Årsrapport Naturstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Naturstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Naturstyrelsen

2 Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2012 Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2011

3 Indhold 1.0 Indledning Beretning Præsentation af virksomheden Organisation Naturstyrelsens kerneopgaver Naturstyrelsens mission Naturstyrelsens vision Naturstyrelsens strategikort Virksomhedens opgaver Hovedkonti på finansloven Årets faglige resultater Rent vand Rig natur Balanceret udvikling Bæredygtig arealforvaltning Ministerbetjening Naturstyrelsens organisatoriske udvikling Årets økonomiske resultat Systemunderstøttelse Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til det kommende år Målrapportering Sammenfatning af årets faglige mål Uddybende bemærkninger Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1) Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2) Etablering af ny skov (succeskriterium 2.1.3) Sagsbehandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1) Regnskab Anvendt regnskabspraksis Nationalparker Nationalparkregnskab Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet...28 Årsrapport

4 5.0 Påtegning af det samlede regnskab Bilag til Naturstyrelsens årsrapport Naturstyrelsens strategikort Noter til resultatopgørelse og balance Note vedrørende indtægtsdækket virksomhed Note vedrørende gebyrfinansieret virksomhed Note vedrørende tilskudsfinansieret aktiviteter Uddybning af resultatmålsopfyldelsen Det grønne regnskab Naturstyrelsen København miljøindsats i Naturstyrelsens arealenheder miljøindsats i Naturstyrelsens byenheder miljøindsats i Grønne hensyn i den flersidige skovdrift Baggrund og metode Analyse Uddybning af metode og skøn Oversigtstabeller...54 Tabeloversigt Tabel 1 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal...12 Tabel 2 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver...13 Tabel 3.a Reservation, hovedkont Naturstyrelsen...14 Tabel 3.b Reservation, hovedkont Arealdrift...15 Tabel 3.c Reservation, hovedkonto Jagttegn...15 Tabel 4 Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti...15 Tabel 5.a Årets resultatopfyldelse, sammendrag (uddybet i bilag 6.6)...19 Tabel 6 Resultatopgørelse...24 Tabel 7 Resultatdisponering...25 Tabel 8 Balancen...26 Tabel 9 Egenkapitalforklaring...27 Tabel 10 Udnyttelse af lånerammen...27 Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft...28 Tabel 12.a Bevillingsregnskabet ( Naturstyrelsen)...28 Tabel 12.b Bevillingsregnskabet ( Arealdrift)...29 Tabel 12.c Bevillingsregnskabet ( Grundvandskortlægning)...29 Tabel 12.d Bevillingsregnskabet ( Jagttegnsafgift)...29 Note 1: Immaterielle anlægsaktiver...34 Note 2: Materielle anlægsaktiver...34 Tabel 14 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed...35 Tabel 16 gebyrordninger hvor gebyret er fastsat ved lov...35 Tabel 17 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter...36 Tabel 5.b Målopfyldelse uddybet Årsrapport 2011

5 1.0 Indledning Den 1. januar 2011 blev Naturstyrelsen dannet som styrelse i Miljøministeriet, hvilket skete på baggrund af en fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen fungerer som samlingspunkt for forvaltning af natur- og miljøområdet, herunder de tidligere miljøcentre fra By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsens arealenheder. Naturstyrelsen målretter sin indsats mod at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, med et konstant fokus på en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Miljøministeren kunne i 2011 offentliggøre Danmarks 246 naturplaner og 23 vandplaner, hvor Naturstyrelsen koordinerede arbejdet der ledte til offentliggørelsen. Det betyder, at der nu er planer for at sikre det danske natur- og vandmiljø, hvilket skal betragtes som en væsentlig milepæl i ministeriets historie. Arbejdet med anden planlægningsrunde er under opstart. Dannelsen af Naturstyrelsen har afledt en lang række interne udviklingsopgaver, hvor der har været et stærkt og vedvarende fokus på udvikling af strategikort, projektstyringsværktøj, økonomistyringsmodel og generel strukturering af en ny stor organisation på tværs af landet. Niels Christensen Direktør, Naturstyrelsen Årsrapport

6 6 Årsrapport 2011

7 2.0 Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Naturstyrelsen blev dannet som styrelse i Miljøministeriet den 1. januar 2011, med baggrund i en fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har til formål at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, og sikre en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Styrelsen skaber rammerne for mennesker og natur i by og på land, søger øget inddragelse af interessenter og partnerskaber i opgaveløsningen, og arbejder målrettet på at sikre den grønne omstilling af Danmarks økonomi Organisation Naturstyrelsen har en række normsættende områder i Naturstyrelsen København og en række udførende enheder fordelt over hele landet. De 21 decentrale enheder er inddelt i henholdsvis landsdel Nord, Syd og Øst, inkluderende både byenheder og arealenheder. Der er i alt ca mennesker ansat i Naturstyrelsen. Naturstyrelsens direktion består af direktøren og styrelsens 7 vicedirektører, hvor hver landsdel har 1 vicedirektør og de resterende 4 dækker fagområderne i København Naturstyrelsens kerneopgaver Kerneopgaverne for Naturstyrelsen er inddelt i følgende områder: Rent vand Opgaverne inden for dette kerneområde centrerer sig omkring vandmiljøovervågning, grundvandskortlægning, vandplaner og sagsbehandling inden for hele vandområdet. Rig natur Inden for dette område omhandler opgaverne fx naturovervågning, naturplaner, Natura 2000, administration af tilskudsordninger og sagsbehandling af bl.a. strand- og klitfredningssager, skovloven, vildtforvaltning og nationalparker. Balanceret udvikling Inden for dette kerneområde er opgaverne fx VVM-redegørelser, fysisk planlægning og klimatilpasningsopgaver. Bæredygtig arealforvaltning Opgaverne ved dette kerneområde fokuserer primært på områder som arealforvaltning, ejendomsadministration, pleje af naturarealer, publikumsfaciliteter, naturformidling og naturvejledning, etablering af ny natur og effektiv hugst og skovdrift. Ministerbetjening og generel ledelse Opgaver inden for dette kerneområde drejer sig bl.a. om økonomiforvaltning og -styring, journalisering, minister- og direktionsbetjening, telefonpasning, IT, kommunikations- og pressearbejde, HR og personaleadministration, indkøb og udbud. I resultatkontrakten for 2011 har Naturstyrelsens organisatoriske udvikling været i fokus. Formålet var at sikre en god og stringent implementering af Naturstyrelsens nye organisation. Der afrapporteres på de tilknyttede succeskriterier under kapitel 3, samt en kort gennemgang af de faglige resultater under kapitel Naturstyrelsens mission Naturstyrelsens mission lyder: Vi skaber rammer for mennesker og natur. Naturstyrelsen arbejder på at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, og det er styrelsens opgave at skabe rammen for mennesker og natur i by og på land. Det sker igennem fastlæggelse af de overordnede regelsæt og retningslinjer for planlægningen af både byer og det åbne land, beskyttelse af natur og landskaber med mulighed for udvikling og vækst, samt forvaltningen af statens skov- og naturarealer med fokus på en effektiv og flersidig drift. Endvidere sikrer Naturstyrelsen rent vand i både Årsrapport

8 naturen og som drikkevand, samt udviklingen af publikumsaktiviteter og faciliteter på statens mange naturområder Naturstyrelsens vision Naturstyrelsens vision lyder: Vi leverer de bedste løsninger sammen. Naturstyrelsen vil være en effektiv styrelse, som med udgangspunkt i regeringens miljø- og naturpolitik leverer løsninger, der opfylder de forventninger, omverdenen har til styrelsen. Det er et grundlæggende princip for Naturstyrelsen, at de bedste løsninger findes ved at se muligheder, tænke på helheden og være i dialog med hinanden og omverdenen. Der er et konstant fokus på troværdige leverancer til tiden, bundet i en effektiv og samlet opgaveløsning Naturstyrelsens strategikort Naturstyrelsen arbejder ud fra et strategikort, der angiver styrelsens strategiske pejlemærker for de kommende års arbejde: Professionalisere forvaltningen af natur og miljø. Optimere den samfundsmæssige værdi af natur og miljø. Effektivisere udnyttelsen af vores ressourcer. Strategikortet er vedlagt som bilag Virksomhedens opgaver Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i havmiljøloven, havstrategiloven, jagtog vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, miljøvurderingsloven, nationalparkloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, råstofloven, skovloven, sommerhusloven, vandløbsloven og vandsektorloven. Lovgrundlaget for selve Naturstyrelsen findes i Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser i Naturstyrelsen (nr af ) og Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen (nr af ) Hovedkonti på finansloven Årsrapport for Naturstyrelsens arbejde i 2011 aflægges for følgende finanslovskonti: Fællesudgifter Naturstyrelsen (driftsbevilling) Arealdrift (statsvirksomhed) Skov- og Landskabsopgaver (reservationsbevilling) Grundvandskortlægning (driftsbevilling) Erstatninger (reservationsbevilling) Jagttegnsafgift (driftsbevilling) Salg af ejendomme (anlægsbevilling) Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (reservationsbevilling) Testcenter Østerild (akt. 170 af d. 20/82010) Naturforvaltning m.v Naturforvaltning m.v. (anlægsbevilling) Støtte til lokale miljøinitiativer (reservationsbevilling) Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (reservationsbevilling) Støtte til de små øsamfund (reservationsbevilling) Nationalparker (reservationsbevilling) Vandløbsforbedringer m.v Vandløbsindsats (reservationsbevilling) Vådområder og ådale (reservationsbevilling) Naturforvaltning, lodsejererstatninger (reservationsbevilling) 8 Årsrapport 2011

9 23.73 Privat skovbrug m.v Konsulentvirksomhed i skovbruget (reservationsbevilling) Produktudvikling af skovbrugsprodukter (reservationsbevilling) Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (reservationsbevilling) Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (reservationsbevilling) 2.2 Årets faglige resultater I de kommende afsnit (2.2.1 til 2.2.6) redegøres kort for Naturstyrelsens faglige resultater i Gennemgangen er inddelt efter styrelsens kerneopgaver, herunder også det specielle fokus der har været på udviklingen af Naturstyrelsens organisation i En mere detaljeret gennemgang af de faglige resultater sker i kapitel 3, mens en dybdegående gennemgang af hvert resultatmål og dets målopfyldelse (tabel 5.b) er placeret i bilag Rent vand Naturstyrelsens strategiske sigte med denne kerneopgave retter sig mod at foretage en løbende overvågning af det danske vand- og naturmiljø, udføre en landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen, og sikre en velfungerende og korrekt forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 5 ud af de 7 succeskriterier blev opfyldt, mens kun 2 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 71 %. En af de vigtigste leverancer i 2011 blev sikret, da Miljøministeren i slutningen af 2011 kunne offentliggøre Danmarks vandplaner. De er et centralt element i gennemførelsen af EU s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder skal opnå god økologisk tilstand i Efter en omfattende høringsproces er målene nu sat for den indsats, der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. De 23 vandplaner lægger rammerne for den kommunale indsats i 2012 og frem, mens arbejdet med den næste generation af vandplaner pågår. Naturstyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af det nationale program for miljø- og naturovervågning (NOVANA), der som formål bl.a. har at sikre, at en række retlige forpligtelser som følge af EU-direktiver, national lovgivning og konventioner overholdes. Driften af overvågningsprogrammet havde et solidt styringsfokus i 2011, hvor det har bidraget til at understøtte udarbejdelsen af vand- og Natura 2000 planer, samt tilvejebragt et tilstrækkeligt forvaltningsgrundlag for de myndigheder, der varetager miljø- og naturbeskyttelsen. Den programsatte kortlægning af det danske grundvand nåede ikke fuldt ud de planlagte antal km 2 i En analyse af succeskriteriet er at finde i kapitel Arbejdet med den danske havstrategi som følge af EU s havstrategidirektiv inkluderer bl.a. udarbejdelsen af en basisanalyse, der skal i politisk behandling. Primært grundet forsinkelser i eksterne leverancer kunne målet ikke nås i 2011, hvilket er uddybet i kapitel Rig natur Naturstyrelsens strategiske sigte med denne kerneopgave retter sig mod skabelsen af grundlaget for en rig og varieret dansk natur, med fokus på en bæredygtig forvaltning af naturområderne, og balance mellem ressourceforbrug og miljøbelastning. Desuden er der et øget fokus på at sikre den grønne omstilling af dansk økonomi. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 3 ud af de 5 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 kunne opfyldes delvist og 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 60 %. Årsrapport

10 En anden af de vigtigste leverancer i 2011 var Miljøministerens præsentation af de 246 naturplaner. Formålet med planerne er at beskytte de mange områder af Danmarks særligt værdifulde natur, hvor regeringen lancerer den hidtil største samlede naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Naturplanerne dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne, herunder en indsats mod tilgroning af hektar naturarealer. Derudover skal hektar skov sikres, og der skal mere vand på hektar til glæde for dyr og planter. Omstændighederne vedrørende de succeskriterier der omhandler etableringen af ny skov er uddybet i kapitel Balanceret udvikling Inden for denne kerneopgave vil Naturstyrelsen skabe de planlægningsmæssige rammer for en balanceret udvikling i hele landet. Der skal være plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder. I Naturstyrelsens resultatkontrakt og opgaveportefølje for 2012, er regeringens fokus på klimatilpasningsarbejdet tydeliggjort inden for denne kerneopgave. Den tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasningsindsatsen er styrket. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 4 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 kunne opfyldes delvist og 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 67 %. Naturstyrelsen har i løbet af 2011 sikret de statslige interesser i kommuneplanlægningen med en tilfredsstillende evaluering fra de deltagende kommuner. Kommuner der har været en del af samarbejdet med Naturstyrelsens vindmøllesekretariat, har ligeledes haft en positiv opfattelse af samarbejdet. Som følge af regeringsskiftet blev vejledninger i anvendelse af planlovens muligheder ikke udsendt, hvorfor målet om tilfredshed med materialet ikke kunne opfyldes Bæredygtig arealforvaltning Naturstyrelsens langsigtede strategiske sigte med denne kerneopgave er at sikre en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skabe gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt vedligeholde en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 3 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på 75 %. Naturstyrelsen har i 2011 bestået kravene til certificeringsordningerne FSC og PEFC, hvilket bidrager til at styrke styrelsens fokus på en bæredygtig udvikling af statens skov- og naturarealer. Igennem FSCcertificeringen er der garantier for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig sikres at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. PEFC-certificeringen omhandler også en bæredygtig skovdrift men inkluderende en sporbarhed af træprodukter Ministerbetjening Ved denne kerneopgave sikrer Naturstyrelsen, at styrelsen som helhed leverer en rettidig og effektiv betjening af minister, regering, Folketinget, borgere, virksomheder og øvrige myndigheder. Resultatet for arbejdet i 2011 vurderes som meget tilfredsstillende, da 4 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %. 10 Årsrapport 2011

11 Naturstyrelsen har i 2011 arbejdet målrettet med at forberede det danske EU-formandskab, og effektueret den tidligere regerings lovprogram. Naturstyrelsen har i 2011 registreret forskellige forelæggelser for ministeren eller departementet. Henover året er der ca. hver 6. uge afholdt et møde mellem ledelserne i hhv. departementet og hver styrelse under titlen Den systematiske styringsdialog. På disse møder drøftes væsentlige sager af såvel politisk som administrativ karakter - herunder også konkrete forelagte ministersager. Derudover vurderer både departement og styrelse, at departementets håndhævelseskampagne til højnelse af ministersagernes form og kvalitet - kombineret med den gennemgribende opdatering af "Vejledning i ministerbetjening" - samlet set har løftet kvaliteten af ministersagerne betydeligt. Mål vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opgøre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for Dette skyldes, at departementet i 2011 har fået et nyt ESDH-system, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende Naturstyrelsens organisatoriske udvikling Denne midlertidige opgave for 2011, har sikret et centralt fokus på Naturstyrelsens nye organisation. Fokus var på tiltag på tværs af organisationen og departementet. Resultatet for arbejdet i 2011 vurderes som meget tilfredsstillende, da 6 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %. Naturstyrelsen har i løbet af 2011 udviklet og implementeret en økonomistyringsmodel, med idriftsættelse per 1. januar Modellen er indrettet så den i femtiden kan tilpasses eventuelle strukturændringer i organisationen, og bliver de kommende måneder uddybet med yderligere vejledninger, procesbeskrivelser og lignende. Naturstyrelsens kvalitetsledelsessystem spiller en central rolle i denne proces, da det som følge af implementeringen i 2011 er et essentielt redskab til videndeling og kvalitetsløft i den daglige sagsbehandling. Kvalitetsledelsessystemet er forankret bredt i organisationen, hvor medarbejdere løbende sikrer aktualiteten af procesbeskrivelser, vejledninger, ansvarsfordelinger, mv. 2.3 Årets økonomiske resultat Systemunderstøttelse Naturstyrelsen er som nævnt en ny styrelse oprettet 1. januar 2011 som en fusion mellem Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Samtidigt indførte man forskellige regnskabs- og økonomistyringssystemer (betegnet som firkløverimplementeringen). Implementeringen resulterede i en række problemer for styrelsen, specielt med henblik på systemunderstøttelsen af regnskabet og fakturahåndteringen. Her har fx IndFak som faktureringssystem givet anledning til problemer, hvor Naturstyrelsen har brugt væsentlige ressourcer på løbende at rette op på de mange fejl. En væsentlig del af problemerne tilskrives forhold, der ligger udenfor Naturstyrelsen, hvilket Rigsrevisionen også har tilkendegivet i efteråret Hen mod og i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011 har Naturstyrelsen fulgt op på væsentlige fejl i regnskabet med det formål at kunne aflægge et retvisende regnskab. Årsrapport

12 2.3.2 Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er for Naturstyrelsen et underskud på 14,2 mio. kr., hvilket er som forventet. Egenkapitalen (inkl. startkapitalen) er faldet fra 193,6 mio. kr. ultimo 2010 til 179,4 mio. kr. ultimo Den indtægtsførte bevilling var i 2011 på 725,3 mio. kr. De eksterne indtægter var i 2011 på 611,4 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger var i 2011 på 1.363,9 mio. kr. Heraf udgjorde løn 644,3 mio. kr., afskrivninger 42,8 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger 676,8 mio. kr. Overskudsgraden er på - 1,1 % i Overskudsgraden er faldet, da styrelsen har forbrugt af overskuddet fra tidligere år. Dette skal dog ses i lyset af en egenkapital på 179,4 mio. kr. hvoraf 133,2 mio. kr. var overført overskud. Heraf vedrører 62,9 mio. kr. grundvandskortlægning. Naturstyrelsen forventer at nedbringe det overførte overskud over de kommende år. En væsentlig årsag hertil er, at grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 2015 og dermed vil egenkapital vedr. grundvand være forbrugt. På den resterende drift forventes også et underskud i Da Naturstyrelsen er en ny styrelse, oprettet den 1. januar 2011, er der ikke medtaget tal fra tidligere år i tabel 1. TABEL 1 VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 2011 Resultatopgørelse (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter 1.336,7 - Heraf indtægtsført bevilling 725,3 - Heraf eksterne indtægter 611,4 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 1.363,9 - Heraf løn 644,3 - Heraf afskrivninger 42,8 - Heraf øvrige omkostninger 676,8 Resultat af ordinære drift -27,2 Resultat før finansielle poster 45,0 Årets resultat -14,2 Balance Anlægsaktiver 1.200,5 Omsætningsaktiver 753,2 Egenkapital 179,4 Langfristet gæld 1.138,1 Kortfristet gæld 616,1 Lånerammen 1.278,8 Træk på lånerammen (FF4) 1.136,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 88,9 Negativ udsvingsrate 288,7 Overskudsgrad -1,1 Bevillingsandel 54,3 Frivillige nøgletal Reservationsandel 5,3 Soliditetsgrad 9,2 Opretholdelsesgrad 445,5 Afskrivningsrate 23,3 12 Årsrapport 2011

13 Hovedtal 2011 Personaleoplysninger Antal årsværk* 1.452,2 Årsværkspris* 0,4 Lønomkostningsandel 48,1 Lønsumsloft 381,6 Lønforbrug 372,4 * De finansielle nøgletal samt personaleoplysningerne er tal fra SKS rapporter, undtagen antal årsværk og årsværkspris som er opgjort på baggrund af SLS uddata. Lønsumsloft og lønforbruget er opgjort for Driftsbevillingen, Lønsum på Grundvandskortlægning er ikke medtaget i ovenstående tabel. Det drejer sig om 19,6 mio. kr. 2.4 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt I 2011 var der et underskud på 14,2 mio. kr. for Naturstyrelsen som vist i tabel 1 og 2. Tabel 2 er opdelt efter opgaver, som de fremgår af finansloven for Indtægter og omkostninger er fordelt svarende til den regnskabsmæssige registrering. Dette gælder dog ikke lønnen, der er fordelt på grundlag af medarbejdernes tidsregistreringer og en beregnet gennemsnitlig timeløn. Årets underskud på 14,2 mio. kr. er fordelt svarende til resultatet for de enkelte opgaver. TABEL 2 - SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER Opgave Indtægtsført bevilling* Øvrige indtægter Omkostninger** (mio. kr.) Andel af årets underskud*** 1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 126,0 24,1 326,3-5,8 2. Ministerbetjening 50,3 0,0 2,2 0,0 3. Rent vand 143,5 160,3 264,9-2,0 4. Rig natur 105,4 126,3 206,4-1,5 5. En balanceret udvikling mellem land og by 24,5 1,3 38,3-0,7 6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer 275,7 506,0 719,4-4,1 I alt 725,3 818, ,6-14,2 * Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter fordelingsnøglen i FL2011, tabel 6, korrigeret for TB. ** Omkostningerne under opgaven 1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration inkluderer bl.a. alle chefer i Naturstyrelsen, da disse ikke konterer timer under fagområder, som det var forudsat i den oprindelige fordeling. Endvidere er der sket en vis grad af fejlkontering med henblik på fagområdernes ministerbetjening. De 326,3 mio. kr. er derfor ikke fuldstændigt retvisende for forbruget under opgave 1. *** Underskuddet er fordelt på baggrund af omkostningsfordelingen i styrelsen som helhed. Hvad angår arealdriften (dvs. hele statsvirksomheden) er der udarbejdet et særskilt bilag 6.9, som viser driftsresultatet fordelt på en række forskellige områder. Punktet er også omtalt under følgende kapitel Redegørelse for reservation Overblik over Naturstyrelsens reservationer gives igennem tabellerne 3.A (Naturstyrelsen), 3.B (Arealdrift) og 3.C (Jagttegn). Ved udgangen af 2011 havde Naturstyrelsens driftsbevilling en samlet reserveret bevilling på 74,3 mio. kr., som forventes brugt i 2012 og Årsrapport

14 TABEL 3.A RESERVATION, HOVEDKONT NATURSTYRELSEN Opgave Reserveret Reservation Forbrug Reservation Forventet (mio. kr.) år primo i året ultimo afslutning Opgaver overflyttet fra CFK og MST ,5 3,1 5, Sikring af kulturmiljøer , Indsats mod invasive arter ,2 0,2 0, Projekter under Miljømia. I ,3 0, Faglige projekter fra 2009 bevilling ,8 2,8 0, Bypolitisk initiativ , Erstatninger til fredning og råstoftilladelser ,9 12,9 0, faglige projekter fra 2010 bevilling ,0 3,2 2, Reservationer vedr. overvågning , Reservationer vedr. faglige projekter , Reservation vedr. afskrivning af skibe , Reservation vedr. IT og telefoner , Reservation vedr. ombygning , Realdania projekter , Reservationer i alt 36,1 22,2 74,3 Naturstyrelsen har reserveret 8,5 mio. kr. som følge af overflytning af opgaver fra Miljøstyrelsen og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning. Det drejer sig om E- og mellemarkiver, afskrivning på databaser, alarmanlæg samt afskrivning på biler i betjentstuer. Der er i 2011 reserveret 19 mio. kr. vedr. natur og miljøovervågningsprogrammet (NOVANA). De reserverede midler omhandler bl.a. modelstrategien og it-projekter. Der blev i 2011 reserveret 24,5 mio. kr. til projekter, som ikke blev færdiggjort. Naturstyrelsens miljøskibe er i forbindelse med omkostningsreformen blevet værdisat for højt, hvorfor styrelsen har et tab, hvis skibene skal afhændes. Der er ca. 2 mio. kr. i forskel på salgsværdien og den bogførte værdi. Der er afsat 6 mio. kr. til afskrivninger i forbindelse med salg af 6 skibe. I 2011 havde Naturstyrelsen planlagt at omlægge telefonsystemet til mobiltelefoner og at investere i bærbare PC er i stedet for stationære. Begge dele skulle ske for at opnå besparelser på længere sigt. Projekterne blev udskudt som konsekvens af de omstruktureringer, der gennemføres som følge af besparelseskravene i Effektiv Administration. Projekterne forventes iværksat medio Naturstyrelsen havde tilsvarende planlagt en ombygning af lokalerne i København for at kunne udnytte arealet bedre og derved opnå en række besparelser på husleje mv. Dette projekt blev ligeledes udskudt til efter gennemførelsen af besparelserne i Effektiv administration i staten. Der er reserveret 6,7 mio. kr. vedr. projekter i samarbejde med Realdania, hvor indtægterne fra eksterne parter er bogført, men udgifterne endnu ikke er afholdt. 14 Årsrapport 2011

15 Tabel 3.B angiver den samlede reservation på hovedkonto for arealdriften til 42 mio. kr. TABEL 3.B RESERVATION, HOVEDKONT AREALDRIFT Opgave (mio. kr.) Reservation til den særlige vand og naturindsats jf. forlig FL07 Reserveret Reservation Forbrug Reservation Forventet år primo i året ultimo afslutning ,8 72,1 12, Reservation til naturforvaltning drift ,6 14,7 2, Reservation af midler til friluftsliv jf. forlig FL ,9 3,1 6, Reservation af midler til naturturisme ,4 0 0, Reservation til projekt om Vestvolden ,7 5,2 8, Reservation til fratrædelsesordninger , Reservation til etablering af trådløst internet , Reservation til ombygninger decentralt , Reservation til bygningsprojekter , Reservation til initiativer for børn og unge* , Reservation til familieskovturen i Fokus , Reservation til hare, agerhøne eller laks , Reservation til genudsætning af arter , Reservationer i alt 126,4 95,1 42,0 På hovedkonto for Jagttegn reserves 18,9 mio. kr., jf. tabel 3.c. TABEL 3.C RESERVATION, HOVEDKONTO JAGTTEGN Opgave (mio. kr.) Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Reservation til jagt og vildtforvaltningsaktiviteter ,0-6,9 18, Reservationer i alt 12,0-6,9 18,9 2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti I tabel 4 opstilles Naturstyrelsens udgifter og indtægter på de udgiftsbaserede hovedkonti. TABEL 4 VIRKSOMHEDENS UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab Skov- og Udgifter 4,4 4,4 Reservation landskabsopgaver Indtægter 1,7 1, Erstatninger* Reservation Udgifter 16,0 12,7 Indtægter 0,0 12, Salg af ejendomme Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 49,3 81,2 Vederlag for Udgifter 0,0 0, råstofindvinding og Reservation grundvandsafgift Indtægter 63,1 53, Testcenter Østerild Anden Udgifter 72,7 49,4 Indtægter 76,3 76, Naturforvaltning Anlæg Udgifter 126,7 180,1 Indtægter 66,4 113, Tilskud til vand- og Reservation Udgifter 67,3 59,1 Årsrapport

16 Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab naturindsats og grønne partnerskaber Nationalparker** Reservation Vandløbsindsats*** Reservation Vådområder og ådale**** Reservation Naturforvaltning, lodsejererstatninger Konsulentvirksomhed i skovbruget Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald Reservation Reservation Reservation Reservation Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 15,0 12,5 Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 130,0 0,0 Indtægter 28,6 0,0 Udgifter 248,2 176,0 Indtægter 179,7 131,5 Udgifter 54,0 3,6 Indtægter 39,7 2,0 Udgifter 0,0-2,6 Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 123,1 43,5 Indtægter 61,6 17,8 Udgifter 0,7 0,0 Indtægter 0,7 0,0 * Erstatninger. Der er overført 12,9 mio. kr. i videreførsler fra Der er ved en fejl sket en indtægtsførsel af 12,9 mio.kr. Fejlen vil blive rettet regnskabsmæssigt i ** På FFL 2012 blev kontoen forudsat omdisponeret med i alt 50 mio. kr. i perioden som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker. Heraf vedrørte 15 mio. kr. finansårene 2010 og Beløbet bortfaldt på bevillingsafregningen for *** På FFL 2012 blev kontoen forudsat omdisponeret med i alt 131,6 mio. kr. i perioden som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering. Heraf vedrørte 23,4 mio. kr. netto finansårene 2010 og Beløbet bortfaldt på bevillingsafregningen for **** Der er på bevillingsafregningen for 2011 fortaget bortfald på 161,9 mio. kr. som følge af, at der ikke på FL 2010 var hjemmel hertil, hvorved videreførslen ultimo 2010 ikke blev reduceret svarende til mindreindtægter i forhold til det på FL 2010 budgetterede. 2.6 Forventninger til det kommende år Naturstyrelsen tager hul på sit andet år som styrelse i Miljøministeriet, og det bliver et år med både nye og gamle opgaver men også spændende udfordringer. Det primære fokus for Naturstyrelsens arbejde er gennemførelsen af regeringens politik på natur- og miljøområdet baseret på et grønt regeringsgrundlag og en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Naturstyrelsen skaber rammerne for mennesker og natur i by og på land, hvor inddragelse af interessenter og opbyggelse af partnerskaber spiller en central rolle for vores opgaveløsning. Naturstyrelsen koncentrerer fortsat arbejdet inden for kerneopgaverne rent vand, rig natur, klimatilpasning og en balanceret udvikling for land og by samt en bæredygtig arealdrift. Naturstyrelsens resultatkontrakt for 2012 lister en lang række strategiske målsætninger og succeskriterier, der alle er kategoriseret inden for de ovenfor omtalte kerneopgaver. Det betyder, at styrelsen fortsat vil være den rammesættende myndighed for den overordnede regulering af naturbeskyttelse, natur- og vandforvaltning, klimatilpasning samt fysisk planlægning i byer og det åbne land. Endvidere varetager Naturstyrelsen driften af de statslige skov- og naturarealer og understøtter i driften flersidige formål i forhold til økonomisk rentabel skovdrift, naturbeskyttelse og friluftsliv. Aktiv deltagelse i EU beslutningsprocesser og andre internationale konventioner er centralt for Naturstyrelsens arbejde, og i 2012 bliver dette fokus styrket med Danmark som EU-formandskabsland. Det er en vigtig og krævende opgave, som styrelsen prioriterer højt. Naturstyrelsen arbejder på at styrke det faglige arbejde, der pågår. 16 Årsrapport 2011

17 En central del i udviklingen af Naturstyrelsen som en effektiv og væsentlig forvaltningsenhed i Miljøministeriet ligger i den miljøpolitiske dagsorden. Naturstyrelsen arbejder for omstillingen til en grøn økonomi og bidrager til at både Danmark, EU og resten af verdenen bedst muligt forstår at imødekomme udfordringerne og udnytte de foreliggende muligheder. Det er vigtigt, at alle fokuserer væksten og teknologifornyelsen på at forbedre ressourceeffektiviteten samt bryde den tidligere modsætning mellem miljø og økonomi. Det betyder, at Naturstyrelsen skal have et fremadrettet fokus på udviklingen af grundlaget for grøn omstilling, en ressourceeffektiv økonomistyring og tilpasning til klimaforandringerne. Naturstyrelsen har som flere andre statslige organisationer gennemført Effektiv administration, der har betydet at styrelsen i foråret 2012 har afskediget ca. 70 medarbejdere og nedlagt ca. 125 stillinger. Endvidere vil Naturstyrelsens organisation blive revideret i løbet af Der sigtes mod at skabe rum for mere fleksibel ledelse og øget faglig styrke gennem koncentrering af opgaverne på færre enheder, der i årene frem vil give en stærkere organisation, der arbejder målrettet til gavn for miljø og natur. Årsrapport

18 18 Årsrapport 2011

19 3.0 Målrapportering 3.1 Sammenfatning af årets faglige mål Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 omfattede 6 områder bestående af styrelsens 5 kerneopgaver samt et ekstraordinært punkt om udvikling af Naturstyrelsens organisation. Resultatkontrakten indeholdt 36 succeskriterier, der er fordelt på de 6 områder. I løbet af året udgik 3 succeskriterier efter aftale mellem Naturstyrelsens direktion og Miljøministeriets departement. Følgende lægges til grund for beslutningerne: Succeskriterium om unikke besøgende på Naturstyrelsens hjemmeside Sammenlægningen af By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen viste, at det ikke var muligt at lave et sammenligningsgrundlag for datatrafik på Naturstyrelsens nye hjemmeside. Succeskriterium om strategi og politik for formidling af statens skov- og naturarealer Projektet blev omkalfatret i 2011, hvor omtalte leverance indgår som en delleverance i et større projekt omhandlende en ny friluftsstrategi for statens skov- og naturarealer. Succeskriterium om en brugerundersøgelse af tilfredsheden af Naturstyrelsens faciliteter Målet udgik, idet den omtalte brugerundersøgelse først skal udføres i Yderligere blev en formulering korrigeret i et enkelt succeskriterium: Succeskriterium om udvikling af metoder til at sikre samarbejde på tværs af Miljøministeriets institutioner Naturstyrelsen og departementet besluttede at klarificere målet ved at eliminere en enkelt linje fra resultatmålet. Succeskriteriet vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager (nummer 5.3.2) skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opgøre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for Dette skyldes bl.a., at departementet i 2011 har fået et nyt ESDHsystem, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende, og kriteriet kan ikke tælles med i opgørelsen. Baseret på de 32 aktive succeskriterier er 25 opfyldt, mens 2 er delvist opfyldt og 5 ikke er opfyldt. Tabel 5.a illustrerer en fordeling over kerneopgaverne, mens data er uddybet i bilag 6.6. TABEL 5.A ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE, SAMMENDRAG (UDDYBET I BILAG 6.6) 1. Rent vand 2. Rig natur Område Resultater Procent opfyldte 3. En balanceret udvikling mellem by og land 4. En bæredygtig og effektiv forvaltning af statens skov- og Opfyldt 5 Delvist opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Opfyldt 3 Delvist opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Opfyldt 4 Delvist opfyldt 1 Ikke opfyldt 2 Opfyldt 3 Delvist opfyldt 0 naturarealer Ikke opfyldt 1 succeskriterier Samlet vurdering 71 % Tilfredsstillende 60 % Tilfredsstillende 67 % Tilfredsstillende 75 % Tilfredsstillende Årsrapport

20 Område Resultater Procent opfyldte Samlet vurdering succeskriterier 5. Ministerbetjening Opfyldt 4 Delvist opfyldt % Meget tilfredsstillende Ikke opfyldt 0 6. Naturstyrelsens organisatoriske Opfyldt 6 udvikling Delvist opfyldt % Meget tilfredsstillende Ikke opfyldt 0 Den samlede målopfyldelse for Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 er ca. 78,1 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. 3.2 Uddybende bemærkninger Efter aftale mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement, vil følgende succeskriterier fra Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 blive uddybet: Kap Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1). Kap Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2). Kap Etablering af ny privat skov (succeskriterium 2.1.3). Kap Behandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1), samt sammenhængen mellem målet omhandlende etableringen af ny skov (succeskriterium 2.1.3) og sagsbehandlingen af ansøgningerne hertil (succeskriterium 2.2.1) Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1) I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium som følger: I Grundvandskortlægningen er km 2 færdigkortlagt Ved årets udgang viste opgørelser, at der er kortlagt 955 km 2 svarende til opfyldelsesprocent på 80,3 %, hvilket betyder, at målet ikke blev opfyldt. Grundvandskortlægningen sigter mod at skabe overblik over de vigtigste grundvandsressourcers beliggenhed, naturlige beskyttelse, kvalitet og strømningsforhold. Formålet er at kunne udpege områder, hvor der vil være behov for en særlig indsats med henblik på yderligere beskyttelse af grundvandet. Projektet finansieres af en afgift (vandforsyningslovens kapitel 4a), og den budget- og tidsmæssige ramme kører frem til og med Afvigelserne skyldes primært, at en endelig afklaring af udpegningen af nitratfølsomme områder og indsatsområderne mht. nitrat har trukket ud. Endvidere har et par af kortlægningsprojekterne set forsinkelser i relation til eksterne leverancer fra rådgiver. Afvigelserne vurderes ikke at have en indvirkning på den overordnede projektplan eller fremdriften i kortlægningen for De km 2 der ikke nåede at blive kortlagt i 2011 er tæt på afslutning og indlagt i planen for Grundvandskortlægningen er igen medtaget i Naturstyrelsens resultatkontrakt Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2) I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium som følger: Basisanalyser med målsætninger for havstrategierne er klar til politisk behandling Ved årets udgang var basisanalysen ikke klar til politisk behandling, hvorfor målet ikke blev opfyldt. 20 Årsrapport 2011

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012. Naturstyrelsen

Årsrapport 2012. Naturstyrelsen Årsrapport 2012 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2012 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2013 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2012 Indhold

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere