Arbejdsliv og politik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsliv og politik."

Transkript

1 Pressemateriale tirsdag den 8. september 007: Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Dette materiale kan hentes i pdf-udgave på

2 Om undersøgelsen Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede er den mest omfattende og dybdegående undersøgelse af sin art i det nye århundrede. Bogen, der er skrevet af forskere tilknyttet CARMA, dokumenterer, at der er flere ligheder end forskelle mellem lønmodtagerne. Lønmodtagerne er langt mere solidariske end hidtil antaget, de har fælles eller parallelle erfaringer med problemer i arbejds- og hverdagsliv, og mange kender til hyppige jobskift, ledighed og afbræk i karrieren. Derimod er de politisk set forskelligt indstillede, men bakker kraftigt op om velfærdsstaten. Forskelle mellem fagforeningsmedlemmer og ikke-medlemmer er ikke store. Undersøgelsen viser samtidig, hvordan tilhør til en fagforening under en af de fire hovedorganisationer LO, FTF, AC og LH spiller ind i forhold til adfærd og holdninger, og endelig godtgøres det, hvilke forskelle der er på medlemmer af de fire største LO-forbund. Arbejdsliv og politik. Signalement af lønmodtagere i det. århundrede Af Tage Bild, Emmet Caraker, Henning Jørgensen, Morten Lassen, Rasmus Juul Møberg og Steen Scheuer 98 kr. 58 sider. udgave 007 ISBN: Nyt fra Samfundsvidenskaberne Bogen kan købes i alle boghandlere eller på Alle fagforbund kan ved samlet køb af mindst 0 eksemplarer få 5% rabat. Bestilling til nedsat pris skal ske direkte til forlaget på

3 Program Kl..00 Velkomst ved LO-formand Hans Jensen Ca..5 Præsentation af bogens hovedsynspunkter og konklusioner v/ Professor Henning Jørgensen m.fl. Ca..00 Kommentarer til forfattergruppens oplæg v/ formændene Hans Jensen, Bente Sorgenfrey, Sine Sunesen og Sven Askær (0 min til hver) Ca..0. Afsluttende debat.

4 Indhold Pressemeddelelse: Har lønmodtagerne droppet fagforeningerne og solidariteten? Oplæg om Arbejdsliv og Politik signalement af lønmodtagere i det. århundrede, CARMA. Udbredte udsagn. Kendsgerningerne. Lønmodtagere og arbejdet. Tabel 5. Hvad ville betyde mest for dig, hvis du frit kunne vælge arbejde? 5. Lønmodtagere og fagforeningen. Tabel. Fagforeningens nødvendighed, fordelt på medlemskab af fagforening 7. Tabel. Faglig aktivitet, fordelt på medlemskab af fagforening 8. Tabel. Begrundelser for medlemskab, fagforeningsmedlemmer 9. Tabel.7 Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer og alder 0. Tabel.0 Hvad mener du om fagbevægelsens virke?. Tabel. Hvad mener du bør være fagbevægelsens vigtigste opgaver?. Tabel.9 Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer. Tabel. Indmeldelse i fagforening, fordelt på ikke-medlemmer og alder. Lønmodtagere og politik 5. Tabel. Er det vigtigt, at fagforeningen støtter politiske partier?. Tabel 7. Skal det offentlige sundhedssystem udbygges, så ventelister undgås? 7. Tabel 7.7 Skal folkepensionen forbedres, så de ældre får bedre levevilkår? 8. Tabel 7. Er skattebyrden urimelig fordelt på de forskellige befolkningsgrupper? 9. Tabel 7. Hvordan bør samfundet udvikle sig fremover: skal solidariteten udbredes, skal lønmodtagerne stå sammen? 0. Tabel 7.7 Hvordan bør samfundet udvikle sig fremover: skal den sociale retfærdighed øges, skal forskellene mellem rig og fattig nedbringes?. Tabel 7.9 Har du indenfor det seneste år deltaget i aktiviteter for at påvirke politiske beslutninger?. Lønmodtagerne stadig solidariske. Om forfatterne

5 Nyt fra Samfundsvidenskaberne Til alle interesserede Invitation til debat- og pressemøde Samfundslitteratur Rosenørns Allé 9 DK- 970 Frederiksberg C Fax Tlf Har lønmodtagerne droppet fagforeningerne og solidariteten? Arbejdsliv og politik er titlen på en ny undersøgelse, der tegner et indgående billede af dagens lønmodtagere og tilbageviser en række myter. Forskerne bag undersøgelsen præsenterer resultaterne på et pressemøde med deltagelse af formændene for de fire hovedorganisationer Hans Jensen (LO), Sine Sunesen (AC), Bente Sorgenfrey (FTF) og Svend Askjær (LH). Er danske lønmodtagere blevet individualister, der siger nej til fagforeninger, fællesskab og solidaritet og i stedet satser på at gøre karriere og sikre sig egne fordele? Nej, det er en myte uden hold i virkeligheden. Det dokumenterer undersøgelsen Arbejdsliv og politik signalement af lønmodtagerne i det. århundrede. Den er udarbejdet af forskere tilknyttet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) og udgives af Nyt fra Samfundsvidenskaberne. Undersøgelsen omfatter alle lønmodtagere både fagforeningsmedlemmer og ikke-medlemmer og sammenkæder deres erfaringer, vurderinger og holdninger. Den analyserer lønmodtagernes forhold til arbejde, fagforeninger, politik og velfærdsstat og dokumenterer forskelle på medlemmerne af LO, FTF, AC og LH. Arbejdsliv og politik er den mest omfattende og dybtgående undersøgelse af lønmodtagernes værdier og interesser siden LO s såkaldte APL undersøgelse, som CARMA gennemførte 99/9. APL vakte stor opsigt og dannede grundlag for en diskussion om fornyelse af LO-fagbevægelsen. På tilsvarende vis kan den nye undersøgelse danne basis for en diskussion af de fire hovedorganisationers rolle og forhold til medlemmerne i dag. Debat- og pressemødet finder sted: Tirsdag den 8. september 007 kl. -5 i LO s lokaler, Islands Brygge D, lokale 50, 00 København S Foruden de fire forbundsformænd deltager fire af de seks forfattere bag undersøgelsen: Henning Jørgensen og Morten Lassen fra CARMA, Tage Bild fra Københavns Universitet og Steen Scheuer fra Roskilde Universitetscenter. For yderligere oplysninger kontakt Poul Krag Jensen på 85 88

6 Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet ARBEJDSLIV OG POLITIK - signalement af lønmodtagere i det. århundrede Pressemøde København 8. september 007

7 Udbredte udsagn Lønmodtagerne er blevet så individualistiske, at kollektive rammer kun føles som spændetrøjer Lønmodtagerne orienterer sig mere mod egne fordele og egen karriere end mod solidaritet Lønmodtagerne er ved at sige farvel til fagforeningen Lønmodtagerne har politisk vendt sig fra fællesskabsløsninger og vil ikke involvere sig politisk Myter eller realiteter?

8 Kendsgerningerne: NEJ: ingen af udsagnene holder Vores undersøgelse: sammenkæder erfaringer, vurderinger og holdninger omfatter alle lønmodtagere fagforeningsmedlemmer som ikkemedlemmer opdelt på hovedorganisationer: LO, FTF, AC og LH Spørgeskemabaseret stikprøve fra Danmarks Statistik:.8 svarprocent 5 ingen store skævheder i materialet

9 Lønmodtagerne og arbejdet Fylder meget Udvikler meget Slider meget Forener mange individualisering slet ikke så udbredt som antaget samarbejde prioriteres over konkurrence indbyrdes hverdagssolidaritet er stærkt udbredt lønmodtagerne ønsker medindflydelse lønmodtagerne taler om vi over for ledelsen oplever begrænsninger i hverdagen vil prioritere både materielle og immaterielle værdier

10 Tabel 5.: Hvad ville betyde mest for dig, hvis du frit kunne vælge arbejde? (%) Stor betydni ng Nogen betydning Svært at sige Kun ringe betydning Slet ingen betydni ng At arbejdet er interessant og spændende 85 0 At lønnen er høj At jeg kan føle at jeg laver et godt stykke arbejde 75 0 At der er mulighed for at arbejde hjemme At der er tryghed i ansættelsen 5 5 At der er et godt kammeratskab på arbejdspladsen At arbejdsmiljøet er i orden At arbejdet ligger tæt på min bopæl At jeg selv kan bestemme arbejdstiden At der er gode muligheder for efter uddannelse At ledelsen viser forståelse og respekt for de ansatte

11 Lønmodtagerne og fagforeningen Stærk opbakning bag fagforeningsinstitutionen Mange ser dog fagforeningen mere som apparat end som aktivitet Fagforeningen skal fortsat være interesseorganisation Unge er mindre fagligt interesserede og har lavere organiseringsgrad end ældre: fagforeningerne forgubbes Mange ikke-medlemmer tager ikke afstand fra fagforeningerne Stor tolerance i forhold til gule fagforeningsmedlemmer

12 Tabel.: Fagforeningens nødvendighed, fordelt på medlemskab af fagforening (%) Fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesser Medlemskab Medlemmer Ikkemedlemmer I alt Hovedorganisat ion LO FTF AC Delvi s 0 9 Hverken eller ueni g LH

13 Tabel.: Faglig aktivitet, fordelt på medlemskab af fagforening (%) Har du deltaget i faglige møder indenfor det seneste år? (til medlemmerne) (Sæt eventuelt flere ringe) Har du deltaget i et fagligt møde på arbejdspladsen indenfor det seneste år? (til ikkemedlemmerne) (Sæt én ring) Medlemsk ab Nej Ja Ja, faglige møder på arb.pl. Ja, generalforsamling i fagforenin gen Ja, fyraftensmøder, studiekre dse Ja, faglige møder i fagforeni ngen Deltag et i strejke Medlemm er 57 7 Ikkemedlem I alt 9 0 LO 59 FTF 59 8 AC LH

14 Tabel.: Begrundelser for medlemskab, fagforeningsmedlemmer (%) Hvorfor er du medlem af en fagforening? Hverken eller Fordi jeg synes, at man bør være medlem af en fagforening 0 8 For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/ kolleger For at få mine interesser varetaget 5 For at kunne stå i en arbejdsløshedskasse 9 9 Fordi det er et krav på min arbejdsplads 7 8 7

15 Tabel.7: Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagfor-eningsmedlemmer og alder (%) Hvorfor er du medlem af en fagforening? Fordi jeg synes, at man bør være medlem af en fagforening For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kolleger For at få mine interesser varetaget - andele af helt og delvis Alder Bør være medlem For at være solidarisk med kolleger Varetage interesser -0 år år år år år 7 8 år

16 Tabel.0: Hvad mener du om fagbevægelsens virke (%) Fagbevægelsens ledelse handler helt i overensstemmelse med medlemmernes interesser Medlemskab Hverken eller Medlemmer Ikke-medlemmer Hovedorganisation LO FTF AC 5 5 LH 5

17 Tabel.. Hvad mener du bør være fagbevægelsens vigtigste opgaver? (%) Enig Hverken eller U Forbedre arbejdsmiljøet 89 9 Sikre størst mulig løn for medlem 80 Udligne lønforskelle mænd og kvinder 80 Forbedre arbejdsmiljøet 89 9 Forbedre uddannelsesmuligheder 79 8 Bekæmpe arbejdsløsheden Arbejde for større tryghed i ansættelsen 5 0 Udligne lønforskelle mellem højt- og lavtlønnede 50 5 Forkorte arbejdstiden 5 Arbejde for større tryghed i ansættelsen 5 0 Drive medievirksomhed 7 Organisere private forsikringsordninger 8 7 Organisere fritids- og ferietilbud

18 Tabel.9: Begrundelser for medlemskab, fordelt på fagforeningsmedlemmer (%) Hvorfor er du medlem af en fagforening? For at være solidarisk med mine arbejdskammerater/kolleger Medlemskab Medlemmer i alt Hovedorganisa tion LO FTF AC LH Delv is Hverken eller ueni g

19 Tabel.: Indmeldelse i fagforening, fordelt på ikke-medlemmer og alder (%) Overvejer du at melde dig ind i en fagforening? (sæt eventuelt flere ringe) Nej Ja Ja, hvis der var mindre pamperi Ja, hvis der ikke var så tætte forbindelser til de politiske partier Ja, hvis kontingentet var lavere Ja, hvis fagforeningen i højere grad varetog mine interesser - år 0 år - I alt Nej 8 58 Ja 0 Ja, mindre pamperi 5 9 Ja, uafhængig af partier Ja, lavere kontingent 9 5 Ja, bedre int.vart Ved ikke 9 9

20 Lønmodtagerne og politik Stærk opbakning bag velfærdsstaten Stærk støtte til krav om omfordeling via det offentlige (især hos LO- og FTF-medlemmer) Lønmodtagerne ser ikke sig selv som (for)brugere, men som borgere (medlemmer af et politisk fællesskab) Ingen udbredt accept af individualisering af ansvar Lønmodtagerne er politisk fragmenterede Behovs- og retfærdighedsforestillinger vogtes Relativ høj politisk deltagelse, også mellem valgene

21 Tabel.: Vigtigt, at fagforeningen støtter politiske partier? Enig Hverken eller U Medlemmer Ikkemedlemmer

22 Tabel 7.: Hvad mener du om følgende: (%) Det offentlige sundhedssystem skal udbygges, så ventelister undgås Medlemskab Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisatio n LO FTF AC Hverke n eller LH

23 Tabel 7.7: Hvad mener du om følgende: (%) Folkepensionen skal forbedres, så de ældre får bedre levevilkår Medlemskab Medlemmer Hverken eller 8 5 Ikkemedlemmer I alt Hovedorganisa tion LO 5 0 FTF 0 7 AC LH

24 Tabel 7.: Hvad syntes du om følgende spørgsmål om retfærdig fordeling: (%) Skattebyrden er urimelig fordelt mellem de forskellige befolkningsgrupper Medlemskab Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisati on LO FTF AC Enig Hverken eller LH

25 Tabel 7.: Hvordan synes du, at samfundet bør udvikle sig fremover? (%) Solidariteten skal udbredes; lønmodtagerne skal stå sammen Medlemskab Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisati on LO FTF AC Hverken eller LH 7 9 0

26 Tabel 7.7: Hvordan synes du, at samfundet bør udvikle sig fremover? (%) Den sociale retfærdighed skal øges; forskellene mellem rig og fattig skal nedbringes Medlemskab Hverken eller Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisatio n LO FTF 8 8 AC 5 9 LH 9 7 8

27 Tabel 7.9: Har du indenfor det seneste år deltaget i nogle aktiviteter for at påvirke politiske beslutninger? (%) Medlemskab Medlemmer Ikke-medlemmer I alt Hovedorganisatio n LO 7 FTF 9 9 AC LH Note:. Nej. Ja, undladt at købe bestemte varer af politiske grunde eller af hensyn til miljøet. Ja, underskrevet et opråb/underskriftsindsamling. Ja, deltaget i demonstration 5. Ja, deltaget i partipolitisk arbejde. Ja, deltaget i andet politisk arbejde (græsrodsbevægelser og lignende) 7. Ja, deltaget i brugerbestyrelser såsom skolebestyrelse, forældreråd eller lignende 8. Ja, strejket 9. Ja, skrevet læserbrev i avis, fagblad eller lignende 0. Andet

28 Lønmodtagerne stadig solidariske Tænker selv: fra traditionelle normstyrede orientering mod mere selvstændig stillingtagen Handler selv: tager fællesskabshensyn Siger ja til fællesskabsløsninger Siger nej: modstandspotentiale overfor noget-for-noget -strategien

29 Kun spøgelser og bæster kan stå uden for fællesskabet (Sokrates)

30 Om forfatterne Tage Bild er mag. scient. soc. og lektor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Emmett Caraker, adjunkt i sociologi, CARMA, Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, professor i politologi, CARMA, Aalborg Universitet, Morten Lassen, lektor og institutleder ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet, Rasmus Juul Møberg, cand. scient. soc. og ph.d.-studerende ved CARMA, Aalborg Universitet, Steen Scheuer, mag. art. ph.d. og dr. merc., professor i organisation og ledelse ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitetscenter,

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Fællesskab før forskelle

Fællesskab før forskelle Fællesskab før forskelle Lønmodtagerværdier og interesser i forandring Emmett Caraker Laust Høgedahl Henning Jørgensen Rasmus Juul Møberg Fællesskab før forskelle Udgivet af LO og FTF Layout: LO, Pia Seidler

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE

UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE UNGDOM, DEMOKRATI OG FAGBEVÆGELSE ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser Ph.d.-afhandling Jens Christian Nielsen Februar 2002 Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelsesforskning Forord

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Almengørelse af overenskomsterne. et støtteben til den danske model?

Almengørelse af overenskomsterne. et støtteben til den danske model? Almengørelse af overenskomsterne Flemming Ibsen et støtteben til den danske model? Det danske arbejdsmarked har det seneste tiår oplevet et markant fald i den samlede organisationsprocent. Faldet er primært

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år. Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008 af Steen Scheuer, Torben Andersen og Kristian Rune Hansen Marts 2010 1 Erhvervsøkonomi

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere