandlede virksomheder blev særligt hårdt ramt af spildevandsafgiften, er formålet med afgiftslempelsen at sikre en mere jævn afgiftsbelastning, men samtidig fastholde incitamentsstrukturen i afgiften og sikre målet om miljøbeskyttelse. Foranstaltningen er derfor i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik. 8

11 3.4. Støttens forenelighed med retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte (35) Retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte indeholder i punkt bestemmelser om støtte i form af lempelser eller fritagelser for miljøafgifter. Ifølge punkt 151 kan denne støtte betragtes "som forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i EFtraktatens artikel 87, stk. 3, litra c), forudsat at støtten i det mindste indirekte bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsesniveauet, og at afgiftslempelsen eller afgiftsfritagelsen ikke underminerer det overordnede mål". (36) De nationale myndigheder søger at begrunde afgiften og afgiftslempelsen på grundlag af disse kriterier. (37) Punkt 151 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte fastsætter, at støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter vil blive betragtet som forenelig med fællesmarkedet, forudsat at støtten i det mindste indirekte bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsesniveauet, og at afgiftslempelsen eller afgiftsfritagelsen ikke underminerer det overordnede mål. (38) De danske myndigheder har forklaret, at forarbejdningsprocessen i fiskemelsindustrien bruger havvand som kølevand, og at der efterlades en lille mængde næringsstoffer direkte hidrørende fira råvaren i det udledte kølevand. Koge- og inddampningsprocessen på en fiskemelsfabrik kræver, at der bruges store mængder kølevand. Den omfatter flere på hinanden følgende kogninger og inddampninger. Det meste af varmen genbruges, men noget af den overføres til kølevandet. Det meste af det fordampede vand udskilles og videresendes til det kommunale vandrensningsanlæg, men noget af det (afhængigt af, hvilken teknologi der bruges i det enkelte anlæg) ledes ud i havet gennem kølevandet. Eftersom der bruges meget kølevand, er koncentrationen af næringsstoffer relativt lav. Den del, som ledes tilbage til havet, er iblandet en stor mængde havvand. Koncentrationen ligger typisk på max. 5 mg N/l og max. 0,5 mg P/l. Det er tæt på det naturlige indhold i det havvand, der tages ind som kølevand. (39) Afgiftslempelsen for fiskemelsindustrien og de andre fem sektorer gør det muligt for Danmark at opretholde et højere miljøafgiftsniveau i de andre sektorer end uden lempelsen. Det højere miljøafgiftsniveau bidrager generelt positivt til det overordnede mål med afgiften, nemlig et højt miljøbeskyttelsesniveau. Desuden vil de sektorer, der indrømmes lempelser, fortsat betale høje afgifter på trods af lempelserne. Kommissionen finder derfor, at afgiftslempelsen indirekte bidrager til en forbedring af miljøbeskyttelsesniveauet, og at den ikke underminerer det overordnede mål. (40) I punkt 154 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte hedder det, at støtte i form af lempelser af eller fritagelser for miljøafgifter betragtes som forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i en tiårig periode, forudsat at betingelserne i punkt er opfyldt. 9

12 (41) Punkt 156 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte fastsætter, at der for hver sektor skal gives oplysninger om de bedste teknikker i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til at nedbringe den miljøskade, afgiften tager sigte på. De danske myndigheder har forklaret, at langt hovedparten af de overskydende næringsstoffer fra fiskemelsproduktion renses med brug af de definerede bedste tilgængelige teknikker, som der stilles krav om i fabrikkernes miljøtilladelser fra Miljøstyrelsen. De omfatter biologisk rensning af kondensat fra inddampning og tørring, termisk forbrænding af flygtige næringsstoffer, afledning af rengøringsvand til biogasproduktion eller anden biologisk rensning. De svingende produktionsmængder vanskeliggør ifølge de indsendte oplysninger, at der opretholdes meget høje renhedsniveauer for spildevand i fiskeindustrien. Rensning af spildevand fra fiskeindustrien er baseret på de samme teknikker, som anvendes ved rensning af byspildevand (mekanisk, kemisk og biologisk rensning). Ved hjælp af en række pilotprojekter har man i branchen forsøgt at forbedre rensningen ved at indføre membranfiltrering og inddampe spildevand. På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har indsendt, er det Kommissionens opfattelse, at de beskrevne processer er forenelige med kravene i punkt 156 i retningslinjerne for milj øbeskyttelsesstøtte Støttens nødvendighed (42) I henhold til punkt 158 i rammebestemmelserne for miljøbeskyttelsesstøtte skal tre kumulative betingelser være opfyldt, for at støtten kan betragtes som nødvendig Objektive og klare kriterier (43) I henhold til punkt 158, litra a), skal valget af støttemodtagere være baseret på objektive og klare kriterier, og støtten skal i princippet ydes på samme måde for alle konkurrenter i samme sektor/relevante marked, hvis de er i samme faktuelle situation. I nærværende tilfælde er disse kriterier opfyldt, da det fremgår af dansk lov, at alle virksomheder, der er aktive inden for forarbejdning af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse havdyr eller dele heraf, kan få gavn af lempelsen, hvis de opfylder kravene til omsætning Betydelig stigning i produktionsomkostningerne (44) I henhold til punkt 158, litra b), skal miljøafgiften uden lempelser føre til en betydelig stigning i produktionsomkostningerne for alle sektorer eller kategorier af individuelle støttemodtagere. (45) I forbindelse med denne betingelse har de danske myndigheder angivet i de fremsendte oplysninger, at driftsomkostningerne for virksomheder i fiskemelsindustrien uden afgiftslempelsen ville stige med mindre end 1 %, hvis de skulle betale den fulde afgift, hvilket i sig selv ikke nødvendigvis udgør en betydelig stigning i produktionsomkostningerne. (46) Derfor er der behov for at se på stigningsniveauet i de potentielle støttemodtageres konkrete økonomiske sammenhæng. Som Danmark viser i det specifikke eksempel med Fiskernes Fiskeriforening Amba (Skagen) (se tabel 3 og 4), som er den fiskemelsfabrik med den højeste omsætning og den fabrik, der påvirkes mest af spildevandsafgiften, både i absolutte tal og som andel af den momspligtige omsætning, vil den fulde spildevandsafgift med stigningen udgøre 7-9% af fabrikkens lønomkostninger. Som det fremgår af tabel 3, vil virksomhedens overskud, hvis den pålægges at betale den fulde afgift, blive nedbragt med 23,4 % i 2011, mens den fulde afgift kun nedbragte overskuddet med 7,9 % i 2010 og 12 % i

13 (47) På grundlag af disse oplysninger finder Kommissionen, at betingelsen i punkt 158, litra b), er opfyldt Den betydelige stigning i produktionsomkostningerne må ikke kunne overvæltes på forbrugerne (48) I henhold til punkt 158, litra c), må den betydelige stigning i produktionsomkostningerne ikke kunne væltes over på forbrugerne, uden at det fører til betydelig salgsnedgang. (49) De danske myndigheder har påpeget, at den omkostningsstigning, som den fulde spildevandsafgift ville påføre fabrikkerne, ikke vil kunne væltes over på køberne af fiskemel og fiskeolie, uden at det vil medføre en betydelig salgsnedgang. Det ville heller ikke være muligt at vælte afgiftsstigningen over på leverandørerne af råvarerne (fisk) til produktionen. Dette skyldes primært, at langt størstedelen af Danmarks fiskemelsprodukter eksporteres til konkurrenceprægede markeder. De danske fiskemelsfabrikker er i tæt konkurrence om råvarer med fabrikker i Norge, Skotland, Irland, Færøerne og Island, og avancen er generelt lav. Eksporten udgør % af produktionen, som afsættes til verdensmarkedspriser. Eftersom Danmark som udgangspunkt ikke er markedsledende, følger landet snarere markedspriserne. (50) Ifølge de danske myndigheder peger beregninger fra fiskemelsindustrien på, at en afgiftsstigning på 1 % af købsprisen, hvilket vil være resultatet, hvis den nuværende afgiftsgodtgørelse på 80 % falder bort, kunne resultere i et omsætningsfald i den danske fiskemelsindustri på %. (51) På grundlag af disse oplysninger finder Kommissionen, at kriteriet i punkt 158, litra c), er opfyldt Støttens proportionalitet (52) I henhold til punkt 159 i retningslinjerne for miljøbeskyttelsesstøtte finder Kommissionen støtten proportionel, hvis en af betingelserne i punktet er opfyldt. De danske myndigheder har fremlagt oplysninger, som viser, at betingelserne i punkt 159, litra b), er opfyldt. Ifølge disse oplysninger skal støttemodtagerne betale mindst 20 % af den nationale afgift, medmindre en lavere sats kan begrundes med henvisning til begrænset konkurrencefordrejning. Det er blevet bekræftet, at de nævnte støttemodtagere alle vil betale mere end mindstesatsen på 20 %. (53) Eftersom de anmeldte foranstaltninger (se punkt 9) ændrer de generelle afgiftssatser ved at forøge dem med 50 % samt afgiftslempelserne for visse sektorer, konkluderer Kommissionen, at betingelserne i punkt 159, litra b), er opfyldt, og at foranstaltningen er proportionel. 11

14 4. AFGØRELSE Kommissionen har derfor besluttet ikke at gøre indsigelse mod den anmeldte foranstaltning, da den opfylder betingelserne for at kunne betragtes som forenelig med artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. Kommissionen minder de danske myndigheder om, at planer om at refinansiere, tilpasse eller ændre denne ordning, jf. artikel 108, stk. 3, i TEUF, skal anmeldes til Kommissionen i henhold til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) 794/ Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må offentliggøres, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden for denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at dette brev offentliggøres i sin fulde ordlyd på det autentiske sprog på dette websted: Anmodningen sendes anbefalet eller pr. fax til: European Commission Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries DG MARE F4 (Legal Matters) 1049 Brussels Belgium (Fax: ) Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Maria DAMANAKI Medlem af Kommissionen BEKRÆFTET KOPI Jordi AYET PUIGARNAU Direktør for generalsekretariatets kontor EUROPA-KOMMISSIONEN 12 Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af , s. 1). 12

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33508 (2011/N) Fritagelse for spildevandsafgiften/sukkerproduktion

Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33508 (2011/N) Fritagelse for spildevandsafgiften/sukkerproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C (...). In the published version of this decision, some information has been omitted, pursuant to articles 24 and 25 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Statsstøttesag C 30/2009 (ex nr. N 328/2008) Danmark Afgiftsfritagelse for affald fra cementproduktion

Statsstøttesag C 30/2009 (ex nr. N 328/2008) Danmark Afgiftsfritagelse for affald fra cementproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8099 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere