Årsrapport Naturstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011. Naturstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Naturstyrelsen

2 Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø År: 2012 Ansvarsfraskrivelse: Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2011

3 Indhold 1.0 Indledning Beretning Præsentation af virksomheden Organisation Naturstyrelsens kerneopgaver Naturstyrelsens mission Naturstyrelsens vision Naturstyrelsens strategikort Virksomhedens opgaver Hovedkonti på finansloven Årets faglige resultater Rent vand Rig natur Balanceret udvikling Bæredygtig arealforvaltning Ministerbetjening Naturstyrelsens organisatoriske udvikling Årets økonomiske resultat Systemunderstøttelse Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Redegørelse for reservation Udgiftsbaserede hovedkonti Forventninger til det kommende år Målrapportering Sammenfatning af årets faglige mål Uddybende bemærkninger Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1) Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2) Etablering af ny skov (succeskriterium 2.1.3) Sagsbehandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1) Regnskab Anvendt regnskabspraksis Nationalparker Nationalparkregnskab Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet...28 Årsrapport

4 5.0 Påtegning af det samlede regnskab Bilag til Naturstyrelsens årsrapport Naturstyrelsens strategikort Noter til resultatopgørelse og balance Note vedrørende indtægtsdækket virksomhed Note vedrørende gebyrfinansieret virksomhed Note vedrørende tilskudsfinansieret aktiviteter Uddybning af resultatmålsopfyldelsen Det grønne regnskab Naturstyrelsen København miljøindsats i Naturstyrelsens arealenheder miljøindsats i Naturstyrelsens byenheder miljøindsats i Grønne hensyn i den flersidige skovdrift Baggrund og metode Analyse Uddybning af metode og skøn Oversigtstabeller...54 Tabeloversigt Tabel 1 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal...12 Tabel 2 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver...13 Tabel 3.a Reservation, hovedkont Naturstyrelsen...14 Tabel 3.b Reservation, hovedkont Arealdrift...15 Tabel 3.c Reservation, hovedkonto Jagttegn...15 Tabel 4 Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti...15 Tabel 5.a Årets resultatopfyldelse, sammendrag (uddybet i bilag 6.6)...19 Tabel 6 Resultatopgørelse...24 Tabel 7 Resultatdisponering...25 Tabel 8 Balancen...26 Tabel 9 Egenkapitalforklaring...27 Tabel 10 Udnyttelse af lånerammen...27 Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft...28 Tabel 12.a Bevillingsregnskabet ( Naturstyrelsen)...28 Tabel 12.b Bevillingsregnskabet ( Arealdrift)...29 Tabel 12.c Bevillingsregnskabet ( Grundvandskortlægning)...29 Tabel 12.d Bevillingsregnskabet ( Jagttegnsafgift)...29 Note 1: Immaterielle anlægsaktiver...34 Note 2: Materielle anlægsaktiver...34 Tabel 14 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed...35 Tabel 16 gebyrordninger hvor gebyret er fastsat ved lov...35 Tabel 17 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter...36 Tabel 5.b Målopfyldelse uddybet Årsrapport 2011

5 1.0 Indledning Den 1. januar 2011 blev Naturstyrelsen dannet som styrelse i Miljøministeriet, hvilket skete på baggrund af en fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen fungerer som samlingspunkt for forvaltning af natur- og miljøområdet, herunder de tidligere miljøcentre fra By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsens arealenheder. Naturstyrelsen målretter sin indsats mod at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, med et konstant fokus på en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Miljøministeren kunne i 2011 offentliggøre Danmarks 246 naturplaner og 23 vandplaner, hvor Naturstyrelsen koordinerede arbejdet der ledte til offentliggørelsen. Det betyder, at der nu er planer for at sikre det danske natur- og vandmiljø, hvilket skal betragtes som en væsentlig milepæl i ministeriets historie. Arbejdet med anden planlægningsrunde er under opstart. Dannelsen af Naturstyrelsen har afledt en lang række interne udviklingsopgaver, hvor der har været et stærkt og vedvarende fokus på udvikling af strategikort, projektstyringsværktøj, økonomistyringsmodel og generel strukturering af en ny stor organisation på tværs af landet. Niels Christensen Direktør, Naturstyrelsen Årsrapport

6 6 Årsrapport 2011

7 2.0 Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Naturstyrelsen blev dannet som styrelse i Miljøministeriet den 1. januar 2011, med baggrund i en fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har til formål at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, og sikre en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Styrelsen skaber rammerne for mennesker og natur i by og på land, søger øget inddragelse af interessenter og partnerskaber i opgaveløsningen, og arbejder målrettet på at sikre den grønne omstilling af Danmarks økonomi Organisation Naturstyrelsen har en række normsættende områder i Naturstyrelsen København og en række udførende enheder fordelt over hele landet. De 21 decentrale enheder er inddelt i henholdsvis landsdel Nord, Syd og Øst, inkluderende både byenheder og arealenheder. Der er i alt ca mennesker ansat i Naturstyrelsen. Naturstyrelsens direktion består af direktøren og styrelsens 7 vicedirektører, hvor hver landsdel har 1 vicedirektør og de resterende 4 dækker fagområderne i København Naturstyrelsens kerneopgaver Kerneopgaverne for Naturstyrelsen er inddelt i følgende områder: Rent vand Opgaverne inden for dette kerneområde centrerer sig omkring vandmiljøovervågning, grundvandskortlægning, vandplaner og sagsbehandling inden for hele vandområdet. Rig natur Inden for dette område omhandler opgaverne fx naturovervågning, naturplaner, Natura 2000, administration af tilskudsordninger og sagsbehandling af bl.a. strand- og klitfredningssager, skovloven, vildtforvaltning og nationalparker. Balanceret udvikling Inden for dette kerneområde er opgaverne fx VVM-redegørelser, fysisk planlægning og klimatilpasningsopgaver. Bæredygtig arealforvaltning Opgaverne ved dette kerneområde fokuserer primært på områder som arealforvaltning, ejendomsadministration, pleje af naturarealer, publikumsfaciliteter, naturformidling og naturvejledning, etablering af ny natur og effektiv hugst og skovdrift. Ministerbetjening og generel ledelse Opgaver inden for dette kerneområde drejer sig bl.a. om økonomiforvaltning og -styring, journalisering, minister- og direktionsbetjening, telefonpasning, IT, kommunikations- og pressearbejde, HR og personaleadministration, indkøb og udbud. I resultatkontrakten for 2011 har Naturstyrelsens organisatoriske udvikling været i fokus. Formålet var at sikre en god og stringent implementering af Naturstyrelsens nye organisation. Der afrapporteres på de tilknyttede succeskriterier under kapitel 3, samt en kort gennemgang af de faglige resultater under kapitel Naturstyrelsens mission Naturstyrelsens mission lyder: Vi skaber rammer for mennesker og natur. Naturstyrelsen arbejder på at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, og det er styrelsens opgave at skabe rammen for mennesker og natur i by og på land. Det sker igennem fastlæggelse af de overordnede regelsæt og retningslinjer for planlægningen af både byer og det åbne land, beskyttelse af natur og landskaber med mulighed for udvikling og vækst, samt forvaltningen af statens skov- og naturarealer med fokus på en effektiv og flersidig drift. Endvidere sikrer Naturstyrelsen rent vand i både Årsrapport

8 naturen og som drikkevand, samt udviklingen af publikumsaktiviteter og faciliteter på statens mange naturområder Naturstyrelsens vision Naturstyrelsens vision lyder: Vi leverer de bedste løsninger sammen. Naturstyrelsen vil være en effektiv styrelse, som med udgangspunkt i regeringens miljø- og naturpolitik leverer løsninger, der opfylder de forventninger, omverdenen har til styrelsen. Det er et grundlæggende princip for Naturstyrelsen, at de bedste løsninger findes ved at se muligheder, tænke på helheden og være i dialog med hinanden og omverdenen. Der er et konstant fokus på troværdige leverancer til tiden, bundet i en effektiv og samlet opgaveløsning Naturstyrelsens strategikort Naturstyrelsen arbejder ud fra et strategikort, der angiver styrelsens strategiske pejlemærker for de kommende års arbejde: Professionalisere forvaltningen af natur og miljø. Optimere den samfundsmæssige værdi af natur og miljø. Effektivisere udnyttelsen af vores ressourcer. Strategikortet er vedlagt som bilag Virksomhedens opgaver Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i havmiljøloven, havstrategiloven, jagtog vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, miljøvurderingsloven, nationalparkloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, råstofloven, skovloven, sommerhusloven, vandløbsloven og vandsektorloven. Lovgrundlaget for selve Naturstyrelsen findes i Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser i Naturstyrelsen (nr af ) og Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen (nr af ) Hovedkonti på finansloven Årsrapport for Naturstyrelsens arbejde i 2011 aflægges for følgende finanslovskonti: Fællesudgifter Naturstyrelsen (driftsbevilling) Arealdrift (statsvirksomhed) Skov- og Landskabsopgaver (reservationsbevilling) Grundvandskortlægning (driftsbevilling) Erstatninger (reservationsbevilling) Jagttegnsafgift (driftsbevilling) Salg af ejendomme (anlægsbevilling) Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (reservationsbevilling) Testcenter Østerild (akt. 170 af d. 20/82010) Naturforvaltning m.v Naturforvaltning m.v. (anlægsbevilling) Støtte til lokale miljøinitiativer (reservationsbevilling) Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (reservationsbevilling) Støtte til de små øsamfund (reservationsbevilling) Nationalparker (reservationsbevilling) Vandløbsforbedringer m.v Vandløbsindsats (reservationsbevilling) Vådområder og ådale (reservationsbevilling) Naturforvaltning, lodsejererstatninger (reservationsbevilling) 8 Årsrapport 2011

9 23.73 Privat skovbrug m.v Konsulentvirksomhed i skovbruget (reservationsbevilling) Produktudvikling af skovbrugsprodukter (reservationsbevilling) Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (reservationsbevilling) Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (reservationsbevilling) 2.2 Årets faglige resultater I de kommende afsnit (2.2.1 til 2.2.6) redegøres kort for Naturstyrelsens faglige resultater i Gennemgangen er inddelt efter styrelsens kerneopgaver, herunder også det specielle fokus der har været på udviklingen af Naturstyrelsens organisation i En mere detaljeret gennemgang af de faglige resultater sker i kapitel 3, mens en dybdegående gennemgang af hvert resultatmål og dets målopfyldelse (tabel 5.b) er placeret i bilag Rent vand Naturstyrelsens strategiske sigte med denne kerneopgave retter sig mod at foretage en løbende overvågning af det danske vand- og naturmiljø, udføre en landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen, og sikre en velfungerende og korrekt forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 5 ud af de 7 succeskriterier blev opfyldt, mens kun 2 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 71 %. En af de vigtigste leverancer i 2011 blev sikret, da Miljøministeren i slutningen af 2011 kunne offentliggøre Danmarks vandplaner. De er et centralt element i gennemførelsen af EU s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder skal opnå god økologisk tilstand i Efter en omfattende høringsproces er målene nu sat for den indsats, der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. De 23 vandplaner lægger rammerne for den kommunale indsats i 2012 og frem, mens arbejdet med den næste generation af vandplaner pågår. Naturstyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af det nationale program for miljø- og naturovervågning (NOVANA), der som formål bl.a. har at sikre, at en række retlige forpligtelser som følge af EU-direktiver, national lovgivning og konventioner overholdes. Driften af overvågningsprogrammet havde et solidt styringsfokus i 2011, hvor det har bidraget til at understøtte udarbejdelsen af vand- og Natura 2000 planer, samt tilvejebragt et tilstrækkeligt forvaltningsgrundlag for de myndigheder, der varetager miljø- og naturbeskyttelsen. Den programsatte kortlægning af det danske grundvand nåede ikke fuldt ud de planlagte antal km 2 i En analyse af succeskriteriet er at finde i kapitel Arbejdet med den danske havstrategi som følge af EU s havstrategidirektiv inkluderer bl.a. udarbejdelsen af en basisanalyse, der skal i politisk behandling. Primært grundet forsinkelser i eksterne leverancer kunne målet ikke nås i 2011, hvilket er uddybet i kapitel Rig natur Naturstyrelsens strategiske sigte med denne kerneopgave retter sig mod skabelsen af grundlaget for en rig og varieret dansk natur, med fokus på en bæredygtig forvaltning af naturområderne, og balance mellem ressourceforbrug og miljøbelastning. Desuden er der et øget fokus på at sikre den grønne omstilling af dansk økonomi. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 3 ud af de 5 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 kunne opfyldes delvist og 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 60 %. Årsrapport

10 En anden af de vigtigste leverancer i 2011 var Miljøministerens præsentation af de 246 naturplaner. Formålet med planerne er at beskytte de mange områder af Danmarks særligt værdifulde natur, hvor regeringen lancerer den hidtil største samlede naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Naturplanerne dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne, herunder en indsats mod tilgroning af hektar naturarealer. Derudover skal hektar skov sikres, og der skal mere vand på hektar til glæde for dyr og planter. Omstændighederne vedrørende de succeskriterier der omhandler etableringen af ny skov er uddybet i kapitel Balanceret udvikling Inden for denne kerneopgave vil Naturstyrelsen skabe de planlægningsmæssige rammer for en balanceret udvikling i hele landet. Der skal være plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder. I Naturstyrelsens resultatkontrakt og opgaveportefølje for 2012, er regeringens fokus på klimatilpasningsarbejdet tydeliggjort inden for denne kerneopgave. Den tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasningsindsatsen er styrket. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 4 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 kunne opfyldes delvist og 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 67 %. Naturstyrelsen har i løbet af 2011 sikret de statslige interesser i kommuneplanlægningen med en tilfredsstillende evaluering fra de deltagende kommuner. Kommuner der har været en del af samarbejdet med Naturstyrelsens vindmøllesekretariat, har ligeledes haft en positiv opfattelse af samarbejdet. Som følge af regeringsskiftet blev vejledninger i anvendelse af planlovens muligheder ikke udsendt, hvorfor målet om tilfredshed med materialet ikke kunne opfyldes Bæredygtig arealforvaltning Naturstyrelsens langsigtede strategiske sigte med denne kerneopgave er at sikre en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skabe gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt vedligeholde en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur. Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 3 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på 75 %. Naturstyrelsen har i 2011 bestået kravene til certificeringsordningerne FSC og PEFC, hvilket bidrager til at styrke styrelsens fokus på en bæredygtig udvikling af statens skov- og naturarealer. Igennem FSCcertificeringen er der garantier for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig sikres at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. PEFC-certificeringen omhandler også en bæredygtig skovdrift men inkluderende en sporbarhed af træprodukter Ministerbetjening Ved denne kerneopgave sikrer Naturstyrelsen, at styrelsen som helhed leverer en rettidig og effektiv betjening af minister, regering, Folketinget, borgere, virksomheder og øvrige myndigheder. Resultatet for arbejdet i 2011 vurderes som meget tilfredsstillende, da 4 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %. 10 Årsrapport 2011

11 Naturstyrelsen har i 2011 arbejdet målrettet med at forberede det danske EU-formandskab, og effektueret den tidligere regerings lovprogram. Naturstyrelsen har i 2011 registreret forskellige forelæggelser for ministeren eller departementet. Henover året er der ca. hver 6. uge afholdt et møde mellem ledelserne i hhv. departementet og hver styrelse under titlen Den systematiske styringsdialog. På disse møder drøftes væsentlige sager af såvel politisk som administrativ karakter - herunder også konkrete forelagte ministersager. Derudover vurderer både departement og styrelse, at departementets håndhævelseskampagne til højnelse af ministersagernes form og kvalitet - kombineret med den gennemgribende opdatering af "Vejledning i ministerbetjening" - samlet set har løftet kvaliteten af ministersagerne betydeligt. Mål vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opgøre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for Dette skyldes, at departementet i 2011 har fået et nyt ESDH-system, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende Naturstyrelsens organisatoriske udvikling Denne midlertidige opgave for 2011, har sikret et centralt fokus på Naturstyrelsens nye organisation. Fokus var på tiltag på tværs af organisationen og departementet. Resultatet for arbejdet i 2011 vurderes som meget tilfredsstillende, da 6 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %. Naturstyrelsen har i løbet af 2011 udviklet og implementeret en økonomistyringsmodel, med idriftsættelse per 1. januar Modellen er indrettet så den i femtiden kan tilpasses eventuelle strukturændringer i organisationen, og bliver de kommende måneder uddybet med yderligere vejledninger, procesbeskrivelser og lignende. Naturstyrelsens kvalitetsledelsessystem spiller en central rolle i denne proces, da det som følge af implementeringen i 2011 er et essentielt redskab til videndeling og kvalitetsløft i den daglige sagsbehandling. Kvalitetsledelsessystemet er forankret bredt i organisationen, hvor medarbejdere løbende sikrer aktualiteten af procesbeskrivelser, vejledninger, ansvarsfordelinger, mv. 2.3 Årets økonomiske resultat Systemunderstøttelse Naturstyrelsen er som nævnt en ny styrelse oprettet 1. januar 2011 som en fusion mellem Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Samtidigt indførte man forskellige regnskabs- og økonomistyringssystemer (betegnet som firkløverimplementeringen). Implementeringen resulterede i en række problemer for styrelsen, specielt med henblik på systemunderstøttelsen af regnskabet og fakturahåndteringen. Her har fx IndFak som faktureringssystem givet anledning til problemer, hvor Naturstyrelsen har brugt væsentlige ressourcer på løbende at rette op på de mange fejl. En væsentlig del af problemerne tilskrives forhold, der ligger udenfor Naturstyrelsen, hvilket Rigsrevisionen også har tilkendegivet i efteråret Hen mod og i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011 har Naturstyrelsen fulgt op på væsentlige fejl i regnskabet med det formål at kunne aflægge et retvisende regnskab. Årsrapport

12 2.3.2 Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat er for Naturstyrelsen et underskud på 14,2 mio. kr., hvilket er som forventet. Egenkapitalen (inkl. startkapitalen) er faldet fra 193,6 mio. kr. ultimo 2010 til 179,4 mio. kr. ultimo Den indtægtsførte bevilling var i 2011 på 725,3 mio. kr. De eksterne indtægter var i 2011 på 611,4 mio. kr. De ordinære driftsomkostninger var i 2011 på 1.363,9 mio. kr. Heraf udgjorde løn 644,3 mio. kr., afskrivninger 42,8 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger 676,8 mio. kr. Overskudsgraden er på - 1,1 % i Overskudsgraden er faldet, da styrelsen har forbrugt af overskuddet fra tidligere år. Dette skal dog ses i lyset af en egenkapital på 179,4 mio. kr. hvoraf 133,2 mio. kr. var overført overskud. Heraf vedrører 62,9 mio. kr. grundvandskortlægning. Naturstyrelsen forventer at nedbringe det overførte overskud over de kommende år. En væsentlig årsag hertil er, at grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 2015 og dermed vil egenkapital vedr. grundvand være forbrugt. På den resterende drift forventes også et underskud i Da Naturstyrelsen er en ny styrelse, oprettet den 1. januar 2011, er der ikke medtaget tal fra tidligere år i tabel 1. TABEL 1 VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 2011 Resultatopgørelse (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter 1.336,7 - Heraf indtægtsført bevilling 725,3 - Heraf eksterne indtægter 611,4 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 1.363,9 - Heraf løn 644,3 - Heraf afskrivninger 42,8 - Heraf øvrige omkostninger 676,8 Resultat af ordinære drift -27,2 Resultat før finansielle poster 45,0 Årets resultat -14,2 Balance Anlægsaktiver 1.200,5 Omsætningsaktiver 753,2 Egenkapital 179,4 Langfristet gæld 1.138,1 Kortfristet gæld 616,1 Lånerammen 1.278,8 Træk på lånerammen (FF4) 1.136,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 88,9 Negativ udsvingsrate 288,7 Overskudsgrad -1,1 Bevillingsandel 54,3 Frivillige nøgletal Reservationsandel 5,3 Soliditetsgrad 9,2 Opretholdelsesgrad 445,5 Afskrivningsrate 23,3 12 Årsrapport 2011

13 Hovedtal 2011 Personaleoplysninger Antal årsværk* 1.452,2 Årsværkspris* 0,4 Lønomkostningsandel 48,1 Lønsumsloft 381,6 Lønforbrug 372,4 * De finansielle nøgletal samt personaleoplysningerne er tal fra SKS rapporter, undtagen antal årsværk og årsværkspris som er opgjort på baggrund af SLS uddata. Lønsumsloft og lønforbruget er opgjort for Driftsbevillingen, Lønsum på Grundvandskortlægning er ikke medtaget i ovenstående tabel. Det drejer sig om 19,6 mio. kr. 2.4 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt I 2011 var der et underskud på 14,2 mio. kr. for Naturstyrelsen som vist i tabel 1 og 2. Tabel 2 er opdelt efter opgaver, som de fremgår af finansloven for Indtægter og omkostninger er fordelt svarende til den regnskabsmæssige registrering. Dette gælder dog ikke lønnen, der er fordelt på grundlag af medarbejdernes tidsregistreringer og en beregnet gennemsnitlig timeløn. Årets underskud på 14,2 mio. kr. er fordelt svarende til resultatet for de enkelte opgaver. TABEL 2 - SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER Opgave Indtægtsført bevilling* Øvrige indtægter Omkostninger** (mio. kr.) Andel af årets underskud*** 1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 126,0 24,1 326,3-5,8 2. Ministerbetjening 50,3 0,0 2,2 0,0 3. Rent vand 143,5 160,3 264,9-2,0 4. Rig natur 105,4 126,3 206,4-1,5 5. En balanceret udvikling mellem land og by 24,5 1,3 38,3-0,7 6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer 275,7 506,0 719,4-4,1 I alt 725,3 818, ,6-14,2 * Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter fordelingsnøglen i FL2011, tabel 6, korrigeret for TB. ** Omkostningerne under opgaven 1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration inkluderer bl.a. alle chefer i Naturstyrelsen, da disse ikke konterer timer under fagområder, som det var forudsat i den oprindelige fordeling. Endvidere er der sket en vis grad af fejlkontering med henblik på fagområdernes ministerbetjening. De 326,3 mio. kr. er derfor ikke fuldstændigt retvisende for forbruget under opgave 1. *** Underskuddet er fordelt på baggrund af omkostningsfordelingen i styrelsen som helhed. Hvad angår arealdriften (dvs. hele statsvirksomheden) er der udarbejdet et særskilt bilag 6.9, som viser driftsresultatet fordelt på en række forskellige områder. Punktet er også omtalt under følgende kapitel Redegørelse for reservation Overblik over Naturstyrelsens reservationer gives igennem tabellerne 3.A (Naturstyrelsen), 3.B (Arealdrift) og 3.C (Jagttegn). Ved udgangen af 2011 havde Naturstyrelsens driftsbevilling en samlet reserveret bevilling på 74,3 mio. kr., som forventes brugt i 2012 og Årsrapport

14 TABEL 3.A RESERVATION, HOVEDKONT NATURSTYRELSEN Opgave Reserveret Reservation Forbrug Reservation Forventet (mio. kr.) år primo i året ultimo afslutning Opgaver overflyttet fra CFK og MST ,5 3,1 5, Sikring af kulturmiljøer , Indsats mod invasive arter ,2 0,2 0, Projekter under Miljømia. I ,3 0, Faglige projekter fra 2009 bevilling ,8 2,8 0, Bypolitisk initiativ , Erstatninger til fredning og råstoftilladelser ,9 12,9 0, faglige projekter fra 2010 bevilling ,0 3,2 2, Reservationer vedr. overvågning , Reservationer vedr. faglige projekter , Reservation vedr. afskrivning af skibe , Reservation vedr. IT og telefoner , Reservation vedr. ombygning , Realdania projekter , Reservationer i alt 36,1 22,2 74,3 Naturstyrelsen har reserveret 8,5 mio. kr. som følge af overflytning af opgaver fra Miljøstyrelsen og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning. Det drejer sig om E- og mellemarkiver, afskrivning på databaser, alarmanlæg samt afskrivning på biler i betjentstuer. Der er i 2011 reserveret 19 mio. kr. vedr. natur og miljøovervågningsprogrammet (NOVANA). De reserverede midler omhandler bl.a. modelstrategien og it-projekter. Der blev i 2011 reserveret 24,5 mio. kr. til projekter, som ikke blev færdiggjort. Naturstyrelsens miljøskibe er i forbindelse med omkostningsreformen blevet værdisat for højt, hvorfor styrelsen har et tab, hvis skibene skal afhændes. Der er ca. 2 mio. kr. i forskel på salgsværdien og den bogførte værdi. Der er afsat 6 mio. kr. til afskrivninger i forbindelse med salg af 6 skibe. I 2011 havde Naturstyrelsen planlagt at omlægge telefonsystemet til mobiltelefoner og at investere i bærbare PC er i stedet for stationære. Begge dele skulle ske for at opnå besparelser på længere sigt. Projekterne blev udskudt som konsekvens af de omstruktureringer, der gennemføres som følge af besparelseskravene i Effektiv Administration. Projekterne forventes iværksat medio Naturstyrelsen havde tilsvarende planlagt en ombygning af lokalerne i København for at kunne udnytte arealet bedre og derved opnå en række besparelser på husleje mv. Dette projekt blev ligeledes udskudt til efter gennemførelsen af besparelserne i Effektiv administration i staten. Der er reserveret 6,7 mio. kr. vedr. projekter i samarbejde med Realdania, hvor indtægterne fra eksterne parter er bogført, men udgifterne endnu ikke er afholdt. 14 Årsrapport 2011

15 Tabel 3.B angiver den samlede reservation på hovedkonto for arealdriften til 42 mio. kr. TABEL 3.B RESERVATION, HOVEDKONT AREALDRIFT Opgave (mio. kr.) Reservation til den særlige vand og naturindsats jf. forlig FL07 Reserveret Reservation Forbrug Reservation Forventet år primo i året ultimo afslutning ,8 72,1 12, Reservation til naturforvaltning drift ,6 14,7 2, Reservation af midler til friluftsliv jf. forlig FL ,9 3,1 6, Reservation af midler til naturturisme ,4 0 0, Reservation til projekt om Vestvolden ,7 5,2 8, Reservation til fratrædelsesordninger , Reservation til etablering af trådløst internet , Reservation til ombygninger decentralt , Reservation til bygningsprojekter , Reservation til initiativer for børn og unge* , Reservation til familieskovturen i Fokus , Reservation til hare, agerhøne eller laks , Reservation til genudsætning af arter , Reservationer i alt 126,4 95,1 42,0 På hovedkonto for Jagttegn reserves 18,9 mio. kr., jf. tabel 3.c. TABEL 3.C RESERVATION, HOVEDKONTO JAGTTEGN Opgave (mio. kr.) Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Reservation til jagt og vildtforvaltningsaktiviteter ,0-6,9 18, Reservationer i alt 12,0-6,9 18,9 2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti I tabel 4 opstilles Naturstyrelsens udgifter og indtægter på de udgiftsbaserede hovedkonti. TABEL 4 VIRKSOMHEDENS UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab Skov- og Udgifter 4,4 4,4 Reservation landskabsopgaver Indtægter 1,7 1, Erstatninger* Reservation Udgifter 16,0 12,7 Indtægter 0,0 12, Salg af ejendomme Anlæg Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 49,3 81,2 Vederlag for Udgifter 0,0 0, råstofindvinding og Reservation grundvandsafgift Indtægter 63,1 53, Testcenter Østerild Anden Udgifter 72,7 49,4 Indtægter 76,3 76, Naturforvaltning Anlæg Udgifter 126,7 180,1 Indtægter 66,4 113, Tilskud til vand- og Reservation Udgifter 67,3 59,1 Årsrapport

16 Hovedkonto Navn Bevillingstype (mio. kr.) Bevilling Regnskab naturindsats og grønne partnerskaber Nationalparker** Reservation Vandløbsindsats*** Reservation Vådområder og ådale**** Reservation Naturforvaltning, lodsejererstatninger Konsulentvirksomhed i skovbruget Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald Reservation Reservation Reservation Reservation Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 15,0 12,5 Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 130,0 0,0 Indtægter 28,6 0,0 Udgifter 248,2 176,0 Indtægter 179,7 131,5 Udgifter 54,0 3,6 Indtægter 39,7 2,0 Udgifter 0,0-2,6 Indtægter 0,0 0,0 Udgifter 123,1 43,5 Indtægter 61,6 17,8 Udgifter 0,7 0,0 Indtægter 0,7 0,0 * Erstatninger. Der er overført 12,9 mio. kr. i videreførsler fra Der er ved en fejl sket en indtægtsførsel af 12,9 mio.kr. Fejlen vil blive rettet regnskabsmæssigt i ** På FFL 2012 blev kontoen forudsat omdisponeret med i alt 50 mio. kr. i perioden som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker. Heraf vedrørte 15 mio. kr. finansårene 2010 og Beløbet bortfaldt på bevillingsafregningen for *** På FFL 2012 blev kontoen forudsat omdisponeret med i alt 131,6 mio. kr. i perioden som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering. Heraf vedrørte 23,4 mio. kr. netto finansårene 2010 og Beløbet bortfaldt på bevillingsafregningen for **** Der er på bevillingsafregningen for 2011 fortaget bortfald på 161,9 mio. kr. som følge af, at der ikke på FL 2010 var hjemmel hertil, hvorved videreførslen ultimo 2010 ikke blev reduceret svarende til mindreindtægter i forhold til det på FL 2010 budgetterede. 2.6 Forventninger til det kommende år Naturstyrelsen tager hul på sit andet år som styrelse i Miljøministeriet, og det bliver et år med både nye og gamle opgaver men også spændende udfordringer. Det primære fokus for Naturstyrelsens arbejde er gennemførelsen af regeringens politik på natur- og miljøområdet baseret på et grønt regeringsgrundlag og en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Naturstyrelsen skaber rammerne for mennesker og natur i by og på land, hvor inddragelse af interessenter og opbyggelse af partnerskaber spiller en central rolle for vores opgaveløsning. Naturstyrelsen koncentrerer fortsat arbejdet inden for kerneopgaverne rent vand, rig natur, klimatilpasning og en balanceret udvikling for land og by samt en bæredygtig arealdrift. Naturstyrelsens resultatkontrakt for 2012 lister en lang række strategiske målsætninger og succeskriterier, der alle er kategoriseret inden for de ovenfor omtalte kerneopgaver. Det betyder, at styrelsen fortsat vil være den rammesættende myndighed for den overordnede regulering af naturbeskyttelse, natur- og vandforvaltning, klimatilpasning samt fysisk planlægning i byer og det åbne land. Endvidere varetager Naturstyrelsen driften af de statslige skov- og naturarealer og understøtter i driften flersidige formål i forhold til økonomisk rentabel skovdrift, naturbeskyttelse og friluftsliv. Aktiv deltagelse i EU beslutningsprocesser og andre internationale konventioner er centralt for Naturstyrelsens arbejde, og i 2012 bliver dette fokus styrket med Danmark som EU-formandskabsland. Det er en vigtig og krævende opgave, som styrelsen prioriterer højt. Naturstyrelsen arbejder på at styrke det faglige arbejde, der pågår. 16 Årsrapport 2011

17 En central del i udviklingen af Naturstyrelsen som en effektiv og væsentlig forvaltningsenhed i Miljøministeriet ligger i den miljøpolitiske dagsorden. Naturstyrelsen arbejder for omstillingen til en grøn økonomi og bidrager til at både Danmark, EU og resten af verdenen bedst muligt forstår at imødekomme udfordringerne og udnytte de foreliggende muligheder. Det er vigtigt, at alle fokuserer væksten og teknologifornyelsen på at forbedre ressourceeffektiviteten samt bryde den tidligere modsætning mellem miljø og økonomi. Det betyder, at Naturstyrelsen skal have et fremadrettet fokus på udviklingen af grundlaget for grøn omstilling, en ressourceeffektiv økonomistyring og tilpasning til klimaforandringerne. Naturstyrelsen har som flere andre statslige organisationer gennemført Effektiv administration, der har betydet at styrelsen i foråret 2012 har afskediget ca. 70 medarbejdere og nedlagt ca. 125 stillinger. Endvidere vil Naturstyrelsens organisation blive revideret i løbet af Der sigtes mod at skabe rum for mere fleksibel ledelse og øget faglig styrke gennem koncentrering af opgaverne på færre enheder, der i årene frem vil give en stærkere organisation, der arbejder målrettet til gavn for miljø og natur. Årsrapport

18 18 Årsrapport 2011

19 3.0 Målrapportering 3.1 Sammenfatning af årets faglige mål Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 omfattede 6 områder bestående af styrelsens 5 kerneopgaver samt et ekstraordinært punkt om udvikling af Naturstyrelsens organisation. Resultatkontrakten indeholdt 36 succeskriterier, der er fordelt på de 6 områder. I løbet af året udgik 3 succeskriterier efter aftale mellem Naturstyrelsens direktion og Miljøministeriets departement. Følgende lægges til grund for beslutningerne: Succeskriterium om unikke besøgende på Naturstyrelsens hjemmeside Sammenlægningen af By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen viste, at det ikke var muligt at lave et sammenligningsgrundlag for datatrafik på Naturstyrelsens nye hjemmeside. Succeskriterium om strategi og politik for formidling af statens skov- og naturarealer Projektet blev omkalfatret i 2011, hvor omtalte leverance indgår som en delleverance i et større projekt omhandlende en ny friluftsstrategi for statens skov- og naturarealer. Succeskriterium om en brugerundersøgelse af tilfredsheden af Naturstyrelsens faciliteter Målet udgik, idet den omtalte brugerundersøgelse først skal udføres i Yderligere blev en formulering korrigeret i et enkelt succeskriterium: Succeskriterium om udvikling af metoder til at sikre samarbejde på tværs af Miljøministeriets institutioner Naturstyrelsen og departementet besluttede at klarificere målet ved at eliminere en enkelt linje fra resultatmålet. Succeskriteriet vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager (nummer 5.3.2) skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opgøre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for Dette skyldes bl.a., at departementet i 2011 har fået et nyt ESDHsystem, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende, og kriteriet kan ikke tælles med i opgørelsen. Baseret på de 32 aktive succeskriterier er 25 opfyldt, mens 2 er delvist opfyldt og 5 ikke er opfyldt. Tabel 5.a illustrerer en fordeling over kerneopgaverne, mens data er uddybet i bilag 6.6. TABEL 5.A ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE, SAMMENDRAG (UDDYBET I BILAG 6.6) 1. Rent vand 2. Rig natur Område Resultater Procent opfyldte 3. En balanceret udvikling mellem by og land 4. En bæredygtig og effektiv forvaltning af statens skov- og Opfyldt 5 Delvist opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Opfyldt 3 Delvist opfyldt 1 Ikke opfyldt 1 Opfyldt 4 Delvist opfyldt 1 Ikke opfyldt 2 Opfyldt 3 Delvist opfyldt 0 naturarealer Ikke opfyldt 1 succeskriterier Samlet vurdering 71 % Tilfredsstillende 60 % Tilfredsstillende 67 % Tilfredsstillende 75 % Tilfredsstillende Årsrapport

20 Område Resultater Procent opfyldte Samlet vurdering succeskriterier 5. Ministerbetjening Opfyldt 4 Delvist opfyldt % Meget tilfredsstillende Ikke opfyldt 0 6. Naturstyrelsens organisatoriske Opfyldt 6 udvikling Delvist opfyldt % Meget tilfredsstillende Ikke opfyldt 0 Den samlede målopfyldelse for Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 er ca. 78,1 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. 3.2 Uddybende bemærkninger Efter aftale mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement, vil følgende succeskriterier fra Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 blive uddybet: Kap Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1). Kap Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2). Kap Etablering af ny privat skov (succeskriterium 2.1.3). Kap Behandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1), samt sammenhængen mellem målet omhandlende etableringen af ny skov (succeskriterium 2.1.3) og sagsbehandlingen af ansøgningerne hertil (succeskriterium 2.2.1) Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1) I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium som følger: I Grundvandskortlægningen er km 2 færdigkortlagt Ved årets udgang viste opgørelser, at der er kortlagt 955 km 2 svarende til opfyldelsesprocent på 80,3 %, hvilket betyder, at målet ikke blev opfyldt. Grundvandskortlægningen sigter mod at skabe overblik over de vigtigste grundvandsressourcers beliggenhed, naturlige beskyttelse, kvalitet og strømningsforhold. Formålet er at kunne udpege områder, hvor der vil være behov for en særlig indsats med henblik på yderligere beskyttelse af grundvandet. Projektet finansieres af en afgift (vandforsyningslovens kapitel 4a), og den budget- og tidsmæssige ramme kører frem til og med Afvigelserne skyldes primært, at en endelig afklaring af udpegningen af nitratfølsomme områder og indsatsområderne mht. nitrat har trukket ud. Endvidere har et par af kortlægningsprojekterne set forsinkelser i relation til eksterne leverancer fra rådgiver. Afvigelserne vurderes ikke at have en indvirkning på den overordnede projektplan eller fremdriften i kortlægningen for De km 2 der ikke nåede at blive kortlagt i 2011 er tæt på afslutning og indlagt i planen for Grundvandskortlægningen er igen medtaget i Naturstyrelsens resultatkontrakt Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2) I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium som følger: Basisanalyser med målsætninger for havstrategierne er klar til politisk behandling Ved årets udgang var basisanalysen ikke klar til politisk behandling, hvorfor målet ikke blev opfyldt. 20 Årsrapport 2011

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere