Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d Portalprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt"

Transkript

1 Prtalprjekt 1

2 Indhld 1. Indledning Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer Behvsafdækning - psummering Erfaringsindsamling Indhldsmæssigt kncept... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. 6. Scenarier Anbefalinger g frslag til tids- g handleplan

3 1. Indledning Fredericia Kmmune har i dag tre centralt administrerede prtaler: Fredericia.dk, sm er kmmunens brgerprtal Medarbejderprtalen, sm er intranet g samarbejdsplatfrm fr alle administrative medarbejdere Medarbejderprtalen i skyen (uden fr firewallen), sm skulle være infrmatinsplatfrm g sikre at samtlige medarbejdere fik adgang til nyheder g vejledninger samt en kmmunal mail Medarbejderprtalen bruges pt. af ca medarbejdere, men kapaciteten på prtalen er begrænset. Derfr vil der inden fr verskuelig fremtid skulle findes alternative løsninger til deling af dkumenter mv. Derudver er det af flere årsager ikke lykkedes at etablere en velfungerende medarbejderprtal i skyen, g der eksisterer derfr ikke i praksis et intranet, sm når alle medarbejdere i Fredericia Kmmune. Figur 1. t administrerede prtaler i Fredericia Kmmune Brgerprtal Medarbejderprtal Vidensdeling Medarbejderprtal INFO Medarbejderprtal Prjekt Sikkerheds mur Internettet Fredericia Kmmune PlWeb Brgeradgang Medarbejderadgang På den baggrund blev Direktinen i nvember 2013 præsenteret fr tre scenarier til fremtidige prtalløsninger g besluttede, at Digitalisering g Brgerservice skulle iværksætte en analyse af mulighederne fr at pgradere prtalerne. Analysens frmål er at afdække, hvrledes der så mkstningseffektivt (ressurcemæssigt g øknmisk) kan tilvejebringes et åbent intranet i kmbinatin med en samarbejdsplatfrm, der sikrer kmmunikatin g adgang til infrmatin fr samtlige medarbejdere i kmmunen (Jf. Scenarier fr fremtidig Kmmunikatinsplatfrm - scenari 2). Analysen tager udgangspunkt i en pgradering af de eksisterende prtalløsninger til Sharepint Figur 1. Analysedesign Sharepint 2013 Åbent intranet Status qu Samarbejds- platfrm 3

4 Analysen er, i første mgang, afgrænset til prtaler med Fredericia Kmmunes medarbejdere sm målgruppe. I analysen skal der tages højde fr, at der kan etableres en sammenhængende teknisk løsning g webstruktur-løsninger, der sikrer det bedste g simpleste wrkflw gså i frhld til Fredericia Kmmunes brgerprtal Digitaliseringschefen er ansvarlig fr analysen, g analysegruppen har repræsentanter fr IT-afdelingen, Web-team, Redaktinsteam g HR: Stephan Kristiansen, HR Fredericia (prjektleder) Mary Larsen, Web-team (prjektdeltager) Per Henrik Tftdahl, IT-afdelingen (prjektdeltager) Mette Christina Lauridsen, Redaktinsteam (prjektdeltager) 4

5 2. Status qu beskrivelse - psummering Indhld Indhldet på den nuværende medarbejderprtal kan i grve træk deles p i følgende kategrier: Nyheder - e nyheder g pressemeddelelser - Afdelingsnyheder - It driftsmeddelelser - Persnalenyt Dkument cntainere g præsentatinssider - Afdelingernes g direktinens sider g dkumentbibliteker - MED-rganisatin - Plitikerprtalen (PlWeb) - Diverse vejledninger både centrale g decentrale - De tværfaglige prtaler, f.eks. Lederprtalen, Mig sm ansat, Øknmiprtalen m.v. Dkumentbiblitekerne indehlder ca dkumenter. Selvbetjenings-/ Infpath-løsninger - Kmpleksiteten i selvbetjeningsløsningerne er meget frskellig, spændende fra Arbejdsmarkedsafdelingens aktiveringsdatabase til simple blanketter til udprintning. Der findes ca. 150 infpath-løsninger. Lister - Anvendes i str udstrækning g meget frskelligt fra afdeling til afdeling Telefnbg/persnsøgning - Der er i dag t frskellige søgemuligheder - en kmbinatin af Sharepint persngalleri g Awayas telefnsystem Persnlige websteder - Anvendes meget frskelligt Kendte udfrdringer Afsættet fr dette analysearbejde har bl.a. været, at kapaciteten på den eksisterende medarbejderprtal er begrænset, samt at der i praksis ikke eksisterer et intranet, sm når alle medarbejdere i Fredericia Kmmune. Derudver er der yderligere en række allerede kendte udfrdringer ved medarbejderprtalen bl.a.: Organisering 5

6 - Uklar gensidig frståelse af hvem der har ansvaret fr hvad mellem webafdelingen g fagafdelingerne. - Manglende praksis fr prydning, brug af dkumentbibliteker mm. - Der er uklare grænseflader mellem web, IT afd. g ekstern leverandør. Der er en del udfrdringer, der ligger mellem de tre parter. Det giver sig gså udtryk i helpdesk-/supprtsager, hvr brugerne fte føler sig skubbet rundt fra den ene til den anden, frdi det f.eks. gså kan handle m fficepakken, pc psætning, brwserindstillinger eller Windws versiner. Målgruppestyring g brugeradministratin - Det er svært at målgruppestyre indhld på medarbejderprtalen - på grund af vres flade (ikke hierarkiske) AD. Det er i dag fagafdelingerne, sm skal prette grupper/rganisatriske enheder i AD et de såkaldte SP-grupper. Oprindeligt er denne mdel valgt, frdi afdelingerne så selv kan tilføje g slette medarbejdere i gruppen via adressebgen i Outlk. Mdellen giver dg følgende udfrdringer: a. Ikke alle afdelinger kender funktinen b. Synkrniseringen mellem AD et g medarbejderprtalen fejler c. Vi ved ikke, hvilker SP-grupper, der gælder g hvilke, der er frældede. Der trænger frmentlig til prydning. Søgning - Søgefunktinen er ikke særlig gd. Derfr er det svært at finde knkrete infrmatiner. Statistik - Den statistik, sm webredaktørerne har adgang til, fungerer heller ikke særligt gdt. Ekstranet - Flere afdelinger efterlyser et ekstranet, hvr de kan dele dkumenter med eksterne samarbejdspartnere. Acadre integratin g hvad skal være hvr - En del steder er medarbejderprtalen prindelig født med en Acadre integratin, sm ikke længere virker. Der ligger derfr en del materiale på prtalen, sm burde være gemt i Acadre g derefter slettet på medarbejderprtalen. Der mangler praksis fr prydning g arkivering efter Acadre integratin er gået ned. Se den fulde statusbeskrivelse 6

7 3. Behvsafdækning - psummering Sm led i analysearbejdet er der gennemført en behvsafdækning blandt ledere g udvalgte medarbejdere, der i frskelligt mfang anvender medarbejderprtalen. Behvsafdækningen er gennemført sm kvalitative interviews, g der er derfr ikke tale m en ttalundersøgelse. Næsten alle interviewede ledere bruger i dag medarbejderprtalen sm et vigtigt arbejdsredskab. Man anvender især telefnbgen g rganisatinsdiagrammerne, skimmer nyhederne fr at hlde sig pdateret, g finder infrmatiner g nyheder m IT, især driftsstatus. Det er ledernes generelle vurdering, at der på medarbejderprtalen findes uundværlige infrmatiner, g fr de fleste ledere er det et værktøj, der anvendes dagligt. Ledernes tilfredshed med Medarbejderprtalen er mderat. Prtalen fungerer, hvis man kender den, men er meget svær at finde rundt i, hvis man ikke bruger den fte. Lederne plever det sm frustrerende, at det tager fr lang tid g fr mange klik at finde frem til vigtige plysninger. Ofte giver man p, g ringer eller mailer i stedet m hjælp, f.eks. til HR. Interviewene med medarbejdere viser, at der er str variatin i medarbejdernes brug af prtalen. Fr medarbejderne på de administrative mråder er Medarbejderprtalen et vigtigt g uundværligt arbejdsredskab, sm bruges mange gange dagligt. På ngle af de øvrige mråder afhænger brugen meget af adgangen til pc g ikke mindst af den tid, der er til rådighed til andet end driftspgaver. Medarbejderprtalen har frskellig betydning fr medarbejderne varierende fra, at det udelukkende er det arbejdsspecifikke indhld, sm giver mening i hverdagen, til læsning af infrmatiner der betyder, at man identificerer sig sm medarbejder i Fredericia Kmmune, g at man bliver glad fr Fredericia Kmmune sm Kmmune. Der findes i Fredericia Kmmune en bred vifte af elektrniske løsninger til kmmunikatin g videndeling. Fr ngle fagmråder er Medarbejderprtalen det primære værktøj. Det drejer sig især m de administrative mråder. På en række andre mråder arbejder man med sine egne fag- g kmmunikatinssystemer, sm fr størstedelens vedkmmende pleves sm fyldestgørende fr arbejdet. De interviewede medarbejdere har en række knkrete frslag til frbedringer af Medarbejderprtalen sm kan gruppes i følgende temaer: Fkus på nyheder Overskuelighed Funktinalitet Persnliggørelse Vedligehldelse Infrmatin m hvrdan man bruger prtalen Yderligere efterlyses først g fremmest en søgefunktin, sm virker g bedre tilgængelighed på smartphnes, ipads g gerne gså private pc er. Se den fulde statusbeskrivelse 7

8 4. Erfaringsindsamling Arbejdsgruppen har i løbet af frår/vinter 2014 indsamlet erfaringer fra andre kmmuner, deltaget i KL s wrkshp Det gde webprjekt, været på seminarer g afhldt møder med frskellige leverandører. Arbejdsgruppen har bl.a. besøgt Vejle Kmmune fr at høre m det mbile intranet Mit Vejle g Varde Kmmune, sm sidste år lancerede det åbne intranet Vres Varde. Begge cases er valgt ud fra de knkrete prjekter g erfaringer med leverandører. Arbejdsgruppen har haft besøg af frskellige leverandører fra henhldsvis Skybrud (Umbrac) Bell.cm (Drupal) g Micrsft (Sharepint). Derudver har arbejdsgruppen været til en række seminarer ved frskellige leverandører bl.a.: Kraftvark i Aarhus m fremtidens kmmuneprtal med Umbrac Practive i samarbejde med Micrsft m den digitale kmmune med case fra Svendbrg Kmmune, sm har et åbent intranet Peplenet g Sharepint scial m Enterprise Scial det nye Sharepint Indhld g ansvarsfrdeling På baggrund af venstående analyser er der defineret en række behv, sm indgår i det videre arbejde med indhldsknceptet fr både vidensdelingsprtal g infrmatinsprtal fr medarbejdere: en central kmmunikatinskanal fr den interne kmmunikatin i Fredericia Kmmune (jf. Handleplan Kmmunikatinsarbejde, Fredericia Kmmune 2014) en platfrm, sm er relevant g vedkmmende fr den enkelte medarbejder brugervenlig g let at tilgå en samarbejdsplatfrm til viden- g dkumentdeling - både internt i rganisatinen g eksternt i frhld til samarbejdspartnere en sammenhængende teknisk løsning g web-struktur-løsninger, der sikrer det bedste g simpleste wrkflw i frhld til andre systemer, platfrme g Fredericia Kmmunes hjemmeside Behvene skal danne grundlag fr et knkret indhldsmæssigt kncept, sm skal udarbejdes ud fra den løsning, sm Direktinen beslutter, skal gennemføres. Gd webrganisering med tydelig ansvarsfrdeling g styring af indhld kmmer til at spille en afgørende rlle fr en velfungerende medarbejderprtal fr alle, sm virker verskuelig g relevant. Skemaet nedenfr illustrerer ansvarsfrdelingen i frhld til indhldet baseret på central g lkal (afdelinger): En central kmmunikatinskanal fr intern kmmunikatin Indhld Understøtter ledelseskmmunikatin Kncernnyheder Indhldsansvarlig baseret på central/lkal 8

9 Lederprtal med værktøjer til lederne 1 Afdelingssider med mulighed fr vidensdeling Dagsrdner g referater fra lederfrum, direktinsmøder, byråd etc. Sikrer adgang til arbejdsrelateret indhld IT driftsmeddelelser/systemmeddelelser Vejledninger Selvbetjening (simpelt wrkflw) Indkøb g e-handel Lkal /Lkal /Lkal Giver adgang til viden m den kmmunale rganisatin Byrådsprtal Ledige stillinger Persnalenyt Pressemeddelelser/nyheder MED-rganisatin /Lkal Mig sm ansat Muliggør dialg m strt g småt på tværs af Lkal afdelinger (arrangementer, afdelingslukninger, spørgsmål, køb g salg, de faglige rganisatiner) En relevant g vedkmmende platfrm fr den enkelte medarbejder Indhld Målrettet den enkelte medarbejders kmmunikatinsbehv (AD-styret) En telefnbg med kntaktplysninger g kmpetencebeskrivelse Afdelingsside til viden- g dkumenthåndtering Optimeret søgefunktin Indhldsansvarlig baseret på central/lkal - Lkal Lkal En brugerrienteret platfrm tilgængelig via fretrukne enheder (smartphnes, tablets g private pc er) på vilkårlige tidspunkter let adgang f.eks. via et single sign n, sm er brugerdefineret mulighed fr at abnnere på indhld g feede på tværs af andre platfrme, så man kun skal publicere indhld et sted, f.eks. kmmunens egen hjemmeside eller fra medarbejderprtalen til Skleintra Siderne tilpasses indhld med fleksible g simple sidestrukturer/designs (frskellige skabelner til frskelligt indhld, sm pressemeddelelser, nyheder, kampagner, artikler) Bevarer de platfrme, sm virker bedst fr medarbejderne, f.eks. Skleintra g lader bjerget kmme til Muhammed ved at fdre siderne med central g relevant infrmatin En sammenhængende teknisk løsning g simpelt wrkflw 1 Der er nedsat en arbejdsgruppe, sm skal udvikle en ny lederprtal fr lederne sm et selvstændigt prjekt i handleplanen fr den interne kmmunikatin i Fredericia Kmmune. Lederprtalen g generel ledelseskmmunikatin vil derfr ikke blive uddybet nærmere i dette plæg. 9

10 Tæt integratin til fagsystemer/platfrme. På en række andre mråder arbejder man med sine egne fag- g kmmunikatinssystemer, sm fr størstedelens vedkmmende pleves sm fyldestgørende fr arbejdet g målrettet de specifikke behv i den enkelte afdeling, f.eks. CARE, SkleIntra eller Bsted En samarbejdsplatfrmtil viden- g dkumentdeling En alternativ løsning til deling g håndtering af dkumenter til arbejdsbrug Medarbejderne kender g bruger medarbejderprtalen ud fra ngle klare spilleregler fr deling g håndtering af dkumenter 6. Scenarier Vurderingselementer Ud fra arbejdet mkring behvsafdækning g indhldsmæssigt kncept, er der flere kriterier, en ny velfungerende løsning skal hldes p md: Øknmi Løsningsfællesskab Infrmatinsplatfrm Videndelingsplatfrm Tilgængelighed/adgang Understøttelse af devices/enheder En pgradering af Sharepint sm beskrevet i kmmissriet vil kunne give de funktinaliteter, der efterspørges. Sharepint 2013 er gså den eneste platfrm, der i dag håndterer vidensdeling på en effektiv måde 2. Andre muligheder Der er naturligvis en række andre løsninger i frbindelse med udvikling af prtaler i Fredericia Kmmune. Løsninger der alle kan understøtte den ønskede funktinalitet. Her tænkes i første mgang på Open Surce løsninger under det tværkmmunale OS2-fællesskab 3. Det er dg, sm allerede nævnt, arbejdsgruppens vurdering at der mht. videndeling kun er én mulighed. Det er anvendelsen af Sharepint, da det er den eneste af løsningerne, der i dag kan præstere en velfungerende vidensdelingsmulighed. Derfr vil den nuværende medarbejdsprtals infrmatins- g 2 Vi skal i frbindelse med Sharepint være pmærksm på de regler g rekmmandatiner Micrsft giver fr størrelsen på dkumentsamlinger. 3 OS2 er et Open Surce samarbejde mellem kmmunerne, hvr gså Fredericia Kmmune er medlem. OS2 er baseret på Open Surce systemer g er sm basis licensfrit. Der findes Open Surce systemer der ikke er en del af OS2. De er ikke medtaget sm et scenarie, da fællesskabet i anvendelse af OS2 er vigtigt, g det at stå alene med en Open Surce løsning ikke frventes at kunne give besparelser. 10

11 videndelingsfunktinen fremadrettet være pdelt i t fr at præsentere flest mulige scenarier fr fremtidige prtalløsninger. Det vil gså i scenarievurderingen være nødvendigt at inddrage plitikerprtalen, sm i dag er en del af medarbejderprtalen g brgerprtalen, da de udgør væsentlige elementer i den samlede prtalløsning. Figur 2: Mulige prtalløsninger Prtaler i Fredericia Kmmune Brgerprtal Plweb plitikerprtal Infrmatins - prtal Sharepint OS2 fællesskabet Sharepint OS2 fællesskabet Sharepint OS2 fællesskabet Videndelingprtal Sharepint Udvalgte scenarier De udvalgte scenarier, der kan understøtte de fremadrettede ønsker, kan psummeres således: 1. Et pgraderet status qu med åbent intranet Samme løsning sm i dag, hvr alle prtaler (brgerprtal, PlWeb g medarbejderprtal (videndelings- g infrmatinsplatfrm)) pgraderes fra henhldsvis Sharepint 07 g 10 til Sharepint Infrmatinsplatfrmen etableres sm en åben del af brgerprtalen. Øknmien i denne løsning svarer til den nuværende øknmi, g der vil skulle findes ekstrafinansiering til pgradering g implementering af den integrerede infrmatinsplatfrm. Derudver vil vi stå alene med finansiering af fremtidige udviklingsønsker på begge prtaler. 2. Brgerprtal baseret på det kmmunale OS2-fællesskab Der etableres en brgerprtal med en åben medarbejder- infrmatinsplatfrm i et andet system. De øvrige prtaler frtsætter sm hidtil i en pgraderet versin. I en sådan løsning, vil der være årlige besparelser på licenser g hsting på brgerprtalen. Disse midler kan bruges til at finansiere pgradering g implementering 3. Brgerprtal g Plweb baseret på OS2-fællesskabet Såfremt brgerprtalen med en åben infrmatinsplatfrm baseres på et andet system vil det gså være meningsfuldt at skifte system fr PlWeb. Øknmien svarer til scenarie 2 4. Alle prtalerne flyttes til OS2-fællesskabet 11

12 Brgerprtal g Plweb på én OS-platfrm, Infrmatins-prtalen på en anden OS- platfrm. Det giver mulighed fr lg-in på infrmatinsdelen af medarbejderprtalen, uden licensmæssige mkstninger. Vidensdelingprtalen frbliver på Sharepint. Scenariet giver, sm det eneste, mulighed fr at lave en lukket infrmatinsplatfrm fr alle medarbejdere. Øknmien svarer til scenarie 2 g 3 5. Brgerprtal g Plweb baseret på OS2-fællesskabet, frbedret adgang fr alle medarbejdere Brgerprtalen g PlWeb flyttes til OS2-fællesskabet (sm i scenarie 3), samtidig med at infrmatins- g videndelingsplatfrmen fasthldes i én g samme sharepintløsning sm i dag. Ved at gå i skyen gøres løsningen tilgængelig fr samtlige medarbejdere i kmmunen. I dette scenarier øges driftsmkstningerne med 1.1 mi. kr. årligt primært til licenser til Micrsft. De driftsmæssige mkstninger på brgerprtalen udgør i dag kr. m året, hvr de kr. er tidligere betaling til Traen g finansieret sm en leasing. Leasingaftalen falder brt efter 2016 g dermed gså budgettet. Drift udgør herefter kr. Den frventede besparelse ved vergang fra Sharepint til OS2-fællesskabet på Brgerprtalen udgør kr. pr. år. Besparelsen pnås på reducerede licenser samt en billigere hsting. Vurdering Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5 Øknmi En ufrandret driftsøknmi. Vi står alene med mkstninger til udvikling. Licenser til brgerprtalen frsvinder. OS2- udviklinger stilles gratis til rådighed. Licenser til brgerprtalen frsvinder. Da PlWeb bruger de generelle licenser er der ikke yderligere besparelse. Licenser til brgerprtalen frsvinder. Da PlWeb bruger de generelle licenser er der ikke yderligere besparelse. Ekstramkstninger til licens på ca 1.1 mi. kr OS2- udviklinger stilles gratis til rådighed. OS2-udviklinger stilles gratis til rådighed. 12

13 Løsningsfællesskab Ganske få kmmuner anvender SP til alle prtaler. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne. Dg er PlWeb en lille gruppe. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb g infrmatinsprtal. Et strt g vksende fællesskab i kmmunerne gså på PlWeb g infrmatinsprtal. Få kmmuner er endnu gået i skyen. Infrmatinsdeling Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Åbent intranet på brgerprtal. Nget infrmatin kan ikke publiceres åbent. Kan ske på et lukket intranet sm alle medarbejdere har adgang til. Kan ske på et lukket intranet (sharepint sm i dag) sm alle medarbejdere har adgang til. Videndeling (Sharepint sm i dag) Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunale devices. Understøttelse fra kmmunal devices. Fuld understøttelse gså fra ikke kmmunale devices. Tilgængelighed / adgang Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin. Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin. Da ikke alle infrmatiner kan stilles frem, skal der lgges på fra en kmmunal device, fr nget infrmatin.. Infrmatinsprtal en kræver ikke kmmunale devices. Hverken Infrmatinsprtalen eller videndelingprtalen kræver kmmunale devices. Understøttelse af devices Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Understøtter alle enheder. Ressurcer Uanset hvilken løsning, der vælges, skal der investeres en del ressurcer i etablering af løsningen. En af de stre pgaver er flytning af infpath løsninger til en pgraderet vidensdelingsprtal. Dette kræver eksterne ressurcer g en aftale med en leverandør, der er eksperter i Sharepint. 13

14 Vi anbefaler gså, at vi fremver lader eksterne leverandører m at udvikle eventuelt nye inf-pathløsninger, g at de afdelinger der efterspørger denne udvikling selv finansierer dette, på samme måde, sm afdelingerne selv finansierer indkøb af andre it-systemer, der understøtter arbejdsgange. Etablering af OS2-platfrme fr brgerprtal, plitikerprtal g infrmatinsdelen af medarbejderprtal vil gså kræve assistance fra eksterne leverandører. Systemet er udviklet g få gratis via OS2-samarbejdet, men design, psætning, strukturering g implementering kræver eksterne ressurce. Der vil være mkstninger frbundet med venstående knsulentbistand til psætning, design g implementering af de nye prtaler. Ligesm vi vil have brug fr anvendelses- supprtaftaler på både sharepint g OS2-systemer. Udgifterne hertil er endnu ikke kendt, men vi frventer, at de kan dækkes med besparelserne på licenser på kr. årligt. Jura g udbud Investeringen i frbindelse med løsningerne, vil set ver en 4-årig hrisnt verskride grænserne fr udbud. Vælges en pgradering af Sharepint er udbudspligten afløftet af SKI gennem de standard Micrsft aftaler vi benytter s af. OS løsning er i sin basis gratis g der skal derfr ikke gennemføres udbud. Det betyder, uanset løsningsvalg er det ikke nødvendig med en udbudsprces uagtet beløbet verstiger grænserne. Drift g supprt Alle løsninger kan vælges hsted hs en ekstern partner eller hs It-afdelingen. Valget af driftsløsning vil være afhængig af den løsningsmdel/scenarie der vælges. 7. Anbefalinger g frslag til tids- g handleplan Arbejdsgruppen indstiller at direktinen tager stilling til fremtidige prtalløsninger med udgangspunkt i venstående vurdering. Arbejdsgruppen anbefaler at direktinen tiltræder scenarie 4, under hensynstagen til de betydelige merudgifter sm der er frbundet med scenarie 5. Alternativt at det vervejes hvrvidt midlerne til scenarie 5 kunne tilvejebringes f.eks. via anvendelse af psparinger til ffice-pgradering mm. I scenarierne frventes de frie licensmidler anvendt til ver en årrække at finansiere de udgifter der er frbundet med psætning g implementering af de nye prtaler. Scenarie 4 g 5, giver sm de eneste, mulighed fr at lave en lukket infrmatinsprtal fr alle medarbejdere. Arbejdsgruppen freslår, at nye prtalløsninger pririteres g sm følge heraf implementeres i rækkefølgen; Brgerprtalen, Plweb g Infrmatins-Videndelingsprtal. 14

15 15

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere