Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen."

Transkript

1 Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at kunne byde velkommen til den åbne del af Børsmæglerforeningens ordinære generalforsamling. Velkommen til vore indbudte gæster fra den politiske verden, fra ministerier og andre myndigheder og fra de organisationer og virksomheder vi samarbejder med. En særlig velkomst skal lyde til adm. direktør Hans-Ole Jochumsen, Københavns Fondsbørs og Fondsrådets nye formand, Erik Bonnerup, som begge har lovet at give et indlæg ved denne generalforsamling. Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Indledning Vi har i Børsmæglerforeningen været optaget af en række problemstillinger i det forløbne år. Jeg vil kun berøre nogle få, men vigtige områder, i mit indlæg. En række øvrige emner er omtalt i den skriftlige beretning, der er omdelt til alle deltagere. Aktieavanceskat Vi har fra denne talerstol og i andre fora længe efterlyst mere simple regler for beskatning af aktieavancer hos private investorer. De nuværende regler er simpelthen grotesk komplicerede og udsætter den enkelte investor for en urimelig administrativ byrde. Men ikke nok

2 med det, trods den komplicerede indretning, så indeholder reglerne centrale bestemmelser, som medfører en fundamentalt set uhensigtsmæssig investoradfærd. Dertil kommer, at reglerne i en række tilfælde indebærer en urimelig høj beskatning med en sats på 59 pct. af værdier, hvor der forlods er betalt 30 % i selskabsskat. Det svarer til en sammensat skat på over 70 %. Lad mig nævne de to væsentligste problemer ved skattereglerne for så vidt angår påvirkningen af investoradfærden. For det første har vi kr s.-grænsen, som gør det direkte uattraktivt at øge aktiebeholdningen udover denne. Og for det andet har vi 3-årsreglen, som fastlåser aktiebesiddelser, som følge af at skatteovervejelser overskygger ellers i øvrigt rationelle overvejelser om køb eller salg af aktier. Det skader i betydeligt omfang markedets likviditet og er i sidste ende med til at øge de børsnoterede virksomheders kapitalomkostninger. Det er uforståeligt, at vi i et lille land med en erhvervsstruktur bestående af små, ja i international sammenhæng endog meget små, virksomheder ikke har evnet at skabe regler, der gør det attraktivt at eje aktier, når man tænker på, at vores position i det globale aktiemarked mest nærliggende er at betragte som et randmarked. Som det fremgår er der efter Børsmæglerforeningens opfattelse en god grund til at skabe de bedst mulige rammer for en velfungerende dansk aktiekultur. Det har derfor også været bekymrende med de mange år, der er forløbet med unødigt komplicerede skatteregler, som

3 formentlig er den enkeltfaktor, der har haft størst skadevirkning, når det gælder udviklingen af det danske aktiemarked og at realisere målet om en bredt funderet aktiekultur. Det var derfor også meget opmuntrende, at skatteministeren i efteråret 2000 fremlagde konkrete planer om at forenkle beskatningen af aktieindkomst. Det er derfor lige så nedslående, at man nu øjensynligt har droppet disse planer. Dette triste forhold skal imidlertid ikke afholde os fra at sende en kraftig opfordring til regering og Folketing om snarest at gennemføre simplere regler på området. Det var heller ikke særligt befordrende eller fremtidsorienteret, når man i Finanslovsaftalen for 2001 vedtog at forhøje satserne for beskatning af aktieindkomst fra 25% til 28% og fra 40% til 43%, også selv om satsen for selskabsskat ved samme lejlighed blev nedsat. Kapitalindkomst og dermed også aktieindkomst er en af de skattebaser, som er mest under pres fra internationaliseringen, og der er vel ikke ligefrem nogen der venter, at dette pres vil aftage i de kommende år. Der er snarere behov for at gå i den modsatte retning. Man skal her huske på, at Danmark i forvejen havde et af de højeste niveauer for beskatning af aktieindkomst i verden og dette misforhold til udlandet blev altså skærpet. Best execution Der er til stadighed debat om vilkårene for privates handel med værdipapirer, og det er ikke kun et dansk fænomen. Den linde strøm af anbefalinger og krav fra FESCO og EU vidner om sidstnævnte. Debatten går både på, om den private investor får en fair pris, og om

4 kunden bagefter står med den afregningsform, som han på forhånd havde ønsket. I debatten fremsættes med jævne mellemrum krav om, at alle privatkundehandler skal ind over Fondsbørsens handelssystemer eller varianter af et sådant tankesæt. Der er flere gode grunde til ikke at løbe med på disse forslag. I Børsmæglerforeningen mener vi, at kunden skal have lov til at foretage et valg. Der skal således være en handelsmulighed for den investor, der ønsker sikkerhed for handelskurs og mængde ved ordrens afgivelse såvel som for den kunde, der ønsker at placere ordren på børsen med de vilkår, der er forbundet hermed. En kunde kan eksempelvis vælge at handle over børsens system og limitere sin ordre i forhold til de aktuelle købs- og salgskurser. Her kan kunden byde ind i spreadet, men der er ingen sikkerhed for, om kunden bliver afregnet, eller hvornår han i givet fald bliver afregnet. Fra Børsmæglerforeningens side mener vi, at gennemsigtighed er det væsentlige, når man taler beskyttelse af den mindre investor. Det afgørende må være, at det står klart for kunderne, at de kan vælge mellem forskellige handelsformer. Der skal også være entydighed og gennemsigtighed for kunderne med hensyn til, hvad der aftales, og hvordan der handles. Når handlen er gennemført, skal kunden selvfølgelig kunne kontrollere, at handlen er forløbet som aftalt, og at denne er sket til en rimelig pris. De rammer for best execution, som en arbejdsgruppe under Fondsrådet har udarbejdet, er efter vores opfattelse dækkende og sikrer en god gennemsigtighed for kunderne. Det offentlige bør

5 derimod ikke blande sig i, hvordan parterne skal afregne en værdipapirhandel. Man kan her pege på, at EU-Kommissionen har foreslået at ophæve den gældende koncentrationsregel i investeringsservicedirektivet. Vurderingen er, at børspligt ikke er metoden til at sikre investorbeskyttelse. I Børsmæglerforeningen støtter vi ønsket om mere frivillig handel på børsen. Vi har derfor gået sammen med fondsbørsen for at belyse, hvordan vi kan få mere handel på fondsbørsens handelssystem, herunder muligheden for at fjerne nogle barrierer for, at private kunder får ordrer ud på børsen. Vi bør f.eks. søge at fjerne mulige forvirringer om handelstyper og se på behov for at justere indretningen af handelsreglerne. Man bør i øvrigt notere sig, at der har været en stigning i systemhandelen siden vi fik SAXESS. Det gælder også for de private kunder, og der grund til at forvente at systemhandlen vil stige i de kommende år. Der er trods alt kun gået et par år siden vi fik SAXESS, hvor der blev givet mulighed for at handle mindre beløb over fondsbørsen og mulighed for direkte ordreformidling. NOREX og internationalt samarbejde Da vi fik NOREX-samarbejdet, var det bl.a. ud fra et ønske om at sikre en regional handelsplads i en branche, der udvikler sig hurtigt. Det er indtil videre lykkedes og samarbejdet er blevet udvidet i både bredde og dybde. Det seneste tiltag er NOREX-børsernes udspil om fælles handelsregler, som skal nedfældes i en NOREX- joint rule book.

6 Fra Børsmæglerforeningens side har vi anlagt en positiv linje over for NOREX-børsernes udspil. Det fremgår bl.a. af det fælles høringssvar, som børsmæglerforeningerne i NOREX-landene har sendt til børserne. Omend NOREX-børserne i deres udspil måske har været meget optimistiske med hensyn til, at alle regler kunne harmoniseres i første runde, og hvor hurtigt nye regler kan træde i kraft. Jeg ved, at Hans Ole Jochumsen senere vil komme med nogle uddybende bemærkninger om NOREX, så jeg vil ikke komme nærmere ind på dette emne nu. Ud over NOREX er der på europæisk plan en lang række initiativer i gang for at få fart på integrationen af de europæiske værdipapirmarkeder. Det omfatter forslagene fra Lamfalussy-gruppen om en hurtigere beslutningsgang på EU-niveau. Der er forslag om nye direktiver og revisioner af eksisterende i Kommissionens Action Plan for Financial Services, herunder af Investeringsservicedirektivet. Fra Børsmæglerforeningens side støtter vi den grundlæggende ide om at nedbryde barrierer for grænseoverskridende aktiviteter. På sigt vil forslagene sikre et større marked for alle deltagerne. En harmonisering af reglerne for god forretningsskik er nok det forslag, som vi kommer til at bruge flest kræfter på i de kommende år. FESCO har som bekendt fremsendt et udkast hertil som er i høring i de europæiske lande. Som vi læser forslaget, så vil det i sin nuværende form medføre betydeligt administrativt besvær hos vores medlemmer og formentlig også i næsten alle andre EU-lande. Der er næsten ikke grænser for de informationer, som kunde og værdipapirhandler skal udveksle for at kunne gennemføre f.eks. en banal obligationshandel.

7 En væsentlig begrundelse for forslaget er vel at bringe investorerne billigere investeringsservice, men man risikerer det modsatte med så omfattende krav, som der tilsyneladende er lagt op til. Informationspolitik og åbenhed Værdipapirmarkedet er underlagt regler for at sikre et redeligt og gennemskueligt marked. Hensigten er at give alle aktører udstedere, mæglere og investorer - tillid til markedet. Udstederne har en særlig forpligtelse overfor markedet, når det gælder udsendelse af selskabsinformationer. Det er vigtigt, at de fører en åben og troværdig informationspolitik, og giver markedet besked, når der indtræffer forhold af betydning for selskabets fremtid. Der er i løbet af de seneste år sket væsentlige forbedringer hos især de større selskaber, men der er stadig brug for en højnelse af kvaliteten og hyppigheden af selskabsinformationerne, før at vi kan sammenligne os med de bedste markeder. På det seneste har to professorer sat fornyet fokus på spørgsmålet om åbenhed om aktiebesiddelser ved at foretage en sammenligning af danske og udenlandske regler. Jeg har forstået, at regeringen nu vil studere deres rapport yderligere. Der er gode grunde til at tænke sig om, inden man ændrer disse regler. Man bør ikke lave regler, der nemt kan omgås, og man bør heller ikke lave regler, som f.eks. vanskeliggør Værdipapircentralens konkurrenceposition. Fra foreningens side er vi imidlertid ikke helt afvisende over for ændringer. Man kunne godt tage en diskussion af, om der burde være

8 offentlige tilgængelige oplysninger om en selskabsledelses handel og besiddelser af aktier. Rådgivning og analyse Vore virksomheder bidrager til udviklingen af markedspladsen med analyser af selskaber, markedsvurderinger og rådgivning af kunderne. Dette arbejde har på det seneste fået en vis negativ pressedækning. At debatten kommer netop nu, hænger antagelig i en vis udstrækning sammen med den senere tids negative aktiekursudvikling. Og debatten må ses i dette lys. I pressen møder bl.a. man kritik af de møder, der afholdes mellem et børsnoteret selskab og en indbudt kreds af investorer. Ved disse arrangementer må selskaberne ikke komme med egentlige nyheder eller kurspåvirkende informationer, og det sker heller ikke. Det ville stride imod oplysningsforpligtelserne over for fondsbørsen og lovgivningen. Møderne giver imidlertid investorer og analytikere mulighed for at få et mere personligt indtryk af selskabet og dets ledelse. Det giver en dybere baggrund for at vurdere virksomheden, end hvad der umiddelbart fremgår af årsregnskaber og fondsbørsmeddelelser. Og via læsning af de enkelte analytikeres ofte forskellige konklusioner, får markedet på den måde et tættere kendskab til selskabet. I pressen er der også sat fokus på, at visse virksomheder på samme tid yder rådgivning i forbindelse med corporate finance aktiviteter, og udarbejder analyser og rådgiver kunder om aktieinvesteringer. Der er nævnt eksempler på analytikere, der først er beskæftiget med

9 corporate finance aktiviteter og efter denne aktivitet er offentliggjort, er vedkommende beskæftiget med kunderådgivning om investering i det samme selskab. I Børsmæglerforeningen vil vi igangsætte en diskussion og analyse af regler og branchekutymer på området. Vi går også gerne i en dialog med myndighederne om problemstillingerne, og vi har allerede en løbende dialog med de institutionelle investorer om området. Generelt vil vi gerne opfordre til, at man bør være tilbageholdende med at drage forhastede konklusioner. Problemkomplekset er således betydeligt mere kompliceret, end avisartiklerne umiddelbart giver indtryk af. Som hovedregel er investorerne bekendt med, at vedkommende selskab eller den pågældende rådgiver har været involveret i forudgående rådgivning af selskabet. Derfor er der i højere grad tale om et kommercielt forhold frem for et regulativ spørgsmål for myndighederne. En tydeliggørelse af om børsmæglerselskabet har ageret som rådgiver i corporate finance aktiviteter ved at forsyne analyser og rapporter med en såkaldt disclaimer vil dog alligevel være et af de mulige tiltag børsmæglerselskaberne vil diskutere i den kommende tid. Afslutning Hvis man ser på de sidste 5 års udvikling, så er der sket væsentlige fremskridt for udviklingen af det danske aktiemarked og i branchen har

10 vi en betydelig tro på, at der er sat gang i en positiv udviklingsspiral. Vi har haft et marked i betydelig vækst med øget handelsomfang, forbedret gennemsigtighed, skarpere prisdannelse og andre forbedringer. Hvis vi bærer os fornuftigt ad, kan denne gode linje fortsætte. Jeg vil gerne slutte med en tak til alle vore samarbejdspartnere. Først og fremmest en tak til Økonomiministeriet, Købehavns Fondsbørs, Nationalbanken, Finanstilsynet, Fondsrådet, Værdipapircentralen og Finansrådet. Endvidere tak til politikere og myndigheder og andre organisationer og pressen for et godt samarbejde i det forløbne år. Tak for jeres opmærksomhed.

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Årsberetning for Forsikring & Pension 2000

Årsberetning for Forsikring & Pension 2000 Årsberetning for Forsikring & Pension 2000 NFT 1/2001 af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. En særlig velkomst skal

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension *

Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension * NFT 2/1998 Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension * af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand Bent Knie-Andersen På rådets vegne vil jeg gerne byde velkommen til årsmødet. En særlig

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108

Brancheglidning i den finansielle sektor. Betænkning nr. 1108 Brancheglidning i den finansielle sektor Betænkning nr. 1108 Industriministeriet, juni 1987 ISBN 87-503-6791-9 TJ-tryk ApS, København Ha. 00-503-bet. - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere