';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER"

Transkript

1 ';';. MOE ar RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER

2 Udarbejdet af: Dato: Stine Groth erntsen Version: 01 Projekt nr.: MOE & RØDSGAARD AIS Rådgivende ingeniører CVR nr.: II. ARHUS Aboulevarden 22 DK-8000 Arhus C Telefon ANDRE ADRESSER København Norge Aalborg Fredericia M:\5121\ Aarhus Gården\Tilstandsrapport\ Tilstandsrapport Aarhus Side 2 af 10 Gaarden.doc

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING EJENDOMMEN ESiGTIGELSE KONKLUSION Side 3 af 10

4 1 ORIENTERING I henhold til aftale er der for Aarhus Gaarden Frederiksgade 2, Aboulevarden Arhus C foretaget en gennemgang af Andelsboligforeninges fællesarealer med henblik på udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan. Grundlag for rapporten er tegninger samt gennemgang af bygningen, udført den 16. marts Gennemgangen omfattede udvendig besigtigelse af ejendommen, besigtigelse af fællesarealer, samt besigtigelse af WS-installationer i en enkelt lejlighed. Der var under besigtigelsen adgang til lejligheden, Frederiksgade 2, 3. tv. samt teknikrum i kælder og loftrum i nr. 2 og 45. esigtigelsen omfattede visuel gennemgang af bygningen uden destruktive indgreb. Den har derfor ikke kunnet afsløre evt. skjulte skader i konstruktioner og installationer. esigtigelsen er foretaget af Jeppe Carstens Nissen og Stine Groth erntsen med medvirken af visevært Peder Schmidt. Tilstandsvurderingen er udført for de områder, som andelsforeningen har vedligeholdelsesansvaret for, dvs. fællesarealer såsom trappeopgange, loftrum, tagterrasser og udvendige arealer, klimaskærme og udvendige altaner. For tekniske installationer omfatter den hovedforsyning på vand, varme og afløb, dvs. teknikrum samt synlige stigstrenge og faldstammer, der var tilgængelig under besigtigelsen. Sanitet med tilslutninger og indvendige overflader i lejligheder og erhvervslejemål indgår ikke i rapporten. 2 EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 1935, i 8 etager inkl. kælder og loftrum. Der er 3 opgange i ejendommen. Der er erhverv i stueetagen og delvist på 1. sal. Kælder er delvist opvarmet og anvendes som depotrum for erhverv. Øvrige etager, med undtagelse af loftrum, anvendes til beboelse. Loftrum anvendes som depot og vaskerum og er delvist opvarmet. Ejendommen er udført i massive teglsten. I h.t. tegningsmateriale er der hulmur ved brystningspartier. Tag over loftrum mod gård er udført som mansardtag i tegl. Flade tage, og tagterrasser er afsluttet med nyere tagbelægninger. Der er monteret nye aluvinduer og -døre i lejligheder i 2004, og i forbindelse hermed er en del af ejendommens fællesarealer renoveret. Renoveringen omfattede, bl.a eksisterende betonaltaner, belægninger i gård, ny tagterrasse mod øst, tagpap på tage og nye cykelskure. utiksvinduer og døre er oplyst udskiftet i Ved besigtigelsen blev det oplyst, at der påtænkes snarlig udskiftning af butiksvinduer og indgangspartier. Side 4 af 10

5 3 ESIGTIGELSE ygningsdel: Opbygning: emærkninger: (11) Konstruktioner Sokkel Udvendige overflader og eklædninger Generelt er sokkel pæn. Hovedparten af sokkel er pudset i forbindelse med ny belægning i gård i 2004/05. (12) Fundamenter Konstruktioner Det vurderes, at fundamenter generelt er i orden. Fundamenter er ikke besigtiget, da der ikke blev foretaget deskruktive indgreb. (13) Konstru ktioner Terrændæk Generelt er terrændækketlkældergulvet i orden. Det er slidt og brugt, men ikke mere end forventet. (21) Konstru ktioner Kælderyder- og overflader vægge Generelt er overflader slidte, men pæne og tørre. (21) Konstru ktioner Ydervægge Udvendige overflader og beklædninger Fuger, inddækninger Ydervægge mod Frederiksgade og Aboulevarden er udført i røde teglsten. Ydervægge mod gårdsiden er udført i gule teglsten. Teglstenene er generelt i god stand og med intakt overflade. Der er ikke konstateret væsentlige skader. Mindre revner er udbedret og facaderne er løbende vedligeholdt. Fuger er generelt pæne, dog er der et enkelt sted under besigtigelsen konstateret porøse fuger på den østlige side af tårnet øverst oppe ved det runde vindue. Se billede nr. 10 På inderside af ydervægge i loftrum er der konstateret store fugtskjolder, samt afskalling af puds og maling. Loftrum anvendes til vaske- og tørrerum. Det bør overvejes at etablere fugtstyret udsugning. Se billede nr. 44 I loftrum mod nabobygning i nr. 45 er der en tydelig revne i murværk og loft. Det fremgår, at revnen tidligere har været udbedret. Revnen bør udbedres og holdes under observation. Se billede nr. 45 Side 5 af 10

6 (23) ærende Det vurderes ud fra den byggetekniske gennemgang at Kælderdæk ko ns tru ktioner kælderdæk og etagedæk generelt er i orden. Der er ikke Etagedæk Tagdæk konstateret skader. (24) Udvendige Generelt er de udvendige konstruktioner i god stand. Trapper konstruktioner Ramper udvendige Ved udvendige trin, ved indgangspartier i gård, er der to Støttemur overflader og steder sket revnedannelse under døre. Dette bør udbedres. belægninger Se billede nr. 22 På støttemurlfacade i gård mod nabogrund er der tydelig afskalning af puds og maling. Indvendige trappeopgange er generelt pæne og velholdte, der er flere steder mindre revnedannelser i terrazzo. Det blev oplyst at trappeopgange er malet for 5 år siden. Udvendige plantekummer er revnet. Revner bør udbedres. (26) Udvendige Stålaltaner fra 1985 er generelt i pæn stand, det blev oplyst Altaner konstruktioner at der et enkelt sted er konstateret råd i Altangange udvendige træbelægning(azobe), antageligt på grund af materialefejl. overflader og belægninger inddækning Afvanding, 2004/05. brønd Skruer er for nyligt udskiftet. etonaltaner er renoveret og gulv er epoxybehandlet i Tagterasse/altangang har i 2004/05 fået ny overfladebelægning. Tagterrasse mod øst, med belægning i lærketræ, bør overfladebehandles i henhold til leverandørens anvisninger. Der er flere steder afskalning af maling på undersiden af baldakiner, formodentligt grundet dårlig afvanding, dette er under udbedring. Side 6 af 10

7 (31) Konstru ktioner Vinduer og døre i lejligheder er udskiftet i 2004 til alu- Udv. vinduer, Sålbænke vinduer/døre med energiglas. Generelt er vinduer og døre i Porte og døre Udvendige god stand. Aluvinduer og -døre kræver normalt et minimalt overflader beklædninger Fuger Kant og fals vedligehold, dog bør leverandørens anvisninger følges. Vinduer og døre i stueetagen (erhverv) er oplyst udskiftet i Enkelte ruder er siden skiftet. Indgangspartier i opgange er slidte. Elastiske fuger er generelt i god stand. (36) Udvendige Gelændere og rækværker er generelt pæne og i god stand. Gelændere konstruktioner Rækværker Udvendige Cykelstativ er fra 2004/05, d t er pænt og i god stand. Cykelstativ overflader Fastgørelser Der er nyere tagpaptage fra 2004/05. (37) Konstruktioner Det blev oplyst at kanter på tagpaptage, bl.a. ved butik i gård, Tage, Kviste Udvendige er løse. Dette bør undersøges nærmere ved leverandørens Ovenlys overflader og medvirken. Inddækninger beklædninger Se billede nr. 24 inddækninger Skotrender Udvendig forskælling på mansardtag er flere steder forvitret. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der foreligger tilbud på ny tagbelægning, inddækninger mm., hvorfor der henvises til dette. Se billlede nr. 27 elægning i gård fra 2004/05 med fabrikat Icopal, type (40) Stier, veje, roadcarpet. Der er enkelte steder revnedannelser i samlinger elægninger fælles - og ved cykelskur er der utæthed med vandindtrængning. opholdsarealer Revner og utæthed bør undersøges nærmere ved leverandørens medvirken. Se billede nr. 17 Der er ikke konstateret problemer med kloak i terræn. (60) Kloak i terræn Det blev oplyst, at der er ikke er problemer med rotter eller Kloak opstuvning. Side 7 af 10

8 (52) Tagrender Nedløb Tagrender Nedløb Afløb Afløb i bygning Tagrender og nedløb er generelt i god stand. I den besigtigede lejlighed, er der konstateret kritiske udblomstringer på overfladen af faldstamme. Udblomstringerne stammer formodentlig fra gennemtrængning af indvendige grubetæringer i støbegodset. Se billede nr Desuden blev der konstateret tæring på overflade af faldstamme i loftrum i vaskerum. Se billede nr. 49 Det blev ved besigtigelsen oplyst, at det er et generelt problem for faldstammerne(afløbssystemet) i ejendommen. Der bør foretages nærmere undersøgelse af afløbssystemet, for kortlægning af tæringernes omfang og for vurdering af evt. renoveringsmetode. Der kan på et repræsentativt udsnit af afløbssystemet foretages let rensning og tv-inspektion for at afgøre, om afløbsrør skal udskiftes eller de alternativt kan renoveres ved strømpeforing. Side 8 af 10

9 Der er generelt ældre vand og varmeinstallationer i (68) Vand ejendommen. Varme Vvs-anlæg Ventilation rugsvandsvekslere i teknikrum ved nr. 2 og 43 er af ældre dato. Det blev oplyst, at de er tilkalket og trænger til udskiftning. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der i enkelte lejligheder, er lavt vandtryk på det varme brugsvand til køkkener. Dette kan skyldes, at stigstrenge for varmt brugsvand er delvist tillukkede af aflejringer. Det blev oplyst, at dele af brugsvandssystemet i ejendommen er udskiftet i forsøg på, at forbedre forsyningsforholdene. Det bør undersøges nærmere hvor, og i hvilket omfang brugsvandsystemet giver anledning til problemer og for vurdering af renoveringsomfpng. Evt. kan en repræsentativ del af brugsvandssystemet udskiftes, inden der gennemføres totalrenovering af hele vandsystemet. Der er i loftrum i nr. 2 konstateret udvendigt rust på overflade af koldtvandsrør ved udslagsvask Det kan være tegn på galvanisk tæring, som kan være forårsaget af kobberlegeringer (fittings) i systemet. Det bør undersøges om det er et generelt problem. Se billede nr Ældre pumper på varme og vandanlæg bør udskiftes. Varmeanlægget er et 1 - strengsanlæg af ældre dato. Det er oplyst, at det funktionsmæssigt fungerer og at der ikke er tegn på ydre tæringer. Uisolerede vand og varmerør bør isoleres. Der er ikke aktiv ventilation i ejendommen. (62) El Ved besigtigelsen blev det oplyst at el-installationer er lovlige El-anlæg installationer og i funktionsdygtig stand, dog skal der gøres opmærksom Elevator på at installationer for bolig og erhvervsformål skal være udført med lovpligtige fejlstrømsafbryder, HPFI på grupper op til og med 20 ampere. Automatik til varmeanlæg i nr. 2 er ældre. Det blev oplyst at automatik i nr. 43 og 45 ikke er i brug, da det ikke virker optimalt med det eksisterende varmeanlæg. Det bør undersøges nærmere, om automatikken kan komme til at fungere, eller om der bør udskiftes til nyt automatik. Det blev oplyst, at der er service på elevatorer 1 gang pr. måned. Side 9 af 10

10 4 KONKLUSION Det generelle indtryk er, at bygningen generelt fremstår i en pæn og god vedligeholdelsesmæssig stand, dog med enkelte begyndende alvorlige skader. ygningens alder og tilstand viser, at der oprindeligt er anvendt materialer af god kvalitet som kræver et mininum af vedligeholdelse. Dette princip har man fulgt i de efterfølgende renoveringsarbejder med bl.a. aluvinduer og -døre, stålaltaner, cykelskure, tagterrasse mv. Facademæssigt har bygningen det fint. Facader af teglsten kræver i princippet ingen løbende vedligeholdelse. Man skal blot holde øje med, at der ikke er en begyndende forvitring i sten eller fuger. Efter udbedring af de konstaterede revner og beskadigede fuger vurderes det, at facaderne vil kunne henstå i en længere periode uden yderligere reparationer. Hvor der er anvendt træ i form af belægning, eller rækværk, skal dog påregnes et løbende vedligehold i henhold til leverandøranvisninger. Der er konstateret tydelige revner i belægning i gård og utæthed ved cykelskur. Endvidere er det oplyst, at der er løse kanter ved paptage. Tegltaget er ældre med smuldrende forskælling. Da belægninger i gård og paptage er af nyere dato, bør disse undersøges nærmere ved en grundig gennemgang med løsningsforslag ved leverandørens medvirken. Det skal undersøges om udbedringer kan udføres under garantien. Tegltage forventes at skulle udskiftes nu. Tilbud foreligger i andelsboligforeningen, oplyst udgift indgår i driftsbudget. Af billedmaterialet fremgår, at der er kritiske grubetæringer på indvendige afløbsledninger og faldstammer. ligeledes er der sandsynligvis galvanisk tæring på brugsvandsrør, og det er oplyst at der flere steder er problemer med vandtrykket. Omfang og udbredelse af grubetæringerne på afløbsrør bør snarest undersøges yderligere, for endelige afklaring af renoveringsmetode og tidspunkt. Det samme gør sig gældende for brugsvandsystemet. I driftsbudgettet er der indregnet fremtidig udskiftning af kloakrør og brugsvandsrør. Arhus, den 02. juli 2010 Moe & rødsgaarci NS /Stine Groth erntsen ilag: illeddokumentation, aktivitetsplan og driftsbudget. Side 10 af 10

11 illede dokumentation AARHUS GAARDEN FREDERIKSGADE 2 & ASOULEVARDEN ARHUS C. MOE & RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER M& SAG NR Side 1 af 10

12 illede 2 illede 3 illede 4 illede 6 M& SAG NR Side 2 af 10

13 illede 7 illede 8 illede 9 illede 10 illede 11 illede 12 M& SAG NR Side 3 af 10

14 illede 13 illede 14 illede 18 M& SAG NR Side 4 af 10

15 illede 20 / illede 22 illede 23 illede 24 M& SAG NR Side 5 af10

16 illede 25 illede 26 illede 27 illede 28 illede 29 M& SAG NR Side 6 af 10

17 illede 31 illede 32 illede 33 illede 34 illede 35 M& SAG NR Side 7 af 10

18 illede 36 illede 37, illede 38 illede 39 illede 40 illede 41 M& SAG NR Side 8 af 10

19 illede 42 illede 43 ( illede 44 illede 45 illede 46 illede 47 M& SAG NR Side 9 af 10

20 illede 49 ( M& SAG NR Side 10 af 10

21 \ _. Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen I \ t AKTIVITETSPLAN : l MOE & R0DSGAARD AIS I L 5agsnr G RADGIVENDE INGENIØRER Nr. etegnelse Note U Udskiftning 2 P Planlagt vedligeholdelse 3 ehovbaseret vedligeholdelse 4 T Tilstandsvurdering og vedligehold 2 Primære bygningsdele (11) Sokkel, bygning (13) Terrændæk, kældergulve (21) Ydervægge, murværk (21) Ydervægge, loftrum/vaskerum 1 T T (23) Etagedæk, dæk over kælder (24) Trappeopgange (24) Trappeopgange (24) Støttemur/vægge i gård (24) Kældertrapper og udvendige trin (24) Plantekummer (26) Altan, altangange (26) Altan, altangange (26) Tagterrasse (26) aldakiner (26) Udhæng på tag T P P P P 3 Kompletterende bygningsdele (31) Vinduer i lejligheder (31) Vinduer, butikker (31) Porte ved indgangspartier T/U T/U (36) Indvendige gelændre (36) Rækværk m.m. i gård (36) Tagterasse, øst P P P P P P Side 1 af 3 Dato:

22 [ { ( Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen ( \ t AKTIVITETSPLAN : t MOE & RØDSGAARD AIS ) L 5agsnr G RÅDGIVENDE lngenl0rer Nr. etegnelse Note (36) Træbelægning på altaner 14 (37) (37) (37) (37) Indækning, tegltage 15 rystninger 16 Tegltage 17 Tagpaptage 18 T U T T U T/ 4 Overfladebygningsdele (40) (40) (40) elægning i gård 19 Loftrum/vaskerum 20 Loftrum/vaskerum 21 T/ T P P 5 WS-anlæg (50) (52) (52) (52) Kloak i terræn 22 Udvendige tagrender og nedløb Indvendige afløb, faldstammer 23 Afløb fra altaner 24 T T/U T/U /U /U /U (58) (58) (58) (58) (58) Varmeanlæg rugsvandsanlæg 25 rugsvandsvekslere Pumper Vand- og varmeanlæg 26 T T/U. U U T 6 EL-anlæg (62) (62) (62) (62) El-installationer fælles anlæg Automatik, ECL-styring 27 Portlelefon elysning 28 T T U J3 Noter Side 2 af 3 Dato:

23 Aarhus Gaarden, Arhus C Aktivitetsplan med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen i AKTIVITETSPLAN l t -. : MOE & ROnSGAARD AIS l t 5agsnr G RÅDGIVENDE INGENIØRER Nr. etegnelse Note Primære bygningsdele (21) 1 Stillads eller lift nødvendig for arbejdets udførelse (24) 2 Revner under udvendige døre i gård repareres. 3 Malearbejde på indvendige overflader i trappeopgange. 4 Revner udbedres. (26) 5 Overfladebehandling af altaner med epoxy. 6 Udskiftning af indmurede stålprofiler i altaner. Følger murværksrenoveringen 7 aldakiner, puds og maling på underside. 8 Udhæng på tag, maling. 3 Kompletterende bygningsdele (31) 9 Tilstandsvurdering af Alu vinduer-døre. (vedligehold iht leverandørens anvisninger). 10 Udskiftning af vinduer og døre i butikker. 11 Udskiftning af porte ved indgangspartier. (36) 12 Malebehandling af rækværk m.m. 13 Oliebehandling af terrassebrædder på tagterasse. 14 Udskiftning af dårlig træbelægning på altaner. (37) 15 Inddækninger ved tegltag tilstandsvurderes og udskiftes i forbindelse med udskiftning af tegltag. 16 Afdækninger af brystninger, vedligehold. 17 Tilbud på udskiftning af tegltag, inddækninger mm. foreligger, oplyst til ca ,-. 18 Paptage tilstandsvurderes og eventuelle skader udbedres. 4 Overfladebygningsdel (40) 19 Tilstandsvurdering af Road carpet i gård, samt udbedring af skader. 20 Udbedring af revner på indvendig side af ydervægge i tagrum. 21 Generel vedligehold af fælles vaske- og tørrerum, samt depqtrum i tagetage. 5 WS-anlæg (50) 22 TV-inspektion i forbindelse med tilstandsvurdering af indvendigt afløb. (52) 23 Tilstandsvurdering af afløb i bygning, faldstammer, samt renovering af skader. 24 Afløb fra altaner, vedligehold og udskiftning i nødvendigt omfang (58) 26 Generel vedligehold afyand - og varmeanlæg i teknikrum, mv. 6 El-anlæg (62) 27 Konsulentbesøg vedr. eksisterende ECL-styring. Udskiftning af automatikanlæg til varmeanlæg i nr Vedligehold og udskiftning af defekte belysningsarmaturer m.m. 25 Tilstandsvurdering af brugsvandsanlæg og renovering i nødvendigt omfang. Side 3 af 3.. Dato:

24 , I '--\ -\ -, ---t ----t I ' l""' l""' 0 r--1 r--t i1 D J - - -, Aarhus Gaarden, Arhus C DRIFTUDGET S Driftbudget med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen eløb exel. moms og rådgiver MOE & R0DSGAARD AIS Sagsnr SG RÅDGIVENDE INGENiØRER Nr. etegnelse Snit/år I alt Primære bygningsdele (11) Sokkel, bygning (13) Terrændæk, kældergulve (21) Ydervægge, murværk (21) Ydervægge, loftrum/vaskerum (23) Etagedæk, dæk over kælder (24) Trappeopgange, revner mv (24) Trappeopgange, maling (24) Støttemur/vægge i gård (24) Kældertrapper og udvendige trin (24) Plantekummer (26) Altan, epoxy (26) Altan, indmurede stålprofiler (26) Tagterrasse mod Aboulevarden (26) aldakiner (26) Udhæng på tag Kompletterende bygningsdele (31) Vinduer i lejligheder (31) Vinduer, butikker (31) Porte ved indgangspartier (36) Indvendige gelændre (36) Rækværk m.m. i gård (36) Tagterasse, øst (36) Træbelægning på altaner (37) Indækning, tegltage (37) rystninger (37) Tegltage Tagpaptage (37), 4 Overfladebygningsdele (40) elægning i gård Side 1 af 2 Dato:

25 ---i ---i _---i \. It I ---i I Aarhus Gaarden, Arhus C DRIFTUDGET ---(,---t r-t ri- r-i ri -ri -ri ; Driftbudget med alle aktivitetstyper for hele bebyggelsen eløb exel. moms og rådgiver MOE & RØDSGAARD A/S Sagsnr RÅDGIVENDE INGENIØRER SG - l Nr. etegnelse SniUår I alt (40) Loftrumtvaskerum, revner mv Loftrum/vaskerum, maling WS-anlæg (50) Kloak i terræn (52) Udvendige tagrender og nedløb (52) Indvendige afløb, faldstamrner (Overslag fra Aarsleff) (52) Afløb fra altaner (58) Varmeanlæg (58) rugsvandsanlæg (58) rugsvandsvekslere (58) Pumper (58) Vand- og varmeanlæg EL-anlæg (62) El-installationer fælles anlæg (62) Automatik, ECL-styring (62) Porttelefon (62) elvsnino TOTAL Uforudseelige udgifter 10% Driftbudget i alt Side 2 af 2 Dato:

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere