TV-overvågning. Fakta om TV-overvågning i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV-overvågning. Fakta om TV-overvågning i Danmark"

Transkript

1 TV-overvågning Fakta om TV-overvågning i Danmark

2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. Sal 2600 Glostrup Telefon: Telefax: Ansvarshavende redaktør: Anna Karina Nickelsen Fotos: Kim Zuschlag Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling Tryk: Holbæk Express Oplag: Dkr.nr ISBN: Februar 2005 Kopiering tilladt med kildeangivelse

3 Tv-overvågning med omtanke De fleste af os har en tro på, at tv-overvågning kan forebygge kriminalitet, og derfor er der generelt en stor accept af overvågningen. Flere og flere kameraer sættes op, uden at der sættes spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt. Der fokuseres alene på fordelene, selvom der ikke er entydige tegn på, at overvågning i sig selv rent faktisk forebygger kriminalitet. Et andet argument for at bruge tvovervågning er, at det er nyttigt i politiets efterforskning og som bevis for anklagemyndigheden - men dette gælder kun, hvis optagelserne er tydelige nok. Vores fokus i Det Kriminalpræventive Råd er naturligvis tv-overvågningens præventive effekt. Hvad er sandt og hvad er falsk omkring tv-overvågning eller mere præcist: hvor og hvornår er tv-overvågning kriminalpræventivt? Erfaringerne viser, at tv-overvågning virker forebyggende på nogle former for kriminalitet men ikke alle og at tv-overvågning kan have en række uheldige bivirkninger nogle steder. I dette hæfte forsøger vi at komme tættere på både fordelene og ulemperne ved tv-overvågning. Målet må være at få tvovervågningen til at balancere, så det på den ene side forebygger kriminalitet, eller kan bruges i efterforskningen af forbrydelser, og på den anden side ikke opleves krænkende for personer, der overvåges. Bevar den sunde fornuft Tv-overvågning er ikke i sig selv en garanti for, at den samlede kriminalitet bliver mindre. Nogle steder har tv-overvågningen betydet, at kriminaliteten er flyttet andre steder hen. Der er også en risiko for, at folk bruger kameraerne som en undskyldning for ikke at gribe ind, hvis de ser noget bekymrende. Det er vigtigt, at vi stadig bevarer den sociale kontrol og ansvaret for hinanden. Man vil aldrig kunne opnå den samme tryghed med et kamera, som man kan opnå med mennesker, der færdes i et område. De fleste af os ser andre menneskers tilstedeværelse som en mulighed for at få hjælp, hvis uheldet er ude. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man overvejer fordele og ulemper ved tvovervågning - og hvis man beslutter sig for at sætte kameraer op, skal der være klare og kommunikerede retningslinier for tv-overvågningen. Hvordan bruges og opbevares materialet, hvem må se det, og hvem må det overdrages til? Hvis man ikke har taget stilling til dette, kan overvågningen i sig selv blive en kilde til utryghed. Klare retningslinier på området er også en sikkerhed mod misbrug eller uhensigtsmæssig brug af materialet. Krænkelse eller kriminalprævention Danmark har en forholdsvis restriktiv lovgivning på området, hvis vi sammenligner os med andre lande. Hvis vi skal bevare en fornuftig balance mellem hensynet til individet og hensynet til den kriminalpræventive og efterforskningsmæssige effekt af overvågningen, er det fornuftigt at holde en vis kontrol med udbredelsen af tv-kameraer. Balancen mellem krænkelse og kriminalprævention er hårfin, og derfor kræver det nøje overvejelse, hver eneste gang der sættes et kamera op. Eva Smith Formand for Det Kriminalpræventive Råd 1

4 Indhold Tv-overvågning og kriminalitet 3 Tv-overvågning i efterforskningen 8 Befolkningens holdning 9 ACNielsen AIM s undersøgelse 10 Erfaringer fra England 16 Hvad siger loven i Danmark? 19 Tekniske muligheder 21 Overvågningsmetoder 22 Litteraturliste 23 2

5 Tv-overvågning og kriminalitet Tv-over vågning kan bruges til at forebygge og opklare nogle typer forbr y- delser begået af nogle forbr ydere. Tv-overvågning bør ikke stå alene som præventivt tiltag, men kan være en del af en samlet løsning til at forebygge kriminalitet. De færreste af os tænker vel over tv-overvågning i hverdagen. Mange ville end ikke spotte kameraerne i et givent rum, idet vi ikke genkender dem som kameraer - de ligner ikke længere. Og endnu færre er vel bevidste om hele det overvågningssystem, det enkelte kamera er en del af. Men hvad mener vi, når vi bliver bedt om at tænke over det? Hvad siger vi, når vi bliver spurgt? Danskerne er generelt meget positive overfor tv-overvågning. De er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet. For mange, særligt kvinder, er tv-overvågning også - eller måske netop derfor - med til at skabe tryghed. Meningsmålinger viser generelt, at kvinder er mere utrygge end mænd. Den overordnet positive holdning til tvovervågning underbygges af tidligere danske og udenlandske undersøgelser. Antagelsen hos de fleste er, at»tv-overvågning opfattes som en nødvendighed, og hvis man har rent mel i posen, har man intet at frygte«. Der er dog også en vis skepsis, som er særlig udbredt blandt folk med de længste videregående uddannelser. Bekymringen gælder privatlivets fred og misbrug af optagelserne. Frygt for»overvågningssamfundet«er også en mulig forklaring på skepsis. Få dårlige oplevelser Frygt og tryghed, og med dem skepsis og accept, produceres og reproduceres af opdragelse, erfaringsdannelse, massemedier og sladder/rygter. Når befolkningen generelt har et positivt syn på tv-overvågningen, er det nærliggende at antage, at de har hørt positive historier om fænomenet og ikke har haft dårlige oplevelser med det. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. Danmark har, i forhold til andre lande, en relativt restriktiv lovgivning på området. Men loven er løbende til debat og justering. Vender man blikket ud over Danmarks grænser til lande, som ikke har samme restriktive lovgivning, kan man blive bekymret over at se, hvad der sker, når man lader markedskræfterne råde. Kritikken er enslydende fra stort set alle forskerne - elektronisk kontrol betyder, at folk er mindre opmærksomme på deres omgivelser og mindre tilbøjelige til at gribe ind overfor kriminalitet. Der foreligger ikke entydige videnskabelige forsøg, der kan underbygge befolkningens antagelse om, at tvover vågning har en kriminalpræventiv effekt. Hvornår virker tv-overvågning kriminalpræventivt? Den overordnede konklusion fra undersøgelserne er, at tv-overvågning har en kriminalpræventiv effekt i nogle tilfælde, ikke i andre. At effektiv tv-overvågning stadig er for kostbar til at blive hver mands eje, og at den kriminalpræventive effekt ofte synes kortvarig. Kriminaliteten har en tendens til at flytte andre steder hen eller blive mere voldsom som følge af overvågning. Pointer fra de erfaringer, man har gjort sig forskellige steder, er opsummeret nedenfor. Det tværeuropæiske projekt Urbaneye opererer med en logisk række af forhold, som skal være opfyldt, før man kan tale om, at tv-overvågning kan have en kriminalpræventiv effekt. Her gennemgås præmisserne én for én og der inddrages erfaringer fra div. forskningsresultater for at se, hvad der ligger i hver enkelt præmis. 3

6 Tv-overvågning kan have en kriminalpræventiv effekt, hvis samtlige præmisser er opfyldt: hvis tv-overvågning er effektiv til at identificere forbrydelser, når de bliver begået, og/eller til at identificere eftersøgte forbr ydere, og hvis forbrydere er klar over dette og klar over, at der er overvågningskameraer til stede, og hvis forbr ydere tilstræber ikke at blive fanget, og hvis forbr ydere er rationelt tænkende, - så vil overvågningskameraer være et kriminalpræventivt tiltag - i det mindste der, hvor tv-overvågning er installeret. Kriminaliteten flytter muligvis til andre steder uden tv-over vågning. Tv-over vågning kan have en kriminalpræventiv effekt: - hvis tv-overvågningen er effektiv til at identificere forbrydelser, når de bliver begået, og/eller til at identificere eftersøgte forbr ydere Første præmis handler om, at tv-overvågning skal være effektiv for at have en kriminalpræventiv effekt - den skal, så at sige, virke! Man skal kunne se, hvad der sker på billederne, og hvem der er på. I dette ligger et krav til kvaliteten af udstyret og uddannelsen af personalet samt praksis omkring opsætningen og overvågningen - Dummy kameraer (attrapper) er fx bandlyst, og der må ikke være blindspots. Udvalget af udstyr bliver stadigt større, både med hensyn til billedkvalitet og tekniske muligheder. Men kameraerne skal stadig installeres på en måde, så man kan se og afsløre relevante detaljer, eksempelvis ansigtstræk. Praksis omkring tv-overvågning er altafgørende. Uanset det enkelte kameras forcer, vil det ikke fungere effektivt, hvis det er forkert placeret, hvis ikke operatørerne er uddannede til jobbet, eller hvis man ikke kan finde tilbage til optagelser, som skal bruges til en efterlysning eller i en retssag. Det kræver en grundig analyse, overvejelser og investeringer at etablere og vedligeholde et effektivt system. Når man har gjort op, hvad formålet med overvågningen er, skal man vurdere, hvad der skal til for at gøre overvågningen effektiv: Hvor mange kameraer? Hvilken type, og hvor skal de installeres? Indkøbt udstyr skal monteres, ofte med andre operationer til følge, eksempelvis nedskæring af beplantning. Der skal uddannes personale til at bemande kameraerne. Der skal etableres kontrolrum. Der skal vagter ud i området, som operatørerne kan samarbejde med. Der bør i princippet være en hotline til en alarmcentral, samt en politik omkring lagring og anonymitet. Ved gennemsyn af optagelser fra ubemandede kameraer kan der gå mange timer, før man finder, hvad man søger. Hvis der er tale om overvågning af særligt værdifulde genstande, eksempelvis kunstværker, kan det være nødvendigt at sikre dem med andre elektroniske metoder. Ud over udgifter til udstyr, opsætning, lokale, uddannelse af personale og lønudgifter, må der påregnes udgifter til vedligeholdelse og reperation fx efter hærværk. - hvis forbrydere er klar over, at de kan identificeres på tv-over vågningen, og at det kan bruges i efterforsknings- og retsforfølgelsesøjemed Er det første forhold opfyldt, skal det formidles. Dette kan gøres som alment 4

7 præventivt tiltag ved kampagner, så hele befolkningen - inklusive potentielle og udøvende forbrydere - oplyses om tvovervågningens effektivitet. Man kan inddrage tv-overvågning i den kriminalpræventive undervisning i skolerne og henlægge skoleekskursioner til operatørrum. Krimiserier og film har tradition for at fokusere på og inddrage den nyeste teknologi, og i nyhedsudsendelser præsenteres vi for billeder eller videosekvenser af forbrydelser i forbindelse med efterlysninger, opklaringer og retssager. Her ligger nok også en del af forklaringen på, at den almene befolkning har tiltro til den efterforskningsmæssige og kriminalpræventive effekt af tv-overvågning. Det skal dog her understreges, at det er vigtigt, at virkeligheden stemmer overens med dette billede. Forbryderne vil hurtigt ved første- eller andenhåndserfaringer opdage, om de har grund til at indtænke tv-overvågning i deres risikovurdering - og rygter løber hurtigt, også i kriminelle miljøer. - og hvis forbryderne er klar over, at der er overvågningskameraer til stede, Potentielle gerningsmænd skal være klar over, at de bliver overvåget, for at det kan virke kriminalpræventivt. Derfor skal der skiltes klart og tydeligt - i modsat fald kan overvågningen udelukkende benyttes til opklaring, ikke forebyggelse. For den garvede kriminelle gælder desuden, at han hurtigt vil kunne se, hvilken type overvågning, der benyttes, og hvor der måtte være blindspots. Så - tilbage til første præmis - udstyret skal være effektivt for at virke over for professionelle, mens skræmmeeffekten lettere vil kunne opnås over for amatørerne. - og hvis forbrydere tilstræber ikke at blive fanget, Langt de fleste mennesker ønsker ikke at blive afsløret i en kriminel handling, men nogen gør, og andre igen skænker det ikke en tanke. Tv-overvågning virker altså ikke præventivt over for alle. For nogle mennesker vil det måske ligefrem være en udfordring. - og hvis forbrydere er rationelt tænkende Når vi taler om den kriminalpræventive effekt af tv-overvågning er det vigtigt at holde sig for øje, at der er stor forskel på, hvilke forbrydere, vi har med at gøre, og 5

8 hvilke typer forbrydelser, vi ønsker at forebygge. Den rationelt tænkende forbryder foretager en risikovurdering, inden han beslutter sig for at foretage en kriminel handling. Man kan forestille sig, at en ung mand, som skal prøve egne grænser af ved butikstyveri i et stormagasin, ville foretage sådan en vurdering. Her ville overvågningen kunne have en præventiv effekt. Stjæler man af livsnødvendighed, er grænserne nogle andre, og er ens hjerne påvirket af enten sygdom eller rusmidler, så vil tv-overvågning slet ikke indgå i overvejelserne. Med til det kriminelle billede hører også organiserede professionelle tyvebander, og her skal der mere til. Ser vi på den kriminelle handling, vil tv-overvågning højst sandsynligt kunne forebygge netop tyveri, mens nogle røvere formentlig ikke vil lade sig skræmme. Her vil røverens planlægning indbefatte bl.a. maskering, som besværliggør opklaringsarbejdet, og man risikerer desuden grovere røverier med eksempelvis brug af våben eller gidseltagning. Erfaringen viser, at tiltag virker afskrækkende i en tid, herefter aftager effekten. Almindeligt hærværk vil kunne forebygges med tv-overvågning, mens groft hærværk samt kriminelle handlinger begået i affekt, særligt vold og voldtægt, kræver andre tiltag. - så vil overvågningskameraer være et kriminalpræventivt tiltag - i det mindste der, hvor tv-overvågning er installeret Som det fremgik af første forudsætning, er der store udgifter forbundet med effektiv tv-overvågning. Det betyder, at effektiv tv-overvågning ikke er en mulighed for alle. Dét vi ser er, at når banker og stormagasiner sikrer sig, rykker kriminaliteten andre steder hen, så fx mindre butikker og kiosker udsættes for tyverier i stedet. Man taler om forskellige typer forskydning af problemet: Tidsmæssig, taktisk (maskering, skydevåben og gidsler), mål (fra banker til forretninger, posthuse eller pengetransporter og mindre sikrede steder), geografisk og funktionel (fx ændring af den kriminelles arbejdsform). Tv-overvågning er altså et redskab, som, når det benyttes effektivt, vil virke præventivt nogle steder og over for nogle kriminelle og nogle typer kriminelle handlinger. Men tv-overvågning kan ikke forebygge, at kriminelle handlinger finder sted. Der skal andre tiltag til for at hindre, at kriminaliteten blot flytter til andre mindre bevogtede steder - eller at handlingerne bliver mere rå. Tv-overvågning forebygger ikke årsagen til kriminalitet, men er en metode for den enkelte erhvervsdrivende til at sikre sig inden for et bestemt område. For samfundet som sådan kan tv-overvågning derfor udelukkende ses som ét hjælpemiddel blandt andre. Den grundlæggende forebyggelse er vigtig at vægte, så overvågningen ikke kommer til at signalere en accept af kriminelle forhold. Falsk tryghed Befolkningen er generelt positivt stemt over for tv-overvågning ud fra en forestilling om, at det virker kriminalitetsforebyggende. Det gør især kvinder trygge. Problemet er bare, at tv-overvågning ikke har nogen kriminalpræventiv effekt over for den type kriminalitet som særligt kvinder frygter - nemlig vold og voldtægt - fordi denne type kriminalitet oftest udløses i affekt. Tv-overvågning er simpelthen langt bedre til at skabe sikkerhed mod tyveri af ting frem for tryghed for personkriminalitet. Der synes altså at være uoverensstemmelse mellem den oplevelse af tryghed, man har i forhold til personkriminalitet, og den faktiske kriminalpræventive effekt. Tv-overvågning kan have den uheldige virkning, at nogen måske tror, at der automatisk kommer hjælp, hvis der sker en kriminel handling. Det er langt fra altid tilfældet. Der er en risiko for, at tv-overvågning giver falsk tryghed og bliver en undskyldning til at fralægge sig ansvaret. 6

9 skaber utryghed, hvis vi ikke kender baggrunden for og brugen af overvågningen. Man skal være klar over, at kameraer ikke kan give den samme tryghed som et menneske. Ud fra en kriminalpræventiv synsvinkel skal vi stræbe mod at skabe områder, som folk har lyst til at færdes i. Folk i byens rum giver mulighed for social kontrol og social kontrol virker forebyggende på kriminalitet. Overvågning på arbejdspladser Et af de steder, hvor folk er skeptiske over for tv-overvågning, er på arbejdspladserne. Selvom mange arbejdspladser installerer tv-overvågning for at beskytte deres medarbejdere, føler mange sig tilsyneladende kontrollerede. På arbejdspladsen kan vi identificeres som enkeltpersoner, og det Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at virksomheder, der ønsker at benytte tvovervågning, laver en klar politik på området. Politikken skal være kendt af medarbejderne og gerne fastlagt i samarbejde med de involverede parter. Et tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og fagforeninger samt grundig information til medarbejderne kan være med til at skabe tryghed ved anvendelsen af tv-overvågning. I Danmark har vi, via en restriktiv lovgivning, gjort meget for at forebygge en negativ udvikling af tv-overvågning. Vi har ikke amerikanske tilstande med»gated Communities«for rige, engelske tilstande med minoriteter, som føler sig forfulgt, eller finske tilstande, hvor kameraerne fylder uforholdsmæssigt meget i gadebilledet. Der synes at være konsensus i den danske befolkning om tv-overvågningens positive og kriminalpræventive effekter. Sådan som befolkningen betragter tv-overvågning i dag, fremmer den følelsen af tryghed. Det er væsentlig, at denne tryghed til stadighed er velbegrundet. Det forudsætter en reguleret, bevidst og ansvarlig brug af overvågning i det danske samfund. HK HANDEL og Dansk Handel & Service har udarbejdet en fælles anbefaling af, hvilke retningslinier der bør følges, hvis arbejdsgiveren ønsker at opsætte tvovervågning. Man kan se den fælles anbefaling på 7

10 Tv-overvågning i efterforskningen Af politimester Kim Christiansen og fg. kriminalinspektør Steen Nonbo Sørensen Ved et indbrud i en offentlig bygning havde indbrudstyvene, for ikke at blive genkendt, overtapet to eller flere overvågningskameraer inde i bygningen, men de havde overset ét. Den ene af indbrudstyvene blev fotograferet med et portrætfoto, som efterfølgende kunne vises i Kriminalmagasinet Station 2. Samme aften henvendte flere personer sig til politiet med oplysninger om hans identitet. Senere samme uge meldte han sig selv. Videooptagelser kan være et væsentligt og stærkt efterforskningsredskab for politiet og desuden et væsentligt bidrag til anklagemyndighedens beviser mod de tiltalte ved sagens behandling i retten. Når politiet har anholdt, sigtet og i øvrigt færdigefterforsket sagen, overdrages den til anklagemyndigheden med henblik på at overveje tiltalespørgsmålet. Anklagemyndigheden vurderer herefter sagen og beviserne med henblik på at afgøre, om der er grundlag for at rejse tiltale i sagen. Anklagemyndighedens vurdering af en sag består, groft sagt, dels af en juridisk vurdering, dels af en bevismæssig vurdering. En sags beviser kan blandt andet være tekniske beviser (fingeraftryk, DNA-profil eller blodprøve), vidneforklaringer, dokumenter og videooptagelser, der enten viser en gerningsmands adfærd på et gerningssted eller gerningsmandens færden før eller efter en forbrydelse. Ved et bankrøveri for flere år siden var Efter dansk ret findes billederne af gerningsmanden sikret på der ingen regler for en sort/hvid videooptagelse. Selv om vægtningen af det enkelte bevis og bevis- gerningsmanden var maskeret, var der så gode optagelser af gerningsmanden, at ernes betydning i forhold til hinanden. Det detaljer i hans påklædning, sammenholdt med andre fremkomne oplysninger i vil sige, at der ikke findes regler, der fastslår, sagen, førte til identifikation og senere domfældelse af ham. at retten skal lægge mere vægt på ét bevis end et andet. Når retten skal afgøre, om noget kan anses for bevist eller ej, skal rettens medlemmer anvende deres sunde fornuft og deres almindelige livserfaring. Men selvom der ikke findes regler, er det klart, at jo mere objektivt et bevis fremstår, jo mere vægt vil det blive tillagt. Der er i den forbindelse ingen tvivl om, at en optagelse, der viser en gerningsmand i færd med at tømme et pengeskab, vil udgøre et væsentligt bevis i sagen. I en efterforskning af en kvindes mystiske forsvinden, hvor man frygtede, at hun havde været udsat for en forbrydelse, kunne hendes færden fastlægges via videooptagelser fra 2 S-togsstationer. Da optagelserne blev sammenholdt med anden efterforskning kunne man konstatere, at kvinden var i god behold. Det er da også en erfaring, at beviser i form af optagelser af en gerningsmand på et gerningssted er et ganske vægtigt og overbevisende bevis. Videooptagelser bruges allerede i et vist - og stadigt stigende - omfang rundt omkring i de danske retssale, og er således efterhånden en mere eller mindre fast bestanddel af materialet i de større straffesager. Selvom der måske ikke direkte er overvågning af gerningsstedet, vil der ikke sjældent på tankstationer og i kiosker findes optagelser af gerningsmanden på vej til eller fra gerningen. Den tekniske udvikling har gjort det muligt, med meget stor sandsynlighed, at fastslå en gerningsmands identitet alene på hans kropsbygning og bevægelsesmønster. Det blev bl.a. dokumenteret i forbindelse med behandlingen af en sag om et bankrøveri, som udviklede sig til et drab. Her var videooptagelserne fra banken et af de afgørende beviser i sagen, der endte med, at to personer blev dømt for røveri og drab. Ved efterforskningen af et tyveri fra en pengetransportbil kom overvågningsbillederne også til at spille en væsentlig rolle i domfældelsen af de tiltalte. Ikke fordi gerningsmændene kunne genkendes på billederne, men fordi optagelsen præcist viste tidsforløbet for hændelsen og dermed kunne styrke politiets og anklagemyndighedens indiciekæde. 8

11 Befolkningens holdning Danskerne er generelt meget positive over for tv-overvågning. Det er blevet en accepteret del af samfundsbilledet, og udviklingen med flere og flere kameraer gør os i det store hele ikke urolige. Hele 97 % af danskerne er positivt indstillet over for tv-overvågning et eller flere steder. De fleste er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet. For mange - specielt kvinder - er tv-overvågning også med til at skabe tryghed. Vi har ingen forbehold, når det gælder overvågning på steder som fx banker, posthuse, tankstationer og butikker, men stort set alle (90 %) er glade for, at der skal skiltes med brugen af tv-overvågning. Ja i banker, butikker og busser - nej i den private sfære Jo nærmere vi kommer den private sfære som fx boligblokken, opgangen og hjemmet, jo mere skeptiske er vi over for tvovervågning. Følelsen af, at det krænker privatlivets fred, er den overvejende grund til, at folk er negative over for overvågning disse steder. Desuden er de fleste negativt stemt over for tv-overvågning på steder, hvor man er delvist afklædt, fx i svømmehaller og omklædningsrum. Mange er heller ikke glade for at blive overvåget på arbejdspladsen. En mindre del (16 %) angiver som grund, at de frygter misbrug af optagelserne. Overvågningssamfundet, som tidligere har været skræmmebilledet i samfundsdebatten, er altså ikke folks primære frygt. Der er forskel i indstillingen til tv-overvågning afhængig af alder og uddannelse. De ældre er typisk mere positive end de yngre, og folk med kortere erhvervsuddannelser er mere positive end folk med længerevarende videregående uddannelser. Lovgivningen Hvis man spørger om, hvor folk mener, at virksomheder og butikker bør have lov til at overvåge - og om optagelserne må gemmes - er billedet mere broget. Halvdelen af befolkningen mener, at virksomheder og butikker bør søge om tilladelse til at overvåge deres eget udendørs område, hvilket repræsenterer en skærpelse af lovgivningen. Halvdelen af befolkningen mener dog også, at det er i orden at give virksomheder og butikker lov til at optage og gemme den udendørs tv-overvågning - hvilket er en lempelse i forhold til den nuværende lovgivning. Holdningen fra 1999 til i dag Danskernes holdning kan aflæses i en meningsmåling, som Det Kriminalpræventive Råd, Finansrådet, Finansforbundet og SikkerhedsBranchen har bedt AC Nielsen AIM om at lave af befolkningens holdning til tv-overvågning og loven om tv-overvågning. Undersøgelsen er en gentagelse af en lignende undersøgelse fra 1999, og de to undersøgelser giver en indikation af udviklingen i befolkningens holdning. Der er kun små udsving i de to undersøgelser, så der er ikke tale om, at der er sket et skred i befolkningens holdning. På de næste sider præsenteres hovedresultaterne fra undersøgelsen fra AC Nielsen AIM. Resultaterne af 1999-undersøgelsen er vist i parentes i de enkelte grafikker. 9

12 ACNielsen AIM s undersøgelse Flertallet ser positivt på udbredelse af tv-overvågning At tv-overvågning er blevet mere og mere udbredt, opfattes positivt af godt halvdelen af den danske befolkning. Der er tale om et mindre (ikke signifikant) fald i forhold til 1999, hvor 60% af befolkningen var positivt indstillet over for den øgede udbredelse af tvovervågning. Opfatter De denne udvikling positivt eller negativt? Positivt 56% (60%) Hverken positivt eller negativt 24% Negativt 18% (2) Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 994 Der er en tendens til, at flere er positive over for udviklingen blandt følgende grupper: Personer på 60 år eller derover, pensionister samt personer med en erhvervsfaglig uddannelse. Færrest positive finder man i gruppen blandt personer med en videregående uddannelse med en længde på 5 år eller derover. Kilde: ACNielsen AIM 10

13 Flertallet af danskerne er positivt stemt over for tv-overvågning i forbindelse med banker, posthuse, togstationer, diskoteker, butikker og offentlig transport. Holdningen til tv-overvågning forskellige steder I forhold til 1999 er der tale om et mindre fald i andelen af personer, der er positive over for tv-overvågning ved hjemmet, mens der er tale om en mindre stigning i andelen af personer, der er positive over for tv-overvågning på arbejdspladsen og i omklædnings- og prøverum. Flertallet af danskerne er stadig negative over for tv-overvågning på offentlige toiletter, men andelen af positive er steget med 8 procentpoint fra 20% i 1999 til 28% i I hvor høj grad er De positivt eller negativt stemt over for tv-overvågning på hvert enkelt sted? I banker og på posthuse 92% (93%) 5% 2% Uden for banker og posthuse 84% 8% 6% På togstationer Uden for diskoteker, restauranter og barer I butikker I tog og busser På fællesarealer i overdækkede butikscentre Inden for diskoteker, restauranter og barer På gågader På offentlige toiletter I fitnesscentre, svømmehaller og solarier 82% (88%) 1 70% 16% På Deres arbejdsplads 22% (18%) 2 54% Hjemme på vejen eller i opgangen, hvor De bor 20% (24%) 18% 60% 8% 13% 70% 69% (78%) 18% 15% 12% 15% 62% 18% 19% 54% 2 23% 44% 2 35% 28% 23% (20%) 16% 20% 56% 55% I omklædnings- og prøverum 14%(1) 1 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Positivt Hverken positiv eller negativ (3) Negativt Ved ikke Base: 994 2% 2% 3% 11

14 Årsager til at være negativ over for tv-overvågning Knap ni ud af ti forholder sig negativt over for tv-overvågning et eller flere steder. Danskerne er primært negative over for tv-overvågning på steder, der nærmer sig den private sfære, og det er derfor ikke overraskende at krænkelse af privatlivets fred bliver nævnt af flest som værende den primære årsag til at være negativ over for tv-overvågning. Hvad er den primære årsag til, at De er negativ over for tv-overvågning visse steder? Det er en krænkelse af privatlivets fred 64% Frygter misbrug (overvågningssamfundet) 16% Blufærdighed 8% Det er unødvendigt/tjener ikke noget formål Tror ikke, det forebrygger kriminalitet Man skal kunne stole på hinanden/have tillid 4% 3% Andet 2% Ved ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 884 Den ældste del af befolkningen frygter i højere grad end den yngste del misbrug, og den yngste del af befolkningen værner i højere grad om privatlivets fred. Blandt erhvervsgruppen ufaglærte arbejdere finder man flest, der frygter misbrug i forbindelse med tv-overvågning. Kilde: ACNielsen AIM 12

15 Næsten samtlige danskere (97%) er positivt indstillet over for tv-overvågning et eller flere steder. Årsager til at være positiv over for tv-overvågning Hvad er den primære årsag til, at De er positiv over for tv-overvågning visse steder? Tv-overvågning forebygger kriminalitet 49% Tv-overvågning øger trygheden 28% Tv-overvågning styrker politiets opklaringsarbejde 17% Det er nødvendigt (p.g.a. stigende kriminalitet Foregår i det offentlige rum/ har intet imod at blive overvåget Det beskytter de ansatte Forebyggelse og opklaring af kriminalitet Andet Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 968 Halvdelen er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet, mens 17% angiver, at de er positive, fordi tv-overvågning styrker politiets opklaringsarbejde. Øget tryghed er den primære årsag til at være positiv for godt en fjerdedel af befolkningen. Flere kvinder end mænd nævner tryghed som årsag til at være positiv. 13

16 Holdning til lovgivningen vedrørende tv-overvågning Godt 60% af danskerne synes, det er godt, at private virksomheder og butikker må foretage udendørs tv-overvågning af deres eget område, mens knap en femtedel af danskerne er uenige heri. Godt halvdelen af befolkningen mener dog, at de private virksomheder og butikker burde søge om særlig tilladelse til at tv-overvåge eget udendørs område, hvilket repræsenterer en stramning af den nuværende lovgivning. Hvor enig/uenig er De i følgende udsagn vedr. loven om tv-overvågning? Det er godt, at private virksomheder og butikker må foretage UDENDØRS TV- OVERVÅGNING af deres eget område, fx indgange, facader og parkeringspladser 6 20% 18% 2% Private virksomheder og butikker bør SØGE OM SÆRLIG TILLADELSE for at tv-overvåge på eget udendørs område 55% 17% 27% Private virksomheder og butikker bør have lov til at OPTAGE OG GEMME optagelser af udendørs tv-overvågning af DERES EGET OMRÅDE, fx indgange, facader og parkeringspladser Private virksomheder og butikker bør have lov til at TV-OVERVÅGE OG GEMME optagelser af OFFENTLIGE OMRÅDER umiddelbart udenfor egne indgange, ex. af fortov 39% 50% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18% 42% 30% Enig Hverken enig eller uenig (3) Uenig Ved ikke Base: 994 2% 2% Halvdelen af befolkningen går dog ligeledes ind for en lempelse af loven, idet de mener, at virksomheder og butikker burde have lov til at optage og gemme tv-overvågningen af deres eget udendørs område. Knap en tredjedel af befolkningen er dog modstandere af en sådan lempelse af loven. Andelen af modstandere stiger til 42%, når det drejer sig om optagelser af offentlige områder. Men en tilsvarende andel (39%) går rent faktisk ind for, at private virksomheder og butikker skal have mulighed for at tv-overvåge og gemme optagelser af offentlige områder. Kilde: ACNielsen AIM 14

17 Et stort flertal af den danske befolkning (84%) synes, at det er godt, at det er lovligt at gemme optagelser af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre, hæve- og vekselautomater samt pengetransporter. Endnu flere (90%) er dog samtidig glade for, at der ved hjælp af skilte skal gøres opmærksom på tvovervågning de nævnte steder. Holdning til de særlige regler for tankstationer, banker mv Hvor enig/uenig er De i følgende udsagn vedr. loven om tv-overvågning? Det er godt, at der ved hjælp af SKILTE eller lignende skal gøres opmærksom på, hvis der er tv-overvågning på de nævnte steder 90% 5% 5% Det er godt, at det er lovligt at GEMME tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butiks-centre, hæveog vekselautomater samt pengetransporter 84% 9% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enig Hverken enig eller uenig (3) Uenig Ved ikke Base:

18 Erfaringer fra England Af cand. scient. soc. Stine Høegh The more suppressed the stronger community (...) white people has little sense of community (...) putting more police on the streets can be seen as a way of fighting over the power in the streets. The police might be frightened of the black rooted community (...) with community come power and concentration of people. The government don t like the kind of concentration of power especially not in communities that they don t treat well... (Informant) In 5 to 10 years they will have listening detectors attached to the CCTV cameras (...) in 5 to 10 years it is not possible to sit down in public spaces and talk - there will be cameras in the bins. They want to control - they want to hear everything, what we are up to, because they fear the people (...) there is fear in the government (...) they have to monitor the masses to find out what they are up to. (Informant) Spørgsmålet er ikke om videoovervågning (Closed Circuit Television Cameras, CCTV) er effektivt eller ej, men hvor, hvorfor og hvordan? Fra brugte det britiske Home Office 78 % af deres pulje til bekæmpelse af kriminalitet på CCTV. I dag har England 1 kamera pr. 14 indbyggere, til sammenligning har Tyskland og Frankrig ca. 1 kamera pr. 150 indbyggere og Sverige ca. 1 pr. 350 indbyggere. Tallene signalerer en klar stigning i anvendelse af CCTV og får en til at tro, at CCTV er effektivt, og at de politiske beslutninger bag er rationelle, men der er endnu ingen evalueringer, som har vist, at CCTV overvejende er effektivt for kriminalitetsbekæmpelsen. Overvågning af afgrænsede rum Det er min erfaring, at implementering af CCTV meget ofte sker uden at se nærmere på det pågældende områdes design og sociale dynamikker. Fx kan det være en udmærket idé at have CCTV på Fisketorvets Parkeringsanlæg eller på togstationer, fordi det er afgrænsede rum, der overvåges, hvor folks motiv og mål kan bestemmes. Folk bevæger sig målrettet på Fisketorvets Parkeringsanlæg - motivet er at komme hen til bilen, og målet er at komme derfra. I dette rum kan vi bestemme den afvigende adfærd, fordi rummet har en afgrænset funktion, parkering. Når vi med nogenlunde sikkerhed er i stand til at bestemme individer, som afviger fra den forventede adfærd, betyder det, at vi kan gribe ind, før en kriminel handling finder sted, og en vagt på Fisketorvet kan blive tilkaldt, hvis fx en person lister rundt mellem flere biler. På togstationen gælder noget tilsvarende. Adfærden her er mere udefinerbar, men vi kan stadig bestemme en typisk adfærd og derfor også den afvigende adfærd. British Transport benytter sig af denne metode til at udpege personer, som har til hensigt at begå selvmord ved at kaste sig ud foran et tog. De har en afvigende adfærd, idet de fx lader flere tog passere, inden de There are people now, who are paranoid that someone is inside their house. There are some people who would laugh, talk and joke with you, but when they want to talk about illegal businesses, they will turn off their TV, they think there are listening detectors in their TV, they would turn it off and turn the music on and then start talking business. (Informant) 16

19 tager mod til sig, og derfor adskiller de sig fra de andre passager, og ulykken kan foregribes. Større offentlige rum Hvis vi flytter CCTV til offentlige rum som Strøget eller Nørrebrogade, er der ikke længere tale om et afgrænset rum, men et rum med mange forskellige individuelle motiver og mål. Hvem skal overvåges, hvem er de mistænkelige? Hvem skiller sig ud? Mine erfaringer fra kontrolrum i England er, at de autonome, de unge indvandrere, de hjemløse etc. bliver gjort til objekter for CCTV. Her går CCTV ind og bliver en aktiv medspiller i socialpolitikken, fordi overvågningen kan være med til at udpege grupper af borgere, som også på grund af medier og politiske påvirkninger er i fare for at blive anset som normafvigende eller anderledes. Det er vigtigt at tænke på, at ikke to CCTV systemer fungerer ens, teknologien gør intet i sig selv andet end at indsamle information, men det er en menneskelig opgave at omsætte disse informationer til intelligent information. Hvordan gør vi det? Vi skal passe på, at CCTV ikke tages i brug for at gøre det muligt at håndhæve en enkelt disciplinerende norm, men for at opretholde den situationsbestemte norm, gældende for et bestemt område eller rum. Dette er et signal om, hvad der kan blive resultatet af en ikke velovervejet videoovervågning. I begge de nævnte tilfælde er der et menneske bag kameraet. I de tilfælde, hvor ingen sidder bag kameraet, kan optagelserne hjælpe i opklaringen af en given handling, hvis personen kan identificeres. Det kan personen meget ofte ikke. Opklaringsværdien er ikke ret stor, og mange af billederne er ikke gode nok som bevismateriale i retssager. Kan ikke erstatte den sociale kontrol I fald vi beslutter os for at indføre CCTV i offentlige rum, bør vi give helt klare informationer til borgerne om CCTV s begrænsninger og muligheder. Det er min erfaring, at enkelte borgere undlod at anmelde en kriminel handling, da de havde den overbevisning, at der jo var nogen deroppe, som havde set det. (Der er tilfælde, hvor dette har vist et fald i kriminaliteten og slutningen har været, at man har anset CCTV som effektivt middel i kriminalitetsbekæmpelsen). Ligeledes var der borgere, som i samme tro ikke havde tilkaldt politiet, hvis de havde været vidne til en kriminel handling. Det er vigtigt at sende en klar besked om, at: ja, du bliver overvåget, men det er langt fra sandsynligt at den givne handling observeres og reageres på. Med udgangspunkt i mine erfaringer mener jeg, at CCTV kan ses som risk-management. Vi indsætter en kontrolmekanisme og signalerer, at kriminalitet er blevet en risiko, vi skal regne med, eller en ulykke vi skal undgå. Ikke en moralsk afvigelse som vi kan eller bør forklare. Myndigheder og organisationer taler om frygten for, at det sociale ansvar forsvinder med indførelsen af CCTV; at vi vælger ikke at tage ansvar for hinandens handlinger, hvis vi indfører CCTV. Måske bør vi som borgere rette spørgsmålet til dem og spørge, om de fralægger sig det sociale ansvar? Jeg vil give et skræmmeeksempel på dette fra et engelsk boligområde, hvor CCTV blev installeret. 17

20 Falsk tryghed Boligområdet har 450 lejligheder og er et socialt boligbyggeri, ikke som vi kender det herhjemme med fleretages betonbyggerier i forlængelse af hinanden, men et område med lave huse, små haver og mange gange og stier. Området havde længe været meget plaget af kriminalitet som narkotikahandel og små bander af unge, som nemt kunne undslippe politiet på grund af boligområdets mange gemmesteder og udveje. De lokale myndigheder besluttede at søge penge til installering af CCTV i området og fik tildelt pengene fra British Home Office. Beboerne i området var modstandere af CCTV. De frygtede for deres privatlivs fred, og desuden betød implementeringen af CCTV, at beboerne fik en huslejestigning på 4 om ugen, som skulle gå til opretholdelse og vedligeholdelse af systemet. 4 synes af lidt, men bistandshjælpen er ca. 50 om ugen og 4 kan have en afgørende betydning for en families økonomi. Systemet blev dog alligevel installeret, og en oversigt over de 38 kameraers placering blev tegnet, så kameraernes synsvinkler overlappede hinanden for at undgå blindspots, hvor kriminaliteten fortsat kunne finde sted. Desværre var der problemer med undergrunden og enkelte kameraer kunne ikke installeres på de anbefalede steder. I begyndelsen flyttede kriminaliteten til de omkringliggende områder, men efter kort tid fandt kriminaliteten tilbage til området og foregik både i de blindspots, som de forkerte kameraplaceringer havde forårsaget samt direkte under kameraerne. Når beboerne henvendte sig til kontrolrummet fik de at vide, at intet var set eller filmet. Resultatet for beboerne var falsk tryghed og en stor frustration over et system, der ikke fungerede, og som de selv betalte til opretholdelsen af, og som alene blev større i kraft af, at politiet kom sjældnere til området efter CCTV var blevet installeret. Efter en tid begyndte enkelte beboere at investere i egne sikkerhedsforanstaltninger. De beboere med færre ressourcer placerede grillen fra ovnen på indersiden af køkkenvinduet, og enkelte truede de unge med tæsk. Er tryghed og sikkerhed en offentlig service eller et privat anliggende? Hvem har fralagt sig det sociale ansvar? I dette tilfælde er kriminalitet blevet en risiko, som beboerne selv må kalkulere med uden ressourcer og med egen hjælpemidler. Det er min erfaring, at i områder med sociale og/eller kulturelle problemer er det sjældent en god løsning at installere CCTV. Risikoen for at det skaber yderligere spændinger mellem beboerne og myndighederne er stor, og CCTV forstærker ikke integrationen af socialt, økonomisk og politisk svagt stillede borgere. Erfaringerne er gjort på baggrund af et studieophold ved Community Police Consultative Group for Lambeth, London Se også 18

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard

ITV-specifikation. Teknisk standard 25-04-07 ITV-specifikation Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen Sådan

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning

TV-OVERVÅGNING NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER F&P. Tv-overvågning. Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning TV-OVERVÅGNING Information om hvor, hvorfor og hvordan man benytter tv-overvågning NÅR DU IKKE SELV KAN VÆRE DER 13 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00 Forord Præmien på en forsikring er

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Kan man forudsige børns senere kriminalitet?

Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Mogens Nygaard Christoffersen SFI THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR WELFARE RESEARCH Firkantens byggelegeplads 1973-80 Problemstillinger: Kan man forudsige kriminalitet

Læs mere

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Milestone Kundehistorie November 2009 Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Det hele begyndte i den lokale filial i Hillerød for

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer

DVT. - det sikre valg. DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer DVT - det sikre valg DVT Hybrid IP Overvågning Kombinerer op til 64 IP og Analoge kameraer INTELLIGENT TV OVERVÅGNING - INTRODUKTION DVT lancerer en ny serie af revolutionerende TV Overvågning, der især

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Overvågning på glidebane

Overvågning på glidebane Nr. 150 december 2000 Overvågning på glidebane Elektronisk overvågning uden grænser kan true borgernes retssikkerhed Overvågningsteknologi i rivende udvikling > Konsekvenser for overvågede ikke undersøgt

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag

Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning. Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Kriminalpræventiv Miljøplanlægning - ( CPTED DOC ) Otte gode principper Kriminalitetstrekanten Situationel

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Et tilbud om øget tryghed i forhold til indbrud. Alarmkamera og nabonetværk vogter din bolig. Kom aldrig hjem til en overraskelse

Et tilbud om øget tryghed i forhold til indbrud. Alarmkamera og nabonetværk vogter din bolig. Kom aldrig hjem til en overraskelse Et tilbud om øget tryghed i forhold til indbrud Alarmkamera og nabonetværk vogter din bolig - når du er på arbejde - inviteret i byen - på weekend eller ferie Kom aldrig hjem til en overraskelse StopTyve

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården

Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården 12. juli 2013 J.nr.: Vejleg Sagsbehandler: utk KOMMUNIKATION Holmboes Allé 2 8700 Horsens Telefon: 7258 3245 Telefax: 7932 1443 E-mail: UTK001@politi.dk Afgørelse i sagen om brand på restaurant Vejlegården

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 27 Maj 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Tilst og Sabro Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes:

For at sikre overholdelse af lovgivningen på området (Lov om TV-overvågning og persondataloven) skal følgende overholdes: FUSK Oktober 2008 Nødsaget til videoovervågning I de sidste numre af FUSK har jeg desværre hver gang haft et fast indslag, der har drejet sig om hærværk på bilerne på parkeringspladsen ved hallen. Vi er

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd...

Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd... Ydelsesbeskrivelse Butikskontrol... 3 Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt... 3 Udgangskontrol... 3 Tilsynsvagt... 3 Dørmænd... 3 VIP / Røde løber-vagt.... 4 Sikring og alarmer... 4 Crowd control

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere