Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme"

Transkript

1 Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr Sendt til: og 11. juni 2015 Ref: PHU Juridisk Konsulent Pernille Lind Husen Telefon Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendormne i høring og Ejendomsforeningen Danmark skal hermed give sine bemærkninger til vejledningen. Indledningsvis bernærker Ejendomsforeningen Damnark med glæde, at nogle af de punkter, der blev gjort opmærksom på i forbindelse med høringen over bekendtgørelsen om vedligeholdelsesplaner har resulteret i forbedringer af bekendtgørelsens forrnuleringer, så de stemmer overens med lovgivning mv. Til bekendtgørelsen kan dog fortsat bemærkes følgende: 2 - det virker overflødigt at definere de omfattede ejendomme og udlejere igen i 2, stk. 1, 1. pkt., når det lige er sket i 1. 2 og 7 - Der synes ikke at være overensstemmelse mellem bekendtgørelsens 2, stk. 1 og 7, stk. 1. I 2, stk. l står der, at vedligeholdelsesplanen skal omfatte større, planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder. I 7, stk. 1 står der, at vedligeholdelsesplanen skal omfatte planlagte og periodiske arbejder, der udføres efter en fomdgående økonomisk og teknisk planlægning. Disse to definitioner omfatter efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ikke det sarnme. Den ene beskrivelse retter sig mod omfanget og planlægningen af arbejderne, hvor den anden alene retter sig mod planlægnings-elementet uden at beskrive omfanget. I boligreguleringslovens 18 a er det omfanget af arbejderne, der er hoved-elementet og bekendtgørelsens 7, stk. 1 synes således ikke i overensstemrnelse med hjemlen i loven. Til vejledningen skal følgende bemærkes: EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Nørre Voldgade 2 l 1358 København Kl ? CVR-nr. l

2 Punkt 1 Indledning Som Ejendomsforeningen Danmark bemærkede i sit høringssvar til udkastet til bekendtgørelsen om vedligeholdelsesplaner, er det stærkt uheldigt, når der anvendes forskellige og delvist forkerte beskrivelser af de omfattede ejendornme i forhold til lovens definitioner. I vejledningen gentager problemet sig desværre. I første afsnit under punkt l står der, at det er udlejere af private udlejningsej endornrne med mindst 7 lejemål opgjort pr. 1. januar 1995, der er omfattet. Definitionen lyder i li bekendtgørelsen, at det er ejendomrne omfattet af boligreguleringslovens kap. II-IV. Dette er i overensstemmelse med hjemlen i boligreguleringsloven. I boligreguleringslovens 4, stk. 5 er det desuden beboelseslejligheder og ikke lejemål, der er gmndlaget for, hvornår en ejendom er omfattet af kap. II-IV. Vejledningen sår således tvivl om, hvilke ejendomme, der er omfattet. Det bør derfor præciseres, hvordan ejendommene defineres, så det fremgår klart, at det er ejendomrne i regulerede kommuner med mere end 6 beboelseslejligheder pr. 1. januar 1995, der er omfattet af boligreguleringslovens kap. II-IV og dermed bekendtgørelsen og vejledningen. I afsnit 2 beskrives den hidtil gældende ordning i lejelovens 66, stk. 5. Efter denne regel skal udlejer i ejendomme med beboerrepræsentation hvert år gennemgå ejendommen med beboerrepræsentationen og udarbejde en vedligeholdelsesplan. Det oplyses i afsnittet, at den hidtil gældende ordning er indarbejdet i den nye ordning. Dette er efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ikke korrekt. Den nye ordning, der kommer til at gælde fra 1. juli 2015 er netop en ny ordning om mllende 10-årige vedligeholdelsesplaner, hvor en eventuel beboerrepræsentation skal indkaldes til møde med henblik på udarbejdelse og revidering. Der er ikke overensstemrnelse og ikke nogen reel lighed mellem den hidtil gældende ordning i ejendomme med beboerrepræsentation og den nye ordning, som gælder alle ejendomme. Ordningen i lejelovens 66, stk. 5, anvendes i dag på den måde, at udlejer og beboerrepræsentation en gang årligt holder et møde på ejendommen, hvor beboerrepræsentationen præsenteres for det kommende års plan for vedli peboldelse. Da bestemrnelsen ikke er sanktioneret er det smntidig langt fra alle, der har fulgt reglen. Den nye ordning adskiller sig markant fra den tidligere ved: at omfaffe ejendomrne omfattet af boligreguleringslovens kap. II-IV (som tæller både ejendornme med og uden beboerrepræsentation). Den hidtil gældende ordning omfattede alle ejendomme med beboerrepræsentation (som tæller ejendomme både i regulerede og i uregulerede komrnuner) at foreskrive indkaldelse til et møde med henblik på udarbejdelse af en l O-årig mllende vedligeholdelsesplan. Den hidtil gældende ordning foreskriver en gennemgang af ejendornmen med følgende møde om en kortsigtet vedligeholdelsesplan at vedligeholdelsesplanen skal være mllende og dække en periode på 10 år. Den hidtil gældende ordning har blot givet en beskrivelse af det næste års planlagte arbejder 2

3 at planen skal indeholde større vedligeholdelsesarbejder. Den hidtil gældende ordning omfatter konkret planlagte/forventede arbejder for det næste års tid, og ofte omfattende arbejder af mindre karakter Med alle disse forskelle mener Ejendomsforeningen Danmark ikke, at den hidtil gældende ordning på nogen måde har betydning for indholdet af den nye ordning. Det kan derfor meget let føre til forvirring om indholdet og kravene til de nye mllende 1 0-årige vedligeholdelsesplaner at henvise til den hidtil gældende lejelovs 66, stk. 5, og henvisningen og sammenligningen bør udgå. Punkt 2 Formål Hele afsnittet savner reel vejledende karakter, dette gælder særligt for afsnittene 3 og 4. Disse to afsnit indeholder en forklaring af holdninger og hører ikke hjemme i en vejledning, som skal vejlede bmgerne i udarbejdelse af en 10-årig mllende vedligeholdelsesplan. I afsnit 6 er der tilsvarende definitionsproblemer, som nævnt under punkt 1, hvor der skrives 7 eller flere lejemål burde der stå mere end 6 beboelseslejligheder. Punkt 3 Fordele Dette punkt er et rent politiserende indslag, som efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ikke hører hjemme i en vejledning, som skal vejlede bmgerne i at udarbejde 1 0-årige mllende vedligeholdelsesplaner. Afsnittene er satntidig delvist vildledende og ukorrekt beskrevet. I afsnit 1 hævdes det, at planerne i højere grad end hidtil giver udlejer mulighed for at udnytte de daglige bmgeres kendskab til og erfaring med ejendommen. En pligtrnæssig plan giver ikke udlejer hverken bedre eller dårligere mulighed for at tale med sine lejere om ejendornmens tilstand. Under afsnittet om hvad udlejeren får, står der, at planen vil give en?rigtig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen". Hvordan kan en prioritering være rigtig eller forkert, når der er tale om skøn? Der kan ikke sættes et facit under en prioritering af vedligeholdelsesarbejder. Det skulle selvfølgelig gerne være sådan, at udlejer i planen får en hensigtsmæssig prioritering, men den kan efter Ejendomsforeningen Damnarks opfattelse aldrig karakteriseres som hverken rigtig eller forkert. Under afsnittet om hvad lejerne får, står der, at planen giver lejerne indflydelse på planlægning og gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder i ejendornme med beboerrepræsentation. Dette er ikke nødvendigvis virkeligheden, det afhænger fuldstændig af beboerrepræsentationens måde at håndtere deres involvering på. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med boligreguleringslovens 18 a og bekendtgørelsen, og gennemførelsen af arbejderne er alene 3

4 underlagt lejelovens 19 om udlejers vedligeholdelsespligt. Udlejer er således nødt til at følge reglerne og ikke bare ønsker og krav fra beboerrepræsentationen. Det er efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse at stille lejerne noget i udsigt, som udlejer i mange tilfælde ikke vil have mulighed for at indfri. Punkt 4.2 Indeklima Dette afsnit er uden relevans for udarbejdelsen af 1 0-årige mllende vedligeholdelsesplaner. Det der beskrives under punktet er primært håndtering af skader og akut løbende vedligeholdelse, som ifølge både bekendtgørelsens 7, stk. 2 og vejledningens punkt 8 netop ikke er omfattet af vedligeholdelsesplanen. Punktet medvirker derfor efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse til forvirring hos bmgerne, da der beskrives arbejder, som ifølge både lov, bemaerkninger og bekendtgørelse ikke skal fremgå af vedligeholdelsesplanen. Punktet savner således hjemmel og bør udgå. Punkt 5 0mfattede eiendomme Der er her flere formuleringer og definitioner, som ikke har samrnenhæng med lovens definitioner. I afsnit 1 er der igen skrevet lejemål og ikke beboelseslejligheder. I afsnit 2 er ejendomsbegrebet i boligreguleringsloven forklaret. Først er der henvist til den forkerte besternmelse i boligreguleringsloven, det er ikke 4, stk. 2, men 4 a, der omhandler ejendomsbegrebet. Dernæst er ejendomsbegrebet benævnt, som det "almindeligt gældende ejendomsbegreb?, hvilket er direkte forkert. Det i dansk ret almindeligt gældende ejendomsbegreb er det matrikulære ejendomsbegreb, som også er hovedreglen i relation til lejeloven. Det ejendomsbegreb, som boligreguleringsloven arbejder med?det udvidede ejendomsbegreb? er netop et særligt ejendomsbegreb, som kun gælder i relation til boligreguleringsloven. Afsnittet må omformuleres, så det bringes i overensstemmelse med loven. I afsnit 3 er der igen formuleringer, der adskiller sig fra bekendtgørelsen. Definitionen af de undtagne restejendomme er ikke overenssternmende med bekendtgørelsens 1 og det kan lede til forvirring. Punkt 6.1 Frist for udarbeidelse af plan I afsnit 2 er de omfattede arbejder beskrevet. Om dette punkt se dels det oven for anførte vedr. bekendtgørelsens 2 og 7, dels neden for bemærkningerne til punkt 8. I afsnit 3 er sætning 2 uforståelig. Der står, at revideringen af planen skal omfatte de arbejder, der indgår i den gældende plan og de arbejder, som falder i 10-årsperioden. Det ville gøre sætningen mere forståelig, hvis der i stedet for 1 0-årsperioden stod det l O-ende år. 4

5 De to sidste afsnit er gentagelser af, hvad der fremgår af punkt 9 og 10. Der burde ikke være nogen gmnd til at skrive det her også. Vil man gerne oplyse om sanktionerne, kan man henvise til afsnit 9 og/eller 10. Punkt 6.3 Information om planen I første afsnit er der henvist forkert til bekendtgørelsens 4, der skal henvises til 2, stk. 3. Det er desuden ønskeligt, hvis der i vejledningen oplyses om, at lejerne må sørge for at rette henvendelse til udlejer først, hvis de i tvivl om, hvorvidt der er lave en vedligeholdelsesplan. Huslejenævnet kan først kontaktes, når udlejer enten ikke giver lejerne mulighed for at se planen eller ikke reagerer på henvendelsen. Vejledningen skal gerne vejlede begge parter i reglerne for udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen. Punkt 7 Udgifter Det fremgår klart af bekendtgørelsens 4, at udgiften til udarbejdelse og revidering af vedlipeboldelsesplanen kan medtages som en selvstændig post på det omkostningsbestemte budget. Budgetposterne i det omkostningsbestemte budget er i øvrigl reguleret i boligreguleringslovens 8 der fastslår, at der kan medtages nødvendige og rimelige udgifter til ejendomrnens drift. At medtage udgiften til den første plan i det omkostningsbestemte budget ved at beregne en ydelse på et 20-årigt lån, med en hovedstol svarende til den afholdte udgift, har dog efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ikke hjemmel i hverken bekendtgørelsen eller boligreguleringsloven 8. Udgangspunktet må være, at det er den fulde udgift til den første vedligeholdelsesplan, der medtages, første gang der varsles omkostningsbestemt leje efter den første plan er lavet. De udgifter, der kan medtages på det ornkostningsbestemte budget, er jf. boligreguleringslovens 8 de nødvendige og rimelige driftsudgifter. I retspraksis vurderes driftsudgifter i forhold til konkret afholdte udgifter, ikke i forhold til beregninger af fiktive omkostninger på gmndlag af tidligere afholdte udgift. Det er en beregningsmetode, der ikke kendes i forvejen i relation til opgørelse af driftsudgifter. Beregningsmetoden er kendt fra beregning af forbedringer og aflcast, hvor der skal ske en værdiansættelse af et materielt gode, og her fungerer den fint. Men i forhold til dækning af en driftsornkostning giver den ikke mening. Da der samtidig er lagt op til, at beløbet kan tages med for evigt på den omkostningsbestemte leje, vil man på et tidspunkt nå der til, at udlejer har fået dækket den oprindelige udgift. Når dette punkt nås kan der ikke argurnenteres for, at der er tale om en driftsudgift jf. boligreguleringslovens 8. Der er altså ikke hjemmel til den foreslåede beregningsmetode. 5

6 Ud over at udgifter på det omkostningsbestemte budget skal være nødvendige og rimelige, så skal de som udgangspunkt også være jævnligt tilbagevendende. Udgiften til den første plan er for en stor dels vedkommende en engangsudgift, men til gengæld er det direkte angivet i både bemærkningerne til lovforslaget og bekendtgørelsen, at den kan medtages på budgettet som en selvstændig udgift, hvilket som nævnt oven for efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse vil sige i fuldt omfang i den første varsling efter, at udgiften er afholdt. Hvis man alligevel ønsker en fordeling af udgiften til den første vedligeholdelsesplan, blandt andet med henvisning til det ellers gældende krav om, at udgifterne skal være jævnligt tilbagevendende, så vil det efter Ejendomsforeningen Danrnarks opfattelse være langt bedre, hvis man i vejledningen foreslår en udgiftsfordeling, som allerede er kendt. Det ville være nærliggende at kopiere reglen i den nye formulering af lejelovens 37, stk. 4 om fordeling og forrentning af energimærkeudgiften på varmeregnskaberne. Udgiften til den første vedligeholdelsesplan kunne fordeles over en 5-årig eller evt. en 10-årig periode med en forrentning, som angivet i 37, stk. 4. På denne måde ville man skabe noget sarnmenhæn7 i reglerne og behandle sammenlignelige situationer ens. Dette ville også gøre tingene mere enkle. Med den foreslåede uendeligt løbende ordning, skaber man i øvr5gl endnu en gang en situation i omkostningsbestemte ejendomme, hvor det må være bedre at være historiker eller arkæolog. Hver gang der varsles omkostningsbestemt leje skal alle posterne kunne dokumenteres, men jo længere tid der går/jo flere gange ejendomrnen handles, jo svaerere bliver det at holde fast i dokumentationen. Om 20 og 30 år vil demie post derfor få samme skæbne, som både afkastet efter boligreguleringslovens 9, stk. 1 og 2 og tillægget for henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer efter boligreguleringslovens 9, stk. 7, som også er sværc at dokurnentere i dag. Ejendomsforeningen Danmarks har gennem flere år pointeret, at disse historiske fastfrysninger er stærkt uhensigtsmæssigt, og på ingen måde bibringer en forenkling af en i forvejen kompliceret lovgivning. De årlige revideringer giver ikke den sarnme udfordring, da de i sig selv er jævnligt tilbagevendende og kan dokumenteres løbende som poster på det omkostningsbestemte budget. Punkt 8 Vedligeholdelsesplanen I første afsnit står der, at vedligeholdelsesplanen skal foreligge?senest? den 1. juli 2016, i boligreguleringslovens 18 a og bekendtgørelsens F3 2, stk. 2 står der?inden?. I afsnittet henvises der herefter til, at revideringerne skal foreligge "samme dato?, hvilket umiddelbart henviser til den angivne dato 1. juli Dette kan i sagens natur ikke lade sig gøre, da revideringerne skal foreligge inden 1. juli i de følgende år. Dette bør omforrnuleres. I afsnit 3 står der, at vedlipeboldelsesplanen tager udgangspunkt i en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, der fastslår bygningsdelenes aktuelle tilstand. Dette forstås formentlig 6

7 af de fleste som en professionel byggeteknisk gennemgang. Der står dog samtidig under punkt 8.6, at der er metodefrihed, og at udlejer selv kan lave planen. Disse to punkter hænger ikke sammen. I boligreguleringslovens 18 a er der ikke noget krav om, at vedligeholdelsesplanen skal laves på gmndlag af en byggeteknisk gennemgang og det fremgår heller ikke af bekendtgørelsen. Afsnit 3 under punkt 8 bør derfor udgå, da det kan skabe tvivl om, at reglerne er underlagt metodefrihed. Punkt 8.1 og 8.2 om vedligeholdelsesarbeider Som naevnt i forhold til bekendtgørelsens 2 og 7 oven for, så er der ikke overensstemmelse mellem lovens definition af de arbejder, der skal medtages i planen og den beskrivelse, der forsøges i både bekendtgørelsen og vejledningen. Et større planlagt vedligeholdelsesarbejde er indholdsrnæssigt ikke det samme som et økonomisk og teknisk planlagt periodisk vedligeholdelsesarbejde. Hvis definitionen af?planlagt periodisk vedlipeboldelse? er et forsøg på en definition af, hvornår noget er et større vedligeholdelsesarbejde jf. boligreguleringslovens 18 a, så fremgår det ikke klart. Hertil skal Ejendomsforeningen Danrnarks gørc opmærksom på, at et planlagt periodisk vedligeholdelsesarbejde godt kan være af mindre omfang og dermed ikke omfattet af lovens afgrænsning til større vedligeholdelsesarbejder. Det er uhensigtsmæssigt, at der på den måde skabes en stor grad af usikkerhed om, hvad vedligeholdelsesplanen egentlig skal indeholde, når lovens afgrænsning ikke følges. Konkret under de to punkter er der ikke overensstemmelse mellem definitionen på de afhjælpende vedligeholdelsesarbejder i afsnit 5 under punkt 8.1 og afsnit 3 under punkt 8.2. Punkt 8.3 Bygningsdele En vurdering af vedligeholdelsesbehovet vedr. punkterne om WC/bad og køkken forudsætter, at udlejer gives adgang til lejlighederne. Ejendomsforeningen Danmark er meget i tvivl om, om der overhovedet er hjemrnel i lejelovens 54 til at kræve adgang for at lave en vedligeholdelsesplan. I en nylig kendelse fra Østre Landsret refereret som T:BB Ø, havde udlejer ikke krav på at få adgang til lejligheden for at konstatere, om lejer havde opfyldt sin vedligeholdelsespligt. Det kan derfor være tvivlsomt, om udlejer vil kunne kræve at få adgang til lejlighederne, for at lave en vedligeholdelsesplan. Der mangler et punkt for fælles-/udenomsarealer i listen over bygningsdele. Punktet om byggeplads bør udgå, da dette altid vil indgå både praktisk og økonomisk under de øvrige punkter. Der vil aldrig i sig selv kunne være vedligeholdelsesarbejder vedr. byggeplads. Punkt 8.5 og 8.6 7

8 Ejendomsforeningen Danrnark ser det som positivt, at prissætningen er forklaret og metodefriheden er understreget. Da der fortsat ikke er nævnt noget i forhold til prissætningen af arbejderne i relation til vedligeholdelsesarbejder, som også indeholder en større eller mindre andel forbedring, forventer Ejendomsforeningen Danmark, at der under metodefriheden også ligger en frihed til for udlejer til selv at vælge, hvordan disse arbejder medtages i vedli 7eboldel sesplanen. Det er dog efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse at foretrække, hvis vejledningen oplyser brugerne om, at vedligeholdelsesarbejder kan indeholde forbedringer, og at der i de økonomiske overslag kan indgå beløb, der fremtidigt vil kunne beregnes forbedringsforhøjelse for. Punkt 9 Sanktioner Punkt 9 og 10 bør sarnrnenlægges, det giver ikke rigtig mening at dele afsnittene op, da de siger det sarnme. Saerligt under punkt 9 er der store problemer med afsnit 3 og 4. I afsnit 3 er det forklaret, at udlejer skal fortsætte vedligeholdelseshensættelserne selvom han i en periode ikke kan opkræve dem hos lejerne. Beskrivelsen giver dog ikke mening, da der i første sætning står?i den periode, hvor udlejeren kan opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse efter 18 og 18 b hos lejerne, indbetaler udlejeren fortsat beløbene til Gmndejernes Investeringsfond." For det første er det kun ejendomme, der er bindingspligtige i GI og har en konto efter boligreguleringslovens 18 b, der overhovedet kan indbetale til GI. Alle ejendornme taget i bmg i 1970 og frem har kun en 1 8-konto og kan derfor ikke indbetale noget til GI. For det andet skal der først indbetales, hvis årets hensættelser ikke modsvares af tilsvarende vedligeholdelsesudgifter i det pågældende år. Afsnittet må omformuleres, så det harmonerer med reglerne for hensættelser og opgørelse af vedligeholdelsesregnskaber korrekt. I afsnit 4 står der, at udlejer også mister retten til at opkræve vedligeholdelseshensættelser, hvis han ikke udleverer vedligeholdelsesplanen til huslejenævnet. Dette er der efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse ingen hjemmel til. Boligreguleringslovens 18 a og bekendtgørelsens 10 hj emler alene, at udlejer mister retten til at opkræve vedligeholdelseshensættelser indtil planen er udleveret til lejerne. Ejendomsforeningen Damnark er naturligvis enig i, at det ikke giver megen mening at nægte at udlevere vedligeholdelsesplanen til huslejenævnet samtidig med, at den udleveres til lejerne, men der kan ikke?lovgives" i en vejledning på denne måde. Afsnittet må derfor omforrnuleres, så det bringes i overensstem- 8

9 melse med loven og bekendtgørelsen. 'Man kan i stedet i afsnittet forklare, at hvis udlejer forhindrer huslejenævnet i at få de nødvendige oplysninger til afgørelse af en sag om manglende vedligeholdelsesplan, kan det får processuel skadevirkning jf. boligreguleringslovens 42. Punkt 10 TviSter Under punkterne 10.4 og 10.5 ville det være ønskeligt, hvis man henviste til hjemlen for vedligeholdelsespåbud og de muligheder huslejenævnene har, jf. lejelovens 19, herunder 19, stk.3. I afsnit 3 under punkt 10.5 står der i tred3c linje "...bygningsdele og materialer...?, der må skulle stå?...bygningsdele og indretninger/installationer...?. Ordet materialer giver ikke mening i sætningen. VJ 4-.i,,,-?l1leLlndFuseY f Juridisk Konsulent % 9

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse

Høring over bekendtgørelse om ny typeformular til indgåelse Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr. 2015-780 Sendt til: mbbl@rpbbl.dk og mpk@mbbl.dk 27. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrerende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse Generelle krav til varslingen - Fælles

Læs mere

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december 2015 - Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud,

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger (Fremme af digital kommunikation

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

J.nr. 2015-1756 Høring over udkast til vejledning om indog fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse

J.nr. 2015-1756 Høring over udkast til vejledning om indog fraflytningssyn, istandsættelse og vedligeholdelse Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet Mgil: mbbl@mbbl,dk, lag@,mbbl.dk, mpk@mbbl.dk Dato 10. august20l5 Ref: TOC/PHU Administrerende direktr Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 toc@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Anne Louise Husen mener ikke, at lovforslaget - bortset fra enkelte punkter - bidrager til at forenkle lejelovgivningen.

Anne Louise Husen mener ikke, at lovforslaget - bortset fra enkelte punkter - bidrager til at forenkle lejelovgivningen. NOTAT Dato: 14. november 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbehandler:LAG/MPK/NYH/PSH/NH Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME

FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME ,, FORBEDRINGER I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Regnskabsvejledningen

Regnskabsvejledningen Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Regnskabsvejledningen Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 7. april 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Revision af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 1 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION GAMLE REGLER LL 66 kun hvis der er beboerrepræsentation alle forbedringsforhøjelser uanset størrelse

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2015. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan du som altid henvende dig til din sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Indsigelse fra beboerrepræsentationen for Applebys Plads 9-31 vedr. lejeændring pr. 1.1.2012 pga. skatter og afgifter

Indsigelse fra beboerrepræsentationen for Applebys Plads 9-31 vedr. lejeændring pr. 1.1.2012 pga. skatter og afgifter Dan- Ejendomme Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Sendt pr. brev med afleveringsattest samt tillige pr. e- mail Kopi sendt til LLO i Hovedstaden Dan- Ejd. ejendomsnr. 103-114 LLO foreningsnr. 110182, sag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Lejlighedstype A-D: 70 m2

Lejlighedstype A-D: 70 m2 Side 1 af 5 Lejlighedstype A-D: 70 m2 Spørgsmål 1 Er der udført forbedringer 1 i lejligheden i perioden 1935 indtil 2015? Hvis nej: gå til lejlighedstype A Hvis ja: gå til spørgsmål 2 Spørgsmål 2 Er forbedringerne

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere