Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Christian Jeppesen Nils Pedersen Michael Dam Einar Carstensen Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Michael Bohn Vester (deltog indtil kl ) Martin Johannes Mortensen Mads Kofod Henrik Pedersen Klaus Holm Winni Grosbøll JK LBG ILH RBS KA KB SCJ JN CJ NP MD EC HAKS LS MBV MJM MKO HPE KH WG Observatør.: Christian Christiansen CC Referent: Lis Rasmussen LR

2 Bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (13. december 2013) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Ny Nordisk Skole 7. Budget Strategiproces 9. Kvalitetsevaluering - Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) - handleplaner Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 10. Byggeri 11. Fundraising 12. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (13. december 2013) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 13. december 2013 KA henviste til beslutning under pkt. 6. Det blev som beskrevet besluttet at indkalde til et trepartsmøde men ikke samt udpegning af bestyrelsesmedlem. Campus Bornholm indkalder snarest til et trepartsmøde omkring fusionsproblematikken. Referat fra forrige møde samt denne dagsorden blev efterfølgende godkendt uden yderligere bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Besøg af Undervisningsminister JK orienterede om besøg dags dato af Undervisningsminister Christine Antorini og departementschef Jesper Fisker. Besøget fandt sted på Minervavej 1 samt Søborgstræde 2, hvor ministeren blandt andet mødte medarbejdere og elever på Campus. Der var en drøftelse af aktiviteterne på Campus Bornholm samt den godkendte ansøgning om deltagelse i Ny Nordisk Skole, hvor alle øens folkeskoler og Campus Bornholm indgår i et samarbejde på øen for blandt andet at skabe

3 indhold i visionen om Bornholm som uddannelses-ø. Besøget forløb rigtig godt, og undervisningsministeren udviste stor interesse for Campus Bornholm. Ny bestyrelse Bilag 3.1: Ny bestyrelse på Campus Bornholm MKO orienterede fra bilag 3.1, som er udarbejdet for at henlede opmærksomheden på den nye bestyrelse. Direktøren er sekretær for bestyrelsen og vil som ministeriets vejledning foreskriver, være mødeleder ved det konstituerende bestyrelsesmøde, indtil formanden er udpeget. Den nye bestyrelse udpeger de 3 selvsupplerende medlemmer ved det konstituerende møde. Den nuværende bestyrelse har et bestyrelsesmøde endnu, hvor regnskabet for 2013 skal godkendes. Revisorudbud MD har erfaret, via vores nuværende revisor Bornholms Revision, at revisionsydelsen er sat i udbud og at den nuværende revisor ikke opfylder dele af udbudsbetingelserne. MKO oplyste, at han ikke har været inde og vurdere kundeportefølgen hos bornholmske revisorer, da den ikke er tilgængelig, og dermed ikke har tjekket i hvilket omfang de vil kunne opfylde udbudsbetingelserne. MKO henviste til standardudbudsregler, hvorefter 60 skoler, i samarbejde med IFIR, har udarbejdet de minimumskrav man bør sikre sig er overholdt ved udbud af revisionsydelser. Det var de udbudskrav, der var anvendt. Valg af revisor er et bestyrelsesanliggende, og derfor er udbuddet lagt op til den nye bestyrelse at tage stilling til, herunder om man ønsker at reducere eller ændre de eksisterende IFIR krav. På den baggrund konkluderede formanden, at man trak udbuddet tilbage, og først startede udbudsforretningen af revisionens ydelse, når den nye bestyrelse havde haft lejlighed til at tage stilling til udbuddets indhold. Punkt 04 fra direktør Kompetenceudviklingsstrategi MKO orienterede om kompetenceudviklingsstrategi, som er godkendt i HSU. Den skal ligge til grund for en ansøgning til kompetencefonden i løbet af foråret 2014 omkring midler til lederuddannelse. På STX er der ansat 2 nye ledere. CJ henviste til lederuddannelse indenfor hans område, hvor der været så mange, at det har været muligt at udbyde et samlet forløb.

4 Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer NP orienterede om deltagelse i VEU centermøde for Region Hovedstaden og Bornholm den 6/2 og 7/2 sammen med VEU medarbejdere på Campus Bornholm. Skolen fik blandt andet nogle lånegodkendelser til uddannelser, hvilke muligheder der også viser sig i dette forum. Punkt 06 Ny Nordisk Skole Bilag 6.1: Ansøgning Ny Nordisk Skole (NNS) MKO oplyste, at pr. 31. december 2013 sluttede delprojekterne i Projekt Uddannelse til Alle, dog med en nedtrapning over foråret Campus Bornholm, øens folkeskoler samt 10. klasse Center Bornholm har lavet en fælles ansøgning til NNS, som skal ses som starten på et bredt samarbejde mellem øens skoler og uddannelsesinstitutioner i forlængelse af UTA projektet. LBG informerede om bagrunden for NNS, og hvad man kan gøre af initiativer, som kan bidrage i forhold til udvikling. I løbet af det sidste halvandet år har 365 skoler tilmeldt sig NNS og har tilmeldt sig med forskellige projekter. Som en del af NNS får man nogle værktøjer, en redskabskasse som er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, der kan understøtte det lokale lærings- og forandringsarbejde. Den er en blanding af en årligt workshop, videndeling og virtuel sparring. CJ udtrykte tilfredshed med at den røde tråd er fundet i ansøgningen og henviste til de 4 delelementer, Science Talent, Talent Engelsk, Talent Laboratoriet og Erhvervsklasse 9. Det er vigtigt at få plads til alle, både de dygtige og de svage elever, men udtrykte også ret så markante udfordringer fremadrettet på folkeskoleområdet. blev taget til efterretning Punkt 07 Budget 2014 Bilag 7.1: Budget 2014 Bilag 7.2: Notat om budget 2014 MKO fremlagde budget 2014 samt notat om budget 2014 og sagde, at budgettet er sammenligneligt med det tidligere fremlagte budget den 13. december Finansloven for 2014 blev vedtaget den 19. december 2013, hvilket betyder, at omstillingsreserven på de 2 % nu er tilbageført i det tilrettede budget.

5 MKO orienterede om status på salg af Hoffmann og Provstegade. Bestyrelsen godkendte budget Punkt 08 Strategiproces Bilag 8.1: Strategiproces JK fremlagde den interne strategiproces, som synliggør medarbejderinddragelsen i udarbejdelsen af strategien. MKO sagde, at denne proces giver medarbejderne en mulighed for at se sig selv i dokumentet i forbindelse med implementering af strategien. Det vil gøre det mere relevant for medarbejderne af arbejde med den efterfølgende implementering at strategien. JK sagde, at det er vigtigt, at bestyrelsen skal se på prioritering af forandringer fra år til år. Punkt 09 Kvalitetsevaluering Elevtilfredshedsundersøgelse Bilag 9.1: Sammendrag af ETU 2013 På ungdomsuddannelserne er der i oktober/november måned gennemført den årlige elevtilfredshedsundersøgelse (ETU). Helt overordnet viser undersøgelserne gode resultater på GYM og EUD, medens vurderingerne er lavere på VUC. Bilaget, som er et sammendrag af de 4 hovedrapporter (hhv. HHX/HTX, STX, VUC samt EUD), præsenterer de overordnede resultater for Elevtrivsel, Segmentering ifht. trivsel og risiko for frafald, samt Indsatsområder og anbefalinger til prioriteringsområder. Pt. drøftes ETU erne i de respektive områder, hvorefter der udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan for hver uddannelse. Skolen vil, når rapporterne er drøftet i alle områder, udsende en pressemeddelelse om de gode resultater. Kvalitets- og kommunikationsleder Pia Holm Hansen (PHH) deltog under dette punkt og præsenterede resultat af ETU. Evaluering er gennemført i oktober 2013 med indgået resultat i december. PHH bemærkede, at det er en ETU men også en Undervisningsmiljøvurdering. PHH sagde, at der nu udarbejdes handleplaner i de enkelte uddannelsesområder, hvor indsatsområderne fremgår, og hvem der er ansvarlig for opfølgning. JK udtrykte tilfredshed med fremlæggelsen og sagde, at det er et vigtigt

6 redskab for bestyrelsen. I denne turbulente tid kan man se, at der bliver gjort en kæmpe indsats. LBG sagde, at der absolut er grund til tilfredshed, hvor det på en række områder evalueres bedre end tidligere og over landsgennemsnittet. Det er en positiv tilkendegivelse overfor underviserne. På VUC generelt på det overordnede niveau bør der ske en forbedring. HAKS orienterede om fremlæggelse af resultater og drøftelser individuelt i klasserne. Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med resultatet af ETU en, men også at fastholdelse skal være et indsatsområde Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Punktet er på hvert bestyrelsesmøde indtil andet besluttes. Direktør gav en kort orientering. MKO oplyste, at implementering af handleplaner for MTU har været drøftet på LSU møder, hvor opfølgningspunkterne blandt andet omhandler: En samlet medarbejderhåndbog Proces omkring strategiseminar MKO s synlighed på adresserne, hvor der også har været drøftet en grænse, som skal være acceptabel. MKO oplyste, at MTU spørgeskema var udsendt 14 dage efter fusionsevaluering på STX fandt sted, hvilket må have haft en indflydelse på resultatet i undersøgelsen. MKO sagde, at der er meget fokus på implementering af indsatsområderne, som ligeledes drøftes i LSU og HSU. Synligheden på adresserne har høj prioritet, men at de mange adresser sætter en grænse for med hvilken frekvens, man kan besøge dem. blev taget til efterretning Punkt 10 Byggeri Bilag 10.1: Status på byggeri MKO orienterede om brugerinddragelse dette forår som en vigtig del af processen og som styres af NOVA5(underleverandør til Cubo Arkitekter A/S). NOVA5 har mange års erfaring med planlægning af undervisningsbyggerier samt styring af brugerprocesser. Brugergruppernes opgave er bl.a. at være med til at skabe det mest optimale uddannelsesbyggeri, herunder at bidrage til, at sikre den rette placering af faciliteter indenfor de fagspecifikke områder i byggeriet. LS udtrykte ønske om personalemøder i forbindelse med brugergrupperne. MKO udtrykte accept af forslaget, men foreslog at gøre det på frivillig basis. CC sagde, at der er usikkerhed om, der er m 2 nok. MKO oplyste, at der vil

7 være plads til alle uddannelser i de bygninger, der indgår i det nye Campus. Bestyrelsen ser frem til at følge det løbende arbejde. MKO orienterede om ansættelse af byggerileder. blev taget til efterretning Punkt 11 Fundraising MKO orienterede om donationen fra Sparekassen Bornholms Fond til vandposter og udnyttelse af kilden. Pengene skal gå til at etablere vandposter på fremtrædende placeringer i byggeriet og desuden sikre anvendelsen af campuskilden, som løber under området for det kommende byggeri. Kilden skal både fungere som udsmykning i byggeriet og som et praktisk og bæredygtigt element, da energien fra kilden kan benyttes som opvarmning af det kommende atrium. Skolen satser på at benytte bornholmske materialer til både vandposter og vandudsmykning i forbindelse med kilden. Desuden er der fortsat dialog med fonde, som kan have en interesse i fagspecifikke områder i byggeriet, nu hvor byggeriet bliver mere konkret. Der er løbende dialog med Vækstforum ift. de reserverede 10 mio. kr., men vi afventer, at det endelige Strukturfondsprogram ligger fast, inden vi kender rammerne for en ansøgning. Punkt 12 Eventuelt MKO oplyste at regnskabet kommer til at overholde budget og en bedre bundlinje i 2013 end budgetteret, da der er kommet markant flere elever.

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere