$wnfitefi,nnff. Egegade A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$wnfitefi,nnff. Egegade 14-16 22A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009"

Transkript

1 t;! $wnfitefi,nnff Egegade A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009

2 0.1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING 1.1 Generelt om ejendommen I.2 Definitioner 2.0 BYGMNGSDELE M. REGISTRERING OG PROJEKTFORSLAG 2.1 Tag 2.3 Facader / sokkel 2.4 Vinduer 2.6 Trapperum 2.20 Byggeplads 3.0 ØKONOMISK OVERSLAG 4.0 BILAG 4.I Fotoregistrering Frederiksberg d. I LARSEN & SØNDERGAARI) BYGGERÅDGIVNING A/S Lars Søndergaard arkitekt maa EGEGADE

3 1.0 INDLEDNING: På baggrund af besigtigelse af ejendommen, foretaget d. 30.april 2009, har vi udarbejdet nærværende rapport vedr. ej endommens byggetekniske tilstand. Efter aftale omfatter rapporlen alene taget. Desuden medtages arbejder på facader og vinduer som med fordel kan udføres når stillads er rejst for tagarbejder. Endvidere omtales problematik vedr. fugt i bitrapperum. Rapporten er baseret på forhold, som er konstateret visuelt ved besigtigelsen, dvs. uden der er foretaget indgreb i nogen bygningsdele. Besigtigelse er foretaget udvendigt fra terræn, fra trapperum, loftrum samt tag. Herudover har Foreningen v/paw Fejsø bidraget med oplysninger. Besigtigelse / registrering af ejendommens rum / overflader / bygningsdele er sket på et repræsentatilt antal enheder / en repræsentativ mængde. Ud fra vores erfaringer skønnes, og forudsættes det, at det besigtigede er repræsentatir,t for den generelle tilstand af de respektive bygningsdele. Hvor der er konstateret forhold som afviger markant fra det generelle, er dette noteret specifikt. Der er således ikke foretaget en total gennemgang / registrering af alle ejendommens rum / overflader / bygningsdele. Forventede levetider for de enkelte bygningsdeles komponenter er baseret på oplysninger fra V&S Byggedata A/S. Restlevetider er skønnet, med udgangspunkt i registrerede forhold, under forudsætning af korrekt løbende rettidig vedligeholdelse. 1.1 Generelt om eiendommen: Ej endommen omfatter matrikel 4548 Udenbys klædebo Kvarter, København: Ejendommen er, jf. de tilgængelige oplysninger, opført I9I4,har 24 boligenheder, og omfatter i alt m2 bygningsareal. Ejendomme er opført som del af en sluttet randbebyggelse, har 5 fulde etager, tagetage, loftetage samt kælder. Ejendommen har del i fælles gardanlæg for karr6en. Ejendommen er klassificeret med høj bevaringsværdi jf. Kommuneatlas København (SAVE-undersøgelsen): Bevaringsværdi 3 EGEGADE

4 1.2 Definitioner: Bygningens enkelt dele er systematisk inddelt efter By- og Boligministeriets såkaldte "2O-punkts liste"; hovedpunkter i listen er en fast standard, underinddelingen er fri: 2.1 Tag 2.2 Kælder 2.3 Facader 2.4 Vinduer 2.5 Døre 2.6 Trapper 2.7 Porte/Gennemgange 2.8 Etageadskillelser 2.9 WC/Bad 2.10 Køkken 2.ll Varmeanlæg 2.I2 Afløbsinstallation 2.I3 Kloakinstallation 2.t4 Yandinstallation 2.I5 Gasinstallation 2.16 Yentilation 2.17 El-installation 2.18 Øvrige arbejder 2.19 Private friarealer 2.20 Byggeplads Rapporten er opbygget med et afsnit for hver af de aktuelle bygningsdel (ikke nødvendigvis alle 20), som igen er opdelt med et antal underafsnit for hver af bygningsdelens delkomponenter. I underafsnittet beskrives delkomponentens konstruktion, tilstand, forventet levetid og skønnet restlevetid samt projektforslag til fornyelsesarbejder, der refererer til det økonomi ske overslag for arbej demes gennemførel se. Der er alene medtaget fornyelsesarbejder som skørures at skulle gennemføres ingen for de kommende20 år. Rapporten medtager ikke arbejder / udgifter til alm. løbende rettidig drift og vedligeholdelse (: D & V) af respektive bygningsdele; dette forudsættes indarbejdet i nuværende drift. Tidsprioriteringen for udførelse af de enkelte fomyelsesarbejder, beskriver nødvendigheden / tidshorisonten for det mest rationelle / rentable tidspunkt / interval for udførelsen af den enkelte aktivitet. Der er så vidt muligt, henset til bygningens vedligeholdelsesstand, taget højde for evt. fordel ved samtidig udførelse af arbejderne, herunder fælles anvendelse af stillads, skurforhold og øvrige byggepladsarbej der. Som udgangspunkt har arbejder der vedrører ejendommens udvendige klimaskærm samt forhold der vedrører nedbrudte bygningsdele, den højeste prioritet. Prioritering af arbejder som er af mere æstetisk karakter, må bero på ejers prioritering af økonomi. EGEGADE

5 2.0 BYGNINGSDELE M. TILSTANDSRE,GISTRERING / PROJEKTFORSLAG 2.1 Tae Tagopbygningen er en variant af mansardtag og "københavnertag" Mansardetage (5.sal) anvendes til beboelse. Er ikke beset. Tagetage (6.sal) anvendes til pultemrm, opdelt med bræddevægge, og til tørrerum. Er beset i tørrerum og enkelte pultemrm. Tag over 2bitrappetåme mod garden er udført med karakteristisk "bølget" tagform. 2.l.L Tagkonstruktion: Synlig del af tagkonstruktion er traditionelt opbygget med 5x5" spær samlet med tømmersamlinger. På de besigtigede dele af tagkonstruktion ses ikke umiddelbart tegn på nedbrydning. V. bræddeunderlag for skotrende v. bitrappe ff. 16, ses dog skjolder som tegn på (tidligere?) utæt tagbelægning. Grundet tagets opbygning har det ikke været muligt at besigtige de nederste spærdele i mansardetage samt munemme. Forventet levetid: +100 år Skønnet restlevetid: +50 år I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af udsatte dele af tagkonstruktionen for fugt fra utæt tagbelægning, særligt ved tagfod, skotrender og øvrige inddækninger og taggennemføringer. I forb.m. fomyelse af tagbelægning eftergås tagkonstruktion, herunder specielt ved udsatte områder som spær op ad muwærk, mrrrelnme og spærender v. tagfod, og evt. defekter udbedres Tasdæknine m. teel: Konstruklion: Tagdækning på skrå tagflader mod gade og gard inkl. v. bitrappetåme er røde falstagsten. Hvor indv. side af tagbelægning er synlig, ses tagsten at være fastholdt med bindere til lægter og der er udført understrygning. V. overgang ml. skrå tagflade mod gade og tagpaptag er der udlagt rygningssten lagt i mørtel. Ved sammenbygning mod brandkamme er tagdækning muret ind under udkragede mursten og der er forskellet. I tagflade mod gade er ilagt glassten som lysgivere. De nederste rækker tegl kan elt. være muret fast i mørtel over murkronen, men dette er ikke umiddelbart tilgængeligt for besigtigelse. EGEGADE

6 Tagdækning er den oprindelige fra ejendommens opførelse. Der ses ikke umiddelbart at være udskiftet enkelte tagsten. Hvor indv. side af tagbelægning er tilgængelig, ses understrygning at være intakt. Tagstensbindere ses jævnt fordelt over fladen, men ikke i tilstrækkeligt antal i forhold til nugældende anbefalinger. Der ses ikke umiddelbart tegn på opfugtning af gulve under tagflader som indikation for utætheder. Ved "knæk" i tagflader mod gaden (over kvist) ses der en større åbning i tagbelægning, hvilket kan medføre problemer med indtrængende vand. Foreningen v/paw Fejsø oplyser, at der jævnligt (årligt?) udføres eftergang og udbedring af understrygning ved tilgængelige tagflader. Dette er dog ikke muligt hvor der er indvendige skråvægge / lofter, dvs. i mansardetage (v.beboelse 5.sal) og i top af bitrapper. På indvendige pudsede flader i top afbitrapper, ses der således fugtskjolder som tegn på utæt tagbelægning. Hvor udvendig side af tagbelægning er besigtiget fra tagvinduer, ses det, at tagstenene flere steder "gaber" i forhold til de omkringliggende. Dette skyldes sandsynligvis at tagsten ved de gentagne udførte understrygninger er blevet presset udad, i kombination med bevægelser i tagkonstruktionen. På enkelte tagsten ses mindre afskalninger / frostsprængning og enkelte skårne tagsten v. skotrender mangler eller er gledet ned. Tagrum er ikke ventileret, men der er ikke umiddelbart tegn på fugtproblemer i tagetagen. De regulære tagflader er generelt ikke ventileret med tudsten eller lign. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-10 år Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af tagbelægning må paregnes udfbrt inden for perioden. Ved udførelse af ny tagbelægning anbefales det, at der etableres undertag. V. tagflader hvor underside af tagbelægning ikke umiddelbart kan inspiceres, dvs. i mansardetage (5.sal) og v. bitrappetåme anbefales udført "herdt" undertag af pap på brædder. I tagetage (6.sal) anbefales ligeledes udført "hårdf'undertag, da dette bedre modstår mekaniske påvirkninger fra opmagasinerede effekter i pultemrm. Alternativt kan udføres en billigere løsning med undertag af banevare. Indtil tagbelægning udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af mangler på understrygning og tagstensbindere, samt kontrol af udsatte dele af tagkonstruktionen, særligt ved tagfod, skotrender og ved taggennemføringer. EGEGADE

7 2.1.3 Tasdækning m. taspan: Tagdækning på flade del af "københavnerlag" er tagpap på bræddeunderlag, med ensidigt fald mod gårdside. Ved overgang tit tegldækket tagflade mod gade er tagpap afsluttet / afdækket med rygningstegl. Ved overgang til tegldækket tagflade mod gård er nyere tagpapbelægning ført ned over oprindelig zinkløskant. Ved overgang til brandkarnme er tagpap førl op ad murværk og afdækket med løskant. På øvre del af tag på bitrappetårne er udførttagpap, sandsynligvis på oprindelig zinkafdækning. Der skønnes at være tale om ca år gammel tagpap, udlagt på ældre papdækning. Der ses at være udført flere reparationer m. flydende asfalt v. overgange og gennemføringer og papdækning er flere steder "sprød", men der kan ikke umiddelbart registreres utætheder. Restlevetid skønnes begrænset. Der savnes vandafvisere over ovenlyskupler og skorstene, for sikring af korrekt afvanding mod gårdside. På papdækning på øvre del af tagpå bitrappetåme ses der at være udført reparationer m. flydende asfalt ligesom der ses buler fra underlaget. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 5-15 ar Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af tagbelægning må paregnes udført inden for perioden. Er-t. underliggende tagpaplagfiernes og eks. bræddeunderlag eftergås for defekter som udbedres. Indtil tagbelægning udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed og udbedring af mangler, særligt ved taggennemføringer Inddæknineer: Inddækninger er traditionelt udfør1med zink og bly v. sammenbygning og gennemføringer i tagflader. Inddækninger v. sammenbygning ml. tegldækkede skrå tagflader og brandkamme er udført med forskelling. Inddækninger er ældre, sandsynligvis de oprindelige, dog er inddækninger v. tagpaptag I brandkamme nyere, ca år som tagpapdækningen. Flere steder ses meget tyndslidte inddækninger, enkelte steder ses tæringer og regulære defekte I utætte inddækninger. EGEGADE

8 Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-5 år Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af inddækninger må påregnes udført inden for perioden. Indtil inddækninger udskiftes, udfløres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af inddækningers tæthed Tagrender os -nedløb: Tagrender er nyere af plast oplagt i de oprindelige rendejem. Tagnedløb er nyere af plast, fastgjort med de oprindelige eller nyere hængselstifter, de nederste ca.2m nedløb er af galvaniseret stå1. Der ses ikke tegn på opfugtning af facade som kunne indikere utætheder. Tagrender og -nedløb skønnes tætte. Der ses mos ol. i tagrender. Ældre rendejem og hængselstifter er de oprindelige afjem og er tæret. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år I æidre rendejem/hængselstifter 5-10 år Udskiftning af tagrender og -nedløb inkl. rendejem og hængselstifter må påregnes udført inden for perioden, mest hensigtsmæssigt udført samtidigt med udskiftning af tagbelægning. Nye tagrender og -nedløb udføres izink, monteret i galvaniserede rendejern / hængselstifter. Indtil inddækninger udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed af tagrender og -nedløb Tagsennemføringer: Taggennemføringer er dels faldstammeudluftninger, dels taghætte for aftrækskanal / tagventilator, udført i zink. Faldstammeudluftninger er ældre, taghætte for aftrækskanal ltagventilator er nyere. Ældre zink er meget qindslidt svarende til inddækninger, men der er ikke registreret defekter / utætheder. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: Nyere: I0-25 åtr I ældre:0-5 år EGEGADE

9 Udskiftning af taggennemføringer må påregnes udført inden for perioden, mest hensigtsmæssigt udfiørt samtidigt med udskiftning af tagbelægning. Indtil taggennemføringer udskiftes, udfores i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed Skorstenspiber: Murede skorstenspiber i tagflader fremstår tyndpudsede og afdækket med betonflise. Piber er ca. 60cm høje. Skorstene er intakte. Forventet levetid: Murværk +100 år / fuger / afdækninger år Skønnet restlevetid: Murværk år / afdækninger år Projektforslae: I perioden udfbres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af defekte fuger. I forb.m. fornyelse af tagbelægning udføres eftergang og udbedring af defekter. Det kan overvejes at montere udluftningshætte i afdækning for ventilering af sodholdig skorstenslysning eller altematir,t for ventilering fra kælder, mest hensigtsmæssigt udført samtidigt med fornyelse af tagbelægning Brandkamme: Der er murede brandkamme i matrikelskel, som fremstår i blank mur som facader, gult tegl mod gård og rødelgule tegl mod gade, og er afdækket med røde vingetegl. Der er forskellet mod tagbelægning af tegl. Murværk og fuger er intakt og der kan ikke umiddelbart konstateres defekter på afdækningstegl eller forskelling. Forventet levetid: Murværk +100 ar / afdækningstegl år / filtsning år Skønnet restlevetid: Murværk år I afdækninger åtr / filtsning l0-20 år Projektforslae: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af defekte fuger, afdækningstegl og forskelling. I forb.m. fomyelse af tagbelægning udføres eftergang og udbedring af er,t. defekter. EGEGADE

10 2.1.9 Kviste i skrå taeflader: Kviste er alene besigtiget fra terræn. Kviste er forventeligt opbygget med traditionel kvistkonstruktion. I forb.m. isætning af nye termovinduer er der monteret dæklister på front og ny inddækning v. bundkarm. Flunker og tag er zinkdækket og inddækninger mod tegldækkede tagflader er udført med bllvinger. Træværk er hvidmalet. Det har ikke været muligt at registrere tilstand fra terræn. Forudsat at tagbelægning og inddækninger har været I er tætte, er kvistkonstruktion erfaringsmæssigt i god stand. Zinkbeklædninger vil ofte være nedslidte og underlag frønnede. Tynde dæklister og malerbehandling er udsatte og ses ofte at være nedslidte. Forventet levetid: Zinkbeklædning / træværk / maling 8-10 år Skønnet restlevetid: Zinkbeklædning 0-5 I træværk 5-10 / maling 0-5 år Zinkbeklædninger og underlag udskiftes, kvistkonstruktion eftergås for defekter og udvendigt træværk malerbehandles i forb.m. fornyelse af tagbelægning Vinduer i skrå taeflader: I mansardetage er der ovenlysvinduer type "Velux" mod beboelse i tagflader mod gård. I tagetage er der jernvinduer med 1 lag glas mod pulterrum og tørrerum i tagflader mod gade og gård. Veluxvinduer: Det har ikke været muligt at registrere tilstand fra tagflader Jernvinduer: Karme og rammer af støbejern skønnes i god stand. Der er ikke registreret flækruder, men kit mangler partielt enkelte steder. På gulv under vinduer ses ikke markante skjolder efter tidligere opfugtninger, pga. åbenstående vinduer eller ituslåede ruder. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år Projektforslae: Veluxvinduer: Vil skulle flytes udad i tagkonstruktionen i forb.m. fomyelse af tagbelægning og etablering af undertag, og det anbefales i stedet at montere nye vinduer med lavenergiruder inkl., nye indvendige lysninger. Jemvinduer: Må påregnes udskiftet i forb.m. fornyelse af tagbelægning, da eks. vinduer sandsynligvis ikke vil passe til nye tegl. Alternativt kan det overvejes at nedlægge tagvinduer til pultemrm. Indtil jemvinduer udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol og udbedring af utætheder / flækruder. EGEGADE T

11 Ovenlvskupler i flade taeflade: Elementer er nyere, skønnes isat i forb.m. udførelse af ny tagpapbelægning for ca år siden, formodes at have 2-lags akrylkuppel. Ovenlyskupler skønnes intakte. Forventet levetid: år / akrylskærm år Skønnet restlevetid: år / akrylskærm2}-4} år Projektforslae: I perioden udføres alm. løbende rettidig drift og vedligeholdelse jf. leverandørens anvisninger. Ovenlyskupler forudsættes genbrugt i forb.m. fomyelse af tagpapbelægning. Altemativ monteres nye ovenlyskupler Antenner: Ældre antenne / mast med gennemføring itagpaptag. Ikke registreret. =ri* Antenne / mast nedtages i forb.m. tagarbejder, idet det forudsættes at der er indlagt kabeltv i ejendommen Tagventilatorer: 1 stk. tagventilator monteret på taggennemføring er ikke registreret. Ikke registreret *"ttte Proiektforslag: Tagventilator udskiftes i forb.m. tagarbejder, såfremt restlevetid er begrænset. Ert. etablering af yderligere tagventilatorer hvis det er påkrævet med aftræk frabad I køkken. EGEGADE

12 2.3 Facader: Gadefacade - murværk og fuger: Sokkel er ca. 40cm høj natursten I granit. Facade er massir,t muwærk, med aftagende murtykkelse fra kælder til murkrone,frat2 I 60cm til 36cm. Gadefacader er muret med skifter i skiftevis rødelgule tegl m. ffldte fuger. Der er murede stik over vinduer og døre. Der er udkraget profileret gesims v. murkrone / tagfod. Murværk og fuger skønnes umiddelbart intakt, men lettere tilsmudset. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: Murværk +100 år / fuger år Skønnet restlevetid: Murværk +100 år / fuger åtr Projektforslaq: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå facaden fra stillads og udbedre evt. defekter. Alternativt kan det overvejes at afrense facaden Gadefacade - såibænke: Sålbænke er udført af naturskiferplader aflagt på udkraget underliggende skifte og muret ind under vinduernes bundkarm og ind i murværkets sidefalse, med udlæg på ca. 3Omm foran facadens plan så vand drypper af. Sålbænke skønnes umiddelbart intakte, men enkelte steder ses løslmanglende fugemørtel v. sidefalse. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå sålbænke fra stillads og udbedre elt. defekter. EGEGADE T2

13 2.3.3 Gårdfacade - murværk og fuger: Facade er massir,t murværk, med aftagende murtykkelse fra kælder til murkrone, fra72 I 60cm til 36cm. Gadefacader er muret i gule tegl m. fyldte fuger. Der er mrnede stik over vinduer og døre. Der er udkraget profileret gesims v. murkrone I tagfod. Murkrone v. "gavle" af 2bitrappetåme afsluttes med zinkdækket buet "gavlkvist". Murværk og fuger skønnes umiddelbart intakt, men lettere tilsmudset. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: Murværk +100 ff / fuger år Skønnet restlevetid: Murværk +100 år / fuger åtr I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå facaden fra stillads og udbedre evt. defekter. Alternativt kan det overvejes at afrense facaden Gårdfacade - sålbænke: Sålbænke er udført af naturskiferplader muret ind under vinduernes bundkarm og ind i murværkets sidefalse, med udlæg på ca.30mm foran facadens plan så vand drypper af. Sålbænke skønnes umiddelbart intakte, men enkelte steder ses løslmanglende fugemørtel v. sidefalse. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: ån I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå sålbænke fra stillads og udbedre el't. defekter. EGEGADE, 14-T

14 2.4 Vinduer: 2.4.L Gadefacade - vinduer: Vinduer st. - 5.sal er nyere elementer er af hvidmalettræ, udadgående og sidehængte med2lags termoruder. Bundglaslister er hvidlakeret alu. Hængsler er galvaniserede / ubehandlede. Gadefacaden er sydvendt og dermed mest udsat for nedbrydning. Vinduer skønnes ca år gamle og er i god stand. Malerbehandling skønnes umiddelbart intakt. Tilstand er ikke registreret i detaljer, herunder mht. tæthed eller punkterede tetmoruder. U-værdi af termoruder kendes ikke, men det må forventes at denne ikke svarer til nugældende krav. Forventet levetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 8 år. Skønnet restlevetid: Elementer år / termoruder åx I malerbehandling 0-5 år. I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang, smøring og justering for korrekt funktion samt malerbehandling. Malerbehandling udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øwige stilladskrævende arbejder som fornyelse af tagbelægning. Det kan elt. overvejes samtidigt at udskifte termoruder til nyere med lavere U-værdi Gadefacade - elastiske fuger omkring vinduer: Elastiske fuger, forventeligt udført på bagstop og med stopning af fugestrimmel, i forb. m. isætning af nyere plastvinduer. De besigtigede fuger fremstår umiddelbart intakte, men fuger er hærdet harde op og har dermed begrænset elasticitet, hvilket på sigt kan medføre fugeslip og vandindtrængen. Der må forventes utætheder i et vist omfang. Forventet levetid: år Skøruret restlevetid: 0-5 år Projektforslae: Udskiftning af fuger må paregnes udført inden for perioden. Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som maling af vinduer og fomyelse af tagbelægning. EGEGADE I4

15 2.4.3 Gårdfacade - vinduer: Vinduer st. - 5.sal er nyere elementer er af hvidmalet træ, udadgående og sidehængte med2lags termoruder. Bundglaslister er hvidlakeret alu. Hængsler er galvaniserede / ubehandlede. Gårdfacaden er nordvendt. Vinduer skønnes ca år gamle og er i god stand. Malerbehandling skønnes umiddelbart intakt. Tilstand er ikke registreret i detaljer, herunder mht. tæthed eller punkterede termoruder. U-værdi af termoruder kendes ikke, men det må forventes at denne ikke svarer til nugældende krav. Forventet levetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 8 år. Skønnet restlevetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 0-5 år. Proiektforslag: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang, smøring og justering for korrekt funktion samt malerbehandling. Malerbehandling udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som fornyelse af tagbelægning. Det kan el't. overvejes samtidigt at udskifte termoruder til nyere med lavere U-værdi. 2'4'4 Gårdfacade - elastiske fuger omkrins vinduer: Elastiske fuger, forventeligt udført på bagstop og med stopning af fugestrimmel, i forb. m. isætning af nyere plastvinduer. De besigtigede fuger fremstår umiddelbart intakte, men fuger er hærdet hårde op og har dermed begrænset elasticitet, hvilket på sigt kan medføre fugeslip og vandindtrængen. Der må forventes utætheder i et vist omfang. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-5 år Udskiftning af fuger må paregnes udført inden for perioden. Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som maling af vinduer og fornyelse af tagbelægning. EGEGADE

16 2.6 Trapperum: Bitrapper - overflader: Reposer og trappeløb er udført med vanger og trin af træ og underside / loft af puds på røret forskalling og malerbehandlet. Trin / reposer er lakeret. På enkelte indgangsreposer er der tenazzobelægning. Balustre og håndliste er træ, malerbehandlet. Vægge er pudsede og malerbehandlede i varierende farver / behandlinger. Lofter er pudsede og malerbehandlede. I trappehat (øverst i trapperum) er skråvægge puds pårøret forskalling og malerbehandlet og der er isat 2 murventiler i endevægge. I vindueshuller er vinduesplader af malet træ, lysninger er pudsede. Døre til lejligheder er de oprindelige rammedøre beklædt med træplade og med anslagslister monteret på karme. Der er varierende beslaning ph døre. Der ses nedslidning efter alm. brug på lakerede og malede overflader. På pudsede overflader ses revner og afskalninger samt spor efter pudsreparationer. I trappehat ses der markante fugtskjolder på pudsede skråvægge / loft. På ydervægge ses fugtskjolder i mindre omfang, mest udpræget i de øvre etager. Årsagen vurderes at være utætheder fra tagbelægning samt kondens på kolde overflader (uisolerede facademure og skråvægge) fra udtrængende fugtig rumluft fra lejligheder. Forventet levetid: Overflader generelt åtr Skønnet restlevetid : Varierer. Generel vedligeholdelse / fomyelse af overflader i trapperum udføres som del af alm. løbenderettidigd&v. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, renoveres pudsede overflader i trappehat og tagflader over trapperum isoleres for at hindre kondens. Det bør overvejes at etablere fugtstyret mekanisk ventilation med afkast via eks. murventiler, og eftergådøre til lejligheder for tæthed mod udtrængende fugtig rumluft. Det kan endvidere overvejes at etablere radiator i bund af trapperum, som kan øge temperaturen i trapperum og dermed overfladetemperatur på facademure, for at hindre kondens på kolde overflader. Den dermed forbundne løbende udgift til opvarmning, vil delvis opvejes af tilsvarende besparelse på varmeudgift i lejligheder. EGEGADE t6

17 2.20 Bysseplads: Byggepladsarbejder omfatter stillads, arbejdsplatform eller lift, overdækninger, samt wrigebyggepladsarbejder, som skurforhold, affaldscontainere inkl. deponeringsafgifter, forbrug af el, vand ol. Omfanget af og udgiften til byggepladsarbejder vil aftrænge af hvilke byggearbejder som udføres. Stilladskrævende byggearbejder kan derfor med fordel planlægges / fremrykkes til samtidig udførelse, for derved at udn;'lte stilladset optimalt med de færreste samlede udgifter. Erfaringsmæssigt vil de samlede udgifter til øvrige byggepladsarbejder svare til t0-30% af håndværkerudgifterne ekskl. moms, aftrængig af arbejdets art. I det økonomiske overslag er medtaget afsætningsbeløb til de skønnede nødvendige byggepladsarbejder til de konkrete arbejder. 3.0 Økonomiske overslag: Se særskilt ark. 4.0 Bilae: 4.1 Fotoregistrering: Se særskilte sider. EGEGADE t7

18 URgEN A søndergmrd BYGGERAæUilING ffi

19 URAEil A SøTDERGMRD BYGGERAæVilITC ffi

20 URSET A8øilDERGMRD BYGGERAæUTIilG ffi

21 UR9EN &gøndergmrd BYGGERAæVXINGÆ 'to ,6 TRAPPER Restlevetid-år \ktivitel Mænade Enheder Enhedspris Beløb Beløb Beløb B løb Beløb 2.6,1 lbltnpper-ove.flader /aieret )oretninq i trappehat stk. 15.OO( 30 00( :tableres stk 3.00( illndder. radlatorer atableres stk. 9.00( 1a ooc alt eksk. moms - ovefiøn ll samleaft ( 54 00t

22 URSEN & AøNDERGMRD BYGGEilæNMNG M SYGGEPI-ADS lestlevetid-år \Kivitel Mænqde Enheder Enhedspris Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb - oada 2A( 100.aoL 2,20.2 dåm 54C 28( t 2.20,3 22L m2 47( C an eksk. moms - ovenøn il samleaft ( c c (

23 Ar 'lo <onlo Bel6b Beløb Beløb Beløb Beløb 2.1 faq: ;acader, sokkel t 2.4 /lnduor 97.44C 2.8 frapper 54.OOt 2.20A, lads. stlllads / overdæknlng ( ]UM t lads -øvrlqe:10-30%, medtaget20% alt ekskl. moms ! llforudsetå udolfter: I 0oÅ o Admlnlstratlonsudglften 3% Jdolfter lalt ekskl, moms 0 0 z.zj6.v tl 15 o/o moms lum lnkl. moms

24 FOTOBILAG til tilstandsrapport af maj 200e Sag: A/B Egegade 14-16,2200 København N. / sag Generelt indtryk Tagbelægning - - nr.: Lfi tyo&råodvtstfr mod gård ujævn / åben, nedslidte inddækninger V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag - I doc Rygningstegl v. gadeside

25 trl lyceiåeotvtll0 Sternbånd v. paptag, / skråtagflade mod gård Brandkam og forskelling mod gård Tag over bitrappetarne mod gård Kvist og Velux-vindue mod gård Indv. side af tegltag m. understrygning og bindere Underlag v. skotrende v. bitrappaetårn V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag doc Side 2 af 4

26 3-FACADER/4-VINDUER: tf, BMOETÅDfiYilF Gadefacade - generelt indtryk Gårdfacade - generelt indtryk Udsnit v. vindue, elastiske fuger, sålbænk mod gård V:\09063\Tilstandsrapport\Tilsøndsrapport - Fotobilag doc Side 3 af 4

27 6 - TRAPPER: Overflader i trappehat, fugtskjolder, murventiler V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag doc Side 4 af 4

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere