Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm"

Transkript

1 Referat af Campus Bornholms Bestyrelsesseminar 2014 Torsdag den 8. maj pa Campus Bornholm Deltagere i Bestyrelsesseminaret fra Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jeppe Kofod MF Næstformand Lars Goldschmidt Michael Engkær Ingolf Lind-Holm Klaus Holm Steen Colberg Jensen Henrik Pedersen Christian Jeppesen Mikkel Toudal Ole Hejlskov Nielsen Mimmi Jacobsen Direktør Mads Kofod Fraværende med afbud: Jonna Nielsen og Michael Bohn Vester Derudover deltog oplægsholdere Klaus Ahm, Rådgivningsfirmaet Ernst & Young Steen Ebdrup, Skole-, kultur- og fritidschef, Bornholms Regionskommune Klaus Kristiansen, Uddannelseschef, Campus Bornholm samt Lis Rasmussen, Direktionssekretær, som referent Katrine Brandt, Udviklingsmedarbejder, som facilitator Anne Knudsen, Kommunikationsmedarbejder, ifm. strategi Referatet følger programmet udarbejdet af direktør Mads Kofod. 1

2 Velkomst ved bestyrelsesformand Jeppe Kofod Formanden bød velkommen til bestyrelsesseminar 2014, som er det første samlede møde i den ny bestyrelse, hvorfor formanden opfordrede til en præsentation af bestyrelsen. Formanden betonede vigtigheden af bestyrelsesseminaret, som er bestyrelsens mulighed for at drøfte de strategiske retningslinjer for arbejdet på Campus Bornholm. Formanden omtalte arbejdet med at samle alle skolens uddannelser i et fælles campusbyggeri, OK13 samt ny EUD reform. Den tidligere bestyrelse har haft stort fokus på økonomi og drift, hvilket har bevirket rigtig gode budgetter og regnskaber. Det er et fokus, der også vil blive fastholdt i den kommende bestyrelsesperiode. Formanden betonede endvidere, at alt kan diskuteres og drøftes i fortrolighed på bestyrelsesseminaret, men intet kan besluttes. Bestyrelsens kommentarer indarbejdes i strategien og bestyrelsen godkender strategien på det kommende bestyrelsesmøde. Formanden afsluttede med et ønske om et udbytterigt seminar og en god dialog. Siden sidst og gennemgang af program ved direktør Mads Kofod Direktøren præsenterede udviklingsmedarbejder Katrine Brandt og kommunikationsmedarbejder Anne Knudsen, som har været med til at udarbejde udkastet til strategi Programmet for seminaret blev efterfølgende gennemgået. Direktør orienterede om det meget givende arbejde med brugerinddragelse, som har været i gang siden januar og afsluttes lige efter sommerferien. Medarbejderne har været meget vigtige i tilpasningen af konkurrenceprojektet og er med til at sikre, at det bliver så funktionelt et uddannelsesbyggeri som muligt. Klaus Holm opfordrede til at inddrage LUU i dialogen om tilpasningen af campusbyggeriet, hvortil direktør sagde, at det vil være naturligt at inddrage LUU med generel orientering. Direktør gav en kort gennemgang af den nye EUD reform, som udsendes sammen med referat. Lars B. Goldschmidt sagde, at det er vigtigt, at mulighederne med EUX bliver drøftet i bestyrelsen. Direktør omtalte styregruppens besøg på Aalto University Design Factory i Helsinki, som har udviklet et meget spændende innovationskoncept i et samarbejde mellem universitet, gymnasier og det lokale erhvervsliv. Campus Bornholm ønsker at undersøge mulighederne for at lave et tilsvarende koncept i samarbejde med øens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner m.fl.. 2

3 Ny Nordisk Skole Hvad er Ny Nordisk Skole (NNS)? v/næstformand Lars Goldschmidt Lars Goldschmidt fortalte, at NNS er et samarbejde mellem forskellige institutioner om forandringer af væsentlig betydning for deres virke, med NNS som fælles referenceramme. De grundlæggende rammer for NNS er: målsætninger, manifest og dogmer. Pt. er der over 350 institutioner på landsplan, der har tilkendegivet deres deltagelse i projektet, herunder Campus Bornholm, 10. Klasses Center Bornholm og øens offentlige grundskoler. Lars Goldschmidt fremhævede, at medarbejderne er det afgørende fundament i NNS samarbejdet. Det er en opfordring til at tage udviklingen af institutioner i egne hænder, og der er et stort potentiale i bedre brug af eksisterende viden, teknologi, samarbejdsrelationer og netværk på tværs af de deltagende institutioner. Ny Nordisk Skole på Bornholm - v/steen Ebdrup, Skolekultur- og fritidschef, BRK v/klaus Kristiansen, udd.chef GYM, CABH Steen Ebdrup forklarede, at samarbejdet i forbindelse med NNS på Bornholm udspringer af det samarbejde som oprindelig blev etableret i UTA regi. De bornholmske institutioners mål for NNS samarbejdet er: Øge kendskabet til øens uddannelser blandt elever og lærere på Bornholm Uddannelse fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse ( den røde tråd ) Udfordre elevernes uddannelsesudvalg Steen Ebdrup forklarede om de 4 projekter, som udvikles i forbindelse med NNS samarbejdet på Bornholm: Science talent (Filmklip fra Science talent blev fremvist på mødet) Talent engelsk Talent laboratoriet (Filmklip fra Talent laboratoriet blev fremvist på mødet) Erhvervsklasse 9 (Filmklip fra Erhvervsklasse 9 blev fremvist på mødet) Klaus Kristiansen fortalte om Campus Bornholms baggrund for at deltage i NNS samarbejdet. Ønsket er at skabe størst mulig sammenhæng i skolelivet og sikre, at øens børn og unge får den bedst mulige uddannelse, hele vejen fra 0. klasse til endt ungdomsuddannelse. Ønsket er desuden, at netværket udvides til flere af øens institutioner, som f.eks. privatskoler og dagtilbud. Bestyrelsen takkede Steen Ebdrup og Klaus Kristiansen for inspirerende oplæg. 3

4 Finansiering af det kommende Campus Byggeri Finansiering af campusbyggeriet v/klaus Ahm, E&Y Direktøren bød velkommen til Klaus Ahm fra rådgivningsfirmaet Ernst & Young, som på vegne af Campus Bornholm har udarbejdet et memorandum for finansiering af campusbyggeriet. Klaus Ahm fremlagde finansielt memorandum for byggeprojektet og oplyste at Campus Bornholm har en solid økonomi både nu og fremadrettet. Campus Bornholm har vist positive resultater og kan selv finansiere over halvdelen af anlægsbudgettet. Der blev spurgt til, om Finansudvalget skal godkende finansieringen af det kommende campusbyggeri. Direktøren svarede, at da vi hører under Erhvervsskolelovgivningen skal vi efter gældende regler ikke have finansieringen godkendt af Finansudvalget. Direktøren oplyste endvidere, at han har haft en drøftelse med Vækstforumsekretariat om de reserverede midler fra Vækstforum, som der følges op på inden sommeren. Formanden opfordrede til at skolen etablerer en fælles elektronisk portal, til bestyrelsesmedlemmer med log-in. Steen Colberg Jensen udtrykte ønske om kun at modtage materialet fra bestyrelsen elektronisk. Bestyrelsen vil fortsat løbende blive præsenteret for finansieringen af det kommende campusbyggeri. Finansieringsmodellerne drøftes og besluttes på bestyrelsesmøder i løbet af efteråret Direktøren omtalte den lokale avis interesse omkring midlerne fra A.P. Møllers Fond samt de 1.9 mio. kr. fra UVM. Steen Colberg Jensen nævnte, at bestyrelsen/ledelsen netop har ansøgt midler fra ministeriet med begrundelse i byggeriet. Campus Bornholms vedtægter og forretningsorden Drøftelse af Campus Bornholms vedtægter og forretningsorden v/formand Jeppe Kofod Punktet udgik fra bestyrelsesseminarets dagsorden og vil i stedet blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde. 4

5 Strategi Strategiprocessen og gennemgang af strategiudkast v/direktør Mads Kofod Opsamling på diskussion og konsensus om strategiudkast v/direktør Mads Kofod Direktør orienterede om strategiprocessen og den interne proces i de Lokale Samarbejdsudvalg (LSU). LSU GYM, LSU TAP og LSU EUD/VEU har arbejdet med input på forskellig vis og i forskellig grad. Chefer og ledere har i højere grad været involveret i udarbejdelsen af udkastet end de tidligere strategier. Chefer har i samarbejde med LSU erne drøftet strategi-udkastet i områdernes forskellige mødestrukturer, f.eks. Pædagogisk Råd møder, teammøder mm. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forkortede og forenklede strategiudkast. Der var ønske om tydeliggørelse af fokus på faglighed både bogligt og håndværksmæssigt, såvel som et ligeligt fokus på GYM og EUDuddannelserne. Tilfredshed med fokus på medarbejderne, men elever og kursister skal i centrum. Strategiprocessen: Bestyrelsen lagde vægt på, at strategien er bestyrelsens plan for, hvilken retning skolen skal bevæge sig i. Der var tilfredshed med processen ift. medarbejderinddragelse med årshjul og strategidage, hvor medarbejderne drøfter opfyldelsen af den gældende strategi og giver input til næste revision af strategien. Bestyrelsen præsenteres for nyt udkast den 20. juni med indarbejdede kommentarer fra bestyrelsesseminaret. Mission: Faglighed skal indskrives i missionen og ambitionsniveauet hæves, således at skolen skal give bornholmske unge og voksne det bredest mulige udbud af attraktive uddannelser med høj faglig kvalitet. Bright Green Island: Campus Bornholm skal støtte op om Bright Green Island-strategien, som derfor bør skrives ind i teksten under indsatsområdet grøn profil. Skolen er en af øens centrale vidensinstitutioner, og skal derfor være med til at bære bright i BGI-strategien. Bæredygtighed skal indskrives, da bestyrelsen ønsker strategien mere visionær på området og skal inkorporere både de miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter ved bæredygtighed. Det kan overvejes at have bæredygtighed som egen værdi i værdisættet. Erhvervsliv: Bestyrelsen udtrykte ønske om, at skolens rolle i samfundet herunder samarbejdet med erhvervsliv - blev tydeliggjort i strategien, og det blev bemærket at erhvervsliv og eksterne aktører også eksempelvis er kommunen og hospital, som også skal tiltrække folk med en videregående uddannelse. Kvalitet: Kompetenceudvikling skal være på tværs af afdelinger, hvor det giver mening også for at skabe samhørighed. Kvalitet i administration og kommunikation er en selvfølge og underliggende indsatsområde Kvalitet i alle uddannelser. Regeringens procentmålsætninger: Bestyrelsen udtrykte ønske om, at det konkretiseres, hvordan vi på Bornholm vil opfylde procentsatserne for at sende klare signaler til ledelse og medarbejdere. 5

6 Nytænkning: Det er vigtigt, at vi har en adræt institution, der både er i stand til at forholde sig til færre elever og samtidig erobre nye markedsdele. Vi skal kunne blive ved med at have en stor og attraktiv skole. Nytænkning skal sætte os i stand til at gribe boldene og blive ved med at udfordre os. Ny Nordisk Skole: Det blev bemærket, at NNS kræver en dedikeret indsats det er enten eller, hvis projektet skal lykkes. Flere uddannelser som fyrtårne : Bestyrelsen ønsker bud på flere fyrtårns -uddannelser på linje med kokkeuddannelsen på Mad til Mennesker. Fyrtårnene kunne være på hver uddannelsessøjle. Formålet er at gøre skolen attraktiv ikke nødvendigvis kun for bornholmerne. Uddannelseshierarki og uddannelsesvejledning: Vejledningsindsatsen blev drøftet som det bedste svar på at hjælpe de unge til at træffe det rette uddannelsesvalg. Det er ikke et spørgsmål om at de gymnasiale uddannelser skal sænke barren og afgive elever til erhvervsuddannelserne, men at eleverne rustes til at træffe et mere oplyst valg bl.a. ved professionalisering og nytænkning af vejledningen. Eleverne skal eksempelvis kunne præsenteres for mulighederne efter uddannelse bl.a. via virksomhedsbesøg før eller i forbindelse med vejledningen. Afslutning af bestyrelsesseminar 2014 Afrunding af Bestyrelsesseminar 2014 ved bestyrelsesformand Jeppe Kofod Middag Formanden takkede Bestyrelsen for en konstruktiv deltagelse og en rigtig god dialog. Oplægget til Campus Bornholm Strategi justeres af ledelsen i henhold til Bestyrelsens input og kommentarer således, at den justerede udgave kan drøftes og endeligt vedtages på det kommende bestyrelsesmøde. Campus Bornholm var efterfølgende vært ved en middag som afslutning på seminaret. 6

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Onsdag den 24. november 2010. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 24. november 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer:

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere