$wnfitefi,nnff. Egegade A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$wnfitefi,nnff. Egegade 14-16 22A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009"

Transkript

1 t;! $wnfitefi,nnff Egegade A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009

2 0.1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING 1.1 Generelt om ejendommen I.2 Definitioner 2.0 BYGMNGSDELE M. REGISTRERING OG PROJEKTFORSLAG 2.1 Tag 2.3 Facader / sokkel 2.4 Vinduer 2.6 Trapperum 2.20 Byggeplads 3.0 ØKONOMISK OVERSLAG 4.0 BILAG 4.I Fotoregistrering Frederiksberg d. I LARSEN & SØNDERGAARI) BYGGERÅDGIVNING A/S Lars Søndergaard arkitekt maa EGEGADE

3 1.0 INDLEDNING: På baggrund af besigtigelse af ejendommen, foretaget d. 30.april 2009, har vi udarbejdet nærværende rapport vedr. ej endommens byggetekniske tilstand. Efter aftale omfatter rapporlen alene taget. Desuden medtages arbejder på facader og vinduer som med fordel kan udføres når stillads er rejst for tagarbejder. Endvidere omtales problematik vedr. fugt i bitrapperum. Rapporten er baseret på forhold, som er konstateret visuelt ved besigtigelsen, dvs. uden der er foretaget indgreb i nogen bygningsdele. Besigtigelse er foretaget udvendigt fra terræn, fra trapperum, loftrum samt tag. Herudover har Foreningen v/paw Fejsø bidraget med oplysninger. Besigtigelse / registrering af ejendommens rum / overflader / bygningsdele er sket på et repræsentatilt antal enheder / en repræsentativ mængde. Ud fra vores erfaringer skønnes, og forudsættes det, at det besigtigede er repræsentatir,t for den generelle tilstand af de respektive bygningsdele. Hvor der er konstateret forhold som afviger markant fra det generelle, er dette noteret specifikt. Der er således ikke foretaget en total gennemgang / registrering af alle ejendommens rum / overflader / bygningsdele. Forventede levetider for de enkelte bygningsdeles komponenter er baseret på oplysninger fra V&S Byggedata A/S. Restlevetider er skønnet, med udgangspunkt i registrerede forhold, under forudsætning af korrekt løbende rettidig vedligeholdelse. 1.1 Generelt om eiendommen: Ej endommen omfatter matrikel 4548 Udenbys klædebo Kvarter, København: Ejendommen er, jf. de tilgængelige oplysninger, opført I9I4,har 24 boligenheder, og omfatter i alt m2 bygningsareal. Ejendomme er opført som del af en sluttet randbebyggelse, har 5 fulde etager, tagetage, loftetage samt kælder. Ejendommen har del i fælles gardanlæg for karr6en. Ejendommen er klassificeret med høj bevaringsværdi jf. Kommuneatlas København (SAVE-undersøgelsen): Bevaringsværdi 3 EGEGADE

4 1.2 Definitioner: Bygningens enkelt dele er systematisk inddelt efter By- og Boligministeriets såkaldte "2O-punkts liste"; hovedpunkter i listen er en fast standard, underinddelingen er fri: 2.1 Tag 2.2 Kælder 2.3 Facader 2.4 Vinduer 2.5 Døre 2.6 Trapper 2.7 Porte/Gennemgange 2.8 Etageadskillelser 2.9 WC/Bad 2.10 Køkken 2.ll Varmeanlæg 2.I2 Afløbsinstallation 2.I3 Kloakinstallation 2.t4 Yandinstallation 2.I5 Gasinstallation 2.16 Yentilation 2.17 El-installation 2.18 Øvrige arbejder 2.19 Private friarealer 2.20 Byggeplads Rapporten er opbygget med et afsnit for hver af de aktuelle bygningsdel (ikke nødvendigvis alle 20), som igen er opdelt med et antal underafsnit for hver af bygningsdelens delkomponenter. I underafsnittet beskrives delkomponentens konstruktion, tilstand, forventet levetid og skønnet restlevetid samt projektforslag til fornyelsesarbejder, der refererer til det økonomi ske overslag for arbej demes gennemførel se. Der er alene medtaget fornyelsesarbejder som skørures at skulle gennemføres ingen for de kommende20 år. Rapporten medtager ikke arbejder / udgifter til alm. løbende rettidig drift og vedligeholdelse (: D & V) af respektive bygningsdele; dette forudsættes indarbejdet i nuværende drift. Tidsprioriteringen for udførelse af de enkelte fomyelsesarbejder, beskriver nødvendigheden / tidshorisonten for det mest rationelle / rentable tidspunkt / interval for udførelsen af den enkelte aktivitet. Der er så vidt muligt, henset til bygningens vedligeholdelsesstand, taget højde for evt. fordel ved samtidig udførelse af arbejderne, herunder fælles anvendelse af stillads, skurforhold og øvrige byggepladsarbej der. Som udgangspunkt har arbejder der vedrører ejendommens udvendige klimaskærm samt forhold der vedrører nedbrudte bygningsdele, den højeste prioritet. Prioritering af arbejder som er af mere æstetisk karakter, må bero på ejers prioritering af økonomi. EGEGADE

5 2.0 BYGNINGSDELE M. TILSTANDSRE,GISTRERING / PROJEKTFORSLAG 2.1 Tae Tagopbygningen er en variant af mansardtag og "københavnertag" Mansardetage (5.sal) anvendes til beboelse. Er ikke beset. Tagetage (6.sal) anvendes til pultemrm, opdelt med bræddevægge, og til tørrerum. Er beset i tørrerum og enkelte pultemrm. Tag over 2bitrappetåme mod garden er udført med karakteristisk "bølget" tagform. 2.l.L Tagkonstruktion: Synlig del af tagkonstruktion er traditionelt opbygget med 5x5" spær samlet med tømmersamlinger. På de besigtigede dele af tagkonstruktion ses ikke umiddelbart tegn på nedbrydning. V. bræddeunderlag for skotrende v. bitrappe ff. 16, ses dog skjolder som tegn på (tidligere?) utæt tagbelægning. Grundet tagets opbygning har det ikke været muligt at besigtige de nederste spærdele i mansardetage samt munemme. Forventet levetid: +100 år Skønnet restlevetid: +50 år I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af udsatte dele af tagkonstruktionen for fugt fra utæt tagbelægning, særligt ved tagfod, skotrender og øvrige inddækninger og taggennemføringer. I forb.m. fomyelse af tagbelægning eftergås tagkonstruktion, herunder specielt ved udsatte områder som spær op ad muwærk, mrrrelnme og spærender v. tagfod, og evt. defekter udbedres Tasdæknine m. teel: Konstruklion: Tagdækning på skrå tagflader mod gade og gard inkl. v. bitrappetåme er røde falstagsten. Hvor indv. side af tagbelægning er synlig, ses tagsten at være fastholdt med bindere til lægter og der er udført understrygning. V. overgang ml. skrå tagflade mod gade og tagpaptag er der udlagt rygningssten lagt i mørtel. Ved sammenbygning mod brandkamme er tagdækning muret ind under udkragede mursten og der er forskellet. I tagflade mod gade er ilagt glassten som lysgivere. De nederste rækker tegl kan elt. være muret fast i mørtel over murkronen, men dette er ikke umiddelbart tilgængeligt for besigtigelse. EGEGADE

6 Tagdækning er den oprindelige fra ejendommens opførelse. Der ses ikke umiddelbart at være udskiftet enkelte tagsten. Hvor indv. side af tagbelægning er tilgængelig, ses understrygning at være intakt. Tagstensbindere ses jævnt fordelt over fladen, men ikke i tilstrækkeligt antal i forhold til nugældende anbefalinger. Der ses ikke umiddelbart tegn på opfugtning af gulve under tagflader som indikation for utætheder. Ved "knæk" i tagflader mod gaden (over kvist) ses der en større åbning i tagbelægning, hvilket kan medføre problemer med indtrængende vand. Foreningen v/paw Fejsø oplyser, at der jævnligt (årligt?) udføres eftergang og udbedring af understrygning ved tilgængelige tagflader. Dette er dog ikke muligt hvor der er indvendige skråvægge / lofter, dvs. i mansardetage (v.beboelse 5.sal) og i top af bitrapper. På indvendige pudsede flader i top afbitrapper, ses der således fugtskjolder som tegn på utæt tagbelægning. Hvor udvendig side af tagbelægning er besigtiget fra tagvinduer, ses det, at tagstenene flere steder "gaber" i forhold til de omkringliggende. Dette skyldes sandsynligvis at tagsten ved de gentagne udførte understrygninger er blevet presset udad, i kombination med bevægelser i tagkonstruktionen. På enkelte tagsten ses mindre afskalninger / frostsprængning og enkelte skårne tagsten v. skotrender mangler eller er gledet ned. Tagrum er ikke ventileret, men der er ikke umiddelbart tegn på fugtproblemer i tagetagen. De regulære tagflader er generelt ikke ventileret med tudsten eller lign. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-10 år Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af tagbelægning må paregnes udfbrt inden for perioden. Ved udførelse af ny tagbelægning anbefales det, at der etableres undertag. V. tagflader hvor underside af tagbelægning ikke umiddelbart kan inspiceres, dvs. i mansardetage (5.sal) og v. bitrappetåme anbefales udført "herdt" undertag af pap på brædder. I tagetage (6.sal) anbefales ligeledes udført "hårdf'undertag, da dette bedre modstår mekaniske påvirkninger fra opmagasinerede effekter i pultemrm. Alternativt kan udføres en billigere løsning med undertag af banevare. Indtil tagbelægning udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af mangler på understrygning og tagstensbindere, samt kontrol af udsatte dele af tagkonstruktionen, særligt ved tagfod, skotrender og ved taggennemføringer. EGEGADE

7 2.1.3 Tasdækning m. taspan: Tagdækning på flade del af "københavnerlag" er tagpap på bræddeunderlag, med ensidigt fald mod gårdside. Ved overgang tit tegldækket tagflade mod gade er tagpap afsluttet / afdækket med rygningstegl. Ved overgang til tegldækket tagflade mod gård er nyere tagpapbelægning ført ned over oprindelig zinkløskant. Ved overgang til brandkarnme er tagpap førl op ad murværk og afdækket med løskant. På øvre del af tag på bitrappetårne er udførttagpap, sandsynligvis på oprindelig zinkafdækning. Der skønnes at være tale om ca år gammel tagpap, udlagt på ældre papdækning. Der ses at være udført flere reparationer m. flydende asfalt v. overgange og gennemføringer og papdækning er flere steder "sprød", men der kan ikke umiddelbart registreres utætheder. Restlevetid skønnes begrænset. Der savnes vandafvisere over ovenlyskupler og skorstene, for sikring af korrekt afvanding mod gårdside. På papdækning på øvre del af tagpå bitrappetåme ses der at være udført reparationer m. flydende asfalt ligesom der ses buler fra underlaget. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 5-15 ar Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af tagbelægning må paregnes udført inden for perioden. Er-t. underliggende tagpaplagfiernes og eks. bræddeunderlag eftergås for defekter som udbedres. Indtil tagbelægning udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed og udbedring af mangler, særligt ved taggennemføringer Inddæknineer: Inddækninger er traditionelt udfør1med zink og bly v. sammenbygning og gennemføringer i tagflader. Inddækninger v. sammenbygning ml. tegldækkede skrå tagflader og brandkamme er udført med forskelling. Inddækninger er ældre, sandsynligvis de oprindelige, dog er inddækninger v. tagpaptag I brandkamme nyere, ca år som tagpapdækningen. Flere steder ses meget tyndslidte inddækninger, enkelte steder ses tæringer og regulære defekte I utætte inddækninger. EGEGADE

8 Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-5 år Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af inddækninger må påregnes udført inden for perioden. Indtil inddækninger udskiftes, udfløres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af inddækningers tæthed Tagrender os -nedløb: Tagrender er nyere af plast oplagt i de oprindelige rendejem. Tagnedløb er nyere af plast, fastgjort med de oprindelige eller nyere hængselstifter, de nederste ca.2m nedløb er af galvaniseret stå1. Der ses ikke tegn på opfugtning af facade som kunne indikere utætheder. Tagrender og -nedløb skønnes tætte. Der ses mos ol. i tagrender. Ældre rendejem og hængselstifter er de oprindelige afjem og er tæret. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år I æidre rendejem/hængselstifter 5-10 år Udskiftning af tagrender og -nedløb inkl. rendejem og hængselstifter må påregnes udført inden for perioden, mest hensigtsmæssigt udført samtidigt med udskiftning af tagbelægning. Nye tagrender og -nedløb udføres izink, monteret i galvaniserede rendejern / hængselstifter. Indtil inddækninger udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed af tagrender og -nedløb Tagsennemføringer: Taggennemføringer er dels faldstammeudluftninger, dels taghætte for aftrækskanal / tagventilator, udført i zink. Faldstammeudluftninger er ældre, taghætte for aftrækskanal ltagventilator er nyere. Ældre zink er meget qindslidt svarende til inddækninger, men der er ikke registreret defekter / utætheder. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: Nyere: I0-25 åtr I ældre:0-5 år EGEGADE

9 Udskiftning af taggennemføringer må påregnes udført inden for perioden, mest hensigtsmæssigt udfiørt samtidigt med udskiftning af tagbelægning. Indtil taggennemføringer udskiftes, udfores i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed Skorstenspiber: Murede skorstenspiber i tagflader fremstår tyndpudsede og afdækket med betonflise. Piber er ca. 60cm høje. Skorstene er intakte. Forventet levetid: Murværk +100 år / fuger / afdækninger år Skønnet restlevetid: Murværk år / afdækninger år Projektforslae: I perioden udfbres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af defekte fuger. I forb.m. fornyelse af tagbelægning udføres eftergang og udbedring af defekter. Det kan overvejes at montere udluftningshætte i afdækning for ventilering af sodholdig skorstenslysning eller altematir,t for ventilering fra kælder, mest hensigtsmæssigt udført samtidigt med fornyelse af tagbelægning Brandkamme: Der er murede brandkamme i matrikelskel, som fremstår i blank mur som facader, gult tegl mod gård og rødelgule tegl mod gade, og er afdækket med røde vingetegl. Der er forskellet mod tagbelægning af tegl. Murværk og fuger er intakt og der kan ikke umiddelbart konstateres defekter på afdækningstegl eller forskelling. Forventet levetid: Murværk +100 ar / afdækningstegl år / filtsning år Skønnet restlevetid: Murværk år I afdækninger åtr / filtsning l0-20 år Projektforslae: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af defekte fuger, afdækningstegl og forskelling. I forb.m. fomyelse af tagbelægning udføres eftergang og udbedring af er,t. defekter. EGEGADE

10 2.1.9 Kviste i skrå taeflader: Kviste er alene besigtiget fra terræn. Kviste er forventeligt opbygget med traditionel kvistkonstruktion. I forb.m. isætning af nye termovinduer er der monteret dæklister på front og ny inddækning v. bundkarm. Flunker og tag er zinkdækket og inddækninger mod tegldækkede tagflader er udført med bllvinger. Træværk er hvidmalet. Det har ikke været muligt at registrere tilstand fra terræn. Forudsat at tagbelægning og inddækninger har været I er tætte, er kvistkonstruktion erfaringsmæssigt i god stand. Zinkbeklædninger vil ofte være nedslidte og underlag frønnede. Tynde dæklister og malerbehandling er udsatte og ses ofte at være nedslidte. Forventet levetid: Zinkbeklædning / træværk / maling 8-10 år Skønnet restlevetid: Zinkbeklædning 0-5 I træværk 5-10 / maling 0-5 år Zinkbeklædninger og underlag udskiftes, kvistkonstruktion eftergås for defekter og udvendigt træværk malerbehandles i forb.m. fornyelse af tagbelægning Vinduer i skrå taeflader: I mansardetage er der ovenlysvinduer type "Velux" mod beboelse i tagflader mod gård. I tagetage er der jernvinduer med 1 lag glas mod pulterrum og tørrerum i tagflader mod gade og gård. Veluxvinduer: Det har ikke været muligt at registrere tilstand fra tagflader Jernvinduer: Karme og rammer af støbejern skønnes i god stand. Der er ikke registreret flækruder, men kit mangler partielt enkelte steder. På gulv under vinduer ses ikke markante skjolder efter tidligere opfugtninger, pga. åbenstående vinduer eller ituslåede ruder. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år Projektforslae: Veluxvinduer: Vil skulle flytes udad i tagkonstruktionen i forb.m. fomyelse af tagbelægning og etablering af undertag, og det anbefales i stedet at montere nye vinduer med lavenergiruder inkl., nye indvendige lysninger. Jemvinduer: Må påregnes udskiftet i forb.m. fornyelse af tagbelægning, da eks. vinduer sandsynligvis ikke vil passe til nye tegl. Alternativt kan det overvejes at nedlægge tagvinduer til pultemrm. Indtil jemvinduer udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol og udbedring af utætheder / flækruder. EGEGADE T

11 Ovenlvskupler i flade taeflade: Elementer er nyere, skønnes isat i forb.m. udførelse af ny tagpapbelægning for ca år siden, formodes at have 2-lags akrylkuppel. Ovenlyskupler skønnes intakte. Forventet levetid: år / akrylskærm år Skønnet restlevetid: år / akrylskærm2}-4} år Projektforslae: I perioden udføres alm. løbende rettidig drift og vedligeholdelse jf. leverandørens anvisninger. Ovenlyskupler forudsættes genbrugt i forb.m. fomyelse af tagpapbelægning. Altemativ monteres nye ovenlyskupler Antenner: Ældre antenne / mast med gennemføring itagpaptag. Ikke registreret. =ri* Antenne / mast nedtages i forb.m. tagarbejder, idet det forudsættes at der er indlagt kabeltv i ejendommen Tagventilatorer: 1 stk. tagventilator monteret på taggennemføring er ikke registreret. Ikke registreret *"ttte Proiektforslag: Tagventilator udskiftes i forb.m. tagarbejder, såfremt restlevetid er begrænset. Ert. etablering af yderligere tagventilatorer hvis det er påkrævet med aftræk frabad I køkken. EGEGADE

12 2.3 Facader: Gadefacade - murværk og fuger: Sokkel er ca. 40cm høj natursten I granit. Facade er massir,t muwærk, med aftagende murtykkelse fra kælder til murkrone,frat2 I 60cm til 36cm. Gadefacader er muret med skifter i skiftevis rødelgule tegl m. ffldte fuger. Der er murede stik over vinduer og døre. Der er udkraget profileret gesims v. murkrone / tagfod. Murværk og fuger skønnes umiddelbart intakt, men lettere tilsmudset. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: Murværk +100 år / fuger år Skønnet restlevetid: Murværk +100 år / fuger åtr Projektforslaq: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå facaden fra stillads og udbedre evt. defekter. Alternativt kan det overvejes at afrense facaden Gadefacade - såibænke: Sålbænke er udført af naturskiferplader aflagt på udkraget underliggende skifte og muret ind under vinduernes bundkarm og ind i murværkets sidefalse, med udlæg på ca. 3Omm foran facadens plan så vand drypper af. Sålbænke skønnes umiddelbart intakte, men enkelte steder ses løslmanglende fugemørtel v. sidefalse. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå sålbænke fra stillads og udbedre elt. defekter. EGEGADE T2

13 2.3.3 Gårdfacade - murværk og fuger: Facade er massir,t murværk, med aftagende murtykkelse fra kælder til murkrone, fra72 I 60cm til 36cm. Gadefacader er muret i gule tegl m. fyldte fuger. Der er mrnede stik over vinduer og døre. Der er udkraget profileret gesims v. murkrone I tagfod. Murkrone v. "gavle" af 2bitrappetåme afsluttes med zinkdækket buet "gavlkvist". Murværk og fuger skønnes umiddelbart intakt, men lettere tilsmudset. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: Murværk +100 ff / fuger år Skønnet restlevetid: Murværk +100 år / fuger åtr I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå facaden fra stillads og udbedre evt. defekter. Alternativt kan det overvejes at afrense facaden Gårdfacade - sålbænke: Sålbænke er udført af naturskiferplader muret ind under vinduernes bundkarm og ind i murværkets sidefalse, med udlæg på ca.30mm foran facadens plan så vand drypper af. Sålbænke skønnes umiddelbart intakte, men enkelte steder ses løslmanglende fugemørtel v. sidefalse. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: ån I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå sålbænke fra stillads og udbedre el't. defekter. EGEGADE, 14-T

14 2.4 Vinduer: 2.4.L Gadefacade - vinduer: Vinduer st. - 5.sal er nyere elementer er af hvidmalettræ, udadgående og sidehængte med2lags termoruder. Bundglaslister er hvidlakeret alu. Hængsler er galvaniserede / ubehandlede. Gadefacaden er sydvendt og dermed mest udsat for nedbrydning. Vinduer skønnes ca år gamle og er i god stand. Malerbehandling skønnes umiddelbart intakt. Tilstand er ikke registreret i detaljer, herunder mht. tæthed eller punkterede tetmoruder. U-værdi af termoruder kendes ikke, men det må forventes at denne ikke svarer til nugældende krav. Forventet levetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 8 år. Skønnet restlevetid: Elementer år / termoruder åx I malerbehandling 0-5 år. I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang, smøring og justering for korrekt funktion samt malerbehandling. Malerbehandling udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øwige stilladskrævende arbejder som fornyelse af tagbelægning. Det kan elt. overvejes samtidigt at udskifte termoruder til nyere med lavere U-værdi Gadefacade - elastiske fuger omkring vinduer: Elastiske fuger, forventeligt udført på bagstop og med stopning af fugestrimmel, i forb. m. isætning af nyere plastvinduer. De besigtigede fuger fremstår umiddelbart intakte, men fuger er hærdet harde op og har dermed begrænset elasticitet, hvilket på sigt kan medføre fugeslip og vandindtrængen. Der må forventes utætheder i et vist omfang. Forventet levetid: år Skøruret restlevetid: 0-5 år Projektforslae: Udskiftning af fuger må paregnes udført inden for perioden. Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som maling af vinduer og fomyelse af tagbelægning. EGEGADE I4

15 2.4.3 Gårdfacade - vinduer: Vinduer st. - 5.sal er nyere elementer er af hvidmalet træ, udadgående og sidehængte med2lags termoruder. Bundglaslister er hvidlakeret alu. Hængsler er galvaniserede / ubehandlede. Gårdfacaden er nordvendt. Vinduer skønnes ca år gamle og er i god stand. Malerbehandling skønnes umiddelbart intakt. Tilstand er ikke registreret i detaljer, herunder mht. tæthed eller punkterede termoruder. U-værdi af termoruder kendes ikke, men det må forventes at denne ikke svarer til nugældende krav. Forventet levetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 8 år. Skønnet restlevetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 0-5 år. Proiektforslag: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang, smøring og justering for korrekt funktion samt malerbehandling. Malerbehandling udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som fornyelse af tagbelægning. Det kan el't. overvejes samtidigt at udskifte termoruder til nyere med lavere U-værdi. 2'4'4 Gårdfacade - elastiske fuger omkrins vinduer: Elastiske fuger, forventeligt udført på bagstop og med stopning af fugestrimmel, i forb. m. isætning af nyere plastvinduer. De besigtigede fuger fremstår umiddelbart intakte, men fuger er hærdet hårde op og har dermed begrænset elasticitet, hvilket på sigt kan medføre fugeslip og vandindtrængen. Der må forventes utætheder i et vist omfang. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-5 år Udskiftning af fuger må paregnes udført inden for perioden. Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som maling af vinduer og fornyelse af tagbelægning. EGEGADE

16 2.6 Trapperum: Bitrapper - overflader: Reposer og trappeløb er udført med vanger og trin af træ og underside / loft af puds på røret forskalling og malerbehandlet. Trin / reposer er lakeret. På enkelte indgangsreposer er der tenazzobelægning. Balustre og håndliste er træ, malerbehandlet. Vægge er pudsede og malerbehandlede i varierende farver / behandlinger. Lofter er pudsede og malerbehandlede. I trappehat (øverst i trapperum) er skråvægge puds pårøret forskalling og malerbehandlet og der er isat 2 murventiler i endevægge. I vindueshuller er vinduesplader af malet træ, lysninger er pudsede. Døre til lejligheder er de oprindelige rammedøre beklædt med træplade og med anslagslister monteret på karme. Der er varierende beslaning ph døre. Der ses nedslidning efter alm. brug på lakerede og malede overflader. På pudsede overflader ses revner og afskalninger samt spor efter pudsreparationer. I trappehat ses der markante fugtskjolder på pudsede skråvægge / loft. På ydervægge ses fugtskjolder i mindre omfang, mest udpræget i de øvre etager. Årsagen vurderes at være utætheder fra tagbelægning samt kondens på kolde overflader (uisolerede facademure og skråvægge) fra udtrængende fugtig rumluft fra lejligheder. Forventet levetid: Overflader generelt åtr Skønnet restlevetid : Varierer. Generel vedligeholdelse / fomyelse af overflader i trapperum udføres som del af alm. løbenderettidigd&v. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, renoveres pudsede overflader i trappehat og tagflader over trapperum isoleres for at hindre kondens. Det bør overvejes at etablere fugtstyret mekanisk ventilation med afkast via eks. murventiler, og eftergådøre til lejligheder for tæthed mod udtrængende fugtig rumluft. Det kan endvidere overvejes at etablere radiator i bund af trapperum, som kan øge temperaturen i trapperum og dermed overfladetemperatur på facademure, for at hindre kondens på kolde overflader. Den dermed forbundne løbende udgift til opvarmning, vil delvis opvejes af tilsvarende besparelse på varmeudgift i lejligheder. EGEGADE t6

17 2.20 Bysseplads: Byggepladsarbejder omfatter stillads, arbejdsplatform eller lift, overdækninger, samt wrigebyggepladsarbejder, som skurforhold, affaldscontainere inkl. deponeringsafgifter, forbrug af el, vand ol. Omfanget af og udgiften til byggepladsarbejder vil aftrænge af hvilke byggearbejder som udføres. Stilladskrævende byggearbejder kan derfor med fordel planlægges / fremrykkes til samtidig udførelse, for derved at udn;'lte stilladset optimalt med de færreste samlede udgifter. Erfaringsmæssigt vil de samlede udgifter til øvrige byggepladsarbejder svare til t0-30% af håndværkerudgifterne ekskl. moms, aftrængig af arbejdets art. I det økonomiske overslag er medtaget afsætningsbeløb til de skønnede nødvendige byggepladsarbejder til de konkrete arbejder. 3.0 Økonomiske overslag: Se særskilt ark. 4.0 Bilae: 4.1 Fotoregistrering: Se særskilte sider. EGEGADE t7

18 URgEN A søndergmrd BYGGERAæUilING ffi

19 URAEil A SøTDERGMRD BYGGERAæVilITC ffi

20 URSET A8øilDERGMRD BYGGERAæUTIilG ffi

21 UR9EN &gøndergmrd BYGGERAæVXINGÆ 'to ,6 TRAPPER Restlevetid-år \ktivitel Mænade Enheder Enhedspris Beløb Beløb Beløb B løb Beløb 2.6,1 lbltnpper-ove.flader /aieret )oretninq i trappehat stk. 15.OO( 30 00( :tableres stk 3.00( illndder. radlatorer atableres stk. 9.00( 1a ooc alt eksk. moms - ovefiøn ll samleaft ( 54 00t

22 URSEN & AøNDERGMRD BYGGEilæNMNG M SYGGEPI-ADS lestlevetid-år \Kivitel Mænqde Enheder Enhedspris Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb - oada 2A( 100.aoL 2,20.2 dåm 54C 28( t 2.20,3 22L m2 47( C an eksk. moms - ovenøn il samleaft ( c c (

23 Ar 'lo <onlo Bel6b Beløb Beløb Beløb Beløb 2.1 faq: ;acader, sokkel t 2.4 /lnduor 97.44C 2.8 frapper 54.OOt 2.20A, lads. stlllads / overdæknlng ( ]UM t lads -øvrlqe:10-30%, medtaget20% alt ekskl. moms ! llforudsetå udolfter: I 0oÅ o Admlnlstratlonsudglften 3% Jdolfter lalt ekskl, moms 0 0 z.zj6.v tl 15 o/o moms lum lnkl. moms

24 FOTOBILAG til tilstandsrapport af maj 200e Sag: A/B Egegade 14-16,2200 København N. / sag Generelt indtryk Tagbelægning - - nr.: Lfi tyo&råodvtstfr mod gård ujævn / åben, nedslidte inddækninger V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag - I doc Rygningstegl v. gadeside

25 trl lyceiåeotvtll0 Sternbånd v. paptag, / skråtagflade mod gård Brandkam og forskelling mod gård Tag over bitrappetarne mod gård Kvist og Velux-vindue mod gård Indv. side af tegltag m. understrygning og bindere Underlag v. skotrende v. bitrappaetårn V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag doc Side 2 af 4

26 3-FACADER/4-VINDUER: tf, BMOETÅDfiYilF Gadefacade - generelt indtryk Gårdfacade - generelt indtryk Udsnit v. vindue, elastiske fuger, sålbænk mod gård V:\09063\Tilstandsrapport\Tilsøndsrapport - Fotobilag doc Side 3 af 4

27 6 - TRAPPER: Overflader i trappehat, fugtskjolder, murventiler V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag doc Side 4 af 4

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Tirsdag d. 10. april 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V 29. marts 2010 Vedligeholdelsesplan Eskildsgade 60 København V Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger side 3 Vejledning til vedligeholdelsesplanen. side 4 Tilstandsvurdering.. side 6 Bygningsdelskort

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere