Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d Portalprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt"

Transkript

1 Prtalprjekt 1

2 Indhld 1. Indledning Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer Behvsafdækning - psummering Erfaringsindsamling Indhldsmæssigt kncept... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. 6. Scenarier Anbefalinger g frslag til tids- g handleplan

3 1. Indledning Fredericia Kmmune har i dag tre centralt administrerede prtaler: Fredericia.dk, sm er kmmunens brgerprtal Medarbejderprtalen, sm er intranet g samarbejdsplatfrm fr alle administrative medarbejdere Medarbejderprtalen i skyen (uden fr firewallen), sm skulle være infrmatinsplatfrm g sikre at samtlige medarbejdere fik adgang til nyheder g vejledninger samt en kmmunal mail Medarbejderprtalen bruges pt. af ca medarbejdere, men kapaciteten på prtalen er begrænset. Derfr vil der inden fr verskuelig fremtid skulle findes alternative løsninger til deling af dkumenter mv. Derudver er det af flere årsager ikke lykkedes at etablere en velfungerende medarbejderprtal i skyen, g der eksisterer derfr ikke i praksis et intranet, sm når alle medarbejdere i Fredericia Kmmune. Figur 1. t administrerede prtaler i Fredericia Kmmune Brgerprtal Medarbejderprtal Vidensdeling Medarbejderprtal INFO Medarbejderprtal Prjekt Sikkerheds mur Internettet Fredericia Kmmune PlWeb Brgeradgang Medarbejderadgang På den baggrund blev Direktinen i nvember 2013 præsenteret fr tre scenarier til fremtidige prtalløsninger g besluttede, at Digitalisering g Brgerservice skulle iværksætte en analyse af mulighederne fr at pgradere prtalerne. Analysens frmål er at afdække, hvrledes der så mkstningseffektivt (ressurcemæssigt g øknmisk) kan tilvejebringes et åbent intranet i kmbinatin med en samarbejdsplatfrm, der sikrer kmmunikatin g adgang til infrmatin fr samtlige medarbejdere i kmmunen (Jf. Scenarier fr fremtidig Kmmunikatinsplatfrm - scenari 2). Analysen tager udgangspunkt i en pgradering af de eksisterende prtalløsninger til Sharepint Figur 1. Analysedesign Sharepint 2013 Åbent intranet Status qu Samarbejds- platfrm 3

4 Analysen er, i første mgang, afgrænset til prtaler med Fredericia Kmmunes medarbejdere sm målgruppe. I analysen skal der tages højde fr, at der kan etableres en sammenhængende teknisk løsning g webstruktur-løsninger, der sikrer det bedste g simpleste wrkflw gså i frhld til Fredericia Kmmunes brgerprtal Digitaliseringschefen er ansvarlig fr analysen, g analysegruppen har repræsentanter fr IT-afdelingen, Web-team, Redaktinsteam g HR: Stephan Kristiansen, HR Fredericia (prjektleder) Mary Larsen, Web-team (prjektdeltager) Per Henrik Tftdahl, IT-afdelingen (prjektdeltager) Mette Christina Lauridsen, Redaktinsteam (prjektdeltager) 4

5 2. Status qu beskrivelse - psummering Indhld Indhldet på den nuværende medarbejderprtal kan i grve træk deles p i følgende kategrier: Nyheder - e nyheder g pressemeddelelser - Afdelingsnyheder - It driftsmeddelelser - Persnalenyt Dkument cntainere g præsentatinssider - Afdelingernes g direktinens sider g dkumentbibliteker - MED-rganisatin - Plitikerprtalen (PlWeb) - Diverse vejledninger både centrale g decentrale - De tværfaglige prtaler, f.eks. Lederprtalen, Mig sm ansat, Øknmiprtalen m.v. Dkumentbiblitekerne indehlder ca dkumenter. Selvbetjenings-/ Infpath-løsninger - Kmpleksiteten i selvbetjeningsløsningerne er meget frskellig, spændende fra Arbejdsmarkedsafdelingens aktiveringsdatabase til simple blanketter til udprintning. Der findes ca. 150 infpath-løsninger. Lister - Anvendes i str udstrækning g meget frskelligt fra afdeling til afdeling Telefnbg/persnsøgning - Der er i dag t frskellige søgemuligheder - en kmbinatin af Sharepint persngalleri g Awayas telefnsystem Persnlige websteder - Anvendes meget frskelligt Kendte udfrdringer Afsættet fr dette analysearbejde har bl.a. været, at kapaciteten på den eksisterende medarbejderprtal er begrænset, samt at der i praksis ikke eksisterer et intranet, sm når alle medarbejdere i Fredericia Kmmune. Derudver er der yderligere en række allerede kendte udfrdringer ved medarbejderprtalen bl.a.: Organisering 5

6 - Uklar gensidig frståelse af hvem der har ansvaret fr hvad mellem webafdelingen g fagafdelingerne. - Manglende praksis fr prydning, brug af dkumentbibliteker mm. - Der er uklare grænseflader mellem web, IT afd. g ekstern leverandør. Der er en del udfrdringer, der ligger mellem de tre parter. Det giver sig gså udtryk i helpdesk-/supprtsager, hvr brugerne fte føler sig skubbet rundt fra den ene til den anden, frdi det f.eks. gså kan handle m fficepakken, pc psætning, brwserindstillinger eller Windws versiner. Målgruppestyring g brugeradministratin - Det er svært at målgruppestyre indhld på medarbejderprtalen - på grund af vres flade (ikke hierarkiske) AD. Det er i dag fagafdelingerne, sm skal prette grupper/rganisatriske enheder i AD et de såkaldte SP-grupper. Oprindeligt er denne mdel valgt, frdi afdelingerne så selv kan tilføje g slette medarbejdere i gruppen via adressebgen i Outlk. Mdellen giver dg følgende udfrdringer: a. Ikke alle afdelinger kender funktinen b. Synkrniseringen mellem AD et g medarbejderprtalen fejler c. Vi ved ikke, hvilker SP-grupper, der gælder g hvilke, der er frældede. Der trænger frmentlig til prydning. Søgning - Søgefunktinen er ikke særlig gd. Derfr er det svært at finde knkrete infrmatiner. Statistik - Den statistik, sm webredaktørerne har adgang til, fungerer heller ikke særligt gdt. Ekstranet - Flere afdelinger efterlyser et ekstranet, hvr de kan dele dkumenter med eksterne samarbejdspartnere. Acadre integratin g hvad skal være hvr - En del steder er medarbejderprtalen prindelig født med en Acadre integratin, sm ikke længere virker. Der ligger derfr en del materiale på prtalen, sm burde være gemt i Acadre g derefter slettet på medarbejderprtalen. Der mangler praksis fr prydning g arkivering efter Acadre integratin er gået ned. Se den fulde statusbeskrivelse 6

7 3. Behvsafdækning - psummering Sm led i analysearbejdet er der gennemført en behvsafdækning blandt ledere g udvalgte medarbejdere, der i frskelligt mfang anvender medarbejderprtalen. Behvsafdækningen er gennemført sm kvalitative interviews, g der er derfr ikke tale m en ttalundersøgelse. Næsten alle interviewede ledere bruger i dag medarbejderprtalen sm et vigtigt arbejdsredskab. Man anvender især telefnbgen g rganisatinsdiagrammerne, skimmer nyhederne fr at hlde sig pdateret, g finder infrmatiner g nyheder m IT, især driftsstatus. Det er ledernes generelle vurdering, at der på medarbejderprtalen findes uundværlige infrmatiner, g fr de fleste ledere er det et værktøj, der anvendes dagligt. Ledernes tilfredshed med Medarbejderprtalen er mderat. Prtalen fungerer, hvis man kender den, men er meget svær at finde rundt i, hvis man ikke bruger den fte. Lederne plever det sm frustrerende, at det tager fr lang tid g fr mange klik at finde frem til vigtige plysninger. Ofte giver man p, g ringer eller mailer i stedet m hjælp, f.eks. til HR. Interviewene med medarbejdere viser, at der er str variatin i medarbejdernes brug af prtalen. Fr medarbejderne på de administrative mråder er Medarbejderprtalen et vigtigt g uundværligt arbejdsredskab, sm bruges mange gange dagligt. På ngle af de øvrige mråder afhænger brugen meget af adgangen til pc g ikke mindst af den tid, der er til rådighed til andet end driftspgaver. Medarbejderprtalen har frskellig betydning fr medarbejderne varierende fra, at det udelukkende er det arbejdsspecifikke indhld, sm giver mening i hverdagen, til læsning af infrmatiner der betyder, at man identificerer sig sm medarbejder i Fredericia Kmmune, g at man bliver glad fr Fredericia Kmmune sm Kmmune. Der findes i Fredericia Kmmune en bred vifte af elektrniske løsninger til kmmunikatin g videndeling. Fr ngle fagmråder er Medarbejderprtalen det primære værktøj. Det drejer sig især m de administrative mråder. På en række andre mråder arbejder man med sine egne fag- g kmmunikatinssystemer, sm fr størstedelens vedkmmende pleves sm fyldestgørende fr arbejdet. De interviewede medarbejdere har en række knkrete frslag til frbedringer af Medarbejderprtalen sm kan gruppes i følgende temaer: Fkus på nyheder Overskuelighed Funktinalitet Persnliggørelse Vedligehldelse Infrmatin m hvrdan man bruger prtalen Yderligere efterlyses først g fremmest en søgefunktin, sm virker g bedre tilgængelighed på smartphnes, ipads g gerne gså private pc er. Se den fulde statusbeskrivelse 7

8 4. Erfaringsindsamling Arbejdsgruppen har i løbet af frår/vinter 2014 indsamlet erfaringer fra andre kmmuner, deltaget i KL s wrkshp Det gde webprjekt, været på seminarer g afhldt møder med frskellige leverandører. Arbejdsgruppen har bl.a. besøgt Vejle Kmmune fr at høre m det mbile intranet Mit Vejle g Varde Kmmune, sm sidste år lancerede det åbne intranet Vres Varde. Begge cases er valgt ud fra de knkrete prjekter g erfaringer med leverandører. Arbejdsgruppen har haft besøg af frskellige leverandører fra henhldsvis Skybrud (Umbrac) Bell.cm (Drupal) g Micrsft (Sharepint). Derudver har arbejdsgruppen været til en række seminarer ved frskellige leverandører bl.a.: Kraftvark i Aarhus m fremtidens kmmuneprtal med Umbrac Practive i samarbejde med Micrsft m den digitale kmmune med case fra Svendbrg Kmmune, sm har et åbent intranet Peplenet g Sharepint scial m Enterprise Scial det nye Sharepint Indhld g ansvarsfrdeling På baggrund af venstående analyser er der defineret en række behv, sm indgår i det videre arbejde med indhldsknceptet fr både vidensdelingsprtal g infrmatinsprtal fr medarbejdere: en central kmmunikatinskanal fr den interne kmmunikatin i Fredericia Kmmune (jf. Handleplan Kmmunikatinsarbejde, Fredericia Kmmune 2014) en platfrm, sm er relevant g vedkmmende fr den enkelte medarbejder brugervenlig g let at tilgå en samarbejdsplatfrm til viden- g dkumentdeling - både internt i rganisatinen g eksternt i frhld til samarbejdspartnere en sammenhængende teknisk løsning g web-struktur-løsninger, der sikrer det bedste g simpleste wrkflw i frhld til andre systemer, platfrme g Fredericia Kmmunes hjemmeside Behvene skal danne grundlag fr et knkret indhldsmæssigt kncept, sm skal udarbejdes ud fra den løsning, sm Direktinen beslutter, skal gennemføres. Gd webrganisering med tydelig ansvarsfrdeling g styring af indhld kmmer til at spille en afgørende rlle fr en velfungerende medarbejderprtal fr alle, sm virker verskuelig g relevant. Skemaet nedenfr illustrerer ansvarsfrdelingen i frhld til indhldet baseret på central g lkal (afdelinger): En central kmmunikatinskanal fr intern kmmunikatin Indhld Understøtter ledelseskmmunikatin Kncernnyheder Indhldsansvarlig baseret på central/lkal 8

9 Lederprtal med værktøjer til lederne 1 Afdelingssider med mulighed fr vidensdeling Dagsrdner g referater fra lederfrum, direktinsmøder, byråd etc. Sikrer adgang til arbejdsrelateret indhld IT driftsmeddelelser/systemmeddelelser Vejledninger Selvbetjening (simpelt wrkflw) Indkøb g e-handel Lkal /Lkal /Lkal Giver adgang til viden m den kmmunale rganisatin Byrådsprtal Ledige stillinger Persnalenyt Pressemeddelelser/nyheder MED-rganisatin /Lkal Mig sm ansat Muliggør dialg m strt g småt på tværs af Lkal afdelinger (arrangementer, afdelingslukninger, spørgsmål, køb g salg, de faglige rganisatiner) En relevant g vedkmmende platfrm fr den enkelte medarbejder Indhld Målrettet den enkelte medarbejders kmmunikatinsbehv (AD-styret) En telefnbg med kntaktplysninger g kmpetencebeskrivelse Afdelingsside til viden- g dkumenthåndtering Optimeret søgefunktin Indhldsansvarlig baseret på central/lkal - Lkal Lkal En brugerrienteret platfrm tilgængelig via fretrukne enheder (smartphnes, tablets g private pc er) på vilkårlige tidspunkter let adgang f.eks. via et single sign n, sm er brugerdefineret mulighed fr at abnnere på indhld g feede på tværs af andre platfrme, så man kun skal publicere indhld et sted, f.eks. kmmunens egen hjemmeside eller fra medarbejderprtalen til Skleintra Siderne tilpasses indhld med fleksible g simple sidestrukturer/designs (frskellige skabelner til frskelligt indhld, sm pressemeddelelser, nyheder, kampagner, artikler) Bevarer de platfrme, sm virker bedst fr medarbejderne, f.eks. Skleintra g lader bjerget kmme til Muhammed ved at fdre siderne med central g relevant infrmatin En sammenhængende teknisk løsning g simpelt wrkflw 1 Der er nedsat en arbejdsgruppe, sm skal udvikle en ny lederprtal fr lederne sm et selvstændigt prjekt i handleplanen fr den interne kmmunikatin i Fredericia Kmmune. Lederprtalen g generel ledelseskmmunikatin vil derfr ikke blive uddybet nærmere i dette plæg. 9

10 Tæt integratin til fagsystemer/platfrme. På en række andre mråder arbejder man med sine egne fag- g kmmunikatinssystemer, sm fr størstedelens vedkmmende pleves sm fyldestgørende fr arbejdet g målrettet de specifikke behv i den enkelte afdeling, f.eks. CARE, SkleIntra eller Bsted En samarbejdsplatfrmtil viden- g dkumentdeling En alternativ løsning til deling g håndtering af dkumenter til arbejdsbrug Medarbejderne kender g bruger medarbejderprtalen ud fra ngle klare spilleregler fr deling g håndtering af dkumenter 6. Scenarier Vurderingselementer Ud fra arbejdet mkring behvsafdækning g indhldsmæssigt kncept, er der flere kriterier, en ny velfungerende løsning skal hldes p md: Øknmi Løsningsfællesskab Infrmatinsplatfrm Videndelingsplatfrm Tilgængelighed/adgang Understøttelse af devices/enheder En pgradering af Sharepint sm beskrevet i kmmissriet vil kunne give de funktinaliteter, der efterspørges. Sharepint 2013 er gså den eneste platfrm, der i dag håndterer vidensdeling på en effektiv måde 2. Andre muligheder Der er naturligvis en række andre løsninger i frbindelse med udvikling af prtaler i Fredericia Kmmune. Løsninger der alle kan understøtte den ønskede funktinalitet. Her tænkes i første mgang på Open Surce løsninger under det tværkmmunale OS2-fællesskab 3. Det er dg, sm allerede nævnt, arbejdsgruppens vurdering at der mht. videndeling kun er én mulighed. Det er anvendelsen af Sharepint, da det er den eneste af løsningerne, der i dag kan præstere en velfungerende vidensdelingsmulighed. Derfr vil den nuværende medarbejdsprtals infrmatins- g 2 Vi skal i frbindelse med Sharepint være pmærksm på de regler g rekmmandatiner Micrsft giver fr størrelsen på dkumentsamlinger. 3 OS2 er et Open Surce samarbejde mellem kmmunerne, hvr gså Fredericia Kmmune er medlem. OS2 er baseret på Open Surce systemer g er sm basis licensfrit. Der findes Open Surce systemer der ikke er en del af OS2. De er ikke medtaget sm et scenarie, da fællesskabet i anvendelse af OS2 er vigtigt, g det at stå alene med en Open Surce løsning ikke frventes at kunne give besparelser. 10

11 videndelingsfunktinen fremadrettet være pdelt i t fr at præsentere flest mulige scenarier fr fremtidige prtalløsninger. Det vil gså i scenarievurderingen være nødvendigt at inddrage plitikerprtalen, sm i dag er en del af medarbejderprtalen g brgerprtalen, da de udgør væsentlige elementer i den samlede prtalløsning. Figur 2: Mulige prtalløsninger Prtaler i Fredericia Kmmune Brgerprtal Plweb plitikerprtal Infrmatins - prtal Sharepint OS2 fællesskabet Sharepint OS2 fællesskabet Sharepint OS2 fællesskabet Videndelingprtal Sharepint Udvalgte scenarier De udvalgte scenarier, der kan understøtte de fremadrettede ønsker, kan psummeres således: 1. Et pgraderet status qu med åbent intranet Samme løsning sm i dag, hvr alle prtaler (brgerprtal, PlWeb g medarbejderprtal (videndelings- g infrmatinsplatfrm)) pgraderes fra henhldsvis Sharepint 07 g 10 til Sharepint Infrmatinsplatfrmen etableres sm en åben del af brgerprtalen. Øknmien i denne løsning svarer til den nuværende øknmi, g der vil skulle findes ekstrafinansiering til pgradering g implementering af den integrerede infrmatinsplatfrm. Derudver vil vi stå alene med finansiering af fremtidige udviklingsønsker på begge prtaler. 2. Brgerprtal baseret på det kmmunale OS2-fællesskab Der etableres en brgerprtal med en åben medarbejder- infrmatinsplatfrm i et andet system. De øvrige prtaler frtsætter sm hidtil i en pgraderet versin. I en sådan løsning, vil der være årlige besparelser på licenser g hsting på brgerprtalen. Disse midler kan bruges til at finansiere pgradering g implementering 3. Brgerprtal g Plweb baseret på OS2-fællesskabet Såfremt brgerprtalen med en åben infrmatinsplatfrm baseres på et andet system vil det gså være meningsfuldt at skifte system fr PlWeb. Øknmien svarer til scenarie 2 4. Alle prtalerne flyttes til OS2-fællesskabet 11

12 Brgerprtal g Plweb på én OS-platfrm, Infrmatins-prtalen på en anden OS- platfrm. Det giver mulighed fr lg-in på infrmatinsdelen af medarbejderprtalen, uden licensmæssige mkstninger. Vidensdelingprtalen frbliver på Sharepint. Scenariet giver, sm det eneste, mulighed fr at lave en lukket infrmatinsplatfrm fr alle medarbejdere. Øknmien svarer til scenarie 2 g 3 5. Brgerprtal g Plweb baseret på OS2-fællesskabet, frbedret adgang fr alle medarbejdere Brgerprtalen g PlWeb flyttes til OS2-fællesskabet (sm i scenarie 3), samtidig med at infrmatins- g videndelingsplatfrmen fasthldes i én g samme sharepintløsning sm i dag. Ved at gå i skyen gøres løsningen tilgængelig fr samtlige medarbejdere i kmmunen. I dette scenarier øges driftsmkstningerne med 1.1 mi. kr. årligt primært til licenser til Micrsft. De driftsmæssige mkstninger på brgerprtalen udgør i dag kr. m året, hvr de kr. er tidligere betaling til Traen g finansieret sm en leasing. Leasingaftalen falder brt efter 2016 g dermed gså budgettet. Drift udgør herefter kr. Den frventede besparelse ved vergang fra Sharepint til OS2-fællesskabet på Brgerprtalen udgør kr. pr. år. Besparelsen pnås på reducerede licenser samt en billigere hsting. Vurdering Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Øknmi En ufrandret driftsøknmi. Vi står alene med mkstninger til udvikling. Licenser til brgerprtalen frsvinder. OS2- udviklinger stilles gratis til rådighed. Licenser til brgerprtalen frsvinder. Da PlWeb bruger de generelle licenser er der ikke yderligere besparelse. Licenser til brgerprtalen frsvinder. Da PlWeb bruger de generelle licenser er der ikke yderligere besparelse. Ekstramkstninger til licens på ca 1.1 mi. kr OS2- udviklinger stilles gratis til rådighed. OS2-udviklinger stilles gratis til rådighed. 12

13 Løsningsfællesskab Ganske få kmmuner anvender SP til alle prtaler. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne. Dg er PlWeb en lille gruppe. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb g infrmatinsprtal. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb g infrmatinsprtal. Få kmmuner er endnu gået i skyen. Infrmatinsdeling Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Kan ske på et lukket intranet sm alle medarbejdere har adgang til. Kan ske på et lukket intranet (sharepint sm i dag) sm alle medarbejdere har adgang til. Videndeling (Sharepint sm i dag) Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunal devices. Fuld understøttelse gså fra ikke kmmunale devices. Tilgængelighed / adgang Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin. Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin. Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin.. Infrmatinsprtal en kræver ikke kmmunale devices. Hverken Infrmatinsprtalen eller videndelingprtalen kræver kmmunale devices. Understøttelse af devices Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Ressurcer Uanset hvilken løsning, der vælges, skal der investeres en del ressurcer i etablering af løsningen. En af de stre pgaver er flytning af infpath løsninger til en pgraderet vidensdelingsprtal. Dette kræver eksterne ressurcer g en aftale med en leverandør, der er eksperter i Sharepint. 13

14 Vi anbefaler gså, at vi fremver lader eksterne leverandører m at udvikle eventuelt nye inf-pathløsninger, g at de afdelinger der efterspørger denne udvikling selv finansierer dette, på samme måde, sm afdelingerne selv finansierer indkøb af andre it-systemer, der understøtter arbejdsgange. Etablering af OS2-platfrme fr brgerprtal, plitikerprtal g infrmatinsdelen af medarbejderprtal vil gså kræve assistance fra eksterne leverandører. Systemet er udviklet g få gratis via OS2-samarbejdet, men design, psætning, strukturering g implementering kræver eksterne ressurce. Der vil være mkstninger frbundet med venstående knsulentbistand til psætning, design g implementering af de nye prtaler. Ligesm vi vil have brug fr anvendelses- supprtaftaler på både sharepint g OS2-systemer. Udgifterne hertil er endnu ikke kendt, men vi frventer, at de kan dækkes med besparelserne på licenser på kr. årligt. Jura g udbud Investeringen i frbindelse med løsningerne, vil set ver en 4-årig hrisnt verskride grænserne fr udbud. Vælges en pgradering af Sharepint er udbudspligten afløftet af SKI gennem de standard Micrsft aftaler vi benytter s af. OS løsning er i sin basis gratis g der skal derfr ikke gennemføres udbud. Det betyder, uanset løsningsvalg er det ikke nødvendig med en udbudsprces uagtet beløbet verstiger grænserne. Drift g supprt Alle løsninger kan vælges hsted hs en ekstern partner eller hs It-afdelingen. Valget af driftsløsning vil være afhængig af den løsningsmdel/scenarie der vælges. 7. Anbefalinger g frslag til tids- g handleplan Arbejdsgruppen indstiller at direktinen tager stilling til fremtidige prtalløsninger med udgangspunkt i venstående vurdering. Arbejdsgruppen anbefaler at direktinen tiltræder scenarie 4, under hensynstagen til de betydelige merudgifter sm der er frbundet med scenarie 5. Alternativt at det vervejes hvrvidt midlerne til scenarie 5 kunne tilvejebringes f.eks. via anvendelse af psparinger til ffice-pgradering mm. I scenarierne frventes de frie licensmidler anvendt til ver en årrække at finansiere de udgifter der er frbundet med psætning g implementering af de nye prtaler. Scenarie 4 g 5, giver sm de eneste, mulighed fr at lave en lukket infrmatinsprtal fr alle medarbejdere. Arbejdsgruppen freslår, at nye prtalløsninger pririteres g sm følge heraf implementeres i rækkefølgen; Brgerprtalen, Plweb g Infrmatins-Videndelingsprtal. 14

15 15

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere