$wnfitefi,nnff. Egegade A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "$wnfitefi,nnff. Egegade 14-16 22A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009"

Transkript

1 t;! $wnfitefi,nnff Egegade A0 København N. Tilstandsrapport maj 2009

2 0.1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INDLEDNING 1.1 Generelt om ejendommen I.2 Definitioner 2.0 BYGMNGSDELE M. REGISTRERING OG PROJEKTFORSLAG 2.1 Tag 2.3 Facader / sokkel 2.4 Vinduer 2.6 Trapperum 2.20 Byggeplads 3.0 ØKONOMISK OVERSLAG 4.0 BILAG 4.I Fotoregistrering Frederiksberg d. I LARSEN & SØNDERGAARI) BYGGERÅDGIVNING A/S Lars Søndergaard arkitekt maa EGEGADE

3 1.0 INDLEDNING: På baggrund af besigtigelse af ejendommen, foretaget d. 30.april 2009, har vi udarbejdet nærværende rapport vedr. ej endommens byggetekniske tilstand. Efter aftale omfatter rapporlen alene taget. Desuden medtages arbejder på facader og vinduer som med fordel kan udføres når stillads er rejst for tagarbejder. Endvidere omtales problematik vedr. fugt i bitrapperum. Rapporten er baseret på forhold, som er konstateret visuelt ved besigtigelsen, dvs. uden der er foretaget indgreb i nogen bygningsdele. Besigtigelse er foretaget udvendigt fra terræn, fra trapperum, loftrum samt tag. Herudover har Foreningen v/paw Fejsø bidraget med oplysninger. Besigtigelse / registrering af ejendommens rum / overflader / bygningsdele er sket på et repræsentatilt antal enheder / en repræsentativ mængde. Ud fra vores erfaringer skønnes, og forudsættes det, at det besigtigede er repræsentatir,t for den generelle tilstand af de respektive bygningsdele. Hvor der er konstateret forhold som afviger markant fra det generelle, er dette noteret specifikt. Der er således ikke foretaget en total gennemgang / registrering af alle ejendommens rum / overflader / bygningsdele. Forventede levetider for de enkelte bygningsdeles komponenter er baseret på oplysninger fra V&S Byggedata A/S. Restlevetider er skønnet, med udgangspunkt i registrerede forhold, under forudsætning af korrekt løbende rettidig vedligeholdelse. 1.1 Generelt om eiendommen: Ej endommen omfatter matrikel 4548 Udenbys klædebo Kvarter, København: Ejendommen er, jf. de tilgængelige oplysninger, opført I9I4,har 24 boligenheder, og omfatter i alt m2 bygningsareal. Ejendomme er opført som del af en sluttet randbebyggelse, har 5 fulde etager, tagetage, loftetage samt kælder. Ejendommen har del i fælles gardanlæg for karr6en. Ejendommen er klassificeret med høj bevaringsværdi jf. Kommuneatlas København (SAVE-undersøgelsen): Bevaringsværdi 3 EGEGADE

4 1.2 Definitioner: Bygningens enkelt dele er systematisk inddelt efter By- og Boligministeriets såkaldte "2O-punkts liste"; hovedpunkter i listen er en fast standard, underinddelingen er fri: 2.1 Tag 2.2 Kælder 2.3 Facader 2.4 Vinduer 2.5 Døre 2.6 Trapper 2.7 Porte/Gennemgange 2.8 Etageadskillelser 2.9 WC/Bad 2.10 Køkken 2.ll Varmeanlæg 2.I2 Afløbsinstallation 2.I3 Kloakinstallation 2.t4 Yandinstallation 2.I5 Gasinstallation 2.16 Yentilation 2.17 El-installation 2.18 Øvrige arbejder 2.19 Private friarealer 2.20 Byggeplads Rapporten er opbygget med et afsnit for hver af de aktuelle bygningsdel (ikke nødvendigvis alle 20), som igen er opdelt med et antal underafsnit for hver af bygningsdelens delkomponenter. I underafsnittet beskrives delkomponentens konstruktion, tilstand, forventet levetid og skønnet restlevetid samt projektforslag til fornyelsesarbejder, der refererer til det økonomi ske overslag for arbej demes gennemførel se. Der er alene medtaget fornyelsesarbejder som skørures at skulle gennemføres ingen for de kommende20 år. Rapporten medtager ikke arbejder / udgifter til alm. løbende rettidig drift og vedligeholdelse (: D & V) af respektive bygningsdele; dette forudsættes indarbejdet i nuværende drift. Tidsprioriteringen for udførelse af de enkelte fomyelsesarbejder, beskriver nødvendigheden / tidshorisonten for det mest rationelle / rentable tidspunkt / interval for udførelsen af den enkelte aktivitet. Der er så vidt muligt, henset til bygningens vedligeholdelsesstand, taget højde for evt. fordel ved samtidig udførelse af arbejderne, herunder fælles anvendelse af stillads, skurforhold og øvrige byggepladsarbej der. Som udgangspunkt har arbejder der vedrører ejendommens udvendige klimaskærm samt forhold der vedrører nedbrudte bygningsdele, den højeste prioritet. Prioritering af arbejder som er af mere æstetisk karakter, må bero på ejers prioritering af økonomi. EGEGADE

5 2.0 BYGNINGSDELE M. TILSTANDSRE,GISTRERING / PROJEKTFORSLAG 2.1 Tae Tagopbygningen er en variant af mansardtag og "københavnertag" Mansardetage (5.sal) anvendes til beboelse. Er ikke beset. Tagetage (6.sal) anvendes til pultemrm, opdelt med bræddevægge, og til tørrerum. Er beset i tørrerum og enkelte pultemrm. Tag over 2bitrappetåme mod garden er udført med karakteristisk "bølget" tagform. 2.l.L Tagkonstruktion: Synlig del af tagkonstruktion er traditionelt opbygget med 5x5" spær samlet med tømmersamlinger. På de besigtigede dele af tagkonstruktion ses ikke umiddelbart tegn på nedbrydning. V. bræddeunderlag for skotrende v. bitrappe ff. 16, ses dog skjolder som tegn på (tidligere?) utæt tagbelægning. Grundet tagets opbygning har det ikke været muligt at besigtige de nederste spærdele i mansardetage samt munemme. Forventet levetid: +100 år Skønnet restlevetid: +50 år I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af udsatte dele af tagkonstruktionen for fugt fra utæt tagbelægning, særligt ved tagfod, skotrender og øvrige inddækninger og taggennemføringer. I forb.m. fomyelse af tagbelægning eftergås tagkonstruktion, herunder specielt ved udsatte områder som spær op ad muwærk, mrrrelnme og spærender v. tagfod, og evt. defekter udbedres Tasdæknine m. teel: Konstruklion: Tagdækning på skrå tagflader mod gade og gard inkl. v. bitrappetåme er røde falstagsten. Hvor indv. side af tagbelægning er synlig, ses tagsten at være fastholdt med bindere til lægter og der er udført understrygning. V. overgang ml. skrå tagflade mod gade og tagpaptag er der udlagt rygningssten lagt i mørtel. Ved sammenbygning mod brandkamme er tagdækning muret ind under udkragede mursten og der er forskellet. I tagflade mod gade er ilagt glassten som lysgivere. De nederste rækker tegl kan elt. være muret fast i mørtel over murkronen, men dette er ikke umiddelbart tilgængeligt for besigtigelse. EGEGADE

6 Tagdækning er den oprindelige fra ejendommens opførelse. Der ses ikke umiddelbart at være udskiftet enkelte tagsten. Hvor indv. side af tagbelægning er tilgængelig, ses understrygning at være intakt. Tagstensbindere ses jævnt fordelt over fladen, men ikke i tilstrækkeligt antal i forhold til nugældende anbefalinger. Der ses ikke umiddelbart tegn på opfugtning af gulve under tagflader som indikation for utætheder. Ved "knæk" i tagflader mod gaden (over kvist) ses der en større åbning i tagbelægning, hvilket kan medføre problemer med indtrængende vand. Foreningen v/paw Fejsø oplyser, at der jævnligt (årligt?) udføres eftergang og udbedring af understrygning ved tilgængelige tagflader. Dette er dog ikke muligt hvor der er indvendige skråvægge / lofter, dvs. i mansardetage (v.beboelse 5.sal) og i top af bitrapper. På indvendige pudsede flader i top afbitrapper, ses der således fugtskjolder som tegn på utæt tagbelægning. Hvor udvendig side af tagbelægning er besigtiget fra tagvinduer, ses det, at tagstenene flere steder "gaber" i forhold til de omkringliggende. Dette skyldes sandsynligvis at tagsten ved de gentagne udførte understrygninger er blevet presset udad, i kombination med bevægelser i tagkonstruktionen. På enkelte tagsten ses mindre afskalninger / frostsprængning og enkelte skårne tagsten v. skotrender mangler eller er gledet ned. Tagrum er ikke ventileret, men der er ikke umiddelbart tegn på fugtproblemer i tagetagen. De regulære tagflader er generelt ikke ventileret med tudsten eller lign. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-10 år Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af tagbelægning må paregnes udfbrt inden for perioden. Ved udførelse af ny tagbelægning anbefales det, at der etableres undertag. V. tagflader hvor underside af tagbelægning ikke umiddelbart kan inspiceres, dvs. i mansardetage (5.sal) og v. bitrappetåme anbefales udført "herdt" undertag af pap på brædder. I tagetage (6.sal) anbefales ligeledes udført "hårdf'undertag, da dette bedre modstår mekaniske påvirkninger fra opmagasinerede effekter i pultemrm. Alternativt kan udføres en billigere løsning med undertag af banevare. Indtil tagbelægning udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af mangler på understrygning og tagstensbindere, samt kontrol af udsatte dele af tagkonstruktionen, særligt ved tagfod, skotrender og ved taggennemføringer. EGEGADE

7 2.1.3 Tasdækning m. taspan: Tagdækning på flade del af "københavnerlag" er tagpap på bræddeunderlag, med ensidigt fald mod gårdside. Ved overgang tit tegldækket tagflade mod gade er tagpap afsluttet / afdækket med rygningstegl. Ved overgang til tegldækket tagflade mod gård er nyere tagpapbelægning ført ned over oprindelig zinkløskant. Ved overgang til brandkarnme er tagpap førl op ad murværk og afdækket med løskant. På øvre del af tag på bitrappetårne er udførttagpap, sandsynligvis på oprindelig zinkafdækning. Der skønnes at være tale om ca år gammel tagpap, udlagt på ældre papdækning. Der ses at være udført flere reparationer m. flydende asfalt v. overgange og gennemføringer og papdækning er flere steder "sprød", men der kan ikke umiddelbart registreres utætheder. Restlevetid skønnes begrænset. Der savnes vandafvisere over ovenlyskupler og skorstene, for sikring af korrekt afvanding mod gårdside. På papdækning på øvre del af tagpå bitrappetåme ses der at være udført reparationer m. flydende asfalt ligesom der ses buler fra underlaget. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 5-15 ar Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af tagbelægning må paregnes udført inden for perioden. Er-t. underliggende tagpaplagfiernes og eks. bræddeunderlag eftergås for defekter som udbedres. Indtil tagbelægning udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed og udbedring af mangler, særligt ved taggennemføringer Inddæknineer: Inddækninger er traditionelt udfør1med zink og bly v. sammenbygning og gennemføringer i tagflader. Inddækninger v. sammenbygning ml. tegldækkede skrå tagflader og brandkamme er udført med forskelling. Inddækninger er ældre, sandsynligvis de oprindelige, dog er inddækninger v. tagpaptag I brandkamme nyere, ca år som tagpapdækningen. Flere steder ses meget tyndslidte inddækninger, enkelte steder ses tæringer og regulære defekte I utætte inddækninger. EGEGADE

8 Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-5 år Skønnet restlevetid er begrænset og udskiftning af inddækninger må påregnes udført inden for perioden. Indtil inddækninger udskiftes, udfløres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af inddækningers tæthed Tagrender os -nedløb: Tagrender er nyere af plast oplagt i de oprindelige rendejem. Tagnedløb er nyere af plast, fastgjort med de oprindelige eller nyere hængselstifter, de nederste ca.2m nedløb er af galvaniseret stå1. Der ses ikke tegn på opfugtning af facade som kunne indikere utætheder. Tagrender og -nedløb skønnes tætte. Der ses mos ol. i tagrender. Ældre rendejem og hængselstifter er de oprindelige afjem og er tæret. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år I æidre rendejem/hængselstifter 5-10 år Udskiftning af tagrender og -nedløb inkl. rendejem og hængselstifter må påregnes udført inden for perioden, mest hensigtsmæssigt udført samtidigt med udskiftning af tagbelægning. Nye tagrender og -nedløb udføres izink, monteret i galvaniserede rendejern / hængselstifter. Indtil inddækninger udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed af tagrender og -nedløb Tagsennemføringer: Taggennemføringer er dels faldstammeudluftninger, dels taghætte for aftrækskanal / tagventilator, udført i zink. Faldstammeudluftninger er ældre, taghætte for aftrækskanal ltagventilator er nyere. Ældre zink er meget qindslidt svarende til inddækninger, men der er ikke registreret defekter / utætheder. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: Nyere: I0-25 åtr I ældre:0-5 år EGEGADE

9 Udskiftning af taggennemføringer må påregnes udført inden for perioden, mest hensigtsmæssigt udfiørt samtidigt med udskiftning af tagbelægning. Indtil taggennemføringer udskiftes, udfores i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol af tæthed Skorstenspiber: Murede skorstenspiber i tagflader fremstår tyndpudsede og afdækket med betonflise. Piber er ca. 60cm høje. Skorstene er intakte. Forventet levetid: Murværk +100 år / fuger / afdækninger år Skønnet restlevetid: Murværk år / afdækninger år Projektforslae: I perioden udfbres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af defekte fuger. I forb.m. fornyelse af tagbelægning udføres eftergang og udbedring af defekter. Det kan overvejes at montere udluftningshætte i afdækning for ventilering af sodholdig skorstenslysning eller altematir,t for ventilering fra kælder, mest hensigtsmæssigt udført samtidigt med fornyelse af tagbelægning Brandkamme: Der er murede brandkamme i matrikelskel, som fremstår i blank mur som facader, gult tegl mod gård og rødelgule tegl mod gade, og er afdækket med røde vingetegl. Der er forskellet mod tagbelægning af tegl. Murværk og fuger er intakt og der kan ikke umiddelbart konstateres defekter på afdækningstegl eller forskelling. Forventet levetid: Murværk +100 ar / afdækningstegl år / filtsning år Skønnet restlevetid: Murværk år I afdækninger åtr / filtsning l0-20 år Projektforslae: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang og udbedring af defekte fuger, afdækningstegl og forskelling. I forb.m. fomyelse af tagbelægning udføres eftergang og udbedring af er,t. defekter. EGEGADE

10 2.1.9 Kviste i skrå taeflader: Kviste er alene besigtiget fra terræn. Kviste er forventeligt opbygget med traditionel kvistkonstruktion. I forb.m. isætning af nye termovinduer er der monteret dæklister på front og ny inddækning v. bundkarm. Flunker og tag er zinkdækket og inddækninger mod tegldækkede tagflader er udført med bllvinger. Træværk er hvidmalet. Det har ikke været muligt at registrere tilstand fra terræn. Forudsat at tagbelægning og inddækninger har været I er tætte, er kvistkonstruktion erfaringsmæssigt i god stand. Zinkbeklædninger vil ofte være nedslidte og underlag frønnede. Tynde dæklister og malerbehandling er udsatte og ses ofte at være nedslidte. Forventet levetid: Zinkbeklædning / træværk / maling 8-10 år Skønnet restlevetid: Zinkbeklædning 0-5 I træværk 5-10 / maling 0-5 år Zinkbeklædninger og underlag udskiftes, kvistkonstruktion eftergås for defekter og udvendigt træværk malerbehandles i forb.m. fornyelse af tagbelægning Vinduer i skrå taeflader: I mansardetage er der ovenlysvinduer type "Velux" mod beboelse i tagflader mod gård. I tagetage er der jernvinduer med 1 lag glas mod pulterrum og tørrerum i tagflader mod gade og gård. Veluxvinduer: Det har ikke været muligt at registrere tilstand fra tagflader Jernvinduer: Karme og rammer af støbejern skønnes i god stand. Der er ikke registreret flækruder, men kit mangler partielt enkelte steder. På gulv under vinduer ses ikke markante skjolder efter tidligere opfugtninger, pga. åbenstående vinduer eller ituslåede ruder. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år Projektforslae: Veluxvinduer: Vil skulle flytes udad i tagkonstruktionen i forb.m. fomyelse af tagbelægning og etablering af undertag, og det anbefales i stedet at montere nye vinduer med lavenergiruder inkl., nye indvendige lysninger. Jemvinduer: Må påregnes udskiftet i forb.m. fornyelse af tagbelægning, da eks. vinduer sandsynligvis ikke vil passe til nye tegl. Alternativt kan det overvejes at nedlægge tagvinduer til pultemrm. Indtil jemvinduer udskiftes, udføres i perioden alm. løbende rettidig D & V, herunder kontrol og udbedring af utætheder / flækruder. EGEGADE T

11 Ovenlvskupler i flade taeflade: Elementer er nyere, skønnes isat i forb.m. udførelse af ny tagpapbelægning for ca år siden, formodes at have 2-lags akrylkuppel. Ovenlyskupler skønnes intakte. Forventet levetid: år / akrylskærm år Skønnet restlevetid: år / akrylskærm2}-4} år Projektforslae: I perioden udføres alm. løbende rettidig drift og vedligeholdelse jf. leverandørens anvisninger. Ovenlyskupler forudsættes genbrugt i forb.m. fomyelse af tagpapbelægning. Altemativ monteres nye ovenlyskupler Antenner: Ældre antenne / mast med gennemføring itagpaptag. Ikke registreret. =ri* Antenne / mast nedtages i forb.m. tagarbejder, idet det forudsættes at der er indlagt kabeltv i ejendommen Tagventilatorer: 1 stk. tagventilator monteret på taggennemføring er ikke registreret. Ikke registreret *"ttte Proiektforslag: Tagventilator udskiftes i forb.m. tagarbejder, såfremt restlevetid er begrænset. Ert. etablering af yderligere tagventilatorer hvis det er påkrævet med aftræk frabad I køkken. EGEGADE

12 2.3 Facader: Gadefacade - murværk og fuger: Sokkel er ca. 40cm høj natursten I granit. Facade er massir,t muwærk, med aftagende murtykkelse fra kælder til murkrone,frat2 I 60cm til 36cm. Gadefacader er muret med skifter i skiftevis rødelgule tegl m. ffldte fuger. Der er murede stik over vinduer og døre. Der er udkraget profileret gesims v. murkrone / tagfod. Murværk og fuger skønnes umiddelbart intakt, men lettere tilsmudset. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: Murværk +100 år / fuger år Skønnet restlevetid: Murværk +100 år / fuger åtr Projektforslaq: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå facaden fra stillads og udbedre evt. defekter. Alternativt kan det overvejes at afrense facaden Gadefacade - såibænke: Sålbænke er udført af naturskiferplader aflagt på udkraget underliggende skifte og muret ind under vinduernes bundkarm og ind i murværkets sidefalse, med udlæg på ca. 3Omm foran facadens plan så vand drypper af. Sålbænke skønnes umiddelbart intakte, men enkelte steder ses løslmanglende fugemørtel v. sidefalse. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: år I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå sålbænke fra stillads og udbedre elt. defekter. EGEGADE T2

13 2.3.3 Gårdfacade - murværk og fuger: Facade er massir,t murværk, med aftagende murtykkelse fra kælder til murkrone, fra72 I 60cm til 36cm. Gadefacader er muret i gule tegl m. fyldte fuger. Der er mrnede stik over vinduer og døre. Der er udkraget profileret gesims v. murkrone I tagfod. Murkrone v. "gavle" af 2bitrappetåme afsluttes med zinkdækket buet "gavlkvist". Murværk og fuger skønnes umiddelbart intakt, men lettere tilsmudset. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: Murværk +100 ff / fuger år Skønnet restlevetid: Murværk +100 år / fuger åtr I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå facaden fra stillads og udbedre evt. defekter. Alternativt kan det overvejes at afrense facaden Gårdfacade - sålbænke: Sålbænke er udført af naturskiferplader muret ind under vinduernes bundkarm og ind i murværkets sidefalse, med udlæg på ca.30mm foran facadens plan så vand drypper af. Sålbænke skønnes umiddelbart intakte, men enkelte steder ses løslmanglende fugemørtel v. sidefalse. Tilstand er ikke registreret i detaljer. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: ån I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, anbefales det samtidigt at eftergå sålbænke fra stillads og udbedre el't. defekter. EGEGADE, 14-T

14 2.4 Vinduer: 2.4.L Gadefacade - vinduer: Vinduer st. - 5.sal er nyere elementer er af hvidmalettræ, udadgående og sidehængte med2lags termoruder. Bundglaslister er hvidlakeret alu. Hængsler er galvaniserede / ubehandlede. Gadefacaden er sydvendt og dermed mest udsat for nedbrydning. Vinduer skønnes ca år gamle og er i god stand. Malerbehandling skønnes umiddelbart intakt. Tilstand er ikke registreret i detaljer, herunder mht. tæthed eller punkterede tetmoruder. U-værdi af termoruder kendes ikke, men det må forventes at denne ikke svarer til nugældende krav. Forventet levetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 8 år. Skønnet restlevetid: Elementer år / termoruder åx I malerbehandling 0-5 år. I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang, smøring og justering for korrekt funktion samt malerbehandling. Malerbehandling udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øwige stilladskrævende arbejder som fornyelse af tagbelægning. Det kan elt. overvejes samtidigt at udskifte termoruder til nyere med lavere U-værdi Gadefacade - elastiske fuger omkring vinduer: Elastiske fuger, forventeligt udført på bagstop og med stopning af fugestrimmel, i forb. m. isætning af nyere plastvinduer. De besigtigede fuger fremstår umiddelbart intakte, men fuger er hærdet harde op og har dermed begrænset elasticitet, hvilket på sigt kan medføre fugeslip og vandindtrængen. Der må forventes utætheder i et vist omfang. Forventet levetid: år Skøruret restlevetid: 0-5 år Projektforslae: Udskiftning af fuger må paregnes udført inden for perioden. Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som maling af vinduer og fomyelse af tagbelægning. EGEGADE I4

15 2.4.3 Gårdfacade - vinduer: Vinduer st. - 5.sal er nyere elementer er af hvidmalet træ, udadgående og sidehængte med2lags termoruder. Bundglaslister er hvidlakeret alu. Hængsler er galvaniserede / ubehandlede. Gårdfacaden er nordvendt. Vinduer skønnes ca år gamle og er i god stand. Malerbehandling skønnes umiddelbart intakt. Tilstand er ikke registreret i detaljer, herunder mht. tæthed eller punkterede termoruder. U-værdi af termoruder kendes ikke, men det må forventes at denne ikke svarer til nugældende krav. Forventet levetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 8 år. Skønnet restlevetid: Elementer år / termoruder år / malerbehandling 0-5 år. Proiektforslag: I perioden udføres alm. løbende rettidig D & V, herunder eftergang, smøring og justering for korrekt funktion samt malerbehandling. Malerbehandling udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som fornyelse af tagbelægning. Det kan el't. overvejes samtidigt at udskifte termoruder til nyere med lavere U-værdi. 2'4'4 Gårdfacade - elastiske fuger omkrins vinduer: Elastiske fuger, forventeligt udført på bagstop og med stopning af fugestrimmel, i forb. m. isætning af nyere plastvinduer. De besigtigede fuger fremstår umiddelbart intakte, men fuger er hærdet hårde op og har dermed begrænset elasticitet, hvilket på sigt kan medføre fugeslip og vandindtrængen. Der må forventes utætheder i et vist omfang. Forventet levetid: år Skønnet restlevetid: 0-5 år Udskiftning af fuger må paregnes udført inden for perioden. Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder som maling af vinduer og fornyelse af tagbelægning. EGEGADE

16 2.6 Trapperum: Bitrapper - overflader: Reposer og trappeløb er udført med vanger og trin af træ og underside / loft af puds på røret forskalling og malerbehandlet. Trin / reposer er lakeret. På enkelte indgangsreposer er der tenazzobelægning. Balustre og håndliste er træ, malerbehandlet. Vægge er pudsede og malerbehandlede i varierende farver / behandlinger. Lofter er pudsede og malerbehandlede. I trappehat (øverst i trapperum) er skråvægge puds pårøret forskalling og malerbehandlet og der er isat 2 murventiler i endevægge. I vindueshuller er vinduesplader af malet træ, lysninger er pudsede. Døre til lejligheder er de oprindelige rammedøre beklædt med træplade og med anslagslister monteret på karme. Der er varierende beslaning ph døre. Der ses nedslidning efter alm. brug på lakerede og malede overflader. På pudsede overflader ses revner og afskalninger samt spor efter pudsreparationer. I trappehat ses der markante fugtskjolder på pudsede skråvægge / loft. På ydervægge ses fugtskjolder i mindre omfang, mest udpræget i de øvre etager. Årsagen vurderes at være utætheder fra tagbelægning samt kondens på kolde overflader (uisolerede facademure og skråvægge) fra udtrængende fugtig rumluft fra lejligheder. Forventet levetid: Overflader generelt åtr Skønnet restlevetid : Varierer. Generel vedligeholdelse / fomyelse af overflader i trapperum udføres som del af alm. løbenderettidigd&v. I forb.m. fornyelse af tagbelægning, renoveres pudsede overflader i trappehat og tagflader over trapperum isoleres for at hindre kondens. Det bør overvejes at etablere fugtstyret mekanisk ventilation med afkast via eks. murventiler, og eftergådøre til lejligheder for tæthed mod udtrængende fugtig rumluft. Det kan endvidere overvejes at etablere radiator i bund af trapperum, som kan øge temperaturen i trapperum og dermed overfladetemperatur på facademure, for at hindre kondens på kolde overflader. Den dermed forbundne løbende udgift til opvarmning, vil delvis opvejes af tilsvarende besparelse på varmeudgift i lejligheder. EGEGADE t6

17 2.20 Bysseplads: Byggepladsarbejder omfatter stillads, arbejdsplatform eller lift, overdækninger, samt wrigebyggepladsarbejder, som skurforhold, affaldscontainere inkl. deponeringsafgifter, forbrug af el, vand ol. Omfanget af og udgiften til byggepladsarbejder vil aftrænge af hvilke byggearbejder som udføres. Stilladskrævende byggearbejder kan derfor med fordel planlægges / fremrykkes til samtidig udførelse, for derved at udn;'lte stilladset optimalt med de færreste samlede udgifter. Erfaringsmæssigt vil de samlede udgifter til øvrige byggepladsarbejder svare til t0-30% af håndværkerudgifterne ekskl. moms, aftrængig af arbejdets art. I det økonomiske overslag er medtaget afsætningsbeløb til de skønnede nødvendige byggepladsarbejder til de konkrete arbejder. 3.0 Økonomiske overslag: Se særskilt ark. 4.0 Bilae: 4.1 Fotoregistrering: Se særskilte sider. EGEGADE t7

18 URgEN A søndergmrd BYGGERAæUilING ffi

19 URAEil A SøTDERGMRD BYGGERAæVilITC ffi

20 URSET A8øilDERGMRD BYGGERAæUTIilG ffi

21 UR9EN &gøndergmrd BYGGERAæVXINGÆ 'to ,6 TRAPPER Restlevetid-år \ktivitel Mænade Enheder Enhedspris Beløb Beløb Beløb B løb Beløb 2.6,1 lbltnpper-ove.flader /aieret )oretninq i trappehat stk. 15.OO( 30 00( :tableres stk 3.00( illndder. radlatorer atableres stk. 9.00( 1a ooc alt eksk. moms - ovefiøn ll samleaft ( 54 00t

22 URSEN & AøNDERGMRD BYGGEilæNMNG M SYGGEPI-ADS lestlevetid-år \Kivitel Mænqde Enheder Enhedspris Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb - oada 2A( 100.aoL 2,20.2 dåm 54C 28( t 2.20,3 22L m2 47( C an eksk. moms - ovenøn il samleaft ( c c (

23 Ar 'lo <onlo Bel6b Beløb Beløb Beløb Beløb 2.1 faq: ;acader, sokkel t 2.4 /lnduor 97.44C 2.8 frapper 54.OOt 2.20A, lads. stlllads / overdæknlng ( ]UM t lads -øvrlqe:10-30%, medtaget20% alt ekskl. moms ! llforudsetå udolfter: I 0oÅ o Admlnlstratlonsudglften 3% Jdolfter lalt ekskl, moms 0 0 z.zj6.v tl 15 o/o moms lum lnkl. moms

24 FOTOBILAG til tilstandsrapport af maj 200e Sag: A/B Egegade 14-16,2200 København N. / sag Generelt indtryk Tagbelægning - - nr.: Lfi tyo&råodvtstfr mod gård ujævn / åben, nedslidte inddækninger V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag - I doc Rygningstegl v. gadeside

25 trl lyceiåeotvtll0 Sternbånd v. paptag, / skråtagflade mod gård Brandkam og forskelling mod gård Tag over bitrappetarne mod gård Kvist og Velux-vindue mod gård Indv. side af tegltag m. understrygning og bindere Underlag v. skotrende v. bitrappaetårn V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag doc Side 2 af 4

26 3-FACADER/4-VINDUER: tf, BMOETÅDfiYilF Gadefacade - generelt indtryk Gårdfacade - generelt indtryk Udsnit v. vindue, elastiske fuger, sålbænk mod gård V:\09063\Tilstandsrapport\Tilsøndsrapport - Fotobilag doc Side 3 af 4

27 6 - TRAPPER: Overflader i trappehat, fugtskjolder, murventiler V:\09063\Tilstandsrapport\Tilstandsrapport - Fotobilag doc Side 4 af 4

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V

29. marts 2010. Vedligeholdelsesplan. Eskildsgade 60 København V 29. marts 2010 Vedligeholdelsesplan Eskildsgade 60 København V Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger side 3 Vejledning til vedligeholdelsesplanen. side 4 Tilstandsvurdering.. side 6 Bygningsdelskort

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20.

Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. København februar 2012 Sag 12004 EB Tilstandsrapport Vedr. Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142 og Skjalm Hvides Gade 16-20. Ejer: A/B Sigersted, Sigerstedgade 3-15, Ingerslevsgade 138-142, Skjalm

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 1/23 Matrikel nr.: 54 an, Århus Markjorder Opførelsesår:1942 Ombygningsår: Anvendelse Boliger: 33 (oprindeligt 36)

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm.

Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. . Bygningsregistering Sags nr.: 6426-001 Tilstandsregistrering og vedligeholdelsesplan for Tagkonstruktioner mm. Dato: 30.03.2012 side 2 af 11 INDHOLD INDLEDNING.... 3 BESIGTIGELSER FORETAGET D. 14. MARTS

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre

Brandstrupvej 107 2610 Rødovre "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Brandstrupvej 107 2610 Rødovre Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere