Fremtidens fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens fagforening"

Transkript

1 Fremtidens fagforening Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet Dansk Psykolog Forening, København

2 Nye tider nye ord Før Nu borgere brugere velfærd nytte velstand bundlinien kvalifikationer kompetencer forfordeling incitamenter makro mikro Det, der binder os sammen adskiller os fra hinanden 2

3 Ny italesættelse siden 1990 erne Fra Socialisering af risici Til Individualisering af risici Beskyttelse mod risici Kapacitet til tilpasning Ligelig fordeling Lige muligheder Mangel på jobs Mangel på employability 3

4 Ny politikmodel siden 1990 erne Neo-liberalismen som politisk ideologi dyrket 90 ernes S-eksperimenter med aktiv politik afløst af 00 ernes neo-liberale politikker Det danske velfærdssamfund under omdannelse Den offentlige sektor indrettet efter New Public Management siden 1990 erne 4

5 Den neo-liberale model brudt delvist sammen 2008/2009 Finansiel krise Økonomisk krise Beskæftigelseskrise Institutionel krise Uden samlet politisk plan for genopretning 5

6

7 Krisen startede som Boligkrise (risikable lån, huspriser kollapsede) Kreditmarkedskrise (spekulation giver bagslag, smæk til bankerne) Beskæftigelseskrise (stigende ledighed) Reaktion: Nyt mønster på det internationale lånemarked (bl.a. Kina som kreditgiver, USA som låntager) 7

8 og udviklede sig til økonomisk krise Faldende afsætning Faldende produktion Faldende investeringer Faldende beskæftigelse Offentligsektorbeskæftigelse intakt 8

9 Ledighedsudviklinger og forsigtig prognose AErådets prognose, juni fuldtidspersoner fuldtidspersoner Kilde: AErådet

10 Krisen bliver langvarig: L formet krise-kurve kurve Traditionelt konjunktur - forløb /2013 Langstrakt lavkonjunk tur 10 10

11 4 CENTRALE FEJLVURDERINGER AF KRISEN FRA VK-REGERINGENS SIDE 1. Fejlforståelse af krisens karakter (finansiel krise i stedet for efterspørgselskrise) 2. Fejlforståelse af krisens dybde og varighed (kortvarig i stedet for længerevarende) 3. Fejlvurdering af, hvordan økonomien mest effektivt kan stimuleres (privatsektor og privatforbrug frem for offentlig sektor) 4. Fejlvurdering af, hvordan der skabes øget beskæftigelse (øge arbejdsudbuddet i stedet for 11 at sikre vækst og efterspørgsel) 11

12 Hvordan vil VK skabe beskæftigelse? KRISEPOLITIKKEN hænger hos regeringen fast i den nyliberale udbudsøkonomi dvs. at øget beskæftigelse skabes gennem øget arbejdsudbud (Jvf. Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen) 12 12

13 Sandsynlig udgang på krisen (?) Lunkent opgør med liberalismen Kortsigtede investeringer Begrænsede institutionelle reformer Restaurering af kapitalismen og økonomiske doktriner Også fordi fagbevægelsen ikke effektivt politiserer krisen og kommer med alternative løsninger (og SD gør slet ikke!) 13

14 Eller Tror I på reelle alternativer? Kan en fagforeninger i defensiven vise evner til både at analysere, lægge strategi og få indflydelse? Kan fagbevægelsen formulere en fælles kriseløsningsstrategi? Svaret: det kommer an på 14

15 Det danske arbejdsmarkeds Flexicurity - sikret? Høj mobilitet mange jobåbninger skifter job hvert år nye jobs hvert år jobs forsvinder hvert år Generøst understøttelsessystem høj kompensationsgrad 4 års varighed Aktive arbejdsmarkedsog uddannelsespolitikker kvalifikationsforøgelser kvalitative tilbud rådighedstests 15

16 Flere i arbejde 2002/2003 Sammentænkt system Individuelt og fleksibelt kontaktforløb Brug af andre aktører Jobplan (i stedet for handlingsplan) Tilbudsmuligheder vejledning og opkvalificering virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud 16

17 Beskæftigelsespolitikken i dag Indholdsmæssigt: * prioriteringsskift fra ledighedsbekæmpelse mod øgning af arbejdsudbuddet * Aktivering neddroslet og blevet til adfærdspolitik Procesmæssigt: arbejdsmarkedets parter screenet ud til fordel for centrale og decentrale (kommunal)politikere private aktører ( andre aktører ) nu driftsansvarlige Styringsmæssigt: * skizofren blanding af konkurrence og kontrol (drift decentraliseret styringen centraliseret) 17

18 Politikudviklingerne: Socialpolitik delvist opløst i beskæftigelsespolitik Sundhedspolitik spaltes i offentlig og privat del Kommunerne underlægges stærkere og stærkere statslig styring Medborgerskabet omdefineres i retning af et kun økonomisk (deltagelse på arbejdsmarkedet) Børsen blevet nyt omdrejningspunkt 18

19 Politikudviklinger i det offentlige Fra REFORMER til programmer og projekter Aktive politikker Value for money Planlægning Evaluering 19

20 Den offentlige sektor omskabes Grundlæggende værdier omdefineres Forvaltningspolitikken kører efter NPM upolitiseret Institutionsvirket rekalibreres De ansatte søges kontrolleret og styret på nye måder 20

21 New Public Management er flere ting * En politisk strategi for transformation af den offentlige sektor - med effektivitet og efficiens som kritierier - med ny ledelsesfilosofi * En politik for styring i den offentlige sektor (forvaltningspolitik) * En ny diskursiv ramme for opfattelsen af det offentlige * Ledelses- og styringsredskaber ( værktøjskassen ) 21

22 Styreformer i forvaltningspolitikken * Udadvendte (udliciteringer, udfordringsret, privatisering, brugerbetaling, selveje, A/S-dannelser, partnerskaber m.v.) * Indadvendte (mål- og rammestyring, kontraktstyring, taxameterstyring, regnskabsreformer, værdibaseret ledelse m.v.) * Brugervendte (brugervurderinger, brugerbestyrelser, fritvalgsvordninger, tests, processtyringer m.v.) 22

23 Moderniseringsprogrammer Oversigt over moderniseringsprogrammer Program Modernisering af den offentlige sektor (1983) Nyt syn på offentlig sektor (1993) Med borgeren ved roret (2002) Indhold Budgetreform Ledelsesreform (Fra chef til leder) Regelforenkling Markedsstyring Ny teknologi Kontraktstyring Ledelsesfokus og statslig personale-politik Offentlig-privat samspil Info-samfund og det digitale Danmark Regnskabsreform og resultatstyring God offentlig topledelse og ny personalepolitik Regelforenkling Markedsstyring: privatisering, udbud, udlicitering Fritvalgs-ordnin-ger Centrale aktører Finansministeriet Statsministeriet KL og Amtsråds-foreningen Finansministeriet Økonomistyrelsen Erhvervsministeriet Forskningsministeriet KL og Amtsråds-foreningen Statsministeriet Finansministeriet Personalestyrelsen Økonomistyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet KL og Amtsråds-foreningen (Danske Regioner) 23 Personaleorganisationer

24 Bedre velfærd og større arbejdsglæde, VK-regeringen, august 2007 Brugerne i centrum Målbare resultater og effekter høj kvalitet Standardiseret dokumentation, serviceinformation Klare incitamenter til optimal arbejdstilrettelæggelse og effektiv ressourceudnyttelse OG Større frihed til at tænke nyt Brugerdreven innovation Sammenhængende service Attraktive arbejdspladser Vækstfora og kvalitetsnetværk Ansvarlig og professionel ledelse Arbejdsglæde 24

25 Kvalitet i offentlige ydelser noget særligt: kan ikke standardiseres let afhængig af de ansattes kompetencer produktet produceres i samspil særlige hensyn at tage til udsatte, syge, svage, børn, omsorgsbehøvende, fremtidige generationer offentlig service gennemføres også på trods af brugernes ønsker 25

26 Offentlig NPM-modernisering: Kontrolleret konkurrence og styring Entreprenør-tankegang } Resultat og processtyring } Brugeren ved roret } Firmatisering Manualisering Brugerstyring 26

27 Fælles kvalitetsdefinition Fælles kvalitetsdefinition ved politikere, ansatte og borgere/brugere Resultater Borgere Processer Politikere Ansatte Forudsætninger 27

28 Regeringens medicin for offentlig sektor KONKURRENCE - mellem offentlige og private leverandører - mellem offentlige leverandører - fritvalgsordninger - benchmarking KONTROL - kontraktualisering - brugerstyring - dokumentationer og evalueringer - resultatmålinger - processtandardiseringer 28

29 Brugerstyring * Brugerundersøgelser * Brugerbestyrelser/brugerråd * Fritvalgs-ordninger 29

30 Dokumentation/registreringer sikre synlighed og sammenlignelighed sikre value for money overvåge enheder og institutioner + meningsfuld dokumentation - overflødig dokumentation * benchmarking 30

31 Evalueringer højere ambitionsniveau: finde årsag-virkningsforhold komme med anbefalinger til forbedringer af virket + eksterne evalueringer + selvevalueringer 31

32 Resultatmålinger * skal bruges til resultatstyring * knyttes til budgetprocessen * sigter mod central indsigt og styring + etablering af evalueringsinstitutter: KREVI (kommunalt og regionalt evalueringsinstitut 2006) + offentliggørelse af testresultater + brug til aflønning og ressourcetildeling 32

33 Processtyringer * central regulering øget kraftigt siden 2001 der styres helt ned til metode * manualisering af den offentlige sektor: - handleplaner og akkrediteringskrav - bindende visitationskrav - metodeforskrifter - opfølgningskrav - kvalitetsstandarder - brugerinddragelseskrav - fritvalgsprocedurer - regler for ansættelser og indberetninger - tidsfrister 33

34 Manualisering Truer fagligheden Tager tid fra kerneydelserne Får folk til at lave det foreskrevne frem for det nødvendige ( pleasing ) Nedsætter arbejdsglæden 34

35 Ledelse i det offentlige noget særligt politisk ledelse (med politiske koder) åbenhed og offentlighed arbejde med pres og protest lærings-ledelse (ikke management) forståelse for videre samfundsansvar (fællesværdier) 35

36 Roller i forhold til det offentlige: Klient: Rettighedssystem (modtagere af offentlige ydelser) Bruger: Privatiseret demokrati (individuel bruger) Kunde: Pengepung styrer offentlig service (køber af offentlig service) Borger: Fællesskab og retfærdighed (politisk myndighed) 36

37 Typer af offentlig sektor: politisk valg egenskaber Autoritetsstat Forhandlingsstat Markedsstat statens rolle overhøjhed part markedsagent påvirkningsinstrumenter styring forhandling udbud konfliktløsningsmekanisme magt forståelse konkurrence borgernes rolle undersåt part købere/efterspørgere kvalitetsbegreb myndighedsbestemt fælles normer individuel tilfredshed 37

38 Hvor er politiksvarene fra Dansk Psykolog Forening?? 38

39 Er det nok med: Fokus på løn-, arbejds- og beskæftigelsesvilkår Individuel karriereplanlægning Jobsøgning og individuel rådgivning Hjælp til opstart af selvstændig psykologvirksomhed 39

40 DP Er Dansk Psykolog Forening en fagforening? Og hvorfor taler I aldrig om fagbevægelsen? 40

41 TÆNKEPAUSE 41

42 Internationale udviklinger arbejdsrelationer i 1990 erne Decentralisering Disorganisering Deregulering Delegitimering 42

43 Europæiske fagforeningsproblemer Faldende medlemstal Aldrende medlemsmasse Ændret medlemsbasis Repræsentationsproblemer Strategiproblemer Forskellige institutionelle støttepunkter ETUC/EFS mangler ressourcer og kompetencer Politisk neddrosling af indflydelse 43

44 Fagforeningsmedlemsskab (i 1,000) ændring % Østrig ,9 Belgien ,8 Bulgarien ,5 Danmark ,7 Finland ,6 Tyskland ,9 Italien ,3 Polen ,8 Slovakiet ,6 Sverige ,2 UK ,0 Source: EIRO 44

45 Hjemlige fagforeningsproblemer Faldende medlemstal (især på LO-området) Forgubbet medlemsskare Gule fagforeninger vinder frem De faglige a-kasser truet Strategisk tomrum? Det politiske system sætter jer delvist på sidelinien (parterne udstemplet på flere politikområder) Den offentlige sektor bliver firmatiseret og manualiseret - upolitiseret 45

46 Typer af fagforeninger Business Unions, Rene fagforeninger, der koncentrerer sig om på virksomhedsniveau at forhandle og indgå aftaler om løn- og arbejdsvilkår Fagforbund Nationale forbund, der organiserer lønmodtagere med samme uddannelse/fag, professions-organisationer Industriforbund Sammenslutning af lønmodtagere inden for bestemt sektor/industri, arbejdspladsfællesskab

47 Medlemsudviklingen på makroniveau Udviklingen i antal organiserede lønmodtagere fordelt på hovedorganisationer, organisationer uden for hovedorganisationer, beskæftigede og ledige lønmodtagere samt organisations-procent, LO FTF LH AC Udenfor Organiserede i alt Beskæftigede og ledige 1 Organisationsprocent , , , , , , , , , ,1 Kilde: DS og LO , , ,5

48 Dækningsgrader/andel organiserede Hovedorganisationernes dækningsgrad og andel af organiserede lønmodtagere, Dækningsgrad (andel af arbejdsstyrken) Andel af organiserede LO FTF LH AC Udenfor I alt 2 LO FTF LH AC Udenfor ,8 12,6 2,8 5,1 4,3 80,6 69,2 15,6 3,5 6,3 5, ,6 13,1 2,8 6,3 7,4 75,1 60,7 17,4 3,7 8,4 9, ,2 0,5 0,0 1,2 3,1-5,5-8,5 1,8 0,2 2,1 4,5 Kilde:DS og LO

49 Antal medlemsorganisationer i hovedorganisationerne i Danmark LO FTF AC LH Andre T (101) - (4) (15)

50 A-kassernes organiseringsgrad Dagpengeforsikrede Organiseringsgrad 79,6% 76,8% 74,8% 70,4% 70,6% 70.7% 70,8% Kilde: Arbejdsdirektoratet og DS

51 Medlemmernes holdning til fagbevægelsens nødvendighed: Medlemmernes svar på spørgsmålet: Fagforeningen er nødvendig for varetagelsen af lønmodtagernes interesser, 1992, 2002 og 2007 (pct./antal) År Helt enig Enig Hverken Uenig Helt Pct./antal enig eller uenig uenig / / /2172 Kilde: APL 1992 og 2002, Zapera 2007

52 Fagforeningens nødvendighed, fordelt på medlemskab af fagforening (%) 2002 Fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesser Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisation LO FTF AC LH Helt uenig

53 Lønmodtagerne og fagforeningen Stadig stærk opbakning bag fagforeningsinstitutionen Mange ser dog fagforeningen mere som apparat end som aktivitet Fagforeningen skal fortsat være interesseorganisation Unge er mindre fagligt interesserede og har lavere organiseringsgrad end ældre: fagforeningerne forgubbes Mange ikke-medlemmer tager ikke afstand fra fagforeningerne Stor tolerance i forhold til gule fagforeningsmedlemmer

54 Sammenhængen mellem individuelt og solidarisk begrundet medlemskab

55 Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer (%) Hvorfor er du medlem af en fagforening? For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kolleger Medlemskab Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Medlemmer i alt Hovedorganisation LO FTF AC LH

56 Uorganiseredes begrundelse for ikke at være medlem af en fagforening: Uorganiserede potentielle LO-medlemmernes svar på Hvad er årsagen til, at du ikke er medlem af en fagforening, 2007 (pct.) Det er for dyrt 43 Jeg får for lidt ud af at være medlem 30 Jeg har ikke behov for en fagforening jeg kan klare mig selv 22 Der er for meget pamperi i fagforeninger 17 Jeg føler ikke, at fagforeninger varetager mine interesser 14 Fagforeninger er for politiske 12 Jeg har dårlige erfaringer med fagforeninger 10 Jeg ved ikke nok om, hvad fagforeninger kan tilbyde mig 10 Jeg skifter løbende job 8 Jeg ønsker af princip ikke at være medlem 5 Medlemskab af en fagforening er ikke velkomment på min arbejdsplads 2 Andet 14 Ved ikke 5 Kilde: Zapera 2007

57 Konklusionen på udviklingen i den faglige organisering i Danmark Den samlede organisationsprocent på det danske arbejdsmarked er faldet fra ca. 81 % i 1996 til ca. 75 % i 2008 Faldet dækker over forskydninger mellem hoved- organisationerne og mellem de traditionelle fagforeninger og de gule organisationer LO har tabt markedsandele til både de traditionelle og især til de gule organisationer, men også til sofaen Forbund i den private sektor 3F, HK, Metal, TIB og NNF - tegner sig for ca. 70 % af den samlede tilbagegang

58 Konklusion, fortsat Antallet af organiserede lønmodtagere er fra 1994 til 2008 faldet med ca personer Det faldende LO-medlemstal på ca personer siden 1994 er derfor blevet kraftigt opvejet af fremgang i andre organisationers medlemsfremgang Faldet i den samlede organisationsprocent på 5.5 pct. fra skyldes, at stigningen i arbejdsstyrken på personer ikke er fuldt op af en stigning i antallet af organiserede Tværtimod faldt antallet af organiserede i samme periode med ca

59 Konklusion, fortsat Færre opfatter fagforeningen som nødvendig for at varetage deres interesser men stadig høj tilslutning Flere medlemmer begrunder deres medlemskab med behovet for at få deres personlige interesser varetaget Flere prioriteter nu højere løn og forbedret uddannelse som fagbevægelsens vigtigste opgave Ikke-medlemskab begrundes med en for høj pris og at man får for lidt ud af sit medlemskab

60 Men: Stop grædekoneriet! Fagforeningerne stadig indflydelsesrige fagligt og fagpolitisk Men I må blive bedre til - at hvæsse viljen - at bruge evner til * at læse udviklinger * at opbygge viden * analysere omverdensbetingelser * opbygge alliancer * indgå i koalitioner * udnytte indflydelsesmuligheder * forandre institutioner 60

61 Jeres påvirkningskanaler Overenskomster Aftalevejen Lokale aftaler Institutionaliseret deltagelse Folkevalgte Korporative (politisk/administrativ) Ikkeinstitutionaliseret deltagelse Direkte aktioner Direkte kontakter (lobbyisme) Opinionsdannelse Mediekontakter 61

62 Politiske deltagelsesformer Fast inddragelse Opdelt repræsentation Netværk Lobbyisme 62

63 Repræsentere lønmodtagerinteresser Hvem Hvad Hvordan Elite Kerne Periferi Ekskluderede Løn- og arbejdsbetingelser Rettigheder og muligheder Politisk økonomi Omverdenen Organisatorisk form Organisatorisk kapacitet Organisatorisk demokrati Organisatorisk aktivisme Krise? Differentiering Markedsorientering Nedgang i egalitære strategier 63

64 Arbejdspladsniveauet v TR-arbejdets centralitet v TR ernes opbakning v Udvidelse af mandatet 64

65 Regionalt niveau q Arbejdspladsovergribende politik-formulering q Fællesgøre erfaringer (tværgående) q Politisk indflydelse q Administrativ indflydelse q Mediemæssig indflydelse q Servicere TR erne, klubber/afdelinger (TRuddannelse, backing-up, information, etc.) q Hvad vil vi som lønmodtagergrupper? 65

66 Centrale fagforeningsopgaver Strategisk-taktiske Fagligt-professionelle Kommunikativt-demokratiske 66

67 Jeres mediepolitiske indflydelse: 67

68 Faglige organisationer Timeglasset Centrale? Arbejdspladsen 68

69 Fag-kollektivets kamparenaer Faglige Fagpolitiske Forvaltningspolitiske gå på tre ben 69

70 Fagidentitet Dispositionsmuligheder (diskretion kontra tayloristisk organisering) Interaktionsmuligheder (samspil med kolleger, borgere, ledelse) Udviklingsmuligheder (læringstilfælde, læringsrum, ressourcer) Fælles begreber, metode og etik (praksis med eller uden fælles styring) 70

71 Udvikling af handlekraft Forståelse og vilje PRÆFERENCER PRIORITETER Organisering Hvordan I vil handle RESSOURCER KAPABILITETER Evner og kunnen 71

72 SVÆRMINTELLIGENS: Kollektivt handleproblem Forståelse Koordination Kooperation 72

73 Ledelse hvordan? 73

74 Visionære alternativer? Fleksibilitet Tryghed og rettigheder Muligheder Kollektive goder fælles regulering fra relativ til proaktiv handlen nye veje til udvikling af kollektiv intelligens udvikle den interne sociale dialog 74

75 Fremtidens fagforening Repræsentere andet og mere end arbejdet og dets aflønning Sikre behovsdækning Kollektiv intelligens Kompetencer og faglighed Forestillingsverdener humanisere og demokratisere arbejdsliv, politik og kultur i en mere globaliseret verden 75

76

77 DPs kamparenaer Faglige Fagpolitiske Forvaltningspolitiske gå på tre ben 77

78 En drøm, du drømmer alene, er kun en drøm. En drøm, vi drømmer sammen, er virkelighed (John Lennon) 78

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Utdanningsforbundet, Agder, 12. november 2013 Tidens snak, tidens begreber Før

Læs mere

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Dansk Socialrådgiverforening, Kolding, 26.11.2013 GØR globaliseringen, europæiseringen,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer

Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer Flemming Ibsen Medlemsudviklingen i HK og strategier for rekruttering og fastholdelse af medlemmer Det danske arbejdsmarked har oplevet et markant fald i den samlede organisationsprocent de seneste 15

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Medhør uden medbestemmelse?

Medhør uden medbestemmelse? NR. 1-2012 Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet og lønmodtagererfaringer på FTF-området Af Emmett Caraker Henning Jørgensen Mogens Ove Madsen Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme

NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme NR. 10 2008 Fra bureaukrati til bureaukratisme Af Ove K. Pedersen Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Åbent lederskab mod velfærdsinnovation Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Tænketanken Public Governance I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Fremtidens arbejdsmiljø Nye problemer, nye muligheder, nye strategier Øje på arbejdsmiljøet, marts 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere