';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER"

Transkript

1 ';';. MOE ar RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER

2 Udarbejdet af: Dato: Stine Groth erntsen Version: 01 Projekt nr.: MOE & RØDSGAARD AIS Rådgivende ingeniører CVR nr.: II. ARHUS Aboulevarden 22 DK-8000 Arhus C Telefon ANDRE ADRESSER København Norge Aalborg Fredericia M:\5121\ Aarhus Gården\Tilstandsrapport\ Tilstandsrapport Aarhus Side 2 af 10 Gaarden.doc

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING EJENDOMMEN ESiGTIGELSE KONKLUSION Side 3 af 10

4 1 ORIENTERING I henhold til aftale er der for Aarhus Gaarden Frederiksgade 2, Aboulevarden Arhus C foretaget en gennemgang af Andelsboligforeninges fællesarealer med henblik på udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan. Grundlag for rapporten er tegninger samt gennemgang af bygningen, udført den 16. marts Gennemgangen omfattede udvendig besigtigelse af ejendommen, besigtigelse af fællesarealer, samt besigtigelse af WS-installationer i en enkelt lejlighed. Der var under besigtigelsen adgang til lejligheden, Frederiksgade 2, 3. tv. samt teknikrum i kælder og loftrum i nr. 2 og 45. esigtigelsen omfattede visuel gennemgang af bygningen uden destruktive indgreb. Den har derfor ikke kunnet afsløre evt. skjulte skader i konstruktioner og installationer. esigtigelsen er foretaget af Jeppe Carstens Nissen og Stine Groth erntsen med medvirken af visevært Peder Schmidt. Tilstandsvurderingen er udført for de områder, som andelsforeningen har vedligeholdelsesansvaret for, dvs. fællesarealer såsom trappeopgange, loftrum, tagterrasser og udvendige arealer, klimaskærme og udvendige altaner. For tekniske installationer omfatter den hovedforsyning på vand, varme og afløb, dvs. teknikrum samt synlige stigstrenge og faldstammer, der var tilgængelig under besigtigelsen. Sanitet med tilslutninger og indvendige overflader i lejligheder og erhvervslejemål indgår ikke i rapporten. 2 EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 1935, i 8 etager inkl. kælder og loftrum. Der er 3 opgange i ejendommen. Der er erhverv i stueetagen og delvist på 1. sal. Kælder er delvist opvarmet og anvendes som depotrum for erhverv. Øvrige etager, med undtagelse af loftrum, anvendes til beboelse. Loftrum anvendes som depot og vaskerum og er delvist opvarmet. Ejendommen er udført i massive teglsten. I h.t. tegningsmateriale er der hulmur ved brystningspartier. Tag over loftrum mod gård er udført som mansardtag i tegl. Flade tage, og tagterrasser er afsluttet med nyere tagbelægninger. Der er monteret nye aluvinduer og -døre i lejligheder i 2004, og i forbindelse hermed er en del af ejendommens fællesarealer renoveret. Renoveringen omfattede, bl.a eksisterende betonaltaner, belægninger i gård, ny tagterrasse mod øst, tagpap på tage og nye cykelskure. utiksvinduer og døre er oplyst udskiftet i Ved besigtigelsen blev det oplyst, at der påtænkes snarlig udskiftning af butiksvinduer og indgangspartier. Side 4 af 10

5 3 ESIGTIGELSE ygningsdel: Opbygning: emærkninger: (11) Konstruktioner Sokkel Udvendige overflader og eklædninger Generelt er sokkel pæn. Hovedparten af sokkel er pudset i forbindelse med ny belægning i gård i 2004/05. (12) Fundamenter Konstruktioner Det vurderes, at fundamenter generelt er i orden. Fundamenter er ikke besigtiget, da der ikke blev foretaget deskruktive indgreb. (13) Konstru ktioner Terrændæk Generelt er terrændækketlkældergulvet i orden. Det er slidt og brugt, men ikke mere end forventet. (21) Konstru ktioner Kælderyder- og overflader vægge Generelt er overflader slidte, men pæne og tørre. (21) Konstru ktioner Ydervægge Udvendige overflader og beklædninger Fuger, inddækninger Ydervægge mod Frederiksgade og Aboulevarden er udført i røde teglsten. Ydervægge mod gårdsiden er udført i gule teglsten. Teglstenene er generelt i god stand og med intakt overflade. Der er ikke konstateret væsentlige skader. Mindre revner er udbedret og facaderne er løbende vedligeholdt. Fuger er generelt pæne, dog er der et enkelt sted under besigtigelsen konstateret porøse fuger på den østlige side af tårnet øverst oppe ved det runde vindue. Se billede nr. 10 På inderside af ydervægge i loftrum er der konstateret store fugtskjolder, samt afskalling af puds og maling. Loftrum anvendes til vaske- og tørrerum. Det bør overvejes at etablere fugtstyret udsugning. Se billede nr. 44 I loftrum mod nabobygning i nr. 45 er der en tydelig revne i murværk og loft. Det fremgår, at revnen tidligere har været udbedret. Revnen bør udbedres og holdes under observation. Se billede nr. 45 Side 5 af 10

6 (23) ærende Det vurderes ud fra den byggetekniske gennemgang at Kælderdæk ko ns tru ktioner kælderdæk og etagedæk generelt er i orden. Der er ikke Etagedæk Tagdæk konstateret skader. (24) Udvendige Generelt er de udvendige konstruktioner i god stand. Trapper konstruktioner Ramper udvendige Ved udvendige trin, ved indgangspartier i gård, er der to Støttemur overflader og steder sket revnedannelse under døre. Dette bør udbedres. belægninger Se billede nr. 22 På støttemurlfacade i gård mod nabogrund er der tydelig afskalning af puds og maling. Indvendige trappeopgange er generelt pæne og velholdte, der er flere steder mindre revnedannelser i terrazzo. Det blev oplyst at trappeopgange er malet for 5 år siden. Udvendige plantekummer er revnet. Revner bør udbedres. (26) Udvendige Stålaltaner fra 1985 er generelt i pæn stand, det blev oplyst Altaner konstruktioner at der et enkelt sted er konstateret råd i Altangange udvendige træbelægning(azobe), antageligt på grund af materialefejl. overflader og belægninger inddækning Afvanding, 2004/05. brønd Skruer er for nyligt udskiftet. etonaltaner er renoveret og gulv er epoxybehandlet i Tagterasse/altangang har i 2004/05 fået ny overfladebelægning. Tagterrasse mod øst, med belægning i lærketræ, bør overfladebehandles i henhold til leverandørens anvisninger. Der er flere steder afskalning af maling på undersiden af baldakiner, formodentligt grundet dårlig afvanding, dette er under udbedring. Side 6 af 10

7 (31) Konstru ktioner Vinduer og døre i lejligheder er udskiftet i 2004 til alu- Udv. vinduer, Sålbænke vinduer/døre med energiglas. Generelt er vinduer og døre i Porte og døre Udvendige god stand. Aluvinduer og -døre kræver normalt et minimalt overflader beklædninger Fuger Kant og fals vedligehold, dog bør leverandørens anvisninger følges. Vinduer og døre i stueetagen (erhverv) er oplyst udskiftet i Enkelte ruder er siden skiftet. Indgangspartier i opgange er slidte. Elastiske fuger er generelt i god stand. (36) Udvendige Gelændere og rækværker er generelt pæne og i god stand. Gelændere konstruktioner Rækværker Udvendige Cykelstativ er fra 2004/05, d t er pænt og i god stand. Cykelstativ overflader Fastgørelser Der er nyere tagpaptage fra 2004/05. (37) Konstruktioner Det blev oplyst at kanter på tagpaptage, bl.a. ved butik i gård, Tage, Kviste Udvendige er løse. Dette bør undersøges nærmere ved leverandørens Ovenlys overflader og medvirken. Inddækninger beklædninger Se billede nr. 24 inddækninger Skotrender Udvendig forskælling på mansardtag er flere steder forvitret. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der foreligger tilbud på ny tagbelægning, inddækninger mm., hvorfor der henvises til dette. Se billlede nr. 27 elægning i gård fra 2004/05 med fabrikat Icopal, type (40) Stier, veje, roadcarpet. Der er enkelte steder revnedannelser i samlinger elægninger fælles - og ved cykelskur er der utæthed med vandindtrængning. opholdsarealer Revner og utæthed bør undersøges nærmere ved leverandørens medvirken. Se billede nr. 17 Der er ikke konstateret problemer med kloak i terræn. (60) Kloak i terræn Det blev oplyst, at der er ikke er problemer med rotter eller Kloak opstuvning. Side 7 af 10

8 (52) Tagrender Nedløb Tagrender Nedløb Afløb Afløb i bygning Tagrender og nedløb er generelt i god stand. I den besigtigede lejlighed, er der konstateret kritiske udblomstringer på overfladen af faldstamme. Udblomstringerne stammer formodentlig fra gennemtrængning af indvendige grubetæringer i støbegodset. Se billede nr Desuden blev der konstateret tæring på overflade af faldstamme i loftrum i vaskerum. Se billede nr. 49 Det blev ved besigtigelsen oplyst, at det er et generelt problem for faldstammerne(afløbssystemet) i ejendommen. Der bør foretages nærmere undersøgelse af afløbssystemet, for kortlægning af tæringernes omfang og for vurdering af evt. renoveringsmetode. Der kan på et repræsentativt udsnit af afløbssystemet foretages let rensning og tv-inspektion for at afgøre, om afløbsrør skal udskiftes eller de alternativt kan renoveres ved strømpeforing. Side 8 af 10

9 Der er generelt ældre vand og varmeinstallationer i (68) Vand ejendommen. Varme Vvs-anlæg Ventilation rugsvandsvekslere i teknikrum ved nr. 2 og 43 er af ældre dato. Det blev oplyst, at de er tilkalket og trænger til udskiftning. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der i enkelte lejligheder, er lavt vandtryk på det varme brugsvand til køkkener. Dette kan skyldes, at stigstrenge for varmt brugsvand er delvist tillukkede af aflejringer. Det blev oplyst, at dele af brugsvandssystemet i ejendommen er udskiftet i forsøg på, at forbedre forsyningsforholdene. Det bør undersøges nærmere hvor, og i hvilket omfang brugsvandsystemet giver anledning til problemer og for vurdering af renoveringsomfpng. Evt. kan en repræsentativ del af brugsvandssystemet udskiftes, inden der gennemføres totalrenovering af hele vandsystemet. Der er i loftrum i nr. 2 konstateret udvendigt rust på overflade af koldtvandsrør ved udslagsvask Det kan være tegn på galvanisk tæring, som kan være forårsaget af kobberlegeringer (fittings) i systemet. Det bør undersøges om det er et generelt problem. Se billede nr Ældre pumper på varme og vandanlæg bør udskiftes. Varmeanlægget er et 1 - strengsanlæg af ældre dato. Det er oplyst, at det funktionsmæssigt fungerer og at der ikke er tegn på ydre tæringer. Uisolerede vand og varmerør bør isoleres. Der er ikke aktiv ventilation i ejendommen. (62) El Ved besigtigelsen blev det oplyst at el-installationer er lovlige El-anlæg installationer og i funktionsdygtig stand, dog skal der gøres opmærksom Elevator på at installationer for bolig og erhvervsformål skal være udført med lovpligtige fejlstrømsafbryder, HPFI på grupper op til og med 20 ampere. Automatik til varmeanlæg i nr. 2 er ældre. Det blev oplyst at automatik i nr. 43 og 45 ikke er i brug, da det ikke virker optimalt med det eksisterende varmeanlæg. Det bør undersøges nærmere, om automatikken kan komme til at fungere, eller om der bør udskiftes til nyt automatik. Det blev oplyst, at der er service på elevatorer 1 gang pr. måned. Side 9 af 10

10 4 KONKLUSION Det generelle indtryk er, at bygningen generelt fremstår i en pæn og god vedligeholdelsesmæssig stand, dog med enkelte begyndende alvorlige skader. ygningens alder og tilstand viser, at der oprindeligt er anvendt materialer af god kvalitet som kræver et mininum af vedligeholdelse. Dette princip har man fulgt i de efterfølgende renoveringsarbejder med bl.a. aluvinduer og -døre, stålaltaner, cykelskure, tagterrasse mv. Facademæssigt har bygningen det fint. Facader af teglsten kræver i princippet ingen løbende vedligeholdelse. Man skal blot holde øje med, at der ikke er en begyndende forvitring i sten eller fuger. Efter udbedring af de konstaterede revner og beskadigede fuger vurderes det, at facaderne vil kunne henstå i en længere periode uden yderligere reparationer. Hvor der er anvendt træ i form af belægning, eller rækværk, skal dog påregnes et løbende vedligehold i henhold til leverandøranvisninger. Der er konstateret tydelige revner i belægning i gård og utæthed ved cykelskur. Endvidere er det oplyst, at der er løse kanter ved paptage. Tegltaget er ældre med smuldrende forskælling. Da belægninger i gård og paptage er af nyere dato, bør disse undersøges nærmere ved en grundig gennemgang med løsningsforslag ved leverandørens medvirken. Det skal undersøges om udbedringer kan udføres under garantien. Tegltage forventes at skulle udskiftes nu. Tilbud foreligger i andelsboligforeningen, oplyst udgift indgår i driftsbudget. Af billedmaterialet fremgår, at der er kritiske grubetæringer på indvendige afløbsledninger og faldstammer. ligeledes er der sandsynligvis galvanisk tæring på brugsvandsrør, og det er oplyst at der flere steder er problemer med vandtrykket. Omfang og udbredelse af grubetæringerne på afløbsrør bør snarest undersøges yderligere, for endelige afklaring af renoveringsmetode og tidspunkt. Det samme gør sig gældende for brugsvandsystemet. I driftsbudgettet er der indregnet fremtidig udskiftning af kloakrør og brugsvandsrør. Arhus, den 02. juli 2010 Moe & rødsgaarci NS /Stine Groth erntsen ilag: illeddokumentation, aktivitetsplan og driftsbudget. Side 10 af 10

11 illede dokumentation AARHUS GAARDEN FREDERIKSGADE 2 & ASOULEVARDEN ARHUS C. MOE & RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER M& SAG NR Side 1 af 10

12 illede 2 illede 3 illede 4 illede 6 M& SAG NR Side 2 af 10

13 illede 7 illede 8 illede 9 illede 10 illede 11 illede 12 M& SAG NR Side 3 af 10

14 illede 13 illede 14 illede 18 M& SAG NR Side 4 af 10

15 illede 20 / illede 22 illede 23 illede 24 M& SAG NR Side 5 af10

16 illede 25 illede 26 illede 27 illede 28 illede 29 M& SAG NR Side 6 af 10

17 illede 31 illede 32 illede 33 illede 34 illede 35 M& SAG NR Side 7 af 10

18 illede 36 illede 37, illede 38 illede 39 illede 40 illede 41 M& SAG NR Side 8 af 10

19 illede 42 illede 43 ( illede 44 illede 45 illede 46 illede 47 M& SAG NR Side 9 af 10

20 illede 49 ( M& SAG NR Side 10 af 10

21 \ _. Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen I \ t AKTIVITETSPLAN : l MOE & R0DSGAARD AIS I L 5agsnr G RADGIVENDE INGENIØRER Nr. etegnelse Note U Udskiftning 2 P Planlagt vedligeholdelse 3 ehovbaseret vedligeholdelse 4 T Tilstandsvurdering og vedligehold 2 Primære bygningsdele (11) Sokkel, bygning (13) Terrændæk, kældergulve (21) Ydervægge, murværk (21) Ydervægge, loftrum/vaskerum 1 T T (23) Etagedæk, dæk over kælder (24) Trappeopgange (24) Trappeopgange (24) Støttemur/vægge i gård (24) Kældertrapper og udvendige trin (24) Plantekummer (26) Altan, altangange (26) Altan, altangange (26) Tagterrasse (26) aldakiner (26) Udhæng på tag T P P P P 3 Kompletterende bygningsdele (31) Vinduer i lejligheder (31) Vinduer, butikker (31) Porte ved indgangspartier T/U T/U (36) Indvendige gelændre (36) Rækværk m.m. i gård (36) Tagterasse, øst P P P P P P Side 1 af 3 Dato:

22 [ { ( Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen ( \ t AKTIVITETSPLAN : t MOE & RØDSGAARD AIS ) L 5agsnr G RÅDGIVENDE lngenl0rer Nr. etegnelse Note (36) Træbelægning på altaner 14 (37) (37) (37) (37) Indækning, tegltage 15 rystninger 16 Tegltage 17 Tagpaptage 18 T U T T U T/ 4 Overfladebygningsdele (40) (40) (40) elægning i gård 19 Loftrum/vaskerum 20 Loftrum/vaskerum 21 T/ T P P 5 WS-anlæg (50) (52) (52) (52) Kloak i terræn 22 Udvendige tagrender og nedløb Indvendige afløb, faldstammer 23 Afløb fra altaner 24 T T/U T/U /U /U /U (58) (58) (58) (58) (58) Varmeanlæg rugsvandsanlæg 25 rugsvandsvekslere Pumper Vand- og varmeanlæg 26 T T/U. U U T 6 EL-anlæg (62) (62) (62) (62) El-installationer fælles anlæg Automatik, ECL-styring 27 Portlelefon elysning 28 T T U J3 Noter Side 2 af 3 Dato:

23 Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen i AKTIVITETSPLAN l t -. : MOE & ROnSGAARD AIS l t 5agsnr G RÅDGIVENDE INGENIØRER Nr. etegnelse Note Primære bygningsdele (21) 1 Stillads eller lift nødvendig for arbejdets udførelse (24) 2 Revner under udvendige døre i gård repareres. 3 Malearbejde på indvendige overflader i trappeopgange. 4 Revner udbedres. (26) 5 Overfladebehandling af altaner med epoxy. 6 Udskiftning af indmurede stålprofiler i altaner. Følger murværksrenoveringen 7 aldakiner, puds og maling på underside. 8 Udhæng på tag, maling. 3 Kompletterende bygningsdele (31) 9 Tilstandsvurdering af Alu vinduer-døre. (vedligehold iht leverandørens anvisninger). 10 Udskiftning af vinduer og døre i butikker. 11 Udskiftning af porte ved indgangspartier. (36) 12 Malebehandling af rækværk m.m. 13 Oliebehandling af terrassebrædder på tagterasse. 14 Udskiftning af dårlig træbelægning på altaner. (37) 15 Inddækninger ved tegltag tilstandsvurderes og udskiftes i forbindelse med udskiftning af tegltag. 16 Afdækninger af brystninger, vedligehold. 17 Tilbud på udskiftning af tegltag, inddækninger mm. foreligger, oplyst til ca ,-. 18 Paptage tilstandsvurderes og eventuelle skader udbedres. 4 Overfladebygningsdel (40) 19 Tilstandsvurdering af Road carpet i gård, samt udbedring af skader. 20 Udbedring af revner på indvendig side af ydervægge i tagrum. 21 Generel vedligehold af fælles vaske- og tørrerum, samt depqtrum i tagetage. 5 WS-anlæg (50) 22 TV-inspektion i forbindelse med tilstandsvurdering af indvendigt afløb. (52) 23 Tilstandsvurdering af afløb i bygning, faldstammer, samt renovering af skader. 24 Afløb fra altaner, vedligehold og udskiftning i nødvendigt omfang (58) 26 Generel vedligehold afyand - og varmeanlæg i teknikrum, mv. 6 El-anlæg (62) 27 Konsulentbesøg vedr. eksisterende ECL-styring. Udskiftning af automatikanlæg til varmeanlæg i nr Vedligehold og udskiftning af defekte belysningsarmaturer m.m. 25 Tilstandsvurdering af brugsvandsanlæg og renovering i nødvendigt omfang. Side 3 af 3.. Dato:

24 , I '--\ -\ -, ---t ----t I ' l""' l""' 0 r--1 r--t i1 D J - - -, Aarhus Gaarden, Arhus C DRIFTUDGET S Driftbudget med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen eløb exel. moms og rådgiver MOE & R0DSGAARD AIS Sagsnr SG RÅDGIVENDE INGENiØRER Nr. etegnelse Snit/år I alt Primære bygningsdele (11) Sokkel, bygning (13) Terrændæk, kældergulve (21) Ydervægge, murværk (21) Ydervægge, loftrum/vaskerum (23) Etagedæk, dæk over kælder (24) Trappeopgange, revner mv (24) Trappeopgange, maling (24) Støttemur/vægge i gård (24) Kældertrapper og udvendige trin (24) Plantekummer (26) Altan, epoxy (26) Altan, indmurede stålprofiler (26) Tagterrasse mod Aboulevarden (26) aldakiner (26) Udhæng på tag Kompletterende bygningsdele (31) Vinduer i lejligheder (31) Vinduer, butikker (31) Porte ved indgangspartier (36) Indvendige gelændre (36) Rækværk m.m. i gård (36) Tagterasse, øst (36) Træbelægning på altaner (37) Indækning, tegltage (37) rystninger (37) Tegltage Tagpaptage (37), 4 Overfladebygningsdele (40) elægning i gård Side 1 af 2 Dato:

25 ---i ---i _---i \. It I ---i I Aarhus Gaarden, Arhus C DRIFTUDGET ---(,---t r-t ri- r-i ri -ri -ri ; Driftbudget med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen eløb exel. moms og rådgiver MOE & RØDSGAARD A/S Sagsnr RÅDGIVENDE INGENIØRER SG - l Nr. etegnelse SniUår I alt (40) Loftrumtvaskerum, revner mv Loftrum/vaskerum, maling WS-anlæg (50) Kloak i terræn (52) Udvendige tagrender og nedløb (52) Indvendige afløb, faldstamrner (Overslag fra Aarsleff) (52) Afløb fra altaner (58) Varmeanlæg (58) rugsvandsanlæg (58) rugsvandsvekslere (58) Pumper (58) Vand- og varmeanlæg EL-anlæg (62) El-installationer fælles anlæg (62) Automatik, ECL-styring (62) Porttelefon (62) elvsnino TOTAL Uforudseelige udgifter 10% Driftbudget i alt Side 2 af 2 Dato:

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 700 Esbjerg Tlf.: 7 1 1 1 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ewaldsalle Ewaldsalle 13-19, 25-31 700

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Strandbygade Strandbygade 37-43, Nørregade

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere