Note om Monte Carlo eksperimenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Note om Monte Carlo eksperimenter"

Transkript

1 Note om Monte Carlo eksperimenter Mette Ejrnæs og Hans Christian Kongsted Økonomisk Institut, Københavns Universitet 9. september 003 Denne note er skrevet til kurset Økonometri på. årsprøve af polit-studiet. Formålet med noten er at forklare ideen med at lave simulationseksperimenter, også kaldet Monte Carlo eksperimenter. Simulationseksperimenter er velegnede til at illustrere centrale statistiske og økonometriske begreber. Metoden har desuden vist sig utroligt nyttig indenfor stort set alle grene af økonometrien til at efterprøve egenskaberne for estimatorer og test. I noten lægges specielt vægt på, hvordan et Monte Carlo eksperiment laves i praksis. Derfor er der medtaget et gennemgående eksempel, som detaljeret beskriver, hvordan et eksperiment kan konstrueres og udføres i SAS.. Hvad er et Monte Carlo eksperiment? Et Monte Carlo eksperiment er baseret på simulationer af en konkret statistisk model. Ved at simulere et udfald fra modellen bestående af et bestemt antal (fx n = 00 ) observationer opnår man et kunstigt datasæt. På grundlag af datasættet kan man så beregne de størrelser, der har interesse for eksperimentet. Det kunne fx være OLS-estimatet af en koefficient i en lineær regressionsmodel. Simulerer man et (stort) antal udfald (fx M = ) fås en fordeling af parameterestimater set over de kunstige datasæt ( replikationerne ). Man kan fx beskrive fordelingen ved at tegne et histogram og beregne dens gennemsnit og varians. Monte Carlo eksperimentet er helt parallelt til det tankeeksperiment, der ligger til grund for det meste statistik og økonometri, jf afsnit.5 og 3.3 i Wooldridge (003). Man forestiller sig, at det konkrete sæt af faktisk observerede data, man er i færd med at analysere, blot er ét blandt mange hypotetiske udfald. Under ganske bestemte forudsætninger kan vi så udlede resultater fx for OLS-

2 estimatorens egenskaber set over disse hypotetiske udfald og bruge disse egenskaber til at vurdere estimaterne med. Et (vigtigt) eksempel: Under Gauss-Markov antagelserne vil OLS være den bedste lineære og middelrette estimator, hvilket betyder at set over et antal hypotetiske udfald vil OLSestimaterne i gennemsnit ramme den sande værdi af parametrene. De vil tilmed gøre det med den mindste varians af alle tænkelige lineære og middelrette estimatorer. Ideen med Monte Carlo eksperimentet er at erstatte de hypotetiske udfald med konkrete men kunstige replikationer. Det kræver at man er villig til at specificere den statistiske model der genererer de kunstige datasæt, helt ned til at vælge konkrete værdier af modellens parametre (fx β 0 = 7 og β = 0.5 i en simpel lineær regressionsmodel) og bestemte fordelinger af de stokastiske variabler i modellen (fx at fejlleddet ui fremkommer som uafhængige og identiske trækninger fra en standard normalfordeling). Monte Carlo eksperimentets resultat vil i almindelighed afhænge af de parameterværdier og fordelinger man vælger. I nogle tilfælde kan man dog opnå resultater, der er invariante i forhold til visse aspekter af den valgte model. For at illustrere denne ide vil vi se på et gennemgående eksempel. Antag at man ønsker at bestemme den forventede startløn for en nyuddannet økonom. Man ringer derfor rundt til n = 00 tilfældigt udvalgte nyuddannede økonomer (som er i beskæftigelse) og spørger til deres startløn. Derefter beregnes den gennemsnitlige startløn i stikprøven som et estimat for middelværdien i fordelingen af startlønninger. Vi er interesserede i at vide, om gennemsnittet er en god eller dårlig estimator i en given model. Eller formuleret på en anden måde: Hvis man tilfældigvis havde kontaktet n = 00 andre nyuddannede økonomer og herved fået et andet gennemsnit, hvor forskelligt må man forvente at de to estimater vil være og hvor tæt kan man antage, at gennemsnitslønnen i den faktisk indhentede stikprøve ligger på den sande (men ukendte) middelværdi i fordelingen af startlønninger. For at besvare dette er man interesseret i at kende fordelingen af estimatoren (eller i hvert fald dens middelværdi og varians), set over alle de stikprøver, man potentielt kunne have fået. Normalt vil det være krævende og omkostningsfyldt at begynde at indsamle nye data. I praksis vil man som regel afholde sig fra det. Fordelen ved at lave simulationseksperimenter er, at det er let og (stort set) gratis at få fat i nye kunstige datasæt. Man skal dog være villig til at levere en fuld Fx vil resultaterne ofte være uafhængige af fejlleddets varians, som i givet fald blot kan normaliseres til.

3 specifikation af den model, der genererer startlønninger, den såkaldte datagenererende proces (DGP). I eksemplet vil vi arbejde med en antagelse om, at startlønningerne stammer fra uafhængige og identisk fordelte trækninger fra en normalfordeling. På DJØFs hjemmeside oplyses det, at den vejledende startløn for en privatansat, nyuddannet økonom pr.. januar 003 er kr om måneden, hvilket vi vil antage er den sande middelværdi i lønfordelingen. Vi antager desuden at den sande lønfordeling har en standardafvigelse på kr Hermed er lønfordelingen fuldt specificeret. Opgave: Hvad er - under disse antagelser - sandsynligheden for, at en tilfældigt udvalgt nyuddannet økonom har en startløn på mere end kr ? Man kan også forestille sig, at man overvejer at estimere den forventede startløn på en alternativ måde (f.eks. som medianlønnen eller som gennemsnittet af den største og mindste startløn i stikprøven). Man er så interesseret i at vide, hvilken af de foreslåede estimatorer, der er den mest præcise (fx hvilken der har den mindste varians). Ved at simulere estimatorerne kan man sammenligne deres fordelinger i Monte Carlo eksperimentet og herved se, hvilken som har den mindste varians. Et andet formål med at lave simulationer kan være at undersøge, hvor mange observationer hvor stort n - man skal bruge for at få et rimeligt præcist estimat. Endelig kan man være interesseret i at undersøge, hvad der sker med fordelingen af estimaterne, hvis f.eks. Gauss-Markov antagelserne ikke er opfyldt. I nogle tilfælde kan man nå frem til analytiske svar på disse spørgsmål. Det vil fx være muligt i den relativt simple problemstilling, vi har skitseret her. Fordelingen af et stikprøvegennemsnit er gennemgået i afsnit 6. af Teoretisk statistik for økonomer (sætning 6. og 6.) og vi vil sammenligne vores simulationsresultater med de analytiske resultater senere i noten. Men ofte er man interesseret i at få en ide om, hvordan fordelingen af estimaterne ser ud i mere komplicerede sammenhænge, hvor de simple forudsætninger ikke holder og det kan derfor være vanskeligt at Overvej under hvilke antagelser om fordelingen af startlønninger, at medianen vil være en rimelig estimator i dette eksempel. 3

4 opnå analytiske resultater. Simulationseksperimenter vil ofte være et værdifuldt værktøj til at belyse dette. Igen er det vigtigt at understrege, at man kun kan lave simulationer, hvis man er villig til at specificere den model, der genererer de kunstige data (DGP en) og at resultaterne almindeligvis vil afhænge heraf. Man må derfor godtgøre, at den valgte DGP er relevant for den problemstilling, man ønsker at belyse. Opgave: Er antagelserne om lønfordelingen i eksemplet realistiske? Hvilke andre fordelinger kunne du foreslå som model for lønfordelingen?. Hvordan laves et Monte Carlo eksperiment i praksis? I dette afsnit gennemgås, hvordan et simulationseksperiment laves. Antag, at vi ønsker at simulere fordelingen af en bestemt estimator baseret på n observationer, givet ved { y, y,..., y n }. Vi må først specificere modellen, der genererer disse data. Den model vi arbejder med skal være fuldt parametriseret. Det betyder som nævnt, at man både skal antage hvilken fordeling observationerne stammer fra (f.eks. normalfordelingen) og den eksakte værdi af parametrene (f.eks. middelværdi og varians). I løneksemplet vil vi som nævnt antage, at startlønningerne er uafhængige og normalfordelte omkring en middelværdi og med variansen σ. Vi kan så skrive () y = µ + σε i =,..., n, i i hvor εi er standardiseret uafhængige normalfordelt variable ( iidn (0,)). Vi antager her, at vi kender de "sande parametre" µ og σ. Trin : Konstruér de "kunstige" data I dette trin konstrueres et datasæt fx for n = 00 personer. I tilfældet med startlønningerne vil vi antage, at den månedlige startløn yi er givet (i.000 kr.) ved model () og at parameterværdierne er 4

5 µ = 8, 5, σ =,5 Vi kan nu generere fiktive startlønninger ved at trække 00 tilfældige tal fra en standardiseret normalfordeling: e, e,..., e 00. I praksis bruger man pseudo-tilfældige trækninger fra en computerbaseret generator af tilfældige tal 3 konstrueres som y i og startlønnen for den fiktive person nummer i = 8,5 +,5e. SAS koden: Simulationseksperimenter kan laves i de fleste statistikprogrammer. Det afgørende er, at programmet kan lave en løkke og generere tilfældige tal. 4 I dette kursus benyttes SAS og simulationen udføres ved hjælp af proceduren Proc IML. 5 Inden for denne procedure er man i stand til at lave matrixregning samt at lave løkke omkring et sæt af beregninger. i I det første trin skal data dannes. Før data dannes er det en fordel at lave en variabel, som angiver, hvor mange observationer, n, vi vil lave i hvert af de kunstige datasæt (kaldet antalobs i SASkoden). De tilfældige tal genereres her med SAS-funktionen NORMAL. Når man laver tilfældige tal er det ofte en fordel at kunne rekonstruere præcis samme udfald ved en senere lejlighed. Det opnår man ved at give SAS-funktionen et såkaldt seed (et frø ). I praksis danner man først en vektor af et-taller med samme dimension som den ønskede vektor af tilfældige tal. I eksemplet er det en vektor med n elementer. Dernæst vælger man en seed i form af et heltal og ganger tallet på hele vektoren. 6 I nedenstående programstump er 7 valgt som seed. 3 At tallene er pseudo-tilfældige betyder, at de i virkeligheden produceres af en deterministisk computeralgoritme, men på en måde så de approximerer tilfældige trækninger godt nok til vores (og de fleste andre) formål. 4 SAS giver mulighed for at trække pseudo-tilfældige tal fra en række forskellige fordelinger, fx normal-, t-, F- og uniformt fordelte trækninger. 5 En kort beskrivelse af Proc IML findes i en note på øvelseshjemmesiden. Mere udførlig hjælp findes i SAS Help under Help on SAS Software products. 6 Reelt har kun det første element i vektoren nogen betydning. Det fastlægger hele sekvensen af tilfældige tal inden for et givet kald af IML. Også når vi senere kører programsekvensen flere gange indenfor samme IML kald har seed en kun betydning første gang. Ønsker man ingen seed kan man angive 0. SAS vælger så selv hvor sekvensen af tilfældige tal skal starte, hvilket varierer hver gang programmet køres. 5

6 SAS koden til at konstruere ét fiktivt datasæt på 00 observationer kan se således ud: Proc IML; antalobs = 00; * antal observationer i datasættet; mu = j(antalobs,,8.5) ; * middelværdivektor ; seedvct = j(antalobs,,) ; * Samme dimension som vektor af tilfældige tal ; seedvct = 7*seedvct ; * Seedværdien er sat til. * Laver en vektor af uafhængige standard normal fordelte variabler ; e = normal(seedvct) ; * Dimension af e bestemmes af seedvct ; * vektor af kunstige løndata fra den ønskede fordeling ; y = mu +.5 * e ; quit; Trin : Find estimaterne I dette trin udregnes de relevante estimater. I eksemplet med startlønninger var den parameter, vi er interesseret i, middelværdien µ. I dette eksempel vil vi sammenligne to estimatorer nemlig gennemsnittet m og gennemsnittet af den største og mindste observation m : 00 m = yi 00 i= m = min,,,00 ( y ) + max,,,00 ( y ) ( i= i i= i ) Når estimaterne er udregnet gemmes de for hvert genereret datasæt. Estimaterne indlæses direkte i matricer, der rummer resultater for alle M replikationer. Dette er smart når man går til trin 3. SAS-koden til udregning af estimaterne: m[j,]=sum(y)/antalobs; * estimatet m (gennemsnittet); m[j,]=/*(min(y)+max(y)); * estimatet m (gns. min og max); Trin 3: Gentag trin og Ideen med trin 3 er, at man nu har mulighed for at trække et nyt datasæt og estimere parametrene på baggrund heraf. Dette gøres ved at gentage trin og. Det ønskede antal replikationer afhænger af 6

7 det specifikke eksperiment. Generelt vil man gerne have så mange replikationer som muligt, da det øger præcisionen i bestemmelsen af fordelingen af estimatorerne. Omkostningen ved et meget højt antal replikationer er, at det kan tage lang tid at udføre eksperimentet (dette afhænger også af computeren). I mange tilfælde vil være et rimeligt antal. SAS-kode: I dette trin skal man lave en løkke, som i hvert trin genererer et datasæt og estimerer parametrene som i trin og, og gentager dette gange. Løkken startes ved at skrive: do j= to antalrep; og afsluttes ved at skrive: end;. Løkken løber nu over indekset j, og de kommandoer, som står mellem do.. og end; udføres nu antalrep gange. I begyndelsen af programmet er antalrep sat lig med Derefter skal man sørge for, at man for hver simulation får gemt sine estimater. Dette kan gøres ved, at man i starten af sit program laver matricer til estimaterne. Dimensionen af disse skal svare til antallet af simulationer. I dette tilfælde laves to vektorer m og m, som hver har dimensionen Dernæst laver man en løkke på samme måde som i trin. 7 SAS-kode til løkke over antal replikationer: antalrep = 0000; * antal replikationer i simulationen; *initialiser vektorer; m = j(antalrep,,.); * vektorer til at gemme estimaterne i; m = j(antalrep,,.); do j= to antalrep ; * løkke over simulationer;... end; 7 Hvis man arbejder med meget høje antal replikationer og/eller har brug for at gemme mange estimater for hver replikation kan det af hensyn til computerens kapacitet være nødvendigt at beregne fx gennemsnit og varians af estimaterne løbende i stedet for at gemme hele sekvensen i en matrix. 7

8 Trin 4: Analyse af estimater baseret på simulerede data Efter at have udført trin -3 vil man have et antal (f.eks ) "realisationer" af estimaterne. Ud fra disse kan man så undersøge fordelingen af estimaterne eller udregne middelværdi og varians på estimatet. Figurne nedenfor viser histogrammer af de to sæt af estimater. Begge estimater er centerede omkring den sande værdi 8,5. Det ses også, at fordelingen af estimaterne ligner en normalfordeling. Den beregnede middelværdi og varians for de to fordelinger er angivet i tabellen. Figur: Histogram over estimaterne baseret på n=00 observationer og M=0.000 simulationer 8

9 For at undersøge hvad der sker med estimaterne, hvis vi har et datasæt med færre observationer, gentages simulationseksperimentet, hvor vi kun har hhv. 50 individer og 0 individer i hvert datasæt. Det sker i praksis ved at antalobs ændres til 50 og dernæst til 0. I tabellen nedenfor er middelværdi og varians for fordelingerne af de to estimater angivet. 9

10 Tabel: Middelværdi og varians af de to estimatorer baseret på M=0.000 simulationer m m N=00 Middelværdi 8,4990 8,505 Varians 0,03 0,089 N=50 Middelværdi 8,4993 8,4988 Varians 0,0443 0,445 N=0 Middelværdi 8,4975 8,4894 Varians 0,09 0,46 Sammenligner man middelværdien af estimaterne, kan man se, at for begge estimater (og for alle værdier af n ) er middelværdien tæt på den "sande" middelværdi, som er 8,5. Dette stemmer overens med, at begge estimatorer er middelrette, dvs. uanset n vil estimatorerne have middelværdi lig den sande parameterværdi. Vil man yderligere forbedre simulationseksperimentet, fx bestemmelsen af middelværdien, skal man sætte antallet af replikationer op. Hvis man sammenligner variansen af de to estimatorer i tabellen, kan man se, at variansen er størst for m. Opgave: Kunne vi på forhånd have sagt noget om, hvilken af de to estimatorer, der har den mindste varians?[hint: Kan vi bruge Gauss-Markov teoremet til sammenligningen?] Det fremgår også af tabellen, at variansen af estimaterne stiger, når n falder. Opgave: For estimatoren m kan den teoretiske varians udregnes ud fra afsnit 6. i Teoretisk statistik for økonomer. Beregn den teoretiske varians for hver værdi af n og sammenlign med simulationsresultaterne. 0

11 SAS-kode: For at analysere estimaterne er det lettest at lave matricerne med estimater om til et SAS datasæt. Dette kan gøres ved at bruge kommandoen create som laver et nyt datasæt. dd=m m; create hist from dd ; append from dd; * datamatricen med de to estimater; * udskriver matricen til et datasæt; Dernæst kan estimaterne analyseres ved at benytte Proc Univariate. 3. Afrunding Vi har skitseret ideen med at anvende simulationseksperimenter i Økonometri. De opfylder en række formål, fx at efterprøve teoretiske resultater, hvor disse kan udledes analytisk, og helt erstatte analytiske resultater, hvor disse er vanskelige eller umulige at opnå. Vi vil se eksempler på begge typer af analyser i forelæsningerne og i øvelsesopgaverne. Noten giver også en skabelon i SAS til at lave egne simulationseksperimenter. SAS-stumperne i noten er samlet til et program, der kan ses i appendix og ligger som fil på hjemmesiden. Bemærk at programmet primært er skrevet med et pædagogisk formål og at det ikke nødvendigvis er særligt kompakt eller efficient i sin opbygning. 4. Supplerende litteratur Vil man læse mere om simulationseksperimenter vil et godt sted at starte være: J. Johnston og J. DiNardo: Econometric Methods, 4. udgave, afsnit.. En mere avanceret kilde er D.F. Hendry: Monte Carlo experimentation in econometrics, i Z. Griliches og M. Intriligator: Handbook of econometrics, kapitel 6.

12 Appendix: SAS-program Det samlede program til at lave simulationseksperimentet beskrevet i noten. dm "clear out"; dm "clear log"; Proc IML; antalobs = 00 ; antalrep = 0000; * antal observationer i datasættet; * antal replikationer i simulationen; *initialiser vektorer; m = j(antalrep,,.); * vektorer til at gemme estimaterne i; m = j(antalrep,,.); mu = j(antalobs,,8.5) ; * middelværdivektor ; seedvct = j(antalobs,,) ; * Samme dimension som vektor af tilfældige tal ; seedvct = 7*seedvct ; * Seedværdien er sat til 7 Kun. element i vektoren får betydning ; do j= to antalrep ; * løkke over replikationer ; * Genererer trækning af et datasæt på antalobs observationer ; * Laver en vektor af uafhængige standard normal fordelte variabler ; e = normal(seedvct) ; * Dimension af e bestemmes af seedvct ; * Kun. element i seedvct har betydning ; * vektor af kunstige løndata fra den ønskede fordeling ; y = mu +.5 * e ; * estimaterne gemmes i de to bogføringsvektorer ; m[j,]=sum(y)/antalobs ; * estimatet m (gennemsnittet); m[j,]=/*(min(y)+max(y)); * estimatet m (gennemsnit af min og max); end; * løkken over replikationer slutter her ; dd=m m; * datamatricen med de to estimater; create hist from dd ; * udskriver matricen til et datasæt; append from dd; run; quit; * Her forlades IML modulet. De beregnede estimater m og m ligger i datasættet hist ; proc univariate data=hist; * deskriptiv statistik på m; var col; title "Histogram over m estimatoren"; histogram ; run; proc univariate data=hist; * deskriptiv statistik på m; var col; title "histogram over m estimatoren"; histogram ; run;

Note om Monte Carlo eksperimenter

Note om Monte Carlo eksperimenter Note om Monte Carlo eksperimenter Mette Ejrnæs og Hans Christian Kongsted Økonomisk Institut, Københavns Universitet 22. februar 2005 Denne note er skrevet til kurset Økonometri 1 på 2. årsprøve af polit-studiet.

Læs mere

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 25. september Økonometri 1: F6 1

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 25. september Økonometri 1: F6 1 Økonometri 1 Inferens i den lineære regressionsmodel 25. september 2006 Økonometri 1: F6 1 Oversigt: De næste forelæsninger Statistisk inferens: hvorledes man med udgangspunkt i en statistisk model kan

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvantitative metoder 2 Inferens i den lineære regressionsmodel 7. marts 2007 regressionsmodel 1 Opgave fra sidst (Gauss-Markov teoremet) Opgave: Vis at hvis M = I X X X X 1 ( ' ) ' er M idempoten dvs der

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Opgave fra sidst (Gauss-Markov teoremet) Kvantitative metoder Inferens i den lineære regressionsmodel 7. marts 007 Opgave: Vis at hvis M = I X X X X ( ' ) ' er M idempoten dvs der gælder gælder M = M '

Læs mere

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 25. september 2006. Oversigt: De næste forelæsninger

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 25. september 2006. Oversigt: De næste forelæsninger Oversigt: De næste forelæsninger Økonometri Inferens i den lineære regressionsmodel 5. september 006 Statistisk inferens: hvorledes man med udgangspunkt i en statistisk model kan drage konklusioner på

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 19, 2016 1/26 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo

Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder. Monte Carlo Kursusindhold: Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Sandsynlighedsregning og lagerstyring Normalfordelingen og Monte

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvantitative metoder 2 Den multiple regressionsmodel 5. marts 2007 regressionsmodel 1 Dagens program Emnet for denne forelæsning er stadig den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 3.4-3.5, E.2) Variansen

Læs mere

Note til styrkefunktionen

Note til styrkefunktionen Teoretisk Statistik. årsprøve Note til styrkefunktionen Først er det vigtigt at gøre sig klart, at når man laver statistiske test, så kan man begå to forskellige typer af fejl: Type fejl: At forkaste H

Læs mere

! Variansen på OLS estimatoren. ! Multikollinaritet. ! Variansen i misspecificerede modeller. ! Estimat af variansen på fejlleddet

! Variansen på OLS estimatoren. ! Multikollinaritet. ! Variansen i misspecificerede modeller. ! Estimat af variansen på fejlleddet Dagens program Økonometri Den multiple regressionsmodel 4. februar 003 regressionsmodel Emnet for denne forelæsning er stadig den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 3.4-3.5)! Opsamling fra sidst

Læs mere

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne

Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne Statistik og Sandsynlighedsregning 1 Indledning til statistik, kap 2 i STAT Susanne Ditlevsen Institut for Matematiske Fag Email: susanne@math.ku.dk http://math.ku.dk/ susanne 5. undervisningsuge, onsdag

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

! Husk at udfylde spørgeskema 3. ! Lineær sandsynlighedsmodel. ! Eksempel. ! Mere om evaluering og selvselektion

! Husk at udfylde spørgeskema 3. ! Lineær sandsynlighedsmodel. ! Eksempel. ! Mere om evaluering og selvselektion Dagens program Økonometri 1 Dummy variable 4. marts 003 Emnet for denne forelæsning er kvalitative variable i den multiple regressionsmodel (Wooldridge kap. 7.5-7.6+8.1)! Husk at udfylde spørgeskema 3!

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Note om Monte Carlo metoden

Note om Monte Carlo metoden Note om Monte Carlo metoden Kasper K. Berthelsen Version 1.2 25. marts 2014 1 Introduktion Betegnelsen Monte Carlo dækker over en lang række metoder. Fælles for disse metoder er, at de anvendes til at

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006 Dagens program Den simple regressionsmodel SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007 Dagens program Kapitel 8.7, 8.8 og 8.10 Momenter af gennemsnit og andele kap. 8.7 Eksempel med simulationer Den centrale grænseværdisætning (Central Limit Theorem) kap. 8.8 Simulationer Normalfordelte

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Sandsynlighedsregning Introduktion Kasper K. Berthelsen, Inst f. Matematiske Fag Omfang: 8 Kursusgang I fremtiden

Læs mere

Økonometri 1. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 18. september 2006

Økonometri 1. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 18. september 2006 Dagens program Økonometri Den multiple regressionsmodel 8. september 006 Opsamling af statistiske resultater om den simple lineære regressionsmodel (W kap..5). Den multiple lineære regressionsmodel (W

Læs mere

Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6

Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220

Læs mere

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model

Reminder: Hypotesetest for én parameter. Økonometri: Lektion 4. F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater. En god model Reminder: Hypotesetest for én parameter Antag vi har model Økonometri: Lektion 4 F -test Justeret R 2 Aymptotiske resultater y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi ønsker at teste hypotesen H

Læs mere

En Introduktion til SAS. Kapitel 5.

En Introduktion til SAS. Kapitel 5. En Introduktion til SAS. Kapitel 5. Inge Henningsen Afdeling for Statistik og Operationsanalyse Københavns Universitet Marts 2005 6. udgave Kapitel 5 T-test og PROC UNIVARIATE 5.1 Indledning Dette kapitel

Læs mere

1 Start og afslutning. Help.

1 Start og afslutning. Help. Afdeling for Teoretisk Statistik STATISTIK 2 Institut for Matematiske Fag Jørgen Granfeldt Aarhus Universitet 24. september 2003 Hermed en udvidet udgave af Jens Ledet Jensens introduktion til R. 1 Start

Læs mere

Økonometri 1. Dagens program. Den simple regressionsmodel 15. september 2006

Økonometri 1. Dagens program. Den simple regressionsmodel 15. september 2006 Dagens program Økonometri Den simple regressionsmodel 5. september 006 Den simple lineære regressionsmodel (Wooldridge kap.4-.6) Eksemplet fortsat: Løn og uddannelse på danske data Funktionel form Statistiske

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere

ØVELSE 3A. I SAS kan man både bruge {}, [] og () som paranteser til index.

ØVELSE 3A. I SAS kan man både bruge {}, [] og () som paranteser til index. ØVELSE 3A I denne øvelse gennemgår vi: Flere funktioner - udvalgte tilfældigtals generatorer i SAS Eksempler på anvendelse af SAS til statistisk analyse Formål Du får brug for de træk ved SAS-systemet,

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9)

Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program Dagens program Hypoteser: kap: 10.1-10.2 Eksempler på Maximum likelihood analyser kap 9.10 Test Hypoteser kap. 10.1 Testprocedure kap 10.2 Teststørrelsen Testsandsynlighed 1 Estimationsmetoder Kvantitative

Læs mere

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober Økonometri 1: F8 1

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober Økonometri 1: F8 1 Økonometri 1 Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober 2006 Økonometri 1: F8 1 Dagens program Opsamling om asymptotiske egenskaber: Asymptotisk normalitet Asymptotisk efficiens Test af flere lineære

Læs mere

SPSS introduktion Om at komme igang 1

SPSS introduktion Om at komme igang 1 SPSS introduktion Om at komme igang 1 af Henrik Lolle, oktober 2003 Indhold Indledning 1 Indgang til SPSS 2 Frekvenstabeller 3 Deskriptive statistikker gennemsnit, standardafvigelse, median osv. 4 Søjlediagrammer

Læs mere

, i ' 1,...,N ; t ' 1,...,T, - i.i.d.(0,f 2, ), ) ' 0, E(, it. x kjs. œ i,t,s,j,k.

, i ' 1,...,N ; t ' 1,...,T, - i.i.d.(0,f 2, ), ) ' 0, E(, it. x kjs. œ i,t,s,j,k. 3 Den model, som vi gennemgående skal arbejde med i øvelsen, er»one-way Error Component«Modellen (1EC) Modellen specificeres på følgende måde: y it ' x it $ % µ i %, it, i ' 1,,N ; t ' 1,,T, hvor y it

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007 Dagens program Estimation: Kapitel 9.1-9.3 Estimation Estimationsfejlen Bias Eksempler Bestemmelse af stikprøvens størrelse Konsistens De nitioner påkonsistens Eksempler på konsistente og middelrette estimatorer

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2

Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project. Information og spørgsmål vedr. eksamen. Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 1 Evalueringer Kun 23 har udfyldt evalueringsskemaerne ud af ca. 120 tilmeldte til eksamen Resultatet kan ses på hjemmesiden

Læs mere

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup)

Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 5: Kapitel 7: Inferens for gennemsnit (One-sample setup) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske

Læs mere

Statistiske modeller

Statistiske modeller Statistiske modeller Statistisk model Datamatrice Variabelmatrice Hændelse Sandsynligheder Data Statistiske modeller indeholder: Variable Hændelser defineret ved mulige variabel værdier Sandsynligheder

Læs mere

Estimation og usikkerhed

Estimation og usikkerhed Estimation og usikkerhed = estimat af en eller anden ukendt størrelse, τ. ypiske ukendte størrelser Sandsynligheder eoretisk middelværdi eoretisk varians Parametre i statistiske modeller 1 Krav til gode

Læs mere

Dagens Temaer. Test for lineær regression. Test for lineær regression - via proc glm. k normalfordelte obs. rækker i proc glm. p. 1/??

Dagens Temaer. Test for lineær regression. Test for lineær regression - via proc glm. k normalfordelte obs. rækker i proc glm. p. 1/?? Dagens Temaer k normalfordelte obs. rækker i proc glm. Test for lineær regression Test for lineær regression - via proc glm p. 1/?? Proc glm Vi indlæser data i datasættet stress, der har to variable: areal,

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

Valgkampens og valgets matematik

Valgkampens og valgets matematik Ungdommens Naturvidenskabelige Forening: Valgkampens og valgets matematik Rune Stubager, ph.d., lektor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Disposition Meningsmålinger Hvorfor kan vi stole på

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Uge 48 II Teoretisk Statistik 27. november 2003. Numerisk modelkontrol af diskrete fordelinger: intro

Uge 48 II Teoretisk Statistik 27. november 2003. Numerisk modelkontrol af diskrete fordelinger: intro Uge 48 II Teoretisk Statistik 7. november 003 Numerisk modelkontrol af diskrete fordelinger: intro Eksempel: kvalitetskontrol Goodness-of-fit test: generel teori Endeligt udfaldsrum Udfaldsrum uden øvre

Læs mere

Bilag A. Dexia-obligationen (2002/2007 Basis)

Bilag A. Dexia-obligationen (2002/2007 Basis) Bilag A Dexia-obligationen (2002/2007 Basis) Også kaldet A.P. Møller aktieindekseret obligation (A/S 1912 B). Dette værdipapir som i teorien handles på Københavns Fondsbørs (omend med meget lille omsætning)

Læs mere

To samhørende variable

To samhørende variable To samhørende variable Statistik er tal brugt som argumenter. - Leonard Louis Levinsen Antagatviharn observationspar x 1, y 1,, x n,y n. Betragt de to tilsvarende variable x og y. Hvordan måles sammenhængen

Læs mere

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min

4. september 2003. π B = Lungefunktions data fra tirsdags Gennemsnit l/min Epidemiologi og biostatistik Uge, torsdag 28. august 2003 Morten Frydenberg, Institut for Biostatistik. og hoste estimation sikkerhedsintervaller antagelr Normalfordelingen Prædiktion Statistisk test (udfra

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår Dagens program Dagens program Estimation: Kapitel 9.7-9.10 Estimationsmetoder kap 9.10 Momentestimation Maximum likelihood estimation Test Hypoteser kap. 10.1 Testprocedure kap 10.2 Teststørrelsen Testsandsynlighed 1

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

! Proxy variable. ! Målefejl. ! Manglende observationer. ! Dataudvælgelse. ! Ekstreme observationer. ! Eksempel: Lønrelation (på US data)

! Proxy variable. ! Målefejl. ! Manglende observationer. ! Dataudvælgelse. ! Ekstreme observationer. ! Eksempel: Lønrelation (på US data) Dagens program Økonometri 1 Specifikation, og dataproblemer 10. april 003 Emnet for denne forelæsning er specifikation (Wooldridge kap. 9.-9.4)! Proxy variable! Målefejl! Manglende observationer! Dataudvælgelse!

Læs mere

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl?

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl? Module 6: Exercises 6.1 To laboranter....................... 2 6.2 Nicotamid i piller..................... 3 6.3 Karakterer......................... 5 6.4 Blodtryk hos kvinder................... 6 6.5

Læs mere

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata

1. Intoduktion. Undervisningsnoter til Øvelse i Paneldata 1 Intoduktion Før man springer ud i en øvelse om paneldata og panelmodeller, kan det selvfølgelig være rart at have en fornemmelse af, hvorfor de er så vigtige i moderne mikro-økonometri, og hvorfor de

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

Adgangsgivende eksamen (udeladt kategori: Matematisk student med matematik på niveau A)

Adgangsgivende eksamen (udeladt kategori: Matematisk student med matematik på niveau A) Økonometri 1 Forår 2003 Ugeseddel 13 Program for øvelserne: Gruppearbejde Opsamling af gruppearbejdet og introduktion af SAS SAS-øvelser i computerkælderen Øvelsesopgave 6: Hvem består første årsprøve

Læs mere

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Center for Statistik Handelshøjskolen i København MPAS Tue Tjur November 2006 Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Ved en tidsrække forstås i almindelighed et datasæt, der

Læs mere

Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved

Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved Matematisk Modellering 1 (reeksamen) Side 1 Opgave 1 Betragt to diskrete stokastiske variable X og Y. Antag at sandsynlighedsfunktionen p X for X er givet ved { 1 hvis x {1, 2, 3}, p X (x) = 3 0 ellers,

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 11

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 11 Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 11 Program for øvelserne: Gruppearbejde og plenumdiskussion Introduktion til SAS øvelser SAS øvelser Øvelsesopgave: Paneldata estimation Sammenhængen mellem alder og

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program Dagens program Kapitel 7 Introduktion til statistik Organisering af data Diskrete variabler Kontinuerte variabler Beskrivende statistik Fraktiler Gennemsnit Empirisk varians og spredning Empirisk korrelationkoe

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Statistisk model: Vi antager at sammenhængen

Læs mere

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber.

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber. Tema Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber. Model og modelkontrol Estimation af parametre. Fordeling. Hypotese og test. Teststørrelse. konfidensintervaller Vi tager udgangspunkt i Ex. 3.1 i

Læs mere

Maple 11 - Chi-i-anden test

Maple 11 - Chi-i-anden test Maple 11 - Chi-i-anden test Erik Vestergaard 2014 Indledning I dette dokument skal vi se hvordan Maple kan bruges til at løse opgaver indenfor χ 2 tests: χ 2 - Goodness of fit test samt χ 2 -uafhængighedstest.

Læs mere

Løsning eksamen d. 15. december 2008

Løsning eksamen d. 15. december 2008 Informatik - DTU 02402 Introduktion til Statistik 2010-2-01 LFF/lff Løsning eksamen d. 15. december 2008 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th

Læs mere

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau

Hypotese test. Repetition fra sidst Hypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type 2 fejl Signifikansniveau ypotese test Repetition fra sidst ypoteser Test af middelværdi Test af andel Test af varians Type 1 og type fejl Signifikansniveau Konfidens intervaller Et konfidens interval er et interval, der estimerer

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version

University of Copenhagen. Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs. Publication date: Document Version Peer-review version university of copenhagen University of Copenhagen Notat om statistisk inferens Larsen, Martin Vinæs Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Larsen,

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X.

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X. Opgave I I en undersøgelse af et potentielt antibiotikum har man dyrket en kultur af en bestemt mikroorganisme og tilført prøver af organismen til 20 prøverør med et vækstmedium og samtidig har man tilført

Læs mere

Statistik i basketball

Statistik i basketball En note til opgaveskrivning jerome@falconbasket.dk 4. marts 200 Indledning I Falcon og andre klubber er der en del gymnasieelever, der på et tidspunkt i løbet af deres gymnasietid skal skrive en større

Læs mere

Oversigt. Course 02402/02323 Introducerende Statistik. Forelæsning 3: Kontinuerte fordelinger. Per Bruun Brockhoff

Oversigt. Course 02402/02323 Introducerende Statistik. Forelæsning 3: Kontinuerte fordelinger. Per Bruun Brockhoff Course 242/2323 Introducerende Statistik Forelæsning 3: Kontinuerte fordelinger Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 22 Danmarks Tekniske Universitet 28 Lyngby Danmark

Læs mere

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder

Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Produkt og marked - matematiske og statistiske metoder Rasmus Waagepetersen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet February 11, 2016 1/22 Kursusindhold: Sandsynlighedsregning og lagerstyring

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Estimation Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Estimation Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev herefter

Læs mere

Opsamling Modeltyper: Tabelanalyse Logistisk regression Generaliserede lineære modeller Log-lineære modeller

Opsamling Modeltyper: Tabelanalyse Logistisk regression Generaliserede lineære modeller Log-lineære modeller Opsamling Modeltyper: Tabelanalyse Logistisk regression Binær respons og kategorisk eller kontinuerte forklarende variable. Generaliserede lineære modeller Normalfordelt respons og kategoriske forklarende

Læs mere

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier

Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Hjemmeprøve 1 Efterår 2013: Afkast og risiko ved investering i aktier Udviklingen i OMXC20 aktieindekset 2008 2013 1 1 OMXC20 er et indeks over de 20 mest omsatte aktier på Nasdaq OMX Copenhagen ( Københavns

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvantitative metoder 2 Specifikation og dataproblemer 2. maj 2007 KM2: F22 1 Program Specifikation og dataproblemer, fortsat (Wooldridge kap. 9): Betydning af målefejl Dataudvælgelse: Manglende observationer

Læs mere

MLR antagelserne. Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som

MLR antagelserne. Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som MLR antagelserne Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + + β k x k + u, hvor β 0, β 1, β 2,...,β k er ukendte parametere,

Læs mere

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser Uge 43 I Teoretisk Statistik,. oktober 3 Simpel lineær regressionsanalyse Forudsigelser Fortolkning af regressionsmodellen Ekstreme observationer Transformationer Sammenligning af to regressionslinier

Læs mere

Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger. Per Bruun Brockhoff.

Oversigt. Kursus Introduktion til Statistik. Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger. Per Bruun Brockhoff. Kursus 242 Introduktion til Statistik Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik Bygning 35/324 Danmarks Tekniske Universitet 28 Lyngby Danmark e-mail:

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Module 4: Ensidig variansanalyse

Module 4: Ensidig variansanalyse Module 4: Ensidig variansanalyse 4.1 Analyse af én stikprøve................. 1 4.1.1 Estimation.................... 3 4.1.2 Modelkontrol................... 4 4.1.3 Hypotesetest................... 6 4.2

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx122-mat/b-17082012 Fredag den 17. august 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Efterår 2006. Dagens program Dagens program Afsnit 1.7-1.8 Fødselsdagseksemplet, fra sidst Eksperimenterikkealleerligesandsynlige Diskrete sandsynlighedsfordelinger -Definition af sandsynligheder - Regneregler Hvad er sandsynligheder?

Læs mere

Kommentarer til opg. 1 og 3 ved øvelser i basalkursus, 3. uge

Kommentarer til opg. 1 og 3 ved øvelser i basalkursus, 3. uge Kommentarer til opg. 1 og 3 ved øvelser i basalkursus, 3. uge Opgave 1. Data indlæses i 3 kolonner, som f.eks. kaldessalt,pre ogpost. Der er således i alt tale om 26 observationer, idet de to grupper lægges

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 2. Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger

Anvendt Statistik Lektion 2. Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger Anvendt Statistik Lektion 2 Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Normalfordelingen Stikprøvefordelinger Sandsynlighed: Opvarmning Udfald Resultatet af et eksperiment kaldes et udfald. Eksempler:

Læs mere

Modul 7: Eksempler. 7.1 Beskrivende dataanalyse. 7.1.1 Diagrammer. Bent Jørgensen. Forskningsenheden for Statistik ST501: Science Statistik

Modul 7: Eksempler. 7.1 Beskrivende dataanalyse. 7.1.1 Diagrammer. Bent Jørgensen. Forskningsenheden for Statistik ST501: Science Statistik Forskningsenheden for Statistik ST501: Science Statistik Bent Jørgensen Modul 7: Eksempler 7.1 Beskrivende dataanalyse............................... 1 7.1.1 Diagrammer.................................

Læs mere

Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger

Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 3: Kapitel 5: Kontinuerte fordelinger Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Module 12: Mere om variansanalyse

Module 12: Mere om variansanalyse Mathematical Statistics ST06: Linear Models Bent Jørgensen og Pia Larsen Module 2: Mere om variansanalyse 2. Parreded observationer................................ 2.2 Faktor med 2 niveauer (0- variabel)........................

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

1/41. 2/41 Landmålingens fejlteori - Lektion 1 - Kontinuerte stokastiske variable

1/41. 2/41 Landmålingens fejlteori - Lektion 1 - Kontinuerte stokastiske variable Landmålingens fejlteori - lidt om kurset Landmålingens fejlteori Lektion 1 Det matematiske fundament Kontinuerte stokastiske variable - rw@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Kursusholder

Læs mere

Billedbehandling og mønstergenkendelse: Lidt elementær statistik (version 1)

Billedbehandling og mønstergenkendelse: Lidt elementær statistik (version 1) ; C ED 6 > Billedbehandling og mønstergenkendelse Lidt elementær statistik (version 1) Klaus Hansen 24 september 2003 1 Elementære empiriske mål Hvis vi har observationer kan vi udregne gennemsnit og varians

Læs mere

Overheads til forelæsninger, mandag 5. uge På E har vi en mængde af mulige sandsynlighedsfordelinger for X, (P θ ) θ Θ.

Overheads til forelæsninger, mandag 5. uge På E har vi en mængde af mulige sandsynlighedsfordelinger for X, (P θ ) θ Θ. Statistiske modeller (Definitioner) Statistik og Sandsynlighedsregning 2 IH kapitel 0 og En observation er en vektor af tal x (x,..., x n ) E, der repræsenterer udfaldet af et (eller flere) eksperimenter.

Læs mere

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1

Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Forår 2006 Matematisk Modellering 1 Side 1 Matematisk Modellering 1 Side 1 I nærværende opgavesæt er der 16 spørgsmål fordelt på 4 opgaver. Ved bedømmelsen af besvarelsen vægtes alle spørgsmål lige. Endvidere lægges der vægt på, at det af besvarelsen

Læs mere

Program. Modelkontrol og prædiktion. Multiple sammenligninger. Opgave 5.2: fosforkoncentration

Program. Modelkontrol og prædiktion. Multiple sammenligninger. Opgave 5.2: fosforkoncentration Faculty of Life Sciences Program Modelkontrol og prædiktion Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Test af hypotese i ensidet variansanalyse F -tests og F -fordelingen. Multiple sammenligninger. Bonferroni-korrektion

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere