';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER"

Transkript

1 ';';. MOE ar RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER

2 Udarbejdet af: Dato: Stine Groth erntsen Version: 01 Projekt nr.: MOE & RØDSGAARD AIS Rådgivende ingeniører CVR nr.: II. ARHUS Aboulevarden 22 DK-8000 Arhus C Telefon ANDRE ADRESSER København Norge Aalborg Fredericia M:\5121\ Aarhus Gården\Tilstandsrapport\ Tilstandsrapport Aarhus Side 2 af 10 Gaarden.doc

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING EJENDOMMEN ESiGTIGELSE KONKLUSION Side 3 af 10

4 1 ORIENTERING I henhold til aftale er der for Aarhus Gaarden Frederiksgade 2, Aboulevarden Arhus C foretaget en gennemgang af Andelsboligforeninges fællesarealer med henblik på udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan. Grundlag for rapporten er tegninger samt gennemgang af bygningen, udført den 16. marts Gennemgangen omfattede udvendig besigtigelse af ejendommen, besigtigelse af fællesarealer, samt besigtigelse af WS-installationer i en enkelt lejlighed. Der var under besigtigelsen adgang til lejligheden, Frederiksgade 2, 3. tv. samt teknikrum i kælder og loftrum i nr. 2 og 45. esigtigelsen omfattede visuel gennemgang af bygningen uden destruktive indgreb. Den har derfor ikke kunnet afsløre evt. skjulte skader i konstruktioner og installationer. esigtigelsen er foretaget af Jeppe Carstens Nissen og Stine Groth erntsen med medvirken af visevært Peder Schmidt. Tilstandsvurderingen er udført for de områder, som andelsforeningen har vedligeholdelsesansvaret for, dvs. fællesarealer såsom trappeopgange, loftrum, tagterrasser og udvendige arealer, klimaskærme og udvendige altaner. For tekniske installationer omfatter den hovedforsyning på vand, varme og afløb, dvs. teknikrum samt synlige stigstrenge og faldstammer, der var tilgængelig under besigtigelsen. Sanitet med tilslutninger og indvendige overflader i lejligheder og erhvervslejemål indgår ikke i rapporten. 2 EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 1935, i 8 etager inkl. kælder og loftrum. Der er 3 opgange i ejendommen. Der er erhverv i stueetagen og delvist på 1. sal. Kælder er delvist opvarmet og anvendes som depotrum for erhverv. Øvrige etager, med undtagelse af loftrum, anvendes til beboelse. Loftrum anvendes som depot og vaskerum og er delvist opvarmet. Ejendommen er udført i massive teglsten. I h.t. tegningsmateriale er der hulmur ved brystningspartier. Tag over loftrum mod gård er udført som mansardtag i tegl. Flade tage, og tagterrasser er afsluttet med nyere tagbelægninger. Der er monteret nye aluvinduer og -døre i lejligheder i 2004, og i forbindelse hermed er en del af ejendommens fællesarealer renoveret. Renoveringen omfattede, bl.a eksisterende betonaltaner, belægninger i gård, ny tagterrasse mod øst, tagpap på tage og nye cykelskure. utiksvinduer og døre er oplyst udskiftet i Ved besigtigelsen blev det oplyst, at der påtænkes snarlig udskiftning af butiksvinduer og indgangspartier. Side 4 af 10

5 3 ESIGTIGELSE ygningsdel: Opbygning: emærkninger: (11) Konstruktioner Sokkel Udvendige overflader og eklædninger Generelt er sokkel pæn. Hovedparten af sokkel er pudset i forbindelse med ny belægning i gård i 2004/05. (12) Fundamenter Konstruktioner Det vurderes, at fundamenter generelt er i orden. Fundamenter er ikke besigtiget, da der ikke blev foretaget deskruktive indgreb. (13) Konstru ktioner Terrændæk Generelt er terrændækketlkældergulvet i orden. Det er slidt og brugt, men ikke mere end forventet. (21) Konstru ktioner Kælderyder- og overflader vægge Generelt er overflader slidte, men pæne og tørre. (21) Konstru ktioner Ydervægge Udvendige overflader og beklædninger Fuger, inddækninger Ydervægge mod Frederiksgade og Aboulevarden er udført i røde teglsten. Ydervægge mod gårdsiden er udført i gule teglsten. Teglstenene er generelt i god stand og med intakt overflade. Der er ikke konstateret væsentlige skader. Mindre revner er udbedret og facaderne er løbende vedligeholdt. Fuger er generelt pæne, dog er der et enkelt sted under besigtigelsen konstateret porøse fuger på den østlige side af tårnet øverst oppe ved det runde vindue. Se billede nr. 10 På inderside af ydervægge i loftrum er der konstateret store fugtskjolder, samt afskalling af puds og maling. Loftrum anvendes til vaske- og tørrerum. Det bør overvejes at etablere fugtstyret udsugning. Se billede nr. 44 I loftrum mod nabobygning i nr. 45 er der en tydelig revne i murværk og loft. Det fremgår, at revnen tidligere har været udbedret. Revnen bør udbedres og holdes under observation. Se billede nr. 45 Side 5 af 10

6 (23) ærende Det vurderes ud fra den byggetekniske gennemgang at Kælderdæk ko ns tru ktioner kælderdæk og etagedæk generelt er i orden. Der er ikke Etagedæk Tagdæk konstateret skader. (24) Udvendige Generelt er de udvendige konstruktioner i god stand. Trapper konstruktioner Ramper udvendige Ved udvendige trin, ved indgangspartier i gård, er der to Støttemur overflader og steder sket revnedannelse under døre. Dette bør udbedres. belægninger Se billede nr. 22 På støttemurlfacade i gård mod nabogrund er der tydelig afskalning af puds og maling. Indvendige trappeopgange er generelt pæne og velholdte, der er flere steder mindre revnedannelser i terrazzo. Det blev oplyst at trappeopgange er malet for 5 år siden. Udvendige plantekummer er revnet. Revner bør udbedres. (26) Udvendige Stålaltaner fra 1985 er generelt i pæn stand, det blev oplyst Altaner konstruktioner at der et enkelt sted er konstateret råd i Altangange udvendige træbelægning(azobe), antageligt på grund af materialefejl. overflader og belægninger inddækning Afvanding, 2004/05. brønd Skruer er for nyligt udskiftet. etonaltaner er renoveret og gulv er epoxybehandlet i Tagterasse/altangang har i 2004/05 fået ny overfladebelægning. Tagterrasse mod øst, med belægning i lærketræ, bør overfladebehandles i henhold til leverandørens anvisninger. Der er flere steder afskalning af maling på undersiden af baldakiner, formodentligt grundet dårlig afvanding, dette er under udbedring. Side 6 af 10

7 (31) Konstru ktioner Vinduer og døre i lejligheder er udskiftet i 2004 til alu- Udv. vinduer, Sålbænke vinduer/døre med energiglas. Generelt er vinduer og døre i Porte og døre Udvendige god stand. Aluvinduer og -døre kræver normalt et minimalt overflader beklædninger Fuger Kant og fals vedligehold, dog bør leverandørens anvisninger følges. Vinduer og døre i stueetagen (erhverv) er oplyst udskiftet i Enkelte ruder er siden skiftet. Indgangspartier i opgange er slidte. Elastiske fuger er generelt i god stand. (36) Udvendige Gelændere og rækværker er generelt pæne og i god stand. Gelændere konstruktioner Rækværker Udvendige Cykelstativ er fra 2004/05, d t er pænt og i god stand. Cykelstativ overflader Fastgørelser Der er nyere tagpaptage fra 2004/05. (37) Konstruktioner Det blev oplyst at kanter på tagpaptage, bl.a. ved butik i gård, Tage, Kviste Udvendige er løse. Dette bør undersøges nærmere ved leverandørens Ovenlys overflader og medvirken. Inddækninger beklædninger Se billede nr. 24 inddækninger Skotrender Udvendig forskælling på mansardtag er flere steder forvitret. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der foreligger tilbud på ny tagbelægning, inddækninger mm., hvorfor der henvises til dette. Se billlede nr. 27 elægning i gård fra 2004/05 med fabrikat Icopal, type (40) Stier, veje, roadcarpet. Der er enkelte steder revnedannelser i samlinger elægninger fælles - og ved cykelskur er der utæthed med vandindtrængning. opholdsarealer Revner og utæthed bør undersøges nærmere ved leverandørens medvirken. Se billede nr. 17 Der er ikke konstateret problemer med kloak i terræn. (60) Kloak i terræn Det blev oplyst, at der er ikke er problemer med rotter eller Kloak opstuvning. Side 7 af 10

8 (52) Tagrender Nedløb Tagrender Nedløb Afløb Afløb i bygning Tagrender og nedløb er generelt i god stand. I den besigtigede lejlighed, er der konstateret kritiske udblomstringer på overfladen af faldstamme. Udblomstringerne stammer formodentlig fra gennemtrængning af indvendige grubetæringer i støbegodset. Se billede nr Desuden blev der konstateret tæring på overflade af faldstamme i loftrum i vaskerum. Se billede nr. 49 Det blev ved besigtigelsen oplyst, at det er et generelt problem for faldstammerne(afløbssystemet) i ejendommen. Der bør foretages nærmere undersøgelse af afløbssystemet, for kortlægning af tæringernes omfang og for vurdering af evt. renoveringsmetode. Der kan på et repræsentativt udsnit af afløbssystemet foretages let rensning og tv-inspektion for at afgøre, om afløbsrør skal udskiftes eller de alternativt kan renoveres ved strømpeforing. Side 8 af 10

9 Der er generelt ældre vand og varmeinstallationer i (68) Vand ejendommen. Varme Vvs-anlæg Ventilation rugsvandsvekslere i teknikrum ved nr. 2 og 43 er af ældre dato. Det blev oplyst, at de er tilkalket og trænger til udskiftning. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der i enkelte lejligheder, er lavt vandtryk på det varme brugsvand til køkkener. Dette kan skyldes, at stigstrenge for varmt brugsvand er delvist tillukkede af aflejringer. Det blev oplyst, at dele af brugsvandssystemet i ejendommen er udskiftet i forsøg på, at forbedre forsyningsforholdene. Det bør undersøges nærmere hvor, og i hvilket omfang brugsvandsystemet giver anledning til problemer og for vurdering af renoveringsomfpng. Evt. kan en repræsentativ del af brugsvandssystemet udskiftes, inden der gennemføres totalrenovering af hele vandsystemet. Der er i loftrum i nr. 2 konstateret udvendigt rust på overflade af koldtvandsrør ved udslagsvask Det kan være tegn på galvanisk tæring, som kan være forårsaget af kobberlegeringer (fittings) i systemet. Det bør undersøges om det er et generelt problem. Se billede nr Ældre pumper på varme og vandanlæg bør udskiftes. Varmeanlægget er et 1 - strengsanlæg af ældre dato. Det er oplyst, at det funktionsmæssigt fungerer og at der ikke er tegn på ydre tæringer. Uisolerede vand og varmerør bør isoleres. Der er ikke aktiv ventilation i ejendommen. (62) El Ved besigtigelsen blev det oplyst at el-installationer er lovlige El-anlæg installationer og i funktionsdygtig stand, dog skal der gøres opmærksom Elevator på at installationer for bolig og erhvervsformål skal være udført med lovpligtige fejlstrømsafbryder, HPFI på grupper op til og med 20 ampere. Automatik til varmeanlæg i nr. 2 er ældre. Det blev oplyst at automatik i nr. 43 og 45 ikke er i brug, da det ikke virker optimalt med det eksisterende varmeanlæg. Det bør undersøges nærmere, om automatikken kan komme til at fungere, eller om der bør udskiftes til nyt automatik. Det blev oplyst, at der er service på elevatorer 1 gang pr. måned. Side 9 af 10

10 4 KONKLUSION Det generelle indtryk er, at bygningen generelt fremstår i en pæn og god vedligeholdelsesmæssig stand, dog med enkelte begyndende alvorlige skader. ygningens alder og tilstand viser, at der oprindeligt er anvendt materialer af god kvalitet som kræver et mininum af vedligeholdelse. Dette princip har man fulgt i de efterfølgende renoveringsarbejder med bl.a. aluvinduer og -døre, stålaltaner, cykelskure, tagterrasse mv. Facademæssigt har bygningen det fint. Facader af teglsten kræver i princippet ingen løbende vedligeholdelse. Man skal blot holde øje med, at der ikke er en begyndende forvitring i sten eller fuger. Efter udbedring af de konstaterede revner og beskadigede fuger vurderes det, at facaderne vil kunne henstå i en længere periode uden yderligere reparationer. Hvor der er anvendt træ i form af belægning, eller rækværk, skal dog påregnes et løbende vedligehold i henhold til leverandøranvisninger. Der er konstateret tydelige revner i belægning i gård og utæthed ved cykelskur. Endvidere er det oplyst, at der er løse kanter ved paptage. Tegltaget er ældre med smuldrende forskælling. Da belægninger i gård og paptage er af nyere dato, bør disse undersøges nærmere ved en grundig gennemgang med løsningsforslag ved leverandørens medvirken. Det skal undersøges om udbedringer kan udføres under garantien. Tegltage forventes at skulle udskiftes nu. Tilbud foreligger i andelsboligforeningen, oplyst udgift indgår i driftsbudget. Af billedmaterialet fremgår, at der er kritiske grubetæringer på indvendige afløbsledninger og faldstammer. ligeledes er der sandsynligvis galvanisk tæring på brugsvandsrør, og det er oplyst at der flere steder er problemer med vandtrykket. Omfang og udbredelse af grubetæringerne på afløbsrør bør snarest undersøges yderligere, for endelige afklaring af renoveringsmetode og tidspunkt. Det samme gør sig gældende for brugsvandsystemet. I driftsbudgettet er der indregnet fremtidig udskiftning af kloakrør og brugsvandsrør. Arhus, den 02. juli 2010 Moe & rødsgaarci NS /Stine Groth erntsen ilag: illeddokumentation, aktivitetsplan og driftsbudget. Side 10 af 10

11 illede dokumentation AARHUS GAARDEN FREDERIKSGADE 2 & ASOULEVARDEN ARHUS C. MOE & RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER M& SAG NR Side 1 af 10

12 illede 2 illede 3 illede 4 illede 6 M& SAG NR Side 2 af 10

13 illede 7 illede 8 illede 9 illede 10 illede 11 illede 12 M& SAG NR Side 3 af 10

14 illede 13 illede 14 illede 18 M& SAG NR Side 4 af 10

15 illede 20 / illede 22 illede 23 illede 24 M& SAG NR Side 5 af10

16 illede 25 illede 26 illede 27 illede 28 illede 29 M& SAG NR Side 6 af 10

17 illede 31 illede 32 illede 33 illede 34 illede 35 M& SAG NR Side 7 af 10

18 illede 36 illede 37, illede 38 illede 39 illede 40 illede 41 M& SAG NR Side 8 af 10

19 illede 42 illede 43 ( illede 44 illede 45 illede 46 illede 47 M& SAG NR Side 9 af 10

20 illede 49 ( M& SAG NR Side 10 af 10

21 \ _. Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen I \ t AKTIVITETSPLAN : l MOE & R0DSGAARD AIS I L 5agsnr G RADGIVENDE INGENIØRER Nr. etegnelse Note U Udskiftning 2 P Planlagt vedligeholdelse 3 ehovbaseret vedligeholdelse 4 T Tilstandsvurdering og vedligehold 2 Primære bygningsdele (11) Sokkel, bygning (13) Terrændæk, kældergulve (21) Ydervægge, murværk (21) Ydervægge, loftrum/vaskerum 1 T T (23) Etagedæk, dæk over kælder (24) Trappeopgange (24) Trappeopgange (24) Støttemur/vægge i gård (24) Kældertrapper og udvendige trin (24) Plantekummer (26) Altan, altangange (26) Altan, altangange (26) Tagterrasse (26) aldakiner (26) Udhæng på tag T P P P P 3 Kompletterende bygningsdele (31) Vinduer i lejligheder (31) Vinduer, butikker (31) Porte ved indgangspartier T/U T/U (36) Indvendige gelændre (36) Rækværk m.m. i gård (36) Tagterasse, øst P P P P P P Side 1 af 3 Dato:

22 [ { ( Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen ( \ t AKTIVITETSPLAN : t MOE & RØDSGAARD AIS ) L 5agsnr G RÅDGIVENDE lngenl0rer Nr. etegnelse Note (36) Træbelægning på altaner 14 (37) (37) (37) (37) Indækning, tegltage 15 rystninger 16 Tegltage 17 Tagpaptage 18 T U T T U T/ 4 Overfladebygningsdele (40) (40) (40) elægning i gård 19 Loftrum/vaskerum 20 Loftrum/vaskerum 21 T/ T P P 5 WS-anlæg (50) (52) (52) (52) Kloak i terræn 22 Udvendige tagrender og nedløb Indvendige afløb, faldstammer 23 Afløb fra altaner 24 T T/U T/U /U /U /U (58) (58) (58) (58) (58) Varmeanlæg rugsvandsanlæg 25 rugsvandsvekslere Pumper Vand- og varmeanlæg 26 T T/U. U U T 6 EL-anlæg (62) (62) (62) (62) El-installationer fælles anlæg Automatik, ECL-styring 27 Portlelefon elysning 28 T T U J3 Noter Side 2 af 3 Dato:

23 Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen i AKTIVITETSPLAN l t -. : MOE & ROnSGAARD AIS l t 5agsnr G RÅDGIVENDE INGENIØRER Nr. etegnelse Note Primære bygningsdele (21) 1 Stillads eller lift nødvendig for arbejdets udførelse (24) 2 Revner under udvendige døre i gård repareres. 3 Malearbejde på indvendige overflader i trappeopgange. 4 Revner udbedres. (26) 5 Overfladebehandling af altaner med epoxy. 6 Udskiftning af indmurede stålprofiler i altaner. Følger murværksrenoveringen 7 aldakiner, puds og maling på underside. 8 Udhæng på tag, maling. 3 Kompletterende bygningsdele (31) 9 Tilstandsvurdering af Alu vinduer-døre. (vedligehold iht leverandørens anvisninger). 10 Udskiftning af vinduer og døre i butikker. 11 Udskiftning af porte ved indgangspartier. (36) 12 Malebehandling af rækværk m.m. 13 Oliebehandling af terrassebrædder på tagterasse. 14 Udskiftning af dårlig træbelægning på altaner. (37) 15 Inddækninger ved tegltag tilstandsvurderes og udskiftes i forbindelse med udskiftning af tegltag. 16 Afdækninger af brystninger, vedligehold. 17 Tilbud på udskiftning af tegltag, inddækninger mm. foreligger, oplyst til ca ,-. 18 Paptage tilstandsvurderes og eventuelle skader udbedres. 4 Overfladebygningsdel (40) 19 Tilstandsvurdering af Road carpet i gård, samt udbedring af skader. 20 Udbedring af revner på indvendig side af ydervægge i tagrum. 21 Generel vedligehold af fælles vaske- og tørrerum, samt depqtrum i tagetage. 5 WS-anlæg (50) 22 TV-inspektion i forbindelse med tilstandsvurdering af indvendigt afløb. (52) 23 Tilstandsvurdering af afløb i bygning, faldstammer, samt renovering af skader. 24 Afløb fra altaner, vedligehold og udskiftning i nødvendigt omfang (58) 26 Generel vedligehold afyand - og varmeanlæg i teknikrum, mv. 6 El-anlæg (62) 27 Konsulentbesøg vedr. eksisterende ECL-styring. Udskiftning af automatikanlæg til varmeanlæg i nr Vedligehold og udskiftning af defekte belysningsarmaturer m.m. 25 Tilstandsvurdering af brugsvandsanlæg og renovering i nødvendigt omfang. Side 3 af 3.. Dato:

24 , I '--\ -\ -, ---t ----t I ' l""' l""' 0 r--1 r--t i1 D J - - -, Aarhus Gaarden, Arhus C DRIFTUDGET S Driftbudget med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen eløb exel. moms og rådgiver MOE & R0DSGAARD AIS Sagsnr SG RÅDGIVENDE INGENiØRER Nr. etegnelse Snit/år I alt Primære bygningsdele (11) Sokkel, bygning (13) Terrændæk, kældergulve (21) Ydervægge, murværk (21) Ydervægge, loftrum/vaskerum (23) Etagedæk, dæk over kælder (24) Trappeopgange, revner mv (24) Trappeopgange, maling (24) Støttemur/vægge i gård (24) Kældertrapper og udvendige trin (24) Plantekummer (26) Altan, epoxy (26) Altan, indmurede stålprofiler (26) Tagterrasse mod Aboulevarden (26) aldakiner (26) Udhæng på tag Kompletterende bygningsdele (31) Vinduer i lejligheder (31) Vinduer, butikker (31) Porte ved indgangspartier (36) Indvendige gelændre (36) Rækværk m.m. i gård (36) Tagterasse, øst (36) Træbelægning på altaner (37) Indækning, tegltage (37) rystninger (37) Tegltage Tagpaptage (37), 4 Overfladebygningsdele (40) elægning i gård Side 1 af 2 Dato:

25 ---i ---i _---i \. It I ---i I Aarhus Gaarden, Arhus C DRIFTUDGET ---(,---t r-t ri- r-i ri -ri -ri ; Driftbudget med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen eløb exel. moms og rådgiver MOE & RØDSGAARD A/S Sagsnr RÅDGIVENDE INGENIØRER SG - l Nr. etegnelse SniUår I alt (40) Loftrumtvaskerum, revner mv Loftrum/vaskerum, maling WS-anlæg (50) Kloak i terræn (52) Udvendige tagrender og nedløb (52) Indvendige afløb, faldstamrner (Overslag fra Aarsleff) (52) Afløb fra altaner (58) Varmeanlæg (58) rugsvandsanlæg (58) rugsvandsvekslere (58) Pumper (58) Vand- og varmeanlæg EL-anlæg (62) El-installationer fælles anlæg (62) Automatik, ECL-styring (62) Porttelefon (62) elvsnino TOTAL Uforudseelige udgifter 10% Driftbudget i alt Side 2 af 2 Dato:

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN.

Til AB Hyltevang. Dokumenttype D&V Rapport. Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Til AB Hyltevang Dokumenttype D&V Dato 07. december 2009 Rev. 27. marts 2013 BOBAKKEN 1-27 D&V PLAN. Revision 2013-03-27 Dato 2009-12-07 Udarbejdet af SPN Ref. 8680173 / 1100003434 Rambøll Teknikerbyen

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere